-- 20100419-Ang-Erstatning-etc-Hebnes-Westlye.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post natt til mandag 19.04. 2010. Sendte de samme dag, 19.04. 2010, og et annet skriv ( ekstern ). Og mottok med posten efterpå samme dags (19.04. 2010) eftermiddag et brev fra de datert 13.04. 2010 hvor de henlegger saken ( ekstern )! Jeg snakket efterpå med påtaleansvarlig Thor Buberg som skulle se nærmere på saken. 21.04. 2010 ble fra meg avsendt en konkretisering av politi-anmeldelsen ( ekstern ), og 26.04. 2010 ( ekstern ). I samme sak inngår også diverse flere politi-anmeldelser, bl.a. fra Trygve Einar Gjerde datert 17.02. 2010 ( ekstern ) og fra Else S. Hansen (farmor) datert 21.03. 2010 ( ekstern ).
   Se iøvrig også f.eks.
20100114-RLH-kommentert-Midlertidig-enkeltvedtak.html  ( ekstern ).

HURTIG-DOK-LINK:  De politi-anmeldte sentrale dokumentenes sentrale elementer  -- Konkret mot-påstand -- 
Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no

    
Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Dato: mandag 19. april 2010, Tindeland.                               

Anmeldelsesnr. 11059001. Dokument falsk, diverse.

Videre konkretisering, samt
angående krav om erstatning etc.Løselig tilstrebet index
for dette skriv nu og videre:


   - Forord, følgende:
   - Hensikten, følgende:
   - Løgnene, svertingen, i det vesentligste følgende:
   - Konsekvensene, følgende:
   - Skadene, ødeleggelsene, følgende:
   - Erstattes, følgende:
   - Gjenopprettelse, følgende:
   - Konkretiseringer, følgende:
   - Oppsummering, følgende:
   - Konklusjon, følgende:
   Det står i det brev datert 29.03. 2010 jeg mottok fra dere med bekreftelse på at forholdet er politi-anmeldt og efterforskes av politiet ( ekstern ) også følgende:
   "Har de erstatningskrav de ønsker påtalemyndigheten skal fremme i forbindelse med en eventuell straffesak, må politiet snarest kontaktes, med mindre kravet ble innlevert samtidig med anmeldelsen. De har en frist på tre uker fra i dag til skriftlig å dokumentere kravets størrelse. De kan ikke regne med at kravet tas med i straffesaken hvis fristen ikke overholdes. Ønsker de fristen forlenget, må politiet kontaktes."

   Jeg vil derfor nu hermed innen de nevnte tre uker komme inn på dette. Men samtidig også være mere konkretiserende mht. saks-kompleksets kjerne.
   Og først få sagt mht. erstatning, at de kriminelle forhold jeg begjærer erstatning for enda er pågående og det derfor enda er for vanskelig å konkludere skadenes og tapenes endelige omfang og endelig berettiget omfang av erstatning. I tillegg har saks-komplekset og alvorlige skade-virkninger pågått konstant over lang tid, stadig verre og verre, i mere enn fire år nu og samtidig blitt mere og mere omfattende. Å på dette tidspunkt skulle oppsummere og fullgodt dokumentere skadene, tapene og erstatning kan neppe bli annet enn antydningsvis. Det viktigste nu for meg og alle ofrene er at uretten bringes til opphør. Jo lengre tid det tar jo større omfang vil skadene, tapene og erstatning få.
   Dette håper jeg politiet kan og vil vise forståelse for.
   Presiserende dokumentasjon av skadenes og tapenes omfang og erstatning, ut over hva som foreløbig fremgår av sakens dokumentasjon, er det enda nu vanskelig å skulle måtte gi på mere ryddig vis.
   Syv av de angjeldene barna er enda for tiden fangeholdt og grovt trakassert, med basis i angjeldene falske dokumentasjon fra Iren K. Hebnes. Ny på to forskjellige steder. De har vært kidnappet, fangeholdt, trakassert og kneblet flere ganger, m.m. Fem av barna er det nu omkring ett og et halvt år siden har hatt kontakt med sin far, og Frøydis og Stauda har nu sist vært kidnappet, fangeholdt, trakassert og kneblet siden 13. januar 2010. De fleste av barna har i kraft av det kriminelle ulovlig og imot sin vilje vært holdt borte fra sin skole i mere enn to års tid og bortimot det samme hva gjelder sitt hjemsted, sin intregritet og sitt liv og trivsel. For barna og meg og vårt liv og vårt utgangspunkt i livet og vår fremtid og hjemsted m.m. har alt dette og så mye forskjellig også særlig vært meget skadelig, og tildels kontinuerlig grov trakassering, terror og tortur under uhyrlige trusler, vilkår og forhold. Familien som helhet har vært uhyrlig truet og trakassert av Iren K. Hebnes og hennes medskyldige i fire års tid. Forårsaket av kriminell delaktighet har mor i praksis tilranet seg en falsk familiestand. Barna, far og flere i og omkring familien har hele veien vært lidende og truet under alt dette og mere til.
   Og det hele pågår som sagt enda, i fortløpende tildels meget kriminelle, hysteriske og livstruende former og videre konsekvenser.
   Skal jeg på basis av hva som inntil nu har skjedd antyde en økonomisk erstatning har jeg foreløbig kommet frem til et rimelig anslag på tilsammen omkring tyve millioner kroner. På vegne av meg selv og mine ti barn og vår hele familie.
   Om bakgrunnen og foreløbig dokumentasjon for dette anses å være for vagt ifra min side begjærer jeg respons tilbake.

   Ansvars-fordeling i forhold til de skyldige og medskyldige har jeg ikke tatt stilling til, og er vel et område for myndighetene å utrede i forhold til hva som i det heletatt har skjedd. Dette arbeider jeg også videre med for å kunne presentere oversiktlig, grundig, lett-forståelig og saklig. I tillegg til dokumenter og vitner inngår oversiktlig som bevis-materiale og basis også mange komplette lyd-opptak. Det meste av faktisk alt som markant har skjedd foreligger det utrolig nok komplette lyd-opptak av. 
Alt slikt noe foreliggende kan jeg også iøvrig bistå politiet og retten med om det trengs.

   Hvor lang tid det videre tar før uretten bringes til opphør, og skadenes videre omfang, er det som sagt særlig enda for meg vanskelig å forutse. Særlig om uretten og dens videre konsekvenser videre pågår overfor barna og meg kommer en nærmere og nærmere grense-overganger som gjør saks-komplekset ytterligere alvorlig og forbrytelsene dess mere fullbyrdet. Da i første omgang kanskje særlig mht. de minste barna, men også mht. de større. Mange forhold gjør seg gjeldende og det som har skjedd blir også mere og mere sammenlignbart med et fullbyrdet flerfoldig mord.
   Forhold så som fremmedgjøring, omskolering, tap av identitet, integritet, livsverdier, mental og kulturell arv, fremtid, etc., er tyngre og tyngre involvert som ødeleggende og drepende i det hele. Barna blir ikke mere fars barn eller farmors barnebarn, etc. Men andre sine barn, fremmede. Og barna frarøvet far, hjemsted, skole, farmor, livsverdier, trivsel, trygghet, identitet, integritet, personlighet, osv. Borte vekk. Kort sagt sammenlignbart med et flerfoldig mord. Men underveis og i det hele enda verre!

   Hva angår hva jeg videre har å si i og med dette skriv, er jeg oppmerksom på at flere områder enda er underveis mht. dekning og dokumentasjon. For eksempel hva angjelder utredning og presisering av aspektene og kronologien av konsekvensene av uretten.
   Jeg har her dog nu forsøkt å legge vekt på å komme videre i utredningen av saks-kompleksets mest sentrale kjerne.
   Og håper dette vil være politiet og myndighetene til hjelp i det videre arbeidet med saken.
   Selv jobber jeg iherdig videre med saken og vil komme tilbake til disse forhold og det videre.

   Linkene i dette mitt skriv og øvrige henviser til dokumentasjon utlagt på min hjemmeside på Internettet. Dette for å kunne gjøre arbeidet med saken og dokumentasjon, beviser, kronologi og vedlegg etc. smidigere og mere tilgjengelig, omfattende, grundig og fleksibelt.
   Hvilket jeg håper virker efter sin hensikt.
   Blandt annet dette har ifra begynnelsen av saken vært en hensikt for meg og min familie.
   Det er mitt håp at både politiet og andre som arbeider med saken vil finne dette til nytte og hjelp.


   Hvem som har vært og er den mest skyldige i dette saks-komplekset politi-anmeldt av meg, 
politi-anmeldelse nr. 11059001, er jeg ikke i tvil om. Det er Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern- og sosial-tjenesten i Vindafjord.
   Hun har forledet flere andre i og med sin dokumentasjon, metode og hensikt. Hennes dokumentasjon er i så måte sentral og i innhold og hensikt overbragt andre. I hvor stor eller liten grad de andre bevisst har forholdt seg lovstridig eller kriminelt til hennes dokumentasjon er et omfattende og tidkrevende forhold å gå inn på. Også for politiet og retten.
   Hennes dokumentasjon og dens hensikt er dog uansett det sentrale utgangspunkt og hele saks-komplekset i det vesentligste helt gjennomsyrende.
   Det er derfor jeg i første omgang nu mere og mere metodisk konkretiserer med dette utgangspunkt hva saks-komplekset har dreid seg om og dreier seg om.
   Dette er fra min side enda en begynnelse sånn sett. I håp om å sette politiet på sporet, undersøke og granske saks-forholdet, avsløre falsk dokumentasjon, hensikter, årsaker og konsekvenser for å straffeforfølge den og de skyldige.

   Jeg erkjenner at dette vil kunne være vanskelig for politiet uten hjelp og bistand i form av informasjon, dokumentasjon, beviser og vitnemål ifra meg og andre.
   Det er en stor, omfattende og alvorlig sak, som politiet forhåpentligvis vil ta på alvor.
   Som det vel lar seg forstå er det å opplyse og oversiktlig å presentere saken et tidkrevende arbeide. Det er ikke det at jeg har lite eller dårlige eller svake beviser for mitt fremlegg, men jeg bestreber meg på å presentere og opplyse saken såvidt godt, grundig og oversiktlig at jeg ikke risikerer at sakforholdet uten det blir henlagt av politiet. Forholdet er heller tvert om at jeg kan fremføre for politiet og retten "altfor mange" beviser, men at dette og hva som har skjedd og skjer må opplyses og presenteres saklig, godt, tydelig og oversiktlig nok. 
   Saken og saks-komplekset har fra Iren K. Hebnes sin side hverken hatt eller har det minste som helst med barnevern å gjøre. Det har krig-førende dreid seg om å til-intetgjøre barnas far, uten hensyn til hverken barna, familien eller lov og rett. Dette kan jeg og vil jeg overdådig grundig bevise og dokumentere.
   Å straks på en gang kortfattet presentere og fremlegge dette er for tidkrevende og omfattende. Jeg har nu i fire års tid nokså komplett og optimalt innsamlet en stor og omfattende mengde beviser og dokumentasjon. Både hva angår hva som egentlig har skjedd, hvordan, hvorfor og konsekvenser. Siden den spede begynnelsen tidlig i år 2006 ( ekstern ).
   Jeg har fortløpende sortert og systematisert underveis, - det til tross er det vesentligste av materialet omfattende stort og vidtrekkende. Jeg anser det som viktig at ikke presentasjonen av det ikke skal virke forvirrende eller efterlate tvil om hva som egentlig har skjedd - og enda pågår.
   I og med at jeg enda har hatt for liten støtte og hjelp i dette arbeidet samt grundig og iherdig har vært motarbeidet av motparten, er dette arbeidet enda ikke fullendt og er enda den kriminelle uretten pågående.
   Fordi enda ingen har klart å stoppe den angjeldende uretten overfor meg og mine barn og vår familie er den verre og verre pågående og desto mere alvorlig. Dessuten også i et videre samfunnsmessig perspektiv.

   Iren K. Hebnes sin dokumentasjon og krig-føring er som sagt i seg selv og i sine konsekvenser et særlig viktig gjennomsyrende kjernepunkt i alt dette.
   
   Angående de to dokumenter, deres fatwa, det ene datert 13.12. 2007 fra Iren K. Hebnes ( ekstern ), det andre datert 07.09. 2007 fra Kirsten Westlye ( ekstern ). Det sistnevnte er omtrentlig i sin helhet utledet direkte og indirekte fra Iren K. Hebnes. 

   Kildene til Iren K. Hebnes sine "beviser", løgner og beskrivelser er visse hendelser, fortolkninger, motiver og personer. I stor grad hendelser, fortolkninger og motiver forårsaket av henne selv!

   Problemet er dog at Iren K. Hebnes sin versjon hele veien i og hos den offentlige forvaltningens representanter faktisk og i praksis automatisk, diskriminerende, ensidig, undertrykkende og ukritisk gies og får fullstendig forrang på bekostning av min versjon og de øvrige faktiske forholds vitner og beviser! Og hun underveis direkte aktivt fordekt manipulerende gir sin versjon (i form av vedtak etc.) til den offentlige forvaltningens representanter og andre. Dette er så vidt jeg kan se tydelig nok et velkjent triks i hennes kretser. Et kriminelt triks som for eksempel også hennes samarbeidspartnere i den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund har benyttet seg av - for eksempel med sitt vedtak 14.01. 2010 ( ekstern ) overfor fylkesnemnda i Rogaland.
   Dette samtidig med at hun med basis i sin påbegynte versjon tilordner iscenesettelser hun inkorporerer i sin versjon og dokument og for den videre hensikt med sin versjon.
   Min versjon og de andre faktiske forholds vitner har hele veien rent faktisk både blitt kneblet, tilsidesatt og avfeid. Til fordel for Iren K. Hebnes som dermed har fått hærje fritt frem med sin versjon, fullstappet av løgn, forvridninger og utelatelser.
   Denne sin versjon, fullstappet av løgner, og uhyrlig trussel, med sin krig-førende hensikt, har hun som sagt
aktivt fordekt manipulerende gitt til offentlig forvaltnings representanter, som ukritisk har lagt den til grunn så som sannheten og fakta. Til tross for krav og forsøk fra min side og andre om at også min versjon må bli hørt og prøvd - og Iren K. Hebnes sin motbevist og avslørt.
   Hverken politiet, fylkesnemnda, retten eller andre representanter for forvaltning har enda villet eller kunnet ta stilling til hvorvidt hennes dokumentasjon overfor de er sann og berettiget eller ikke.
   Derfor denne nu mere og mere konkretiserende politi-anmeldelse fra min side.
   Fordi konsekvensene av hennes iscenesettelser i og for angjeldende usanne, falske dokumentasjon har vært stadig mere og mere katastrofale for meg og min familie. Iscenesettelser før og efter, direkte til
hennes dokument datert 13.12. 2007.
   Iren K. Hebnes sin versjon har vært og er usann, forvridd og unnlatende i forhold til sannheten og fakta.
   Denne sin versjon har hun aktivt og i stort monn fordekt brukt og manipulert med overfor politiet, kommunelege Terje Egil Kleiven (i Vindafjord), Haugaland sykehus (i Haugesund), psykiater Kirsten Westlye (i Stavanger),
den kommunale barnevern-tjenesten i Grue, barnevern-vakten i Sør-Hedmark fylke, fylkesnemnda (i Rogaland), retten, NAV og andre.
   I den krig-førende hensikt å til-intetgjøre barnas far ved på sitt spesielle vis, fortrinnsvis ved trusler og videreføring av sin falske dokumentasjon, å tilrane barnas mor eller evt. andre en falsk familiestand. Med sin angjeldende falske dokumentasjon. På bekostning av særlig far og barna, som hun trakasserer, terroriserer og torturerer på kryss og tvers. Med denne sin falske dokumentasjon og versjon inspirerer, iscenesetter hun og truer og frister hun til kidnappinger, fangehold og knebling av barna, med alt hva det igjen medfører av konsekvenser.
   Helt tydelig av den oppfatning at målet helliggjør midlene.
   Barna minst av alt estimerer hun. De har i lang tid vært hærjet kanskje mest av alt med i hennes krig-føring for å til-intetgjøre barnas far.

   Hun fremfører først sine uhyre, livsødeleggende trusler.
   Innsamler og dikter opp egne og andres løgner.
   Lesser på med sverting, sladder, rykter og forvridninger.
   En farlig, fullstendig livsødeleggende situasjon oppstår.
   Mange involveres, med forskjellige motiver og metoder.
   Forskjellige slags mennesker og motiver.
   Splittelser og krig-føringer oppstår.
   Kamp og krig om retten til barna.
   Kamp og krig om livssyn, livets rett, penger, fremtid, etc.
   Mye skjer. Truslene, splittelsen, krig-føringen, løgnene, etc.

   Hun lurte Balder til å tro på sin versjon.
   Mormor og Balder ville sammen kjempe for mors alene-rett til barna.
   Dette fikk de med seg Gudmund på. For å "redde barna" fra Hebnes!
   Iren K. Hebnes, mormor og Balder fikk dermed sine første forbundsfeller!
   Krig-føringen i full gang!

   Fra disse utgår så den videre krig-føringen.
   Utgangspunktet for hva som videre skjer og blir påstått.
   Under regi av Iren K. Hebnes trusler.
   Med Iren K. Hebnes som innsamler og dirigent.
   Felles mål og hensikt.

   Og hva skal vel andre tro?
   Hva er sant og hva er ikke sant?
   Synsing her og synsing der og synsing på alle kanter.
   Synsing, sverting, mistenkeliggjøring, trakassering, løgner, lureri.
   Rykter, sladder, forbundsfeller, antipatier, sympatier og nye løgner.
   Forhastede slutninger og forkastelig oppførsel.
   Men hvem gjør egentlig hva?
   Og hvem har egentlig gjort hva?

   Og hva er fakta?
   Og hva er egentlig ikke fakta?
   Og hva er iscenesettelser?
   Og hva er misforståelser?
   Og hva er krig-føring?
   Og hvordan finne ut av det hele?

   Interessant i denne sammenheng er å se nærmere på de "beviser" Iren K. Hebnes opererer med for sine påstander og hensikter!
   Har hun i det heletatt noen beviser? Og hvor er det disse beviser kommer ifra?
   Hva og hvordan er kilden til de beviser som fremføres?
   Men først, - hva var og er hennes påstander?

   Hennes påstander var og er i all hovedsak følgende, som jeg sammenfatter i ti punkter:
   01:  Far er psykisk syk.
   02:  Barna har utilfredsstillende skole.
   03:  Far er voldelig.
   04:  Far er undertrykkende.
   05:  Mor er underkuet.
   06:  Far er egoistisk, hensynsløs, etc.
   07:  Far har mistillit til offentlige myndigheter, etc.
   08:  Familien har isolert seg fra resten av verden, etc.
   09:  Familien er preget av kaos og uansvarlighet, etc.
   10:  Fars dagboks-notater og skriverier vitner om uansvarlighet og mangel på respekt.

