-- 20110413-til-Politiet-og-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
avsendt pr. e-post onsdag 13.04. 2011. 

Til:
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

-- og pr e-post: firmapost@sisma.no  

&
Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


                                   Dato: Onsdag 13. april 2011, Tindeland.


   Til Statens Innkrevingssentral og politi-anmeldelsen

   Jeg henviser til vår forutgående korrespondanse ( intern ) og iøvrig referanse til min fødselsdato. Jeg er født 06.12. 1955.
   Og til den fler-delte politi-anmeldelsen. Jeg henviser til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001.
   Dette herværende brev er henvendt til både Statens Innkrevingssentral og til Politiet og våre offentlige myndigheter. Og inngår også i min fler-delte politi-anmeldelse ( ekstern ) i dette saks-komplekset ( ekstern ).

   Jeg mottok med posten i går et nytt brev fra Statens Innkrevingssentral (SI), datert 11.04. 2011 ( ekstern ), hvor SI fastholder sitt penge-krav fra Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett. Dette til tross for at forholdet er politi-anmeldt med henvisning til de faktiske forhold og faktisk gjeldende lov-bestemmelser i og for Norge, og at SI fra min side også er gjort kjent disse forhold og lov-bestemmelser. At våre myndigheter enda ikke har ferdig-behandlet saken kan ikke jeg lastes eller forurettes for.
   
Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13, har lov-bestemt retten til et effektivt rettsmiddel, og er formulert slik:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."
   Fra de norske offentlige myndigheter sin side har det ikke forekommet hverken noe effektivt eller rettferdig rettsmiddel i dette saks-komplekset enda, bare det motsatte. Dette og sakens alvor til tross lever jeg enda, takket være hjelp fra min mor og noen flere. Men både jeg og mine barn lever fortsatt under kontinuerlig pågående terror, trakassering, utplyndring og tortur. I regi av representanter for våre offentlige myndigheter. Deriblandt er på sentralt vis både tingretten, lagmannsretten og høyesterett politi-anmeldt i denne saken.

   Enhver ansatt i eller for den offentlige forvaltningen er, som jeg har gjort og gjør oppmerksom på, lov-forpliktet til å forholde seg til gjeldende lov og rett i og for Norge.

   SI skriver i brevet datert 11.04. 2011 blandt annet følgende:
   "Hva angår din politianmeldelse av SI, så er det beklagelig at du føler deg nødt til å iverksette slike tiltak. Vi er imidlertid av den oppfatning at vi opererer innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk, og at du på denne måten er blitt korrekt behandlet. Kravene mot deg er fastsatt av domstolene. Både du og SI er bundet av det domstolene har besluttet, og vi er dermed forpliktet til å kreve inn de ovennevnte beløp, uavhengig av om du er enig i dette eller ikke."

   Til dette må jeg igjen gjøre SI og representanter for våre offentlige myndigheter oppmerksom på at om lov-bestemmelser eller regler som anvendes i eller innunder den offentlige forvaltningen er lovstridige så er de ulovlige og ugyldige.
   Og om at lov og rett både er og skal være gjeldende også for ansatte i og for den offentlige forvaltningen.
   Lov og rett fremkommer til lov og rett efter prinsippet Lex superior, dvs. under-ordnet lov og rett i pakt med og fra over-ordnet lov og rett.
   Jeg har henvist til og gjort krav om Straffelovens lov-bestemmelser som også er faktisk gjeldende for ansatte i og for den offentlige forvaltningen.
   Like så hva gjelder Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Menneskerettsloven (med blandt annet EMK) har lov-bestemt forrang fremfor andre nasjonale lover og regler.
   Menneskerettslovens paragraf 3 har bestemt at lov-bestemmelsene i alle Menneskerettslovens Vedlegg "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning". Hvilket også er i tråd med selve innholdet i Menneskerettslovens Vedlegg. Menneskerettsloven er øverste gjeldende lov i og for Norge, sammen med Norges Grunnlov og norske Straffeloven. I tillegg sier og har Norges Grunnlov lov-bestemt, i sin paragraf 110c, klart og utvetydig, enkelt og greit, at: det påligger statens myndigheter både å respektere og å sikre menneske-rettighetene. Hvilket også norske Straffeloven har en rekke bestemmelser hva angjelder.
   Menneskerettsloven og dens bestemmelser er en minste standard for menneskerettigheter for partene, det vil si for de offentlige myndigheters representanter.
   Norges Høyesterett har ved en rekke tilfeller i de senere år bekreftet dette ved å stadfeste at lov-bestemmelser, forskrifter og regler som ikke er i overensstemmelse og pakt med Menneskerettsloven ikke er gjeldende og gyldige.

