-- 20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 21. oktober 
2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Statsadvokaten / Riksadvokaten, hermed også nu via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt
& til Justis-departementet,
e-post: justis@stortinget.no
& til
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Mandag 21. oktober 2013, Tindeland


   Til SI, NAV-I, Politietflere og alle - videre mest ang. den økonomiske og juridiske side av saken

   Jeg henviser til sakens brev-korrespondanse og politi-anmeldelse.
   Her nu skal jeg tilføyende gjennomgå visse aspekter av saken. For ordens skyld oppdeler jeg dette i flere deler, med overskrifter.


   Del 1 -- SAKEN:

   For den som orker eller er interessert i å sette seg noe inn i saken og i hva som blir sagt, er det min påstand at det er ikke vanskelig å forstå at den handler om hvordan jeg og min familie lenge kontinuerlig og uberettiget grov-kriminelt har blitt og blir forfulgt, angrepet og ødelagt. Politisk organisert og målrettet. Og at hverken lov og rett eller hva som fra vår side blir sagt eller vår situasjon blir hensyntatt. Og målet og metodene for de kriminelle har lenge utvetydig vært forutsigbare - og har jeg lenge gjort oppmerksom på.
   Det er fritt frem for ansatte i den offentlige forvaltningen å begå grove forbrytelser som ikke blir straffe-forfulgt. Dette har skjedd og skjer metodisk og systematisk og målrettet i denne saken.

   Og mht. den økonomiske trakasseringen og utplyndringen:

   Hva har jeg gjort som berettiger til en slik behandling av meg?
   Ikke har jeg kjøpt noe, bestilt noe, avtalt noe, leid noe eller gjort noe. Og ikke har jeg gjort noen forbrytelse.
   Likevel har jeg blitt og blir jeg kontinuerlig angrepet med krav om å betale penger.
   Krav fremsatt av representanter for norske myndigheter. Ulovlige krav og krav med basis i deres ulovlige og straffbare forbrytelser.


   Del 2 -- RETTSSIKKERHET:

   En av statens definisjoner på rettssikkerhet:
   "Kjernen i begrepet rettssikkerhet er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser."
   Kilde: NOU 2009:15

   Men hvem gir oss disse rettighetene når staten ikke vil og en f.eks. ikke har penger til å betale for hjelp? Dette er rettigheter vi skal ha uoppfordret, men vi får det ikke. Vi blir tvert om både nektet og lurt.


   
I ECHR (EMK) Art 6, er blandt annet følgende lov-bestemt:
   "Art 6. Retten til en rettferdig rettergang
   1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

   Og ECHR (EMK) Art 13 har følgende lov-bestemmelse:
   "Art 13. Retten til et effektivt rettsmiddel
   Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."


   Retten til effektivt rettsmiddel innebærer i henhold til ECHR (EMD) og lov og rett blandt annet også retten til muntlig tilstedeværelse. Hvilket jeg også gjør krav på.


   Disse og mange flere av mine menneske-rettigheter har ulovlig og straffbart blitt og blir fortsatt krenket i denne saken.
   Også ikke minst av representanter for påtale-myndigheten. Inklusivt Statsadvokaten / Riksadvokaten, som nu i lang tid har hatt saken til behandling, men som enda ikke har latt høre fra seg.

   Ved å ha ratisfisert (undertegnet og akseptert) den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) plikter den norske stat å IKKE utføre irreversible handlinger mot individet, liten som stor. Dvs. krenkelser av enhver art. er forbudt. Dette blandt annet også i forhold til urimelige saksomkostninger, rettsgebyrer, etc. I det heletatt også i forhold til økonomi, trygd, eiendom og eiendeler.


   Del 3 -- SAKSOMKOSTNINGER, RETTSGEBYR, ETC:

   Jeg vises i denne sammenheng til at ECHR (EMK) både Art 6 nr.1 og Art 13 regulerer forholdet rundt rettsgebyr og saksomkostninger, etc.
   Og at begge også skal være en garanti for at ingen skal kunne bli ilagt eller krevd for urimelige saks-omkostninger eller retts-gebyrer.
   Slik også i henhold til ECHR (EMD) sin praksis på området.


   
Og ECHR (EMK) P1 Art 1, har følgende lov-bestemmelse:
   "Art 1. Vern om eiendom
   Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.
   Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter."