   I denne hennes dokumentasjon var og er hennes konklusjon følgende:
   At far har ingen omsorgsevne for sine barn og at mor har det i liten grad. At far er psykisk syk, voldelig, undertrykkende og farlig. At barna derfor må frataes sin far og det offentlige overta barna, evt. mor under tilsyn og kontroll.


   Hvilket Iren K. Hebnes mener seg å ha bevist og å ha dokumentert. I og med sitt dokument datert 13.12. 2007 fremført for Fylkesnemnda i Rogaland, fremført for myndighetene.

  Hennes bevisste hensikt og mål ifra begynnelsen, og hennes konklusjon.
  For til-intetgjørelse av barnas far.
  Hennes eneste egentlige hensikt og mål.
  Og hennes metode var og er? Trusler, splittelse, ensidighet, krig-føring, falsk dokumentasjon og manipulasjon med falsk dokumentasjon, iscenesettelser, hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, trakassering, krenkelser, fremmedgjøring, fristelser og nye løgner og uhyre trusler.

   Kildene for hennes "beviser" var og er hvem og hva?
   Og hva beviser disse hennes beviser egentlig?
   Og hva for eksempel er det som mot-beviser hennes beviser?
   

   Særlig 3 ting er for meg og min familie viktige i alt dette - følgende:
   - Saklig påvise de sentrale løgnaktige påstandene, punktvis en for en. Med samtidig efterfølgende fullgod og evt. grundig mot-bevis-føring, punkt for punkt.
   - Konkret konsekvensene av truslene og løgnene ifra de to dokumentene. Ledd for ledd - og oppsummering.
   - Skadenes omfang. Perspektiv med aspekter og oppsummering. Mortifikasjon, erstatning, gjenopprettelse, tort og svie. Pluss preventivt aspekt. Pluss perspektiv ang. ansvars-fordeling.
   
   Altså: De usanne påstandene. Deres konsekvenser. Mortifikasjon / skader / erstatning.


   Konsekvensene av de to dokumentene sitt innhold av direkte og indirekte løgner, forvridninger, trakassering, krenkelser, trusler, sladder, rykter, deres egen og andres synsing og teorier, har for meg og min familie vært katastrofalt ødeleggende.
   Det dreier seg om konsekvenser av innholdet som i sin helhet myldrer av usannheter og forvridninger, trakassering og krenkelser, men særlig innholdets mest sentrale elementer og konklusjoner.

   Slikt noe (og på en slik måte) fremlegger man ikke som bevis overfor offentlige myndigheter på noe som helst. Og særlig ikke om en burde og kunne, eller også skulle, ha visst bedre - eller visste bedre. Og særlig ikke om hensikten var den livstruende alvorlige som den var.
   Og særlig heller ikke uten på anstendig og saklig vis ha bestrebet seg på dialog, spørsmål og argumentasjon med de angjeldende, samt mot-forestillinger og tilbakeholdenhet.
   Og om representanter for offentlige myndigheter ukritisk tar slikt noe for bevis og viderefører hensikten gjør de seg medskyldige og delaktige i hensikten. Enten det, eller tilbakefører ansvaret til første instans. Perspektiv / utredning ang. ansvars-fordeling er kanskje et saks-område som retten kan utrede, med eventuelle forslag?
   

   Hva er det så Iren K. Hebnes opererer med som bevis for å til-intetgjøre vår familie?

   To mennesker, Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye, to mennesker som omtrentlig aldri noensinne hverken har truffet oss eller snakket med oss, bortsett fra Iren K. Hebnes i en viss kortfattet skriftlig dialog ( ekstern ). Hva er det de tror seg å vite om vår familie som ikke andre vet?
   Hva er det egentlig de opererer med som bevis for å ville til-intetgjøre vår familie?
   Søppel og skrot, fri fantasi, synsing, forhastede slutninger, løgn og forvridninger, troing, sladder, sverting, rykter, rusk og rask, meninger om og ifra konflikter og "diskusjoner", som de har puttet sammen i en haug, samtidig som alt det reelle, saklige og faktiske utelates!
   Et problem med slikt noe, er at en vanskelig kan tro eller fatte og begripe at slikt noe
av forkvaklet tåpelighet skal kunne bli tatt på alvor av andre. Ikke bare det: men tatt på alvor for å ødelegge og til-intetgjøre ens liv og familie, og utplyndre og ødelegge barnas liv! En har ganske enkelt og beretttiget vanskelig for å begripe at slikt noe i virkelighetens verden skal kunne være mulig.
   Og dog: Kan det skje?
   
   Og hva er det Fylkesnemnda opererer med som bevis for å skrive som de gjør i sitt vedtak 27.06. 2008 ( ekstern )?
   Ganske så absolutt ingenting som helst annet enn Hebnes og Westlye!
   (Vitnene i Fylkesnemnda sa og fortalte omtrentlig i sin helhet bare det motsatte!)

   Og hva er det så Haugaland tingrett og retten opererer med som bevis?
   Ingenting som helst annet enn Fylkesnemnda (Hebnes - Westlye)! Samt lukkede øyne for alt annet! (Likesom Fylkesnemnda!)

   Er "bevisene" til Hebnes - Westlye holdbare eller adekvate for å kunne skrive som de gjør - og for å ville som de vil?
   Og hvor alvorlige og sentrale er deres løgner, hensikter og konsekvenser?

   Og hva er det de liksom beviser?
   Og altså med hvilkne beviser?

   Hva er deres konklusjoner? Og hva er deres beviser?
   Konklusjonene er tydelige nok.
   Men hva med deres beviser?
   Og hva er det de egentlig beviser?

   At Jens Tveit syns og tror sånn og sånn? Og at Per Schnabel syns og tror sånn og sånn?
   Og at andre syns og tror og sier annerledes sånn og sånn?
   Og at mormor og Balder har sine hensikter og synspunkter?
   Og at Rune og Trude har sine hensikter og synspunkter?
   Og at den og den ønsker å sverte oss eller lyger om oss?
   Og hva så? Sånn er verden og virkeligheten. Ingenting nytt eller spesielt med det!
   Eller hva?
   Hva er det som er deres beviser?
   Hva er det som beviser deres påstander fremsatt for myndighetene?
   Påstander endatil fremsatt med hensikt å til-intetgjøre vår familie.

   Er det synsingen til Jens Tveit eller Per Schnabel? Eller løgnene og bedrageriet til mormor?
   Eller omskrivingene av Sigve Bøe og farmor?
   Er det det at hjemmeskole er et kontroversielt tema?
   Er det det at våre livsverdier og vår livsstil er annerledes enn deres egen?
   Nøyaktig hva er det som er deres beviser? Beviser for deres påstander fremsatt for myndighetene?
   
   Sin dokumentasjon har Hebnes og Westly i stor grad hentet fra mennesker som har ønsket familien vondt, og vært unnlatende og tildekkende med hensyn til det motsatte. Samt ikke minst fra dokumentasjon far har publisert som eksempler (til skrekk og advarsel for andre) på trakassering familien tidligere har vært utsatt for på grunn av sitt valg av hjemmeskole.


   Er alt bare løgn og oppspinn og synsing?
   Eller hva er det det utgir seg for å være?

   Og skal vår familie måtte mot-bevise påstandene?
   Eller gies anledning til å mot-bevise påstandene?
   
   Er deres beviser beviser i det heletatt?
   Og beviser på hva da?

   Og hva er det de fremfører så som beviser?

   Gjetning? Sikkerhet? Synsing? Teorier?
   
   
   Det dreier seg oppi alt dette dog om:
   01:  En far som så absolutt ikke er psykisk syk.
   02:  Vellykkede barn som alltid har hatt og har vellykket hjemmeskole.
   03:  En far som på ingen måte har vært eller er voldelig.
   04:  En far som på ingen måte har vært eller er undertrykkende.
   05:  En mor som på ingen måte har vært eller er underkuet.
   06:  En far som ikke har vært eller er egoistisk eller hensynsløs.
   07:  En far eller familie som ikke har hatt mistillit til representanter for offentlige myndigheter, annet enn saklig begrunnet i visse bestemte tilfeller, og da særlig efter Iren K. Hebnes sine angrep på familien.
   08:  En familie som på ingen som helst måte har isolert seg fra resten av verden.
   09:  En familie som på ingen som helst måte var preget av kaos og uansvarlighet. Så tvert om.
   10:  En far som skriftlig dokumenterer hva som skjer og som solid og hensynsfull verner om familiens integritet, trivsel, livsstil, livsverdier, ytringsfrihet, rettsvern og trygghet.

   Og det dreier seg iøvrig om:

   Trygge, alltid friske, glade, talentfulle, kunnskapsrike barn som vi har hatt omsorgen for og forsørget og levd sammen med i mere enn tyve år! Til og for alles glede og tilfredshet. Barn som har vært i mitt fang og rundt mine føtter, inne og ute, hjemme og borte, dag og natt, i hele sitt liv, og jeg omtrentlig hver eneste dag har laget mat for, trøstet, tørket i rompen, børstet tennene på, arbeidet og lekt med, lest for og vært en daglig aktiv kjær tjener og lærer og pålitelig, kjær og trygg pappa for. Som jeg endog samtlige har vært jordmor for. Osv., osv.!


   Hva og hvem var det og er det så som tilstreber noe annet?
   Og hvordan?
   Og hva fikk visse representanter for offentlige myndigheter til å tro noe annet?


   Dokumentenes mest sentrale elementer er usanne påstander som går ut på at:
   (Jeg er bare underveis enda i dette arbeidet med å systematisere stoffet, men alt det vesentlige fremgår allerede med tydelighet ...)

   01 - Far er psykisk syk, har en ubehandlet sinnssykdom, har vrang-forestillinger og seg selv og verden, etc. Påstandene: Hebnes s. 4: "
BAKGRUNN FOR SAKA / Dette er ei sak som dreier seg om 7 barn som lever i ein svært spesiell omsorgsituasjon, der dei har hatt mange flyttingar og ingen skulegang, med den betydning det har for fagleg og sosial utvikling. I tillegg har dei levd i ein situasjon med ein far som har alvorleg psykisk sjukdom, diagnostisert schizofreni, og med ei mor som aksepterer denne situasjonen og til dels støttar opp om den." Hebnes s. 8: "Rune Hansen mottek uføretrygd som vart tilstått frå 1979. Trygdekontoret oppgir at grunnlaget for uføretrygd er oppgitt med diagnose betydeleg personlighetsavvik og schizofreni." Hebnes s. 17: "Far seier til Urda Lilje at Idun er død."  Hebnes s. 19-20: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt. Barneverntenesta vurderar far som mentalt ustabil, jamfør blant anna tilsendt skriftleg informasjon frå far. Jamfør og diagnose i følgje Trygdekontoret; "betydeleg personlighetsavvik" og "Schizofreni". Det går og fram gjennom det skriftleg tilsendt materialet at far brukar all sin energi på å få framstilt sitt syn på saka. Det vart vidare lagt vekt på at foreldra held barna vekke frå alt som strir mot deira overbevisning t.d.; vanleg skulegang og kulturskulekonsertar med inngangspengar. Det vart vidare lagt vekt på at far synes å ikkje kunne takla å bli kritisert eller motsagt. Det vert her vist til at så lenge ein yter ønska hjelp eller ikkje stiller dei kritiske spørsmåla så samarbeidar familien/foreldra og med offentlege instansar. Vert det derimot stilt kritiske spørsmål eller sett fram krav vert desse instansane stempla som farlege for familien.  Dokumentasjon: - 041006 - Adm.vedtak Konklusjon på undersøking." Hebnes s. 20: "Spesialist i psykiatri, Kirsten Westlye vart engasjert som sakkyndig i oktober 2006 for å vurdera omsorgskompetansen til foreldra med utgangspunkt i føreliggande dokumenter. Det vart spesielt vist til far sin psykiske helse. Sakkyndig vart og bedt om å prøva å koma i kontakt med familien om det kunne la seg gjera. Sakkyndig gjorde ei rekkje forsøk på å koma i kontakt med familien men lukkast i liten grad med å koma i kontakt med familien. Rapport førelåg derfor først 7. September i 2007. Rapporten vert nærare beskriven nedanfor. - Dokumentasjon: - 041006 Mandat til sakkyndigrapport." Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta." Hebnes s. 21: "I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".  - Dokumentasjon: - 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen." Westlye s. 34: "Rune Hansen har tidligere fått diagnosen schizofreni. Han var innlagt ved psyk. avdeling i Haugesund i jan. -07 i 4 dager, og man har der konkludert med diagnosen paranoid schizofreni. Det er imidlertid høyst uklart for meg hva denne diagnosen er tuftet på ettersom dette ikke framgår av skrivet fra psyk. avd. til b.v.tjenesten, heller ikke fra epikrisen som dels er sitert i brevet fra dr. Kleiven. / Det synes likevel hevet over tvil at Rune Hansen siden ung alder har hatt en avvikende personlighet / psyke som har gjort ham ute av stand til å fungere på det ordinære arbeidsmarkedet. Hans insisterende og kompromissløse holdninger kombinert med forestillinger om egen grandiositet peker i retning av minimal selvinnsikt, og alt tyder på at hans evne til innlevelse i andres, inkl. barnas tanker og følelser, er lite utviklet. Jeg vurderer det slik at det er hans personlige behov for kontroll og makt som først og fremst er drivkraften bak hans tilsynelatende maktkamp mot "dety offentlige" for på den måten å kunne unndra seg kritikk og innsyn i åpenbart kritikkverdige og for barna til dels ulovlige forhold, som fysisk mishandling. Denne situasjonen er også medvirkende til at barna heller ikke får dekket sine behov for følelsesmessig trygghet. Barna blir dessuten trukket inn i farens paranoide forestillinger om verden utenfor familien. / Samlet sett er denne situasjonen for barna slik at den skader deres personlige utvikling." Westlye s. 35: "Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især ”det offentlige” og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side. Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er liten."

   02 - Barna har ingen skole, nektes skole, etc. Påstandene:  
Hebnes s. 7: "Familien busette seg på eit småbruk på Tindeland i bygda Vikebygd i Ølen / Vindafjord kommune i 2002. Dei har her til like med tidlegare kommunar ikkje sendt barna sine på skulen." Hebnes s. 10: "Det viser seg og ved Gudmund sin skulegang ved Steinerskulen hausten 2007. Far argumenterer her for at § 32 i barneloven, barn over 15 år sin rett til val av skule, er i strid med det fjerde bodet." Hebnes s. 6: "Saka dreier seg og om barn som vert nekta skulegang og slik sett naudsynt opplæring og sosial omgang med andre barn. Tilsyn med heimeundervisninga er i svært liten grad utført og tilsynsrapportar kan ikkje gje svar på korleis bama ligg ann i forhold til jamaldringar. Og skulefolk har meldt si bekymring til skulemyndigheter og til barneverntenesta. Dokumentasjon: - 310706 Brev frå stabsrådgjevar, Ame Borgemyr m/undervedlegg - 140607 Melding, Skjold skule." Hebnes s. 7: "Familien busette seg på eit småbruk på Tindeland i bygda Vikebygd i Ølen / Vindafjord kommune i 2002. Dei har her til like med tidlegare kommunar ikkje sendt barna sine på skulen. Dei to yngste barna er fødd etter flytting hit. Dei barna som har vore over grunnskulealder har ikkje gått på vidaregåande skule. Dei to eldste barna, Balder og Idun flytta i løpet av 2006 ut av heimen og har etter den tid prøvd seg i vidaregåande skule." Hebnes s. 16: "Mariel vert i 2007 6 år. Alderen tilseier at ho er klar for skulestart. Heller ikkje ho har starta på skulen. Vi er ikkje kjent med vidare opplysningar rundt henne." Hebnes s. 17: "Barn står i 6 årsalderen klar til å ta steg ut i verden på eigehand. Dersom dei ikkje har vore i barnehage vil møte med skulekvardagen vera den situasjonen der dei erfarer sosial omgang med andre og at dei får dei første møta med skulefag." Hebnes s. 18: "Barneverntenesta i Åmli, Rindal og seinare i Høylandet har ikkje registrert kontakt med familien i sine arkiver. Vi er derfor ikkje kjent med omsorgssituasjonen hjå familien under opphald i desse kommunane. Vi er kjent med at det og her var kontakt med skulemyndighetene i forhold til manglande skulegang for bama." Hebnes s. 21: "I juni 2007 mottok barneverntenesta eit notat frå rektor ved ungdomsskulen som barna i utgangspunktet høyrer til vedkomande manglande skulegang. Meldinga gjeld i første rekkje Frøydis som nå er i ungdomskulealder. Jamfør både skulefaglege aspekt samt uro rundt manglande høve til å møta jamnaldrande. - Dokumentasjon: - 140607 Skjold Skule." Hebnes s. 21-22: "I midten av mai 2007 vart barneverntenesta kontakta av oppfølgingstenesta. Bakgrunnen var at rektor ved Steinerskulen i Haugesund hadde tatt kontakt med dei då Gudmund hadde dukka opp ved Steinerskulen saman med søskena sine. Barneverntenesta hadde raskt ein samtale med Gudmund og det kom her fram at han ønska å gå på Steinerskulen og at han hadde gjort dette mot foreldra sin vilje. Han opphaldt seg på hybelen til Balder. Barneverntenesta hjelpte Gudmund å handla inn noko nye kler til 17.mai då han ikkje hadde meir kler enn det han gjekk i. Det vart vidare gjennomført møte med Steinerskulen der Gudmund og dei to eldre søskena deltok. Det kom her fram at det hadde blitt vanskeleg heime dagen før. Dei hadde alle dratt heim då far ikkje var heime. Far hadde kome heim. Det hadde oppstått ein konflikt der far hadde dels trua og dels vore fysisk mot Balder. Politiet var og blitt tilkalla. Far behandla Gudmund som luft." Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." Hebnes s. 22: "Gudmund deltok som hospitant ved Steinerskulen varen 2007. Steinerskulen stilte som vilkår for å ta inn Gudmund som elev frå hausten 2007 at foreldra skreiv under ein avtale på at dei ville samarbeida med skule og barnevernteneste. Dette vart presentert frå foreldra ein rekkje gonger. Dei har enda ikkje skrive under på eit slikt samtykke. Mor har i nokre samanhengar uttrykt seg positivt til å skriva under, men har ikkje gjort det. Far har ved ein rekkje høve motsett seg det, seinast ved eit skriv datert 081007 der han kommenterer referat fra eit møte ved Steinerskulen 140907. Barneverntenesta har i desse møta ved skulen vore tydeleg på at Gudmund har eit fritt skuleval og at dersom foreldra tar frå han høve til å gå på skule vil det bli tatt med i vurderinga av deira evne til å dra omsorg for Gudmund.  Dokumentasjon: - 090707 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07  - 270607 Steinerskulen, ang. opptak for skoleåret 2007/08 - 081007 Brev frå Rune Hansen, kommentarar til ref frå ansvarsgruppe."  

