-- 20110622-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html  --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet og dets vedlegg ankom med posten 24.06. 2011. Jeg henviser videre blandt annet til mitt svar datert 14.07. 2011 ( ekstern ).  Fra:
Spesialenheten for politisaker,
Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
Postboks 1018, Sentrum,
5808 BERGEN

Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD

   Deres referanse:        Vår referanse:  10248243   110/11-123     Dato:  22.06.2011     Dok. nr.:  20

UNDERRETNING OM AVGJØRELSE


Rune Leander Hansen anmelder tjenestemenn i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for å ha utvist grov uforstand i tjenesten

Vedlagt følger Spesialenhetens avgjørelse av 22. juni 2011 til underretning.

Vedtak om henleggelse kan i henhold til straffeprosessloven § 59a påklages til Riksadvokaten.
Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kommer fram til klageren, jf straffeprosessloven § 59a tredje ledd.

En klage til Riksadvokaten bes sendt Spesialenheten. Spesialenheten vil ved mottak av klagen gjennomgå denne og ta stilling til om det med bakgrunn i klagen er grunn til å endre vedtaket. Dersom Spesialenheten fastholder sin avgjørelse vil klagen sammen med sakens dokumenter bli sendt fra Spesialenheten til Riksadvokaten for behandling.


Med hilsen

Rune Leander Hansen mener politiet og barnevernet siden 2006 har utsatt ham for trakassering, terror og tortur.


Med hilsen

Mie Willumsen  (( + underskrift ))
konsulent


Spesialenheten for politisaker
   Sjefen for Spesialenheten, besøk: Grønnegata 82
   Post: Postboks 93, 2301 HAMAR
   Tel: 62556100 Faks: 62556102
   E-post: post@spesialenheten.no


MW1004      


VEDLAGT:


SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER
(( + våpenskjold med "norske løve" ))

PÅTALEVEDTAK
 Dok. nr. 19        

SAK NR 10248243  110/11-123


RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 ANMELDER TJENESTEMENN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT FOR Å HA UTVIST GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Anmeldelsen:

Ved epost sendt 4. januar 2011 ( ekstern ), anmeldte Rune Leander Hansen de polititjenestemennene som bistod barnevernet med å hente hans datter den 24. desember 2010. Rune Leander Hansen mener politiet og barnevernet siden 2006 har utsatt ham for trakassering, terror og tortur.

Spesialenheten har videre mottatt 6 e-poster og en telefaks med ytterligere kommentarer til anmeldelsen fra Rune Leander Hansen ( ekstern ).

Etter oversendelse fra politidistriktet mottok Spesialenheten saken 10. februar 2011.

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er forsøkt å få til avhør av Rune Leander Hansen for å få konkretisert anmeldelsen.
Rune Leander Hansen har i telefaks mottatt 2. mai 2011 ( ekstern ) opplyst at han ikke ønsker å møte til avhør. Han ber om at saksbehandlingen skjer skriftlig.

Fra politidistriktet er utskrift av politiets oppdragslogg for 23. og 24. desember 2010, dokumentene i politiets sak med anmeldelsesnummer 11384062 (anmeldelse fra Rune Leander Hansen mot barneverntjenesten) og Gulating lagmannsretts dom av 17. mars 2010 ( ekstern ) innhentet og gjennomgått. Tilsvarende gjelder utskrifter fra oppdragsloggen vedrørende politiets kontakt med Rune Leander Hansen fra 2006 og frem til i dag.

I nevnte dom fra Gulating lagmannsrett ble Rune Leander Hansen domfelt blant annet for trusler og motarbeiding av rettsvesenet til fengsel i åtte måneder. Dommen har sammenheng med de bakenforliggende forhold som anmeldelsen i dette tilfellet relaterer seg til, nemlig konflikter knyttet til samlivsbrudd og omsorgsspørsmål for felles barn. Rune Leander Hansen har selv sendt inn kopi av kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg av 30. april 2011 ( ekstern ). Kjennelse gjelder anke fra Rune Leander Hansen ( ekstern ) over Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse av 24. februar 2011 ( ekstern ), hvor anke ( ekstern ) over Haugaland tingretts dom av 8. desember 2008 ( ekstern ) ble nektet fremmet og anke over midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60 ble forkastet.

MW1004


(( Side 2: ))


Kort om sakens bakgrunn:

Bakgrunnen for anmeldelsen synes å være konflikter mellom anmelder, Rune Leander Hansen, og hans tidligere ektefelle, Trude Hansen, samt de påkjenningene som Rune Leander Hansen opplever at barneverntjenestens tiltak har medført for ham. Trude Hansen og Rune Leander Hansen har 10 barn sammen, hvorav 6 av dem var umyndige pr. 17. mars 2010, jf. Gulating lagmannsretts dom av samme dato. Det har vært rettslige prosesser både mellom foreldrene og i forhold til barnevernet. Det har ikke vært vurdert som nødvendig av hensyn til sakens opplysning å innhente ytterligere rettslige avgjørelser ( ekstern ) som berører disse spørsmålene.

