-- 20121105-til-Politiet-Statsadvokaten-og-myndigheter-fra-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Dette brevet avsendes formiddag mandag 05.11. 2012 pr. e-post. Jeg makter ikke å avsende dette brevet pr. post eller fax, det har jeg ikke ressurser til.Til:
Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter
via
Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no

& NAV Innkreving, e-post navi@nav.no
& Statens Innkrevingssentral, e-post: firmapost@sismo.no 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd

   Dato: mandag 05. november 2012, Tindeland.

   Til Politiet, Statsadvokaten og involverte myndigheter

   Dette brev inngår også i min politi-anmeldelse.
   Jeg henviser til min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

   Politi-anmeldelsen er fortsatt til behandling hos våre myndigheter, hvor min klage datert 18.07. 2012 til Statsadvokaten ( ekstern ) enda står ubesvart.
   Hele saks-komplekset er dessuten også fremført for Menneskerettsdomstolen i Strassbourg / ECHR ( ekstern ) , som i et brev til meg datert 28.07. 2011 ( ekstern ) har gitt beskjed om at: "The Court will deal with the case as soon as practicable on the basis of the information and documents submitted by you."


   Dette er kanskje verdens-historiens mest omfattende, grundige, vektige, viktige og alvorlige politi-anmeldelse. Den har siden begynnelsen pågått i full åpenhet og offentlig tilgjengelighet og assosiativt kommuniserende også via Internettet.
   Den er viktig og alvorlig og det er viktig at den blir tatt på alvor.

   Jeg skal her nu tildels noe litt springende forklare og utdype noen forhold i min politi-anmeldelse. Men også noe utfyllende og fyldig, for bedre å forsikre meg mot at involverte vil si at det var eller er noe de ikke forstår. At jeg tar utgangspunkt i prosessen mot meg og min familie har jeg tidligere ofte nok klargjort og gjort oppmerksom på at ikke betyr at politi-anmeldelsen ikke også omfatter forurettelser av andre.

   Jeg har nu lenge blandt annet ikke hatt penger til omtrent noe annet enn et begrenset utvalg ukentlig tilkjørt porsjon mat og dagligvarer fra nærmeste nær-butikk (en liten butikk, 6,55 km herfra), og et lavt forbruk av e-kraft, alminnelig telefon- og Internett-tilkobling og alminnelig hus-stand minimum kommunale avgifter. Uten nevnte ytelse fra nær-butikken, en gang hver uke (fredag) ville situasjonen vært enda mere håpløs.
   Efter at mine barn i april 2008 ble kidnappet og fangeholdt begynte denne fattigdommen og utplyndringen da ansatte i NAV ulovlig og straffbart iverksatte økonomisk trakassering overfor meg og indirekte overfor mine barn. Siden har det pågått med verre og verre utplyndring og konsekvenser og har for mitt vedkommende blandt annet også vært vanskelig å overleve. Alt og det hele fullstendig uforskyldt fra min side. Jeg har både protestert på denne utplyndringen og jeg har politi-anmeldt den. Som klart og tydelig fremgår også av min brev-korrespondanse med NAV.

   Hverken NAV eller Statens Innkrevingssentral har enda adekvat besvart mine skriftlige henvendelser, men angriper kontinuerlig. Det samme kan også sies om andre involverte representanter for offentlige myndigheter i dette saks-komplekset. Dette til tross for at jeg har henvist til blandt annet Straffelovens § 4 og at saken haster meget og at saken hverken er vanskelig å forstå eller dårlig forklart.

   Jeg er ulovlig og straffbart fratatt retten til familie-liv, retten til barn, retten til ekteskap, retten til sosialt liv, retten til økonomisk liv, retten til bevegelses-frihet, retten til integritet, retten til anstendig husholdning, retten til lov og rett, retten til å kunne leve, retten til fremtid, med mere.
   Alt og det hele er grundig, detaljert og godt dokumentert.
   Også at jeg er ikke den eneste. Men jeg krever uretten umiddelbart stoppet og de skyldige og delaktige i dette og slikt straffe-fulgt og dømt. Og jeg krever gjenopprettelse og erstatning. Inklusivt nødvendigheter jeg i politi-anmeldelsen har skissert i tilknytning til dette og slikt.
   
   Flere aktører har involvert seg i saken for å delta i den økonomiske trakasseringen og utplyndringen. Dermed også i organisert kriminalitet og blandt annet delaktighet og skyldighet i kidnappingene, fangeholdene, torturen og utplyndringen av mine barn og av meg. Særlig både ansatte dommere i rettsvesenet og ansatte i Statens Innkrevingssentral. Og involvert med skyldighet er også ansatte i regjering og departementer, etc. I jo blandt annet Politi- og Justis-departementet, som nylig antagligvis, godt betalt ledet "selvfølgelig" av en av statsminister Jens Stoltenberg sine nære homofile venner, har skiftet navn til Politi- og Beredskaps-departementet. Alle disse er også blandt annet politi-anmeldt fra min side, inkludert i politi-anmeldelsen. Dessuten særlig også i det heletatt mange representanter for politiet og for påtale-myndigheten, uten at jeg har annet enn unntaksvis navngitt disse. Også blandt annet for ulovlig og straffbar unnlatenhet i forhold til disse forhold.

   Det er ikke uten grunn Jens Stoltenberg innsetter sin nære venn homse-aktivist Øystein Mæland som direktør for Justis- og Politi-departementet, nazi-feminist Inga Marte Thorkildsen som sjef for Barne-, likestillings- og inkluderings-departemenntet, anti-kristne Trond Giske som leder for Kirke- og Undervisnings-departementet, osv., osv.

   Her litt fra mine offentlige Dagboks-notater fra 22.08. 2012:
   "
   Farmor (min mor) tenkte og skulle egentlig komme hit på besøk i sommer, som vanlig, men vi har vært nølende og har utsatt det i det lengste i håp om at den endeløse rekken med her hjemme bare dårlige nyheter og kontinuerlig pågående døgnet rundt kontor-arbeide med pc-er og skriving etc. i saks-komplekset skulle kunne få noe pause eller gode nyheter. Slik har det ikke blitt og vi vurderer nu derfor at hun likevel ikke kommer hit i år. 
   Ellers ikke mange som våger eller har interesse av å komme hit, på grunn av alt som har skjedd og skjer og som kan skje. Både naboer og andre har underveis i lang tid siden barna ble kidnappet både forstått og tildels bevitnet og erfart at her har uhyggelig og skremmende politi med mere terror-aksjoner, beleiringer, kidnappinger, etc. og pågår kontinuerlig forskjellig slags utplyndring, ødeleggelse og trakassering, etc. 
   Samtidig som jeg og i en viss forskjellig grad resten av familien har blitt og blir stigmatisert og stemplet som ut-sortert og uten livets rett eller rettigheter og uten egen myndighet eller verdi. 
   Og for mitt vedkommende, hvem har vel mot eller interesse av å nærme seg eller ha nært forhold til et slikt menneske? Nektet endog retten til familie-liv, ekteskap og barn og det meste av alt annet. Omtrentlig alt av betydning og mere til. Og ganske rett og slett forsøkt til-intetgjort. På samme og lignende vis som så veldig veldig mange andre barn, foreldre og familier i dagens Norge. Nye ti-tusener årlig. 
   Samtidig som vi og det hele blir forsøkt skjult og bortforklart med fangehold, terror, trakassering, tortur og ondskaps andre groteske former, trusler og angrep. Alt og det hele blir av terror regimet og dets med-spillere forsøkt bagatellisert, bortforklart og gjort mest mulig usynlig og falskt. Hele veien alt motsatt lov og rett. 
   Flukt er heller ingen reell mulighet for de fleste. Ingenting annet eller noe som helst heller. Og de fleste ødelegges nokså grundig og overlever ikke særlig lenge. Og blir fratatt og nektet alt av integritet. Under pågående verste sorter sadisme og tortur. 

   Jeg er selvfølgelig også forpliktet til å fortelle om disse grove, groteske forbrytelser som pågår, fortelle både norske myndigheter, sivil-befolkningen og det internasjonale samfunn.
   "

   Om jeg underveis eller nu hadde hatt mere penger enn til det elementære og nødvendigste for å kunne leve, hvilket jeg på grunn av de angjeldende politi-anmeldte ikke har hatt eller har, jeg har hatt og har mindre, så ville og vil jeg jeg likevel ikke betale de regninger disse påberoper seg overfor meg i denne saken. De er uberettigede, ulovlige og straffbare. Som også klart og tydelig fremgår av sakens dokumentasjon og politi-anmeldelse.

   Trakassering, tortur og utplyndring er effektive virkemidler for å ødelegge og for å drepe, både overfor barn og voksne. Derfor også både ulovlig og straffbart. Dette som noe særlig viktig jeg underveis i dette saks-komplekset har gjort oppmerksom på. Uten at det enda rett har blitt tatt til efterretning av rette myndigheter eller de angjeldende kriminelle i saks-komplekset.

   Når politikere og andre ansatt i den offentlige (inkludert juridiske) forvaltningen beskytter og verner hverandre og sine ulovlige straffbare handlinger (inklusivt unnlatelser) også via kriminelle nøkkel-personer i nøkkel-posisjonene i påtale-myndighetene og i rettsvesenet, hvor godt de enn forsøker å skjule det med falskhet, frekkhet, bagatellisering, propaganda og kontroll over masse-mediaen og skolene etc., da er det en katastrofalt livs-farlig og ødeleggende politisk elite og organisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet som rår.
   Fraværet av bråk, blod, skudd, kanoner, militære, oppstyr, demonstrasjoner, etc. gjør det ikke mindre til et groteskt og katastrofalt terror-regime! I Norge pågår forårsaket av dette og disse kontinuerlig hver dag stadig verre og verre og villere og villere en overflod på kryss og tvers med justismord, urett og overgrep - i regi av ansatte i den politiske offentlige forvaltningen. Og det hele blir utrolig innbitt forsøkt skjult og bagatellisert!
   De har stadig gjort seg til verre og verre torturister, utplyndrere og hverandres leie-mordere. Og det er det faktiske forhold og den virkelighet vi nu i Norge står overfor og befinner oss i.

   Mange av angrepene fra dommerne via Statens Innkrevingssentral og Politi- og Justis-departementet har jeg inntil videre klart å holde på en viss avstand, fordi jeg skriftlig og med hensyn til dokumentasjon har måttet forholde meg aktivt til de. Det er med dette brevet det jeg også nu gjør.
   Samtidig har jeg blandt annet også fortløpende og kontinuerlig også måttet informere og videreformidle skriftlig offentligheten om disse kriminelle forhold og omstendigheter. Det ville ha vært uansvarlig av meg og enda mere risikabelt og farlig å ikke gjøre det, også for andre. Selvfølgelig har det ikke minst for meg og mine barn også hastet meget hele tiden underveis, for å redde hva som reddes kan. Jeg har for mitt vedkommende siden barna ble kidnappet ikke kunnet ha pauser eller hvile, annet enn kortest mulig når jeg intenst til det ytterste ikke har klart mere. Denne unaturlige, forkrøplede, forkrøplende og drepende måten å ha det på er selvfølgelig ikke å leve og den er ikke frivillig eller selv-forskyldt. 

   Jeg har ikke tid til å bake, jeg har ofte ikke tid til å lage meg skikkelig mat, det blir ofte hastig og dårlig mat for å holde arbeidet med saken gående og angrepene på avstand eller besvart, konstant og kontinuerlig arbeidende foran pc, motsatt det fysiske arbeidet jeg er vant med ute i landskapet, jeg har ikke penger til klær, medisiner, reperasjoner, vedlikehold, aviser, tidsskrifter, bensin, drift eller bruk av bilen, osv. Ingenting annet enn dagligvarer en gang i uken, hver fredag, bestilt pr. telefon, til-kjørt fra den lille nær-butikken 6,55 km herfra, omtrent det samme hver uke, bortsett fra tele-forbindelse, strøm og meget lave boutgifter. Jeg har omtrentlig hverken penger eller tid, til noe annet. Har vært og er uten tid til å kunne leve og uten penger til å kunne leve. Og uten hverken valg eller mulighet for noe annet. Samtidig som utplyndringene, ødeleggelsene, trakasseringene, torturen, truslene og terroren har pågått og pågår videre. Ingenting av alt dette det minste som helst forårsaket av meg.

   Angrepene og terroren har vært kontinuerlige siden vi ble angrepet i 2006 og siden barna ble kidnappet i 2008.
   Og ødeleggelsene selvfølgelig stadig verre og verre.

   Regjeringen via ansatte i politiet, rettsvesenet, NAV og flere påbegynte alt dette og enda mere av ondskap og forbrytelser mens de angrep og truet min familie og kidnappet og fangeholdt mine barn. Kidnappet og fangeholdt min kone også, mere indirekte. Og meg.


   Og jeg hverken har det slik eller gjør noe av all saks-dokumentasjonen frivillig eller selv-forskyldt eller for moro! Hvilket angjeldende involverte representanter for norske myndigheter er vel vitende om. De er også vitende om og gjort oppmerksom på blandt annet følgende lov-bestemmelser:

   Faktisk og ubestridt gjeldende sentral lov og rett i og for Norge angående økonomisk rettferdighet, som det er ulovlig og straffbart indirekte eller direkte å forbryte seg mot, går klart og tydelig slik: 
   Menneskerettslovens V4, Art 11 punkt 1: 
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett." 
   Og i pakt med dette, er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende: 
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er 
      a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
      b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre." 

   Hva og hvilken lov-bestemmelse er det som berettiger representanter for norske myndigheter å forbryte seg mot disse lov-bestemmelser overfor meg og min familie og andre? Det er ikke det minste berettiget tvil om at det er det som har skjedd og skjer.
   Er det Straffelovens § 123? Eller § 4? Og med hensyn til Straffelovens bestemmelser om organisert kriminalitet, og om tortur, osv.?
   Hvilken lov-bestemmelse er det som tilsidesetter disse lov-bestemmelsene? Eller for eksempel denne:

   "Menneskerettsloven Vedlegg 4, Art 5, Punkt 1 og 2: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til." 
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   
Analfabet eller senil eller kriminell for ikke å kunne lese og å forstå noe så enkelt og ubestridelig som disse lov-bestemmelser? 

   Dette at jeg er uten penger til å kunne leve ble forårsaket, og er forårsaket, av kidnappernes trakassering og utplyndring via NAV. Av ingenting annet. Er det vel noen som helst berettiget tvil om det? Nei. Eller hva?
   Jeg hverken har hatt eller har annen økonomi enn det jeg får utbetalt via NAV. Hva dette er fremgår tydelig, enkelt og greit blandt annet av saks-dokumentasjonen og av mitt offentlig på Internettet tilgjengelige Husholdnings-budsjett, på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html

   Og her skal jeg referere noen få avsnitt angående alt dette, fra mine offentlige Dagboks-notater, fra fredag 10.08. 2012:
   "
   Jeg er fortsatt fangehold og fratatt barn, familie, fortid, nutid, fremtid, økonomi, bil, levestandard, sosialt liv, bevegelses-frihet, helse, kropp, lov og rett, osv. Fratatt livets rett, menneske-verd og menneske-rettigheter.
   Uten valg-muligheter, uten mulighet for selv å kunne komme ut av dette fangenskapet, fangeholdt og forsøkt drept og til-intetgjort i et tortur-kammer av det samme terror-regimets mennesker. Og mine kidnappede barn fortsatt fangeholdt, kneblet og lidende under alt dette og mere til. Og det er livs-farlig å forsøke å ha noe som helst kontakt med hverandre.
   Vi er både politiske fanger og ofre for etnisk utrenskning, stigmatisering, forfølgelser, diskriminering, terror, tortur og et folkemord. Organisert kriminalitet med perverterte, grov-kriminelle mennesker som i en overflod på kryss og tvers står for og går for motsatt lov og rett, sadisme, tortur og drap. Harde ord? Sanne og reelle ord.
   Fra å være et rikt menneske og en rik familie-far, plutselig fratatt alt og forsøkt drept og til-intetgjort.
   Jeg satser på å forsøke å overleve den kommende vinteren, men det blir ikke og er ikke lett. Noen tror at NAV og politi, osv. er til hjelp i og for nød og urett. For vårt vedkommende, og veldig veldig mange andre, er det bare motsatt. Terror-regimets nøkkel-personer og nyttige "idioter" gjennom-syrer den offentlige forvaltningen, fra toppen og ned og er fullstendig delaktige i all denne uretten overfor oss.
   Jeg rakk å telefonere den lille nær-butikken (6,55 km herfra) og få bestilt dagligvarer omkring 9-tiden i dag tilkjørt for den kommende uke, til neste fredag. Dette også har pågått lenge nu. Jeg bestiller omtrent det samme hver uke. Melk, brød, tobakk, osv. Annet er det hverken muligheter eller penger for å handle eller å gjøre. Og til og med denne lille rest og alt er fortsatt utsatt for angrep og utrygghet, fra det samme terror-regimet og dets nøkkel-personer.

