----- Denne side: db201810.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. oktober 2018:

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels regn og yr utover formiddagen og 8 pluss-grader klokken 12. Overskyet, lett yr og 8 pluss-grader klokken 13.30. Med 9 pluss-grader klokken 15. Regn og ned mot 6 pluss-grader klokken 19. Mørkt, vått, regn og yr og 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214483847464714

   Menneskeretts-situasjonen i dagens Norge, 20181001

   Faktum er at menneskerettighetene, alle og enhver, neglisjeres og forfalskes omtrent 100% av den politiske nepotismen og dens medspillere i dagens Norge.

   Med katastrofale konsekvenser for utrolig mange mennesker og for verden.

   Og at dette mangfoldig er groveste slags kriminelle tyveri og krenkelse av enkelt-menneskets menneskerettigheter.

   Hvorfor enda forties og aksepteres denne katastrofen av så mange?

   Selvfølgelig fordi så mange har fordeler av dette, i form av makt og karriærer eller økonomisk.

   Et stadig voksende antall mennesker og sær-interesser ser seg tjent med menneskeretts-forbrytelser.

   Og med at de forties og forfalskes og bagatelliseres og sprees. Blandt annet med følgende ord:

   "Menneskerettighetene ivaretas i stor utstrekning på en god måte her i landet."

   Ord og holdning som er en nødvendighet for å gjøre karriære i eller under den politiske nepotismen.

   Men så usanne og falske og vill-ledende og mafia-vennlige som noe kan bli!

   ---

   Det er viktig å gjøre sivilbefolkningen opplyst om at det hverken er politiske nepotismer, stortinget, høyesterett eller andre som eier enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter!

   Tvert om er de og skal de være absolutt enhvers personlige eiendom og forpliktelse og minste-garanti.

   Og den som leser menneskeretts-konvensjonene forstår fort hvor sentrale og viktige de og dette er. 

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen (CRC), med blandt annet følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Mange som leser dette vil føle mismot over at situasjonen i dagens Norge, et av verdens økonomisk rikeste land, er så ille som den faktisk er. Men jeg skriver ikke bare for samtiden, men også for eftertiden. Og jeg skriver heller sannheten og fakta enn halv-sannheter, løgner og dobbel-moral. Også ikke minst for ikke å krenke noen. Men også mange som enda ikke synes de grovt nok har fått krenket sine menneskerettigheter eller som tror de kan klare seg uten sine menneskerettigheter, tror eller vil helst tro at jeg overdriver. De lukker helst sine øyne og ører for de utrolig mange forskjellige som forurettes. Ikke minst gjør de mange og stadig flere som foruretter og deres medspillere det. Samtidig med alle indoktrinerte og ofrene for den utrolig meget påkostede offentlige mafia-propagandaen og dobbel-moralen. Samtidig rammes også stadig flere, til tross for protestene og de maktesløse ropene om hjelp. Og hvem som blir de neste vet ingen. Samtidig som de fleste enda i det lengste håper og tror at det ikke blir seg selv. Og håper og tror at de får eller finner hjelp om de faktisk og konkret direkte rammes. Jeg vil også heller ikke bidra til at noen tror det. Ikke før menneskerettighetene uforfalsket respekteres av den offentlige forvaltningen i Norge.

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. oktober 2018:

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og opp til 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Ikke stort annerledes utover eftermiddagen. Mørkt, vått og 5 pluss-grader klokken 20.30. Med 4 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155631088426875

   Skrevet for 3 år siden, men dessverre like aktuell i dag:

   Jeg er ytterst bekymret for statens totalitære behandling av mennesker som våger å ytre seg kritisk til det norske regime.

   Bare i løpet av den siste måneden, har jeg snakket med fem bekjente som har deltatt aktivt i menneskerettskampen.

   De tør å stå for kritiske synspunkter mot den norske stat. Prisen de betaler er ytterst høy.

   Her er noen av de konsekvenser som det har medført.

   Mann A:

   Har levd et helt normalt familieliv med kone og to barn inntil i høst.

   Plutselig fikk han bekymringsmelding fra Barnevernet, og familien anså trusselen så stor at mor og to barn hasteflyttet utenlands.

   Mann B:

   Har kjempet mot staten i over 30 år, og vært en viktig bidragsyter i kampen mot offentlig korrupsjon. Fikk huset tvangssolgt for bare få dager siden, for det som må sies å være et ytterst bagatellmessig tvistebeløp.

   Mann C:

   Ytret seg kritisk til våre toppolitikere på sosiale medier, med konsekvens at han er blitt avskjediget fra sin stilling.

