-- 20100412-Paategningsark-dok-01-19-Statsadv-Rogaland.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet datert 12.04. 2010 i brevkonvolutt poststemplet 13.04. 2010 ankom meg med posten 14.04. 2010. Jeg reagerte på dette brevet med et brev-skriv samme 14.04. 2010 ( ekstern ). Neste Påtegningsark (Dok nr. 01,20) som ankom meg var datert 14.04. 2010 fra Riksadvokatembetet i Oslo ( ekstern ).


10268517  5676/08-116/THA036      Påtegningsark          Dok nr.:  01,19

ROGALAND STATSADVOKATEMBETER

Postboks 180 Sentrum
4001 STAVANGER
Telefon 51 59 91 60
Telefax 51 59 91 61
10268517  5676/08-116/THA036


PÅTEGNINGSARK


RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 - ANKE OVER DOM TIL HØYESTERETT

Sendes med vedlegg Riksadvokaten, Postboks 8002 dep., 0030 OSLO, under henvisning til:

Dok. 63:
     Gulating lagmannsretts dom av 17.03.10 ( ekstern ).
     Dommen er forkynt for domfelte 19.03.10 ( ekstern ).

Dok. 64:
     Domfelte Rune Leander Hansens anke av 19.03.10 over dom (avkrysning på fremmøteforkynningsskjemaet). Anken er rettidig og gjelder lovanvendelsen, saksbehandlingsfeil og erstatningsavgjørelsen ( ekstern ).

Dok. 65:
     Støtteskriv av 29.03.10 fra advokat Cecilie Schløsser Møller ( ekstern ).

Dok. 66:
     Diverse vedlegg til anken/støtteskrivet fra Rune Leander Hansen ( ekstern ).


Lagmannsrettens dom er godtatt av påtalemyndigheten for domfelte Rune Leander Hansen.

Domfelte er orientert om Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse.

Når det gjelder merknader til anken vil jeg bare kort bemerke at domfelte fikk rimelig tid til å gi forklaring, men hadde store problemer med å holde seg innenfor rammene av det som var ankesaken. Han var heller ikke direkte strukturell (noe det skriftlige vedleggsmateriale gir en indikasjon på) og det var nødvendig for administrator noen ganger å forsøke å lede domfelte inn på det som var tema for ankesaken. Anførselen om mangelfull bistand fra sin egen advokat står vel i tråd med hans syn på kvaliteten på diverse advokater han tidligere har benyttet både i straffesaken og de sivile sakene. Det ble ført enkelte vitner etter anmodning fra domfelte og disse hadde intet å tilføre saken. Det må antas at de vitnene som ikke ble ført, hadde enda mindre å tilføre.

Jeg bemerker at som vedlegg til et av domfeltes vedlegg til støtteskrivet ligger ev DVD-plate med lydopptak av ankeforhandlingen. Før ankeforhandlingen anmodet forsvareren om at ankeforhandlingen ble tatt opp med lyd, men dette ble avslått av lagmannsretten før ankeforhandlingen begynte. Etter at ankeforhandlingene hadde startet, etter aktors innledningsforedrag, tok Trude Hansens bistandsadvokat, adv. Trond Hjelde, opp hvorvidt domfelte foretok lydopptak av forhandlingene. Dette svarte domfelte et klart nei til (ca 1 time og 43 minutter inn i opptaket). Til tross for domfeltes forsikringer har han altså tatt lydopptak, ikke bare av forhandlingene, men også i forkant av forhandlingene (opptakeren er slått på lenge før Hansen ankom rettslokalet) og jeg antar også i senere pauser (jeg har ikke hatt anledning til å lytte på mer en time og førtifem minutter av opptaket foreløpig). Domfeltes manglende troverdighet, når han lyver på direkte spørsmål fra administrator om dette, har han dermed selv dokumentert. Forholdet er tatt opp med lagmannsretten.

Som det fremgår av vedleggene fra domfelte, vil han ikke lenger la seg bistå av adv. Cecilie Schløsser Møller. Han har ikke tilkjennegitt at han er representert med ny forsvarer. Kopi av denne påtegning sendes derfor direkte til domfelte.


Rogaland statsadvokatembeter, 12. april 2010

Tormod Haugnes  ( + underskrift )


Kopi: Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd og adv. Trond Hjelde, postboks 267, 5501 Haugesund, sistnevnte mottar også kopi av støtteskrivet (dok.65), samt vedleggene (dok.66).THA036


---