   Fullstendig å frata (og å true med å frata) sine med-mennesker barna, familien og retten til familie-liv er bare en av de groteske bestand-delene i denne mafia-virksomheten. Truslene om det og det å gjøre det, overfor mennesker med andre standarder enn seg selv, eller overfor andre mennesker de misliker, ønsker vondt, har tenkt å tjene penger på, hovmod, status eller karriære på, eller efter forgodtbefinnende, osv., styrker på groteske vis deres makt, synsing og politikk. Nyttig for grov-kriminelle og mafia-nettverk. Som forsøker å skjule og å bagatellisere alt slikt noe, som ikke rammer eller skader seg selv. Også ved å til-intetgjøre og å drepe sin motpart. Og ved å fangeholde, forfalske, kneble, osv.

   Det har fra begynnelsen vært og er viktig for meg å dokumentere og å offentliggjøre alt dette og det hele både fullstendig og detaljert, og det har jeg gjort og gjør jeg enda. Også mht. alt det økonomiske. Derfor er blandt annet absolutt alt av økonomi dokumentert, både inntekter og utgifter. Med en egen fortløpende offentlig oversikt også over dette, husholdnings-budsjettet ( ekstern ). Samtidig også tatt vare på enhver regning og kvittering, etc. som har vært og er, hvor det til og med fremgår nøyaktig absolutt alt hva jeg har kjøpt og handlet, også av dagligvarer. Absolutt alt. Stort annet enn dagligvarer fra nær-butikken en gang i uken har det lenge ikke vært, bortsett fra e-kraft, telefon, etc. Det aller viktigste, som jeg enda under den pågående økonomiske trakasseringen har klart å ivareta. Alt annet og det meste har blitt utplyndret. Brevene til og fra NAV etc. også er ivaretatt, og offentliggjort, i egne oversikter over alt av dokumentasjon ( ekstern ). Og blandt annet også oversendt kopier av til  Menneskerettsdomstolen i Strassbourg inngående i saks-dokumentasjonen i saks-komplekset - som fremgår av sakens brever til og fra Menneskerettsdomstolen i Strassbourg ( ekstern ). Menneskerettsdomstolen i Strassbourg er på grunn av alt dette også meget godt orientert om alt og det hele som har skjedd og skjer av betydning for saks-komplekset. Og helhets-perspektivet mht. det hele og alt, som de forhåpentligvis vil fatte og forstå. Hvordan både jeg og de involverte representanter for norske myndigheter, i den offentlige forvaltningen, har forholdt seg og forholder seg til det hele alt fremgår i og av alt dette.

   Det fremgår mange viktige konklusjoner av alt dette. Av stor og viktig betydning for oss alle og enhver. En av mine konklusjoner er at de fleste overlever ikke særlig lenge slike angrep fra det norske terror-regimet. Og at slike og lignende angrep er nokså alminnelige og rammer veldig mange i den norske sivil-befolkningen. Og ødelegger, torturerer, trakasserer, truer, utplyndrer og terroriserer og perverterer landet, enkelt-mennesker, barn, foreldre og familier og sivil-befolkningen stadig pågående mere og verre. Og at virksomheten er uhyre grotesk og grov-kriminell.

   At det enda er rester og smuler av liv igjen i meg må ikke bli tatt til inntekt for at det er mulig på noe slags vis å overleve slike angrep. Tvert om, hvilket omfattende også fremgår av hele saks-dokumentasjonen. En blir i alminnelighet forfulgt, trakassert, torturert, seig-pint, terrorisert, utplyndret, ødelagt, til-intetgjort og drept. Omfattende og på kryss og tvers. Ikke mange unngår dette særlig lenge. Og - som også omfattende fremgår - begravd i og med falsk dokumentasjon. Og blir borte vekk, usynlig, drept. Barna også, men i saktere tempo - og først og fremst grundig mishandlet, torturerte, utplyndrede og ødelagte.

   Det kan vel ikke være så ille og groteskt og nærsagt umulig å overleve, sier enda de naive, hovmodige og dumme som enda og i det lengste tror på mafia-nettverkets løgner, fortielser og propaganda. De fleste voksne mennesker i Norge bør vite bedre enn som så nu. Propagandaen, falskheten, babbelet og alt fra terror-regimet til tross. Grov-kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen som hærjer og utplyndrer fritt frem og beskytter og verner hverandre mot straffe-forfølgelse. Og leker med sine ofre som katt med mus, i grov kriminell sadisme.

   "
   Disse fakta altså fra mine Dagboks-notater, angående de angjeldende torturister og mordere i den offentlige forvaltningen som foruretter oss. Via NAV med hensyn til det økonomiske. Men de har lenge også trakassert og forsøkt seg via Statens Innkrevingssentral og noen flere.


   Uten ved også denne vinteren ville jeg nokså sikkert ikke ha overlevd vinteren. Uten ved blir det for fuktig, rått og kaldt. Å bevitne at kropp og helse og livet forkrøples og ødelegges på grunn av trakasseringen, angrepene, utplyndringen og torturen og det å måtte forholde seg til dette er meget trist, fordi håpet og ønsket er at uretten skal rettes opp og at optimalt alt skal bli bra igjen. Det på så forskjellige vis underveis å erkjenne at så meget og stadig mere, og også kropp og helse, for alltid har blitt og blir ødelagt og at neste angrep eller konsekvensene av de pågående eller tidligere mere ødelegger og dreper, er også meget trist.
   Jeg bruker vanligvis, dvs. før barna ble kidnappet, å sage, hugge og stable omkring 5 favner ved for vinteren. Slikt noe har jeg jo ikke hatt noen mulighet for efter at barna ble kidnappet.
   
   En tar ikke fra et menneske alt det har å leve av og for, for så å gi tilbake litt og si at litt er bedre en ingenting. Også det kan være å ta alt og å drepe. På en liksom skjult måte.

   Alt dette og det hele som nu har pågått så lenge, kontinuerlig og groteskt har kostet meg og mitt liv meget dyrt og har selvfølgelig vært meget ødeleggende, også for helse og kropp, og på så forskjellige måter meget krevende og smertelig. Men det har vært nødvendig både kontinuerlig å utholde og å makte å klare og å forsøke å holde tritt og ajour med - og ville ha kostet og ødelagt meg og også andre og alt enda meget mere om jeg i steden hadde vært unnlatende. Det har kostet forferdelig meget for blandt annet kropp og helse, fordi det kontinuerlig har hastet så meget og jeg ikke har hatt noe valg eller alternativ. Dag efter dag, døgnet rundt, år efter år, kontinuerlig stille-sittende kontor-arbeide med saks-dokumentasjonen, for å forsøke å holde tritt, mens kropp og helse forkrøples og ødelegges. Alt annet må ned-prioriteres. Hver minste pause eller forsøk på avkobling gir uutholdelig dårlig samvittighet og bekymring. Og fortsette må en, uansett hvor utslitt, trett, smertet og i nød en er, gjennom-torturert, i høyt tempo for å forsøke å holde tritt, i det uendelige, mot en enorm overmakt som pøser på med angrep, for å ha minste som helst håp om at noe skal gå bra og for mulighet til å kunne overleve og ikke enda mere bli fullstendig knust. Og hva de imens gjør med barna og hva som imens skjer av tortur og videre forbrytelser overfor barna, er hvordan en enn med noenlunde viten om slike forhold i Norge ser på det forutsigbart og uhyre forskrekkelig skremmende og smertelig. Det er umulig for mennesker å klare slikt noe. Og jo kortere tid de klarer å holde ut dess fortere blir de ødelagt.

   De fleste har hverken tid, kunnskap, talent, utstyr eller evner til å kunne forholde seg adekvat til slike og lignende prosesser. Ikke deres advokater heller. Og de fleste blir sjokk-skadet eller ødelagt allerede i begynnelsen av prosessen. Og får bare alt motsatt av hjelp. For følelser, tanker og sinn å forholde seg adekvat til slikt er nokså umulig.
   Jeg har møtt og møter altfor ofte deres fortvilelse, desperasjon, nød, smerter og gråt, både nært omkring meg og mindre nært. Og jeg har grundig og lenge erfart og kjent mye av det samme selv. Og jeg har i mange år på flere forskjellige vis hatt forholdsvis nær kontakt med veldig mange av disse menneskene og andre på forskjellige vis involverte.

   Flukt eller å unnslippe eller selvmord har jeg ansett som umulig eller som urett og tåpelig å forsøke. Jeg har ikke hatt noe valg, annet enn noe i forhold til måten å forholde meg til  å bli torturert og drept på. Å videreformidle også andres erfaringer og informasjon om saks-kompleksets forhold ble naturlig nok viktig for meg, allerede for mange år siden. Også fordi jeg gjennom mange år har arbeidet som forfatter, blandt annet som utgiver og redaktør av flere tidsskrifter for mange år siden (EBN, Årstidende, FamiliePosten, etc.), med mye særlig interesse for kultur-tradisjoner, familie, lov og rett, historie og perspektiv.

   Det har vært lett å forutse konsekvensene av hva som ville ha skjedd om jeg ikke hadde forholdt meg grundig dokumenterende og protesterende i offentlighet. Et saklig og reelt perspektiv på det i alle sine aspekter er ikke vanskelig.
   Noe vanskeligere kan det for andre være å se konsekvensene av hvis jeg på noe vis underveis efter februar 2006 skulle ha forsøkt å flykte, med eller uten familie.
   Jeg har imidlertid i realiteten ikke hatt noe valg. Det eneste noen i en tilsvarende situasjon kunne gjøre uten nokså straks å bli fullstendig drept har jeg gjort. Og ikke mange eller ingen kunne ha klart noe tilsvarende. Dette er fakta og realiteten.

   Vi har blitt forfulgt og forsøkt ødelagt i mange år også før barna ble kidnappet i april 2008. Av det samme kriminelle mafia-nettverket i Arbeiderpartiet (Ap) og den offentlige forvaltningen, kanskje særlig fordi vi alltid har hatt hjemmeskole for våre barn og har helt andre kvalitets-normer enn Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Flere ganger har vi måttet flykte fra våre hjemsteder. Alvorlig og ødeleggende, men da vi ble angrepet i 2006 og barna ble kidnappet i april 2008 ble alt enda langt mere alvorlig ødeleggende. Og inkvisisjonene hjemme hos oss har vært mange og forskrekkelige. I stigende grad har alle inkvisisjoner, kidnappinger, angrep og alt og det hele ødelagt meg og min familie og vårt hjemsted og våre liv. Jeg kunne i tillegg nevne tusener av viktige verdier som for oss og vår fortid, nutid og fremtid underveis er ødelagt.

   Mye arbeide ble gjort og investert her hjemme på eiendommen vår fra vi kom hit i 2002 inntil vi ble angrepet i 2006 og barna kidnappet i april 2008. Jeg arbeidet her på eiendommen fra tidlig morgen til sent på kvelden det meste av tiden, med barna også i glede delaktige. I og for vårt hjemsted og vår fremtid. Et arboretum og en stor eventyr-hage og plante-skole og levende gen-bank for nytte- og tradisjons-vekster (i videste forstand) fra eget land og fra hele verden og videre arbeids-muligheter, frodighet og rikdom og begynte å bli til. Enda en gang og bedre enn noensinne, som basis og utgangspunkt for oss alle sin fremtid, og som alt annet i vår interesse og vårt familie-liv, for trivsel, glede, lærdom, muligheter, talenter og fremtid. Og så ble vi angrepet og barna kidnappet - og alt og det hele stoppet opp. I en overflod av terror, trakassering, kidnappinger, fangehold, tortur og utplyndringer!

   Belastningene og konsekvensene også av de mange hus-inkvisisjoner her hjemme har også vært meget ødeleggende, også for meg.
   Både Frøydis og Stauda har mange ganger rømt hjem fra kidnapperne og fangeholdet.
   Stauda ble sist kidnappet her hjemmefra 29.02. 2012, efter at hun 17.10. 2011 rømte fra kidnapperne og fangeholdet.
   Frøydis sist 13.01.
   Stauda har jeg siden hatt to skriftlige samtaler med via Facebook. De andre av mine kidnappede barn har jeg ikke hatt annen eller mere kontakt med enn hva jeg tidligere i politi-anmeldelsen har omtalt.
   Her en kronologisk liten oversikt over de siste 5 gangene Stauda brutalt har blitt kidnappet:

 - 13.01. 2010,
(ca. 7. gang), onsdag - Frøydis og Stauda kidnappes og fangeholdes igjen,
 - 06.07. 2010, tirsdag - Stauda kommer seg hjem igjen.

 - 05.11. 2010 (ca. 8. gang), fredag - Stauda kidnappes og fangeholdes igjen.
 - 23.12. 2010, fredag, julaften - Stauda kommer seg hjem igjen.

 - 24.12. 2010 (ca. 9. gang), julaften, fredag - Stauda kidnappes og fangeholdes igjen.
 - 24.06. 2011, fredag - Stauda kommer seg hjem igjen.

 - 28.09. 2011,
(ca. 10. gang), onsdag - Stauda kidnappes og fangeholdes igjen.
 - 17.10. 2011, mandag - Stauda kommer seg hjem igjen.

 - 29.02. 2012,
(ca. 11. gang) onsdag - Stauda kidnappes og fangeholdes igjen.

   Da de 28.09. 2011 (for ca. 10. gang) kidnappet og fangeholdt min datter Stauda Sofie Hansen (da 14 år, nu 15) fortalte hun efterpå, da hun efter 20 døgn 17.10. 2011 rømte hjem igjen, at hun hverken spiste eller drakk på 3 døgn i fangenskapet. Og at de sa til henne at samme hvor mye hun sultet og tørstet så kom hun ikke til å få viljen sin. Hennes vilje var straks å bli satt fri for å komme seg hjem igjen.
   29.02. 2012 ble hun igjen (for ca. 11. gang) kidnappet og fangeholdt. Og jeg vet knapt om hun lever eller er drept. Bare at hun igjen er under fangenskap og tortur. Ikke hadde eller har jeg noen som helst mulighet for å finne ut av det heller, som også mht. resten av mine barn. Bortsett fra at Stauda fire ganger derefter skriftlig klarte å kontakte meg via Facebook på Internettet, fire skriftlige samtaler jeg i sin helhet har gjengitt i mine offentlige Dagboks-notater og som også befinner seg på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/ANDRE-BREVER/
   Stauda-og-pappa-Facebook-meldinger.html

   En trenger ikke være særlig klok for å forstå at for et barn å være borte fra sin far eller mor og sitt hjemsted og sine eiendeler og sin integritet, etc. er skadelig og ødeleggende. Nærsagt ethvert menneske skal kunne skjønne noe så enkelt og lett-forståelig. Og at kidnapping og fangehold av barn er grovt ødeleggende. Det er blandt annet derfor vi har lov-bestemmelsene i Straffeloven (1902) § 117, § 216, § 215, § 223, etc. Og relaterte lov-bestemmelser i Menneskerettsloven. Disse våre over-ordnede lover som også har lov-bestemt forbud mot tortur, etc.

