-- 20150723-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 23. juli 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993

   Torsdag 23. juli 2015.

   Jeg henviser til den telefon-samtale jeg hadde med SI i dag mellom klokken 12 og 13. Og til vår brev-korrespondanse.

   Det ble av SI i dag blandt annet sagt til meg at det brevet jeg 29.06. 2015 tilsendte SI som e-post ikke forskriftsmessig er mottatt av SI. Derfor og som avtalt i telefon-samtalen i dag oversender jeg brevet nu på nytt igjen, men her - se under - som en videresendt melding til SI.

   Videre vedlegger jeg som vedlegg til herværende brev innscannet i pdf-format de månedlige utbetalingsmeldinger jeg har fått fra NAV fra og med år 2014 til nu. Disse viser komplett alle og enhver av mine inntekter - som er den utbetalingen jeg månedlig får fra NAV.

   Jeg har ingen andre inntekter. Og omtrent slik og verre har det nu vært siden mine barn og min ektefelle i april 2008 ble kidnappet - og fortsatt er det.

   Det er hverken akseptabelt eller lovlig at SI og SI sine oppdragsgivere og medspillere i sine skriv opererer med falsk og ulovlig dokumentasjon. Inklusivt blandt annet terror, tortur, utplyndring og ulovlige trusler og fullstendig mangel på proposjonalitet og også fullstendig mangel på respekt for alle og enhver av våre menneske-rettigheter - som har pågått konstant nu siden vi ble kidnappet i april 2008.

   Det fremgår av vedleggene blandt annet at jeg for juli måned fra NAV som min trygd kun fikk utbetalt 4.430,- kr. Dette er å anse som et direkte draps-forsøk i offentlig regi. Et av veldig mange nu i en kontinuerlig terror, tortur, utplyndrings- og draps-prosess siden vi ble kidnappet.

   Blandt annet også at jeg ufrivillig månedlig av NAV trekkes såkalte "underholdsbidrag" fra barnetilleggene i trygden min. Og at Skatteetaten trekker meg skatt også for disse pengene.

   Jeg er fortsatt isolert og fangeholdt her hjemme, under kontinuerlig terror, tortur og utplyndring. Og av kidnapperne ulovlig og straffbart nektet enhver slags kontakt med mine barn og min ektefelle og dermed altså retten til familie-liv - og dermed automatisk og indirekte også slik nektet retten til kontakt med andre sine familier og barn og til sosialt liv.

   Takket være service fra nærmeste butikk får jeg hver fredag pr. telefon bestilt og tilkjørt det mest nødvendige av dagligvarer for en uke av gangen. Dette har pågått i flere år nu. Hvilket er en utgift på i overkant av to tusen kroner ukentlig. Link til innscannet i pdf-format dokumentasjon fra butikken befinner seg i mitt komplette husholdnings-budsjett som det er link til i mitt brev herunder.

   Med dette gjør jeg meg videre et viss håp om at SI vil besinne seg til å respektere og ivareta øverste norsk lov og rett, som er våre enhvers menneske-rettigheter. Som uavhengig av alt annet av lovbestemmelser, regler, dommer og meninger er reell lov og rett i og for Norge og enhver norsk offentlig ansatt.

    Menneskerettsloven V3&4 Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Og Art 5 p1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

    Menneskerettserklæringen Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Absolutt ingen av våre menneske-rettigheter skal kunne krenkes eller neglisjeres!

   Det er for enhver offentlig ansatt i Norge med rette ulovlig og straffbart, altså kriminalitet, å krenke noen sin ene eller flere menneske-rettigheter. Blandt annet i henhold til Straffeloven § 123. Det er i Norge flerfoldig og berettiget lovbestemt at våre menneske-rettigheter står over alt annet av lovbestemmelser, regler, avgjørelser, meninger eller synsing.

   Lovbestemmelsen i Straffeloven § 123 er formulert slik:

   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Ingens menneske-rett skal kunne krenkes. Hvem enn som misliker, bagatelliserer eller neglisjerer at det er slik.

   Menneske-rettigheter skal og må være reelle - ikke fiktive eller utilgjengelige.

   Menneskerettserklæringen:
   - "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."
   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."

