-- 20110805-fra-Spesialenheten-for-politisaker-kopi.html   --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: En kopi av dette Påtegningsarket ankom meg med posten 10.08. 2011. Konvolutten post-stemplet 09.08. 2011.  


K O P I                                    

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER
SJEFEN FOR SPESIALENHETEN
Dok nr.:  01,05          
Postboks 93
2301 HAMAR
Telefon 62556100
Telefax 62556102
10248243 110/11-123/JEP001


PÅTEGNINGSARK


KLAGE OVER HENLEGGELSE - RUNE LEANDER HANSEN ANMELDER
TJENESTEMENN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT FOR Å HA
UTVIST GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Sendes med sakens dokumenter Riksadvokaten, Postboks 8002 dep., 0030 OSLO, med henvisning til klage av 15. juli 2011 fra Rune Leander Hansen ( ekstern ), jf. dok. 25, over Spesialenhetens vedtak av 22. juni 2011 ( ekstern ), jf. dok. 19.

Klagen oversendes Riksadvokaten med hjemmel i straffeprosessloven § 59a, første ledd, jf. påtaleinstruksen § 34-8. Klagen anses rettidig fremsatt.

Spesialenhetens henleggelse er begrunnet med at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf straffeprosessloven § 224, første ledd.

Spesialenheten finner ikke grunn til å omgjøre påtalevedtaket på bakgrunn av det som er anført i klagen.


Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 5. august 2011

Jan Egil Presthus  (( + underskrift ))Kopi: Rune Leander Hansen, politibetjent Siri Indrebø, politiførstebetjent Einar Skålheim og politibetjent Asbjørn AarekolJEP001  
---