   03 - Far er voldelig.  Påstandene:  Hebnes s. 8-9: "Far har og vist at han ikkje likar at andre set seg opp mot hans synspunkt. Dette gjeld innanfor familien, noko vi vil koma tilbake til seinare, men det gjeld og i forhold til andre privatpersonar. Dette gjer han sjølv greie for i sine dagboknotat, ved nokre høve mistenkeleggjer han andre sine motiv for å seie han imot. Dette gjeld til domes i forhold til om bama skal kunne arbeida for andre og ta i mot løn." Hebnes s. 9: "Barneverntenesta har opplysningar som klart tyder på at far nyttar vold overfor dei andre i familien. Trude skal rundt juletider ha blitt slått slik at ho var "gul og blå" i følgje fleire. Dette er det gitt melding om til barneverntenesta om blant anna av mormor. Dette kjem og fram i sakkyndig sin samtale med ein nabo. I følgje venninna som mor søkte til hadde mor eit svært svart merke på baken. Mor flytta etter dette ut frå bustaden for ei tid. Farmor har observert at far ved eit tilfelle har gitt Balder ein øyrefik. Ho har og høyrt frå andre at far skal ha slått barna. I følgje Gudmund og Balder har far utøvd vold mot alle i familien. Dei fortel at far klaskar til barna og at han og har bete dei. Dette skjer når dei gjer noko gale. Dei opplever at han brukar vald mot dei mindre barna som ein måte å oppdra dei på. Far skal i diskusjonar med Balder ha forsvara bruk av vald/fysisk avstraffing." Hebnes s. 11: "Mor skal ha blitt utsatt for vold av far. Ho skal rundt juletider 2006 har blitt sparka "gul og blå" av far. I følgje mormor skal grunnen vera at ho hadde spist for mykje leverpostei. Denne valdsepisoden har mor i ettertid bagatellisert. Det skal på ny ha blitt utøvd vold mot mor i oktober 2007." Hebnes s. 11: "Mor skal ha blitt utsatt for vold av far. Ho skal rundt juletider 2006 har blitt sparka "gul og blå" av far. I følgje mormor skal grunnen vera at ho hadde spist for mykje leverpostei. Denne valdsepisoden har mor i ettertid bagatellisert. Det skal på ny ha blitt utøvd vold mot mor i oktober 2007." Hebnes s. 13: "Han (Balder) skal ha opplevd vold frå far allereie i tidleg alder. I følgje melding frå 1995 skal Balder ha fortalt til naboar at far sparkar barna. Seinast i mai 2007 har Balder opplevd vold og truslar frå far i samband med at far ville ha han ut av heimen etter at han kom på besøk dit. Vi kjenner ikkje til at Balder sjølv skal ha vore voldeleg mot andre. Han skal kun ha vist passiv motstand mot far." Hebnes s. 22: "I oktober 2007 får barneverntenesta på ny meldingar om bekymring frå både ein nabo og frå mor sin familie. Bekymringane går blant anna på vold mot mor, far sine utsegn om at barneverntenesta skal ha forgifta maten deira samt korleis Idun vart tatt imot ved eit besøk. Situasjonen vart på ny vurdert som bekymringsfult, men ikkje som akutt.  Dokumentasjon: - 241007 Melding/ Journalnotat - 261007 Melding/ Journalnotat - 281007 Melding/ Journalnotat." Westlye s. 25 (gjengir Per Schnabel): "Rundt juletider i -06 sparket Rune Hansen kona "gul og blå", men dette har hun bagatellisert i ettertid." Westlye s. 28: "Balder har aldri villet slåss med faren eller gjøre fysisk motstand. Han ønsker ikke å anvende de samme virkemidlene som ham." Westlye s. 28 (gjengir Balder og Gudmund): "Faren har anvendt vold overfor alle i familien, kanskje med unntak av de aller yngste, hevder de. Han klasker dem og har også bitt dem. Dette skjer om de har gjort noe galt. Nå bruker han vold mot de små barna som en måte å oppdra dem på. Balder har diskutert dette med faren som forsvarer bruken av vold/fysisk avstraffelse." Westlye s. 35: "Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og ikke minst ulovlig."

    04 - Far er undertrykkende.   Hebnes s. 8-9: "Far har og vist at han ikkje likar at andre set seg opp mot hans synspunkt. Dette gjeld innanfor familien, noko vi vil koma tilbake til seinare, men det gjeld og i forhold til andre privatpersonar. Dette gjer han sjølv greie for i sine dagboknotat, ved nokre høve mistenkeleggjer han andre sine motiv for å seie han imot. Dette gjeld til domes i forhold til om bama skal kunne arbeida for andre og ta i mot løn. Dokumentasjon: - 240806 Dagboksnotat - 220206 Melding - Mattilsynet - 150306 Joumalnotat." Hebnes s. 9: "Samtidig som far ønskjer å offentleggjera ulike dokument viser han og eit klart ønske om å ha kontroll. Dette viser seg på ulike måtar. Det er gjort lydopptak av ulike samtalar t.d. med barneverntenesta. Han skal og ha opplyst at han har opptakar i heimen slik at han kan vita kva som vert sagt når han ikkje er tilstades. Det viser seg vidare i samband med kontroll av lærebøker. Han skal og bruke "skilsmisse" som ein trusser ovanfor mor. Dette viser seg og ved at han blant anna i sine dagboksnotat ved fleire høve avviser at barna kan ta seg lønna arbeid evt under bestemte føresetnader som at han skal ha hand om inntekta etc." Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." Hebnes s. 22: "Gudmund deltok som hospitant ved Steinerskulen varen 2007. Steinerskulen stilte som vilkår for å ta inn Gudmund som elev frå hausten 2007 at foreldra skreiv under ein avtale på at dei ville samarbeida med skule og barnevernteneste. Dette vart presentert frå foreldra ein rekkje gonger. Dei har enda ikkje skrive under på eit slikt samtykke. Mor har i nokre samanhengar uttrykt seg positivt til å skriva under, men har ikkje gjort det. Far har ved ein rekkje høve motsett seg det, seinast ved eit skriv datert 081007 der han kommenterer referat fra eit møte ved Steinerskulen 140907. Barneverntenesta har i desse møta ved skulen vore tydeleg på at Gudmund har eit fritt skuleval og at dersom foreldra tar frå han høve til å gå på skule vil det bli tatt med i vurderinga av deira evne til å dra omsorg for Gudmund.  Dokumentasjon: - 090707 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07  - 270607 Steinerskulen, ang. opptak for skoleåret 2007/08 - 081007 Brev frå Rune Hansen, kommentarar til ref frå ansvarsgruppe."

   05 - Mor er underkuet, etc.  Påstandene:  Hebnes s. 6: "Barneverntenesta fekk auka bekymring for og mor sin omsorgsevne. Bekymringsmeldingane som barneverntenesta har mottatt har gått på voldsbruk overfor mor og delvis overfor barna, hindring av kontakt mellom dei eldste utflytta barna og dei yngre, at mor skal vera totalt avhengig av sin mann samt førestillingane som far formidlar til barna om verden utafor, t.d. at barneverntenesta har tent på storbrannen i Vikebygd samt hatt gift i maten deira."  Hebnes side 10: "Det er slik at begge foreldre er ansvarleg for den omsorga barna får. Det har vist seg at ved dei høva mor møter barneverntenesta aleine går ho på mange måtar inn i far sin rolle. Dette gjeld t.d. i januar 2007 der ho viser ein svært aggressiv haldning overfor barneverntenesta. Ho står fram som einig med far i dei fleste spørsmål. Unntaket er om det skal vera kontakt med Balder og Idun samt om Gudmund skal få gå på Steinerskulen."  Hebnes s. 11: "Frå fleire som står familien nær har det blitt uttrykt bekymring for far sin påverknad overfor mor. Det er uttalt at ho er hjernevaska av Rune. Fleire som står familien nær har rådd familien til å ta imot veiledning eller prøvd å gje veiledning sjølv. Dei har ikkje nådd inn med dette." Hebnes s. 11: "Mor står som avsendar saman med mannen, og har ved ein del høve underteikna ulike skriv som mannen har skrive. I nokre samanhengar har ho motsagt mannen, ho har imidlertid fleire gonger gått tilbake på sine uttalelsar eller blitt stille dersom mannen har sagt henne imot." Hebnes s. 21: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607."  Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." Hebnes s. 22: "I oktober 2007 får barneverntenesta på ny meldingar om bekymring frå både ein nabo og frå mor sin familie. Bekymringane går blant anna på vold mot mor, far sine utsegn om at barneverntenesta skal ha forgifta maten deira samt korleis Idun vart tatt imot ved eit besøk. Situasjonen vart på ny vurdert som bekymringsfult, men ikkje som akutt.  Dokumentasjon: - 241007 Melding/ Journalnotat - 261007 Melding/ Journalnotat - 281007 Melding/ Journalnotat."

   06 - Far er egoistisk, hensynsløs, etc.  Påstandene:  

   07 - Far har mistillit til alle offentlige myndigheter, etc.  Påstandene:  Hebnes s. 8: "Far har gjennom ein årrekkje vist at han ikkje ønskjer offentleg innblanding i forhold som vedkjem han eller familien. Særleg klart vert dette dersom det gjeld "pålegg" frå det offentlege. Dette viser seg allereie frå bardomen når det var tema å skifte klasse. Det har vist seg ved tema heimeundervisning i fleire kommunar, det har vist seg ved kontakt med mattilsynet og det har særleg vist seg i samband med kontakt med barneverntenesta." Hebnes s. 8: "Hans mistenksomhet overfor ulike instansar kjem og fram t.d. ved at han har uttrykt at barnevernet kan stå bak ein større skogbrann som blant anna trua familien sin eigedom våren 2006. Allereie første samtale med barneverntenesta vart tatt opp med to Mp3 spelarar og Balder skreiv ut detaljert referat frå samtalen."   

   08 - Familien har isolert seg fra resten av verden, etc.  Påstandene: Hebnes s. 8: "Far har gjennom ein årrekkje vist at han ikkje ønskjer offentleg innblanding i forhold som vedkjem han eller familien. Særleg klart vert dette dersom det gjeld "pålegg" frå det offentlege. Dette viser seg allereie frå bardomen når det var tema å skifte klasse. Det har vist seg ved tema heimeundervisning i fleire kommunar, det har vist seg ved kontakt med mattilsynet og det har særleg vist seg i samband med kontakt med barneverntenesta." Westlye s. 23: "Borgemyr har hatt et møte med leder for barneverntjenesten. Planen er nå at to rådgivere fra staben ved skoleetaten i Vindafjord skal forestå tilsynet. Borgemyr er noe usikker på hvorledes dette tilsyndt skal utføres og hva som skal, være innholdet ved et slikt tilsyn. I sin kontakt med Fylkesmannen har han forstått det slik at foreldrenes bestemmelsesrett står sterkt. Han forklarer videre at retten til å kunne drive hjemmeundervisning er lovfestet, og at foreldrenes motiv for dette ikke har relevans. Hansen er derfor ikke spurt om dette. Hva gjelder familien Hansen er det hans inntrykk at barna ikke har faglige vansker, men at den sosiale kompetansen er mangelfull. Faren hat gitt dem lite rom for å delta i sosialt feillsskap med andre." Westlye s. 26 (gjengir Per Schnabel): "I Vikebygd er der mange lag og foreninger og stor aktivitet. Mange er engasjert i dette. Verken Rune eller Trude Hansen er med i noen av disse." Westlye s. 33: "Således har familien unndradd seg innsyn fra offentlige instanser ved å holde barna borte fra barnehage, skole, helsestasjon, tannlege m.v. De har en ide om å kunne være selvberget på alle vis. Mye tyder imidlertid på at produksjonen av matvarer på gården er ineffektiv og at gårdsdriften i liten grad bidrar til å gi familien inntekter. Hansens aversjon mot "det offentlige" omfatter imidlertid ikke Rikstrygdeverkets ytelser til familien som i mange år har vært familiens hovedinntekstkilde."    

   09 - Familien er preget av kaos og uansvarlighet, etc.  
 Påstandene: Hebnes s. 6: "I tillegg er det ein familie som over tid har levd under fysiske forhold som klart er uhaldbare. Dette viser seg frå tidleg på 1990 talet der det vert beskrive at dei et same mat som grisene til nå i nyare tid der besøkande uttalar at dei ikkje vil ta av seg skorne når dei kom på besøk fordi det er så skittent."  Hebnes s. 7: "Dei skal ha hatt innlagt vatn i bustaden tidlegare, men vasken skal ha gått tett og dette er ikkje blitt ordna." Hebnes s. 7: "Dyrevernmyndigheter var og involvert. I avisomtale i Adresseavisa 22. mai 1995 vert det referert at to av barna går rundt og et på same mat som grisene får." Westlye s. 26-27 (gjengir Per Schnabel): "Han nevner også at faren og Balder gikk på laftekurs, og at de har liggende mye tømmer som er klar til bruk, men som nå etter hvert begynner å råtne. Rune Hansen er motstander av innlagt vann og kloakk, og vil ikke betale avgifter til det offentlige." Westlye s. 33: "Barna har, etter hvert som de har blitt eldre , deltatt i aktiviteter i bygda. De har bl.a. vært med på treninger i idrettslaget og gått på musikkskole, men i begrenset utstrekning fordi faren bl.a. skal ha sensurert sangtekster og lignende. Barna bor mange kilometer fra der aktivitetene foregår , men får aldri skyss av foreldrene som heller ikke følger opp barna på annen måte i deres aktiviteter." Westlye s. 35: "(Barna) lever alle i en omsorgssituasjon som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig trygghet."

   10 - Fars Dagboks-notater. Hebnes s. 4: "Far har i periodar produsert omfattande dagboksnotat ( ekstern ). Desse har han distribuert til fleire forskjellige personar og instansar. Barneverntenesta har mottatt ein del av desse notata og vil i noko grad bruka dei i saksframstillinga." Hebnes s. 5: "Barneverntenesta har sett med bekymring på korleis far bl.a. i sine dagboksnotat ( ekstern ) omtalar Balder som Satan, at Idun er død, at det var betre at dei hadde blitt fysisk voldtatt enn at dei flytta ut av heimen og at han er villig til å ofra barna i sin kamp mot barneverntenesta. Barneverntenesta si bekymring vart etterkvart så sterk at ein fekk far framstilt for vurdering hjå lege for vurdering av hans psykiske tilstand i januar 2007. Far vart vurdert til å ha klare psykotiske forestillingar og fekk stilt diagnose Paranoid Schizofreni. Både frå allmennlege og frå lege ved Haugesund sjukehus kom det fram klar bekymring for barna sin omsorgssituasjon." Hebnes s. 20: "Barneverntenesta mottok ny bekyrnringsmelding i saka i månadsskiftet oktober/november 2006. Meldar hadde frå Hansen mottatt cd som omhandla barnevernsaka. Ho hadde lese gjennom deler av innhaldet og uttrykt stor bekymring for barna i familien.  Dokumentasjon: - 311006 Melding, B. N. Tveit." Hebnes s. 20: "Mor flytta heim igjen like over jul. Barneverntenesta fekk aukande bekymring for saka på bakgrunn av ulike henvendingar ein fekk om familien sin situasjon samt dagboksnotata til far som ein oppfatta som bekymringsfulle. Ein valte derfor i samråd med lege og politi og be om at far vart framstilt for psykiatrisk vurdering. Ein var svært usikker på korleis far ville reagera på dette. Han vart imidlertid med politiet til legekontoret og vidare til sjukehus utan dramatikk. Barneverntenesta oppsøkte mor like etter at far var dratt." Westlye s. 26 (gjengir Per Schnabel): "Hansen har brukt mye tid på å skrive ned tankene sine i en dagbok som han distribuerer. Schnabel kommenterer at Hansen er mer opptatt av dette enn av å bygge nytt hus til familien, slik han har forespeilt dem i lang tid." 

---

   Særlig sentral har påstanden vært om at far er psykisk syk, uansvarlig og farlig og derfor ikke har omsorgsevner for barn.
   Det er i hovedsak den påstanden som har vært fremført gjennomsyrende så som begrunnelse i seg selv for å ville frata barna deres far, hjemsted, integritet, trivsel, etc.
   Først av Iren K. Hebnes. Dernest av visse andre som av hennes dokumentasjon, trusler og person ble lurt, truet eller fristet til å gå inn for hennes hensikter og mål om at barnas far skal til-intetgjøres.
   
   Noen forutsetninger, iscenesettelser og omfortolkninger av noen hendelser og forhold var i så måte viktige for Iren K. Hebnes og hennes dokumentasjon.
   
   Herunder skal jeg nokså ukommentert referere til noen relasjoner og refereranser i versjonen i hennes dokument:

  Ang. hus-inkvisisjonen / tvangsinnleggelsen m.m. 7. januar 2007:
   - Far fullstendig uberettiget, som lyn ifra klar himmel, i januar 2007, under storstilt iscenesatt beleiring og hus-inkvisisjon overfor familien, tvangsinnlagt av Iren K. Hebnes til psykiatrisk avd. Haugesund sykehus, med "pakk-seddel" og diverse "orientering" til lege og sykehus om hva som "feiler" ham. Iscenesatt til bruk i sitt skriv, og som et av flere forsøk på å til-intetgjøre far. Alt omkring og vedrørende dette kan dokumenteres særdeles grundig, detaljert og omfattende, med blandt annet i sin helhet nokså fullstendige lyd-opptak ( ekstern ).
   Hebnes s. 5: "Barneverntenesta har sett med bekymring på korleis far bl.a. i sine dagboksnotat ( ekstern ) omtalar Balder som Satan, at Idun er død, at det var betre at dei hadde blitt fysisk voldtatt enn at dei flytta ut av heimen og at han er villig til å ofra barna i sin kamp mot barneverntenesta. Barneverntenesta si bekymring vart etterkvart så sterk at ein fekk far framstilt for vurdering hjå lege for vurdering av hans psykiske tilstand i januar 2007. Far vart vurdert til å ha klare psykotiske forestillingar og fekk stilt diagnose Paranoid Schizofreni. Både frå allmennlege og frå lege ved Haugesund sjukehus kom det fram klar bekymring for barna sin omsorgssituasjon."
   Hebnes s. 5-6: "I samband med far sin innlegging prøvde barneverntenesta å koma i dialog med mor om evt. hjelpetiltak. Mor viste seg å ikkje vera mottakeleg for å ein gong drøfte hjelpetiltak."
   Hebnes s. 8: "I epikrise frå Haugesund sjukehus etter ei 4 dagars innlegging i januar 2007 er det sett diagnose Paranoid Schizofreni. Sjukehuset grunngir dette blant arma med "vedvarande bisarre vrangførestillingar ", "sosial tilbaketrekking”. Han er ikkje medisinert og har heller ikkje hatt noko ønske om det. Pasienten er ikkje vurdert som "direkte farleg for seg sjølv eller andre". Men "Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne". I uttale frå Haugesund Sjukehus vert det vist til at det ”fremkommer klare psykotiske førestillingar, blant annet mener pasienten å kunne kommunisere med sine barn på fosterstadiet, og dessuten under fødselen, sånn at han har full kontroll over hvordan fødselen forløper. Mener også at offentlige myndigheter har myrdet en veterinær som tidligere..... skal ha støttet familien”."
   Hebnes s. 13: "
Ein kort periode etter at far var innlagt ved psykiatrisk avdeling var det noko kontakt mellom Balder og Idun og resten av familien, inkludert far."
   
