-- 20121112-fra-Politiet-og-Statsadvokaten-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) -- dbn.html  (ekstern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Dette brevet, egentlig 2 brev, ankom meg med posten eftermiddagen 13.11. 2012. Det ene fra Politiet datert 12.11. 2012, med det andre fra Rogaland Statsadvokatembeter datert 06.11. 2012 som vedlegg. Jeg gjengir begge under her.
   Men først min kommentar, 13.11. 2012:
   Dette nokså sikkert som en reaksjon på mitt brev datert og avsendt mandag 05.11. 2012 til Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter ( ekstern ). Statsadvokaten i Rogaland prøver seg på en slags "rednings-aksjon" for sitt grov-kriminelle nettverk. Med den frekkhet og falskhet som er så typisk for de. Han skal nu forsøke å det til å se ut som at det er jeg som har gjort noe galt, ulovlig og straffbart, og skriver datert 06.11. 2012 (ankom meg som vedlegg i brevet fra politiet i dag) et brev, et såkalt "påtegningsark" hvor jeg beskyldes for å ha forbrutt meg mot Straffelovens § 216 første ledd. Og henviser til beskrivelse "i politiets siktelse av 29.02. 2012, dok. 69". Et dokument jeg hverken har mottatt eller er sikker på om jeg noensinne har sett. Det samme politiet forsøkte seg på da både jeg og Stauda ble kidnappet og fangehold 29.02. 2012 og de viste meg en siktelse, jeg gav da samtidig en skriftlig forklaring til politiet i Haugesund, som de ikke ville gi meg en kopi av. De ville ikke gi meg kopi av noe. Samtidig som jeg også utvidet min politi-anmeldelse og videre fulgte opp, blandt annet i mitt brev til politiets datert 26.03. 2012 ( ekstern ), hvor både Thomas Utne Pettersen og Statsadvokatembetet konkret står navngitt som politi-anmeldt. 
   De vet utmerket godt at jeg ikke har gjort noe som helst ulovlig eller straffbart, ikke i nærheten av å ha gjort eller kunne ha gjort noe slikt heller. Men de prøver seg likevel og nu som en reaksjon på mitt brev 05.11. 2012. Prøver seg nærsagt med hvert halm-strå de kan, i frekkhetens og falskhetens navn.
   De satser, som vanlig, på at offentligheten ikke vil tro det er mulig å være så frekke og falske og motsatt lov og rett. Og på at de delaktige i sitt mafia-nettverk i den offentlige forvaltningen vil komme til å samarbeide uansett om hva.

   Det var vel og noe lignende de nu sist har gjort mot advokat Marius Reikerås? Og hvor utrolig mange flere?

   De trakasserer, kidnapper, fangeholder, torturerer, utplyndrer, dreper og nærsagt hva som helst, også i den hensikt å ikke bli for omfattende, åpent og tydelig avslørt. Og de vil helst at det skal se "pent og ryddig" ut, så iallfall flest mulig lar seg lure eller berolige.   Brevet inn-scannet, pdf-format: 20121112-fra-Politiet-og-Statsadvokaten-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
(( Kopi / avskrift av brevet: ))

(( s. 1a2: ))


(( Fra: ))
P O L I T I E T


(( Til: ))
Rune Leander Hansen
5568  V I K E B Y G D

   Deres  referanse: 
   Vår  referanse: 11609087  5500/11-32   Dato: 12.11.2012       Dok.nr.: 77

   Underretning om avgjørelse

   Vedlagt  følger  kopi av statsadvokatens  påtegning av 6. november 2012, dette til  orientering


   Med hilsen

   Thomas Utne Pettersen  (( + sign. ))
   politiadvokat


   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
   Påtaleenheten,  Haugesund politistasjon,  besøk:  Smedasundet 50
   Post:  Postboks 278, 5501  HAUGESUND
   Tel:  52868000  Faks:  52868100
   E-post:  post.haugalandogsunnhordland@politiet.no

(( s. 2 a 2: ))

(( Hånd-skrevet påskrift, høyre hjørne: )) 5500/11-32 PE

(( Stemplet, høyre hjørne: )) MOTTATT / 08 NOV 2012 / Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

(( Fra: ))

   ROGALAND  STATSADVOKATEMBETER    Dok. nr.: 01,06
   Postboks  180 Sentrum
   4001  STAVANGER
   Telefon  51 59 91 60
   Telefax  51 59 91 61
   11609087  2132/12-116/HKV007


   P Å T E G N I N G S A R K


   RUNE  LEANDER  HANSEN, F. 06.12.1955 -  PÅTALEUNNLATELSE

   Sendes med sakens dokumenter Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Postboks 278, 5501 HAUGESUND, idet saken etter en samlet vurdering avgjøres ved at

   Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
   5568 VIKEBYGD

   meddeles påtaleunnlatelse i medhold av straffeprosessloven § 69 for overtredelse av:

   Straffeloven  § 216 første ledd
   som  nærmere beskrevet i politiets siktelse av 29. februar 2012, dok. 69.

   Påtaleunnlatelsen gis på vilkår av at siktede i en prøvetid på to år ikke gjør seg skyldig i noen ny straffbar  handling, jf. straffeprosessloven § 69 annet ledd.

   Siktede må underrettes om avgjørelsen, jf. påtaleinstruksen § 18-3.   Rogaland statsadvokatembeter,  6. november 2012

   Henriette Kvinnsland  (( + sign. ))
   kst


HKV007  


---