-- 20111126-til-NAV-Innkreving-og-Forvaltning-fra-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Avsendes 26.11. 2011 pr. telefax og e-post. Og som orientering til Politiet, politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001, fax 52868075, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
Til:

NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, fax: 21051101 & e-post navi@nav.no
& NAV Forvaltning Sandnes, Postboks 8030, Forus, NO-4068 Stavanger, fax: 52047301 & e-post nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: lørdag 26. november 2011, Tindeland.

Angående deres siste brev til meg
 
   Jeg henviser til siste brev til meg fra NAV Innkreving, datert 11.11. 2011, saksnr. 186525.
( ekstern ).
   Og til to siste brev til meg fra NAV Forvaltning Sandnes, begge datert 11.11. 2011, saksnr. 0806982. ( ekstern ).

   Brevet fra NAV Innkreving har overskriften "Innbetaling av fastsettelsesgebyr" og krever at jeg skal innbetale 860,- kr. innen 26.11. 2011.
   Til dette er å si at jeg kan ikke gjøre en slik innbetaling, fordi jeg ikke har penger eller økonomi til å gjøre en slik innbetaling. Og det vil dessuten være urett av meg å gjøre en slik innbetaling.
   NAV har blandt annet utsatt meg for livs-truende langvarig økonomisk trakassering, som enda vedvarer. Forholdet er fra min side i flere brever innklaget til NAV. Disse mine brever til NAV er enda ubesvarte. Forholdet er av meg forlengst også politi-anmeldt i og med en politi-anmeldelse som enda er til saksbehandling hos våre offentlige myndigheter. NAV er fra min side holdt orientert om disse forhold, og ble blandt annet fra meg også tilsendt en kopi av min oppdaterte politi-anmeldelse datert 20.10. 2011 ( ekstern ).
   Forholdet har jeg også fremført for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, i et saks-kompleks jeg har fått skriftlig tilbake-melding om at vil bli behandlet så snart som mulig.

   Dette samme gjelder også angående de to brevene til meg datert 11.11. 2011 fra NAV Forvaltning Sandnes.
   Ansatte i NAV sin hele saksbehandling av disse saksforhold har vært og er et uttrykk for grove forbrytelser som begåes av ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen. I Norge har disse og slike forbrytelser blitt mere og mere alminnelige og er særlig et uttrykk for forbrytelser som begås av ansatte i den politiske og offentlige forvaltning under særlig kriminell manipulering av Arbeiderparti-regjeringen, som overskrider sin myndighet og bagatelliserer og skjuler en overflod av grove, straffbare forbrytelser. Blandt annet kidnapping, fangehold og utplyndring av barn og foreldre. Skjuler med blandt annet falsk dokumentasjon, falske dommere, trakassering, terror, tortur og utplyndring.
   Dette og slikt er også hva jeg og min familie har vært og er utsatt for og som ansatte i NAV har vært og er involvert i overfor meg og min familie. Også med hensyn til hva jeg videre her har å si. Jeg henviser iøvrig til mine mange brever til NAV angående disse forhold. Mitt brev her nu avsender jeg pr. telefax, men også pr. e-post. Ved å klikke på linkene i denne min e-post gies tilgang til min oversikt over saks-dokumenter i denne saken.

   Bidrag økonomisk via den norske offentlige forvaltningen "fra foreldre" i forhold til foreldrenes barn har fått sin basis særlig i saksbehandling gjort av ansatte i NAV. Ofte også samtidig via kriminell saksbehandling, via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter", i fylkesnemnder og i rettsvesenet og i det offentlige såkalte "barnevernet". Og med medvirkning og straffbare unnlatelser fra ansatte i politiet og påtalemyndighet og flere sin side.
   Såkalte "barnefordelings-saker" og "barnevern-saker" er ofte og i alminnelighet ulovlige og straffbare grove diskriminerings-saker og utplyndrings-saker. Ofte og også i alminnelighet med basis i kriminelle kidnappinger og fangehold av barn. Gjort i regi av og med med-virkning av ansatte i den offentlige forvaltningen.
   Ulovlige både i forhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Jeg har tidligere omtalt barnerov-industriens kriminelle ansatt i den offentlige forvaltningen i Norge.
   Dette er - de verste av de - mennesker, kriminelle, som tror seg bedre enn andre, men som heller og i praksis er langt verre enn andre. Anstendige mennesker blir skviset ut fra et slikt arbeids-miljø eller skremmes bort fra det. Verstingene blir værende og blir verre og verre. Beskytter og forfremmer hverandre og beskyttes og forfremmes ovenfra. Norge er i praksis politisk ovenfra styrt av ekstreme feminister og kultur-marxister. Mennesker som overskrider sin myndighet og styrer sivil-befolkningen med trakassering, utplyndringer, tortur og falsk dokumentasjon, langt på vei i sin helhet nokså fullstendig motsatt lov og rett. Hvilket stadig verre og verre har pervertert Norge og i en overflod ødelagt og bagatellisert menneske-liv.

