-- 20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ----  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. e-post og fax kvelden onsdag 24.08. 2011.  


Til og via:
Politiet, Statens Innkrevingssentral, NAV og Skatteetaten og andre norske myndigheter.
Politiet via Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 etc.
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
& Spesialenheten for politisaker, referanse 10248243 110/11-123, Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
pr. fax 62556151 og e-post post@spesialenheten.no
NAV via NAV Kundesenter Rogaland,
e-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no og NAV Pensjon fax 21 06 91 01.
Statens Innkrevingssentral, e-post: firmapost@sismo.no og fax 75 15 55 02.
Skatteetaten,
e-post: skattnord@skatteetaten.no og fax 77689778.


Fra:
Rune Leander Hansen, (f. 06.12. 1955)
Tindeland,
5568 Vikebygd

               Dato: Onsdag 24.08. 2011               

   Til politi-anmeldelsen og norske myndigheter fra Rune L. Hansen

   Dette brevet går via og til Politiet, Statens Innkrevingssentral, NAV og Skatteetaten og andre norske myndigheter. Med et selvfølgelig krav om at disse også videreformidler videre hos og for norske myndigheter.
   Jeg henviser til min politi-anmeldelse, som har anmeldelses-nr. 11384062 og 11059001, etc.

   Og jeg henviser til min brev-korrespondanse i saks-komplekset med de respektive herover nevnte og hva jeg videre herunder skal si.

   At representanter for henholdsvis regjering, storting og annen offentlig forvaltning gjør seg skyld i eller bedriver rettighets-brudd og annen ulovlig virksomhet må umiddelbart stoppes. Og de mistenkte eller skyldige og virksomheten efterforskes og straffe-forfølges. Og deres ofre tilkjennes gjenopprettelse og erstatning.

   Forholdet er at flere ansatte hos de respektive nevnte og flere i den offentlige forvaltningen forholder seg ulovlig og straffbart i forhold til norsk lov, norske myndigheter og til norsk sivil-befolkning, herunder også til meg. Jeg har krevd og krever den ulovlige virksomheten stoppet og jeg har krevd og krever gjenopprettelse, erstatning, efterforskning og straffe-forfølgelse. Jeg har også fremmet visse flere krav.

   Arbeiderparti-regjeringen og dens offentlige forvaltning styrer og dirigerer en uhyre grov kriminell virksomhet via nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring den offentlige forvaltningen. Dette saks-komplekset er i sin helhet og i sine aspekter i så måte et solid vitnesbyrd om dette. Og har stadig mere og mere solid og utvetydig blitt det.

   
De respektive nevnte og flere i den offentlige forvaltningen er ulovlig og straffbart våpen og redskap for og delaktige i terror, trakassering, tortur, utplyndringer, tilintet-gjørelser og drap. De er i så måte på flere vis sam-kjørte, fin-justerte, effektive og treff-sikre. Og verner og beskytter hverandre og hverandres ulovligheter og sin kriminelle virksomhet. I full mangel på respekt for lov og rett og mangel på likhet for loven. Og med manipulering med under-ordnede lover og regler, falsk dokumentasjon, trakassering og synsinger. Og med utmattelse og mangel på reelt eller effektivt rettsvern for sine ofre. Dette og slikt noe skal ikke kunne pågå og er både ulovlig og straffbart.

   De svar en ved skriftlige henvendelser og i forhold til saker får fra de, hvis noe i det heletatt, er ofte at de hører og ser hva som blir sagt, men at de hverken bryr seg om det eller lov og rett eller mennesker. Fordi det er den kriminelle virksomhet og hensikt som er det og den viktige for de.

   Sentralt i og for denne kriminelle virksomhet i offentlig regi er kidnapping, fangehold, tortur, trakassering, knebling, indoktrinering, utplyndring og til-intetgjørelse av barn, foreldre og familier. Skjult bak falske dommere (og ulovlige vedtak), falsk dokumentasjon, den falske "barnevern-tjenesten" og falske "alene-mødre". Pluss propaganda, trusler, premiering, etc.

   De respektive nevnte og flere i den offentlige forvaltningen er, som jeg har gjort oppmerksom på, ulovlig og straffbart våpen og redskap for og delaktige i terror, trakassering, tortur, utplyndringer, tilintet-gjørelser og drap.