   Jeg henviser til ECHR (EMD / EMK) via Greta Løvinne Constantine Solheim, gjengitt i mine offentlige Dagboks-notater for 18.09. 2013.
   Mine fortløpende daglige offentlige Dagboks-notater inngår i politi-anmeldelsen, samtidig som de grundig utdyper den, blandt annet også med veldig mange vitneprov fra rundt omkring i hele Norge.

   Greta Løvinne Constantine Solheim, 18.09. 2013:
   "Valiuliene mot Litauen er et typisk eksempel på hva som (minst) kan omfattes av EMK Art 13. Jeg tillater meg å anføre at folk i tillegg bør være klar over en også kan gjøre hevd på EMKs første tilleggsprotokoll Art 1, idet ”Eiendom” kan være eiendeler eller formuesgoder, herunder rettskrav, og beskytter dermed hva angår skadeerstatningskrav og kravet til å kunne nyte sin eiendom i fred uten vilkårlig innblandling, jf Art 8. Sistnevnte kan omfatte urettsmessige idømte sakskostnader som namsmannen har tatt utlegg for uten å foreta den nødvendige interesseavveining. Dette selv om det ikke er effektuert, da selve utlegget med ex pant i bolig - med de betalingsanmerkninger og skader det medfører - utgjør både et uforholdmessig - og nye - overgrep.

   Hva angår erstatningskrav må det påvises at en har et legitimt erstatningskrav, men som norske myndigheter enten ikke har adekvat behandlet og/eller forskjellsbehandlet i strid med EMK Art 14. Mao må det påvises at skadeerstatningslovens vilkår er oppfylt, og det foreligger erstatningsbetingende ansvar for de saksøktes (uaktsomme eller grov uaktsomme) handlinger herunder unnlatelser, og faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skader/tap. Og at det foreligger fast rettspraksis i nasjonale domstoler å behandle slike krav, slik at en derfor hadde/har legitime forventninger om at kravet skulle/skal bli rettslig behandlet på en legitim rettslig måte, herunder at en som følge av lidte tap hadde en berettiget/legitim forventning om at rettskravet vil innebære erstatning for skadene, i tråd med gjeldende erstatningsrett.

   Jeg viser til EMDs argumenter i Case of DRAGON v. Frankrike av 10.06. 2005, og sak Pressos Companía Naviera S.A. and Others v. Belgium av 20.11.1995. Sisnevnte gjaldt rettskrav for skade som følge av ulykker angivelig forårsaket av belgiske piloters uaktsomhet. Etter belgisk erstatningsrett oppstod rettskrav idet skaden inntraff. EMD kategoriserte disse rettskravene som ”formuesgoder” som nøt første tilleggsprotokoll Art 1-beskyttelse."


   Noen adekvat behandling eller interesseavveining hva angår økonomiske saksbehandlingskrav eller i det heletatt det økonomiske har på ingen som helst måte blitt gjort i dette saks-komplekset, heller ikke av representanter for rettsvesenet, hvilket også fremgår av retts-dokumentene.    Del 4 -- ANGÅENDE OVER-ORDNEDE NORSKE INSTANSER FOR Å SIKRE MOT OFFENTLIG URETT:

   I Norges Grunnlov § 75 l er følgende lov-bestemmelse:
   "Det tilkommer Storthinget: (l.) at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger."


   Sivilombudsmannen (SOM) har noe av denne hensikt, oppgave og forpliktelse.
   Det er lovbestemt i Sivilombudsmannens formål § 3:
   "Som Stortingets tillitsmann skal ombudsmannen på den måte som fastsatt i denne lov og i hans instruks, søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene."


   Litt sitat, fra et brev fra Sivilombudsmannen datert 03.06. 2010 til meg ( ekstern ):
   "Det fremgår av det vedlagte e-brevet 27. mai 2010 til politidistriktet ( ekstern ) at du påklager politiets henleggelsesbeslutning. Du må i første omgang avvente politiets og statsadvokatens behandling av klagen. Når saken er endelig avgjort av Rogaland statsadvokatembeter, kan du eventuelt fremsette en ny klage hit. Du bør i så fall vedlegge kopi av de vedtak som er truffet i saken.
   For ordens skyld bemerkes det at påtalemyndighten er forutsatt å skulle ha en særlig uavhengig og selvstendig stilling med hensyn til påtaleavgjørelser. Selv om påtalemyndighetens virksomhet er omfattet av ombudsmannens arbeidsområde, vil ombudsmannen måtte være tilbakeholden med å overprøve realiteten i påtalemessige beslutninger og vedtak som treffes.
   Ut over denne orienteringen gir din henvendelse ikke grunn til noe ytterligere herfra nå."