   Mann D:

   I lagt besøksforbud av staten, med den konsekvens at han ikke får samarbeidet med sin mor om felles klage til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Kvinne E:

   Vært en sentral forkjemper for menneskerettene gjennom mange år. Barnevernet har forfulgt henne og hennes familie i årevis, senest denne måneden.

   Dette er altså bare fem eksempler fra den siste måneden.

   Skulle jeg ramse opp alle som har fått ”plutselige ” problemer med det offentlige som følge av sine standpunkter, ville listen blitt enorm.

   ---

   I am extremely concerned about the state's totalitarian treatment of people who dare to express critical opinions against the Norwegian regime.

   Only during the past month, I have talked with four acquaintances who have actively participated in Human Rights struggle in Norway.

   Male A: Has lived a normal family life with his wife and two children. Until this fall:

   Suddenly he received messages from the CPS ( Barnevernet), and the family considered the threat so great that mother and two children have escaped abroad.

   Man B: Has fought against the state for over 30 years and been an important contributor in the fight against public corruption.

   He got his house forcibly sold for just a few days ago, for what must say to be a most trifling dispute amounts.

   Male C: Made critical comments about our politicians on social media, with consequence that he has been dismissed from his post.

   Female D: Been a central spokeswoman for Human Rights for years.

   The CPS ( Barnevernet) has stalked her and her family for years, most recently this month.

   These are only four examples from the past month.

   Should I enumerate all who have received "sudden" problems with the state as a result of their fight against the public Norway, the list would have been tremendous.

   *

   Jan Granskoli:
   Dette kan jeg bekrefte er di faktiske for hold i norge jeg er en av di som har blitt ut satt for mye.

   Rune L. Hansen:
   Politisk offentlig organisert kriminalitet har alltid vært - og er enda - landenes og verdens største problem og katastrofe. Mildt sagt. Og det er bare en ting som kan stoppe det, nemlig full uforfalsket offentlig respekt for menneskeretts-konvensjonene og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Og at dette aldri skal kunne bagateliseres, neglisjeres, forfalskes eller ned-prioriteres. 

   Jan Granskoli:
   De er en for enkel løsning

   Rune L. Hansen:
   Løsningen er enkel, men grundig og godt gjennomtenkt gjennom århundreder, fra mangfoldige steder og kulturer i verden, Jan Granskoli.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene har som sitt fundament prinsppene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig, kriminell. For å beskytte og hjelpe ethvert menneske og samfunn. De er ikke til å forbigå eller forfalske - hvor meget enn noen tror noe annet! Og demokrati er umulig uten. Betenk for eksempel at Adolf Hitler og hans medspillere "lovlig" (liksom) i Tyskland for ikke lenge siden av det tyske folk i folkeavstemning ble valgt til å tjene folket og "lov og rett"! Bare et av utrolig mange groteske eksempler!

   
---
---

   Øystein Andre Falch, 01.10. 2018:
   https://www.facebook.com/oysteinandre.falch/posts/1930933843639610

   Når vi vet at Barnevernet er gjennomsyret av råttenskap og elendighet og Barn som dør som fluer og blir sexuelt missbrukte og søsken splittes og Ansatte i barnevernet sitter på 2 sider av bordet og tjener million beløp og at andre private aktører gjør seg til millionærer ,,