Hebnes s. 20: "Mor flytta heim igjen like over jul. Barneverntenesta fekk aukande bekymring for saka på bakgrunn av ulike henvendingar ein fekk om familien sin situasjon samt dagboksnotata til far som ein oppfatta som bekymringsfulle. Ein valte derfor i samråd med lege og politi og be om at far vart framstilt for psykiatrisk vurdering. Ein var svært usikker på korleis far ville reagera på dette. Han vart imidlertid med politiet til legekontoret og vidare til sjukehus utan dramatikk. Barneverntenesta oppsøkte mor like etter at far var dratt."
   Hebnes s. 20-21: "
Mor flytta heim igjen like over jul. Barneverntenesta fekk aukande bekymring for saka på bakgrunn av ulike henvendingar ein fekk om familien sin situasjon samt dagboksnotata til far som ein oppfatta som bekymringsfulle. Ein valte derfor i samråd med lege og politi og be om at far vart framstilt for psykiatrisk vurdering. Ein var svært usikker på korleis far ville reagera på dette. Han vart imidlertid med politiet til legekontoret og vidare til sjukehus utan dramatikk. Barneverntenesta oppsøkte mor like etter at far var dratt. Vil gjer eit forsøk på å drøfta situasjonen med mor. Det er umulig å koma i dialog med henne, ho spring rundt på tunet, skrik til barneverntenesta og barna, jagar barna inn i huset, vil gå frå staden med nokre av dei minste barna. Barneverntenesta ser at ho ikkje "ser" barna sine, og ber henne legen om å vurdera henne. Han vurderar henne til å ikkje vera psykotisk. Barneverntenesta vurderar å gjera eit akuttvedtak og ber politiet om bistand. Ein vurderar det som farleg å aksjonera på kveldstid då ein er redd for at mor og barn kan rømma til skogs. Det er mørkt og det er og ei elv like ved heimen. Barneverntenesta vel å trekkja seg tilbake. Det kjem og ein nabo til som mor har ringt og bedt om å koma. Han blir først bedt om å gå igjen av politiet. Når han kjem tilbake seinare på kvelden går han inn til mor og barna. Dette skjer i forståing med barneverntenesta. Neste dag tek barneverntenesta på ny kontakt med politiet. Dei vil/kan ikkje bistå barneverntenesta denne dagen og viser til den belastninga dette er for deira tilsette. / Barneverntenesta vert gjort kjent med at mor i etterkant bad om hjelp til å bli kjørt vekk. Ein prøvde å roe ned situasjonen ved å trygga dei på at advokaten ville bli kontakta for ein foretok seg noko meir i saka. 17. januar var det eit fleire timar langt møte med mor og advokat Kvilhaug. Advokaten rådar mor til å ikkje ta imot hjelpetiltak, utover evt om barneverntenesta vil byggje nytt hus til familien.  Dokumentasjon: - 080107 Journalnotat - 090107 Journalnotat - 100107 Journalnotat - 170107 Journalnotat. / I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding."
   
Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta."
   Hebnes s. 21: "I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".  - Dokumentasjon: - 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen."

   Ang. hjelpetiltak:
   
Hebnes s. 5-6: "I samband med far sin innlegging prøvde barneverntenesta å koma i dialog med mor om evt. hjelpetiltak. Mor viste seg å ikkje vera mottakeleg for å ein gong drøfte hjelpetiltak."
   Hebnes s. 21: "17. januar var det eit fleire timar langt møte med mor og advokat Kvilhaug. Advokaten rådar mor til å ikkje ta imot hjelpetiltak, utover evt om barneverntenesta vil byggje nytt hus til familien."
   Hebnes s. 22-23: "Hjelpetiltak / Det er avgrensa kor mykje hjelpetiltak som har vore inne i denne saka. Det har vore hjelpetiltak inne i forhold til å dekka diverse utgifter for Gudmund i samband med skulegang. Foreldra har vist motstand mot at barneverntenesta har ytt denne hjelpa til Gudmund. Følgjande vedtak om hjelpetiltak er likevel gjort i forhold til Gudmund:      - 01.06.07 Vedtak 140/07 Innkjøp av klede, pengar til livsopphald, / Tidsperiode 160507- 200607 / - 05.09.07 Vedtak 107/07 Betaling av skolepenger og skuleutstyr og evt. Skuleturar. / Tidsperiode 150807 - 150708 / - 30.09.07 Vedtak 125/07 Betaling av skyss til skule/ungdomskort / Tidsperiode 300907 - 300608. / Hjelpetiltak utover dette har blitt heilt avvist av familien. Dette var og gjeldande ved barneverntenesta i Sveio sin kontakt med familien. Det har og frå første kontakt med barneverntenesta i Vindafjord vore klart at foreldra ikkje onska kontakt med barneverntenesta. Når hjelpetiltak var tema i møte med advokat og mor vart evt. hjelpetiltak avvist. / I samband med far sin innlegging vart det gjort eit forsøk på å få til eit tiltak for mor og barna i samarbeid med Bufetat. Ein kom ikkje i posisjon til å få dette reelt drøfta med mor. / Like før denne situasjonen i januar 2007 var det drøfta med Bufetat om kva tiltak som kunne vera aktuelle då ein såg for seg at situasjonen kunne bli akuttprega med behov for akuttplassering av barna." 

   Ang. far og mor:
   Hebnes side 10: "
Det er slik at begge foreldre er ansvarleg for den omsorga barna får. Det har vist seg at ved dei høva mor møter barneverntenesta aleine går ho på mange måtar inn i far sin rolle. Dette gjeld t.d. i januar 2007 der ho viser ein svært aggressiv haldning overfor barneverntenesta. Ho står fram som einig med far i dei fleste spørsmål. Unntaket er om det skal vera kontakt med Balder og Idun samt om Gudmund skal få gå på Steinerskulen." Hebnes s. 10: "I samtalar/møter kan ho framstå som ganske hektisk og opphissa. Det vert ikkje tatt omsyn til om det er barn i nærleiken. Dette kjem særleg tilsyne ved den situasjonen i januar der far vart innlagt ved psykiatrisk avdeling og ein prøvde å få mor i tale. Barneverntenesta var så bekymra for mor og hennar evne til å ivareta seg sjølv og barna at dei fekk henne vurdert av lege." Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." Hebnes s. 22: "I oktober 2007 får barneverntenesta på ny meldingar om bekymring frå både ein nabo og frå mor sin familie. Bekymringane går blant anna på vold mot mor, far sine utsegn om at barneverntenesta skal ha forgifta maten deira samt korleis Idun vart tatt imot ved eit besøk. Situasjonen vart på ny vurdert som bekymringsfult, men ikkje som akutt.  Dokumentasjon: - 241007 Melding/ Journalnotat - 261007 Melding/ Journalnotat - 281007 Melding/ Journalnotat."

   Ang. far, familien og barna:
   
Hebnes s. 8: "Far var då 17 år. Han skal ha hatt lite kontakt med denne dottera, visst nok etter ønske frå hennar mor. Dottera har nå igjen ein gut på 13 år." Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding." Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til barneverntenesta." Westlye s. 33-34: "Rune Hansen har eksponert seg som en person med sterke og fastlagte meninger. I oppdragelsen av barna legger han stor vekt på at barna skal adlyde sine foreldre, og likeledes at kvinnen skal være mannen underdanig. Når barna har vært ulydige eller uenige med faren har dette medført fysisk straff, og ifølge Balder og Gudmund irettesetter han særlig de yngste gjennom slag og spark men også ved å bite dem. På samme måte har han anvendt fysisk straff når kona Trude har uttrykt uenighet. Ved juletider i -06 forlot hun hjemmet etter å ha blitt mishandlet av Rune. Han henviser til bibelen for å legitimere mishandlingen. Ifølge Balder og Gudmund har faren en overordnet ide om at familien skal være samlet som en slags klan med faren som den øverste lederen. Han har derfor stilt seg totalt avvisende til at barna skal flytte hjemmefra, gå på skole og skaffe seg utdanning. Når de til tross for farens holdninger har flyttet hjemmefra eller begynt på skole, slik de 3 eldste nå har gjort, blir de avvist og oversett av faren. / Innad i familien har faren skapt splittelse ved å sette opp de yngste barna mot de eldste, slik at de eldste nærmest betraktes som svikere. / Hansens ideologi kan til dels forstås som idealistisk / romantisk med naturvern, jordvern og økologisk tenkning som sentrale elementer. I forhold til familien er det imidlertid gammeltestamentlige skrifter som legges til grunn og som tilsynelatende gir Hansen legitimitet når han går ut over norsk lov og anvender fysisk straff i oppdragelsen av barna og som en reaksjonsform overfor kona. / Uten å ha møtt Rune Hansen personlig finner jeg likevel sterke holdepunkter for at han har et ekstremt behov for kontroll i.f.t. familiemedlemmene med krav om at de skal underkaste seg ham. Han viser i liten grad respekt for barna og ektefellen, deres tanker, følelser og deres personlige integritet, og tåler ikke uenighet i.f.t. sitt livssyn. / Han har ideer om familien som en klan og har reagert svært negativt når 3 av de eldste barna nå har "brutt ut" ved å gå på skole utenfor hjemmet. Dette avspeiler en manglende respekt for barnas initiativ og valg. De følelsesmessige omkostningene for disse 3 barna har vist seg å bli store ettersom faren nå har avvist dem totalt. / I løpet av det siste året har familien blitt satt under press, og skoleetatens og barneverntjenestens søkelys mot dem har bidradd til en synliggjøring av særdeles bekymringsfulle vilkår for de barna som bor hjemme."

   Ang. barna:
   Hebnes s. 11: "I denne saka føreligg det lite opplysningar om det einskilde barn. Ufordringa vår vil derfor vera at vi vanskeleg kan beskriva det einskilde barn godt, då med unntak av Gudmund som barneverntenesta har hatt noko kontakt med. Vi vil derfor her først beskriva nokre av dei fellesforholda som barna har vokse opp under. Vi vil seinare spesifisera opplysningar om dei barna vi har konkrete opplysningar om. / Ingen av barna har gått i barnehage eller i grunnskulen. Så langt vi kjenner til har dei heller ikkje deltatt i helsestasjonen sitt vaksinasjonsprogram eller fått anna oppfølging derfrå. / Med unntak av dei to yngste barna har alle barna opplevd ein eller fleire flyttingar. Flyttingar som i stor grad synes å ha vore lite planlagt samt at dei ber preg av at familien vil flytta vekk frå noko, jfr konfliktar med skulemyndigheter og barnevern." Hebnes s. 12: "Alle barna har blitt fødd heime. Vi kjenner vidare ikkje til at det skal ha vore spesielle helseproblem hjå barna. I følgje melding mottatt i oktober 2007 skal barna nyleg ha vore sjuke. Far skal ha forklart dette med at barneverntenesta har hatt gift i maten deira." Hebnes s. 12: "I forhold til alle barna vert det opplyst at dei deltek i forskjellig arbeid på garden. Dette gjeld til dømes planting av buskar og tre. Mange av barna har og vore aktive i å gå på fjellturar, dei har og deltatt på ein del fellesturar i bygda. Dei har då ofte vore dårleg kledd og ikkje hatt pengar til å betala for fellesutgifter. Dei har ikkje blitt henta etter slike arrangement sjølv om det gjerne har vore langt frå heimen. Ein del gonger er dei blitt kjørt heim av andre foreldre, eller dei har gått heim, ofte distansar på mange kilometer." Hebnes s. 13: "Nokre av barna har deltatt på orienteringstrening gjennom Vikebygd Idrettslag. Dei er ikkje medlemmer i laget, men har fatt lov til å delta likevel. Idun skal ha fortalt at dei ikkje får lov til å delta i speidaren. / Barna er svært kontaktsøkande overfor andre vaksne. Dei skal vanlegvis ikkje visa teikn på skepsis eller utrygghet. Ein nabo observerte imidlertid i mai 2007 at dette hadde endra seg slik at barna sprang på kjøkkenet og gøymde seg når han kom, dette i motsetning til tidlegare. / Når barneverntenesta var ved heimen i januar 2007 opptrådde barna heilt roleg og utan teikn på redsel. Dette i motsetnad til mor som var svært uroleg. Dei eldre barna helste på dei som kom frå barneverntenesta, presenterte seg og spurte kva barneverntenesta ville. / Barna står fram som høflege, men kan og oppfattast som underdanige og kua. Det vert sett i samband med far si oppførsel overfor barna. Med unntak av dei yngste barna skal alle barna ha opplevd vold frå faren si side. Far skal og ha sett dei opp mot mora." Hebnes s. 15: "Frøydis er i ein alder der ho nå går inn i ei ungdomstid. I ungdomstida skal barn bli gjort i stand til å i større grad stå på eigne bein. I denne familien har det vist seg at det har blitt ei vanskeleg tid for dei eldre søskena." Hebnes s. 18: "Hausten 1997 er familien busett i Sveio. Her kjem det inn melding som om bekymring for barna. I meldinga vert det peika på at barna har lite kontakt med andre barn i nabolaget samt at dei går på sjølvstyr. Barneverntenesta giennomforte ei mindre undersøking gjennom to heimebesøk. Undersøkingsrapporten konkluderer med at det ikkje er grunnlag for pålegg om hjelpetiltak etter kapittel 4 i barnevernlova. Det vert imidlertid uttrykt uro for at ikkje far skal få lagt ting bak seg (dvs å få gjennomført rettssak mot Skaun kommune) samt at det kunne vore aktuelt med samtalar mellom foreldra og barneverntenesta." Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding."

   Ang. kidnappingen desember 2006:
   
Hebnes s. 5: "I løpet av 2006 valgte både Balder og Idun å flytta frå heimen. Dette førte til konfliktar i heimen då far ønska å avvisa dei heilt etter dette, medan mor ønska å oppretthalda kontakt med desse barna. Særleg var dette tilspissa rundt jul 2006 då mor og budde utafor heimen ein kort periode." Hebnes side 11: "I samband med hendinga ved juletider 2006 flytta Trude ut av heimen ei kort tid. Ho tok då tilflukt hjå ei tidlegare nabo/kjenning som på det tidspunktet budde i Tysvær kommune. Denne kvinna hadde tidlegare vore nabo med familien. Barneverntenesta blei gjort kjent med at ho budde ute av heimen. Ho vart tilbydt økonomisk hjelp. Mor ville ikkje ha hjelp frå barneverntenesta. Ein valte då å formidla kontakt med sosialtenesta slik at ho ved dette høve fekk økonomisk hjelp gjennom julehelga." Hebnes s. 20: "Rundt juletider 2006 tok mor barna med seg til ein tidlegare nabokvinne som då hadde flytta til Førland i Tysvær. Barneverntenesta vart kjent med dette og tok kontakt med mor. Mor tilbydt økonomisk hjelp av barneverntenesta. Ho ville ikkje ta imot hjelp av barneverntenesta. Barneverntenesta valte då å formidla kontakt med sosialtenesta som gav tilbod om hjelp, som mor tok imot. - Dokumentasjon: - 221206 Journalnotat. / Ved dette høve vart og politiet tilkalla av kvinna mor hadde tatt tilflukt hjå då far kom tilstaden. Politiet rykka ut og situasjonen løyste seg ved at far reiste frå staden. Far hadde to av dei mindre barna, Mariel og Urda Lilje, med seg i bilen ved dette høve. Dei vart tatt inn i huset der mor opphaldt seg medan far samtalte med mor og hennar venninne. - Dokumentasjon: - 260107 Uttale Politiet. / Mor flytta heim igjen like over jul. " Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding." Westlye s. 28 (gjengir Balder og Gudmund: "Like før jul i -06 kom Balder og Idun hjem. De hadde med seg gaver til hele familien. Disse ble lagt i kjelleren. Så kom fareh hjem og fant dem. Han så at de kom fra Idun og Balder. Han spurte moren om de hadde vært der. Moren var da livredd og fryktet hans reaksjoner. Hun dro da hjemmefra for noen dager."

   Ang. Trudes kidnappinger:
   
Hebnes s. 11: "I samband med hendinga ved juletider 2006 flytta Trude ut av heimen ei kort tid. Ho tok då tilflukt hjå ei tidlegare nabo/kjenning som på det tidspunktet budde i Tysvær kommune. Denne kvinna hadde tidlegare vore nabo med familien. Barneverntenesta blei gjort kjent med at ho budde ute av heimen. Ho vart tilbydt økonomisk hjelp. Mor ville ikkje ha hjelp frå barneverntenesta. Ein valte då å formidla kontakt med sosialtenesta slik at ho ved dette høve fekk økonomisk hjelp gjennom julehelga. (...) Ho har og tidlegare budd ute av heimen i både 1992 og i 1995." Hebnes s. 13: "Balder er 21 år og har inntil han fylte 20 budd saman med familien. Han har vore med på alle flyttingar som familien har hatt gjennom hans oppvekst. I tillegg har han og dei eldste søskena vore berørt av at mor og barna har budd i "dekning" ein periode i 1995."