   Dette sa og sier Sivilombudsmannen.
   Som jeg nu flere ganger har opplyst om, har jeg enda ikke mottatt ferdig avgjort saksbehandling fra Statsadvokaten eller Riksadvokaten. Dette til tross for flere purringer og sakens alvor.


   Del 5 -- ANGÅENDE SOSIAL TRYGGHET:

    Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Videre:
   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 25:
   "1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."

   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Artikkel 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Menneskerettighetserklæringen (FN, 1948) Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

  
   Del 5 -- ANGÅENDE FORELDRE-RETT, FAMILIE-RETT OG LIVETS RETT:


   Retten til familie, barn, foreldre og ekteskap er i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land nu revolusjonerende i ferd med å bli fjernet, i regi av en smittsom og perverterende politisk mafia-virksomhet.
   Hva som tidligere har vært menneske-rett, menneske-rettigheter, natur-rett, folke-rett, straffe-rett og kristen-rett er i ferd med å bli tatt ifra oss.

   At den eller de foreldre som får sitt barn kidnappet av de kriminelle også blir forsøkt ødelagt, videre utplyndret og drept, er også et vitnesbyrd om den kriminelle galskap i alt dette. Likeså at også barn som blir utsatt for dette også overlever dårlig.

   Familien arbeider i glede og selvfølgelighet for hverandre, hvor enn dårlig eller lite perpekt den er, og familien lever og arbeider i naturlighet for å tjene hverandre og er en biologisk naturlig organisme. Den er ens kilde, utspring og tilhørighet, identitet og eiendom. Og familien, hver enkelt i all sin unikhet, er den basis som tilfører samfunnet og verden hva som alltid er nødvendig og levende. Å miste erkjennelse og viten om dette er katastrofalt.

   Kidnapping og fangehold av barn bort vekk fra en eller begge sine naturlige foreldre ER og SKAL VÆRE ulovlig og straffbart!
   Les f.eks. Straffeloven! Eller f.eks. Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Vanskelig å forstå???   Del 6 - ANGÅENDE LOV-HJEMMEL:

   Det henvises av visse i denne saken til ulovlige lover og avgjørelser.

   Prosedyrene for å vedta et lov-forslag hverken er eller gir garanti for lovlighet. 
   Både ansatte i Kongens Statsråd og i storting og regjering er, som enhver norsk borger, underlagt lov og rett, inklusivt selvfølgelig også Norges Grunnlov og Straffeloven, pluss andre lovlige lov-bestemmelser. 
   Det er enhver norsk borgers rett eller plikt å kvalitets-kontrollere offentlige lov-bestemmelser og avgjørelser. For å få stoppet ulovlige slike, samt å bidra til eventuell lov-bestemt straffe-forfølgelse og retts-prosess. 
   Det er derfor viktig å politi-anmelde når det er behov for det. 

   Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes." 

   I Norges Grunnlov § 30 er blandt annet følgende bestemt: 
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten." 

   Og f. eks. i Ansvarlighetsloven, kapittel 2 om "Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget" § 11: 
   "Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år." 

   Påtale og straffe-forfølgelse med Riksrett er noe som kan komme i steden for vanlig straffe-forfølgelse, men erstatter ikke vanlig straffe-forfølgelse. Det er altså uansett viktig å politi-anmelde når det er behov for det.

   
   Jeg ber bortsatt om å bli tatt til efterretning.

   Jeg vil samtidig påpeke at min rett til, og mitt krav om, gjenopprettelse og erstatning fortsatt og videre er gjeldende. Og at både offentlige myndigheter og instanser og deres representanter både har et ansvar og et med-ansvar i forhold til alt dette.
   Og at selv om jeg fullstendig blir drept (og videre begravd i og med falsk dokumentasjon og falsk døds-attest), så vil blandt annet likevel også mine tidligere fremsatte krav om økonomisk erstatning være gjeldende. En økonomisk erstatning som da tilfaller mine arvinger, dvs. mine barn med min ektefelle eller eventuelt deres arvinger.
   
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 21. oktober 2013, Tindeland.

---
---