-- 20161013-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet torsdag 13. oktober 
2016, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Torsdag 13. oktober 2016.


   
Jeg henviser til våre telefon-samtaler og til SI sitt brev datert 21.09. 2016 ( ekstern ) og 16.06. 2016 ( ekstern ) og 22.06. 2016 ( ekstern ) til meg og til vår øvrige korrespondanse ( ekstern ). Blandt annet mitt brev datert 23.07. 2015 til SI ( ekstern ).

   Det blir tydelig nok fra SI sin side fortsatt gjort påstand om at jeg skylder penger for hva jeg har gjort oppmerksom på og dukumentert at er ulovlige dommer jeg har vært og fortsatt er utsatt for.
   Jeg henviser blandt annet til mitt anke-skriv til Gulating lagmannsrett datert 03.06. 2016 ( ekstern ). Og til sakens øvrige dommer og anke-skriv - som er offentlig tilgjengelige på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Dommer-etc-i-saken-Index.html

   Den dommen som det i SI sitt brev til meg datert 22.06. 2016 og senere henvises til og kreves penger for, som fortsatt er til rettsbehandling, er som det fremgår også en slik ulovlig dom.

   Og det blir fortsatt og kontinuerlig i varierende mengde av SI tvangs-trukket penger fra den trygden jeg økonomisk lever av, som er min eneste inntekt.
   Dette til tross for min saksdokumentasjon som med tydelighet viser at dette er grovt forurettende og uberettiget overfor meg og min familie.


   Saken er som sagt enda til rettsbehandling. Jeg henviser til min anke til Høyesterett, datert 18.08. 2016 ( ekstern ). Jeg forventer at også dommerne i Høyesterett opprettholder og viderefører den ulovlige dommen, fordi det er det de bruker å gjøre, men å medvirke i deres forbrytelser er uansett ulovlig og straffbart og er menneskeretts-forbrytelser som ikke foreldes. Deres forbrytelser fremgår med tydelighet av mine ankeskriv og deres dommer.

   Iøvrig er fra SI sin side ikke å gi sine penge-krav en utsettelse inntil rettskraftig lovlig endelig dom foreligger også en ulovlig og straffbar forbrytelse. Dette fordi en slik handling eller praksis ikke er nødvendig. Altså ikke er i samsvar med nødvendighets-prinsippet.
   
   Her nu gjengir jeg som også økonomisk relevant for SI avsnitt 6 i min anke 18.08. 2016. Blandt annet for eksempel fordi SI i juli 2015 tok med tvang hele 10.840,- kroner fra min mere enn halverte trygd. (Da ble det igjen 4.430,- kroner.) Var ikke det et særlig kraftig draps-forsøk fra SI sin side?

   "
   Avsnitt 6: 

   Jeg har ingen annen inntekt enn min trygd. Da vi ble kidnappet ble min økonomi her hjemme av den offentlige mafia-virksomheten dirigert av dommerne mere enn halvert og videre uforutsigbart utplyndret. Og også dermed vårt hjemsted og våre arbeider og våre liv og vår fortid, nutid og fremtid utplyndret.

   På det meste utgjør nu min efter kidnappingen mere enn halverte økonomi en månedlig fra det offentlige utbetalt sum på omkring 15 tusen kroner. Og på det minste ned mot 4 tusen kroner. (For juli 2015 kr. 4.430,-.)

   Disse angrepene på og utplyndringene av min trygd og økonomi har dommerne og deres medspillere i dette sakskomplekset gjort siden straks efter vi ble kidnappet. Noe som for meg og vårt hjemsted selvfølgelig har hatt og har mange fatale og livs-ødeleggende og livs-truende konsekvenser. Og blandt annet direkte medførte at bilen som er nødvendig for alminnelig å kunne bo, arbeide og overleve her ikke mere kunne driftes eller brukes. Dermed ble jeg i tillegg til selve kidnappingen ytterligere og helt isolert og fangeholdt her hjemme.

   Dette fordi dommerne efter at vi ble kidnappet, med sine stadige påstander og tilordninger har gjort stadige krav på penger som betaling for sine "rettsbehandlinger" og dommer, som alle har vært grovt ulovlige og straffbare. De krever og tar pengene via blandt annet Statens Innkrevingssentral, NAV og Skatteetaten.

   Her er noen konkret og presist tallfestede eksempler på hva de egentlig driver med.

