-- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes til NAV Vindafjord og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt pr. telefax 23.02. 2011.

HASTER!

Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711.
-- Med kopi til: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, anmeldelses-nummer 11384062 og 11059001.

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: onsdag 23. februar 2011, Tindeland.

   Igjen henvendelse angående NAV og Rune L. Hansen
 

   Jeg har enda ikke mottatt noe svar eller reaksjon på mitt brev til NAV Vindafjord datert 07.02. 2011 ( ekstern ). Jeg henviser til dette mitt brev og til vår forutgående skriftlige kommunikasjon ( ekstern ).

   Dere - dvs. NAV Vindafjord skriver i brev med vedtak datert 20.12. 2011 ( ekstern ) følgende:
   "Rune Hansen har ein uførepensjon som utgjer om lag 28 800,- brutto kvar månad. Frå dette skal det trekkast bidrag på 8410,- og skatt på ca. 5600,-. Totalt har Rune Hansen då utbetalt ca. 14 700,- kvar månad. Av faste utgifter har Rune Hansen husleige på rundt 1500,-, straum på ca. 1000,-, og i tillegg skal han ha 5197,- til eiga livsopphald. Dette utgjer ca. 7700,- i laupande utgifter kvar månad. Med ein månadleg utbetaling på om lag 14 700,-, og 7700,- i laupande utgifter, skal Rune då ha 7000,- igjen kvar månad. / Rune Hansen skriv i klagen at sjølv om inntekta hans har økt grunna nedbetalt bidragsgjeld, er dette ikkje nok. Nav Vindafjord arbeider ut i frå minstesatsar, og vurderar forholda ut i frå om den enkelte har nok til dei mest naudsynte, laupande utgiftene. Om 14 700,- ikkje er nok i månaden for Rune Hansen, har Nav Vindafjord tatt si vurdering ut i frå sosialhjelpssatsar, kor konklusjonen er at Rune Hansen har tilstrekkeleg til å klara dei utgiftene sosialtenesta vurderar som naudsynte. I tillegg til dette har Rune Hansen også ein del pengar til overs kvar månad. / Etter sosialtjenesteloven skal einkvar som ikkje har moglegheit til å dekka det sjølv, få dekka livsopphald, husleige og straum."

   Disse deres opplysninger og brevets øvrige opplysninger stemmer ikke med hva som fremgår av de faktiske forhold dere har vært og er i besittelse av. For ordens skyld henviser jeg igjen til min oversikt over og dokumentasjon av de faktiske forhold som fremgår av mitt brev datert 22.12. 2011 til NAV Vindafjord ( ekstern ). Fra dette vil jeg her nu referere følgende:
   "Som fremgår av oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned. / Skal en i dette oppsett medregne de poster her i dette skriv oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt kommer de samlede mine månedlige utgifter på kanskje anslagsvis omkring 25.000 kr. / Jeg har imidlertid ingen annen inntekt enn min trygd (uførepensjon), som slik forholdene nu er ligger langt under dette."

   Det fremgår av dette at deres dokumentasjon ikke er riktig. Iøvrig var hva jeg fikk utbetalt av trygd for januar 2011 kr. 13.700,- Og også for februar 2011. Ikke 14.700,- kr.

   Er bakgrunnen for deres mangel på svar brevet datert 21.01. 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdelingen ( ekstern ), som dere er bekjent med?
   Brevet fra Fylkesmannen er med et vedtak - som er endelig og ikke kan påklages, står det. Og det står videre blandt annet at Fylkesmannen "stadfester kommunens vedtak datert 20.12.2010, saksnr. 10/616" og at "Fylkesmannen gir deg ikke medhold i din klage".

   For igjen å påpeke mis-forholdet mellom deres regnestykke og mitt vil jeg referere til følgende notat jeg gjorde 18.02. 2011:
   "Fra den norske stat via NAV ankom meg i dag for denne måneden (februar 2011) kr. 13.700,- i trygde-utbetaling. / Og jeg har har nu i dag av disse betalt de viktigste av de faste månedlige regningene. Det ble som vanlig under denne tiden med enda pågående økonomisk trakassering overfor meg fra NAV sin side absolutt ingenting igjen til de andre regningene eller til dagligvarer eller noe som helst. / Jeg henviser til mitt jevnlig oppdaterte Husholdnings-budsjett
( ekstern )." 

   Nevnte budsjett og iøvrig faktiske forhold er dere bekjent med. Og forskjellen til de påstander dere opererer med er stor.
   Like så har jeg påpekt hvilkne lov-bestemmelser som skal være og er gjeldende mht. de forpliktelser ansatte i NAV og NAV Vindafjord har. Samt har forbrutt seg mot i forhold til meg. Dette har jeg særlig gjort i mitt brev til NAV Vindafjord datert 03.01. 2011 ( ekstern ). Hvilket jeg enda heller ikke har fått noen tilbakemelding eller reaksjon på.

   Jeg skrev i går følgende notat angående disse forhold, som jeg gjengir her:
   "
   Myrderier og til-intetgjørelser via NAV

   Ikke får jeg penger til mat og dagligvarer og ikke heller til det andre som trengs for å leve og å overleve.
   Jeg får så lite at jeg kun gies valget til rekkefølgen på dødsstøtene eller måten å bli drept på.
   Jeg gies følgende valg:

   01: Ved å bli uten mat og dagligvarer.
   02: Ved å bli uten ved og strøm.
   03: Ved å bli uten telefon- og Internett-forbindelse.
   04: Ved å bli uten bil, transport- og reise-muligheter.
   05: Ved å bli uten hjem, via bolig-utgiftene.
   06: Ved ikke å betale de regninger de uberettiget gir meg.