   Også visse ansatte i Statens Innkrevingssentral er på sine vis delaktige i denne kriminelle virksomhet.
   Det samme er tilfelle hva også angjelder henholdsvis Politiet, NAV og Skatteetaten og store deler av den øvrige offentlige forvaltningen. Alle og enhver av disse må som sagt blandt annet stoppes.

   Jeg vedlegger her mitt brev datert 11.07. 2011 - 
20110711-Til-SI-fra-RLH.html ( ekstern ) - hvor jeg redegjør for noe av dette.

   
De angjeldende ansatte i Statens Innkrevingssentral forklarer eller unnskylder seg blandt annet med å si at det er dommerne i sakens forløp som har ansvaret og at disse også har vurdert og bestemt de økonomiske sider av saken i forhold til gjeldende lov og rett i og for Norge. Jeg har henvist og henviser til at de angjeldende dommere har vært og er involvert i saken som kriminelle og at de er politi-anmeldt fra min side og at dette saks-forholdet enda ikke er ferdig-behandlet av eller for norske myndigheter.
   I et av sine siste brev til meg, et svar-brev, skriver Statens Innkrevingssentral datert 13.07. 2011 ( ekstern ) blandt annet følgende: "Dersom du ønsker at henvendelsen skal behandles som en klage av Rana tingrett må du underrette oss om dette innen 3 uker fra dette brevs dato. Klagen må være undertegnet, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16. / Ved Rana tingretts behandling vil det påløpe ett rettsgebyr, som for tiden utgjør kr 860,00. / Nærmere informasjon om innbetaling av rettsgebyret vil bli gitt av Rana tingrett."
   Jeg vedlegger og henviser til dette brevet - 20110713-svar-brev-fra-SI-til-RLH.html
( ekstern ).

   Statens Innkrevingssentral med andre ord svarer også med blandt annet å ville påføre meg videre utgifter og forurettelser som de vet jeg ikke har mulighet for å kunne betale, og slikt noe sine konsekvenser. Konsekvenser som blandt annet videre utmattelse, tortur og utplyndring. Og med blandt annet å si at tilgang til lov og rett og rettssikkerhet - styrt og dirigert på kriminelle vis av kriminelle - er det eneste jeg har og skal ha. Ikke reell tilgang til lov og rett eller rettssikkerhet. 

   Slikt noe har jeg og mennesker flest selvfølgelig hverken fysiske, sosiale eller økonomiske krefter, midler eller ressurser til eller for. Og jeg har heller ingen som helst økonomisk formue eller økonomiske forutsetninger for. Forhold som det er lett nok for Statens Innkrevingssentral å ha en viss god greie på, men som de later som om de ikke vet. Later som om de ikke vet, ved blandt annet å ikke ta hensyn til dokumentasjon fremlagt for seg, samt å stille virkelighetsfjerne krav til dokumentasjon.
   Til dette sist-nevnte sier SI i sitt svar-brev 13.07. 2011 likevel og usant og alt dette til tross blandt annet følgende:
   "Den dokumentasjon som SI krever for inntekter og utgifter, er kopi av dokumenter som skyldnere som regel har i sin besittelse, eller med enkle grep kan fremskaffe. Det er derfor uriktig når du under punkt C antyder at SIs dokumentasjonskrav er urimelige eller urealistiske."
   
   Iøvrig kan jeg ikke se at Statens Innkrevingssentral i det heletatt forholder seg forstandig eller saklig til noen av argumentene eller svarene på mine spørsmål og påstander.

   At Statens Innkrevingssentral samtidig og videre utsender og tilsender meg andre lignende og tilsvarende krav i saks-komplekset er heller ikke akseptabelt. Virksomheten til de angjeldende ansatte i Statens Innkrevingssentral er tydelig og utvetydig nok grovt kriminell i henhold til flere av Straffelovens og Menneskerettslovens lov-bestemmelser.