   Grov kriminell frekkhet, falskhet, utplyndringer, kidnappinger, fangehold og tortur har jeg uskyldig og ufrivillig i en overflod og på kryss og tvers erfart, og også mine kidnappede barn, som fremgår av politi-anmeldelsen, og vet jeg at kjennetegner det angjeldende norske terror-regimet. Som også fremgår av politi-anmeldelsen. Veldig mange andre i den norske sivil-befolkningen har erfart og erfarer dette, barn og foreldre. Og at Norge styres og dirigeres av nepotister og kameraderi som gjensidig premierer og beskytter hverandre og gjennom-syrer den offentlige forvaltningen med sine kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter". De i det heletatt ikke respekterer hverken Straffeloven, Menneskerettsloven eller Grunnloven, men styrer og dirigerer i frekkhet og falskhet motsatt lov og rett og med ulovlige, synlige og usynlige, lover og vedtak, etc. Både grovt misbruker og overskrider sin makt og myndighet som ansatte i den offentlige forvaltningen, stadig villere og verre. De har overtatt og overtar stadig frekkere og villere mere og mere av Norge. Deriblandt for eksempel også masse-mediaen. Og deres kriminelle frekkhet og falskhet er smittsom og perverterende. De bevisst torturerer, utplyndrer og dreper mennesker, barn, foreldre og andre hvis og når de syns det behager seg eller er i sin interesse. Deres forfølgelse, trakassering, terror og prosesser overfor meg og min familie er så absolutt ikke unik. Dette hele har jeg mildt sagt solid presentert dokumentasjon og beviser for. Grov kriminell korrupsjon og nepotisme (kameraderi) i en overflod fra toppen og ned og fra sidene og inn. Og fra strebere oppad for karriære, aksept, jobb og status i det samme. Alt dette og mere til er også hva jeg i en overflod og grundig har måttet dokumentere, inngående i saks-dokumentasjonen og politi-anmeldelsen. Også ikke minst at de kidnapper, fangeholder, forflytter, utplyndrer, torturerer, mishandler og dreper barn - og "unnskylder seg" med falsk lov og rett og falske dommere, og verner og beskytter hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt, blandt annet ved å nekte sivil-befolkningen å få straffe-forfulgt de kriminelle.
   Og med uhyrligheter som at "enkelt-saker" er forbudt område, forbeholdt de lukkede rom. Og at dette er "sivile saker" og ikke straffe-saker. Osv. Når det reelle forholdet tvert om jo er motsatt. Enhver og alle saker er enkelt-saker og det er viktig og nødvendig at enhver og alle saker skal kunne være og er åpne saker for enhver og alle. Fordi det er ingen reell rettssikkerhet uten. Og ingenting er mere og verre nettopp straffe-saker enn slike saker! Og hvilket perverst samfunn som beslaglegger sivil-befolkningens foreldre og barn! Og det blandt annet med kvasi-politi, kvinnelige terror-grupperinger under politisk offentlig styring, som gjør inkvisisjoner og grafser i sivil-befolkningens hjem, privat- og familie-liv! Og nærsagt konkurerer om å trakassere, true og å frembringe falsk dokumentasjon! Og å kidnappe, fangeholde, splitte, torturere og drepe barn - og foreldre! Uten minste som helst respekt for lov og rett, familie, menneskeverdet, barnet, anstendighet, foreldre eller noe som helst! Og med midler og metoder for å true og å premiere med nærsagt hva som helst! I forhold til våre kjæreste, næreste og største verdier! Og kriminalitet er og blir ingen privat-sak. Tvert om. De grove forbrytelser et enkelt-menneske utsettes for er i høyeste grad et offentlig anliggende.
   Når barna rømmer fra fangenskapet til hjem igjen kommer det offentlige såkalte barnevernet ledsaget av politi og har terror-aksjoner overfor barnet, foreldre og hjemsted, gjør inkvisisjoner, knuser dører, jager, fanger og kidnapper barnet med politi-hunder, hånd-jern, etc. Og tar ofte med seg foreldre også, i hånd-jern. Både uskyldige barn og uskyldige foreldre. Også dette og slikt noe groteskt. Det er knapt noen foreldre som kunne finne på å mishandle og traumatisere sitt barn på noe tilsvarende en slik grotesk måte - uten å få premiering for det. Men også slik er det altså ofte det foregår.

   Barn blir fjernet og isolert fra alt de kjenner, stoler på og holder kjært, til og med all familie og slekt holdes de isolert fra, mot disses protester, ønsker og viljer.
   Barna våre er kidnappet og fangeholdt og blir holdt som gisler av regjeringen og dens med-spillere. Det er et enormt stort og groteskt gissel-drama som pågår - og masse-mediaen, som nokså fullstendig styres og dirigeres av Ap-regjeringen, skriver nærsagt bare løgner og falskhet om alt dette. Kravene, både fra barna og foreldrene, om å få barna satt fri har fra kidnapperne sin side enda bare blitt møtt med knebling, falskhet, terror, tortur og utplyndring - og unnlatelser og taushet.


   Taperne er både barna, foreldrene, familien, slektene, samfunnet, menneskeheten og verden. Alle og enhver. Konsekvensene av slik politisk organisert kriminalitet er en katastrofe, for alle og enhver!

   Mine kidnappede barn har nu ulovlig og straffbart vært fangehold, mishandlet, trakassert, truet, terrorisert, torturert og holdt borte vår skole, undervisning og oppdragelse og sin integritet, sin trivsel og sitt liv og vårt liv og sitt hjemsted og sin far siden april 2008.

   Mine barn fullstendig nektes og hindres enhver kontakt med sin far, meg, og sitt hjemsted, av de som kidnappet og fangeholder barna. Truslene fra kidnapperne sin side overfor både barna og meg er, som fremgår av saks-dokumentasjonen, flere og meget alvorlige og livs-farlige om de eller jeg likevel forsøker.
   Vi altså ikke bare nektes og hindres samliv med hverandre, men også enhver kontakt. Siden barna ble kidnappet og fangeholdt har likevel to av barna, Frøydis og Stauda, flere ganger rømt fra fangenskapet og vært hjemme inntil de igjen har blitt kidnappet. Igjen blitt kidnappet og forsterket blitt fangeholdt, trakassert, truet og forsøkt ødelagt.
   Det hverken har vært eller er lovlig med kidnappingene og fangeholdene av mine barn. Tvert om, det både har vært og er grovt ulovlig og straffbart. Og er av meg blandt annet også politi-anmeldt. Saken er til behandling blandt annet hos Statsadvokaten, som enda ikke har gjort noen avgjørelse.


   Kidnapping og fangehold av barn er grovt ulovlig og straffbart. Hverken falsk dokumentasjon, falske "dommere", falske "alene-mødre", falskt "barnevern", falske "politikere" eller falske "lover" eller ulovlige "vedtak" etc. har endret eller endrer dette faktum.

   Et menneske, Hans Ove Skau, skriver 18.10. 2012 et sted på Facebook på Internettet følgende ord, som sier og beskriver litt om de rådende forholdende:
   "Mange lurer vel på hvor det gode samfunnet har blitt av ? Borgerne må jo få hjelp når de trenger det ? Å nei du, det er det onde samfunnet vi har i Norge. Bare en liten kontakt med staten fører til plaging og trakassering i årevis med en saksmappe som bare vokser, for målet er jo å knekke borgeren. Ja vel, dette er altså demokratiet, dvs. en krigføring som skjer med alle midler. Kanskje ikke så merkelig at volden i samfunnet har økt i de siste år, og dette bryr heller ikke statsminister Stoltenberg seg noe om."
   Ikke hans venner og mange kriminelle nøkkel-personer i den offentlige forvaltningen heller, kan vi tilføye.

   Det de kaller "barnevern-tjenesten" er politisk organisert grov kriminalitet og er ikke barnevern eller å ivareta barns rettigheter, men er tvert om det motsatte. En ulovlig og straffbar grov kriminell virksomhet som systematisk og uhyre grovt forbryter seg mot alt og ethvert av barnets rettigheter og lov og rett. Og mot familien og foreldrene og sivil-befolkningen, verden og menneskeheten.
   Deres virksomhet og praksis og med-spillere og metoder er så fullstendig motsatt Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens bestemmelser som noe kan bli.
   Og hvordan skulle de kunne vite hva barnets beste betyr, bedre enn hvem som helst andre? Hele deres virksomhet og dens kultur og praksis er så motsatt verdens kulturer og verdens-litteraturens verden og lov og rett som noe kan bli. Og kjennetegner ganske enkelt og på kryss og tvers grov kriminell virksomhet og praksis. Og den er livs-farlig for ethvert samfunn og katastrofalt perverterende og smittsom.

   Hvordan anslagsvis 99% av norske advokater forholder seg til alt dette har jeg tidligere i min politi-anmeldelse omtalt - og det fremgår også av all den omfattende saks-dokumentasjonen. De fristes eller tvinges til med-skyldighet i den politiske offentlige mafia-virksomheten. Og i kraft av sin nøkkel-posisjon er de suverent blandt de som tjener mest penger i Norge, et økonomisk forhold og faktum som også fremgår av norske Skatteetatens offentlige årlige dokumentasjoner.

   Og all den offentlige forvaltningen er så gjennom-syret av nepotisme, kameraderi, trusler og premiering, korrupsjon ovenfra og ned, via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" at det er sjelden ting foregår efter reell lov og rett og veldig meget sjelden at noen i den offentlige forvaltningen straffe-forfølges eller stilles til personlig ansvar for ulovlige straffbare handlinger.
   De er så opptatt med å utøve ulovligheter at de ikke bryr seg om mennesker som virkelig trenger hjelp. Nærmest tilsynelatende unntak er når noen i den offentlige forvaltningen unnlater å bidra i de kriminelle handlinger. Altså også sånn sett motsatt lov og rett.
   Og når liksom noe slikt skjer er "straffe-reaksjonene" falske i form av formuleringer så som "knusende kritikk" og "tar til efterretning" blir brukt eller eventuelt en ubetydelig penge-bot eller erstatning, uten personlig ansvar, fra og til bukken som passer havre-sekken. Et typisk eksempel i så måte er hva som fremgår av noen avis-overskrifter fra februar mars i år, hvor det blir fortalt at Oslo kommune gies et forelegg på 500 000 kr. for ikke å ha gitt to kvinner helsehjelpen de hadde krav på, med døden til følge. Kvinnene ble funnet døde i 2010. Link til en avis-omtale av saken:
   http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1782738.ece
   

   De omsorgs-evner det offentlige såkalte barnevernet og deres med-spillere har for barna de kidnapper er mildt sagt små, de er som både statistikk og studier  og forstand viser livs-farlige og ødeleggende for barn. Det går ikke bra for de barna de kidnapper, tvert om går det meget dårlig for de fleste av de. Hvilket kidnapperne og deres med-spillere iherdig forsøker å skjule og å bagatellisere.

   Og de har absolutt ingen kvalitets-kompetanse med barn, foreldre, familie, lov og rett eller noe som helst. Heller ikke deres med-spillere og med-hjelpere. Tydelig og faktisk nok heller ikke dommerne i det norske rettsvesenet, som forholder seg motsatt til lov og rett og som med-spillere til den kriminelle virksomheten.
   At dommerne og heller ikke de andre har kvalitativ kompetanse angjeldende barn, foreldre og familie er et selvfølgelig og ubestridelig faktum. (Hvem har vel det, andre enn foreldrene og deres eventuelle hjelpere, i forhold til kun sine egne barn, foreldre og familier?)
   At de heller ikke har kvalitets-kompetanse angjeldende lov og rett fremgår av det faktum at de ulovlig og straffbart forbryter seg mot lov og rett.

   En ti-barns mor, Turid Holta, skriver på Facebook følgende, gjengitt i mine offentlige Dagboks-notater for 28.10. 2012:
   "Det er tortur av barn å tvangsfjerne dem fra sine foreldre. For barn og havne hos helt fremmede mennesker er skremmende og barn tar skade av det. Nå stikker bv av med barn i fleng som meget godt kan bo hjemme, at bv lyger at folk lyger at folk overdriver og fantaserer de som melder kan jeg skrive under på. Rein spikka løgner driver folk frem til bv. Og barnevernet jafser i det og koser seg rått over muligheter til atter å kidnappe noen barn. Barn rømmer i fleng fra fosterfengsler og hjem. Barn har tatt sitt liv i ren utmattelse og etter å ha rømt hjem gang på gang og ikke orket mere, mens politiet har hengt i hæla på barna for å bringe dem i fosterfengsel igjen. Grusomt til barnemisshandling. / 
   Jeg har i mitt liv sett og opplevd mange ulike familieliv. Barnevernet er ikke løsningen de gjør alt bare mye værre. Hjelp familier kan dem heller gjøre. Og barn har familie slekt og venne som kan hjelpe om der trengsr. man trenger ikke et bv som bare fungere som et skadedyr på barn. /
   For noen kan det nok klare seg å dra til Sverige, men mye er likt i Sverige med Norge. men det kan redde en for en tid. Selfølgelig er land lengre vekke bedre. Spania er nevnt som et av dem. /
   Ingen tvil om at mange har øynene lukket for realiteten , når de ikke ser hvor mye det skader barn å havne i bv påståtte omsorg. /
   Forstår godt at noen kan synes det er vanskelig å bare reise til et fremmed land. Alt er fremmed man kjenner ingen og ny kultur langt vekke fra egen slekt og fam. sannelig ikke lett slikt nei. Så det er fryktelig grusomt når barnevernet plager folk så mye at de må mot sin vilje rømme landet for å få være en hel familie. Det er jo årsaken til at folk rømmer, at de skal få leve sammen i fred som familie. Det er ikke lett å være fremmed i annet land nei. Det å være fremmed må barn som er i bv omsorg leve med, de er plassert ensom alena blant fremmede. Når man ser hvor lite man har lyst selv å forlate sine kjære og hjemstedet osv, da bør en fatte hvilken belastning fosterhjem plassering er for barn. Alena ensom blant fremmede. /
   For å redde barna sine fra et grusomt barnevern så må dessværre mange rømme fra landet. Men jeg har forståelse for at det ikke er enkelt. /
   Om noen hadde ødelagt dine barn, (enten det var bv eller en voldtektsmann, så ville det vært normalt å reagere negativt på det, man er tross alt glad i sine barn. Om noen drepte ditt barn ville det også være normalt å reagere negativt på det. Barnevernet har sørget for mange barn som har tatt sitt liv i deres omsorg av lengsel etter å få komme hjem til sine kjære. /
   For å redde sine barn fra dette udyret som kaller seg barnevern, så velger mange å måtte rømme. Å stå tafatt å bare se på eller bare godta at de ødelegger ens barn er ikke normalt."

   Hun skrev også blandt annet følgende, gjengitt samme sted av meg to dager tidligere:
   "Og man må ikke glemme alle de som blir misshandlet vanskjøtet og sex misbrukt i barnevernets omsorg. Hvem har sagt at da får barna et fint liv, bare bv griper inn, hvilken vits."
   Og ble blandt annet kommentert slik, av Marita Nilsen:
   "Mitt barn ble mishandlet, sultet, nedverdiget, voldtatt ETTER at hun ble omplassert, ikke før. Hvordan skal et ungt menneske kunne leve med sånt? Jeg ønsker død og fordervelse over alle som deltar i den ondskapen og alle som heier! Måtte de råtne levende, fanget i sitt hodet, uten mulighet til å kommunisere mens de hører like onde mennesker le av dem og gjøre narr av dem!"

   Bevitnelsene om tilsvarende er i en overflod mange, kontinuerlig i mange år også gjengitt i mine samme Dagboks-notater.
   Mange av både barna og foreldrene som av det såkalte barnevernet og deres med-spillere blir mishandlet, torturert, utplyndret og drept begraves i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Politiet og påtalemyndighetene, for å beskytte det offentlige mafia-nettverket, i alminnelighet også unnlater bevisst å efterforske slike forhold, eller efterforsker veldig lite og overfladisk.

