-- 20100426-Haster-mest-ift-politi-anmeldelsen.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH:
Avsendes pr. e-post mandag 26.04. 2010.  

Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Buberg,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Dato: mandag 26. april 2010, Tindeland.                               

Anmeldelsesnr. 11059001. Dokument falsk, diverse.

Haster nu mest i saken

   Den lov-hjemmel Barnevern-tjenesten i Haugesund påberoper seg for å rettferdiggjøre kidnappingen, fangeholdet, trakasseringen og kneblingen av Frøydis og Stauda (samt terroren overfor far og de angjeldende i familien), fremgår det av en Begjæring datert 23.02. 2010 de ved sin advokat Kari Nesse har oversendt Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ), er Barnevernlovens ( ekstern ) § 4-6, 2. ledd, som går slik:
   "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet."!
   På alle måter alltid vellykkede barn i hele sitt liv hjemme sammen med far i trivsel, med far som hovedansvarlig for den daglige omsorg og forsørgelse, vil de med en slik idiotisk tåpelig anklage og ugjerning terrorisere i sin fanatisk krig-førende iver efter å ødelegge og til-intetgjøre far. Via å terrorisere og ødelegge livet for både barna og far.

   I Barnevernlovens § 4-12, 1. ledd d, blir det sagt følgende: "Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes  d) dersom det er
overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. / Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11. / Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7."
   I sitt Påstandsgrunnlag for videre å ville fangeholde Frøydis og Stauda blir det omtrent i sin helhet sagt følgende i nevnte Begjæring datert 23.02. 2010:
   "Barneverntjenesten har vurdert at vilkårene for omsorgsovertagelse er tilstede, jfr bvl § 4-12, 1. ledd d.  Det anføres at det er overveiende sannsynlig at barnas helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi mor er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barna. Far har gjennom sine handlinger vist at han ikke respekterer at mor har den daglige omsorgen for barna. Han har truet med å ta livet av mor dersom hun ikke innretter seg etter hans ønsker. Far har alvorlige psykiske problemer, og barnevernet anser det som overveiende sannsynlig at han vil fortsette å påvirke barna til å komme til ham. Det anføres at far har en forvrengt virkelighetsoppfatning, som han også stadig formidler til barna. Dette medfører at barna gjør fars oppfatning av virkeligheten til sin. Det anføres at det foreligger en stor risiko for at barna trekkes inn i fars paranoide verden. Barna er allerede preget av farens virkelighetsoppfaning og mistillit til samfunnet generelt og offentlige instanser spesielt, herunder skole, rettsvesen, barnevern, politi og helsevesen. / Det anføres at mor ikke vil være i stand til å beskytte barna mot fars indoktrinering og mot at de drar til far.  Hjelpetiltak kan heller ikke forhindre dette. Barneverntjenesten ser det derfor som nødvendig at barna plasseres i fosterhjem for å sikre at de blir ivaretatt på en slik måte at de kommer inn i en varig positiv utvikling. Det anføres at det vil være best for barna å bli plassert i samme fosterhjem."

   Hva er det som får Barnevern-tjenesten i Haugesund til å fremsette slike løgnaktige påstander for Fylkesnemnda?
   En Fylkesnemnd som i utgangspunktet skal legge til grunn, og legger til grunn, for sin saksbehandling at Barnevern-tjenestens saksfremlegg er saklig og redelig. En Fylkesnemnd som nu i et tre-dagers møte, 28. til 30. april 2010, skal måtte ta en avgjørelse i forhold til Begjæringen.
   
   Iren K. Hebnes og hennes støttespillere i Barnevern-tjenesten i Haugesund snakker (også overfor de fangeholdte, trakasserte og kneblede barna) om at far og barna og deres vitner har "en forvrengt virkelighetsoppfatning", samtidig som de selv underveis i alt og ett har vist at de er så forkvaklet og virkelighetsfjerne at de mildt sagt hverken klarer å forholde seg lovlydig til hverken Menneskerettsloven eller Straffeloven, anstendighet, sannhet og fakta eller neste-kjærlighetens 10 bud!