   Menneskerettsloven V3&4&5&6:
   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen


-------- Videresendt melding --------
Emne: 20150629-til-SI-fra-RLH.html
Dato: Mon, 29 Jun 2015 15:00:29 +0200
Fra: Rune L. Hansen <hunwww@online.no>
Til: Statens Innkrevingssentral <firmapost@sismo.no>


-- 20150629-til-SI-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 29. juni 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til:
   Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  

   Fra: 
   Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
   Tindeland, 
   5568 Vikebygd,
   e-post: hunwww@online.no

          Dato:  Mandag 29. juni 2015, Vikebygd

   Til SI, ang. vår sak

   Jeg henviser til SI sitt siste brev til meg, datert 15.06. 2015, kopi av det på denne link:
   20150615-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf 
   Og jeg henviser til sakens brev-korrespondanse og politi-anmeldelse. (Direkte linker helt øverst i dette brev.)

   Jeg hadde for en stund siden egentlig bestemt meg for ikke å besvare flere brev med terror, løgner og trusler fra SI, fordi - som det fremgår av vår brev-korrespondanse - SI overfor meg unnlater å forholde seg til våre menneske-rettigheter og lovlig lov og rett og også unnlater å gi saklige og lovlige svar på mine henvendelser. Og SI konsekvent og kontinuerlig heller bombarderer meg med terror, tortur, utplyndring og trusler. 
   Fordi jeg har ingen sekretærer, advokater eller offentlig forvaltning som kan hjelpe meg i forhold til slikt.
   Men nu velger jeg likevel, i enda en anstrengelse, å skrive dette brevet, som en reaksjon på SI sitt nevnte brev datert 15.06. 2015.

   SI sitt brev inneholder mere av det samme fra SI sin side. Og fra ansatte i norsk offentlig forvaltning sin side. Deriblandt dommere.

   Brevet fra SI er i sitt innhold også falsk, usann og ulovlig dokumentasjon med usanne opplysninger. Opplysninger som fullstendig neglisjerer mine opplysninger eller fakta i saken. Og som på ingen som helst måte er hentet fra mine eller sanne opplysninger i saken.

   Det samme hva angår de økonomiske forhold som SI beskriver i sitt brev. Dessuten skriver SI at min sivil-status er enslig, hvilket heller ikke er sant. Det faktiske forhold, som SI er godt og grundig informert om, men likevel neglisjerer, er at min sivil-status er ekteskap og far til flere barn. Og samtidig at min ektefelle og mine barn ulovlig og straffbart er kidnappet.

   En fullstendig og detaljert oversikt over min økonomi befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende link:
   2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html
   Denne oversikten over all min økonomi er SI flere ganger tidligere informert om og gitt henvisning til og beskrivelse av. Det er heller ikke på noen som helst måte akseptabelt at SI fortier og neglisjerer dette som er mine faktiske økonomiske forhold.

   Deriblandt mine utgifter til dagligvarer, ca. 10.000,- kr. pr. måned. Dagligvarer som jeg hver fredag telefonerer og bestiller og får tilkjørt fra nærmeste butikk, som er 6,55 km fra mitt hjemsted.
   Videre nødvendige utgifter til bruk og vedlikehold av min bil. En bil som er nødvendig for meg for å kunne leve. Men som jeg efter at vi ble kidnappet ikke engang gies mulighet for å kunne bruke eller vedlikeholde.

   Videre neglisjerer og fortier SI at jeg ufrivillig og automatisk trekkes såkalt "barnebidrag aka underholdsbidrag", nu kr. 10.430,- pr. måned.
   Videre neglisjerer og fortier SI at jeg også ufrivillig og automatisk trekkes såkalt "utleggstrekk aka kreditortrekk" via SI, nu kr. 1.600,- pr. måned. Pluss tidvis diverse flere samme slags trekk av forskjellig størrelse.
   For her nu å ha nevnt noe.

   Blandt de mange livs-ødeleggende og livs-farlige konsekvensene av terroren og utplyndringen er at jeg er fangeholdt, torturert og stadig mere får helse og kropp og eiendom og eiendeler ødelagt.

   Og mitt poeng nu med å skrive dette brevet, er enda en gang å gjøre oppmerksom på at det hverken er akseptabelt eller lovlig at SI er medvirkende i slikt. Heller ikke med unnlatelser.

 
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 29. juni 2015, Vikebygd.

---
---

---
---