   og at godt betalte psykologer tjener seg store summer på falske bestillings rapporter ,, og at barn taes på bestilling til fosterhjem som ikke kan få barn sjøl og også i Homofile hjem fordi dette skal likestille deres legning med mor og far !! Samt så mye annet grums og brudd på menneskerettigheter at rettsvesenet har blitt en skamplett for Landet ,, og Advokater som ikke ønsker å løse saken grunnet at da tjener han/henne kun 50.000 som er alt for lite for en advokat som lett med å tape anker saken videre og videre i flere år slik at fortjenesten kommer opp i 100.000 pr år i 8 -12 år og gjerne har 8 -15 saker samtidig :( :( Dette kalles organisert child Traffic hvor staten villig betaler ,, fordi disse samfunns toppene seg i mellom vet at vanlige familier ikke kommer noen vei og at staten bare frikjenner seg og fraskriver seg ansvaret for hva dem bedriver ! Er det dette vi skal kalle er Barnevern ??? Er det dette og disse menneskene vi skal forsvare ??? Ordet Barnevern er et ord som er blitt misbrukt fordi det i navnet høres fint og nødvendig ut ! Helt på lik linje som at en som tror på Gud og Jesus tror at KRF er et parti som har noe med Gud å gjøre ! Det partiet er så langt fra Gud Jesus og den hellige Ånd at navnet er en skam å misbruke , Det er ikke en gang en Vis mann i det partiet !!! På lik linje som Arbeider Partiet støtter Arbeidere ,, Arbeider partiet ,, Støtter kun sine ledere og dem som er i partiboken !!! Folk må slutte å la seg lure av navn og forholde seg til hva som faktisk skjer ! Djevelen bruker også fin forkledning, men det er en djevel allikavel ,, Hvor mange veldedighets foreninger har ikke flotte navn ,, men likevel har blitt avslørt for svindel og bedrag ,,, hvorfor skal Barnevernet være fredet ????? Hvorfor er det ikke greit med en opprydding ,,, når vi sitter på dokumentasjon på at det har blitt begått mange lovbrudd og brudd på menneskerettigheter !!! Skal vi verne om familier og barn eller skal vi verne om navnet Barnevern ??? Skal ondskapsfulle makt misbrukere få beskyttelse fordi dem jobber under navnet Barnevern ????? Hva er det folk tenker ???? Hvordan går det ann å bli så fullstendig hjernevasket ??? Dere som ikke snart åpner øynene å undersøker sannheten sjøl er med på og en del av at barn må lide ,,, grunnet deres uvitenhet ! Dere beskytter ondskapen som folk forsøker å fortelle dere ,, bare fordi dere tror på myndighetene ! Samme myndigheter som lobotomerte og steriliserte Tatere og sitter å tviholder på Justismord ol dem har begått ,, å nekter uskyldige mennesker rettergang ,, Folk får sine liv ødelagt ,, fordi folk ikke lytter med et åpent sinn før dem dømmer alle over en kam ,,, Vi som er barneverns kritikere ville aldri akseptert at et barn vokste opp i et alkoholisert eller narko reir eller hos voldelige foreldre ,, vi kjemper på lik linje som andre for å beskytte å hjelpe barn! Men vi blir motarbeidet av MOBBEN fordi dem tror ! Men vi vet ! Begynn å lytt til oss hva vi sier ! Det er vi som kan fortelle dere Sannheten ,,, Vi kan dokumenter hva vi sier ,,, vi gjemmer oss ikke bak taushetsplikten! Vi ønsker rettferdighet og en opprydding i et ødelagt system !!!  

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Magnar Inge Wisnes GODT skrevet :)

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. oktober 2018:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nedbør først på formiddagen, men for det meste uten videre utover dagen. Det har blitt kaldere her ute de siste dager og det modner allerede gradvis flere og flere frukter på den tidligste av kiwibær-plantene i hagen. De fleste av pærene er nedfalne, men noe også innplukket. Mørkt og 4 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155632748391875

   Ine Eriksen og regjeringen taler med minst to tunger:

   I regjeringens pressemelding om FN-resolusjonen av 20.11.17, uttalte utenriksminister, Ine Eriksen Søreide:

   "Jeg er glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk FN-resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere.

   De er vårt fremste forsvar i kampen mot å svekke de universelle menneskerettighetene. Dette sender et viktig signal til alle menneskerettsforsvarere om at stater ikke skal se på dem som en trussel, men som en ressurs"

   Hennes ord fremstår som tomme.

   Vi ser stadig at de som tør stå opp for menneskerettene, blir angrepet av offentlige organer.

   I dag fikk vi vite at Rune Fardal var blitt anmeldt av Stovner barnevern fordi han, i fjor, intervjuet to ungdommer som er på rømmen.

   Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/resolusjon-mr-forsvarere/id2579366/
   En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal…
   regjeringen.no

   *

   Jan Granskoli:
   Er de mulig at de ikke finnest en grense for trskassering av menesker

   JarLe Olav Østhus:
   Med ei Fast stivna Regj / bLir D § & n n !

   Jan Granskoli:
   Ja noen tror de ikke for di for se dette

   Robert Steffensen:
   Er resolusjonen en ansvarsfraskrivelse? Det hadde vært bedre eller i tillegg å innført pålagte sanksjoner mot alle land, tilhørende FN. Er det nu blitt slik at landene overlater menneskerettighetsarbeidet til helt vilkårlige personer, rundt omkring på jorden. Jeg har ikke tro på FN i et hele tatt. Det er muslimene som styrer der og lite de andre, kristne land.

   Rune L. Hansen:
   Javisst snakker de (som vanlig) med to tunger. Den ene tungen gir jo respekt - og innflytelse. Så den andre tungen desto mere og bedre kan forurette. Enkel politisk taktikk, dobbel-moral som beskyttelse. Og i praksis full neglisjering og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene og fakta og lov og rett. Men mange enda lar seg jo narre av slikt. Og mange vil jo selv også være med på narre-leken.