   Mine barn ble 03.04. 2008 kidnappet og derefter fangeholdt og kneblet av kriminelle. (Og derefter igjen kidnappet, fangeholdt og kneblet flere ganger - av de samme og den samme kriminelle virksomhet.) Dette ble av meg politi-anmeldt og forsøkt fremmet for retten. Både politiet og retten viste seg på kriminelle vis delaktige i kidnappingen og fangeholdet av mine barn. Disse kriminelle hadde og har som hensikt også å til-intetgjøre meg og vårt hjemsted, hvilket om og om igjen har vært og er tydelig og entydig hele veien underveis.
   Av disse grunner ble og blir jeg og mine barn og min familie og vårt hjemsted og våre liv angrepet av forskjellige aspekter og ansatte i regjeringens offentlige forvaltning, kriminelle som driver med slik kriminell virksomhet. Blandt disse kriminelle og deres med-skyldige er også ansatte i NAV og SI og Skatteetaten. Alle tydelig nok styrt ovenfra i den offentlige forvaltningen.
   Disse uhyre frekke, grovt kriminelle er endog så frekke at de forlanger at jeg (og indirekte mine barn) skal betale de penger, endog mere enn mulig for oss, for at vi er deres ofre. Og altså også ødelegge og utplyndre oss sånn sett.
   Dette også til tross for at det hverken er jeg eller mine angjeldende barn som har gjort eller gjør noe som helst urett, galt eller kriminelt. Jeg er fullstendig uskyldig og har ikke gjort det minste som helst galt eller urett.

   I sitt aller siste brev til meg, datert 09.08. 2011, skriver SI blandt annet følgende
( ekstern ):
   "Dersom du ikke betaler innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn eller trygd. Det kan også tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til rettsgebyrloven vil det påløpe rettsgebyr ved tvangsinnkreving, med mindre utlegget kan tas av SI som særnamsmann. / Det vil også påløpe rettsgebyr ved tvangsrealisering av utleggspant."

   De kriminelle som står bak dette og forsøkene på å ødelegge meg, våre liv og vårt hjemsted sier med andre ord også sånn sett rett frem hva som er sin kriminelle hensikt og vilje.

   Informasjon jeg sitter inne med, men ikke kan bekrefte eller bevise riktigheten av, kan tyde på at domstolene i Norge bevirker at omkring 15 000 norske familiers hjemsted årlig blir tvangs-solgt via SI og andre innkasso-selskapers penge-krav fra retten. Og at en stor andel av disse penge-kravene kommer fra saker om såkalt "barnevern" og "barnefordeling" i kriminell regi av domstolene, hvor basis er kidnapping og fangehold av barn i regi av den offentlige forvaltningen. Og at SI årlig har en inntekt på omkring 14 milliarder kroner på slik virksomhet, hvor tusener av uskyldige menneskers liv og hjemsteder blir ødelagt og utplyndret.

   NAV forholder seg sam-kjørte på lignende og andre kriminelle vis med nokså de samme kriminelle hensikter. NAV bruker blandt annet diskriminering og økonomisk trakassering, forurettelse, tortur, utmattelse, falsk dokumentasjon, utplyndring og manipulering med under-ordnet lov og rett overfor meg og en stor andel av sivil-befolkningen i Norge.
   Også bak ordet "barnebidrag" i Norge, og overfor meg og min familie, skjuler seg slike groteske forbrytelser i offentlig regi, ikke minst via NAV.

   Dette saks-komplekset med den dokumentasjon som foreligger viser tydelig og utvetydig nok alt dette.
   Også at denne kriminelle virksomheten ovenfra dirigeres og styres fra representanter for regjeringen og stortinget og gjennomsyrer den offentlige forvaltningen via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter". Og at disse ikke er uvitende om sin kriminelle virksomhet. Hverken jeg eller andre kan over lang tid tåle eller utholde å bli utsatt for angrepene fra slikt noe.

   Både mengden, hyppigheten og typen av slike angrep fra den offentlige forvaltningen sin side kan betraktes som og kan oppleves som - og er konkret - terror, trakassering, diskriminering, tortur og utplyndring. Med andre ord særdeles grov kriminell virksomhet.
   Et enormt stort og massivt, livs-farlig og drepende tortur- og draps-maskineri.
   Slikt noe skal ingen mennesker eller samfunn måtte finne seg i eksistensen av eller bli utsatt for eller ødelagt av.
   Ikke mange mennesker kan klare å overleve slikt noe særlig lenge. Ikke heller med hjelp fra en eller flere advokater og sekretærer.