   Ang. familien fortid:
   Hebnes s. 7: "
I Skaun kommune var det store konfliktar mellom Rune Hansen og den kommunale administrasjonen både i forhold til skulefaglege spørsmål og relatert til omsorgssituasjonen." Hebnes s. 17: "Barneverntenesta i Vindafjord kom først i kontakt med denne familien i mars 2006. Familien har imidlertid vore i kontakt med barneverntenesta i andre kommunar tidlegare. Vi er kjent med kontakt med barneverntenesta i Sveio i 1997-98 og I Skaun kommune i Sør Trøndelag i perioden 1991-1993 og på ny i 1995." Hebnes s. 17-18: "Si langt vi kjenner til var første kontakt mellom barneverntenesta og familien rundt Gudmund sin fødsel. Kontakten mellom familien og barneverntenesta/ sosialkontoret i Skaun vart etterkvart vanskeleg og Sør Trøndelag fylkeskommune, psykologisk barnevernteam blei bedt om å gi inn i saka. Det vart sommaren 1993 utarbeid ein rapport om familien sin situasjon frå psykologisk barnevernteam. Den gang gjaldt det dei tre eldste barna, Balder, Idun og Gudmund. I rapporten vert det konkludert med at ungane sin totale omsorgssituasjon er tilfredstillande. Samtidig vert det peika på nokre områder som det må arbeidast med frå familien og hjelpeapparatet si side. Den eine gjeld å koma asjour økonomisk og få lagt inn vatn og bad, i tillegg gjeld det kommunikasjonsproblem foreldra i mellom samt at det vert påpeika; "Ungene har imidlertid noen særlige utfordringer p.g.a. familiens særegne livsstil, som handler om å mestre sosial omgang med andre unger og voksne". Dokumentasjon: - 130893, rapport, Psykologisk barnevernteam, Sør Trøndelag." Hebnes s. 18: "Våren 1995 oppstod det ny bekymring rundt barna sin situasjon. Blant anna kontakta dyrevernmyndighetene barneverntenesta etter at dei hadde vore på garden. Dyr skal ha lidd overiast, eit griskadaver skal ha lege like utafor fjøsdøra i fleire månader. Barna gjekk og gnog på brødskorper, same mat som grisene fekk. I tilegg til at det var henvendingar frå offentlege myndigheter vart både barneverntenesta og andre offentlege instansar kontakta av ulike privatpersonar som var urolege for situasjonen. Ganske raskt etter at saka kom opp gjekk Trude i "dekning" på ukjent adresse. Bekymringane gjeld tema som at far skal mishandle barna ved å sparka dei og at han luggar mor. Uverdige sanitære forhold etc. Vi kan ikkje sjå at barneverntenesta i Skaun kom i posisjon til å setje inn tiltak for familien hausten 2005 flytta til Åmli kommune der dei budde eit par månader for dei flytta vidare. Forholda i Skaun er omtalt i lokalavisene i Trøndelag. Reportasjar er gjort tilgjengelege av far. Det ligg utskrift av desse på internettsider som far er ansvarleg for.  Dokumentasjon:120595 Journalnotat, Skaun - 160595 Journalnotat, Skaun - 020695 Melding frå Lensmannen i Skaun - 091095 Journalnotat, Skaun - 220595 Reportasje i Adresseavisa." Hebnes s. 18: "Barneverntenesta i Åmli, Rindal og seinare i Høylandet har ikkje registrert kontakt med familien i sine arkiver. Vi er derfor ikkje kjent med omsorgssituasjonen hjå familien under opphald i desse kommunane. Vi er kjent med at det og her var kontakt med skulemyndighetene i forhold til manglande skulegang for bama." Hebnes s. 18: "Hausten 1997 er familien busett i Sveio. Her kjem det inn melding som om bekymring for bama. I meldinga vert det peika på at barna har lite kontakt med andre barn i nabolaget samt at dei går på sjølvstyr. Barneverntenesta giennomforte ei mindre undersøking gjennom to heimebesøk. Undersøkingsrapporten konkluderer med at det ikkje er grunnlag for pålegg om hjelpetiltak etter kapittel 4 i barnevernlova. Det vert imidlertid uttrykt uro for at ikkje far skal få lagt ting bak seg (dvs å få gjennomført rettssak mot Skaun kommune) samt at det kunne vore aktuelt med samtalar mellom foreldra og barneverntenesta." Hebnes s. 19: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt."    Hebnes s. 22-23: "Hjelpetiltak / Det er avgrensa kor mykje hjelpetiltak som har vore inne i denne saka. Det har vore hjelpetiltak inne i forhold til å dekka diverse utgifter for Gudmund i samband med skulegang. Foreldra har vist motstand mot at barneverntenesta har ytt denne hjelpa til Gudmund. Følgjande vedtak om hjelpetiltak er likevel gjort i forhold til Gudmund:      - 01.06.07 Vedtak 140/07 Innkjøp av klede, pengar til livsopphald, / Tidsperiode 160507- 200607 / - 05.09.07 Vedtak 107/07 Betaling av skolepenger og skuleutstyr og evt. Skuleturar. / Tidsperiode 150807 - 150708 / - 30.09.07 Vedtak 125/07 Betaling av skyss til skule/ungdomskort / Tidsperiode 300907 - 300608. / Hjelpetiltak utover dette har blitt heilt avvist av familien. Dette var og gjeldande ved barneverntenesta i Sveio sin kontakt med familien. Det har og frå første kontakt med barneverntenesta i Vindafjord vore klart at foreldra ikkje onska kontakt med barneverntenesta. Når hjelpetiltak var tema i møte med advokat og mor vart evt. hjelpetiltak avvist. / I samband med far sin innlegging vart det gjort eit forsøk på å få til eit tiltak for mor og barna i samarbeid med Bufetat. Ein kom ikkje i posisjon til å få dette reelt drøfta med mor. / Like før denne situasjonen i januar 2007 var det drøfta med Bufetat om kva tiltak som kunne vera aktuelle då ein såg for seg at situasjonen kunne bli akuttprega med behov for akuttplassering av barna." 

   Ang. familiens kontakt med Hebnes:
   Hebnes s. 18: "
Barneverntenesta i Vindafjord kom i kontakt med familien først i mars 2006. Det har størstedelen av tida vore lite direkte kontakt då foreldra har motsett seg det. Direkte kontakt avgrensar seg til ein kontorsamtale, ein situasjon i januar 2007 som blir beskriven nærare nedanfor, samt ved deltaking i nokre samarbeidsmøte rundt Gudmund sin skulesituasjon frå våren 2007. I tillegg har det vore noko telefonkontakt samt ein omfattande skriftleg produksjon frå far si side. Noko av dette er kome til barneverntenesta, dels frå han direkte, dels frå andre."
   Hebnes s. 19: "
Det vart prøvd å avtala heimebesøk. Det vart klart avvist frå familien ved far fleire gonger, jfr bl.a. brev av 12. mai 2006. Etter eit nytt forsøk på å oppklare situasjonen for familien gjennom brev får barneverntenesta på nytt brev frå Hansen datert 12. juli. Her avviser Hansen på ny barneverntenesta sin rett til å gjennomføra undersøkinga. Dokumentasjon: - 20506 Rune Hansen, brev - 120706 Rune Hansen, brev / Då det viste seg vanskeleg å få til eit samarbeid med familien for saman å få gjennomført undersøkinga vart det likevel gått til innhenting av informasjon slik at undersøking kunne gjennomførast. Det vart innhenta informasjon frå barneverntenesta i Skaun og Sveio kommunar, jfr ovanfor. Det vart og innhenta informasjon frå Trygdekontor vedkomande økonomiske ytingar, jfr ovanfor. Det vart vidare innhenta informasjon frå skuleansvarleg i kommunen samt frå helsesøster, jordmor og kulturskulen. Desse opplysningane er gjennomgått under dei avsnitta som omhandlar barn og foreldre."
   Hebnes s. 19-20: "
Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt. Barneverntenesta vurderar far som mentalt ustabil, jamfør blant anna tilsendt skriftleg informasjon frå far. Jamfør og diagnose i følgje Trygdekontoret; "betydeleg personlighetsavvik" og "Schizofreni". Det går og fram gjennom det skriftleg tilsendt materialet at far brukar all sin energi på å få framstilt sitt syn på saka. Det vart vidare lagt vekt på at foreldra held barna vekke frå alt som strir mot deira overbevisning t.d.; vanleg skulegang og kulturskulekonsertar med inngangspengar. Det vart vidare lagt vekt på at far synes å ikkje kunne takla å bli kritisert eller motsagt. Det vert her vist til at så lenge ein yter ønska hjelp eller ikkje stiller dei kritiske spørsmåla så samarbeidar familien/foreldra og med offentlege instansar. Vert det derimot stilt kritiske spørsmål eller sett fram krav vert desse instansane stempla som farlege for familien.  Dokumentasjon: - 041006 - Adm.vedtak Konklusjon på undersøking."  Hebnes s. 20: "Rundt juletider 2006 tok mor barna med seg til ein tidlegare nabokvinne som då hadde flytta til Førland i Tysvær. Barneverntenesta vart kjent med dette og tok kontakt med mor. Mor tilbydt økonomisk hjelp av barneverntenesta. Ho ville ikkje ta imot hjelp av barneverntenesta. Barneverntenesta valte då å formidla kontakt med sosialtenesta som gav tilbod om hjelp, som mor tok imot. - Dokumentasjon: - 221206 Journalnotat. / Ved dette høve vart og politiet tilkalla av kvinna mor hadde tatt tilflukt hjå då far kom tilstaden. Politiet rykka ut og situasjonen løyste seg ved at far reiste frå staden. Far hadde to av dei mindre barna, Mariel og Urda Lilje, med seg i bilen ved dette høve. Dei vart tatt inn i huset der mor opphaldt seg medan far samtalte med mor og hennar venninne. - Dokumentasjon: - 260107 Uttale Politiet. / Mor flytta heim igjen like over jul. " Hebnes s. 20: "Mor flytta heim igjen like over jul. Barneverntenesta fekk aukande bekymring for saka på bakgrunn av ulike henvendingar ein fekk om familien sin situasjon samt dagboksnotata til far som ein oppfatta som bekymringsfulle. Ein valte derfor i samråd med lege og politi og be om at far vart framstilt for psykiatrisk vurdering. Ein var svært usikker på korleis far ville reagera på dette. Han vart imidlertid med politiet til legekontoret og vidare til sjukehus utan dramatikk. Barneverntenesta oppsøkte mor like etter at far var dratt."
   Hebnes s. 21: "
Neste dag tek barneverntenesta på ny kontakt med politiet. Dei vil/kan ikkje bistå barneverntenesta denne dagen og viser til den belastninga dette er for deira tilsette. / Barneverntenesta vert gjort kjent med at mor i etterkant bad om hjelp til å bli kjørt vekk. Ein prøvde å roe ned situasjonen ved å trygga dei på at advokaten ville bli kontakta for ein foretok seg noko meir i saka. 17. januar var det eit fleire timar langt møte med mor og advokat Kvilhaug. Advokaten rådar mor til å ikkje ta imot hjelpetiltak, utover evt om barneverntenesta vil byggje nytt hus til familien."
   
Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding."
   
Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta."
   Hebnes s. 21: "I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".  - Dokumentasjon: - 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen."
   Hebnes s. 21: "17. januar var det eit fleire timar langt møte med mor og advokat Kvilhaug. Advokaten rådar mor til å ikkje ta imot hjelpetiltak, utover evt om barneverntenesta vil byggje nytt hus til familien."
   
Hebnes s. 21-22: "I midten av mai 2007 vart barneverntenesta kontakta av oppfølgingstenesta. Bakgrunnen var at rektor ved Steinerskulen i Haugesund hadde tatt kontakt med dei då Gudmund hadde dukka opp ved Steinerskulen saman med søskena sine. Barneverntenesta hadde raskt ein samtale med Gudmund og det kom her fram at han ønska å gå på Steinerskulen og at han hadde gjort dette mot foreldra sin vilje. Han opphaldt seg på hybelen til Balder. Barneverntenesta hjelpte Gudmund å handla inn noko nye kler til 17.mai då han ikkje hadde meir kler enn det han gjekk i. Det vart vidare gjennomført møte med Steinerskulen der Gudmund og dei to eldre søskena deltok. Det kom her fram at det hadde blitt vanskeleg heime dagen før. Dei hadde alle dratt heim då far ikkje var heime. Far hadde kome heim. Det hadde oppstått ein konflikt der far hadde dels trua og dels vore fysisk mot Balder. Politiet var og blitt tilkalla. Far behandla Gudmund som luft."
   
Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." 
   Hebnes s. 22: "Gudmund deltok som hospitant ved Steinerskulen varen 2007. Steinerskulen stilte som vilkår for å ta inn Gudmund som elev frå hausten 2007 at foreldra skreiv under ein avtale på at dei ville samarbeida med skule og barnevernteneste. Dette vart presentert frå foreldra ein rekkje gonger. Dei har enda ikkje skrive under på eit slikt samtykke. Mor har i nokre samanhengar uttrykt seg positivt til å skriva under, men har ikkje gjort det. Far har ved ein rekkje høve motsett seg det, seinast ved eit skriv datert 081007 der han kommenterer referat fra eit møte ved Steinerskulen 140907. Barneverntenesta har i desse møta ved skulen vore tydeleg på at Gudmund har eit fritt skuleval og at dersom foreldra tar frå han høve til å gå på skule vil det bli tatt med i vurderinga av deira evne til å dra omsorg for Gudmund.  Dokumentasjon: - 090707 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07  - 270607 Steinerskulen, ang. opptak for skoleåret 2007/08 - 081007 Brev frå Rune Hansen, kommentarar til ref frå ansvarsgruppe."
   Hebnes s. 22-23: "Hjelpetiltak / Det er avgrensa kor mykje hjelpetiltak som har vore inne i denne saka. Det har vore hjelpetiltak inne i forhold til å dekka diverse utgifter for Gudmund i samband med skulegang. Foreldra har vist motstand mot at barneverntenesta har ytt denne hjelpa til Gudmund. Følgjande vedtak om hjelpetiltak er likevel gjort i forhold til Gudmund:      - 01.06.07 Vedtak 140/07 Innkjøp av klede, pengar til livsopphald, / Tidsperiode 160507- 200607 / - 05.09.07 Vedtak 107/07 Betaling av skolepenger og skuleutstyr og evt. Skuleturar. / Tidsperiode 150807 - 150708 / - 30.09.07 Vedtak 125/07 Betaling av skyss til skule/ungdomskort / Tidsperiode 300907 - 300608. / Hjelpetiltak utover dette har blitt heilt avvist av familien. Dette var og gjeldande ved barneverntenesta i Sveio sin kontakt med familien. Det har og frå første kontakt med barneverntenesta i Vindafjord vore klart at foreldra ikkje onska kontakt med barneverntenesta. Når hjelpetiltak var tema i møte med advokat og mor vart evt. hjelpetiltak avvist. / I samband med far sin innlegging vart det gjort eit forsøk på å få til eit tiltak for mor og barna i samarbeid med Bufetat. Ein kom ikkje i posisjon til å få dette reelt drøfta med mor. / Like før denne situasjonen i januar 2007 var det drøfta med Bufetat om kva tiltak som kunne vera aktuelle då ein såg for seg at situasjonen kunne bli akuttprega med behov for akuttplassering av barna." 

   Ang. møtet i Vikebygd mars 2006:
   Hebnes s. 18-19: "Barneverntenesta i Vindafjord kom i kontakt med familien først i mars 2006. Det har størstedelen av tida vore lite direkte kontakt då foreldra har motsett seg det. Direkte kontakt avgrensar seg til ein kontorsamtale, ein situasjon i januar 2007 som blir beskriven nærare nedanfor, samt ved deltaking i nokre samarbeidsmøte rundt Gudmund sin skulesituasjon frå våren 2007. I tillegg har det vore noko telefonkontakt samt ein omfattande skriftleg produksjon frå far si side. Noko av dette er kome til barneverntenesta, dels frå han direkte, dels frå andre. / I første samtale møter far saman med sonen Balder og dottera Sofie. Mor møtte ikkje då ho var sliten etter å ha fått minste barnet kort tid på førehand. Som annonsert på førehand vart samtalen tatt opp på band med ein mp3 spelar. Etter at samtalen var avslutta viste far at samtalen og var tatt opp med ein mp3 spelar til som var skjult under genseren. Det vart seinare skreve eit detaljert referat frå samtalen. Referatet vart skreve av Balder. Samtalen gjekk greitt så lenge far fekk fortelja om sin livsførsel og sitt familieliv. Når det under samtalen vart stilt ein del spørsmål med vala dei gjorde på vegne av barna og seg sjølv, utvikla samtalen seg til å bli vanskeleg."

   Ang. familiens hjemsted:
   Hebnes s. 7: "
På eigedomen i Vikebygd har dei ikkje gardsdrift i tradisjonell forstand. Dei sel ikkje vekstar eller husdyrprodukt. Dei dyrkar imidlertid ein del bær og andre vekstar til eige bruk. Barneverntenesta oppfattar det slik at det er ein relativt liten produksjon. Det same gjeld produkt frå fjørfe." Hebnes s. 7: "Familien bur nå på eit gardsbruk i Vikebygd i Vindafjord kommune. Dei bur i ein utkant av bygda som har nokre hundre innbyggjarar. Det er ikkje tradisjonell gardsdrift på eigedomen. Familien har noko fjørfe, bier samt at far har fortalt at dei ønskjer å gjera eigedomen om til eit arboret. Bustaden er liten i forhold til den store familien. Det er ikkje vatn eller toalett i bustaden. Dei har eit eldhus på eigedomen der dei opplyser at dei vaskar kler, badar og varmar opp vatn. Når Idun budde heime hadde ho rom i eit uthus som vert kalla ”snekkerbua”. Dei skal ha hatt innlagt vatn i bustaden tidlegare, men vasken skal ha gått tett og dette er ikkje blitt ordna."

   Ang. familiens økonomi:
   Hebnes s. 7: "
Familien lever av far si uføretrygd, netto ca 24.000,-/månad samt barnetrygd som mor mottar med om lag kr 6800,-/månad. Dokumentasjon:200706 Vindafjord Trygdekontor, informasjon Rune Hansen - 200706 Vindafjord Trygdekontor, informasjon Trude M. Hansen."

   Ang. politi-anmeldelser:
   Hebnes s. 9: "
Familien var og omtalt i Haugesunds Avis over framsida og ei dobbelside i samband med at barnevernet starta undersøking i forhold til familien. Omtalen skjedde med utgangspunkt at Hansen tok kontakt med avisa. Hansen har og meldt barneverntenesta til politiet for ærekrenking etc. Denne saka vart henlagt av politiet. Far klaga og saka vart handsama av Rogaland statsadvokatembete som på ny henla saka med grunngjeving "Forholdet henlagtfordi det ikke er straffbart". Dokumentasjon: - 151106 Rogaland Statsadvokatembete, underretning om saksavgjørelse."
   
   Ang. lyd-opptak:
   Hebnes s. 9: "
Samtidig som far ønskjer å offentleggjera ulike dokument viser han og eit klart ønske om å ha kontroll. Dette viser seg på ulike måtar. Det er gjort lydopptak av ulike samtalar t.d. med barneverntenesta. Han skal og ha opplyst at han har opptakar i heimen slik at han kan vita kva som vert sagt når han ikkje er tilstades."
   