   Rune L. Hansen:
   I praksis er både menneskerettighetene og straffelovgivningen og menneskeretts-forsvarer-erklæringen ikke-eksisterende for de.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155632271966875

   Basert på de svar som UK, Italia og Danmark har gitt i Lobben-saken , så er det nærliggende å tro at dette er land som ønsker Den Europeiske Menneskerettsdomstolen fjernet.

   *

   Greta Solheim:
   Ja det har vel også Danmark høylytt uttrykt ønske om?

   Albert Johnsen:
   Tydelig at de har god tro på seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. oktober 2018: 

   Mørkt, vått. tildels yr og regn og omkring 4 til 8 pluss-grsder Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og tildels regn og yr og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 11 pluss-grader fra omkring 20-tiden. Regn og yr videre utover kvelden, med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155634802051875

   Psykologen på #dax18, har noen interessante tanker.

   Sett at klanderverdige handlinger ikke får konsekvenser for folk med makt, så vil de klanderverdige handlinger kunne normalisere seg.

   I Norge er det slik at det tilnærmet aldri får konsekvenser for maktmennesker, som feks krenker menneskerettene.

   Og dermed normaliserer krenkelsene seg og man kan krenke videre, nettopp fordi det aldri får konsekvenser.

   *

   Tom Benjaminsen:
   Og på den måten vil disse maktmenneskene få mer og mer makt, og makt korrumperer !!

   Kent Ole Furuly:
   Helt enig. Hold fokus og se hva som skjer. Og så får vi stoppe når nok er nok.

   Bente C Larsson:
   Det er dette som er så ufattelig uforståelig med barnevernet. Ingen må stå til ansvar for sine overtramp, lovbrudd og løgner.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selv de groveste og mest straffbare forbrytelser premierer de seg selv og hverandre for. De og deres dirigenter og medspillere. Mens de overfor alle bytter ut alt i både Menneskerettsloven og Straffeloven med vilkårlighet, unnlatelser og forfalskninger. Og alminneliggjør det for at ingen egentlig skal få lov til å protestere på det.

   Rolf Halln:
   Det kommer en dag da hele dette systemet SKAL total renoveres, sann mine ord.

   Amine Samier:
   Håper Gud brenner den Norge system den terrorist i bv Gud brenner Gud fjern system

   Amine Samier:
   De tok min barnebarn fordi mor har bytte etter navn og hvor er barna rettigheter Norge er et spioner land

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155635131856875

   Hundrevis, om ikke tusenvis, av barn og voksne har dødd og dør som følge av barnevernet og domstolenes menneskerettsovergrep.

   Familieminister Helleland, sier at "vi skal lære av våre feil"

   Den Danske Bank har hvitvasket milliarder av kroner til rike "baroner", blant annet gjennom sine filialer i Estland.

   Den danske justisministeren, Søren Pape Poulsen, sier at "vi skal lære av våre feil"

   Det norske Stortinget, altså landets folkevalgte, har overskredet sitt eget byggeprosjekt med milliarder.

   "Vi skal lære av våre feil" heter det da.

   Men, når Ola og Kari gjør det som kalles feil, da heter det ikke lengre "feil", men forbrytelser.

   Og i motsetning til eliten på toppen, så kan heller ikke Ola og Kari beklage seg med at de har gjort en feil.

   Får de, i motsetning til eliten, får det nemlig alvorlige konsekvenser.

   Så urettferdig er samfunnets pyramide.

   *

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Det er flere tiår og mange tusen familier siden bv og domstolene begikk feil. De begår flere ganger daglig menneskerettsovergrep.

   Mona Kågen:
   Flere hundre år med feil her til lands.. siden 1635..

   Rasha Masri:
   Hvis folk går ut på gatene og fjerner de idiotene som kaller alt de gjør mot dem "feil" blir det da feil"?