   Jeg har økonomisk alltid med min trygd forsørget meg selv og mine barn og min kone. Vi har ikke hatt noen annen inntekt. Men har med denne levd trygt, solid og godt.
   Formue i økonomisk forstand har vi ikke hatt stort annet eller mere av enn hva vi sammen og hver for oss har bygd på og tilrettelagt av evner, talenter og fremtid. Hvilket også våre eiendeler og vårt hjemsted har vært basis for og av meget viktig og stor verdi og betydning for oss selv.
   For året 2010 fikk jeg via NAV utbetalt tilsammen omkring 130 000 kr. av min andel i Folketrygden, som trygd. Det vil si omtrent halv-parten av hva jeg trenger for å leve og å overleve som et minimum. Av NAV og Skatteetaten på kriminelle vis redusert til dette nivå efter at mine barn ble kidnappet og fangeholdt. Det vil si redusert til omkring en tredjedel av det  opprinnelige nivå før kidnappingen og fangeholdet av barna.
   Dette innebærer og betyr blandt annet at fra å være trygg, solid og forutsigbar har de angjeldende kriminelle gjort min økonomi og fremtid til det motsatte.
   Dette og denne utplyndringen har pågått lenge nu og fortsetter og fortsetter de angjeldende kriminelle med. Også til tross for informasjon og viten om det kriminelle i hva de holder på med.

   At jeg enda på noe slags vis så langt har overlevd disse angrepene og ødeleggelsene skyldes spesielle omstendigheter som ingen, hverken de angjeldende kriminelle eller jeg, har kunnet regne med. Blandt annet økonomisk og annen hjelp fra min mor og en venn av familien.

   De har økonomisk fratatt meg muligheten for å ha anstendig med mat og vedlikehold. Og videre fratatt med muligheten for å ha et sosialt liv. Og videre fratatt meg muligheten for å kjøpe bensin til bilen og til å kunne bruke bilen, før de også av-skiltet bilen. Fratatt meg muligheten for å kunne bruke telefonen til utgående samtaler, annet enn i meget prioriterte tilfeller. Fratatt meg muligheten for å kunne ha ved til oppvarming om vinteren. Fratatt meg muligheten for tannlege, osv., osv.

   Med hvilken rett behandler de meg og mine barn blandt annet slik? Med ingen rett som er rett eller lovlig. Tvert om.

   De holder i realiteten også meg, ikke bare mine barn, fangeholdt, og under tortur. Både ute-stengt og inne-stengt og under tortur, trakassering, terror og utplyndring.
   Og de later som om de ikke vet og som om det hele og alt er bare bagateller. Og de later som om det er min skyld og som at det er berettiget at jeg bærer belastninger eller skyld for det.

   Jeg opplevde og erfarte en lignende slags forfølgelse og økonomisk trakassering og fangehold for 20 års tid siden, i mye mindre målestokk, men også da alvorlig grovt og livs-truende. Jeg overlevde den gangen og fikk da en viss peiling på hva kriminelle i og gjennom den offentlige forvaltningen i Norge kan gjøre av kriminelle uhyrligheter og trakasserende, usann falsk dokumentasjon og hvordan de verner og beskytter hverandre og er sam-kjørte og fremmed-gjorte i forakt for menneske-liv, lov og rett. Uten denne min erfaring ville jeg kanskje ikke ha overlevd denne gangen nu så langt og lenge.

---

   De eneste økonomiske utgifter jeg nu kan ha og har, med unntak av mat og dagligvarer, er følgende:

   - Hus-lån, kr. 1.478,- månedlig autotrekk. 
   - Alminnelig, lav forsikring, kr. 670,- pr. måned.
   - Obligatorisk kommunal avgift for renovasjon og feiing / branntilsyn, kr. 185,- pr. måned. 
   - E-kraft, ca. 1.000,- kr. pr. måned. Et minimums-forbruk.
   - Telefon- og Internett-abonnement, anslagsvis kr. 1.200,- pr. måned, med minimums-bruk.
   - Års-avgift bilen 2011, Chrysler 1999 kr. 2.840,- Altså kr. 237,- pr. måned.
   - Obligatorisk NRK-Kringkastingsavgift kr. 2.478. Altså kr. 207,- pr. måned.
   - Gebyr bank-konto, anslagsvis kr. 100,- pr. måned.

