-- 20110714-til-Riksadvokaten-evt-Spesialenheten-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. telefax torsdag 14.07. 2011. Til:
Spesialenheten for politisaker,
Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
pr. fax 62556151
(Postboks 1018, Sentrum,
5808 BERGEN)

Fra:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD


                                                        Dato: Torsdag 14. juli 2011, Vindafjord.

   Klage til Riksadvokaten, evt. Spesialenheten for politisaker

   Jeg henviser til brev datert 22.06. 2011 fra Dere ( ekstern ). Deres referanse: 10248243  110/11-123, dok. nr. 20. Og til brevets vedlegg, dok. nr. 19 - Påtalevedtak, med samme referanse (saksnr.).

   Hverken det forhold at det er mange om en forbrytelse eller at den skjer i regi av representanter fort den offentlige forvaltningen gjør den mindre alvorlig. Tvert om.
   Den norske offentlige såkalte "barneverntjenesten" og barnerov-industrien er grov kriminell virksomhet og praksis. Det er ingen lov-hjemmel for slik virksomhet og praksis. Tvert om.
   Den skjer i regi av regjeringen og den offentlige forvaltningen via dens nøkkel-personer og nyttige "idioter". Og særlig via det falske "barnevernet" og falske "alene-mødre" og falske dommere (og vedtak) og falsk dokumentasjon og forbigåelse av og manipulasjon med lov og rett.
   Deriblandt manipulasjon med "foreldre-ansvaret" og "den daglige omsorg" og "samvær" med barna, etc.
    For kidnapping, fangehold, knebling, tortur, indoktrinering og utplyndring av barn. Og trakassering, terror, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse av foreldre og familier.
   Med-skyldige og delaktige på mange nivåer trues, fikseres og premieres. Og unnskylder seg med eller skylder på hverandre.
   Representanter for politiet skylder på dommere og på "barnevern-tjenesten", som på sin side skylder på dommere og politiet. Osv.
   Skylder på andre for sin egen uansvarlighet. Som om de ikke var og er voksne mennesker. Og beskytter og verner om hverandres uansvarlighet og kriminelle gjerninger og hensikter. Kontinuerlig blandt annet med trakassering og falsk dokumentasjon.
  
   Dette har vært og er enda med-strøms og hensikt i Norge, fra regjeringen gjennomsyrende storting, departementer og resten av den offentlige forvaltningen nedefter.

   Påtalevedtaket er snevert og ensidig i forhold til min politi-anmeldelse.
   Jeg skal her nu videre omtale og påpeke noen sider og punkter ved dette.

   Viktig er at min politi-anmeldelse omfatter meget mere og flere enn Påtalevedtaket omfatter. Dette kan oppfattes som en viss avslørende side ved Spesialenheten for politisaker sin saksbehandling.

   I begynnelsen av Påtalevedtaket finner jeg følgende formulering:
   "Rune Leander Hansen mener politiet og barnevernet siden 2006 har utsatt ham for trakassering, terror og tortur."
   Til dette er å si, at jeg trenger ikke å mene noe som helst om dette forhold. En må være temmelig så innskrenket og blind for ikke å se og å forstå at både jeg og mine barn siden 2006 har vært utsatt for uhyre grov trakassering, terror, tortur og utplyndring. Og for ikke å se og å forstå hvem som har vært sentrale i dette.

   Påtalevedtaket er også forhastet. Kombinasjonen snevert, ensidig og forhastet vitner ikke om seriøsitet eller saklighet.
   At motpartens fremstilling og hensikt ensidig er basis og lagt til grunn for Påtalevedtaket er ikke akseptabelt.

   Og at det i Påtalevedtaket to steder blir fremstilt eller antydet som at jeg har vært og er lite villig til samarbeide og konkretisering angående forholdene i politi-anmeldelsen er feil-aktig. At dette er feil og ikke riktig fremgår blandt annet med tydelighet av mitt brev datert 02.05. 2011 til Spesialenheten for politisaker ( ekstern ). Forholdet er vel heller tvert om.

  
   Det fremgår og av Påtalevedtaket at den dokumentasjon Spesialenheten for politisaker har gjennomgått er både mangelfull og selektert ensidig. Og at det blandt annet henvises til uspesifiserte dokumenter jeg hverken har hatt eller har kopi av og heller ikke har vært tilbudt kopi av.