   Fra mine offentlige Dagboks-notater for 28.10. 2012 vil jeg her dessuten gjengi følgende avsnitt:
   "
   Det er interessant å se at det er mange som frivillig og ufrivillig forsvarer og reklamerer for kriminalitet. De kriminelle gjør mye for å forsvare sin kriminalitet og for å skjule den, det beste og viktigste forsvaret får de fra ikke bare sine egne, men også fra naiviteter og misforståelser.
   Delaktigheten og skyldigheten i den organiserte kriminalitet kan arte seg forskjellig. Særlig de mest skyldige og de mest delaktige håper og arbeider for mest mulig naiviteter, forvirringer og misforståelser.
   Jeg leser akkurat nu i Adresseavisen fra Trondhjem i Sør-Trøndelag fylke, avisen er fra 24.10. 2012, jeg leser blandt annet stort første-side-oppslag og flere sider inne i avisen om det offentlige såkalte Barnevernet i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen der. Hilde Hestflått, 36 år, "sier hun sluttet i barnevernet i Orkdal (i februar) fordi hun mente tjenesten ikke var forsvarlig", står det blandt annet. Og at hun "i dag er ansatt i barne- og familie-tjenesten i Trondhjem kommune".
   Videre leser jeg blandt annet følgende om blandt annet hva som har skjedd der i Orkdal: "Skrev to ulike møtereferat / En student er i praksis ved kontoret, og får i oppgave å skrive en ny versjon av et møtereferat etter et møte med en far. Dette skjer lang tid etter at møtet ble avholdt, og studenten har ikke vært med på møtet. I de ulike referatene kommer det frem ulik informasjon om hvorvidt faren er informert om at barnevernet vil akuttplassere barnet hans. Fylkesmannen slår fast at faren ikke var tilstrekkelig informert og at barnevernet har brutt loven, - farens rettssikkerhet er ikke ivaretatt, sier seniorrådgiver Berit Hågensen hos Fylkesmannen."
   Og blandt annet følgende: "Brudd på tidsfrist / Foreldrene er blitt fratatt omsorgen for sine barn. Fylkesnemnda har avgjort en minimumstid for samvær, men etter en tid ønsker foreldrene mer tid med barna. Barnevernet i Orkdal sender ikke saken videre til Fylkesnemnda, slik de skal. Dette skal skje innen tre måneder, og maksimalt innen seks måneder. Begge fristene brytes. Barneverntjenesten erkjenner feil. - Saken avslørte dårlige rutiner, sier Hågensen."
   Jeg skal ikke referere mere fra Adresseavisen om forholdene i Orkdal, som fikk mange oppslag i mange aviser efter innspillene fra Hilde Hestflått, Fylkesmannen og andre. Mange av reaksjonene i innspillene bruker ord som "alvorlig" og "lovbrudd". Men det var jo ikke deres barn, foreldre og familier. Var det vel?
   De har ikke blitt forfulgt med falsk dokumentasjon, trakassering, misunnelse, hat fra naboer og synsing? Har de? Vet de i det heletatt hva hvitvasking av trakassering og falsk dokumentasjon betyr? De har ikke fått kidnappet sine barn, sine foreldre, sitt hjemsted, sin økonomi og sitt liv? Har de vel det?
   Forårsaket av hva? Av tilfeldigheter? Av et menneske sin trakassering eller misunnelse? Smittet på andre, og videreført?
   De burde vite og skal vite. Men vet de? De burde undersøke grundig, men har de gjort det, eller overlater de det til andre? Det er jo andre sine liv og skjebner det gjelder, ikke deres egne.
   Hvordan kan de i det heletatt tillate seg å tro at kidnapping, fangehold og tortur overfor barn (og foreldre) er lovlig? Er de hyklere og egoister?
   Ja, de er hyklere og egoister og meget dumme. Og i mindre eller større grad med-skyldige og skyldige.

   Det går ikke an å forbedre noe innenfor rammen av organisert kriminalitet.
   Og ved å forbigå, bagatellisere eller bruke feil fokus, feil perspektiv og feil lov-anvendelse forurettes mere.

---

   På leder-plass i samme avis, side 2 under rubrikken "Midt-Norges frie stemme", under overskriften "Kutt kan ramme rettssikkerheten. Landets dommere protesterer mot budsjettkutt. Deres advarsler bør taes på alvor", står innledningsvis følgende ord å lese: "Det er sjelden kost at sindige og nøkterne dommere går ut med kraftig kritikk av justisministeren. Men det skjer nå. Utgangspunktet er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. Også ledelsen og styret for Domstoladministrasjonen (DA) er svært misfornøyd med budsjett-forslaget."
   
   Hvorfor og med hvilken rett bruker avisens ansatte i redaksjonen uttrykket "sindige og nøkterne dommere"? Og "kutt kan ramme rettssikkerheten"? Hvilken rettssikkerhet? Den som fra før av ikke finns? Og "sindige og nøkterne dommere", som ikke finns? Vet ikke avisens ledelse bedre, eller burde vite bedre? Jo, de vet bedre - og lurer og lyger likevel overfor sivil-befolkningen.
   Morsomt, eller alvorlig? Og hvor alvorlig?

   "

   Meningen er i beste fall å hindre eller å forebygge at et barn utsettes for ulovlige straffbare forhold, å hindre eller forebygge at et barn mishandles? Det gjør en ikke ved selv å mishandle barnet. Og det gjør en heller ikke med å erstatte lov og rett med synsing. Og i regi av mennesker som ikke engang vil vite eller aner hva som er lov og rett. Overfor mennesker som ikke engang vet hva eller at de har gjort noe galt eller ulovlig og straffbart. Osv., osv.
   Og er det noen som har gjort eller gjør noe ulovlig og straffbart så straffer en efter loven den som har gjort det straffbare, med den av loven rett og lovlig angitte straff, og ikke barnet.

   Norge med sine omkring 5 000 000 borgere er antagligvis efter det jeg vet det hardest rammede samfunn i verden av denne katastrofen. Kidnappinger, fangehold, terror, tortur og utplyndringer av barn og foreldre via falske politikere, falske alene-mødre, det falske barnevern, falske dommere og falsk dokumentasjon.
   Muligvis også hva angår "selvmord", og tvangs-innleggelser i såkalt psykiatri.

   Etsteds omkring en halvpart av alle ekteskap ender i skilsmisse og mange av disse i retten hos dommere som diskriminerer og foruretter grovt, politisk dirigert. Og også diskrimineres og forurettes grovt av den øvrige offentlige forvaltningens nøkkel-personer. De hardest rammede er oftest fedrene og barna. Antall selvmord registrert i det offentliges statistikker er på verdens-toppen og stadig stigende, også selvmord blandt ungdom. Hoved-tyngden av disse selvmordene er blandt fra-skilte fedre. Noen av de blandt annet dynker seg i bensin og setter ild på seg selv i protest mot den kriminelle politikk som føres. Og mange av de ødelegges og dør, blir drept, på andre måter. Og mange begår desperate handlinger, så som for eksempel selvmord (også les: blir drept).
   Både jeg og mange andre har solid og omfattende dokumentert alt dette. Solid, lett tilgjengelige dokumentasjoner og beviser.
   
   Du som leser dette vet altså ikke at ethvert kvasi-politi er motsatt ethvert retts-prinsipp? Som også for den offentlige forvaltningen å grafse i menneskers privat- og familie-liv er det. Og hus-inkvisisjoner, unntatt i kriminelle tilfeller. Og at ethvert menneske skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at ingen skal straffes for noe som ikke er straffbart, og at falsk dokumentasjon og falske anklager er forbudt, og at det påligger anklager å bevise straffe-skyld, og at rettssikkerhet også innebærer blandt annet åpenhet og kontradiksjon, osv., osv.
   Om barn kidnappes, og når barn kidnappes, i Sverige og i Norge, så er årsaken ansatte i den offentlige forvaltningen sine forbrytelser mot alt dette og mere. Samtidig med falsk dokumentasjon forteller og indoktrinerer de også barna (med løgner, trusler og premiering) falske påstander om foreldrene og forholdene. Både lyger om foreldrene og forholdene og forsøker å ødelegge og til-intetgjøre foreldrene, slekt, fortid, integritet, etc.

   Om det er noe kriminelt i en familie så skal den kriminelle taes, og ikke barnet. Og er det ingenting kriminelt så er det ingenting kriminelt.
   Det er ikke Synseloven, falske anklager, ulovlige lover eller ideologi, politikk, etc. som skal dirigere, men reell og lovlig lov og rett.

   Sivil-befolkningen ødelegges og perverteres av kriminelle politikere, og også bagatellisering og forsvar av og tilskyndelser til grov kriminalitet har blitt et stort og sentralt problem i Norge.

   Arbeiderpartiet og deres med-spillere sine metoder for å tilrane seg, opprettholde og videreføre makten over det norske samfunn har vært og er mange forskjellige ulovlige og straffbare. Med frekkhet og falskhet.

   Også mange slags falske løfter som valg-flesk. Eksemplene på falske løfter som valg-flesk er veldig mange og velkjente fra via masse-mediaen, jeg har for mitt vedkommende ikke undersøkt eller dokumentert mange av disse forhold nærmere og skal derfor ikke gå nærmere inn på disse her, unntatt ett. Forholdet rammes blandt annet av Straffeloven § 105, som har lov-bestemt at:
   "§ 105: Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Politikere som sanker stemmer med som valg-flesk å tilby kriminelle tjenester er en av metodene som blir brukt.
   Politikk har blitt organisert kriminalitet og skilsmisser har blitt og er god og lønnsom butikk i Norge (og også andre steder), særlig for den halv-del av befolkningen som er kvinner. Samtidig ser kvinner hvor det lønner seg å stemme politisk, for som gjen-ytelse å få ulovlig og straffbar diskriminering og forurettelse av mannen. Norske kvinner gjør seg sånn sett stadig mere til livs-farlige monstre.

   Aksept for å fjerne den ene av foreldrene betyr i realiteten aksept for å fjerne begge foreldrene.

   Blandt annet norske Straffeloven § 140 er også av interesse og betydning angående slikt - 
   "§ 140: Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige. 
   Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde. 
   Endret ved lov 22 mai 1953 nr. 3 (opphevet tredje ledd)." 

   Et typisk eksempel på dette er følgende forhold, som selvfølgelig også inngår i min politi-anmeldelse:

   Regjeringens såkalte Barne-minister (og nestleder for det politiske partiet SV) Inga Marte Thorkildsen har sendt ut på høring et forslag til lov-endring som skal gjøre mor til domstol og legalisere selv-justis i mor-barn-far-relasjoner. Eksempel: Hvis en "alene-mor" får det for seg at far gjør noe galt med barnet, vil Thorkildsen gi "alene-moren" rettslig myndighet til å nekte faren enhver kontakt - uten lov og uten dom.
   Lov-endring i den såkalte Barneloven, en lov som fra før av er ulovlig.
   Dette foreslår departementet: "Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett. Den som barnet bur fast saman med skal nekte samvær dersom det er naudsynt for å hindre at barnet vert utsett for vold eller på anna vis vert handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare."

   Slike forslag og slike (ulovlige) lov-endringer blir selvfølgelig omtalt i masse-mediaen, som også mht. dette, og sender det signal og tilbud til Norges kvinnelige andel av befolkningen at nu skal det bli "lovlig" og enda lettere å til-intetgjøre barnets far, veldig lett - og å tjene penger på det.

   Et slikt signal og tilbud er grovt alvorlig og rammes selvfølgelig både av Straffelovens § 105 og § 140. Hun oppfordrer til kidnapping og fangehold av barn og til falsk familiestand og selvtekt. For fortjeneste og som valg-flesk.
   Dette og slikt er grovere enn grov uforstand. Hun er hverken analfabet eller senil. Det er forsøk på fortjeneste i og for meget grov kriminell virksomhet.

   Jeg sa at den såkalte Barneloven fra før av er ulovlig, og det er både den og flere ulovlige "lov-bestemmelser" i tilknytning til den.
   Dette fordi disse "lov-bestemmelser" er diskriminerende, også kjønns-diskriminerende, og fratar barnet dets rett til likeverdig begge sine foreldre og sin bevegelses-frihet. Og i tillegg tilbyr økonomisk fortjeneste for fangehold og knebling av barnet og forurettelse av den ene eller begge foreldre.

   Samtidig sier den såkalte Barneloven og de ulovlige "lov-bestemmelser" i tilknytning til den at dommer i rettsvesenet kan eller skal bestemme at den ene av foreldrene ikke skal ha samliv med sitt barn, eller skal ha liten eller ingen kontakt med sitt barn. Og kan eller skal bestemme at far eller mor eller begge foreldre ikke skal ha ansvar eller myndighet for sitt barn, unntatt økonomisk forpliktelse overfor den eller de som skal ha ansvar og myndighet for barnet og overfor representanter for norske myndigheter. Og at den økonomiske forpliktelsen skal ha en viss bestemt forholdsmessighet til den forpliktedes økonomi. Og en viss forholdsmessighet til omfanget av samliv eller samvær barnet har med den av foreldrene som er diskriminert og forurettet, med økte økonomiske forpliktelser hvis barnet har liten eller ingen kontakt med sin far eller mor. Og altså samtidig større fortjeneste for den eller de som eventuelt "lovlig" (ulovlig) fangeholder barnet.
   Det er veldig mye galt og ulovlig med alt dette.
   Også mht. at det innebærer både en grafsing og intervensjon og inkvisisjon i sivil-befolkningens privat- og familie-liv. En ulovlig grafsing og intervensjon og inkvisisjon som dessuten er meget dyr og omfattende å administrere.

   Når så i tillegg ukompetente, politiske eller falske dommere ulovlig og straffbart dømmer og bestemmer efter slike "lov-bestemmelser" blir resultatet grov urett.
   Også blandt annet når eller hvis de vil ha eller krever betaling også i penger fra den diskriminerte eller forurettede.
   Det er forholdsvis lett å se om en dommer har gjort dette og slikt, som altså er både ulovlig og straffbart.

   Man kan kanskje undres om Norge har blitt både analfabet og senil?

   Dette er kriminelle forhold som også er forbrytelser mot menneske-rettighetene.

   Regjeringens "barne-minister" Inga Marte Thorkildsen vet selvfølgelig at sitt forslag er grovt kriminelt, ulovlig og straffbart. Hun ikke bare burde vite det.
   Frekkheten fra det politiske mafia-nettverket i og omkring Arbeiderparti-regjeringen overgår alle grenser og overgår alt og ethvert av myndighet de har!

   Loven er der fra før av den, de vil bare ikke følge den, hvilket er ulovlig og straffbart, men det bryr de seg ikke noe om.
   Menneskerettslovens V6 (ICCPR) Art 26:
   "Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig."
   Art 2,1:
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig."
   Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
   Art 23:
   "1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten.
   2. Retten for menn og kvinner i gifteferdig alder til å inngå ekteskap og stifte familie skal anerkjennes.
   3. Intet ekteskap må inngås uten de fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne samtykke.
   4. Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."
   Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
   -- Osv., osv.

   Lov-bestemmelsene er solide og mange, men de vil heller ulovlig og straffbart ha ulovlige lover og politisk organisert kriminalitet.

   Offentlig ansatte politikere, dommere og andre som ikke stoppes og straffe-forfølges i slik virksomhet er selvfølgelig en katastrofe for ethvert samfunn.

   Og den kriminelle galskapen er smittsom når den ikke stoppes og når det reklameres for den og når den gir fortjeneste.

   Flere steder både i og utenfor Europa er nu smittet av slik kriminell galskap som via politiske diskrimineringer og kidnappinger og fangehold av barn ødelegger familien som samfunnets grunncelle og enkelt-menneskets menneskeverd, integritet, kultur, frihet og uavhengighet.
   India for eksempel har i de senere år blitt fristet til kjønns-diskrimineringens kriminelle galskap, i den høye grad at kjønns-diskriminering har blitt en lov-bestemmelse i den indiske Grunnloven, med konsekvenser som underveis nu mere og mere katastrofalt gjør seg gjeldende.
   Samtidig som India forskrekkes meget over norske og svenske regjeringens kidnappinger og fangehold av barn har korrupte norske regjerings-politikere, navnlig Jonas Gahr Støre og Trond Giske, i 2012 vært i India og forsøkt å lure indiske myndigheter til å gjøre det samme. En forskrekkelig historie som omfattende og detaljert er gjenfortalt fra mange vinklinger i mine offentlige Dagboks-notater.

   Å diskriminere den ene av foreldrene er ulovlig og straffbart og må nødvendigvis gå galt. Det samme hva angår diskriminering av begge foreldrene. Kriminalitet har urett som konsekvens.
   Å frata barnet barnets rettigheter er både barnets verste og ulovlig og straffbart.

   Det falske såkalte "barnevernet" er den nokså sikre tortur, utplyndring og ødeleggelse for et barn - og for foreldre.

   Jeg har studert og undersøkt slike forhold i mere enn tredve år, og å finne barn som har vært i nærkontakt med det såkalte "barnevernet" som er positive til forholdet er som å lete efter og å finne nålen i høystakken. Og når en efter veldig mye leting finner den og undersøker nærmere forsvinner fort også nålen.

   
Og både kvasi-politi og kvasi-domstol og ulovlige lover er ulovlig og straffbart, og altså ikke noe et samfunn skal kunne ha.

   Kriminalitet lønner seg for de kriminelle og deres med-spillere, når den ikke blir stoppet. Politisk organisert offentlig kriminalitet enda mere og verre.
   De er både dirigert og tilsiktet politisk organisert grov, grotesk kriminalitet.
   Bevisene er i en overflod mange, på at Jens Stoltenberg og hans venner og nøkkel-personer styrer og dirigerer en mafia-virksomhet og et terror-regime via den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen.
   Og propagandaen fra Jens Stoltenberg og hans venner via blandt annet den masse-mediaen de styrer og dirigerer, truer og premierer, er ikke egentlig vanskelig å gjennomskue.