   Dette blir tilsammen kr. 5.077,- pr. måned og inkluderer hverken mat og dagligvarer eller andre alminnelige eller mindre alminnelige utgifter, hverken for vedlikehold, sosialt liv, bilen, bensin, ved til oppvarming, osv. eller annet.
   Dette representerer både en stor reduksjon i levestandard og en ødeleggelse av fremtiden og en fare for helse, liv, eiendeler og hjemsted.
   Denne reduksjonen er anslagsvis til en tredje-del av sitt opprinnelige nivå.

   Som fremgår av mitt Husholdnings-budsjett over lang tid ( ekstern ), er mine rimelige utgifter bare til mat og dagligvarer på et minimums-nivå anslagsvis kr. 10.000,- pr. måned. Heller ikke dette har det i lang tid vært nok til efter at de angjeldende kriminelle påbegynte sin økonomiske trakassering.
   Denne reduksjonen er anslagsvis til en halv-del av sitt opprinnelige nivå.
   
   Dette regnestykket over de faktiske konkrete forhold inkluderer og inneholder selvfølgelig også den ufrivillige overgangen fra stor husholdning til mye mindre husholdning som kidnappingen og fangeholdet av barna innebærer.

---

   Det ankom meg med posten 17.08. 2011 et nytt brev med penge-krav fra Statens innkrevingssentral, datert 09.08. 2011 ( ekstern ).
   Og et tilsvarende brev fra Skatteetaten Skatt Vest Vindafjord skatteoppkreverkontor, datert 17.08. 2011 ( ekstern ).
   De begge fra det kriminelle draps- og utplyndrings-maskineriet, med nye krav om betaling for kidnappingene og fangeholdene sine av barna.
   Altså egentlig begrunnet i sine kidnappinger og fangehold av barna.
   De vil at ofrene skal betale, utplyndres og ødelegges for torturen og terroren overfor barna, foreldrene og familien. For kidnappingene og fangeholdene av barna, etc.
   Begrunnet i sine kidnappinger og fangehold av barna har dette draps-maskineriet stadig videre og videre på kryss og tvers med massive angrep gjort min økonomi og livs-situasjon til en fullstendig uforutsigbar berg- og dal-bane på draps- og utplyndrings-nivå, med tydelig videre draps- og utplyndrings-nivå og finito til-intetgjørelse som hensikt.
   Helt fullstendig uforskyldt fra min side.
   Men dette og slikt i en treffsikker og drepende overflod er det altså de også ødelegger og til-intetgjør fullstendig uskyldige mennesker, familier og hjemsteder med.

   Også fattigdom (les: utplyndring) og tortur er utvetydig tilsiktet av kriminelle representanter for den offentlige forvaltningen i Norge. De kriminelle i den offentlige forvaltningen er vant med at ingen klarer å stille se til ansvar for straffbare ulovligheter.

---

   Både NAV, Statens Innkrevingssentral, Domstoladministrasjonen, Skatteetaten og flere offentlige instanser er, som jeg har dokumentert, via regjeringens nøkkel-personer og nyttige "idioter" involvert i denne kriminelle virksomheten overfor det norske folk og menneskeverdet.
   Og mange utnytter eller skylder på dette for fortjeneste, penger, karriære og status. Og i eller av uforstand. Men også i og av frykt, fortvilelse og uvitenhet.
   Et sentralt aspekt i denne kriminelle virksomhet er kidnapping, fangehold og utplyndring av barn og foreldre. En virksomhet som truer og ødelegger de kjæreste, mest kostelige og sentrale verdier i og for samfunnet.