   Aina Gregersen:
   Til kommuneansatt som har fått jobben i og rydde opp i kommunen etter påpek fra Fylket* s advokat (tro det eller ei) Fylkesadvokaten skal selvfølgelig hedres offentlig Om det denne gangen klares og følges opp i rydde opp vanviddet skapt av kommunen selv.
   (Bakgrunn for mms er Gjentakende* spørsmål helt sånn fra det "blå" om Jeg ønsket noen straffet i vannviddsaken )

   Du lurte Så veldig på om Jeg ville at noen skulle straffes. Hva syntes de* sjøl da ? Syntes de det er greit og ikke vise at slikt ikke er tolererbar oppførsel av handlinger? Hva sier påtalemyndighet og loven om slikt ? Spiller Jeg noen rolle i krav om "straff"? Kanskje Andre noe utenforstående syntes dette litt annerledes enn meg? Kanskje det er andre som har annet syn på forebyggende kriminalitet? Kanskje man rett og slett må følge loven om slikt? Slik at ingen følger eksemplet? Hva tenker du om det og følge loven? - og hva sier straffeloven om svindel og bedrag, drapsforsøk, gjentagende innbrudd og ran av dokumenter, dokumentfalsk og undragelse av skyld og folks private post og liv, samt syklige fantasi utøvd på virkelige menneskers liv og helse? Jeg bare lurer på hva du syntes? - og hva hvis det var deg det gjaldt? Så de gjentakende spørsmålene om dét er jo egentlig uvesentlig og stille Meg: når det ikke er jeg som har satt opp lovverket eller utformet Norges lover, eller bundet landet opp til menneskerettighetslovene, som har forrang kommunelov, Norges lover og sunn fornuft. Eller hva tenker du? Hvis ingen konsekvenser blir gitt av Svært grove hendelser - så ville det blitt anarki, og dét er det jo ikke alle som makter og håndtere - selvom Jeg hadde klart det elegant - så er det jo Åpenbart at noen har store moralske manko i møte med samfunn og medmennesker: det er jo derfor lovene er skapt til og måtte følges. Er det ikke? Vi må jo velge det samfunnet vi ønsker og ha! Og er det da øye for øye som gjelder: så er det ikke det vanskeligste for meg og følge den loven heller - om dét er ønskelig. Noen må jo påta seg og følge mandatet i stilling de selv har søkt på som jobb og utføre. En kan ikke være nekrofil og kose seg med døde kropper som begravelsesbyråagent: for der stopper loven dette med at det er Faktisk likskjending. Og det er Ikke det at jeg er kjip på dét - om noen har lyst til og hygge seg med daukjøtt: det er bare at det er ulovlig. Mvh

   Rasha Masri:
   Snakker Linda om feil? Å drepe folk er feil? Medisinere barna til døden er feil? Ødelegge barna psykisk og misbruke dem er feil? Lage kriminelle og narkomane er feil? Stjele barn fra fødestua er feil? Juks og løyner og forfalskning er feil? Hele den mafiaen av leger, skoler, dommere, advokater, psykologer og psykiaterer er feil ? Er alt dette bare små feil eller mord? Å ha sånne politikere er ikke STØRSTE feil????

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 9 til ned mot 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og helt og delvis overskyet fra vest med omkring 8 pluss-grader tildels med regn og yr utover formiddagen. Med mindre nedbør utover eftermiddagen. Nokså mørkt og 6 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått og i overkant av 5 pluss-grader klokken 21. Tildels med noe yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Opptil omkring 8 pluss-grader utover dagen og uten nedbør og mindre overskyet utover eftermiddagen. Dunkelt og 4 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått og 4 pluss-grader frem mot klokken 21. Mørkt, vått og 3 pluss-grader klokken 23 og med ned mot 2 videre mot midnatt.
   
---
---

   Irene Hov, 06.10. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1805347519591517/

   Når en barnevernsarbeider mister en klient i selvmord får hun krisepsykiatrisk hjelp av kolleger og status som etterlatt. Hun får spesialbehandling på jobben og lederne sørger for at de ikke opplever den tunge stunden alene. Det er tungt å miste noen i selvmord. Alle vet det.

   Samtidig har psykologene nå begynt å forske på om foreldrene som mister sine barn, enten det er i akuttvedtak eller i selvmord, også opplever at det er litt ugreit.

   Ingen, verken stortingsrepresentanter eller statsråder som jeg i 10 år har drevet gratis opplysningsarbeid til har følt det påtrengende å undersøke hvorfor så mange i befolkningen tar livet av seg. Selv ikke når vi år etter år setter nye rekorder i antall selvmord i Norge. 600 mennesker tok livet av seg i 2017. Hvor mange andre områder dør det 600 mennesker i året uten at det forskes på det området hvor det skjer flest dødsfall? Hvor mange dør i trafikken hvert år? Hvor mye ressurser brukes på å forebygge trafikkdøden? Og hvor mye brukes på selvmord?

   Irene Hov, 06.10. 2018:

   Mange synes jeg er for hard i min kritikk av barnevernet. At anklagene mine mot de varme, smilende bekymrede kvinnene er for krass. De er tross alt mer glad i barn enn resten av samfunnet. Og dersom de gjør feil så må det gå an å vise litt forståelse for at de også kan gjøre menneskelige feil.