   
En regjering med sin private offentlige forvaltning, med løgnere, utplyndrere, torturister og mordere, som tramper på våre liv og driter i lov og rett.

   Lydighet er stikkordet for de kriminelle nøkkel-personer og nyttige idioter. Det premieres både skjult og åpent og direkte og indirekte økonomisk og med karriære og status. Et slikt politisk offentlig mafia-nettverk er avhengig av kameraderi og økonomisk urettferdighet og korrupsjon for ikke å ramle sammen. Premiering - kontra trusler. De betales og premieres for å holde munn og for å adlyde. Også av de som sier de skal stoppe den økonomiske premieringen, men som bak kulissene gjør det motsatte. Falskhet og frekkhet som forkledning har som hensikt å lure mange.

   Og absolutt ingenting er mere ødeleggende og farlig for mennesker og samfunn enn kriminelle i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen.
   Hvorfor aksepterer dommere lovbrudd? Fordi de har foran seg en karriære med å begå lovbrudd.

   Mange andre har berettiget også politi-anmeldt Arbeiderpartiet og forskjellige av deres representanter og med-spillere sine forbrytelser. Det til tross for at slike politi-anmeldelser systematisk og konsekvent henlegges og ignoreres.
   Jeg vil her nu særlig også henvise til en offentlig politi-anmeldelse skrevet av Bjørn Dahlberg, datert fredag 12. oktober 2012, med krav om at også den blir tatt på alvor. (Den er referert blandt annet i mine offentlige Dagboks-notater for samme dag, 12.10. 2012.)

   Nazistene var også som folk flest i dagens Norge. De gjorde det de fikk beskjed om, pluss gav andre beskjed om hva de skulle gjøre.

   Jens Stoltenberg, ansatt som statsminister, er selvfølgelig også straff-skyldig for kidnappingene og fangeholdene av de norske barna via det falske "barnevernet", de falske "dommerne", etc., noe som enda noen syns som å ha vanskelig for å forstå. Kanskje han ikke visste hva som foregikk eller ikke vet? Kanskje han ikke kunne gjøre noe med det? Kanskje han lot seg lure av propagandaen og var i god tro? Osv.
   Slikt noe går bare ikke. Han (og flere til) uansett burde vite. Og det er det mange grunner for. Og forholdet rammes både av Straffeloven (1902) § 123, § 124, § 125 og mye mere til.
   Straffelovens § 123 går slik:
   "§ 123: Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Og i og med at det i henhold til Straffeloven dreier seg om organisert kriminalitet er dette i seg selv både skjerpende omstendighet og en omstendighet som i henhold til Straffeloven (2005) § 79 kan førhøye straffen til 21 år. I denne paragraf 79 sies det blandt annet også, at: "Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger." Og i henhold til Straffeloven (2005) § 102 opptil 30 år.
   For her bare å ha nevnt noe.

   De grove overgrepene fra Jens Stoltenberg og hans venner, nøkkel-personer og nyttige idioter er ikke bare overfor de årlig flere ti tusener norske barn, men også overfor enda flere foreldre og besteforeldre. Og iøvrig enda mange flere.

  Det er ulovlig og straffbart både å kidnappe og å fangeholde barn! Og selvfølgelig å holde de borte fra sine foreldre og sitt hjemsted! Metodene som blir brukt for å kidnappe og fangeholde barna er også grovt ulovlige og straffbare! De som sier noe annet lyger grovt.

   Forutsetningene for at kidnapping og fangehold av barn skal kunne være lovlig har ikke vært og er ikke i nærheten av tilstedeværende.

   Norsk politikk blir for tiden nu på forskjellig vis styrt av politisk organisert grov grotesk kriminalitet, av kriminelle som overskrider og forbryter seg mot sin myndighet. Og av nepotisme. Mennesker som premierer hverandre og utplyndrer sivil-befolkningen, og beskytter hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt eller dømt. Utplyndring har mere og mere og omfattende blitt kjernen i deres politikk, og å opprettholde og å videreføre seg selv, via premieringer, propaganda, diskriminering, kidnappinger, fangehold, etc. Kriminell karriære, i falskhet og frekkhet. Ikke som folkets tjenere, men som folkets utplyndrere og ødeleggere. Samtidig som de innynder seg i andre land og internasjonalt ved å bruke folkets felles-verdier, olje-rikdommens penger, de utplyndredes og forurettedes penger, for å kjøpe seg innflytelse, posisjoner og god omtale, etc.
   Demokratiske nøvendigheter, så som lov og rett, politiske valg, rettferdighet, åpenhet, etc. er korrumpert og korrumperes stadig mere og villere. Innpakket i propaganda, falskhet, ulovlige lover, trusler, premiering, etc., i og for individuell og organisert egoisme.
   Kultur, integritet, anstendighet, uavhengighet, selvstendighet, selvstendig tenkning, ansvarlighet, etc. har mere og mere blitt en risiko og en umulighet. Å forsøke å holde kultur, anstendighet og integritet i hevd kan tildels la seg gjøre i kortere tidsrom, men innebærer naivitet eller utrygghet.

   Våpnene og metodene er forskjellige og mange. Noen mere sentrale og alminnelige enn andre. Så som f.eks. NAV og nøkkel-personene og de nyttige idiotene er, de falske dommerne, korrupt påtale-myndighet, det falske barnevernet, Statens Innkrevingssentral, osv.

   Ap-folket misliker likeverd og lov og rett. Likeverd og lov og rett gjør det vanskeligere for grådighet, hovmod, forakt og misunnelse. Gjør det vanskeligere å være kriminell og vanskeligere med organisert kriminalitet.
   Diskriminasjon og mangel på likeverd fra ansatte i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen sin side er ulovlig og straffbart.

   Her nu skal jeg gjengi noen få kommentar-tråder fra Facebook som bare gir et lite glimt, tre små glimt, inn i denne kriminelle kultur, bare et lite glimt, bestående av 3, for her ikke å bli for omfattende. Mine offentlige Dagboks-notater er fullstappet av lignende glimt:

--- Glimt nr. 1:

   Jan Fredrik Vogt, 29.10. 2012 via Facebook:
   http://www.facebook.com/jfvogt/posts/402120566526919

   Det er arbeideren sin det som lever på andres kontingent og blitt styrehai for å suge ut penger av andre uten å gjøren noe. At ikke grasrota i LO gjør opprør. Men der er vel sosialisme i praksis; del med meg. Pampevelde!

   LO-leder Flaathen møter ikke på alle møtene – får likevel full lønn
   http://www.tv2.no/nyheter/politisk/loleder-flaathen-moeter-ikke-paa-alle-moetene-faar-likevel-full-loenn-3912186.html
   www.tv2.no
   Næringsminister Trond Giske mente det var helt rimelig at LO-leder Roar Flaathen fikk fullt honorar for å møte i styret i Kongsberg Gruppen. Men LO-lederen har ikke tid til å møte på alle styremøtene.

*

   Trond Nordby:
   kanskje på tide all korrupsjon blir tatt tak i her i landet?

   Børre Toy Sorbitzen Bjerkland:
   Helt utrolig at dette går ann

   Solvor S. Aldorsdatter:
   Skulle ønske loven mm var lik for alle :)

   Geir Aadland:
   helt topp det? Betales godt over 2 mill i året for å passe på at vanlinge arbeidstakere alltid får mindre lønnsøkning enn prisstigning... Flott vettu, lønnstigningen 'de' gav seg selv på tinget nå bruker en vanlig arbeidstaker mellom ti og 15 år på å få... Flotte ledere det norske folk har skaffet seg gitt :)

   Nina Lovise Braathen Kirca:
   I god "arbeiderånd " dette;-)

   Rune L. Hansen:
   Nei, organisert kriminalitet er vel bare morsomt?
   Litt sitat:
   "LO-leder Roar Flaathen har vært en nær støttespiller for Arbeiderpartiet i mange år. Og TV 2 kunne sist uke avsløre at næringsministeren ordnet fast styreplass til Flåthen i teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.
   Det til tross for at ingen av de sittende styremedlemmene var på valg.
   Dermed ble det opprettet et helt nytt verv.
   Forsvarer høy lønn
   Flåthen ble fast møtende varamedlem – med et honorar på 195 000 kroner i året. Det samme som et ordinært styremedlem. (...)
   – Det vel helt rimelig at folk som møter på alle styremøtene, får det samme honoraret som andre. Det er vel ikke urimelig, sa Giske til TV 2.
   Men Flaathen har ikke møtt på alle styremøtene. Det skrev VG i dag.
   Årsak: Han har ikke tid. (...)
   Verken Kongsberg Gruppen eller LO vil fortelle hvor mange møter Flaathen har stått over.
   Trond Giske vil heller ikke kommentere saken.
   – Er det en tildekkingsmanøver?
   – Det virker i hvert fall som en tildekkingsmanøver. Kan ikke se at det er noen personlige årsaker til at Flåthen ikke kan gå ut med hvor mange møter han har deltatt på, slutter Solvik-Olsen."
   -- Fra en av kommentarene:
   "Det er helt utrolig hva ap kameratene får seg til og gjøre. Siden lo gir minst 5 mill til ap hvert år, så opprettes det et fiktivt styreverv med honorar som faste medlemmer får.
   At flåtten ikke møter, spiller ingen rolle. Og det er vel heller ikke så nøye siden han ikke har stemmerett. Og således heller ingen innflytelse på bedriften. Kun et fett styrehonorar som lokker."
   -- Fra en annen kommentar:
   "Hva skal vi egentlig med slike dobbeltmoralistiske politikere som holder velgerne for narr på denne måten?
   Dette er ikke idealistisk sosialisme, men bedrageri og slike mennesker burde blitt tiltalt og straffet på lik linje med vanlige folk."
   -- Fra en til:
   "Det kan bare skje i Norge ! folk flest er totalt hjernevasket og ødelagt av AP sin mektige propagandamaskin i samfunnet, Ola dunk bryr seg ikke en gang om at landet er under okkupasjon."
   -- Og en til:
   "Både LO og AP er to store skandaler..... en gjeng med kamerater, slekt og venner som ledere og byråkrater.... de jobber mest til sitt eget beste..... og gir seg rett og slett F...... i hvordan den vanlige mannen i gata har det........ En virkelig farlig berm av sosialister.... og ødeleggende for landet og folket..."

   Trond Nordby:
   Håper folket snart våkner opp fra den salige fantasien dem tydeligvis lever på fra regjeringen å ser hva som faktisk skjer.

   Rune L. Hansen:
   En regjering med sin private offentlige forvaltning, med løgnere, utplyndrere, torturister og mordere, som tramper på våre liv og driter i lov og rett.

   Trond Nordby:
   lov har ikke noe og si når dem forandrer lover for og få mer makt. korrupsjon heter det. å burde være slagordet demmes.

   Rune L. Hansen:
   Både å lage ulovlige lover og ulovlig å lage lover og å forurette med ulovlige (= ugyldige) eller feil lover er ulovlig og straffbart. Frekkhet, falskhet, korrupsjon, kameraderi, utplyndring, motsatt lov og rett og all annen ødeleggelse synes som å være både deres motto og grov kriminelle politikk. Egoisme og falskhet i frekkeste potens!

   Rune L. Hansen:
   Noen syns kanskje jeg burde uttrykke meg mildere og snillere i forhold til de angjeldende?


---
--- Glimt nr. 2:

   Ole-John Saga, 29.10. 2012 Facebook via Bjørn Mæhla:
   http://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/546017665424226

   dette var fryktelig overraskene, jeg trodde disse menneskene var snille og gode og greie og kule, og pålitelige, også viser det seg at de er slemme og griske og teite og dumme og ikke snille og at det lutker prump av de, fytti grise katta

   Kameraderi også i Sogn og Fjordane
   http://djuvik.origo.no/-/bulletin/show/760320_kameraderi-ogsaa-i-sogn-og-fjordane
   djuvik.origo.no
   Media avslører stadig fleire eksempel på at det er kameraderi og partibok som er førande for utnemning av godt betalte styreverv og leiarstillingar. Men var det nokon som trudde at dette var unikt for statleg eigde selskap? I vårt eige fylke er det akkurat dei same forholda i dei fylkeskommunalt og ...

*

   Kine Larsen:
   velkommen etter ja..

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Det har den siste tida vore mykje fokus på regjeringa sine utnemningar av styremedlemmer og styreleiarar i statleg eigde selskap. Media avslører stadig fleire eksempel på at det er kameraderi og partibok som er førande for utnemning av godt betalte styreverv og leiarstillingar. Men var det nokon som trudde at dette var unikt for statleg eigde selskap? I vårt eige fylke er det akkurat dei same forholda i dei fylkeskommunalt og kommunalt eigde selskapa.

   I Sogn og Fjordane er det så mange offentleg eigde og deleigde selskap og stiftingar at det er nesten ei umuleg oppgåve å få oversikt over dei alle. Men lat oss sjå på nokon av dei fylkeskommunale, og kven som er styreleiar i dei:

   I Sogn og Fjordane Energi er det Per Kjøllesdal frå Senterpartiet som er styreleiar, for dette får han ei godtgjersle på kroner 114.000 i året
   I Fjord1 er det Reidar Sandal frå Arbeidarpartiet som er styreleiar, og han får kr 182.000 i året i godtgjersle.
   Same Reidar Sandal er og styreleiar i Innovasjon Norge, der han mottek 250.000 kroner i godtgjersle.
   I Botnaneset Industriselskap er det Kjartan Longva frå Arbeidarpartiet som er styreleiar, og for det får han 50.000 kr i året i godtgjersle.
   I Lutelandet Utvikling finn vi Jan Balstad frå Arbeidarpartiet som styreleiar, og det får han 125.000 kr i året for.
   I tillegg kunne ein ha ramsa opp ei rekkje med stiftingar og kommunale selskap, som Sunnfjord Energi og musea i Sogn og Fjordane (Harry Mowatt (AP)), Sogn og Fjordane Teater (Håkon Fimland (SP)) osv….
   Det kan nok godt hende at fleire av desse, ja kanskje alle faktisk, har gode kvalifikasjonar til å inneha desse verva. Men eg stiller meg likevel svært tvilande til at all styreleiarkompetanse i fylket er å finne i Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Ja, eg stiller meg svært tvilande til at den beste styreleiarkompetansen faktisk er å finne berre i dei politiske partia."

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "Det er faktisk enkeltpersonar som har så mykje verv, at det umogleg kan la seg gjere å følgje alle desse opp på ein god og kvalitativ måte. Som eksempel kan eg nemne Fylkesvaraordførar, Jenny Følling frå Senterpartiet.

   I tillegg til dei politiske verva i Fylkesutval, Vestlandsråd, kommunestyret i Gaular, og at ho har stilling som Fylkesvaraordførar i 100% (!) stilling, så finn ein med eit raskt googlesøk at ho er styremedlem i alle dei følgjande:

   Stamvegutvalet for E39
   Verdsarvrådet for Nærøyfjorden
   Norsk Gassforum
   Sogn og Fjordane Holding AS
   F1 Holding AS
   KS-Fylkesstyre
   KS-Hovudstyre
   Innovasjon Norge
   Lutelandet Eigedom
   KS-holding AS
   Lutelandet Utvikling AS.
   I tillegg er ho vararepresentant i rekkje med styrer og er utsending eller varautsending til ei rekkje med generalforsamlingar i kraft av å være fylkesvaraordførar.
   Når har ho eigentleg tid til å være fylkesvaraordførar, som ho faktisk skal være 100% av tida?

   Eg har ikkje sett på kor mykje alle desse verva utgjer i godtgjersler, men eg kan ikkje tenkje meg at det er reint lite."

   
---
--- Glimt nr. 3:

   Marius Reikerås, 28.10. 2012:

   Her avsløres at det utnevnes dommere i Norge uten at offentligheten får vite hvem som blir utnevnt. Hemmelige utnevnelse av dommere.

   Konstitusjon
   From: "DA (postmottak)" <dapost@domstoladministrasjonen.no>
   Date: Fri, October 26, 2012 8:45 am
   To: "'marius@norm-norge.no'" <marius@norm-norge.no>

   Svein Alsaker er konstituert for 1 år og vedtak er foretatt av Innstillingsrådet.
   Derfor fremgår konstitusjonen kun av referatet.