---

   
For året 2010 fikk jeg som sagt via NAV utbetalt tilsammen omkring 130 000 kr. av min andel i Folketrygden, som trygd. Efter at Skatteetaten som vanlig atomatisk via NAV hadde trukket norsk alminnelig forskuddsskatt.
   I alle år forut har jeg fra Skatteetaten årlig fått tilbake-betalt anslagsvis 5 tusen kroner. Men nu når barna er kidnappet og fangeholdt og NAV trakasserer økonomisk gav Skatteetaten tidligere i år melding om at jeg skal betale omkring 8 000,- kr. ekstra i skatt for år 2010.
   Jeg klaget og protesterte på dette i mitt brev datert 28.04. 2011 til Skatteetaten - 20110428-til-Skatteetaten-fra-RLH.html ( ekstern ). Se vedlegg.
   Det ankom meg derefter et brev datert 21.06. 2011 fra Skatteetaten - 20110621-fra-Skatteetaten-til-RLH.html 
( ekstern ), som kanskje eller kanskje ikke er ment som et slags svar på mitt brev. Innholdet av brevet fra Skatteetaten går slik:

   "Varsel om endring av selvangivelsen / Vi viser til innlevert selvangivelse for inntektsåret 2010. / Du har søkt om nedsettelse av skatt på grunn av lav skatteevne jf skatteloven § 17-4. / På bakgrunn av alder eller opplysninger fra NAV om deg eller eventuelt din ektefelle, har du automatisk fått skattebegrensning etter skatteloven § 17-1. Når du får skattebegrensning etter skattelovens § 17-1 kan det ikke samtidig gis skattebegrensning etter § 17-4. Skattebegrensning etter § 17-1 gir samme eller lavere skatt enn beregning etter § 17-4. / Din påstand om skattebegrensing etter skatteloven § 17-4 tas derfor ikke til følge. / Eventuelle merknader til dette vil bli behandlet som klage på likningen og må settes frem innen 3 uker etter utlegg av skattelister."

   Om dette fra Skatteetaten sin side er ment som et svar på mitt brev er vanskelig å si, men det er uansett ikke noe hverken adekvat eller godt svar.
   
   Datert 17.08. 2011 ankom meg forleden dag et nytt brev fra Skatteetaten ( ekstern ), Vindafjord skatteoppkreverkontor, som gjentar sitt penge-krav på kr. 8.279,- som restskatt for år 2010. Og med trusler om ytterligere penge-krav og terror om ikke pengene blir inn-betalt innen den og den dato.
   Hvor jeg skal ta eller få pengene fra står det ingenting om. Og heller ikke noe om eller i forhold til min klage og protest.

   Dessuten står jeg uberettiget oppført i Skatteklasse 1, i motsetning til den økonomisk gunstigere Skatteklasse 2 tidligere. I brevet står det følgende om dette med Skatteklasse:
   "Skatteklasse / Enslige liknes i klasse 1. Ektefeller med en inntekt og enslige førsørgere liknes i klasse 2. Ektefeller med hver sin inntekt liknes i den klassen som gir lavest samlet skatt, enten klasse 2F eller klasse 1E. De som har bodd i Norge bare en del av året, får personfradrag for antall påbegynte måneder de har bodd i landet."

   Jeg har iøvrig alltid og til alles glede og tilfredshet økonomisk forsørget min ektefelle og mine barn, før kidnappingen og fangeholdet av barna. Med bare min trygd og ingenting annet som inntekt. Min ektefelle, Trude Monica Hansen, har aldri i vår tid sammen hatt noen egen inntekt.
   Da hun var aktiv og delaktig i kidnappingen og fangeholdet av barna fra og med 3. april 2008 hverken ville eller kunne jeg økonomisk forsørge henne eller barna på samme måte under slike kriminelle forhold. Det gjorde jeg dog periodevis i eftertid (også i år 2010) da de alle eller noen av de i perioder ikke var kidnappet og fangeholdt.
   Jeg måtte efter kidnappingen og fangeholdet av barna bruke oppsamlede økonomiske midler og ressurser og alle krefter for å forsøke å befri barna fra de kriminelle omstendigheter. Dette mens NAV i tillegg mot min vilje beslagla barne-tillegget i min trygd og brukte dette for økonomisk å premiere og betale de kriminelle for kidnappingen og fangeholdet av barna! Hvilket NAV fortsatt gjør. Under uberettiget dekke av å betegne det som "underholdnings-bidrag" til og for barna.

---

   Kidnappede og fangeholdte barn eller barn som uberettiget blir holdt borte fra sin far og/eller mor blir det og er det uberettiget og ulovlig å kreve at den forelder som blir offer for skal betale for.
   Er adskillelsen frivillig eller nødvendig og lovlig blir forholdet noe annerledes, med hensyn til "underholdnings-bidrag" eller "barne-bidrag". Men i det tilfelle er heller ikke diskriminering eller utplyndring eller annet kriminelt det rette.