   Menneskerettsloven Vedlegg 2, Art 13, er klar og utvetydig: "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap." Denne Art 13 innebærer blandt annet forutsetninger om oppsettende virkning. (Hvilket jeg har henvist til.)
   Det er også Menneskerettslovens Vedlegg 2 Art 3: "Art 3. Forbud mot tortur / Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Den pågående trakasseringen stadig ytterligere og ytterligere tilspisset også kritisk truer hjem og eiendeler, og er også en forbrytelse blandt annet mot Menneskerettsloven Vedlegg 2, EMK, Protokoll 1, Art 1: 
   "Vern om eiendom. / Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. / Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter."

   Den trakassering - også økonomisk - og terror, tortur og utplyndring representanter for norske myndigheter har utsatt meg og min familie for er grundig og utvetydig politi-anmeldt, og er også retten informert om. Men dette og disse forhold er - som jeg har gjort oppmerksom på - enda ikke ferdig-behandlet hos våre myndigheter.

   En feil forståelse eller fortolkning av disse forhold fra SI sin side vil innebære store konsekvenser både for meg og min familie, men også for SI. Dette har jeg gjort oppmerksom på og gjør jeg her nu mere oppmerksom på.

   Den økonomiske, sosiale, psykiske og fysiske trakasseringen og utplyndringen jeg og mine barn har vært og er utsatt for i denne lang-varige saken er vesentlig og katastofalt livs-ødeleggende.
   Våre liv, vår integritet, våre livs-verdier, vår arv og vårt hjemsted har på forskjellige vis kontinuerlig vært angrepet, truet, skadet, trakassert og utplyndret.
   Hvilket jeg har vært og er fullstendig uforskyldt i.

   Med hensyn til penge-kravet fra Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett via SI vil jeg også ha sagt følgende:
   Haugaland tingrett fremmet i det samme saks-komplekset et tilsvarende penge-krav via Domstolene i Norge og Kreditorforeningen Midt-Norge. Dette ble jeg efter klage fra min side i et brev fra Kreditorforeningen Midt-Norge datert 08.04. 2011 ( ekstern ) orientert om at "fordringshaver har tilbakekalt saken".
   Haugaland tingrett og Domstolene i Norge via Kreditorforeningen Midt Norge med andre ord frafalt sitt tilsvarende penge-krav.
   Jeg vedlegger herved for ordens skyld en kopi av brevet datert 08.04. 2011 fra Kreditorforeningen Midt-Norge. Se vedlegg.

   SI påberoper seg sitt tilsvarende penge-krav fra Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett
på vegne av Justis-departementet. Det er derfor og uansett SI sitt ansvar å avklare disse forhold med seg selv og våre offentlige myndigheter.

   Det er hverken akseptabelt eller lovlig at mennesker som blir utsatt for og som lever under terror, tortur og utplyndring og som blir drept, i regi av representanter for den offentlige forvaltningen, ikke skal være beskyttet og vernet av lov og rett. Ikke heller om og ved at dette og slikt begraves i falske påstander og falsk dokumentasjon.