   Det skal jeg være enig i. I stedet for å angripe de som bare gjør jobben sin og følger loven, må man heller prøve å endre loven hvis man er misfornøyd med den. Jeg har derfor skrevet til den fungerende barneministeren, BLD, Barneombudet og familiekomiteen på Stortinget i 10 år, og opplyst de om at det er skadelig for borgerne og kostbart for samfunnet at unge uerfarne kvinner i barnevernet skiller barn og foreldre i et stort antall, og konstruerer nye familier av restene.

   Jeg har forklart at gevinsten ved å flytte barna til mer velorganiserte foreldre blir borte av skadene barna får av å miste hele familien. Og at sorgen og smerten ved å miste besteforeldre og hele storfamilien, skole og idrett og venner er for stor for barna til å bære. At de mister ikke bare en de er glad i, men absolutt alle. Og at det ødelegger et barns følelsesliv. Jeg har fortalt at de blir så skadet at de aldri klarer å knytte seg til andre igjen. Og at foreldrene som blir fratatt barna aldri noensinne blir seg selv igjen. De som var velfungerende i arbeid blir sykemeldte og uføre. Og mange tar selvmord. Jeg har fortalt at barnevernet gjør feil når de sier at adskillelse ikke er skadelig.

   Jeg har så fortalt om alle fosterbarna når de fyller 18 år og flytter ut av fosterhjemmet, at da er risikoen for selvmord svært høy. For de som ble tvangsplassert på andre kanten av landet på sperret adresse i ung alder, og har bodd i ulike fosterhjem resten av barndommen. De mister kontakt med familien sin, og ender alene i verden på en hybel med en NAV konsulent som erstatning for familienettverk. 18 år og alene julaften. Det er tøft.

   Jeg har fortalt at disse handlingene er så grusomme, og er begått på en måte som bare foregår i regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Av ansatte uten livserfaring som sier at adskillelsen er det beste som kan skje barna. Til ingen nytte. De hører ikke.

   Sist men ikke minst har jeg fortalt at forskning på om denne praksisen på barn virker eller ikke, er stoppet opp i 2005. Til tross for at studiet av Lars Kristoffersen på barnevernbarnas helse og død viste skyhøye selvmordstall hos bv-barna. Spesielt det året de fylte 18 år og rett etterpå. Og tallene på selvmord for deres foreldre var enda høyere, er det ikke forsket mer på det. Selv om rapporten konkluderte med en sterk oppfordring til mer og grundigere forskning på selvmord i barnevernet har ingen av statsrådene følt behov for det.

   Ingen, verken stortingsrepresentanter eller statsråder som jeg i 10 år har drevet gratis opplysningsarbeid til har følt det påtrengende å undersøke hvorfor så mange i befolkningen tar livet av seg. Selv ikke når vi år etter år setter nye rekorder i antall selvmord i Norge. 600 mennesker tok livet av seg i 2017. Hvor mange andre områder dør det 600 mennesker i året uten at det forskes på det området hvor det skjer flest dødsfall? Hvor mange dør i trafikken hvert år? Hvor mye ressurser brukes på å forebygge trafikkdøden? Og hvor mye brukes på selvmord?

   Jeg har innstendig bedt politikerne se på om ikke ideologien barnevernet bruker, som er komplisert og omstridt psykologi som ikke er utprøvd noen andre steder i verden, kanskje er feil? Det finnes ikke fnugg av forskning på om det virker. Bortsett fra et studie på tilknytningsteori på17 sauer har jeg lest et sted.

   I stedet er det brukt midler og ressurser til å forske på, og identifisere de som har iverksatt tiltakene som forårsaker selvmordene. Og sørger for at de ikke skal føle at de har gjort noe galt. Det settes inn ressurser på at de ikke mister troen på at det de gjør er riktig(?) Til tross for at folk dør av det. Og dersom det allikevel føles tungt skal de få status som etterlatte. Og som et endelig punktum for det hele skal de møte opp i familiens begravelse som sørgende.

   Det eneste signalet jeg har fått på at de har fanget opp noe av det jeg har sagt, er at psykologene nå skal forske på skadene ved adskillelse barn og foreldre.

   Siden jeg bare er en forelder, jeg er ufaglært på barnefag, og i følge sosialarbeiderne har jeg heller ikke kontakt med virkeligheten, så tillater jeg meg å tenke litt høyt.