Anmeldelsen er rettet mot de tre tjenestemennene som bisto barnevernet i forbindelse med at Rune Leander Hansens datter Stauda Sofie(13 år) ble hentet på hans bopel etter å ha rømt fra mor. Fra politidistriktet er det opplyst at tjenestemennene som var tilstede var politibetjent Siri Indrebø, politiførstebetjent Einar Skålheim og politibetjent Asbjørn Aarekol.

Det fremkommer av politiets oppdragslogg for 23. og 24. desember 2010 at barnevernstjenesten i Vindafjord kommune kontaktet politiet og ba om bistand til å lete etter Stauda Sofie hos hennes far Rune Leander Hansen, fordi hun hadde rømt fra sin mor Trude Hansen. Trude Hansen har foreldreansvaret alene, og Rune Leander Hansen var ilagt besøksforbud overfor henne ( ekstern ). I følge PO-loggen tok politiet seg inn i boligen hans i Vikebygd ved makt fordi ingen åpnet døren. Stauda Sofie ble funnet på loftet i boligen. Rune Leander Hansen var på det tidspunkt også etterlyst av politiet fordi han hadde nektet å møte til DNA-registrering. Operasjonsleder gav adgang til å bruke makt for å ta døren, men avslo forespørsel om å bruke makt for å få med Stauda Sofie. Det siste fordi det ikke forelå vedtak fra barnevernsmyndighetene. Etter relativt lang tid, ca 2-3 timer, fikk barnevernstjenesten overtalt jenten til å bli med frivillig.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Etterforskning iverksettes når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd. Bestemmelsen innebærer at det oppstilles krav til anmeldelsens sannsynlighet og saklighet, og at det må foretas en forholdsmessighetsvurdering av om det er rimelig å starte etterforskning.

Opplysningene i saken viser at politiet hadde to oppdrag i forbindelse ned at Rune Leander Hansens bolig ble oppsøkt den aktuelle dagen. Det ene var å bistå barnevernet med å finne Stauda Sofie, som hadde rømt fra sin mor, det andre å få tatt en DNA-prøve av Rune Leander Hansen selv. Problemstillingen for Spesialenheten ved vurderingen av anmeldelsen, er hvorvidt politiet hadde rettslig grunnlag for å gjennomføre disse oppdragene, og om den maktbruk som ble anvendt gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig, jf. politiloven § 6, fjerde ledd.

Politiet har bistandsplikt ovenfor annen offentlig myndighet i den utstrekning dette følger av lov eller sedvane, jf. politiloven § 2 nr. 5, jf. politiinstruksen § 13-1. I forhold til


(( Side 3: ))

barnevernssaker følger bistandsplikten av barnevernloven § 6-8, så langt gjelder undersøkelser eller fullbyrdelse av vedtak. Det synes på denne bakgrunn klart at politiet hadde rett og plikt til å bistå barnevernet med å finne igjen Stauda Sofie og returnere henne til moren.

Når det gjelder selve maktbruken på stedet i forhold til å få gjennomført oppdraget, er opplysningene i anmeldelsen i stor grad holdt på et generelt nivå og omtalt med begreper som terror og tortur. Rune Leander Hansen har ikke villet møte i avhør for å konkretisere disse omstendighetene nærmere. Av opplysningene i PO-loggen fremkommer det som om politiet har foretatt en konkret vurdering av hvor mye tvang det var grunnlag for å bruke, herunder avstått fra å ta med Stauda Sofie med makt. De foreliggende opplysninger gir etter Spesialenhetens oppfatning ikke grunn til å tro at politiets maktbruk var uforsvarlig eller unødvendig, og det finnes derfor ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking i saken.

Når det gjelder den omstendighet at Rune Leander Hansen måtte avgi DNA-prøve, og at dette ikke skjedde frivillig, så kan det heller ikke i forhold til dette tema ses grunnlag for å iverksette etterforskning om mulig straffbart forhold. På bakgrunn av domsfellelsen mot Rune Leander Hansen er det klart at politiet hadde rett til å ta slik prøve, jf. straffeprosessloven § 160a, første ledd, i det Rune Leander Hansen var domfelt til frihetsstraff. Det fremkommer av straffeprosessloven § 158, fjerde ledd, at slik prøve kan tas ved tvang dersom en person ikke vil avgi den frivillig. Rune Leander Hansen var etterlyst fordi han ikke hadde møtt for å avgi prøven frivillig.


Vedtak:

Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd.

Rune Leander Hansen, politibetjent Siri Indrebø, politiførstebetjent Einar Skålheim og politibetjent Asbjørn Aarekol underrettes om vedtaket. Kopi av vedtaket sendes Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til orientering.Spesialenheten for politisaker, 22. juni 2011

Jan Egil Presthus  (( + underskrift ))---

Spesialenheten for politisaker
   Besøk: Grønnegata 82
   Post: Postboks 93, 2301 HAMAR
   Tel: 62556100 Faks: 62556102
   E-post: post@spesialenheten.no