   Jeg vil angående noe vesentlig av dette her iøvrig til informasjon vedlegge en
Orientering pr. 18.07. 2009, fra HUN / Hjemme Under-visningen i Norge ( ekstern ). Se vedlegg.


   Denne deres Begjæring 23.02. 2010 til Fylkesnemnda rammes også på så forskjellig vis av flere av de Straffelovens bestemmelser jeg påpekte i mitt konkretiserende skriv datert 21.04. 2010 angående min angjeldende politi-anmeldelse ( ekstern ).
   
Begjæringen er fullstappet av de samme slags løgnene, forvridningene, trakasseringene og halv-sannhetene som tidligere.
   Begjæringen er sentralt inkludert hele angjeldende dokumentet datert 07.09. 2007 fra Kirsten Westlye ( ekstern ).
I tillegg to dokumenter med falsk dokumentasjon som bygger på hverandre: Et (av minst to) Saksfremlegg datert 22.02. 2010 ( ekstern ) og det Haste-vedtaket datert 14.01. 2010 ( ekstern ) de brukte for å fangeholde Frøydis og Stauda og å sverte, trakassere, kneble og terrorisere oss videre - og Fylkesnemndas godkjenning (basert på deres saks-fremlegg) datert samme 14.01. 2010 av det ( ekstern ). Samt et brev fra Iren K. Hebnes sin "medhjelper" Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord datert 08.12. 2008 til Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ). Men også, for liksom å være balansert, to skriv fra dr. Hans Olav Tungesvik - hans Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 ( ekstern ) og hans Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 ( ekstern ), som de hva angjelder begge fullstendig forvrir og vrenger på innholdet og betydningen av.
   (Hva som også iøvrig er dr. Tungesvik sin oppfatning og sine vurderinger i forhold til saks-komplekset, far og familien, blir i det heletatt også både fortiet og forvridd. Til det motsatte.)

   Hvilket er hva Fylkesnemnda nu i disse dager skal måtte forholde seg til.
   Og hva tenker og tror vel Fylkesnemnda om far (og hva far sier), med utgangspunkt i denne Barnevern-tjenesten i Haugesund sin Begjæring?
   Og Trude, Balder og Gudmund er fortsatt overbevist om, eller satser alt på, og er truet til, at om de bare gjør og sier alt og ett som Iren K. Hebnes sine venner forlanger og forventer av løgn og urett så går kanskje ikke alt så ille i forhold til hver enkelt i familien! 


   Fylkesnemnda trodde ikke på far, pga. Iren K. Hebnes sin dokumentasjon datert 13.12. 2007 ( ekstern ).
   Fylkesnamnda la til grunn at Iren K. Hebnes sin dokumentasjon var sann og riktig. 
   Fylkesnemndas vedtak gjengav derfor Iren K. Hebnes sin dokumentasjon og sin vilje.
   Haugaland tingrett i sin nu rettskraftige, urettmessige dom ( ekstern ) var usikker og trodde bare på litt av Iren K. Hebnes sin dokumentasjon. (I praksis ingen forskjell, om så enn Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten hadde respektert den.)
   Og hva skal vel politiet tro?

   Og hva er det far og hans vitner og beviser sier?
   At alt av reelle handlinger og påstander i forhold til myndighetene fra Iren K. Hebnes med Barnevern-tjenesten og Trude Monica Hansen sin side i denne saken har ensidig vært kriminelle forsøk i samme kriminelle hensikt.
   Hvilket iøvrig Trude for sitt vedkommende selv ved flere anledninger underveis i saken beviselig gir klart og utvetydig uttrykk for. For eks. i lyd-opptak av telefon-samtale 24.09. 2008 ( ekstern ).

   En stjeler ikke mennesker, hverken noens foreldre eller barn, og heller ikke hjemsted eller alt det andre.
   Det politi, den rett eller noen som sier noe annet er urett, har misforstått eller er blitt lurt.
   At fylkesnemnd, retten og andre i denne saken har blitt lurt har sin basis i Iren K. Hebnes. Både dette og det øvrige i det heletatt har medført veldig mye skade, ødeleggelse og lidelse for meg og mine barn og vil det også for tiden fremover om ikke uretten stoppes. Jo mere en undersøker disse forhold dess mere avdekkes i så måte.
   