   Hvis barnepsykologene trenger forskning på hvor skadelig det er for et menneske å miste et barn når mange av dem som opplever det tar selvmord. Og bødlene får respekt og status som etterlatte og oppfølging av helsepersonell når de får følelsesmessige reaksjoner, og foreldrene får kort og greit beskjed om at det er selvforskyldt at de mistet barna og kan derfor bare ha det så godt.

   Da lever tusenvis av mennesker i Norge i et tyranni. Hvert år fattes det mellom 3500 - 4000 vedtak på permanent eller akutt tvangsadskillelse foreldre og barn.

   Men jeg er som sagt helt bortreist og skjønner ikke alminnelig sosial omgang. I følge de "etterlatte og sørgende" sosialarbeiderne lider jeg i tillegg av alvorlige vrangforestillinger om barnevernet og forstår ikke barns beste. I følge politi, påtale og domstolene er jeg en "konspirasjonsteoretiker" som elsker konflikter og drives av et sykelig hat mot alle ansatte i barnevernet.

   Domstolene behandler det jeg sier og skriver som om de aldri har sett eller hørt det. Og skriver i rettsavgjørelsene stygge personkarakteristikker og tendensiøse formuleringer om min mentale helse i stedet.

   Øst politi med tilhørende tingretter har vist offentligheten hvordan de ignorerer alle mine anførsel og bevis i straffesaker og tvistesaker. De ignorerer prosesskrift fra meg, og sender rettsavgjørelsene rundt til vilkårlige advokater i stedet for til meg. De behandler meg som om jeg er tilbakestående og ikke skjønner at jeg blir latterliggjort og ignorert.

   Spesialenheten har hastebehandlet anmeldelsen min mot Follopolitiet for ikke å ha tatt etterforskningsskritt mot KBB for en rekke anmeldelser for falsk anmeldelse. For overtredelse av straffelovens § 221 til 223. Uriktig anklage og grov uriktig anklage med 10 års strafferamme. Vedlagt dokumentasjon på mange anmeldelser fra flere ulike personer i 10 - 15 år som politiet har henlagt. Hvor de uriktige anklagene beviselig har ført til store konsekvenser som at flere av de fornærmede er ført ut i selvmordtanker. En av dem vedla anmeldelsen legeattest på at han ønsket å ta sitt eget liv grunnet de falske anklagene. Uten at politiet noengang har etterforsket skadene hun påfører andre.

   Anmeldelsen ble henlagt i ekspressfart, og i vedtaket står det at Spesialenheten har etterforsket saken og ikke finner noe galt med politiet. Vedlagt en lang liste dokumenter de hevdet å ha lest uten å finne noe galt med politiet.

   Spesialenheten sier i vedtaket at alle de menneskene som har fått ødelagt livet av KBB, ikke har krav på rettssikkerhet eller å bli beskyttet av politiet mot straffbare handlinger.

   http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2012/N%C3%A5r+en+klient+tar+livet+sitt.9UFRnS3M.ips.html

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1711232875653045/

   Knut Myrebøe:
   Vi har jo andre reaksjoner etter selvmord også? Bl.a. en sak hvor BV ble konfrontert med selvmord, dagen etter at BV oppsøkte Mor og ba henne gjøre klart barnet til avhenting neste morgen. Hun tok sitt eget liv om natten. Konfrontert med dette svarte BV at, sitat: "Men vi gjør da mye bra også!". Takk for en god artikkel Irene!

   Rune L. Hansen:
   Det at de gjør mye bra også, er en mildt sagt spekulativt og spinkelt dokumentert påstand. En aktivt og iherdig uten dokumentasjon brukt påstand av kidnapperne og deres medspillere og av indoktrinerte. Og mye bra for hvem? For barn, eller for kidnapperne og deres medspillere? Hvor i all verden er de tilfredse kidnappede barna, som eventuelt har blitt voksne? Hvorfor er de alltid og i det heletatt omtrent fullstendig fraværende - og ikke-eksisterende? Mens et samstemt mangfold av forskjellig vinklede statistikker, studier, undersøkelser og vitnesbyrd fra mange kanter av verden entydig og klart og tydelig sier at det kidnapperne har gjort og gjør på ingen som helst måte er bra eller til hjelp! Men at det er umenneskelig og livs-ødeleggende. Og hvorfor sier også menneskeretts-konvensjonene og straffelovgivningen mangfoldig og også klart og tydelig at det kidnapperne og deres medspillere har gjort og gjør er ulovlig og meget straffbart? Og hvorfor neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes alt dette? Og hvem tjener makt og karriærer eller penger på alt dette?

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155639672456875

   If we do not maintain justice, justice will not maintain us.