   Med hilsen
   Heidi Mesteig
   Domstoladministrasjonen
   Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
   Sentralbord 73 56 70 00
   Faks 73 56 70 01

*

   Jan Trygve Harila:
   ulovlig

   Marit Hagen:
   Jungellova ;-)

   Carmelita Olaes:
   god morgen

   Erik Nordbye:
   Skrives det ikke andre dokumenter enn et referat ????????

   

---
---

   Det går ikke an å forbedre noe innenfor rammen av organisert kriminalitet.
   Og ved å forbigå, bagatellisere eller bruke feil fokus, feil perspektiv og feil lov-anvendelse forurettes mere.
 
   
Torbjørn Jagland er en av de sentrale makt-personer i Arbeiderpartiet. Det bekymrer meg at norske Arbeiderpartiet, en grovt kriminell virksomhet, har klart å utplassere sin mann Torbjørn Jagland som generalsekretær for Europarådet (Council of Europe). Samme Arbeiderpartiets Torbjørn Jagland er blandt annet også utplassert som leder for Nobel-komiteen, som blandt annet i år (og i strid mot mandat) utrolig nok har tildelt Nobels fredspris til EU.
   Hvorfor Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen gjør noe så fullstendig tåpelig og dumt trengs det ikke mye forstand og kunnskaper til for å forstå at impliserer grovt kriminelle omstendigheter.
   Hvilken makt og innflytelse har denne Torbjørn Jagland brukt og i realiteten har i forhold til blandt annet Menneskerettsdomstolen i Strasbourg? Og hvilkne gjen-ytelser har han eller hans med-spillere fått eller håper de på, osv.?
   Dette også er spørsmål og forhold rette vedkommende og myndigheter er berettiget å efterforske i forhold til eventuelle straffbare forhold.

   Torbjørn Jagland er som generalsekretæren for Europarådet sjef for Europarådets sekretariat, og velges av Parlamentarikerforsamlingen for en periode på fem år. Thorbjørn Jagland ble valgt til ny generalsekretær 29. september 2009.
   Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble opprettet i 1950 og er en av institusjonene i Europarådet.

   Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU.
   Torbjørn Jagland var leder for Arbeiderpartiet fra 1992 til 2002, statsminister fra 1996 til 1997 og utenriksminister fra 2000 til 2001. Fra 2005 til 2009 var han stortingspresident.
   Jeg skal her nu ikke gå nærmere inn på dette enn å si, at han som en av lederne i og for Arbeiderpartiet og dets politikk representerer og er delaktig i den kriminelle virksomhet min politi-anmeldelse omhandler.

   
Og hva er det egentlig jeg eller mine kidnappede barn har gjort galt? Hva er det vi skal straffes for? Dette spørsmålet har jeg ikke fått og får jeg enda ikke noe forstandig eller saklig svar på fra representanter for våre myndigheter. Hvorfor ikke? Det nærmeste en kommer noe slikt svar fra den offentlige forvaltningen sin side er meget lett gjennomskuelige falske påstander, trakasseringer, tåpeligheter og løgner. Og slik er det for årlig nye ti-tusener andre barn og foreldre og besteforeldre i Norge også.
   Svaret er at det er offentlig politisk organisert grov kriminalitet som foruretter oss.

   Og hvilken rett har de angjeldende til å ødelegge og å ruinere mitt liv og mine barns og min families liv? Svaret er selvfølgelig ingen.
   
   Og det de kaller "barnevern-tjenesten" er politisk organisert grov kriminalitet og er ikke barnevern eller å ivareta barns rettigheter, men er tvert om det motsatte. En ulovlig og straffbar grov kriminell virksomhet som systematisk forbryter seg mot alt og ethvert av barnets rettigheter og lov og rett.
   De norske fylkesnemndenes virksomhet og praksis er også politisk organisert grov kriminalitet. Osv.
   Og de hemmelighets-stempler, for at offentligheten ikke skal få undersøkt hva som egentlig har skjedd og skjer. Bare det i seg selv, som så mye av alt det andre, er fullstendig groteskt. Og bagatelliseres. Det også. Om de så kaller det "personvern". Personvern er ikke å frata mennesker rettssikkerhet eller å kneble og å skjule, hverken levende eller døde. For andre å snakke om "personvern" for mennesker som er kidnappet og fangeholdt, før de er frigjort, er og blir ganske så kriminelt sinnssykt.
   
   Da jeg og min kone og våre felles barn i 2002 kjøpte dette vårt hjemsted, et småbruk, og flyttet hit var det fra begynnelsen meningen og hensikten blandt annet at vi skulle få bygd et nytt hus her innen maksimum 10 år. Fordi bolig-huset her ikke var stort nok, varmt nok eller bra nok uten besværligheter. Da vi ble angrepet og barna kidnappet stoppet dette, som så mye annet. Hadde vi ikke blitt angrepet og barna kidnappet ville nu blandt annet nytt hus forlengst vært ferdig her, i pakt med innholdet i vår konsesjons-søknad i forkant av at vi kjøpte eiendommen her. Og frodigheten, rikdommen, trivselen og gleden ha vært stor.
   På noe tilsvarende måte har de angrepene, forfølgelsene og trakasseringene vi fra mange år tidligere har vært utsatt for fra det samme terror-regimet vært ødeleggende, meget så ødeleggende og livs-farlige, men likevel i langt mindre grad enn denne gangen. Det at vi tidligere har overlevd og klart oss gav mye innsikt i og forståelse for hvilken regjering og et regime som forsøker å ødelegge oss. Alt som skjedde også da ifra begynnelsen og videre ble grundig og iherdig dokumentert og ivaretatt, og det meste og viktigste offentliggjort, av meg. En saks-dokumentasjon som fortsatt nokså samlet er ivaretatt og tilgjengelig. Avis-oppslag, offentlige myndigheters dokumentasjon, mine Dagboks-notater, fotografier, film, brever, osv.

   22.02.1988, for nu snart 25 år siden, holdt jeg et foredrag på et arrangement i regi av Kunstakademiet i Trondhjem, et foredrag med tittelen "Begrep og orientering", om selv-realiseringens kunst. Foredraget ble samtidig også trykt opp som et lite hefte. 
   I foredraget og heftet blandt annet gjengir jeg noen ord av den svensk-danske forfatteren Poul Bjerre (1876-1964), som i 1919 sier at: "Det verk som kreves av mennesket er ikke bare å skape noe som er verd menneskets navn - å virkeliggjøre en skjebne, - det er også dets oppgave å virkeliggjøre et hjem. Det skapende arbeide må gripe om seg. Som det setter sitt preg på sjelen og legemet må det også sette sitt preg på det sted hvor sjelen skal vokse og legemet trives. Mangfoldig er den motstand som må overvinnes på veien til hjemmet; - for ikke å tale om samfunnshjemmet." 
   Dette jeg dengang snakket og skrev om er et umulig arbeide under de grov-kriminelle forhold som styrer i den offentlige forvaltningen i dagens Norge.
   Her er en link til heftet med foredraget: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hsb001.htm

   Bare en tosk vi la sin fiende undervise sine barn, er det med rette blitt sagt. Men i Norge kidnappes og fangeholdes våre barn, av grov-kriminelle hønse-hjerner og deres haner. Mens politiet, dommerne, nøkkel-personene i den offentlige forvaltningen og den styrende politiker-gjengen i dette bakvendt-land er som perverse og homser som ikke vet forskjell på rett og galt. Og alle og enhver er truet eller forfulgt og ødelagt. 
   Jeg har siden min tidlige ungdom med rette foraktet det kriminelle bakvendt-landet av mafia-virksomhet som hærjer i den offentlige forvaltningen i Norge (og de nordiske landene). De perverterer og ødelegger villere og villere sivil-befolkningen og landet. Det er ikke meg eller andre uskyldige barn og foreldre det er noe galt med, men de kriminelle Ap-ene (som de i Norge kalles) som hærjer vilt motsatt lov og rett og uten respekt for menneskeverdet eller samfunnet.

   Jeg har for mitt vedkommende blandt annet redigert og utgitt flere tidsskrifter, for flere år siden. FamiliPosten, Årstidene og Esoterisk Bulletin i Norden (EBN) blandt annet. Og ellers levd fredelig, uskyldig og foredlende i verden. 
   Jeg blandt annet og særlig også skriver om og dokumenterer disse forholdene. Da blir en og ens familie særlig fort forfulgt og forsøkt drept av Ap-ene (Arbeiderpartiets kriminelle og deres med-spillere). De tar når som helst alle og enhver som er utenfor sin aktive nære med-spillende krets. Også barna. Og ødelegger de. Det har til forskjellige tider vært slik mange steder i verden og i historien. Og det pågår nu også her for oss og nært omkring oss. De grov-kriminelle styrer og rår, i frekkhet, falskhet, egoisme og ondskap. Og sivil-befolkningen og samfunnet både ødelegges og perverteres. 
   Her er en link til det ene av mine tidsskrifter, EBN, og et 50-siders tema-nr. fra 1985, om kjærlighet. Det er kanskje det mest omfattende og dypsindige i Norge skrevet om dette temaet? Jeg ville ha skrevet det annerledes og mere omfattende i dag, det er likevel et vitnesbyrd, men også alt slik blir forsøkt kneblet og drept - av propaganda, kidnappinger, indoktrinering, falskhet, fangehold, tortur og utplyndringer, etc.. Her nu er likevel linken: 
   http://hunwww.net/rlh/EBN/EBN-index.html 
   
   Å ta barnet eller barna fra en far eller mor, eller å ta en far eller mor fra barnet, er så perverst som bortimot noe kan bli. Og det er hva de har gjort. Og pervertert mange i sivil-befolkningen til å tro at er lovlig og akseptabelt. De er monstre og forsøker å gjøre sivil-befolkningen og verden til monstre.

   Taking the child or children from a father or mother, or to take a father or mother from the child, is so perverse that almost anything can be. And that's what they've done. And perverted many of the civilian population to believe that is legal and acceptable. They are monsters and try to make the civilian population and the world into monsters.

   Jeg skrev 06.10. 1997 i en artikkel, "Norge, - kjempers fedreland?", blandt annet følgende: 

   "Når og hvor den innskrenkede eller organiserte egoismen er stor og fordommene er mange trekkes det vilt ivei forhastede slutninger, og korrupsjon yrer. Den korrupsjon som mest av alt avler kriminalitet, vold og ødeleggelser. 

   Merkbarheten av lidelser, nød og smerte er annerledes nu enn i tidligere tider. Omfanget av massemediaen, teknologien og kommunikasjonen i vårt Ordets globale århundrede gjør at lidelsene og nøden fra mange kanter av verden strømmer inn over oss. Dermed blir vi på en måte små mennesker. Krympet oss på en måte mere sammen. Også i avmakt. 

   Kunnskapsrike og spirituelle, norske, høyrevridde Henrik Groth, sier et sted - i essayet "Den uskyldige sadisme og det intelligente mord", i sin bok "Rop i ørkenen. Essays og kommentarer", i utvalg og med forord av Steinar Wiik, J.W. Cappelen forlag A/S, 1980 - ISBN 82-02-04738-2 (hf.) & ISBN 82-02-04739-0 (ib.) - at: "Bildet er totalt forandret: Vi blir ikke skånet for kunnskapen om medmenneskers elendighet, men et stigende antall lidelser er idag iverksatt av aktive og endog navngitte personer i politisk og administrativ ledelse, eller innenfor terrorgrupper." 

   Han sier litt efterpå: "Med vårt nedkjølede intellekt kunne det allikevel ha interesse å innringe enkelte fenomener, som ikke er blitt skikkelig behandlet: Jeg tenker f.eks. på det intelligente mord, den formålsløse grusomhet, og på torturister som går straff-fri i alle land, til tross for at disse land ofte ville ha direkte politiske fordeler av en mer human behandling av politiske motstandere. Det er", sier han videre, "forresten ikke gitt noen almengyldig forklaring på at et lands politi aldri blir trukket til ansvar for ugjerninger, hverken i verden eller i det troskyldige Norge, hvor denslags forekommer i mikro-format, men ellers symptomatisk nok, jfr. domstolenes uvilje mot å dømme politi-overgrep. Det er vanskelig å forestille seg ansvarshavende med innsikt og fantasi som identifiserer seg med ofrenes smerte og politiets handlinger. Heller ikke får vi vite hvordan de dommere ser ut inni, som slår folk ihjel efter politisk instruks. Det heter f.eks. at Vysjinsky var en fremragende jurist, men dette var ham ikke til noen nytte mens han i 10 år var ansvarlig for de blodige Moskva-prosessene - uten sidestykke i verdenshistorien. Han må ha vært fraværende da generelle rettsregler ble forelest ved universitetet. Noe lignende gjelder de opptredende jurister i 100 lands domstoler idag. Det må være noe i veien med disse juristers utdannelse, eller med juristene selv. Allikevel kan de med sin snakkesalighet forsinke anklagedes fysiske utslettelse, hvorfor man som i Argentina - lar synderne omkomme i navnløs ensomhet." 

   Hans poeng er at hva han bl.a. betegner som "det intelligente mord, den målbevisste likvidering", trakassering og terror, - også ifra Forvaltningen, "er iferd med å oppnå en de facto legitimering. Torturen er industrialisert." 

   Henrik Groth synes imidlertid ikke å være oppmerksom på - eller villig til å innrømme eller utsi - at problemet er enda mere omfattende også her til lands, i Norge. Og at det særlig har hatt sin store og totalitære fremvekst ifra Arbeiderpartiets maktposisjoner, i mange tiår nu. 

   Smiskingen for hva som har vært og er typisk Arbeiderpartiet - og flere av de politiske partiene - og frykten for å ta et skikkelig og grundig oppgjør med de (og uhyggelige skyggesider i oss selv - i mange av oss) - opprettholder og viderefører svært så mye korrupsjon og kriminalitet i Norge. Denne frykten i våre kjelleretasjer har riktig nok vært velbegrunnet og alvorlig nok, men har likevel ikke vært forsvarlig." 

   Link til artikkelen: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hun9710a.htm

   Litt mere sitat fra artikkelen: 
   "- De er ikke, til all overflod, motstander av enhetsskolen?" Til dette svarer han: 

   - Jo, dessverre. Jeg er nok det. Før i tiden og i mange land tilhørte barna Gud og foreldrene. Nå eies de av Staten med hud og hår, iallfall i Norge, Sovjet, Sverige og Kina. Leseplaner, skolesystem, pensa, mål og konfesjoner er identiske for hele landet, bestemt diktatorisk i hver minste detalj. Så uhyggelig praktisk! Tenk hvilket rot som ville oppstå om man forstyrret noe i denne pedagogiske pølsefabrikk - det være seg pølsenes lengde, tykkelse, smak eller innhold! (...) 

   Henrik Groth er en av de få i Norge som med håp om å overleve våger å si noe slikt. Foreldre flest som sa noe slikt og evt. gjorde konsekvenser av det, i omsorg for barna, risikerer bl.a. at barn og foreldre med statlig, kriminell tvangspolitikk blir fratatt hverandre! Eller å bli fengslet, eller satt i psykiatrisk galehus, trakassert, forfulgt og terrorisert ifra Forvaltningen, den statsstøttede massemediaen, osv. Under påskudd av at det skal være "til barnas beste", "barnevern", "omsorgsovertakelse", psykiatriske stempler, etc. 

   Det marxist-fascistiske Arbeiderpartiet og den internassjonale arbeiderbevegelsen har satt sine dype spor i vårt århundrede, såvisst også i Norge. Med sin forfærdelige ideologi om industrialisering og rovdrift. Med skolering og undervisning efter burhøns- og kraftfór-prinsippet. Med frihet, tilfredshet og underholdning i burene. Med seksifisering, homofisering, sodomi, ateisme, familieoppløsning, generasjonsmotsetninger, klassekamp, undertrykkelse av iniativ, osv. Hvor barna mentalt uniformeres, tingliggjøres, fremmedgjøres, lærer seg kjedsomhet, frekkhet, Jantelov, forakt for etikk, filosofi, visdom, kunnskap, foreldre, fortid, osv. 

   Henrik Groth sier i avslutningen i sitt autointervju følgende: 

   "Intellektuelt går hele verden baklengs, vi kan måle det på at nesten alle mennesker idag uten frykt og skam fremsier de mest utslitte banaliteter. Før var dette et privilegium for politikere, men nå gjelder det både forskere og pedagogiske medisin-menn. De går alle i dekning bak meningsløse fremmedord, formet og ordnet som tibetanske bønneformularer, og uten noen fornuftig mening." 

