-- 20150304-til-SI-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet tidlig morgen onsdag 04. mars 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. Til:
Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  
&  Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
& Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Onsdag 04. mars 2015, Vikebygd


   Til SI, ang. saksforhold og saksbehandling

   Jeg henviser videre til sakens brev-korrespondanse og politi-anmeldelse. (Direkte linker øverst i dette brev.)

   Og jeg henviser særlig til brev til meg datert 13.02. 2015 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). Journalnr. 1150291827. Hvor det blir det blir fremmet et økonomisk krav mot meg med begrunnelse i at Haugaland tingretts dom mot meg av 24.06. 2014 ( ekstern ) er rettskraftig. Brevet har samtidig vedlagt beslutning fra Gulating lagmannsrett og kjennelse fra Norges høyesterett - som begge nekter anke fremmet.

   Imidlertid fremgår med tydelighet av de to vedlegg og min anke at dommen er ulovlig og dermed heller ikke rettskraftig.
   I mitt brev datert 07.01. 2015 til Statens Innkrevingssentral ( ekstern ) henviser jeg til anken:
   
20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html 
   Hvor jeg blandt annet skriver følgende: 
   "Fakta i saken og mine innlegg i saken har i seg selv ulovlig og straffbart blitt utestengt fra saken, av flere av disse myndigheters angjeldende representanter. Deriblandt også de større perspektiver og årsaker som saken intimt har sammenheng med. Jeg henviser igjen og også videre til min saksdokumentasjon.
   Vesentlige fakta, sammenhenger og omstendigheter i saken har fra disse sin side både blitt utestengt og forfalsket. Og saksbehandlingen har hatt og har et utvetydig preg av ulovlig forfølgelse og kriminelle hensikter."

   At min politi-anmeldelse mot dommerne og deres med-spillere enda ikke er saksbehandlet og straffe-forfulgt av offentlig myndighet kan ikke jeg klandres eller forurettes for.

   For å forklare og utdype alt dette nærmere skal jeg her nu gjengi begynnelsen av et brev jeg enda ikke er helt ferdig med:

   --- Sitat:

   Meddelelse og videre politi-anmeldelse angående norske myndigheter, våre menneske-rettigheter og konkret sak

   Dette brevet med sine 4 avsnitt er til mottagerne av dette brevet, pluss enhver annen.

   Avsnitt 1 av 4.

   Dette brevets avsnitt 1 er en nødvendig innledning. Om reell lov og rett gjeldende i og for Norge og om rettsvesenet og dommere og saks-behandlere. I vid betydning av ordene.
   
   Selvfølgelig skal og må menneske-rettighetene - å ikke å forbryte seg mot noen av de - gjelde for enhver ansatt i eller under den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen - og ethvert menneske. Dette fremgår klart og tydelig i både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. 
   Blandt annet også f.eks. av Menneskerettsloven V3&4&5&6 (ICESCR & ICCPR: 
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Lov-bestemmelser og dommer og saks-behandlinger må være i samsvar med over-ordnet lov (lex superior) og prinsippene for lov og rett for å kunne bli lovlige. Og menneske-rettighetene skal i Norge være over alt annet av lov og rett - inklusivt også over Høyesterett. Det fremgår utvetydig av menneskeretts-konvensjonene at de gjelder over alt annet av lov og rett straks de er ratifisert. (Eventuelle unntak, som bare kan vare i en kortvarig begynnelse efter ratifikasjonen må det fra konvensjons-parten søkes om.)

   Grove menneskeretts-forbrytelser i regi av offentlig forvaltning overfor et enkelt menneske eller flere er i alminnelighet lett å erkjenne og å innse for et voksent, anstendige menneske i eller utenfor den offentlige forvaltningen.
   La meg derfor også minne særlig om disse ordene fra Norges Grunnlov § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."

   Rettsvesenet i dagens Norge med Høyesterett i spissen, politisk dirigert av ulovlige lover, forskrifter, direktiver, unnlatelser, utnevnelser, etc., nekter konsekvent å rette seg efter Menneskerettsloven, EMD og Norges Grunnlov. Hvilket har vært og er systematisk meget grove og straffbare forbrytelser i deres regi. Unntakene er unntak og er ikke mange.