   Jeg har i min politi-anmeldeles skriv datert 21.04. 2010 påpekt de tydeligste av de groveste lov-bruddene på Straffelovens bestemmelser i saken.
   Men Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Haugesund og Trude Monica Hansen har i denne saken også grovt krenket og forbrutt seg mot mange av Menneskerettslovens (1999) bestemmelser. Jeg vil her iøvrig ha sagt noe om dette.

   Menneskerettslovens (1999) Barnekonvensjon er særdeles vektige ord og formuleringer som omhandler, verner og beskytter barnets beste, i form av lov-bestemmelser beskyttende barnets, familiens og foreldres rettigheter. Det er ikke slik at synsing eller frekke, falske påstander om barnas beste tilsidesetter eller ugyldiggjør Barnekonvensjonens bestemmelser. Heller ikke bortføring, fangehold, trakassering og knebling av barna. Det er tvert om Menneskerettsloven og dens Barnekonvensjon sine lov-bestemmelser som ivaretar og beskytter barnas beste.
   I henhold til Menneskerettslovens § 3, som er gjeldende overordnet annen norsk lovgivning (også i henhold til grunnlovens § 110c) skal bestemmelsene i Menneskerettsloven og dens Barnekonvensjon "
ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   Jeg skal derfor herunder påpeke de aller mest fundamentale og elementære bestemmelsene i Menneskerettsloven hva angjelder dette. Menneskerettslovens Barnekonvensjon har bestemt følgende:

"Art 3 punkt 2:  
2.   Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål." 

"Art 7:  
1.   Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

"Art 8:  
1.   Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
2.   Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

"Art 16:
1.   Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
2.   Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

"Art 18 punkt 1: 
1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."
 
Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
Art 36:
   "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel."


   Og fra Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter: 
Art 18 punkt 4: 
   "4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Og fra Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller, Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art 5, Retten til frihet og sikkerhet, Punkt 1 d:
   "Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:" Punkt 1 d:
   " - frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet."   Et særlig spørsmål hva angjelder dette, er for det første hvorvidt Barnevern-tjenesten, Trude Monica Hansen eller andre har hatt lovlig pålegg for frihetsberøvelsen av de angjeldende barna.
   Dernest hvis og evt. når det har vært et slikt lovlig pålegg hvorvidt grunnlaget for det lovlige pålegg har vært berettiget.
   Min påstand og viten er, med blandt annet de henvisninger jeg i min politi-anmeldelses skriv datert 21.04. 2010 har gjort til Straffeloven, at de angjeldende barna både har vært frihetsberøvet uten lovlig pålegg samt iøvrig også uten lovlig berettigelse. Uten hva gjelder lovlig pålegg eller berettigelse mht. å føre tilsyn med barnas oppdragelse og uten lovlig pålegg eller berettigelse hva gjelder å bringe barna for den kompetente rettslig myndighet. Og iøvrig uten annen lovlig berettigelse.
   At hva de har gjort er tvert om og med helt andre motiver og i helt andre hensikter. Hvilket hva jeg forsøker å fremføre av sakens kronologiske begivenheter, forhistorie, perspektiv, sannferdige dokumentasjon, vitnemål og beviser viser.

   Den ulovlige dokumentasjonen er en side av saken. Saken har flere kriminelle sider. Hva særlig de angjeldende barna og barnas far har vært utsatt for så som videreføring og konsekvenser er en annen viktig side av saken.

   Alt dette er det politiets oppgave å reagere berettiget og ansvarlig overfor.
   Hvem eller hva skal ellers kunne stoppe en slik Barnevern-tjeneste som overfor angjeldende familie uhyrlig gjør alt det motsatte av hva en Barnevern-tjeneste skal gjøre, og som manipulerer med dokumentasjon, vedtak, trakassering, trusler, terror, lov og rett?

   Inngripen ifra politiets side haster mere og mere.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   mandag 26. april 2010, Tindeland.---