   Ang. bekymringsmeldinger:
   Hebnes s. 5: "
Dette er ei sak der barneverntenesta har mottatt ei lang rekkje med bekymringsmeldingar sidan den første kom i februar 2006. Bekymringane dreier seg om korleis foreldra avsondrar seg frå samfunnet utafor, korleis dei skaper eit fiendebilete av samfunnet utafor, korleis barna vert tatt med inn i konfliktane i heimen og mellom foteldra og andre t.d. offentlege instansar." Hebnes s. 6: "Bekymringsmeldingane som barneverntenesta har mottatt har gått på voldsbruk overfor mor og delvis overfor barna, hindring av kontakt mellom dei eldste utflytta barna og dei yngre, at mor skal vera totalt avhengig av sin mann samt førestillingane som far formidlar til barna om verden utafor, t.d. at barneverntenesta har tent på storbrannen i Vikebygd samt hatt gift i maten deira." Hebnes s. 6: "Meldingar kjem frå ei rekkje privatpersonar som på ulike måtar kjenner familien gjennom slektskap eller på andre måtar, og som der ved har hatt eit visst direkte innsyn i barna sin situasjon." Hebnes s. 19: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt." Hebnes s. 20: "Barneverntenesta mottok ny bekyrnringsmelding i saka i månadsskiftet oktober/november 2006. Meldar hadde frå Hansen mottatt cd som omhandla barnevernsaka. Ho hadde lese gjennom deler av innhaldet og uttrykt stor bekymring for barna i familien.  Dokumentasjon: - 311006 Melding, B. N. Tveit." Hebnes s. 20: "Mor flytta heim igjen like over jul. Barneverntenesta fekk aukande bekymring for saka på bakgrunn av ulike henvendingar ein fekk om familien sin situasjon samt dagboksnotata til far som ein oppfatta som bekymringsfulle. Ein valte derfor i samråd med lege og politi og be om at far vart framstilt for psykiatrisk vurdering. Ein var svært usikker på korleis far ville reagera på dette. Han vart imidlertid med politiet til legekontoret og vidare til sjukehus utan dramatikk. Barneverntenesta oppsøkte mor like etter at far var dratt." Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding." Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta." Hebnes s. 21: "I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".  - Dokumentasjon: - 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen."
   
Hebnes s. 21: "I juni 2007 mottok barneverntenesta eit notat frå rektor ved ungdomsskulen som barna i utgangspunktet høyrer til vedkomande manglande skulegang. Meldinga gjeld i første rekkje Frøydis som nå er i ungdomskulealder. Jamfør både skulefaglege aspekt samt uro rundt manglande høve til å møta jamnaldrande. - Dokumentasjon: - 140607 Skjold Skule." 
   Hebnes s. 22: "I oktober 2007 får barneverntenesta på ny meldingar om bekymring frå både ein nabo og frå mor sin familie. Bekymringane går blant anna på vold mot mor, far sine utsegn om at barneverntenesta skal ha forgifta maten deira samt korleis Idun vart tatt imot ved eit besøk. Situasjonen vart på ny vurdert som bekymringsfult, men ikkje som akutt.  Dokumentasjon: - 241007 Melding/ Journalnotat - 261007 Melding/ Journalnotat - 281007 Melding/ Journalnotat."
   Westlye s. 14 - Påstander om isolasjon bl.a. har Iren K. Hebnes også matet (og diskutert) bl.a. Helse Fonna ved Haugesund sykehus med, hvilket fremgår av et referat Westlye gjengir. Westlye s. 14 gjengir ifra "Utdrag fra uttalelse fra Helse Fonna, psyk. klinikk v/overlege Jan Nocon datet 15.02.07. Svar på henvendelse datert 22.01.07." følgende: "Det har vært mange diskusjoner om i hvor høy grad barna er isolert på den aktuelle gård, pasienten selv fornekter dette, likeledes hans advokat i kontrollkommisjonen, men det er kommet motstridende opplysninger og det er vanskelig for oss med sikkerhet å avgjøre hva som er tilfelle. Dette foranlediget at man i forbindelse med utskrivelse sender bekymringsmelding til barnevernet, for å få saken nærmere undersøkt og belyst."
   Westlye s. 20: "Bøe mener at barnevernets intervensjon i denne saken er uberettiget, og viser til at der foreligger en rekke uftalelser gjennom årene som alle viser at barna har det bra. Videre hevder han at bekymringsmeldingene senere har blitt avkreftet fra de som har meldt om bekymring."

   Ang. undersøkelse:
   Hebnes s. 5: "
Når barneverntenesta i samtalen var klar på at undersøkinga må gjennomførast evt. og mot deira vilje endrar samtalen karakter. Far avviste at barneverntenesta hadde grunnlag til å gjennomføra undersøkinga og var ikkje villig til å gå inn i samtale då barneverntenesta kom med spørsmal som kunne oppfattas som kritikk av familien sin måte å leva livet på." Hebnes s. 5: "Barneverntenesta prøvde å få avtale om å koma på heimebesøk men vart avvist. Utover våren 2006 vart det gjort ei rekkje forsøk å få koma i dialog med familien. Barneverntenesta tok ei avgjerd om å innhenta opplysningar frå andre instansar utan samtykke frå foreldra." Hebnes s. 20: "Spesialist i psykiatri, Kirsten Westlye vart engasjert som sakkyndig i oktober 2006 for å vurdera omsorgskompetansen til foreldra med utgangspunkt i føreliggande dokumenter. Det vart spesielt vist til far sin psykiske helse. Sakkyndig vart og bedt om å prøva å koma i kontakt med familien om det kunne la seg gjera. Sakkyndig gjorde ei rekkje forsøk på å koma i kontakt med familien men lukkast i liten grad med å koma i kontakt med familien. Rapport førelåg derfor først 7. September i 2007. Rapporten vert nærare beskriven nedanfor. - Dokumentasjon: - 041006 Mandat til sakkyndigrapport." Hebnes s. 19: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt." Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding." Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta."

   Ang. Westlye:
   Hebnes s. 5:
"Opplysningar vart innhenta og barneverntenesta konkluderte i rapport av 5.9.2006 med at saka sendes over til sakkyndig for å vurdera omsorgssituasjonen til barna." Hebnes side 6: "Sakkyndig har heller ikkje lukkast i å koma i dialog med foreldra. Ho har kun hatt ein samtale med Balder og Gudmund." Hebnes s. 4: "Advokat Kvilhaug har opplyst til sakkyndig at han har råda familien til å ikkje samarbeida ("stilla opp") i denne undersøkinga." Hebnes s. 4: "Sakkyndig har gjort ein rekkje forsøk på å koma i kontakt med familien utan å lukkast. Dette har og medført at det har tatt lang tid." Hebnes s. 6: "Sakkyndig har heller ikkje lukkast i å koma i dialog med foreldra. Ho har kun hatt ein samtale med Balder og Gudmund." Hebnes s. 19-20: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt. Barneverntenesta vurderar far som mentalt ustabil, jamfør blant anna tilsendt skriftleg informasjon frå far. Jamfør og diagnose i følgje Trygdekontoret; "betydeleg personlighetsavvik" og "Schizofreni". Det går og fram gjennom det skriftleg tilsendt materialet at far brukar all sin energi på å få framstilt sitt syn på saka. Det vart vidare lagt vekt på at foreldra held barna vekke frå alt som strir mot deira overbevisning t.d.; vanleg skulegang og kulturskulekonsertar med inngangspengar. Det vart vidare lagt vekt på at far synes å ikkje kunne takla å bli kritisert eller motsagt. Det vert her vist til at så lenge ein yter ønska hjelp eller ikkje stiller dei kritiske spørsmåla så samarbeidar familien/foreldra og med offentlege instansar. Vert det derimot stilt kritiske spørsmål eller sett fram krav vert desse instansane stempla som farlege for familien.  Dokumentasjon: - 041006 - Adm.vedtak Konklusjon på undersøking." Hebnes s. 20: "Spesialist i psykiatri, Kirsten Westlye vart engasjert som sakkyndig i oktober 2006 for å vurdera omsorgskompetansen til foreldra med utgangspunkt i føreliggande dokumenter. Det vart spesielt vist til far sin psykiske helse. Sakkyndig vart og bedt om å prøva å koma i kontakt med familien om det kunne la seg gjera. Sakkyndig gjorde ei rekkje forsøk på å koma i kontakt med familien men lukkast i liten grad med å koma i kontakt med familien. Rapport førelåg derfor først 7. September i 2007. Rapporten vert nærare beskriven nedanfor. - Dokumentasjon: - 041006 Mandat til sakkyndigrapport."  Hebnes s. 21: "I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand. - Dokumentasjon: - 150107 Melding." Hebnes s. 19: "Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt." Hebnes s. 21: "Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevern då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "  Dokumentasjon: - 080207 Dr. Teje E. Kleiven, Helseopplysningar til bamevemtenesta." Hebnes s. 21: "I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".  - Dokumentasjon: - 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen." Westlye s. 32: "I okt.-06 ble undertegnede bedt om å foreta en sakkyndig vurdering av barnas omsorgssituasjon. Det vises til mandat s. 3. Det har hele tiden vært klart at foreldrene ikke har ønsket å samarbeide og medvirke til denne undersøkelsen, og dette er uttrykt i klartekst i brev fra deres advokat datert 18.01.07. I løpet av den perioden som jeg har arbeidet med saken har jeg etter hvert fått innhentet opplysninger fra personer som har kjennskap til familien og helt nylig også oppnådd kontakt med Balder og Gudmund. Min vurdering av foreldrene og deres omsorgskompetanse, som jeg er bedt om å gjøre, er således basert på indirekte opplysninger." Westlye s. 4: "Etter at jeg mottok dette brevet (brev fra advokat Sverre Kvilhaug 18.01. 2007) ( ekstern ) forsøkte jeg å få telefonisk kontakt med adv. Kvilhaug. Jeg fikk først kontakt med ham etter et par uker. Jeg ba om en avklaring på hvorvidt familien ville møte meg eller ikke. Adv. Kvilhaug forklarte da at han hadde anbefalt familien ikke å samarbeide ("stille opp") i denne undersøkelsen, som han for øvrig karakteriserte som et kynisk maktspill og han framholdt at der ikke er noe som tilsier at det er behov for psykologutredning. Eneste innvending man kan ha mot familien er dårlige boforhold, men ikke noe som skulle tilsi ny undersøkelse, påpekte han. Dernest ga han uttrykk for at det var hans oppfatning at det ville være et alvorlig overgrep mot familien dersom en slik undersøkelse ble gjennomført, ”et overgrep i den private rettssfære.” Etter denne telefonsamtalen har jeg forstått at det ikke er aktuelt for meg å få direkte kontakt med familien Hansen og at mine vurderinger derfor i stor grad må vurderes på bakgrunn av de tilsendte dokumentene. Jeg har dessuten hatt samtaler med følgende: Iren Hebnes og Ingeborg Nyland, b.v.tjenesten i Vindafjord, Jens Tveit, bekjent av familien, Brit Nelly og Arne Tveit, bekjente av familien, Per Schnabel, bekjent av familien, Sigve Bøe, venn av Rune Hansen, Arne Borgemyr, rådgiver i skoleetaten i Vindafjord kommune, Gudmund og Balder Hansen, Marta Straume (forsøk på samtale). Innhentede opplysninger /Alle dokumentene har blitt oversendt til meg fra b.v.tjenesten."
   
   Ang. problemet Balder:

   Hebnes s. 5: "I løpet av 2006 valgte både Balder og Idun å flytta frå heimen. Dette førte til konfliktar i heimen då far ønska å avvisa dei heilt etter dette, medan mor ønska å oppretthalda kontakt med desse barna. Særleg var dette tilspissa rundt jul 2006 då mor og budde utafor heimen ein kort periode." Hebnes s. 13: "Balder flytta frå heimen i mai 2006 etter påtrykk frå far. Faren kjørte han då til kommunehuset der han sleppte han av. Balder har etter den tid blitt totalt avvist av far enten ved at far overser han eller aktivt ber han halda seg vekke frå heimen. Far har heller ikkje tillate andre i familien å ha kontakt med han. Balder vert av far omtalt som Satan, han er i ”dødsriket” og han skal ikkje få gjera ”vondt på søskena”." Hebnes s. 13-14: "Gjennom den kontakten barneverntenesta har hatt med Gudmund har ein og blitt kjent med Balder sin situasjon. Det viser seg at Balder har store problem med å tilpassa seg samfunnet sine krav, t.d. dette å møta på skulen, levera ting inn i rett tid, mat etc. Han har mista både skuleplass ved Steinerskulen og bustaden han har hatt i Haugesund. Barneverntenesta har stor bekymring for Balder sin vidare utvikling. / Balder har uttalt til barneverntenesta at han tidlegare trudde at alle var hans venner. Det har vist seg at det ikkje er slik. Han var ute av stand til å skilja mellom "gode". og "dårlege" venner. Han har etterkvart rusa seg mykje, og på anna enn alkohol. Han har i følgje Gudmund ein periode budd saman med ein alkoholikar. Har i periodar budd hjå tilfeldige venner og kjente. Fekk økonomiske problem, hadde ikkje rett til sosialhjelp. Har pådratt seg gjeld og inkassosaker. Har ikkje hatt erfaring med pengar før han flytta ut. Skal ha mottatt løn ein gong. Denne tok faren straks han hadde mottatt den. / Sommaren 2007 skifta Balder etternamn til Skjærvik-Hansen. Skjærvik er mor sitt fødenamn. /Tidleg i november 07 flyttar Balder til Trondheim. Bestemødrene skal vera involvert i flyttinga." Hebnes s. 21-22: "I midten av mai 2007 vart barneverntenesta kontakta av oppfølgingstenesta. Bakgrunnen var at rektor ved Steinerskulen i Haugesund hadde tatt kontakt med dei då Gudmund hadde dukka opp ved Steinerskulen saman med søskena sine. Barneverntenesta hadde raskt ein samtale med Gudmund og det kom her fram at han ønska å gå på Steinerskulen og at han hadde gjort dette mot foreldra sin vilje. Han opphaldt seg på hybelen til Balder. Barneverntenesta hjelpte Gudmund å handla inn noko nye kler til 17.mai då han ikkje hadde meir kler enn det han gjekk i. Det vart vidare gjennomført møte med Steinerskulen der Gudmund og dei to eldre søskena deltok. Det kom her fram at det hadde blitt vanskeleg heime dagen før. Dei hadde alle dratt heim då far ikkje var heime. Far hadde kome heim. Det hadde oppstått ein konflikt der far hadde dels trua og dels vore fysisk mot Balder. Politiet var og blitt tilkalla. Far behandla Gudmund som luft." Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." Hebnes s. 22: "Gudmund deltok som hospitant ved Steinerskulen varen 2007. Steinerskulen stilte som vilkår for å ta inn Gudmund som elev frå hausten 2007 at foreldra skreiv under ein avtale på at dei ville samarbeida med skule og barnevernteneste. Dette vart presentert frå foreldra ein rekkje gonger. Dei har enda ikkje skrive under på eit slikt samtykke. Mor har i nokre samanhengar uttrykt seg positivt til å skriva under, men har ikkje gjort det. Far har ved ein rekkje høve motsett seg det, seinast ved eit skriv datert 081007 der han kommenterer referat fra eit møte ved Steinerskulen 140907. Barneverntenesta har i desse møta ved skulen vore tydeleg på at Gudmund har eit fritt skuleval og at dersom foreldra tar frå han høve til å gå på skule vil det bli tatt med i vurderinga av deira evne til å dra omsorg for Gudmund.  Dokumentasjon: - 090707 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07  - 270607 Steinerskulen, ang. opptak for skoleåret 2007/08 - 081007 Brev frå Rune Hansen, kommentarar til ref frå ansvarsgruppe." Westlye s. 25: "Han (Per Schnabel) vet at moren har møtt både Balder og Idun i all hemmelighet etter at de flyttet ut hjemmefra, og da måtte hun lyve overfor Rune m.h.t. hvor hun skulle hen."  

   Ang. Gudmund:
   Hebnes s. 6-7: "
Våren 2006 flytta og Gudmund ut ein periode og budde hjå søskena i Haugesund. Han bur nå heime igjen og har i haust fylgt undervisninga ved Steinerskolen i Haugesund. Han har ikkje vore fullverdig elev då skulen ikkje har mottatt naudsynt stadfesting frå foreldra på at dei vil samarbeida med skule og barneverntenesta om Gudmund sin skulegang. Det har samtidig vore nokre møter rundt dette tema med deltaking fri skule, foreldre, Gudmund og barneverntenesta. Dokumentasjon: 270607 Brev fri Steinerskulen - 260907 Kontrakt, barneverntenesta i Vindafjord." Hebnes s. 10: "Det viser seg og ved Gudmund sin skulegang ved Steinerskulen hausten 2007. Far argumenterer her for at § 32 i barneloven, barn over 15 år sin rett til val av skule, er i strid med det fjerde bodet. Dokumentasjon: 081007 Rune Hansen, avskrift av møtereferat m/kommentarar." Hebnes s. 14: "Gudmund er den eldste av barna som denne saka omfattar. Han er nå 16 år. Han har vist seg å ha ein eigen sterk vilje til å starta i vidaregåande utdanning. I mai 2007 tok Gudmund sjølv kontakt med Steinerskulen med ønskje om å delta i undervisninga der. Han har sidan hospitert der. Skulen har kravd at foreldra underteiknar ein kontrakt om at dei vil samarbeida med skulen og barneverntenesta for at dei vil gje han tilbod om å halda fram der. Den er framleis ikkje underteikna. Bakgrunnen for at skulen stiller eit slikt krav er dei erfaringane dei har gjort med dei eldre søskena sin skulegang. Far har vist klar uvilje mot at han går der og har trua med at han ikkje får sjå sine søsken. Han overser han og har i periodar heller ikkje snakka med Gudmund. Han set søskena opp mot Gudmund i forhold til hans val om å gi på skule. Søskena "mobbar" Gudmund på bakgrann av hans val om å gå på skule. Far prøver å presse Gudmund vekk frå å gå på skulen. Gudmund møter framleis. / Gudmund har eit klart ønske om å gå på skule. Han er redd for å mista skuleplassen og har sjølv tatt kontakt med barneverntenesta for hjelp i forhold til dette. Han ønskjer heller ikkje å mista kontakten med familien, men skulegang betyr mykje." Hebnes s. 15: "Barneverntenesta har gitt Gudmund noko økonomisk hjelp ved å betala skulepengar, bøker og ungdomskort.  Foreldra er kjent med dette. Han vart og hjelpen med pengar til mat og kler i ein situasjon i mai der han opphaldt seg i Haugesund. Han får hjelp av mormor til dekning av mobiltelefon. / Gudmund ønskjer å søkja stipend. Dette krev underskrift frå foreldra. Dei vil ikkje underskriva søknadspapira. Mor uttalar i møte at ho ikkje vil at han skal ha så mykje pengar. Meiner at mange unge berre går på skulen for pengane sin del. Dei ønskjer heller ikkje at han har ungdomskort som gjev han høve til å reisa med bussen og etter skuletid. Dei arbeidar derfor for at han skal ha fri skuleskyss. Barneverntenesta oppfattar dette som eit forsøk på å halda meir kontroll over Gudmund. / Far har i møte bedt om at barneverntenesta betalar vederlag for tapt arbeidsforteneste til familien. Jamfor den arbeidskraft dei nå taper når Gudmund går på skule. Gudmund hadde i sommar tilbod om arbeid. Dette vart det ikkje noko av då far motsette seg dette. / Gudmund skal ha 1ært å spela hom og gitar. Han har og tidlegare gått i korps. Kulturskulen fortel om ivrig og talentfull elev. / Vi kjenner til at Gudmund har ein kamerat i nabolaget i Vikebygd. Han har hatt kontakt med han nokre år. / Gudmund skal ein periode våren 2007 ha "festa" med andre ungdommar i Haugesund. Han tar nå avstand fri rusing. Han har nyleg engasjert seg i Natur og Ungdom i Haugesund. Dette skal far vera negativ til. / Gudmund er forsiktig i kontakten med barneverntenesta, sæleg var han det i starten av kontakten. Nå tek han kontakt om han treng bistand, t.d. påfyll av ungdomskort etc. Verkar særleg lojal mot mor. Han veie sine ord. Spør ein konkret får ein svar. Stiller ein opne spørsmål få ein liten tilbakemelding." 
   Hebnes s. 21-22: "
I midten av mai 2007 vart barneverntenesta kontakta av oppfølgingstenesta. Bakgrunnen var at rektor ved Steinerskulen i Haugesund hadde tatt kontakt med dei då Gudmund hadde dukka opp ved Steinerskulen saman med søskena sine. Barneverntenesta hadde raskt ein samtale med Gudmund og det kom her fram at han ønska å gå på Steinerskulen og at han hadde gjort dette mot foreldra sin vilje. Han opphaldt seg på hybelen til Balder. Barneverntenesta hjelpte Gudmund å handla inn noko nye kler til 17.mai då han ikkje hadde meir kler enn det han gjekk i. Det vart vidare gjennomført møte med Steinerskulen der Gudmund og dei to eldre søskena deltok. Det kom her fram at det hadde blitt vanskeleg heime dagen før. Dei hadde alle dratt heim då far ikkje var heime. Far hadde kome heim. Det hadde oppstått ein konflikt der far hadde dels trua og dels vore fysisk mot Balder. Politiet var og blitt tilkalla. Far behandla Gudmund som luft."
   Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607."
   