   Menneske-rettighetene har vært gjeldende lov og rett i og for Norge siden de ble ratifisert. (Ratifisering er den endelige forpliktende underskrifts-prosessen mellom konvensjons-partene.) Og har dessuten enda mere utvetydig vært i Norges Grunnlov siden 1994. Og har i tillegg blandt annnet også vært lov-bestemt i og med Menneskerettsloven siden 1999. Pluss diverse lov-bestemmelser rundt omkring i Straffeloven.
   Det er alltid over-ordnet lov og rett (lex superior) som er og skal være reell gjeldende lov og rett. Lovlig ratifiserte menneskeretts-konvensjoner er alltid over-ordnet lov og rett.
   Den offentlige forvaltningen, inklusivt dommerne i Høyesterett og alle andre, er selvfølgelig også lov-forpliktet til å rette seg efter blandt annet EMD og EMK (ECHR) Art 32 og efterfølgende artikler.
   
   Hensikten fra disse grov-kriminelle dommerne og den politiske mafiaen er den samme som deres grov-kriminelle praksis: Å erstatte menneske-rettighetene nasjonalt med seg selv.

   Norges Grunnlov § 110c f.eks. sier klart og utvetydig:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.
   Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675."

   Blandt annet den politiske såkalte
Grunnlovs-reformen i Norge i 2014 var og er et forsøk på å omdefinere menneske-rettighetene, for å erstatte menneske-rettighetene med noe annet - seg selv. (Det samme hva angår blandt annet flere lov-forslag i Straffeloven 2005.)

   For å erstatte de med liksom lov-hjemmel for en nasjonal politisk offentlig mafia-virksomhet (organisert kriminalitet) hvor dommerne (i vid betydning av ordet) har vært, er og skal være sentrale nøkkel-personer for driften. 
Med "skjulte" hensikter som egentlig er meget synlige og tydelige. For liksom selv å lovliggjøre sin forbryter-virksomhet. Systematiske forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, hus-inkvisisjoner, terror, både tilfeldige, vilkårlige og målrettede kidnappinger av barn og foreldre, familie-splittelser, trusler, tortur, utplyndringer, ulovlige lov-bestemmelser, trakassering og drap, etc. Samtidig med produksjon og hvitvasking av falsk dokumentasjon og propaganda. Og at sivil-befolkningen på de forskjelligste måter nektes reell tilgang til lovlig reell lov og rett gjeldende i og for Norge.

   At dette og medvirkning i dette er en meget alvorlig og katastrofal situasjon som jeg har politi-anmeldt og grundig dokumentert skal det ikke kunne være noen tvil om.

   Det er for enhver enkelt nok å se at virksomheten forbryter seg mot våre menneske-rettigheter. Menneske-rettigheter som i følge menneskeretts-konvensjonene er og skal være umistelige og uavhendelige. Og som det direkte og indirekte er lov-bestemt i alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Det er altså ikke loven og våre menneske-rettigheter de respekterer. De har valgt og velger å være loyale til personer ansatt i den offentlige forvaltningen heller enn til våre menneske-rettigheter.


   For mitt vedkommende forsøker jeg konstant om og om igjen å holde ut og å overleve for ikke helt fullstendig å bli drept og utplyndret av denne politiske mafia-virksomheten. Og for å få den kompetent nødvendig straffe-forfulgt og stoppet. Inklusivt gjenopprettelse av lov og rett i og for Norge og for min egen familie og alle de andre forurettede. Noen som helst andre muligheter har jeg heller ikke.

   En meget sentral kjerne i denne mafia-virksomheten er at barn og foreldre har blitt og blir frastjålet sin familie-rett og foreldre-rett, alt det kjæreste og nødvendigste de har, med alle de nokså automatiske konsekvenser dette medfører. Mennesker som er degradert og fra-stjålet sin rett til familie-liv og sin foreldre-rett 
og som dermed og iøvrig kontinuerlig tortureres og utplyndres og stigmatiseres - og mildt sagt diskrimineres. Og for foreldrene sitt vedkommende også egentlig i realiteten dermed er fratatt retten til særlig kontakt med også andre sine barn og familier. De er fullstendig gjort mindre-verdige og uverdige et menneske-liv.

