-- 20100603-Svar-brev-fra-Sivilombudsmannen.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern )  ---

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg med posten 05.06. 2010.


Fra:
Sivilombudsmannen,
Akersgata 8, inngang Tollbugata,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.

Til:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.


Vår referanse:  2010/1321         Deres referanse:      Vår saksbehandler:  Harald Søndenå Jacobsen      Dato: 03.06.2010


AVVISNING AV KLAGE PÅ HENLEGGELSE AV ANMELDELSE

Det vises til ditt brev 27. mai 2010 ( ekstern ) der du ber ombudsmannen om å hjelpe deg og dine barn i en sak angående en "uberettiget henlagt politi-anmeldelse og klagen over henleggelsen". Videre vises det til kopi av ditt e-brev av samme dato til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ( ekstern ). Ombudsmannen forstår deg slik at du har inngitt en politianmelselse mot minst èn navngitt person ansatt i Haugesund kommunes barneverntjeneste for brudd på en rekke straffebestemmelser.

Den offentlige forvaltning skal i første omgang selv ha hatt muligheten til å ordne sitt forhold til borgerne. Ombudsmannen skal derfor normalt ikke behandle en sak før den er endelig avgjort av forvaltningen, se side 7 i vedlagte orientering
(./.) om ombudsmannsordningen. Det fremgår av det vedlagte e-brevet 27. mai 2010 til politidistriktet at du påklager politiets henleggelsesbeslutning. Du må i første omgang avvente politiets og statsadvokatens behandling av klagen. Når saken er endelig avgjort av Rogaland statsadvokatembeter, kan du eventuelt fremsette en ny klage hit. Du bør i så fall vedlegge kopi av de vedtak som er truffet i saken.

For ordens skyld bemerkes det at påtalemyndighten er forutsatt å skulle ha en særlig uavhengig og selvstendig stilling med hensyn til påtaleavgjørelser. Selv om påtalemyndighetens virksomhet er omfattet av ombudsmannens arbeidsområde, vil ombudsmannen måtte være tilbakeholden med å overprøve realiteten i påtalemessige beslutninger og vedtak som treffes.

Ut over denne orienteringen gir din henvendelse ikke grunn til noe ytterligere herfra nå.


For ombudsmannen  

Eivind Sveum Brattegard  (( + underskrift ))
kontorsjef

Adresse:

Sivilombudsmannen,
Akersgata 8, inngang Tollbugata,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
Telefon 22 82 83 00. Grønt nummer 800 80 039.
Telefaks 22 82 85 11.
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no  


---