   Hva er det som i et samfunn muliggjør bagatellisering av menneske-livet og av menneske-verdet og lov og rett? At den ene av foreldrene blir brukt for kidnapping og fangehold av barnet, det er det psykologiske trikset og svaret på dette spørsmålet med hensyn til forholdene i Norge og det at dette har skjedd i Norge.
   La det derfor klart og tydelig være sagt og forstått, at kidnapping og fangehold av barnet i forhold til den ene av foreldrene er ikke en mindre alvorlig og grotesk forbrytelse enn i forhold til begge. Og at forbrytelsen i realiteten og konkret er å sammenligne med et fler-foldig mord - og det som verre er. Og at slikt noe, om det har skjedd eller skjer, i tillegg også perverterer samfunnet og bidrar til å opprettholde et terror-regime. Og at når eller hvis synsing i forhold til det her omtalte psykologiske trikset blir alminneliggjort eller akseptert da har respekten for lov og rett og for med-mennesket og menneske-verdet forsvunnet.

   
Norske myndigheter hverken har hatt eller har noen som helst rett til å nekte meg eller mine barn vårt liv og våre rettigheter.
   Og hverken hadde eller har heller noen som helst rett til å frata meg foreldreansvar og omsorg for mine barn, eller å frata mine barn dette eller hjemsted og integritet.

   Jeg har i en overflod dokumentasjon, beviser og vitnemål for disse og mine forutgående og videre påstander i denne saken.

   I det ene av brevene datert 11.11. 2011 fra NAV Forvaltning Sandnes henvises blandt annet til at NAV som Bidragsfogd "har den 10.11. 2011 mottatt melding fra Barnevernet i Haugesund om at barnet (Stauda, f. 24.05. 1997) er under barnevernets omsorg fra 28.09. 2011".
   Til dette er fra min side å påpeke at barnet, Stauda, og mine øvrige umyndige barn, lenge har vært kidnappet og fangeholdt av det offentlige såkalte "barnevernet". Som har brukt og bruker barnas mor, dvs. Trude Monica Hansen, for sitt fangehold, knebling og utplyndring av barna.
   Dette har skjedd og skjer fullstendig ulovlig og motsatt gjeldende lov og rett i og for Norge. Med hjelp av løgn, falsk dokumentasjon, trakassering, tortur, trusler, terror, selvtekt, kidnappinger, fangehold, utplyndring, etc. fra min motpart i denne saken sin side.
   Til dette vil jeg her også tilføye følgende:
   Det norske offentlige såkalte barnevernet hverken har hatt eller har noen som helst kompetanse eller evne til omsorg for barn eller for å videreformidle til omsorg for barn. Meget så tvert om.
De ødelegger fritt frem både barna, foreldrene og familiene. I alminnelighet med mange år med trakassering, løgner, tortur og utplyndringer, for de av de som holder ut så lenge. Det er en uhyre grotesk kriminell og pervers virksomhet.
   Her vil jeg også tilføye det faktum at ansatte i det såkalte barnevernet hverken har hatt omsorg for eller har sett Stauda 28.09. 2011 eller senere. Samtidig som jeg igjen refererer til hva jeg iøvrig her og i saken skriftlig overfor våre offentlige myndigheter har sagt og orientert om.

   Mine umyndige barn har nu lenge vært og er fortsatt under tortur og utplyndring fra motparten i denne saken sin side.
   Som jeg selv også nu lenge har vært det og er det.
   Og alt dette er fra min side blandt annet politi-anmeldt.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))


   Lørdag 26.11. 2011, Vindafjord kommune


---