   Virksomheten handler ikke om nødverge, men om å hjelpe den politiske og offentlige mafiaen, nasjonalt og kommunalt, med å kvitte seg med mennesker på mest mulig effektiv og skrekk-inngytende måte. Både vilkårlig og målrettet. Nyttig og praktisk for mange. De stjeler barn og foreldre, som blir likså borte som drept. Borte og ødelagte. De degraderer, ødelegger og stjeler menneske-liv og alt det kjæreste og mest verdifulle og nødvendige barn og foreldre og mennesker har.

   Medvirkning i slike forbrytelser er hverken akseptabelt eller lovlig. Mildt sagt.

   Barnekonvensjonen har blandt annet følgende utvetydige total-forbud mot bortførelse av barn (og foreldre)
   Art 7:

   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Hvorfor respekteres ikke f.eks. Barnekonvensjonen Art 7?

   Et anstendig eller lovlydig menneske fratar ikke et med-menneske retten til sitt familie-liv og sin foreldre-rett (med alt hva dette automatisk medfører). Et anstendig menneske fratar ikke et med-menneske sin identitet, sin trivsel, sin slekt, sin arv, sitt liv, etc. Og torturerer ikke. kidnapper ikke, krenker ikke, etc. Et anstendig menneske tar ikke et barn fra sin far eller mor. Unntatt i og for nødverge, hvilket blandt annet betyr for en kortest mulig tid og til noe bedre og med aktivt arbeide for gjenopprettelse igangsatt. (Nødverge gjør at noe som er ulovlig og straffbart likevel ikke skal straffes. Hvis betingelsene for nødverge klart nok oppfylles.)
   Og et anstendig menneske begår ikke hus-inkvisisjoner eller andre inkvisisjoner, unntatt i kriminelle tilfeller. Og ingenting av noe slikt skal kunne skje dirigert eller utført av ukompetente mennesker og heller ikke med falsk dokumentasjon og heller ikke uten kompetent og habil igangsatt retts-prosess. Og heller ikke ved underveis å krenke noen sine menneske-rettigheter, Osv.!
   Alt slikt, eller noen slags medvirkning i noe slikt, er grovt ulovlig og straffbart, både nasjonalt og inter-nasjonalt - og skal kompetent straffe-forfølges og dømmes.

   Men slike forbrytelser skjer i et meget stort og systematisk omfang i dagens Norge, i politisk offentlig regi. Med nepotisme og impunity i den offentlige forvaltningens nøkkel-posisjoner.
   Med unnlatelse av å respektere menneske-rettighetene, med manipulering med mere eller mindre ulovlige lover, med trakassering og falsk dokumentasjon (for liksom å rettferdiggjøre forbrytelsene), med å nekte å straffe-forfølge forbrytelser i regi av offentlig ansatte mot sivil-befolkningen, etc.

   Med offentlig selektiv bruk og unnlatelse av bruk av lov-paragrafer er absolutt hva som helst av offentlig organisert kriminalitet mulig å bygge opp og utøve. Enda verre om mulig om ikke den halv-del av Straffeloven som omhandler forbrytelser i regi av offentlig ansatte, inklusivt menneskeretts-forbrytelser, effektivt er i bruk og offentlig ansatte ikke straffe-forfølges og dømmes. Og om mulig ytterligere enda verre om det ustraffet tillages, brukes og manipuleres med ulovlige lov-bestemmelser og dommer.

   Falsk dokumentasjon er ikke helt det samme som forfalsket dokumentasjon, men er ikke mindre ulovlig eller alvorlig. Og brukes og hvitvaskes systematisk i stort omfang for å skjule, utøve og videreføre andre forbrytelser.
   Falsk dokumentasjon kan være både å unnlate å opplyse eller hensynta saks-forholdene, og andre måter å forfalske de på. Deriblandt bruk av ulovlige eller urelevante lov-bestemmelser, trakassering, etc.
   Selv tilsynelatende små forbrytelser kan være viktige brikker brukt i eller for større og flere forbrytelser.