   Jeg har fortsatt en telefon- og internett-forbindelse, fordi min mor i en viss tid har villet og kunnet gi meg penger. Uten var jeg uten både det og i tillegg drept og død. (Det er ikke alle som blir drept under slike forhold, noen klarer seg. Og de som ikke blir det er god reklame for de som dreper.)
   Min telefon- og internett-forbindelse koster ca. 1.400,- i måneden. Billigste fra Telenor. Derfor har jeg omtrentlig ikke mulighet for å kunne telefonere.
   Jeg hadde utbetalt som trygd for år 2010 omtrent 10.000,- kr. måneden, som eneste inntekt. Det vil si mindre enn halvparten nok til å kunne overleve for på nød-bluss. Bilen kan jeg ikke bruke og uten at jeg er så heldig å få gaver har jeg ikke penger til mat og dagligvarer, osv. Fra Skatteetaten nu fikk jeg beskjed om å betalt 8.140,- kr. i restskatt (
uten at dette har noe med beregninger i forhold til forutgående år å gjøre).
   Jeg ble og blir, siden april 2008 (samtidig som mine barn ble kidnappet og fangeholdt - og fortsatt er det), på kryss og tvers kontinuerlig og sterkere og sterkere torturert, trakassert, terrorisert, utplyndret og forsøkt til-intetgjort av representanter for den norske regjering og offentlige forvaltning, i vill kriminell galskap. Hvilket mine barn og min hele familie også lider under. De umyndige barna mine er fra disse også utsatt for trusler, trakassering, tortur og utplyndring.

   Fra å ha en uproblematisk og fremadskridende inntekt i form av trygd via NAV, en trygde-inntekt da omtrent 4 ganger så stor, før barna ble kidnappet og fangeholdt - ble det i regi av de kriminelle representanter for norske myndigheter og fullstendig uforskyldt fra min side stadig mere og mere angrep for terror, trakassering, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse.

   Kidnapping, fangehold og knebling av barn - hele den norske veldig store og omfattende groteske kriminelle barnerov-industrien - ble vi via disse representanter for våre myndigheter angrepet av. Representanter for våre myndigheter som premierer slikt - og som straffer og på forskjellige vis  og i stor grad til-intetgjør ofrene.
   Det er slik fordi såvidt mange, i en smittsom kriminell galskap, er involvert og forvalter og håndhever lov og rett på kriminelle vis. Også ved kriminell, lovstridig og straffbar unnlatelse.

   Jeg har forsøkt å be både NAV, Fylkesmann, Sivilombudsmann og retten med flere om hjelp i så måte. Saken er som sagt og fremgår også politi-anmeldt. Ingen hjelp enda. Synes som de regner med å ha fått meg drept før de gjør noe videre med saken. (Jeg er ikke den eneste som blir behandlet slik. Og som sagt: De som ikke blir behandlet slik og som ikke vet bedre er god reklame for de kriminelle i den offentlige forvaltningen. Heldig de og den som overlever, innvilges livets rett. Mange gjør og blir ikke det. Det er få som overlever slikt noe.) Forlange, klage, politi-anmelde ... gjort, ja, men hva hjelper det? Det er ikke jeg som bestemmer. Det ikke er jeg som bestemmer i og for NAV, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, politiet, retten, SI, etc. 

   Her vil jeg på grunn av disse forhold gjøre både SI og Politiet og iøvrig våre offentlige myndigheter oppmerksom på viktige gjeldende lov-bestemmelser i og for Norge jeg også påberoper meg i denne saken. Følgende: 


   Straffelovens § 324: "Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab. / Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf. / Endret ved lov 10 juni 1977 nr. 65."

   Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffelovens § 118: "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Straffelovens § 4: "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Straffelovens § 40: "Paa den, der ei har handlet med Forsæt, kommer ikke denne Lovs Straffebestemmelser til Anvendelse, medmindre det udtrykkelig er bestemt eller utvetydig forudsat, at ogsaa den uagtsomme Handling er strafbar. Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig. / Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat. / Endret ved lov 17 jan 1997 nr. 11 (i kraft 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64)."

   Menneskerettsloven Vedlegg 4, Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 2: 
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.
   3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
       a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste, 
       b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene, 
       c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget."

   
Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 12, Punkt 3:
   "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Og som omtalt vedlegger jeg hermed ( herunder ) følgende

VEDLEGG:
-- Kopi av brev datert 11.04. 2011 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ).
               
--
Kopi av brevet datert 08.04. 2011 fra Kreditorforeningen Midt-Norge ( ekstern ).
               
20110408-fra-Kreditorforeningen-Midt-Norge-til-RLH.html

   

        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  

        Onsdag 13. april 2011, Tindeland, Vindafjord kommune


---

VEDLEGG 1 av 2:

-- 20110411-fra-Statens-Innkrevingssentral.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten tirsdag 12.04. 2011.     