   Dette vet de og er tilsiktet. Det er også slik de dreper og til-intetgjør.
   Samtidig som de dekker over med falsk dokumentasjon.
   De har sine nøkkel-personer og "nyttige idioter" til å utføre slikt.

   Men kan jeg ikke få meg et arbeide som jeg tjener penger på da?
   For å slippe å måtte forsøke å leve med trygden?
   Det kan jeg ikke, av følgende årsaker:
   Fordi all min tid og arbeidskraft medgår til arbeidet med saks-komplekset.
   Og fordi jeg forholder meg solidarisk til andre i samme og lignende situasjon.
   Også iøvrig solidarisk med alle de som ikke har mulighet for å ha lønnet arbeide.
   Jeg må også derfor dokumentere det som skjer, samt forholde meg til det.
   Ikke minst for å få stoppet uretten, myrderiene og til-intetgjørelsene.
   Jeg kan hverken ned-prioritere dette eller forholde meg likegyldig til det.
   Jeg dokumenterer hvordan det foregår.
   Til og med hvordan jeg selv tortureres og til-intetgjøres.
   Den eller de som sier jeg har noe valg sånn sett tar feil.
   Og selv om jeg forsøkte å velge annerledes så ville det ikke gå stort annerledes bedre.
   Valgte jeg annerledes ville det gå mye verre, for enhver, alle og alt.
   Jeg har ikke noe valg sånn sett.
   Annet enn å forholde meg godt og riktig til det hele.
   Og det gjør jeg selvfølgelig.
   Noe annet ville også ha vært å bli enda fortere drept.
   Enkelt og greit nok sånn sett.
   
   Kunnskapen og innsikt i dette som pågår forplikter ethvert menneske.
   Til å få stoppet den kriminelle galskapen.
   For mitt vedkommende er det også ikke minst mine egne barn det gjelder.
   Men det gjelder også i forhold til andre mennesker og barn.
   Og i forhold til alt og ethvert.
   Slikt noe av kriminell galskap hverken må eller skal kunne få fortsette.

   "

   Som det også fremgår av dette er det alvorlige forhold alt dette handler om.

   Jeg har fått et skriv fra de norske Veimyndighetene om at min bil blir avskiltet om ikke jeg får ordnet med EU-kontroll av bilen innen utgangen av februar 2011. Men hvordan skal jeg kunne det når jeg omtrent ikke har penger til bensin engang, eller til å betale for en slik EU-kontroll? Dermed blir jeg altså uten bil, som jeg har brukt i de siste 30 års tid. Og hvordan vil NAV forsvare dette?
   Uten bilen vil jeg ikke engang kunne kjøre eller komme meg til nærmeste dagligvare-butikk for å handle mat og dagligvarer. Det er fra hjem 13,1 km tr nær-butikken (Vikebygd landhandel). Og 38,9 km tr Skjold. Og 99,6 km tr Haugesund.

   Hadde jeg ikke rundt nyttårstid fått låne penger av min mor til å betale telefon- og Internett-regningen ville jeg nu også ha vært uten både telefon og Internett-forbindelse.
Og hvordan vil NAV forsvare dette?

   Heller ikke er min henvendelse til NAV Vindafjord angående Statens Innkrevingssentral enda besvart.
Og hvordan vil NAV forsvare dette?

   Og en hel del mere er ikke adekvat eller i det heletatt besvart.

   Den økonomiske trakasseringen fra NAV sin side har nu pågått meget lenge og på forskjellige vis ødeleggende og livs-truende. Som det fremgår av alt dette som dere har vært og er orientert og informert om. Og hermed nu enda mere.

   Jeg gjorde dere oppmerksom på blandt annet følgende gjeldende lov-bestemmelse:

   Menneskerettslovens Vedlegg 4, Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og i pakt med dette Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse), følgende:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Noe tilsvarende fremgår også av 
Menneskerettsloven Vedlegg 4,  Art 9:
   "Konvensjonstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd."

   Videre vil jeg her ytterligere påpeke at ikke bare Straffeloven forbyr den trakassering og tortur ansatte i NAV og NAV Vindafjord utsetter meg for, men også 
Menneskerettsloven Vedlegg 2, EMK, Art 3:
   "
Forbud mot tortur. / Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 7:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter."

   Og når nu også den pågående trakasseringen fra NAVs side mere og mere kritisk truer hjem og eiendeler med mere ytterligere og tilspisset er og blir forholdet også en forbrytelse mot 
Menneskerettsloven Vedlegg 2, EMK, Protokoll 1, Art 1: 
   "Vern om eiendom. / Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. / Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter."

   Samtidig vil jeg for ordens skyld her nu gjøre oppmerksom også på følgende også faktisk gjeldende lov-bestemmelser:

   Menneskerettsloven Vedlegg 4, Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 2: 
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.
   3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
       a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste, 
       b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene, 
       c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget."

   
Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 12, Punkt 3:
   "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon." 

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   23.02. 2011   (( + underskrift ))---