   De er loyale til personer ansatt i den offentlige forvaltningen heller enn til våre menneske-rettigheter. De tror de driver en privat virksomhet (Norge AS) hvor de kan gjøre omtrent akkurat som de selv vil. Dagens Norge styres av en politisk elite som gjennomsyrer den offentlige forvaltningen med sine nøkkel-personer som sitter på kontorene sine og arbeider effektivt for at våre menneske-rettigheter ikke skal kunne gjelde. Falsk og hvitvasket dokumentasjon og ulovlige lover og dommer og politisk og offentlig mafia-virksomhet er en demonisk hellig tre-enighet for slike mennesker. De tillater bare sine likesinnede og med-spillere i sine nøkkel-posisjoner. At noen tror de er folke-valgte er ingenting annet enn indoktrinering og "saklighet" som utelater saklighet. Og når de ikke straffe-forfølges er de ustoppelige.

   Enklest for mange under slike forhold er å tillage, følge eller bruke ulovlige lover, dommer og vedtak. Som ikke er i samsvar med over-ordnet lov og prinsippene for lovlig lov og rett. Hvem har skylden for - hvem er skyldige i - blandt annet de forbrytelser mot menneskeheten og det folkemord som foregår i dagens Norge? Svaret er enkelt: Politikere, dommere og andre i og under og utenfor den offentlige forvaltningen som har degradert menneske-rettighetene, lov og rett og med-mennesker.

   Det er egentlig - for enhver som orienterer seg i hva som systematisk foregår der eller som har innsyn i enkelt-saker - og samtidig kjenner til menneske-rettighetene - meget meget lett å se og solid bevise at veldig mange ansatte i den offentlige (inklusivt juridiske og politiske) forvaltningen i dagens Norge er grov-kriminelle. Blandt annet også ikke minst høyesteretts-dommere. Dagens norske rettsvesenet og norske offentlige politikk er grov-kriminelt gjennom-korrupt. Og fullstendig uten respekt for menneske-rettighetene, annet enn i falskhet. Mennesker flest, inklusivt blandt annet advokater, våger ikke å risikere å protestere på dette regimet.
   Veldig mange av menneske-rettighetene er som sagt meget lett å forstå. Det er oftest ikke forståelsen som mangler når dagens offentlige forvaltning i Norge forbryter seg mot menneske-rettighetene, men viljen. Viljen har blitt og er i alminnelighet grov-kriminell.

   Blandt annet EMK Art 8 inneholder enhvers rett til sitt privat-liv og familie-liv.
   Og er mildt sagt ikke respektert av den politiske og offentlige mafiaen i dagens Norge.

   Ved at en politikk tillater diskriminering og degradering av et noe stort antall mennesker vil de mange som tjener makt, karriære, egoisme eller penger på det forsvare, stemme på og applaudere virksomheten - og smitte mange andre til det samme.
   Å tillate diskriminering og degradering av han-kjønn i forhold til felles barn med hun-kjønn for eksempel. Kvinner og kvinne-bedårere vil juble innvendig. Det blir og er garantert populær politikk blandt kvinner. For å fjerne og å forurette menn. Særlig mange kvinner både i Norge og andre land vil samtidig også påstå at det er både lovlig og riktig.
   Diskriminering og degradering av jøder for eksempel. Under Hitler-regjeringen i Tyskland. Populært, lønnsomt og applaudert så lenge det varte.

   Menneskerettserklæringen Art 16 er utvetydig:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Som f.eks. også Menneskerettserklæringen Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Det er ingen som kan betvile at det er sadisme, terror, tortur, inkvisisjoner og kidnappinger de driver med. Og heller ikke at alt slikt utvetydig er meget forbudt og ulovlig både i Menneskerettsloven og Straffeloven. Mange steder både i Straffeloven og Menneskerettsloven! Til og med blir det klart og tydelig definert som forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i Straffeloven 2005 - og i inter-nasjonal lov og rett.