   Og det henvises i Påtalevedtaket til en konflikt, som uberettriget og forvrengt blir fremstilt som en konflikt i min familie - når det faktiske forhold er at konflikten er en konflikt fremstilt med trusler, terror og falsk dokumentasjon av de kriminelle representantene for den offentlige forvaltningen.

   Også for eksempel den dom datert 17.03. 2010 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ) det i Påtalevedtaket henvises til er fremstilt med trusler, terror, falsk dokumentasjon, svindel og bedrag av de kriminelle representantene for den offentlige forvaltningen.

   Det henvises i Påtalevedtaket til at "det har vært rettslige prosesser både mellom foreldrene og i forhold til barnevernet". Hvilket det dog rent faktisk ikke har vært, men bare tilsynelatende.

   Jeg og min kone og familie hele veien ble og er tvangs-separert, truet og fangeholdt av terror-regimets representanter med dets oppskrifter og metoder for slikt noe og til-intetgjørelse.

   Påtalevedtaket er uberettiget også mest opptatt av hus-inkvisisjonen hjemme hos oss 24.12. 2010 og de tre fra politiet som der og da var aktive. Min politi-anmeldelse omfatter som sagt mange flere og meget mere.

   Påtalevedtaket og Spesialenheten for politisaker forsøker å bortforklare det ulovlige og straffbare i de tre fra politiet sitt engasjement der og da, 24.12. 2010.
   1 - Ved å henvise til under-ordnede lover og regler.
   2 - Og ved å henvise til barnevern-tjenesten som et slags kvasi-politi (med vide "fullmakter").
   3 - Og ved å henvise til at jeg da skal ha vært efterlyst av politiet, "fordi han nektet å  møte til DNA-registrering" (i forbindelse med overnevnte dom datert 17.03. 2010 fra Gulating lagmannsrett).
   4 - Og ved å påstå at Stauda Sofie (nu 14 år) ble med frivillig og at evt. makt-bruk og tvang ikke ville ha vært ulovlig.

   For her å si noen ord om dette siste (punkt 4) først gjengir jeg her en kopi av innholdet i en e-post jeg avsendte pr. e-post samme 24.12. 2010 ( ekstern ), blandt annet til min advokat Tone Linn Thingvold: 
---
24.12. 2010 eftermiddag fra Stauda Sofie Hansen dette avsendt til pappa:

er på skogland nå bv klarte å¨lure meg ned fra loftett bder jeg lå gjemt det var så vidt de fant meg da de sa vi kunne snakke og komme fram til noe viss jeg kom ned di lurte med at jerg kanskje kunne bli hjemme da og så tulla og løyg di bare di frikk et prakk med å få meg inn i bila og sonn og di måtte bære og drege meg med di snakka frekt om at skogland var mittg hjemm og sånn på veien til haugesund nå er jeg alså på skogland vet ikke om det engang går busser i morra da trur du de ? kanskje jeg kunne vært til t i noen dager snart ? ka sa/sier politiet til deg da ? di skall vell erstatte døra ? skulle hat den mobbilen nå ja det haddee vært bra nå er jeg venn med t på fb å da kan jeg jo prøve å snakke noe om den til han da det var jammen skummelt å vokne av sint banking på døra :( di haddev ingen rett til å bryte opp døra
---

   Som det fremgår av oven-stående ord fra Stauda fra samme dag ble hun på ingen som helst måte med frivillig eller uten tvang og makt.

   Hva gjelder punkt 3 her-over henviser jeg til mitt brev datert 08.11. 2010 til politiet angående DNA-registrering.
   20101108-til-Politiet-fra-RLH-ang-DNA.html ( ekstern ).
   Dette mitt brev var et svar-brev på politiets henvendelse til meg pr. brev datert 04.11. 2010 om DNA-registrering.
   20101104-fra-Politiet-ang-DNA-til-RLH.html ( ekstern ).
   Med basis i disse to brever hevder jeg at det fremgår at det var ikke noe grunnlag for hverken å efterlyse meg eller å foreta DNA-registrering ved tvang.
   Men mitt brev om dette var og ble og er enda ubesvart.

   Hva gjelder punkt 2 vil jeg her også henvise til mine politi-anmeldelser siden 2006 mot det offentlige såkalte barnevernet og dets dirigenter og med-spillere.
  
   Og hva gjelder punkt 1 utvetydig ha sagt at manipulering med under-ordnede lover og regler (lovlige eller ulovlige) ikke opphever over-ordnede.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))

   Torsdag 14. juli 2011, Tindeland.

---