   Ordninger med økonomisk barne-bidrag virker motsatt sin hensikt om de er diskriminerende eller stimulerer til trakassering, kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn og foreldre og til splittelse i og av familier og ekteskap. Det er et stort, omfattende og meget alvorlig problem og en ulovlighet at slike ordninger praktiseres i dagens Norge. Slikt noe må det umiddelbart bli slutt på.

   Mitt krav i forhold til løsning på dette problemet og for å komme i pakt med over-ordnet lov og rett er videre følgende:
   At det offentlige alene yter alle lov-pålagte økonomiske barne-bidrag (inklusivt også for eksempel "barnetrygd") for barn via deres foreldre. Via begge barnets foreldre, uansett deres sivil-status, i likeverd, uten diskriminering. Samme størrelse for ethvert første-født barn, en mindre størrelse for neste barn og mindre for neste barn derefter. Rettferdig spesial-behandling for unntak fra dette.
   Unntak vil og kan for eksempel være følgende tilfeller:
   - En forelder har flere barn enn tre.
   - En forelder har frivillig eller selv-valgt vært uten samvær med barnet i mere enn et år.
   - Barnet er en konsekvens av en voldtekt.

   Videre inngår i mitt krav følgende:
   
   At det i offentlig regi straks innføres en ordning med automatisk fri og beskyttet borger-lønn til ethvert menneske over 18 år (pr. i dag myndighets-alder) eller myndighets-alder hjemme-hørende i Norge, samtidig med bortfall av enhver annen trygde-ordning.
   Samme størrelse for ethvert angjeldende menneske. Og at beløpet er fritatt for skatt og beskyttet mot andre offentlige inngrep.
   Og at størrelsen pr. i dag settes til 25.000,- n.kr. pr. måned, og indeks-reguleres årlig i pakt med de økonomiske forhold i samfunnet.

---

   Faktisk og ubestridt gjeldende lov og rett i og for Norge angående økonomisk rettferdighet går klart og tydelig slik:
   Menneskerettslovens Vedlegg 4, Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
   Og i pakt med dette er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
        a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
        b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   I tillegg blandt annet denne og:
   Menneskerettsloven Vedlegg 2, EMK, Protokoll 1, Art 1:
   "Vern om eiendom. / Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. / Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter."

   Og for eksempel denne:
   "Menneskerettsloven Vedlegg 4, Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Og Straffeloven sier angående dette og slikt i sin § 123, at: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Videre sier Straffeloven om unnlatelse blandt annet følgende, i § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

---

   Det såkalte "barnevernet" og dets med-spillere bedriver en uhyre grotesk kriminell virksomhet og forbryterne er veldig veldig mange.
   Og vi er veldig mange og flere som ser frem til dagen disse kan arresteres.
   Det skal ikke mye vett og forstand eller lese-ferdigheter til for å vite og å forstå at det norske såkalte "barnevernet" er uhyre grov kriminell, straffbar virksomhet. At propagandaen, trusler, knebling, hvitvasking og terror etc. har lurt mange til å tro noe annet forandrer ikke dette.
   Å si at dem "har lov til det" er på det groveste å motsi både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   Slik grotesk kriminell virksomhet kan aldri bli i nærheten av å bli lovlig. Og er det heller ikke.
   Har ingen som helst lovlig lov-hjemmel.
   Det norske offentlige såkalte "barnevernet" og dets med-spillere er en av psykopater og kriminelle tilrettelagt arbeidsplass for psykopater og kriminelle.
   De er, fra den dirigerende regjeringen og nedefter en sentral landsomfattende katastrofe av kriminell galskap, torturister, utplyndrere, sadister og mordere. Trist å måtte erkjenne, men det er faktisk slik det er. De torturerer, utplyndrer og til-intetgjør årlig tusener norske barn og foreldre. Og begraver de med falsk dokumentasjon. Vitner og bevis skal ikke overleve.

   Det er i så måte meget nødvendig og viktig også med et optimalt endelig historisk rettsoppgjør.