          
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
Journalnummer:      
1110442318           
Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

       Vår referanse:  061255*****      Dato:  11.04.2011


INNKREVING AV SAKSKOSTNADER TILKJENT STATEN - MANGLENDE RENTEBEREGNING


--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 1059,18  

--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 5310,02 

--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 4587,52 

Statens Innkrevingssentral (SI) krever inn ovennevnte på vegne av Justisdepartementet.
Kravet stammer fra dom avsagt i henholdsvis Gulating lagmannsrett 18.02.2009 ( ekstern ) og to ganger i Høyesterett 25.01.2010 ( ekstern ) og 21.06.2010 ( ekstern ), hvor du ble dømt til å erstatte det offentlige utgifter til fri rettshjelp i sakens anledning.

Ved innregistrering av kravet hos SI har det oppstått en feil hos oss, slik at renteberegning av kravene ikke har skjedd. Du har av denne grunn ikke blitt krevd for renter i den perioden kravet har vært til innkreving.

SI beklager at denne feilen har inntruffet.

Til tross for dette så har det påløpt renter på ditt krav fra og med den dag da kravet ditt forfalt til betaling. Det vil si fra og med 14 dager etter at du ble gjort kjent med innholdet i domsslutningen.

Renter vil imidlertid kun bli krevd for den tiden kravet har vært hos SI til innkreving, det vil si fra og med henholdsvis 19.04.2010 (
20681010100002), 16.07.2010 (20681010100012) og 04.08.2010 (20681010001032)

Den oppgitte kravsaldo i dette brevet tilsvarer ditt skyldige beløp pr 01.04.2011.

Kravet er til tvangsinnkreving. For å unngå at det beregnes ytterligere rente og omkostninger på kravet, må utestående beløp innfris i sin helhet så snart som mulig. Betaling må skje til kontonummer: 4714 1000167. Betalingen bes  merket med det kravnummer som står skrevet i tekstboksen ovenfor.

(( side 2 av 2: ))


Hva angår din politianmeldelse av SI, så er det beklagelig at du føler deg nødt til å iverksette slike tiltak. Vi er imidlertid av den oppfatning at vi opererer innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk, og at du på denne måten er blitt korrekt behandlet. Kravene mot deg er fastsatt av domstolene. Både du og SI er bundet av det domstolene har besluttet, og vi er dermed forpliktet til å kreve inn de ovennevnte beløp, uavhengig av om du er enig i dette eller ikke.

Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

Stian Solheim  (( + underskrift ))
juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 08BREV-JUR

Statens Innkrevingssentral
terminalveien 2 * postboks 455 * N-8601 mo i rana * tlf  +47 75 15 55 02 * orgnr 971 648 198
---


VEDLEGG 2 av 2:

-- 20110408-fra-Kreditorforeningen-Midt-Norge-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
ankom med posten 11.04. 2011. 
(( strek-kode, 20143108370849591 - EA, adresse oppdateres ))                  

Fra:
Kreditorforeningen Midt-Norge,
Postboks 2514,
NO-7729 Steinkjer

Til:
HANSEN RUNE LEANDER  
5568 VIKEBYGDSaksnr.:           7177/2011 - ALR                        
Fordringsh.:       DOMSTOLENE I NORGE         
                        HAUGALAND TINGRETT                                
Fordring. ref.:    26389                                        

Steinkjer, 08.04.2011                                        


VEDRØRENDE INKASSO-OPPDRAG FRA DOMSTOLENE I NORGE

 
Vi viser til ovennevnte sak og bekrefter herved at fordringshaver har tilbakekalt saken.

Dette til deres orientering.


Med hilsen
KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE
 Annelise Rønning  (( + underskrift ))
 Tlf. 74150820
  alr@kred.no


(( Adresse: ))

 Kreditorforeningen Midt-Norge
 Postboks 2514
 7729 Steinkjer
 Telefon: +47 7415 0800
 Fax: +47 7415 0801
 E-mail: www.kred.no
 Klientkonto nr. 8673 06 20502
 Orgnr.: 948 678 829 MVA


---