Hebnes s. 22: "Gudmund deltok som hospitant ved Steinerskulen varen 2007. Steinerskulen stilte som vilkår for å ta inn Gudmund som elev frå hausten 2007 at foreldra skreiv under ein avtale på at dei ville samarbeida med skule og barnevernteneste. Dette vart presentert frå foreldra ein rekkje gonger. Dei har enda ikkje skrive under på eit slikt samtykke. Mor har i nokre samanhengar uttrykt seg positivt til å skriva under, men har ikkje gjort det. Far har ved ein rekkje høve motsett seg det, seinast ved eit skriv datert 081007 der han kommenterer referat fra eit møte ved Steinerskulen 140907. Barneverntenesta har i desse møta ved skulen vore tydeleg på at Gudmund har eit fritt skuleval og at dersom foreldra tar frå han høve til å gå på skule vil det bli tatt med i vurderinga av deira evne til å dra omsorg for Gudmund.  Dokumentasjon: - 090707 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07  - 270607 Steinerskulen, ang. opptak for skoleåret 2007/08 - 081007 Brev frå Rune Hansen, kommentarar til ref frå ansvarsgruppe."
   Hebnes s. 22-23: "
Hjelpetiltak / Det er avgrensa kor mykje hjelpetiltak som har vore inne i denne saka. Det har vore hjelpetiltak inne i forhold til å dekka diverse utgifter for Gudmund i samband med skulegang. Foreldra har vist motstand mot at barneverntenesta har ytt denne hjelpa til Gudmund. Følgjande vedtak om hjelpetiltak er likevel gjort i forhold til Gudmund:      - 01.06.07 Vedtak 140/07 Innkjøp av klede, pengar til livsopphald, / Tidsperiode 160507- 200607 / - 05.09.07 Vedtak 107/07 Betaling av skolepenger og skuleutstyr og evt. Skuleturar. / Tidsperiode 150807 - 150708 / - 30.09.07 Vedtak 125/07 Betaling av skyss til skule/ungdomskort / Tidsperiode 300907 - 300608. / Hjelpetiltak utover dette har blitt heilt avvist av familien. Dette var og gjeldande ved barneverntenesta i Sveio sin kontakt med familien. Det har og frå første kontakt med barneverntenesta i Vindafjord vore klart at foreldra ikkje onska kontakt med barneverntenesta. Når hjelpetiltak var tema i møte med advokat og mor vart evt. hjelpetiltak avvist. / I samband med far sin innlegging vart det gjort eit forsøk på å få til eit tiltak for mor og barna i samarbeid med Bufetat. Ein kom ikkje i posisjon til å få dette reelt drøfta med mor. / Like for denne situasjonen i januar 2007 var det drøfta med Bufetat om kva tiltak som kunne vera aktuelle då ein såg for seg at situasjonen kunne bli akuttprega med behov for akuttplassering av barna." 

   Ang. Idun:
   Hebnes s. 14: "
Idun er nå 19 og eit halvt år. Ho flytta og ut av heimen sommaren 2006. Har vore elev ved Steinerskulen i Haugesund førre skuleår. Er nå elev ved økologisk landbruksskule i Aurland. Og Idun har klare ting å ta fatt i når det gjeld livet sitt. Ho har fortalt at ho slit med strukturane i kvardagen. Har tidlegare "levd om natta". Har vore vanskeleg å koma seg opp om morgonen og vidare på skule. Ho sov gjerne 4-5 timar etter skulen, og var så våken om natta igjen. Ho er til like med broren totalt avvist av far. I sine dagboksnotat siterar far hennar avskjedsbrev der ho er tydleg på at forholdet til eldstebroren som då er ute av familien er så viktig at ho og vel å reisa. Til søskena hennar seier far at ho er "død", jfr reaksjonar hjå mindre søsken. Når ho kom heim frå skulen i Aurland i haust og oppsøkte familien vart far rasande og stakk av frå heimen. Idun vart redd og ville ligga ute. Dokumentasjon: - Dagboksnotat 120706 - 271206 Journalnotat - 241007 Melding/ Journalnotat." Hebnes s. 22: "I oktober 2007 får barneverntenesta på ny meldingar om bekymring frå både ein nabo og frå mor sin familie. Bekymringane går blant anna på vold mot mor, far sine utsegn om at barneverntenesta skal ha forgifta maten deira samt korleis Idun vart tatt imot ved eit besøk. Situasjonen vart på ny vurdert som bekymringsfult, men ikkje som akutt.  Dokumentasjon: - 241007 Melding/ Journalnotat - 261007 Melding/ Journalnotat - 281007 Melding/ Journalnotat."

   Ang. fødsler:
   Hebnes s. 10: "
Fødslane skal ha skjedd heime med far som fødselshjelpar. Så langt vi kjenner til utan profesjonell hjelp. Vi er heller ikkje kjent med om mor har hatt legeoppfølging i svangerskapa. Vi kjenner til at ho har hatt nokre besøk hjå jordmor ved siste svangerskap. Mor skal ha hatt blødningar ved fødsel. Ho er derfor blitt råda til å fø på sjukehus, på ny nå ved siste fødsel i 2006. I følgje melding mottatt i oktober 2007 skal mor vera gravid på ny i 3. månad."

   Ang. familiens hjemmeskole:
   Hebnes s. 12: "
Dei barna som er kome i vanleg skulealder har ikkje blitt oppmeldt som elevar i Grunnskulen. Foreldra har ønska å undervisa dei heime. Opplæringa vert gitt etter dei prinsippa som føreligg i den sakalla "Sveio-modellen". Læring skal skje naturleg utan noko fast oppsett timeplan. Læring skal i følgje tilsynsførar for heimeundervisninga skje ved at "borna deltek med vaksne og barn i arbeid og kvardagsliv ". Gjennomgåande vert det rapportert at barna har lært seg å lesa, og les mykje. Dei eldste bama har og lært seg å spela eit eller fleire instrument. Dei har gått på kulturskulen for å læra dette. / Tilsyn med heimeundervisning har etter flytting til Ølen/Vindafjord kommune blitt gjennomført av ein person som familien ønska. Skulemyndighetene har ved fleire høve bedt om meir utfyllande rapportar. Rapportane som føreligg er knappe og gjev ikkje tilstrekkeleg svar på dei spørsmålstillingane som ein tilsynsrapport skal innehalda. Rapport av 21.05.03 viser til nokre læreboker som vert nytta. Seinare rapportar viser ikkje til at det vert nytta læreverk som er brukt i skulen. Skulemyndighetene har vist til at bøker kan hentast ved skulen i Vikebygd/ ungdomsskulen i Ølen. Det har ikkje vore utført tilsyn sidan September 2005, jfr at tilsynsførar har sagt frå seg tilsynsansvaret. Rapportane gjev i liten grad svar på korleis barna fungerar i forhold til fagplanar etc for aktuelle alderstrinn. Dei seier heller ikkje noko om den sosiale utviklinga for barna. Skulemyndighetene har og fått henvendingar om bekymring for barna i familien. Det er hausten 2007 planlagt eit tilsynsbesøk frå skulemyndighetene si side. / Dei to eldste bama i familien som nå er over 18 år har ikkje gått på vidaregåande skule før etter at dei flytta ut av heimen. Foreldra har blitt informert om retten deira til å få vidaregåande opplæing. Idun og Balder vart informert om og byrja på vidaregåande opplæring etter at dei tok kontakt med sosialtenesta.  Dokumentasjon: - 310706 Brev frå stabsrådgjevar, Arne Borgemyr m/undervedlegg - 260902 Momentliste for tilsyn med heimeundervisning, Ølen kommune - 210503 Martha Straume, tilsynsrapport - 060905 Martha Straume, tilsynsbrev - 191107 Brev frå stabsradgjevar, Ame Borgemyr."
   Hebnes s. 21: "I juni 2007 mottok barneverntenesta eit notat frå rektor ved ungdomsskulen som barna i utgangspunktet høyrer til vedkomande manglande skulegang. Meldinga gjeld i første rekkje Frøydis som nå er i ungdomskulealder. Jamfør både skulefaglege aspekt samt uro rundt manglande høve til å møta jamnaldrande. - Dokumentasjon: - 140607 Skjold Skule." 
   Hebnes s. 22: "Mor gav snart uttrykk for at ho var positiv til at Gudmund skulle starta på Steinerskulen. Det viser seg etterkvart at ho er utsett for press frå far og i denne samanhengen. Far truar igjen med skilsmisse og seier at han har papir liggande klare til innsending.  Dokumentasjon: - Journalnotat 010607." 

---

   Så meget i denne omgang angående hennes påstander og hva hun fremfører som belegg og bevis for de, samt om hva som iøvrig fremgår av hennes dokumentasjon.
   Det er de nevnte 10 påstander, hist og pist formulert i flere varianter, som er basis i hennes dokumentasjon, og i Kirsten Westlye sin.
   At de er usanne kan fullgodt og solid bevises, og hva som egentlig skjedde og er fakta i forhold til hennes påstander like så.
   Disse hennes påstander har omtrentlig i sin helhet snevre, ensidige, krenkende, trakasserende. og hva angjelder Iren K. Hebnes, selv-avslørende kilder og basiser. Og de er helt og holdent usanne, og fremført for å føre representanter for myndighetene bak lyset i særdeles grov kriminell hensikt.
   La meg først her nu i denne omgang fremlegge og påpeke et knippe med forholdsvis lett håndterlige og lett presentable beviser for at hennes påstander er usanne.
   Jeg kan dernest komme tilbake til beviser og dokumentasjon for hva som egentlig skjedde og er fakta i forhold til hennes påstander. Og også direkte i forhold til hennes hensikter og metoder og de iøvrig involverte.
   Hun opererer med ensidige, unnlatende, frekke, løgnaktige, falske påstander og beviser.

   Konkret mot-påstand fra RLH til de 10 Hebnes sine påstander:

   01-M:  En far som så absolutt ikke er psykisk syk. 
   02-M:  Vellykkede barn som alltid har hatt og har vellykket hjemmeskole.
   03-M:  En far som på ingen måte har vært eller er voldelig.
   04-M:  En far som på ingen måte har vært eller er undertrykkende.
   05-M:  En mor som på ingen måte har vært eller er underkuet.
   06-M:  En far som ikke har vært eller er egoistisk eller hensynsløs.
   07-M:  En far eller familie som ikke har hatt mistillit til representanter for offentlige myndigheter, annet enn saklig begrunnet i visse bestemte tilfeller, og da særlig efter Iren K. Hebnes sine angrep på familien.
   08-M:  En familie som på ingen som helst måte har isolert seg fra resten av verden.
   09-M:  En familie som på ingen som helst måte var preget av kaos og uansvarlighet. Så tvert om.
   10-M:  En far som skriftlig dokumenterer hva som skjer og som solid og hensynsfull verner om familiens integritet, trivsel, livsstil, livsverdier, ytringsfrihet, rettsvern og trygghet.


   Konkret fra RLH et første knippe mot-bevis av de 10 Hebnes sine påstander:

   01-M:  En far som så absolutt ikke er psykisk syk. RLH, Bevis P-01-001: I sin Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 skriver psykiater Hans Olav Tungesvik ( ekstern ) blandt annet at: "Rune Hansen har ei rekkje særeigne karaktertrekk som ikkje fell inn under psykoseomgrepet." Og: "Tvert om er Rune Hansen kunnskapsrik, engasjert og ein vel orientert person, som har klåre oppfatningar og vurderingar av dei tema som kjem fram i samtalen." Og i sin Spesialisterklæring datert 10.09. 2009 sier dr. Hans Olav Tungesvik ( ekstern ) klart og tydelig at: "er det ut frå underskrivne psykiater si vurdering ikkje grunnlag for å seia at han er ueigna som omsorgsperson for borna sine." Det samme har dr. Tungesvik gitt uttrykk for ved flere anledninger, bl.a. også i et møte med Barnevern-tjenesten ved Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen 14.12. 2009, - jeg kan f. eks. henvise til lyd-opptaket derfra ( ekstern ). RLH, Bevis P-01-002: Vår daværende advokat Sverre Kvilhaug skriver 18.01. 2007 i et brev til psykiater Kirsten Westly ( ekstern ) følgende: "Jeg bistår Trude og Rune Hansen, og jeg er i den forbindelse kjent med barnevernets brev til Dem den 4.10. 2006 ( ekstern ), og i møte med barnevernet i går ble opplyst hvilke dokumenter De har fått oversendt. / Jeg finner det hensiktsmessig å meddele Dem at jeg i går informerte barneverntjenesten om at jeg ikke var fornøyd med den måten barnevernet i mandatet presenterte problemstillingene, og at jeg heller ikke finner at barnevernets saksframstilling i det administrative vedtaket av 5.9. 06 ( ekstern ), et dokument som mine parter for øvrig ikke har mottatt fra barnevernet tidligere, gir et dekkende bilde av problemstillingene. / Barnevernet fokuserer på ”skadevirkningene” og mer enn antyder at ”dei forholda dei lever under” må ha skadevirkninger. De positive sidene forekommer meg å være langt mer interessante i denne saken. Faktum er at det aldri har vært påvist at barna har tatt skade av den omsorgen de har fått, og det har heller aldri vært påvist noen dårlig omsorg, men faktisk så å si utelukkende god omsorg gjennom mange år. / Det forekommer meg ut fra dette ikke å være noe framtredende behov for å vurdere samspillet på nytt. Samspillet ble vurdert grundig i 1993 av Psykologisk barnevernteam i Sør-Trøndelag v/ psykolog Tuire V. Tyldum og sosionom Turid Nistad. Rapporten ( ekstern ) skal ligge i dokumentene De har mottatt fra barnevernet. Under vurderingsavsnittene vil De på side 9 og utover finne beskrivelser av et meget godt samspill. I Sveio kommunes sluttrapport i 1998 ( ekstern ) er harmoniske barn med aldersadekvat utvikling. Helsesøster og jordmor har ut fra deres hjemmebesøk hos familien 17.6. 06 ( ekstern ) beskrevet godt samspill mellom mor og barnet som ble født 28.2. 06, og uttalte ellers bl.a. at barna var ivrige etter å vise og fortelle ulike ting, og det framgår tydelig at barna hadde god selvfølelse, noe for øvrig også jeg selv har registrert under mitt besøk hos familien. / Det andre barnevernet fokuserer på, er fars psykiske helse. Det opplever jeg som nokså søkt. Far har aldri vært innlagt som følge av sin psykiske helse, når bortses fra det mislykkede forsøket som barnevernet gjorde for noen dager siden på å få han innlagt, noe kontrollkommisjonen svært raskt fikk satt en stopper for. Det forekommer meg som sagt nokså spesielt at barnevernet skal være så opphengt i fars psykiske helse, når det faktisk for tiden ikke er noe, og ikke har vært noe, som tyder på at det i praksis er noen aktuell problemstilling. De forannevnte sakkyndige fra Psykologisk barnevernteam hadde et spesielt fokus rettet mot fars psykiske helse. Jeg viser til hva de sakkyndige skrev om det nederst på side 11 og øverst side 12. Det er ingen holdepunkter for at situasjonen er særlig annerledes i dag, og jeg nevner her for ordens skyld at de sakkyndige vedrørende dette (selvsagt) også viser til deres beskrivelser av samspillet. / At far, som er en belest mann, setter barnevernet på plass i sine notater og brev på en måte barnevernet ikke liker, innebærer ikke at det er noe i veien med fars psykiske helse. Familien har valgt et noe annerledes liv enn den store hopen, og det er nok det som er hovedproblemet for barnevernet. Dette klarte de sakkyndige i Trøndelag å forholde seg greit til – det samme klarte barnevernet i Sveio. Forhåpentligvis klarer barnevernet i Vindafjord etter hvert å gjøre det samme. / Det er på tide at familien nå får ro uten å ha den meget forstyrrende usikkerheten hengende over seg med hensyn til hva barnevernet kan komme til å foreta seg med hensyn til barna. Jo før barnevernsaken blir henlagt, jo bedre for barna." RLH, Bevis P-01-003: At far ikke på noen som helst måte er psykisk syk var også mor (Trude) sitt selvfølgelige vitnemål i Fylkesnemnda i Rogaland i juni 2008. Hennes vitnemål der er det lyd-opptak av ( ekstern ) som bekrefter dette. Iøvrig kan flere tilsvarende vitnemål ifra mors side i så måte fremføres. RLH, Bevis P-01-004:

   02-M:  Vellykkede barn som alltid har hatt og har vellykket hjemmeskole. RLH, Bevis P-02-001:  Det store oppslaget om vår familie i Haugesunds Avis lørdag 25. mars 2006, under overskriften "- Truer vår livsform" ( ekstern ). Der står i reportasjen også en kommentar fra Marta Straume, hvor det blandt annet sies følgende: "- Det er slike barn som kommer til å overleve den dagen plastkortene ikke lenger virker, sier lektor Marta Straume i Bergen. Hun har hovedfag i pedagogikk og har i ti år hatt tilsynsansvaret for hjemmeundervisningen hos familien Hansen i Vikebygd. / - Dette er oppvakte, høflige og glade barn. De leser og skriver godt og de kan navn på mange planter og treslag – på norsk og latin, sier hun. - Barna har en spesiell far og en enestående mor. De har et felles ønske om å lære barna opp til å bli gode mennesker. Jeg påser at de har progresjon i læringen og har tilsynsbesøk to ganger i året, sier hun." RLH, Bevis P-02-002:  Følgende fra dommen 08.05. 2009 Haugaland tingrett ( ekstern ) s. 12-13:  "Det er ikkje komme fram noko i saka som tilseier at barna saka gjeld har særlege omsorgsbehov. Tvert i mot framstår dei som harmoniske, kreative og trygge. Det er ikkje forhold som tilseier at den omsorga dei har motteke har påført dei nokon form for skade. At Frøydis har skulka skulen eindel endrar ikkje retten si oppfatting av dette. Det synes som om dei har hatt positivt utbyte av foreldras levesett, heimeundervisning og omsorg. / Retten legg til grunn at partane har utfylt kverandre, og saman stått for dette. Det er ingen tvil om at barna saka gjeld er svært knytt til far og garden i Vikebygd. Det er heller ingen tvil om at dei er knytt til mor, sjølv om dei ikkje synes å ha knytta seg til sin nye heimstad i same grad. Då partane ikkje lenger lev saman, må retten vurdera dei kvar for seg. Bortsett frå at barna har fått heimeundervisning, finn ikkje retten haldepunkt for at dei har vore isolert frå samfunnet. Det blir vist til at dei var med på musikk- og sportsaktivitetar. Likevel, barna har hatt eit levesett som på fleire vesentlege punkt er sterkt avvikande frå dei fleste andre, dette kan ha innverknad på deira tilnærming til eit sjølvstendig liv utanføre familien. Det kan ikkje utelukkast at dei vil trenge ekstra støtte frå dei føresette i denne prosessen." RLH, Bevis P-02-003:  Henv. til RLH, Bevis P-01-002.  RLH, Bevis P-02-004:  Følgende fra et brev 21.08. 2008 fra Rolf Jakobsen ( ekstern ): "Til Aud Signy Jakobsen / Et tankekors er det at du/dere ser hvor veloppdragne, gode og høflige barna til Trude og Rune er. Ja de får skryt for det langt av både naboer venner og familie. / Dette tror jeg vi alle er enige om? / Ok. Så er neste spørsmål. Hvem er det som har stått for oppdragelsen? De har jo levd forholdsvis isolert, med hjemmeskole osv. Det er altså mor og eller far som har vært hoved- oppdrager her." RLH, Bevis P-02-005:  Westlye s. 22-23: "Marta Straume fikk oppgaven som tilsynsfører, og hun kjente familien fra tidligere efter også å ha ført tilsyn for Sveio kommune. Efter tilsyn utarbeidet hun rapporter som var ca.1 ½ side. Rapportene var udelt positive, og det ble aldri rapportert noe som kunne oppfattes som klanderverdig."  RLH, Bevis P-02-006:  

   03-M:  En far som på ingen måte har vært eller er voldelig.
RLH, Bevis P-03-001:  At far ikke på noen som helst måte er eller har vært voldelig var også mor (Trude) sitt selvfølgelige vitnemål i Fylkesnemnda i Rogaland i juni 2008. Hennes vitnemål der er det lyd-opptak av ( ekstern ) som bekrefter dette. Iøvrig kan flere tilsvarende vitnemål ifra mors side i så måte fremføres. For eksempel lyd-opptaket med hennes telefon-samtale med Bente Djupås 27.02. 2008 (20080227-mic2-A) ( ekstern )RLH, Bevis P-03-002:  Dr. Hans Olav Tungesvik sier i sitt brev datert 17.02. 2010 til Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune ( ekstern ) bl.a. følgende: "Som Barnevernstenesta i Haugesund vil vera kjent med,  har underskrivne gjennom dei siste 1 ½ år hatt ein viss kontakt med Rune Hansen,  ved eit par høve også med døtrene Idun, Frøydis og Stauda.  Som kjent var underskrivne og til stades ved dialogmøtet på Vindafjord Lensmannskontor 14.12.09,  der Barnevernstenesta, lensmannen,  Runde Hansen og underskrivne deltok ( ekstern ). Rune Hansen har oversendt til meg som e-post Barnevernstenesta si ”Melding om vedtak” 14.01.10 ( ekstern ), som eg har lese gjennom.   Eg har stilt meg spørjande til nokre punkt i denne meldinga,  og i første omgang lagt nokre spørsmål fram for Rune Hansen som han seinare har svara på. / Det som eg har stussa mest ved,  er dei punkta der det er omtale av valdsbruk frå Rune Hansen si side.  Slik eg har lært Rune Hansen å kjenna,  er nettopp det som gjeld bruk av vald,  noko av det eg aller minst vil forbinda med hans personlegdomstype.  For meg framstår han som ein stillferdig og ”mjuk” mann  reint fysisk,  jamvel om han verbalt kan vera temmeleg hardtslåande." RLH, Bevis P-03-003: 

   04-M:  En far som på ingen måte har vært eller er undertrykkende overfor barna. RLH, Bevis P-04-001: At far ikke på noen som helst måte er eller har vært undertrykkende overfor barna er det flere vitnesmål om, ikke minst fra barna selv. Jeg henviser i så måte f. eks. til dommeravhør av Stauda Sofie 17.12. 2008 ( ekstern ) som bekrefter dette. RLH, Bevis P-04-002:  Et lite eksempel fra Runes Dagboks-notater, for 31.07. 2006 ( ekstern ): "Jeg husker at vi for ikke mange ukene siden var innom hos Ødegård. Gudmund og Idun også, og de av Ødegårdene for moro skyld og i alvor ble spurt om hva de syns og tenker om sin kjære far. Idun svarte ivrig, glad og straks at Pappa er meget snill, men fast og bestemt. Gudmund og de andre smilte umiddelbart glade og samtykkende." RLH, Bevis P-04-003:  Trygve Einar Gjerde sier i sitt vitnesbyrd datert 04.10. 2009 ( ekstern ) bl.a. følgende: "Da undertegnede vitnet i Fylkesnemnda i Rogaland i denne sak juni 2008, fikk jeg en følelse av ikke å bli hørt, det samme sa mange av de andre som vitnet for Rune. Da saken kom opp i Haugaland Tingsrett og jeg vitnet der 13. januar i år så opplever jeg å lese i dommen ( ekstern ) på side 12 (rlh: s. 13) følgende: ”Familien fekk etterkvart vegleiing av Trygve Einar Gjerde. Gjerde forklarte blant anna til retten at han såg at Balder ikkje hadde det bra. Vidare forklarte vitne at mor ikkje ville ha fars tukt. Fars måte å styra familien på gjer at det er betre for barna å bu hos mor.” / Jeg ble veldig forskrekket da jeg her leste det Dommerfullmektig Rannveig Gramstad hadde skrevet, for noe slikt har jeg aldri uttalt, det er å sette det fullstendig på hode. / Det er rett at jeg forsøkte å ”vegleie” familien, det er rett at jeg så at Balder ikke hadde det bra, men det var på grunn av misbruk av alkohol og narkotika, og det var det som også var grunnen til far Rune sin ”tukt” mot ham, at han ikke ville ha ham hjem før enn at han ba om tilgivelse. Balder kom senere også hjem og ba om tilgivelse i midten av oktober 2008. Alt syntes da å skulle gå bra. / ”At mor ikkje ville ha fars tukt”, har ikke jeg sagt noe om. Men jeg presiserte for dommeren hva jeg mente med ordet ”tukt” da hun spurte meg om det. Jeg sa at dette ord har ikke noe med fysisk straff å gjøre men det som står i Bibelen at Guds Ord opptukter oss, og at Gud tukter oss med kors og trengsel. Det vil alltid bli slik der Guds Bud forkynnes at Budet tukter oss. / Mor syntes far var for streng for Balders vedkommende, men de andre barna nevnte hun selvfølgelig ikke. (...)      Rune har alltid vært snill med barna og en god far som aldri smaker alkohol eller noe slikt, han har tvert imot et kristent livssyn og ønsker Himmelen for sine barn, men også en liten ”Himmel” her på jord for dem, nemlig Tindeland med sin urtehage, frukt, bær av mange forskjellige slag, til glede for hele familien. Men Barnevernet ville det ikke slik, og det virket for meg som om alle de løgner som var å lese i deres rapporter også ble trodd som sannhet i rettsapparatet og styrte retten til å tvangsskille Rune, Trude og barna. / Rune har nå bare sett de 5 minste barna en gang siden oktober 2008, selv om retten dømte at Rune skulle få ha dem hver ”tredje laurdag frå kl. 10 til 16.” Dette har ikke skjedd, unntatt en gang i denne tid, da Idun kom hjem til Tindeland med de to barna Alfredo og Urda Lilje på Alfredo sin 10 års dag 17/8-09. Trude truet Idun med å ringe politiet da hun fikk vite det. Trude og advokat Hjelde har her også et stort troverdighetsproblem. / Rune og Trude sitt fjerde og femte barn, Frøydis og Stauda, rømte fra mor til sin far den 15. mars i år og sendte meg en SMS på dette kl. 11.49:20. Denne har jeg lagret på min mobil som bevis. Trudes advokat Hjelde og Barnevernet i Vindafjord mener tvert imot at deres far bortførte dem eller tvang dem hjem, men dette er blank løgn. Jeg har vært på Tindeland mange ganger siden den tid og disse to jentene får nå hjemmeundervisning hos sin far og stortrivs på Tindeland, der de iblant er sammen med storesøster Idun når hun bor hjemme. Dette til tross for at Trygdekontoret har ribbet far til skinnet økonomisk og de også derfor har store problemer å stri med. / Det er beundringsverdig hvordan de makter det." RLH, Bevis P-04-004:  Henv. til RLH, Bevis P-01-002.  RLH, Bevis P-04-005:  

   05-M:  En mor som på ingen måte har vært eller er underkuet. RLH, Bevis P-05-001:  Et utvetydig bevis i så måte er f. eks. Trude sitt brev datert 28.01. 2008 til Noralv Aunan ( ekstern )For eksempel også lyd-opptaket med hennes telefon-samtale med Bente Djupås 27.02. 2008 (20080227-mic2-A) ( ekstern ). RLH, Bevis P-05-002:  Følgende fra mine Dagboks-notater for 30.08. 2008 ( ekstern ): "I omtrent to og en halv måned efter kidnappingen i begynnelsen av april 2008 ( ekstern ) ble ungene og jeg fullstendig, både direkte og indirekte, nektet enhver kontakt og ethvert samvær med hverandre. Av Trude. Trudes velkjente taktikk. / Trudes velkjente taktikk for hjernevask og fangehold av ungene. Og for å påberope seg enerett på ungene. / Trude skylder på Aud Signy, og Aud Signy skylder på Trude. / Jeg er tilbøyelig til å tro at Aud Signy har rett. / Imidlertid er det ingen som helst tvil om at aktivt fangehold og aktiv hjernevask pågikk overfor ungene! / Hvilket Trude i følge Rolf også forteller. / Trude kan under enhver omstendighet ikke fraskrive seg ansvar for dette. / Om hun aldri så mye skylder på Aud Signy så var hun der dog selv! / De hadde "snakkemøter" der i Finnskogen som handlet om hvordan de skulle få ungene til å snakke stygt om meg, sier Trude i følge Rolf. ( ekstern ). Hvor "det var avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville ha noe med pappa (Rune) å gjøre." / Og de var bekymret for at de ikke fikk det til! Fremgår det av Rolf sitt skriv. Enten Aud Signy eller Trude, eller de begge, eventuelt flere! / De hadde "snakkemøter" om dette, hvor det ble snakket om at "det var helt avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville ha noe med pappa (Rune) å gjøre." Og at "det var avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville være sammen med pappa." / Hvor det ble snakket om at "det var helt avgjørende at også de største barna - Balder, Gudmund og Idun tok helt avstand fra sin far." Og om at "alle måtte bidra med sitt, om det ikke var så mye. Så "månna" det." Og om at det var helt avgjørende at de stod sammen om dette. Og at: "Trude måtte iallfall få de største til å innse dette." / Trude - eller Aud Signy? - sitt ynkelige forsøk på å "hvitvaske" Iren K. Hebnes sine løgner! / Alt mens Iren K. Hebnes satt og gledet seg over det hele og applauderte det hele ifra utkanten! / Og styrte og manipulerte det hele med sine innspill! / Hvem kan vel eller vil vel bortforklare at det var dette som pågikk? / Eller Trude sitt ansvar i så måte? / Eller Iren K. Hebnes sitt ansvar i så måte? / Trude dog i enorm frykt og i nødverge i forhold til Iren K. Hebnes! / Men bortforklares kan det ikke! / Også mye og alt annet tyder på at det var nettopp dette som på så forskjellig vis foregikk! / Og som ifra Trude sin side enda foregår! / Og Balder og Åse Kristensen! Og noen til! / Og hva skal en vel si til slikt noe? --- Åse Kristensen forteller i sitt brev datert 21.06. 2008 til advokat Trond Hjelde ( ekstern ) at jeg - og Aud Signy - har "psyket ut" Trude. / Hva vet vel i så fall Åse Kristensen om dette? Annet enn at hun i så fall har det ifra Trude, eller selv lyger om det! / Åse Kristensen må nemlig enten ha det fra Trude (eller andre) - eller hun lyger om det. Annen mulighet finnes noen bekjent vel ikke? / For eksempel så er alle Åse Kristensen sine besøk hjemme i vår familie særdeles godt dokumenterte. / Derfor spør jeg her nu: / Er det Åse Kristensen som lyger? Eller Trude? Eller de begge? / Annen mulighet finnes vel ikke? / Lyger Åse Kristensen for også hun å "hvitvaske" Iren K. Hebnes sine løgner? / Eller Trude sine? Jeg tipper dette sistnevnte."  RLH, Bevis P-05-003:  

   06-M:  En far som ikke har vært eller er egoistisk eller hensynsløs. RLH, Bevis P-06-001: Et vitnesbyrd i så måte er f.eks.  det store oppslaget om vår familie i Haugesunds Avis lørdag 25. mars 2006, under overskriften "- Truer vår livsform" ( ekstern )RLH, Bevis P-06-002:  

   07-M:  En far eller familie som ikke har hatt mistillit til representanter for offentlige myndigheter, annet enn saklig begrunnet i visse bestemte tilfeller, og da særlig efter Iren K. Hebnes sine angrep på familien. RLH, Bevis P-07-001:  Henv. til RLH, Bevis P-01-002.  RLH, Bevis P-07-002:  Et eksempel og bevis på saklig begrunnet mistillit til representanter for offentlig myndighet, eller kultur-kollisjon, er brevet datert 02.02. 2008 til Staben i Vindafjord kommune-administrasjon fra Rune L. Hansen ( ekstern ). Trude skrev også omtrent samtidig et lignende svar-brev, datert 05.02. 2008 ( ekstern ).  RLH, Bevis P-07-003:  
 
   08-M:  En familie som på ingen som helst måte har isolert seg fra resten av verden. RLH, Bevis P-08-001:  Trygve Einar Gjerde sier i sitt vitnesbyrd datert 04.10. 2009 ( ekstern ) bl.a. følgende: "De andre barna bodde hjemme og fikk hjemmeundervisning av Rune og Trude. De gikk også på musikkskole i Vikebygd og i Ølen og i Skjold, var med på orientering, turn, fotball og diverse andre aktiviteter som fjellvandring og lignende. Rune kjørte de to til tre ganger i uken til musikkskole, korps og forskjellig annet." RLH, Bevis P-08-002:  Påstander om isolasjon bl.a. har Iren K. Hebnes også matet (og diskutert) bl.a. Helse Fonna ved Haugesund sykehus med, hvilket fremgår av et referat Westlye gjengir. Westlye s. 14 gjengir ifra "Utdrag fra uttalelse fra Helse Fonna, psyk. klinikk v/overlege Jan Nocon datet 15.02.07. Svar på henvendelse datert 22.01.07." følgende: "Det har vært mange diskusjoner om i hvor høy grad barna er isolert på den aktuelle gård, pasienten selv fornekter dette, likeledes hans advokat i kontrollkommisjonen, men det er kommet motstridende opplysninger og det er vanskelig for oss med sikkerhet å avgjøre hva som er tilfelle. Dette foranlediget at man i forbindelse med utskrivelse sender bekymringsmelding til barnevernet, for å få saken nærmere undersøkt og belyst."  RLH, Bevis P-08-003:  Westlye s. 21: "Bøe mener at fam. Hansen har mye kontakt med venner som har barn og at vennene gjerne kommer på besøk til fam. Hansen for at barna skal få leke sammen. (...) Videre framholder Bøe at familien ikke lever isolert, og at uttalelser om dette er tendensiøse." RLH, Bevis P-08-004:   

   09-M:  En familie som på ingen som helst måte var preget av kaos og uansvarlighet. Så tvert om. RLH, Bevis P-09-001:  Henv. til RLH, Bevis P-01-002.  RLH, Bevis P-09-002:  

   10-M:  En far som skriftlig dokumenterer hva som skjer og som solid og hensynsfull verner om familiens integritet, trivsel, livsstil, livsverdier, ytringsfrihet, rettsvern og trygghet. RLH, Bevis P-10-001:  Henv. til RLH, Bevis P-01-002.  RLH, Bevis P-10-002:  


   Kommentarer / argumentasjon foreløbig iøvrig til de 10 Hebnes påstander og RLHs mot-påstander:

   01-K:  
   02-K:  
   03-K:  
   04-K:  
   05-K:  
   06-K:  
   07-K:  
   08-K:  
   09-K:  
   10-K:  ---

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   mandag 19. april 2010, Tindeland.


---