   Med Ap-regjeringens ny-tale (oppkonstruerte ord og betydninger) fikk ordet hjelp betydningen trusler, tvang, terror, tortur, utplyndring og fangehold. Altså hjelp fikk den motsatte betydningen av hjelp. Hvor langt inn i Bakvendt-landet er Norge hensatt?
   Hva angår hjelp i ordets rette betydning da tvinges ingen.
   Slike ord og konstruert ny-tale er f.eks. "samvær" og "samværs-sabotasje".
   Det er ingenting som med rette heter "samværs-sabotasje"! Det er et av Ap-folkets ny-tale ord for å skjule hva det egentlig i henhold til Straffeloven er: kidnapping, fangehold, diskriminering, etc. Grovt ulovlig og straffbart. Andre slike tilsvarende ny-tale ord er f.eks. "bosteds-forelderen" og "omsorgs-forelderen". Og det er flere. Barn og foreldre har samliv, ikke "samvær". Vi trenger ikke å kalle det noe som helst annet enn familie-liv, hvis det ikke er diskriminering, kidnapping eller fangehold. Det er slik det er.

   Menneskerettslovens V6 (ICCPR) Art 26: 
   "Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig." 
   Art 2,1: 
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig." 
   Art 5: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til. 
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Art 23: 
   "1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten. 
   2. Retten for menn og kvinner i gifteferdig alder til å inngå ekteskap og stifte familie skal anerkjennes. 
   3. Intet ekteskap må inngås uten de fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne samtykke. 
   4. Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse." 
   Art 5: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til. 
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning." 
   -- Osv., osv.

   Straffeloven § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes." 
   -- Osv., osv.

   Å frata barnet barnets rettigheter er både barnets verste og ulovlig og straffbart.
   Å diskriminere den ene av foreldrene er ulovlig og straffbart og må nødvendigvis gå galt. Kriminalitet har urett som konsekvens. 

   "Samværs-sabotasje" (et tåpelig ord) er i beste fall kidnapping og fangehold av barn, blandt annet, og rammes av Straffelovens diverse paragrafer. 
   F.eks.: 
   Norske Straffeloven (1905), 
   -- § 215: "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven." 
   -- § 216: "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   -- "§ 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år." 
   -- § 219: "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler / a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, / b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, / c) sin slektning i rett oppstigende linje, / d) noen i sin husstand, eller / e) noen i sin omsorg // straffes med fengsel inntil 3 år. / Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte." 

   I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection.
   - Sigmund Freud (1856-1939)
   (( Jeg vet ikke om noen nødvendighet i barndommen så sterk som nødvendigheten av en fars beskyttelse. - Sigmund Freud )

   Jeg siterer ikke Freud på grunn av de syke og ødeleggende konsekvensene hans bøker og arbeider har forårsaket, og heller ikke for å diskriminere eller krenke, men på grunn av det gode og rette innholdet i setningen. Diskriminering og urett og ulovlig og straffbart blir det og er det om ansatte i den offentlige forvaltningen eller offentlige lover og vedtak etc. kjønns-diskriminerer - eller krenkende blander seg inn i sivil-befolkningens privat- og familie-liv.
  Sigmund Freud (1856-1939) var ingen stor mann og han og hans arbeider er misbrukt grundig for politisk kriminalitet, som påskudd for å erstatte lov og rett med Synselovens "sakkyndige". Ikke minst også i Norge, i regi av Ap-regjeringen og dens med-spillere, katastrofalt ødeleggende og perverterende.
   Hans datter Anna Freud enda verre.
   Sigmund Freud's datter Anna Freud (1895-1982) respekterte og beundret i det ytre sin far, men var selv en slags politisk feminist som blandt annet ble kjent for sine bøker om "the Best Interests of the Child" og "War and Children", som fikk stor innflytelse i visse miljøer særlig i 1970- og 1980-årene, dessverre også politisk. Både hennes bøker og hennes eksperimenter og studier i forhold til barns adskillelse fra sine foreldre ("War and Children", 1943, etc.) er preget av spekulasjon, forhastede slutninger, forkvaklede omstendigheter, overfladiskhet, hovmod og egoistisk ønske-tenkning. Hennes eksperimenter og studier i forhold til barns adskillelse fra sine foreldre er tildels groteske og sykelige i sine former og i sine forhastede slutninger. At hun fikk politisk innflytelse er mildt sagt ufortjent og konsekvensene av denne innflytelsen ble blandt annet og særlig kidnapping av barn og diskriminering av fedre. At visse mennesker og deres politikk eller publikasjoner uberettiget får stor eller feil betydning er trist og kan være katastrofalt.
   Mere om dette f. eks. på følgende link:
   http://robertwhiston.wordpress.com/2009/11/20/21/   Begrepet "barnets beste" hverken er eller kan være eller skal være en nødverge-bestemmelse med innholds-definisjon avhengig av hvem som definerer. Og heller ikke av synsing og påstander. Barnets beste defineres av reell lov og rett - og kidnapping og fangehold av barn både er og skal være grovt ulovlig og straffbart. En må være analfabet, senil, pervers eller kriminell for ikke å forstå eller å kunne lese noe så enkelt.
   Angående unntak og nødverge i forhold til dette handler det fortsatt om lov og rett og om eventuell reell berettigelse. Og ikke om påstander, synsing, spekulasjon, frekkhet, trakassering, diskriminering eller teorier, etc. Hva som er barnets beste og hva som er barnets veste fremgår av reell lov og rett, og ikke av påstander, synsing, etc.
   Den pågående norske politiske, juridiske og byråkratiske virksomhet med å kidnappe og fangeholde barn inneholder ingen berettigelse eller lovlighet. Tvert om. Ser er på den alminnelige domstol-praksis eller på tilgengelige dommer ser en også lett og fort at de er ikke i nærheten av noen berettigelse. Tvert om.

   Reell lov og rett skal ikke fortolkes eller fordreies, men bli forstått.


   Både å utøve og å oppfordre til offentlig diskriminering er ulovlig og straffbart.
   Og som jeg også sa: Diskriminering og urett og ulovlig og straffbart blir det og er det om ansatte i den offentlige forvaltningen eller offentlige lover og vedtak etc. kjønns-diskriminerer - eller krenkende blander seg inn i sivil-befolkningens privat- og familie-liv.

   Arbeiderparti-regjeringen og dens med-spillere bekjemper, diskriminerer og forfølger med forskjellige slags ulovlige og straffbare måter også kristendommen og kristne. De forfølger, fjerner og ødelegger kristne prester og andre de misliker. Av slike prester kan jeg her f.eks. nevne Ragnar Andersen, Per Kørner, Olav Berg Lyngmo, Børre Knudsen, sogneprest Thorsen i Lebesby. Også via sine falske dommere i rettsvesenet. Og de ulovlig og straffbart tillager, endrer og følger ulovlig og straffbart ulovlige lover og anti-kristne lover, som f.eks. Barneloven, Abortloven og Ekteskapsloven.
   Dette til tross for både § 2 i Norges Grunnlov og Straffelovens og Menneskerettslovens lov-bestemmelser. Og til tross for kristendommens kjerne-verdier så som neste-kjærlighet, rettferdighet, de 10 budene, etc.

   Mht. Abortloven til tross for f.eks. Straffeloven § 9, som har lov-bestemt følgende:
   "Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade. / Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde. / Endret ved lov 22 mai 1992 nr. 49."


   Bibelen, GT, 2. Mosebok 20,12-17:
   "(12:) Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
   (13:)  Du skal ikke slå i hjel.
   (14:)  Du skal ikke bryte ekteskapet.
   (15:)  Du skal ikke stjele.
   (16:)  Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
   (17:)  Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til."  

   Norges Grunnlov § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
   Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."


   Arbeiderparti-regjeringen i Norge forbryter seg med hensyn til alt dette aktivt politisk offentlig og administrativt, også mot Straffelovens bestemmelser - og også både mot Grunnlovens § 2 og menneskerettighetene. Og hele deres virksomhet alltid har vært og er anti-kristen.

   Menneskerettsloven V8, Art 29 Punkt 1:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e) å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Og f. eks. Menneskerettsloven V6 Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Aksept, likegyldighet eller bagatellisering av kriminalitet som blir begått av ansatte i den nærmeste offentlige forvaltningen, har kriminell ondskap som konsekvens.
   Lov og rett skal være rett og mennesker og samfunn forstå hva som er reell, lovlig lov og rett.

   Organisert kriminalitet som driver med propaganda for sin virksomhet og som ikke stoppes og straffe-forfølges ødelegger og perverterer sivil-befolkningen.

   Sine familier og venne-kretser med grådige egoister, anti-kristne, homofile, marxist-fascister, barne-kidnappere, pedofile og videre korrupte og kriminelle, som i frekkhet og falskhet verner om og beskytter og premierer hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt, innsetter de i posisjoner med penger og makt over andre. Som ledere for Kirke- og Undervisnings-departementet, Politi- og Justis-departementet, Familie-departementet, som Barneombud, som ledere for Norges Bank, de største og mest sentrale industri-virksomheter, osv., osv. Og hva blir det av slikt noe?

   Det blir blandt annet også økonomisk hegemoni, økonomisk diskriminering, grådighet, utplyndring, mangel på
økonomisk rettferdighet og mangel på demokrati og mangel på rettferdighet. Unødvendig, ulovlig - og forholdsvis lett å unngå, med rettferdighet og respekt for menneskeverdet og felles-verdiene.
   Også dette omfatter mitt berettigede krav om økonomisk rettferdighet.

   En må være nokså blind og dum for ikke å se denne sammenhengen.

   Og også dette, som fremgår av noen avsnitt fra mine offentlige Dagboks-notater for torsdag 01. november 2012:
   "
   Sterk vind og lyden fra vinden og mørke sky-drev og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 4, da jeg våknet nu efter sliten og trøtt sent i går kveld måtte avbryte alt jeg egentlig videre skulle gjøre for å gå og legge meg for å sove. Litt uthvilt nu, men skal forsøke sove noe mere efterpå. Det har blitt og blir altfor lite hvile og søvn. Sliter særlig også på øyne og rygg. (Og jeg som egentlig har, hadde, solid både øyne og rygg og mere til. Det er for jævlig, også det, for å si det mildt.) Jeg glemte å drikke kaffe i går. Det har efter hvert blitt mange over-doseringer av kaffe underveis, så kroppen og alt vemmes av kaffen og ikke tåler mere, men jeg prøver likevel å drikke kaffe, bare noe mindre en stund, for optimalt lettvindt og effektivt å holde meg våken og arbeidet med de forskjellige aspekter av saks-dokumentasjonen (inklusivt pc-teknologien) kontinuerlig. Kaffen har for arbeidet gjort sin nytte, og gjør det fortsatt om enn i mye mindre grad enn tidligere. Det samme forholdet hva angår mørk kakao-sjokolade og Coca Cola. Tobakken også, men den uten at jeg merker særlig til over-doseringen. Kroppen og helsen og kondisjonen svekkes, forkrøples og ødelegges uansett under slike forhold. Jo verre forhold, tortur og angrep dess mere. Te av forskjellig slag tar noe mere tid å tilberede og har jeg derfor bare nokså sjeldent brukt, i motsetning til vanlig.
   Tortur, fangehold, inkvisisjon, kidnapping og utplyndring er effektive virkemidler og våpen for å forkrøple, ødelegge, til-intetgjøre og drepe. Både innvendig og utvendig. Erfarne torturister vet hvordan å ødelegge både innvendig og utvendig, og vet i forskjellig grad både forskjellen og sammenhengen. Ofte gjør torturister mye på egnede måter for at ødeleggelsene skal være minst mulig synlige utvendig og i det ytre. Men ofte gjør torturister også det motsatte, for at ødeleggelsene skal være mest og best mulig synlige utvendig og i det ytre.
   Og torturister opererer med forskjellige rammer for sin virksomhet. Det norske terror-regimet for eksempel gjør veldig mye propaganda, indoktrinering og falsk dokumentasjon for å skjule torturen, ødeleggelsene og de ødelagte og drepte. Med olje-rikdommens penger og en svulstig stor, gjennom-korrupt offentlig forvaltning kriminelt dirigert uten hemninger forsøker den kriminelle elite i Norge iherdig å holde den politiske offentlige kriminaliteten skjult bak fasadene, bagatellisering, falsk dokumentasjon, trusler, premiering og valg-flesk. Også for ikke å bli straffe-forfulgt, mens utplyndringene og ødeleggelsene i en stadig villere overflod på kryss og tvers pågår i full fart. Mens langt på vei all reell lov og rett er tilsidesatt. Og falskheten, egoismen og frekkheten rår.

   De ødelagte og drepte skal hverken bli hørt eller sett. Og for alle er det ikke likså ille? For noen verre, for andre bedre? Og torturisten er glad for å se og å høre torturerte, ødelagte og drepte som ikke forstår at de har blitt torturert, ødelagt og drept. Og som på noe vis tror på og reklamerer for torturisten. Og for de som ikke tror eller tenker at de kan komme til å bli det. Torturisten vil det hele skal se ut som å være en lek, eller som til hjelp og nytte for den som tortureres og andre. Og selvfølgelig at ingen skal vite hva som er reell lov og rett. Og at alle skal tro at lov og rett er annerledes enn reell lov og rett.
   Forvirring, fortolkning, falskhet, frekkhet og synsing passer torturisten fortreffelig. Og fangehold, egoisme og ufrihet.

   Torturen gir forskjellig slags smerte, nød, forskrekkelse, sjokk, gråt, lidelse, reaksjon, etc., som tåles og utholdes i forskjellig varighet eller ikke tåles og utholdes i forskjellig varighet. Virkninger den som torturerer oppnår eller truer med som konsekvenser. Målet for torturisten er ikke alltid å drepe helt eller alt, annet enn det som er den eventuelle hensikten å drepe.
   Valg-mulighetene for den som tortureres kan være ingen eller flere, reelle eller ikke reelle.
   Torturisten ønsker å få eller å ta noe fra den og de som tortureres, eller bare å ødelegge noe eller noen. Det, den eller de torturisten ønsker å få eller å drepe er viktigere for torturisten enn den og de sine elementære livets rettigheter.

   Lett overskyet og skyet drivende nord-over og stadig nokså sterk vind utover formiddagen og dagen, med omkring 8 og 9 pluss-grader. Nokså mørkt, vind og 8 pluss-grader klokken 18. Jeg har vært innom Facebook en tur og det flommer stadig mere og mere med dokumentasjon, vitnesbyrd og beviser i saks-dokumentasjonen, som enda mere og videre beviser hva jeg har sagt og sier, men jeg jo hverken makter eller rekker å få med stort mere enn mere eller mindre små-plukk her. Bare det å forsøke ødelegger meg enda mere. Selve innskrivingen tar mye mere tid enn de fleste sikkert nok tror. Det er ikke bare å kopiere, klippe og lime eller automatisk. Det er annerledes og krever både flidighet, tid og teknologi. Grålig himmel, grålig mørkt, vind, regn og 6 pluss-grader mot midnatt. 
   
   Jeg måtte avbryte sent i går kveld diverse jeg egentlig skulle gjøre ferdig, fordi jeg ble så sliten og trøtt. Blandt annet et brev jeg tenkte egentlig å ha ferdig til i dag og avsendt. Brevet har jeg utsatt litt. Kanskje også fordi jeg var i post-kassen i går hvor det var 4 nye brev med penge-krav fra kidnapperne, to via NAV Innkreving, begge datert 25.10. 2012 ( ekstern ), og to via Statens Innkrevingssentral, begge datert 22.10. 2012 ( ekstern ). De later hele veien som at de ikke har fått svar-brev fra meg og som at lov og rett ikke gjelder. De sender meg kontinuerlig en strid strøm med brever med trakassering, trusler og fullstendig uberettigede penge-krav. Og jeg er ikke skyldig de noe som helst, mildt sagt, tvert om. Men de ivrer iherdig efter videre å trakassere og å utplyndre og å drepe. 

   "

   Det er ikke bare det at deres virksomhet er politisk organisert kriminalitet, de leker seg med våre liv, som de med tydelighet anser som uten menneskelig verdi. De er tyver, torturister og mordere. Og kanskje også sadister.

   Hverken politiet eller NAV eller SI eller andre er lov-forpliktet til å hjelpe Ap-regjeringen eller deres såkalte barnevern i eller for forbrytelser eller kriminell virksomhet. Som for eksempel kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring. Tvert om.