   Det er altså ikke loven og våre menneske-rettigheter de respekterer. De har valgt og velger å være loyale til personer ansatt i den offentlige forvaltningen heller enn til våre menneske-rettigheter.
   Våre menneske-rettigheter og reell lov og rett er bort-prioritert til fordel for grov kriminell politisk offentlig mafia-virksomhet.
   Er det loven vi skal respektere, eller er det de forskjellige slags dommerne?
   Dommere som med utvetydig tydelighet forbryter seg mot loven? Eller er det våre menneske-rettigheter vi skal respektere?
   I dagens Norge er det mange i og under den offentlige forvaltningen som velger feil - dvs. å ikke respektere våre menneske-rettigheter. Til tross for at det er ulovlig og straffbart.
   Våre menneske-rettigheter handler først og fremst om plikten til å unngå forbrytelser i regi av den offentlige forvaltningen.

   Blir enkelt-menneskets rettigheter ulovlig politikk så forsvinner enkelt-menneskets rettigheter. Da oppstår nepotisme, eliter, kastevesen og adelskap. Diskriminering og degradering av mennesker.

   Noen av lov-bestemmelsene i Straffeloven de bryr seg ingenting om er følgende:
   -- 
"§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   -- "§ 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."
   -- "§ 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   -- "§ 219. Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler
   a) sin tidligere eller nåværende ektefelle,
   b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje,
   c) sin slektning i rett oppstigende linje,
   d) noen i sin husstand, eller
   e) noen i sin omsorg
   straffes med fengsel inntil 3 år.
   Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232.
   Medvirkning straffes på samme måte."
   -- "§ 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar.
   Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade  paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar.
   Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Ingenting av lovlig lov og rett kan oppheve eller fjerne f.eks. disse så viktige lov-bestemmelser. Men politisk og offentlig mafia-virksomhet er smittsomt og perverterende, både lokalt, nasjonalt og inter-nasjonalt. Så enkelt er det.

   De forbrytelser dette handler om rammes også av blandt annet Straffeloven 2005 sine paragrafer om forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Medvirkning i slikt har en straffe-ramme på inntil 30 år fengsel-straff.

   I dagens Norge pågår systematisk i stort omfang vold i sine mest grov-kriminelle former overfor barn og foreldre, i politisk offentlig regi. Kidnappinger, terror, fangehold, tortur, etc.
   Nyttig og praktisk og gir eller opprettholder makt, karriære, egoisme eller penger for de som foruretter, men er katastrofalt og livs-ødeleggende for de som forurettes.
   Nyttig, enkelt og praktisk for mange i og utenfor den offentlige forvaltning som effektivt av hvilken som helst grunn ønsker å ødelegge med-mennesker.

   Skal Grunnloven, Menneskerettsloven og Straffeloven i virkeligheten kunne være gjeldende og levende så er mest av alt en nødvendig forutsetning offentlig lovlydighet og at sivil-befolkningen har fri og effektiv tilgang til lov og rett, lovlig lov og rett, inklusivt åpen og offentlig argumentasjon og mot-argumentasjon og rettsavklaring! Organisk og dynamisk levende og lovlig lov og rett er en nødvendig forutsetning for ethvert demokrati og enhver rettsstat. Ikke unnlatelser, nepotisme og impunity. Ikke ulovlig lov og rett. Inklusivt heller ikke selektiv (manipulerende) bruk av lov og rett.