   I tidsrommet fra og med mars 2010 til og med september 2010 tok de via NAV månedlig fra min mere enn halverte trygd så meget at jeg hver måned fikk mindre enn 10 tusen kroner i trygd.
   Trygden fra NAV for mars 2010 utbetalt med kr. 9.908,- 
   Trygden fra NAV for april 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
   Trygden fra NAV for mai 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
   Trygden fra NAV for juni 2010 utbetalt med kr. 6.547,-
   Trygden fra NAV for juli 2010 utbetalt med kr. 8.679,-
   Trygden fra NAV for august 2010 utbetalt med kr. 7.227,-
   Trygden fra NAV for september 2010 utbetalt med kr. 7.227,-

   Blandt annet påstår nu Statens Innkrevingssentral for dommerne at jeg må innbetale omkring 60 tusen kroner, for saksomkostninger, etc., som jeg har blitt dømt til å betale. I tillegg til hva de fra før av med tvang for kidnapper-dommerne ulovlig og straffbart har tatt fra trygden.
   I tidsrommet fra og med november 2013 til og med juni 2015 tok de månedlig med tvang 1.600,- kroner fra min mere enn halverte trygd.
   I juli 2015 tok de med tvang 10.840,- kroner fra min mere enn halverte trygd. (Da ble det igjen 4.430,- kroner.)
   I august 2015 tok de med tvang 2.450,- kroner fra min mere enn halverte trygd.
   Fra og med september 2015 til nu har de med tvang månedlig tatt bare 120,- kroner. Men mine iherdige protester overfor deres alle og stadig nye penge-krav har ikke ført videre frem. Og hva de videre finner på er også uforutsigbart.

   Iøvrig innebærer det at de nu med tvang tar 120,- kroner i måneden at det hvis det fortsetter på det nivået vil ta mere enn 40 år før de har tatt 60 tusen kroner.

   Disse og slike stadige og uforutsigbare og livstruende pengekrav, samt deres ytterligere medfølgende livstruende trusler, er selvfølgelig blandt annet også terror og tortur. Og er altså også dirigert og i regi av den samme dommerstanden.
   
   Og alt også dette fordi vi ble kidnappet.

   "

   * * *


   Deres forbrytelser er både terror, tortur, forbrytelser mot menneskeheten og mye mere. For SI og ansatte i SI å medvirke i slikt er både ulovlig og straffbart.

   Les for eksempel Norske straffelovens (1902) § 117a, som er i samsvar med menneskerettighetene (bortsett fra at den i seg selv ikke strekker seg helt likså langt) og prinsippene for lovlig lov og rett, hvor det er lovbestemt følgende, som vel er lett å forstå:

   "§ 117a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
   a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
   b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
   c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
   a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
   b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.

   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.

   Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

   Legg merke til at (helt i samsvar med menneskerettighetene) medvirkning også "straffes på samme måte".

   * * *

   To av de viktigste prinsippene i og for menneskerettighetene er nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighet-prinsippet.
   Og selvølgelig også prinsippet om enhvers selvstendige plikt til å respektere og beskytte enhvers menneskerettigheter.
   For at et tvangsmessig inngrep i et menneske sitt liv eller eiendom skal kunne være lovlig så må det blandt annet være både nødvendig og forholdsmessig.
   Og altså ikke på noen måte være unødvendig eller uforholdsmessig.
   Samt må også være i henhold til prinsippene for rettsikkerhet og for lovlig lov og rett (lex superior, "rule of law").
   Ingen av disse prinsippene og ingen av mine menneskerettigheter er enda ivaretatt eller lovlig saksbehandlet av norske myndigheter, inklusivt SI.
   
   Penge-kravene, terroren, torturen og truslene fra dommerne og SI sin side og deres saksbehandlinger har også vært ulovlige og straffbare.

   Min økonomiske situasjon og mine økonomiske forhold er fortsatt omtrentlig likedan som jeg har dokumentert for SI. Den eneste forskjellen er at konsekvensene for min kropp og helse og mitt hjemsted og mulighetene for sosialt liv og bevegelsesfrihet naturlig nok har forverret seg forårsaket av en slik tvunget mangelfull og stadig angrepet økonomi og livssituasjon.

   Bortsett fra dette er mine økonomiske utgifter fortsatt meget enkle, fundamentalt nødvendige og sparsommelige. Jeg bekymrer meg blandt annet også om hvordan kunne klare å spare penger til nok nødvendig ved for oppvarming og dagligvarer for å overleve kommende vinter. Og mye annet lignende og tilsvarende.

   Siden juli 2016 har jeg månedlig fått 16.825,- kr. Hvorfor en slik økning i forhold til mange måneder tidligere vet jeg ikke. Men samtidig har mine minimale utgifter til dagligvarer, Internet-tilknytning og e-kraft økt omtrent tilsvarende. Noen reell endring har derfor heller ikke det vært.

   Er det noe SI trenger mere opplysning om eller tviler på eller det er uenighet om, så vil det fra min side bli besvart så fort og saklig som jeg evner og har muligheter for.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Torsdag 13. oktober 2016, Vikebygd.

---
---