   Mennesker som kidnapper barn og fangeholder barn og torturerer eller utplyndrer barn, men som sier at de ikke forstår at det er det de har gjort eller gjør eller som sier at de ikke forstod eller forstår at det er ulovlig og straffbart, er et alvorlig problem. Barnet tilhører seg selv og like berettiget begge sine foreldre. Og begge foreldrene tilhører seg selv og like berettiget sitt barn. 

   Mennesker som kidnapper barn og fangeholder barn og torturerer eller utplyndrer barn, men som sier at de gjorde det fordi andre lokket eller lurte de til det eller ba de om det eller beordret de til det, eller at de bare var eller er delaktige i det, er ingen unnskyldning eller berettigelse. Hvem som enn fikk de eller får de til å gjøre det. Om så vedkommende eller delaktige er ansatt i eller omkring den offentlige forvaltningen, som absolutt hva som helst det enn er, er ingen unnskyldning eller berettigelse eller formildende omstendighet. For eksempel heller ikke om vedkommende er ansatt som dommer eller politi eller psykolog eller såkalt sakkyndig eller politiker eller lignende eller annet. Et eller flere dokumenter eller beordrelser fra en eller flere ansatt i eller omkring den offentlige forvaltningen er som det fremgår av dette heller ingen unnskyldning eller berettigelse eller formildende omstendighet. 

   At de sier at de gjorde det eller gjør eller var eller er delaktige i det eller unnlatende i forhold til det av hensyn til barnets beste eller av andre hensyn eller grunner, er heller ingen unnskyldning eller berettigelse eller formildende omstendighet. 
   Kidnapping, fangehold og tortur eller utplyndring overfor barn og foreldre er meget alvorlige og foraktelige forbrytelser. Kvasi-politi også.

   Slikt er grove forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet og lov og rett.

   Norske Arild Holta sier blandt annet følgende, i en artikkel publisert 18.03.2012:
   "
   Virker barnevernet, var leder for fagutvikling i Bufetat, Are Karlsen, retoriske overskrift til en kronikk. «Vi mangler kunnskap om hvordan barnevernets tilbud virker på ulike barn. Det er et etisk problem.» Slik summerte Forskning.no hans budskap, i ingressen.

   Det samme kom frem i NIBR-rapport 2006:7: Hjelpetiltak i barnevernet – virker de? «Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”).»
Når denne troen skal testes ut på familier og barn, så går det galt. Dels er det undertrykkende med innblanding i den private sfære. Barnevernet arbeider heller ikke myndiggjørende. Norge er også dømt for manglende respekt for privatlivet, i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ikke bare mht barnevernet. Trosbaserte tiltak i andres liv fungerer dårlig. Tross glorifiseringen av barnevernet hos et utall forkynnere ansatt som byråkrater, ledere i offentlig forvaltning, fosterforeldre, etc.

   Bohman & Sigvardsson fulgte gjennom mange år ca 600 barn fra før de var fylt ett år. Det var fosterbarn med maksimal stabilitet. Ikke den skadelige flyttingen mellom fosterfamilier og institusjoner som er vanlig. 168 av barna ble til og med adoptert. Prognosene var imidlertid bedre for barna i familiene de ble hentet fra. De dogmatiske har mange underlige forklaringer.
   I 2011 studerte danske forskere over 6000 barnevernsbarn. Barn i tilsvarende situasjon som disse, men uten omsorgsovertakelse, gikk det bedre med.
Forskerne bak begge disse undersøkelsene sliter med å bortforklare de uønskede resultatene. Kan vi bl.a. derav tro situasjonen er verre, og undre over om vi har å gjøre med flere typer bias. både mht forskning og forklaring? (...)

   Forskningen over, av barnevernets forsvarere, sier faktisk at barnevernet er skadelig for barn. (...)

   Mange barnevernsoffer truer med å ta saken til media. De opplever nærmest som journaliststudenten som skrev "Barnevernet i media" bevitnet, at sakene deres havner i søpla. (...) Politikere blir også kontaktet. De gjør normalt ingenting. (...)

   Keisere er kledd i de vakreste klær. I eventyret ropte barnet at keiseren var naken. Barna hører imidlertid ikke barnevernet på. I følge Berit Skauges masteroppgave (2010). Hvem hører på barn og unge som roper ut sin frustrasjon på Ung.no i kommentarfeltet under informasjonen om barnevern? Halvparten flykter fra barnevernet, skrev Nettavisen. (...)

   I den grad forskning blir brukt i barnevernet, så er den gjerne funnet på nederste hylle. Dette brukes som elendig evidens for å beholde overbevisningen, eller for å bortforklare forskning av høy kvalitet.
   "

   Hans artikkel befinner seg på følgende link:
   http://www.sfm.no/Arkiv-2012/Art-Mar-2012/180312.Tragedier-tabu-og-tro.htm

   Blandt referansene Arild Holta henviser til er følgende:

   -- Bohman & Sigvardsson: Et prospektivt longitudinelt studie av barn registrert for adopsjon
   http://www.barnasrett.no/Forskning/bohman.htm

   -- NIBR-rapport 2006:7, Hjelpetiltak i barnevernet – virker de?
   http://www.fritidforalle.no/media/15553/61ccb60c197ae701e47ecf620a0c7562.pdf

   -- Halvparten flykter fra barnevernet
   http://www.nettavisen.no/ioslo/article888891.ece

   Jeg kan om ønskelig henvise til veldig mangt og meget av kvalitative studier, undersøkelser, etc. som sier omtrentlig det samme.
   Det er ingen som helst berettiget tvil i så måte.

   Det er klart "barnevernet" virker. Både kidnappinger, fangehold og tortur overfor barn og foreldre virker. Det er derfor det er ulovlig og straffbart også.
   Det virker effektivt ødeleggende overfor både barnet, foreldrene, besteforeldrene og samfunnet.
   Deres virksomhet er sett i globalt, historisk, de forskjellige kulturers og verdens-litteraturens perspektiv på kryss og tvers gjennom-syret av hva som betegnes som perverst, sadisme og grov kriminalitet.

   Her skal jeg kort også gjengi noen henvisninger til diverse av disse forhold, i særlig relasjon til barnet og dets far. Fra Social Service Crimes Research (Cess Ssec), i USA: 

   Cess Ssec, 02.11. 2012: 
   http://www.facebook.com/cess.ssec/posts/434604856598549 

   The destruction of the family unit: 
   Shocking Statistics on Fathersless Children 

   -- 63% of youth suicides are from fatherless homes (US Dept. Of Health/Census) – 5 times the average.
   -- 
90% of all homeless and runaway children are from fatherless homes – 32 times the average.
   -- 
85% of all children who show behavior disorders come from fatherless homes – 20 times the average. (Center for Disease Control)
   -- 
80% of rapists with anger problems come from fatherless homes –14 times the average. (Justice & Behavior, Vol 14, p. 403-26)
   -- 
71% of all high school dropouts come from fatherless homes – 9 times the average. (National Principals Association Report)
   -- 
Father Factor in Education - Fatherless children are twice as likely to drop out of school.
   -- 
Children with Fathers who are involved are 40% less likely to repeat a grade in school.
   -- 
Children with Fathers who are involved are 70% less likely to drop out of school.
   -- 
Children with Fathers who are involved are more likely to get A’s in school.
   -- 
Children with Fathers who are involved are more likely to enjoy school and engage in extracurricular activities.
   -- 
75% of all adolescent patients in chemical abuse centers come from fatherless homes – 10 times the average.
   -- 
Father Factor in Drug and Alcohol Abuse - Researchers at Columbia University found that children living in two-parent household with a poor relationship with their father are 68% more likely to smoke, drink, or use drugs compared to all teens in two-parent households. Teens in single mother households are at a 30% higher risk than those in two-parent households.
   -- 
70% of youths in state-operated institutions come from fatherless homes – 9 times the average. (U.S. Dept. of Justice, Sept. 1988)
   -- 
85% of all youths in prison come from fatherless homes – 20 times the average. (Fulton Co. Georgia, Texas Dept. of Correction)
   -- 
Father Factor in Incarceration – Even after controlling for income, youths in father-absent households still had significantly higher odds of incarceration than those in mother-father families.  
   -- 
Youths who never had a father in the household experienced the highest odds. A 2002 Department of Justice survey of 7,000 inmates revealed that 39% of jail inmates lived in mother-only households.
   -- 
Approximately forty-six percent of jail inmates in 2002 had a previously incarcerated family member. One-fifth experienced a father in prison or jail.
   -- 
Father Factor in Crime - A study of 109 juvenile offenders indicated that family structure significantly predicts delinquency. Adolescents, particularly boys, in single-parent families were at higher risk of status, property and person delinquencies.
   -- 
Moreover, students attending schools with a high proportion of children of single parents are also at risk. A study of 13,986 women in prison showed that more than half grew up without their father. Forty-two percent grew up in a single-mother household and sixteen percent lived with neither parent
   -- 
Father Factor in Child Abuse – Compared to living with both parents, living in a single-parent home doubles the risk that a child will suffer physical, emotional, or educational neglect.
   -- 
The overall rate of child abuse and neglect in single-parent households is 27.3 children per 1,000, whereas the rate of overall maltreatment in two-parent households is 15.5 per 1,000.
   -- 
Daughters of single parents without a Father involved are 53% more likely to marry as teenagers, 711% more likely to have children as teenagers, 164% more likely to have a pre-marital birth and 92% more likely to get divorced themselves.
   --
Adolescent girls raised in a 2 parent home with involved Fathers are significantly less likely to be sexually active than girls raised without involved Fathers.
   -- 
43% of US children live without their father [US Department of Census]
   -- 
90% of homeless and runaway children are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census]
   -- 
80% of rapists motivated with displaced anger come from fatherless homes. [Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, pp. 403-26, 1978]
   -- 
71% of pregnant teenagers lack a father. [U.S. Department of Health and Human Services press release, Friday, March 26, 1999]
   -- 
63% of youth suicides are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census]
   -- 
85% of children who exhibit behavioral disorders come from fatherless homes. [Center for Disease Control]
   -- 
90% of adolescent repeat arsonists live with only their mother. [Wray Herbert, “Dousing the Kindlers,” Psychology Today, January, 1985, p. 28]
   -- 
71% of high school dropouts come from fatherless homes. [National Principals Association Report on the State of High Schools]
   -- 
75% of adolescent patients in chemical abuse centers come from fatherless homes. [Rainbows f for all God’s Children]
   -- 
70% of juveniles in state operated institutions have no father. [US Department of Justice, Special Report, Sept. 1988]
   -- 
85% of youths in prisons grew up in a fatherless home. [Fulton County Georgia jail populations, Texas Department of Corrections, 1992]
   -- 
Fatherless boys and girls are: twice as likely to drop out of high school; twice as likely to end up in jail; four times more likely to need help for emotional or behavioral problems. [US D.H.H.S. news release, March 26, 1999]
   -- 
Census Fatherhood Statistics
   -- 
64.3 million: Estimated number of fathers across the nation
   -- 
26.5 million: Number of fathers who are part of married-couple families with their own children under the age of 18.
   -- 
Among these fathers -
      - 
22 percent are raising three or more of their own children under 18 years old (among married-couple family households only).
      - 
2 percent live in the home of a relative or a non-relative.
      - 
2.5 million: Number of single fathers, up from 400,000 in 1970.
      - 
Currently, among single parents living with their children, 18 percent are men.
   -- 
Among these fathers -
      - 
8 percent are raising three or more of their own children under 18 years old.
      - 
42 percent are divorced, 38 percent have never married, 16 percent are separated and 4 percent are widowed. (The percentages of those divorced and never married are not significantly different from one another.)
      -
16 percent live in the home of a relative or a non-relative.
      - 
27 percent have an annual family income of $50,000 or more.
      - 
85 percent: Among the 30.2 million fathers living with children younger than 18, the percentage who lived with their biological children only.
      - 
11 percent lived with step-children
      - 
4 percent with adopted children 
       < 1 percent with foster children
   -- 
Recent policies encourage the development of programs designed to improve the economic status of low-income nonresident fathers and the financial and emotional support provided to their children.
   -- 
This brief provides ten key lessons from several important early responsible fatherhood initiatives that were developed and implemented during the 1990s and early 2000s.
   -- 
Formal evaluations of these earlier fatherhood efforts have been completed making this an opportune time to step back and assess what has been learned and how to build on the early programs’ successes and challenges.
   -- 
While the following statistics are formidable, the Responsible Fatherhood research literature generally supports the claim that a loving and nurturing father improves outcomes for children, families and communities.
   -- 
Children with involved, loving fathers are significantly more likely to do well in school, have healthy self-esteem, exhibit empathy and pro-social behavior, and avoid high-risk behaviors such as drug use, truancy, and criminal activity compared to children who have uninvolved fathers.
   -- 
Studies on parent-child relationships and child wellbeing show that father love is an important factor in predicting the social, emotional, and cognitive development and functioning of children and young adults.
   -- 
24 million children (34 percent) live absent their biological father.
   -- 
Nearly 20 million children (27 percent) live in single-parent homes.
   -- 
43 percent of first marriages dissolve within fifteen years; about 60 percent of divorcing couples have children; and approximately one million children each year experience the divorce of their parents.
   -- 
Fathers who live with their children are more likely to have a close, enduring relationship with their children than those who do not.
   -- 
Compared to children born within marriage, children born to cohabiting parents are three times as likely to experience father absence, and children born to unmarried, non-cohabiting parents are four times as likely to live in a father-absent home.
   -- 
About 40 percent of children in father-absent homes have not seen their father at all during the past year; 26 percent of absent fathers live in a different state than their children; and 50 percent of children living absent their father have never set foot in their father’s home.
   -- 
Children who live absent their biological fathers are, on average, at least two to three times more likely to be poor, to use drugs, to experience educational, health, emotional and behavioral problems, to be victims of child abuse, and to engage in criminal behavior than their peers who live with their married, biological (or adoptive) parents.
   -- 
From 1995 to 2000, the proportion of children living in single-parent homes slightly declined, while the proportion of children living with two married parents remained stable.

   http://thefatherlessgeneration.wordpress.com/statistics/ 

   "


   For her også å si noen ytterligere ord om slike forhold, på engelsk:

   A crime and war against humanity, human dignity and against law and justice.

   And equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prisoner hold and torture and illegal and punishable.
   Absolutely no one shall be able to take a child from his father or mother, not even a judge, without being punished for kidnapping, capture, torture, etc.

   The only legal custody decision is equality, and nobody needs a judge for that.

    Political mafia activity in and around the public administration, organized Crime, is illegal and punishable.

   Taking the child or children from a father or mother, or to take a father or mother from the child, is so perverse that almost anything can be. And that's what they've done. And perverted many of the civilian population to believe that is legal and acceptable. They are monsters and try to make the civilian population and the world into monsters.

   If a monster, then in prison for the crime. No crime, no prison.

   It is not a conquest or war or about being the most fittest or best. You don't murder your father or your mother or your child.
   You as a human don't take the child from a father or a mother, or the father or mother from the child. Not either the dignity or human value.

   Absolutely nothing is more dangerous to people and society than criminals employed in the public (including political and legal or juridical) administration.
   Illegal laws, invisible or visible, is not in line with law. They are a weapon for criminals.


   Politi-anmeldelsen ble fra min side utvidet til også å omfatte blandt annet organisert kriminalitet, Straffeloven 2005 § 79. Pluss dens § 77. 
   Og også Straffeloven 2005 kapittel 16, § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110. 
   Og Straffeloven 1902 § 129. Jeg har også krevd efterforskning og straffe-ansvar i forhold til dens § 4 og § 123 og flere av dens bestemmelser. Deriblandt dens § 215 og § 216. 
   Politi-anmeldelsen innbefatter på samme måte også forbrytelser mot blandt annet Straffeloven 1902 § 110, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 124, § 125 og flere. Blandt annet også § 140. 
   Og flere av Menneskerettslovens (og EMK / Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ) lov-bestemmelser. 

   Også blandt annet Menneskerettsloven V4 (ICESCR), Art 5 P1 og P2 sier og har lov-bestemt noe om dette, som egentlig gjelder for alle konvensjonene og lov-bestemmelsene i hele Menneskerettsloven: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.  
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."    Med hilsen fra meg,

   Rune L. Hansen, 


   Mandag 05. november 2012, Vinberget, Vindafjord.---