   Ingenting er viktigere enn nasjonal interesse og nasjonalt, bilateralt og inter-nasjonalt presist arbeide for menneske-rettighetene og mot menneskeretts-forbrytelser og politisk og offentlig organisert kriminalitet. Den offentlige forvaltningens mest sentrale, viktige og nødvendige oppgave og prioritering må og skal være å respektere og sikre enhvers menneske-rettigheter, for at ingen menneskeretts-forbrytelser i regi av ansatte i eller under den offentlige forvaltningen skal kunne skje. Det er ingen berettiget tvil om at interessen for og betydningen av slikt er stor og voksende, men samtidig også blir fortiet og motarbeidet (ikke minst politisk) av de mange som tjener makt, karriære eller penger på menneskeretts-forbrytelser. Med en offentlig forvaltning (politikere, dommere, etc) som stort sett henviser til ulovlige lover og dommer, heller enn våre menneske-rettigheter.

   Når grove forbrytelser, eller forbrytelser (inklusivt unnlatelser) som blir brukt for å skjule eller videreføre grove forbrytelser, bagatelliseres - da blir de også bagateller.
   Diverse forbrytelser i og av offentlig forvaltning i dagens Norge blir aktivt og systematisk brukt for å skjule og videreføre grove forbrytelsere.

   
Menneskerettighetserklæringen har som sine innledende ord følgende:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og   
   da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,"

   Men viktigere enn opprør - og nødvendig for å stoppe tyranni, undertrykkelse og opprør - er at ansatte i og under den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen kompetent straffe-forfølges og dømmes.

   Rettskraftig dom, eller ikke rettskraftig dom? 

   Enhver utvetydig ulovlig dom er selvfølgelig ulovlig. I dagens Norge masse-produseres det utvetydig ulovlige dommer og avgjørelser i regi av en politisk offentlig mafia-virksomhet via nøkkel-personer og nyttige idioter i og omkring rettsvesenet. 

   Dommer og avgjørelser som med tydelighet er straffbare menneskeretts-forbrytelser og myndighets-misbruk og organisert groveste kriminalitet. Rettskraftige? Nei, hverken lovlige eller gyldige. Tvert om. 

   Iallfall jeg har politi-anmeldt dette, på vegne av oss alle og enhver. 

   En utvetydig menneskeretts-forbrytelse skal (og kan) selvfølgelig ikke være en rettskraftig eller gyldig dom. Hvor mange eller hvem enn som ønsker at dommere og ulovlige lover, dommer og avgjørelser skal erstatte loven og våre menneske-rettigheter! 

   Våre menneske-rettigheter skal være og er lov-bestemt umistelige og uavhendelige. 

   Men det er meget grove menneskeretts-forbrytelser og alt annet enn lovlige dommer som forbryter seg mot f.eks. følgende 3 menneske-rettigheter: 

   Barnekonvensjonen Art 7: 
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." 

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1: 
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning." 

   Menneskerettserklæringen Art 30: 
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen." 

   Ps: Falske "alene-foreldre" er en politisk mafia-institusjon som selvfølgelig også er ulovlig og straffbar. Både som menneskeretts-forbrytelse, politisk organisert kriminalitet, falsk familiestand, kidnapping, tortur, folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, etc.

   Både bortføring av barn (fra sin far eller mor) og handel med barn er total-forbudt i Barnekonvensjonen.

   Barnekonvensjonens Art 35: 
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." 

   Jeg henviser videre også til Menneskerettighetserklæringen Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Avsnitt 2 av 4.

   Jeg har ryddig og anstendig overfor våre myndigheter protestert på og politi-anmeldt disse forbrytelser. Isteden for å bli tatt på alvor blir hva jeg fremfører fortiet og forvrengt til det ugjenkjennelige. Og jeg blir samtidig angrepet og forfulgt om og om igjen, kontinuerlig, fra en gigantisk offentlig overmakt. Det blir til og med blandt annet oppkonstruert straffesaker, hvor jeg blandt annet nektes å fremføre saks-dokumentasjon.
   Det hele alt siden begynnelsen i en fullstendig livs-ødeleggende terror- og utmattelses-prosess - hvor hensikten med tydelighet hele tiden har vært at jeg og min familie via offentlige instanser skal ødelegges og ikke skal ha livets rett.

   Dette handler ikke om offentlig uforstand, men om bevisste og villede grove forbrytelser overfor meg og min familie og overfor sivil-befolkningen, fra en politisk og offentlig mafia-virksomhet sin side. En forbryter-virksomhet som ulovlig og straffbart beskytter hverandre og hverandres forbrytelser, sine ulovlige lover, regler og avgjørelser, men ikke våre menneske-rettigheter.