   Det er uhyre mye verre om vi aksepterer kriminelle i den offentlige forvaltningen enn om vi skulle akseptere for eksempel butikk-tyveri.

---

   Er et typisk norsk barnerov verre eller bedre enn mord?
   Det er iallfall 4 aspekter ved det:

   Aspekt 1: Barnet i forhold til seg selv.
   Aspekt 2: Barnet i forhold til sin far og/eller mor.
   Aspekt 3: Far og/eller mor i forhold til barnet.
   Aspekt 4: Far og/eller mor i forhold til seg selv.

   Barnet mister sin far og/eller mor. Det er jevngodt med et mord.
   Og far og/eller mor mister et barn. Det er og blir altså jevngodt med minst to eller tre mord.
   I tillegg kommer terror og tortur etc. underveis.
   Og hva mere?
   Far og/eller mor mister livets rett. De fleste av livets mest selvfølgelige og naturlige retter.
   Barnet frarøves sin integritet, sin frihet, arv, hjemsted, slekt, osv.
   Besteforeldre blir frarøvet sine barnebarn. (Mye verre enn mange klarer å forestille seg det også, for mange.)
   Og konsekvensene er til og med enda mange og meget alvorlige flere.
   Hva i all verden er det som foregår i landet Norge?!!!
   Og frykten og utryggheten og den kriminelle galskapen og perversitetene alt slikt noe gjennomtrenger samfunnet med ...
   Og hvor mange overlever det ikke? Eller overlever bare en mere eller mindre kort stund?
   Livet går ikke bare videre som om ingenting har skjedd ...
   Barnet kan noen lure til å tro at det er slik det skal være, med de konsekvensene det i seg selv har. En far eller mor lar seg ikke lett lure av slikt noe. Og desto verre om så skjedde?!
   Hva i all verden er det som foregår i Norge?!
   Uhyrlighetenes og perversitetenes land-område???
   Slik virksomhet ødelegger og perverterer mennesker og samfunn.
   Straffeloven er veldig mild mot de, for eks. § 216: 
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   Og i Straffelovens paragraf 223 (i lovens kapittel om "Forbrydelser mod den personlige Frihed") er lov-bestemt følgende:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Delaktighet eller med-skyldighet i slik kriminell virksomhet er stor-kalibret grov kriminell virksomhet, og ikke det bagatell-messige som de kriminelle selv i blandt forsøker å fremstille det som.

---

   NAV, Statens Innkrevingssentral, Skatteetaten, Politiet og flere av den offentlige forvaltningens instanser og representanter oppfører seg sam-kjørte i den kriminelle hensikt i hele dette saks-komplekset. Også i handlinger i betydningen kriminelle unnlatelser og forbigåelser
   Mitt brev i politi-anmeldelse datert 05.05. 2011 til NAV og Politiet er enda typisk og talende nok ubesvart.
   Også dette brevet videre konkretiserer en rekke lovbrudd som også er angjeldende disse den offentlige forvaltningens instanser og representanter.
   Jeg henviser til og vedlegger dette, 20110505-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( ekstern ).

---

   Mitt herværende brev nu ber om og krever igjen at den angjeldende urett i dette saks-komplekset stoppes og at de skyldige og delaktige i lov-bruddene straffe-forfølges og om at også erstatning og gjenopprettelse skjer.
   At så ikke allerede har skjedd er ingen formildende omstendighet.

   Jeg kan for mitt vedkommende ikke om og om igjen fortsette å fortsette å forholde meg til alle de mange livs-farlige angrep fra den offentlige forvaltningen. Å fortsette slik har vært og er i seg selv meget ødeleggende. Og det har vært og er en meget stor urett, som umiddelbart må stoppes. 

   Det er fortsatt mangt forutsigbart av videre og mere kriminell galskap og urett om ikke meget snarlig de kriminelle og deres ugjerninger og urett stoppes og gjenopprettelse og erstatning skjer.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))


   Onsdag 24. august 2011, Vindafjord

---


Vedleggene
(uten vedlegg), kun pr. e-post:


-- 20110711-Til-SI-fra-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20110713-svar-brev-fra-SI-til-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20110428-til-Skatteetaten-fra-RLH.html ( ekstern ) -
-- 20110505-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( ekstern ) -


---