-- 20110216-Ang-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. telefax 16.02. 2011, og efterpå pr. e-post.  


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. fax 52 86 80 75 og pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
-- og kopi pr. e-post blandt annet til:
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no 

Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd
Dato: onsdag 16. februar 2011, Tindeland.                               

Angående politi-anmeldelsen  


   Henviser til min politi-anmeldelse ( ekstern ), med anmeldelses-nummer blandt annet
11384062 og 11059001.

   Jeg mottok i dag et nytt brev fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, datert 08.02. 2011 ( ekstern ), med et nytt anmeldelses-nummer - 11454874 - med henvisning til gjernings-dato 08.12. 2010 og forholdets art oppgitt som "ærekrenkelse, diverse".

   Jeg undret på hva dette kan være før jeg kikket nærmere på datoen 08.12. 2010. Relatert konkret til denne datoen finner jeg i mine saks-dokumenter kun to brever fra Haugaland tingrett ved dommer Per Annstein Aarvik.
   Det ene Kjennelsen datert 08.12. 2010 han har avsagt i rettens saks-nummer 10-167860TVI-HAUG i dette saks-komplekset ( ekstern ).
   Det andre fra samme også datert 08.12. 2010 hvor han nekter meg "fri sakførsel" i samme sak ( ekstern ).

   Jeg antar derfor at det må være dette dere sikter til i det brev fra dere jeg mottok i dag.
   Til dette er fra min side straks her nu følgende å si:

   Det er ikke ærekrenkelser dette saks-komplekset eller denne saken handler om, heller ikke hva gjelder tingrettsdommer Per Annstein Aarvik.
   Hverken ærekrenkelser eller grov uforstand.
   Jeg har spesielt i datert 03.01. 2011 dokument-brev til min politi-anmeldelse ( ekstern ) angitt hvilkne ulovlige og straffbare forhold det gjelder.
   Det er deriblandt forbrytelser mot flere av lov-bestemmelsene i norske Straffelovens 11. kapittel, § 110-126, om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste", med mere.
    Blandt annet Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Og Straffelovens § 124:
   "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   Dette til deres orientering og konkretisering.
   Hva gjelder erstatning, som dere er inne på i deres brev, henviser jeg til hva som fremgår og er sagt i min allerede innleverte dokumentasjon til politi-anmeldelsen ( ekstern ).

   Jeg iøvrig igjen henvise til hva jeg har dokumentert med hensyn til sakens dimensjoner.
   Og at dette er en sak som på flere slags vis haster.   Med hilsen og underskrift fra

   Rune L. Hansen,   (( + underskrift ))

   onsdag 16. februar 2011, Tindeland


---