   Jeg og min familie og veldig mange andre i Norge har ulovlig og straffbart i politisk offentlig regi blitt fratatt vår uavhendelige og umistelige rett til familie-liv og foreldre-rett, med de groteske konsekvenser dette og slikt noe både automatisk og videre også tilsiktet medfører.
   I prosesser som i seg selv på mange slags måter har vært og er ulovlige og straffbare. Med blandt annet systematisk bruk og hvitvasking av falsk dokumentasjon og trakassering, for liksom å rettferdiggjøre forbrytelsene.
   Og med god betaling og karriære for de som medvirker i fangeholdet av barna.

   Økonomisk utplyndring er samtidig også et virkemiddel, et våpen og en metode for ytterligere å torturere, terrorisere og ødelegge mange av de forurettede.
   Straks efter at mine barn ble kidnappet ble jeg stadig sterkere og sterkere rammet av også dette deres våpen. Hvor også hensikten med tydelighet var (jeg henviser til dokumentasjonen) - og fortsatt er - at jeg ikke skal kunne overleve eller leve.
   Først blandt annet med mere enn en halvering av min økonomi, dvs. en uføre-trygd, via NAV. Som blandt annet iverksatte barne-tillegget i min trygd overført til medvirkende i kidnappingen av barna. Til tross for mine protester og opplysning om hva som var skjedd. Kidnappingen av barna skulle med andre ord premieres - og jeg og mine barn forurettes og utplyndres ytterligere.
   Hvordan skulle jeg da kunne vedlikeholde vårt hjemsted, vår fremtid, vår fortid, min kropp og helse, vårt arbeide, våre interesser? Plutselig fratatt både familie og vanlig og nødvendig økonomi? Og dessuten også samtidig måtte forholde meg anstendig og menneskelig til kidnappingen.
   Ødeleggelser og utplyndring tilsiktet av kidnapper-mafiaen. Deriblandt dommerne.
   Både angjeldende politiet og dommerne var og er medvirkende i mafia-virksomheten.
   Derfor og derefter forlangte og iverksatte dommerne via blandt annet Statens Innkrevingssentral og NAV ytterligere flere inngrep i min uføre-trygd
(pluss videre trusler). Begrunnet i falske "rettssaker" de iverksatte i anledning kidnappingen. For ytterligere å redusere mine muligheter for å kunne overleve eller leve.
   Politiet blandt annet gjorde og gjør noe tilsvarende, også blandt annet med inngrep i min uføre-trygd (og videre trusler), via blandt annet Statens Innkrevingssentral. Begrunnet i falske "straffesaker" de iverksatte - og iverksetter - i samarbeide med særlig dommerne. Også for ytterligere å redusere mine muligheter for å kunne overleve eller leve.
   Blandt annet slik har denne kidnapper-mafiaen kontinuerlig fortsatt sine angrep, sin utplyndring, tortur og terror.

   At jeg fortsatt "lever", til tross for at det er bare smuler og rester igjen, er mangfoldig utrolig.
   Samtidig har jeg på grunn av den økonomiske utplyndringen i flere år nu vært fangeholdt her hjemme.

   Ulovlig i henhold til blandt annet Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."
   
   De dommere og andre som har gjort dette og hva som videre fremgår av min politi-anmeldelse mot meg og min familie og mot sivil-befolkningen, er selvfølgelig på ingen som helst måte habile.
   Det avgjørende efter menneske-rettighetene (ECHR) er ikke bare om saksbehandlingen er uhildet, men også at den utad oppfattes som uhildet. Ingen som har med saken å gjøre skal kunne mistenkes for å ha noen interesse i utfallet.
   Dessuten må også blandt annet konsekvenser av en saksbehandling heller ikke krenke noen sine menneske-rettigheter.

   ---
Sitat slutt.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Onsdag 04. mars 2015, Vikebygd.

---
---