   Francis Bacon

   *

   Per Steinar Sørå:
   Vi må opprettholde rettferdigheten, den kan vi bare ikke miste!!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. oktober 2018: 

   Mørkt, stjerne-himmel og en smule over null grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Vått, overskyet og gradvis opp til 6 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 13. Med omkring 7 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, regn og yr, tildels med bris og vind klokken 20 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, mye regn, noe vind og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og helt og delvis overskyet fra vest utover formiddagen med opp til 8 pluss-grader og utover eftermiddagen med omkring 10 pluss-grader. Mørkt, lett yr og 9 pluss-grader klokken 21. Yr og regn videre utover kvelden, med i overkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1808228142636788/

   Her er Norges vikar i Strasbourg
   https://rett24.no/articles/her-er-norges-vikar-i-strasbourg
   Når selveste storkammeret i EMD om to uker skal behandle en norsk…
   rett24.no

   *

   Alice Glendrange Nilsen:
   Stakkers Trude. Dag Bugge Norden er en av de mest kurupte dommere i Norge. I min sak har han løyet, truet og skjult beviser. Og han har til og med «tror jeg/mener» pålagt lensmannen i Flekkefjord å komme med usannheter slik at jeg skal tape min sak. En slik dommer MÅ IKKE representere Norge .

   Monicha Anethe Nymann:
   Jeg kjenner jeg ble helt skjelven her, håper virkelig at han er tro mot seg selv er ærlig og oppriktig, ikke lar seg styre eller kjøpes, for det vil bite han i halen en dag..... Heier på Trudy Lobben og at det går vår vei ! ! !

   Alice Glendrange Nilsen:
   Jeg ble bare så forbannet da jeg så hvem som skal representere Norge. :(

   Trudy Lobben:
   Tusen takk for at du står å heier på meg Monicha Anethe Nymann <3 håper virkelig jeg og Marius får dømt Norge nå.

   Alice Glendrange Nilsen:
   Trudy Lobben Det er vi mange som håper på. :)

   Line Sandbæk Hansen:
   Norge burde vell ikke få være med å dømme i en sak fra Norge, innhabilt så det holder spør du meg

   Trudy Lobben:
   Line helt enig med deg der. Men desverre så kom det visst en «dust» fra Norge som skal ta Møse's plass :(  Norge burde vært satt utenfor.

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Trudy Lobben amen

   Grethe Hagen:
   Trudy Lobben lykke til :)

   May Brith Harestad Hollos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215558554588421&set=p.10215558554588421&type=3&theater&ifg=1
   Dommerne følger ikke loven ...

   Rune L. Hansen:
   Gledeligvis er det 17 dommere fra forskjellige land som i EMD skal dømme i saken den 17. oktober 2018 - Lobben-saken. Det er dermed en selvfølgelighet at den politiske nepotismen i Norge vil bli dømt i denne saken. Er dommerne kompetente så er det også en selvfølgelighet og en nødvendighet at de i dommen må tydeliggjøre at kidnapper-virksomheten er forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Og dermed spørs det jo om de våger også det.

   Trine Ødemotland:
   Og den 17. oktober 1979 modtog Moder Teresa Nobels fredspris, så lad os satse på, at EMD vil holde denne dag i humanitetens navn.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155644215851875

   Så er det klart at førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén, blir Norges ad hoc dommer når Lobben-saken skal opp i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen den 17 oktober.

   At han er ad hoc dommer, kommer nemlig av at Norge pt ikke har noen fast dommer, etter at Erik Møse gikk av drøye 2 år før terminen hans løp ut.

   Så hva tenker jeg om det:

   Før det første, var det forventet at han ble valgt, da han har vært ad hoc dommer tidligere.

   Han var blant annet Norges dommer i Nordsjødykkeraken, der han, sammen med en danske dommeren, stemte for å frifinne Norge.

   Norge ble likevel dømt med 5 mot 2 stemmer.

   For det andre, vil hans stemme denne en gang ikke bety all verden.

   Det er totalt 17 dommere som skal dømme denne saken, og ikke syv slik det er i en ordinær kammerbehandling.

   Jeg har selvsagt merket meg at flere av mine venner på Facebook mener han er en svært statsvennlig dommer.

   Statsvennlig eller ikke, vi får krysse fingrene for at han dømmer rettferdig, og i henhold til gjeldende konvensjonsrett.

   I så fall skal han være med på å dømme Norge.

   Når det er sagt, hører jeg til de som mener det er en uting at Norge skal dømme i saker der Norge er involvert.

   *

   Sverre Singularity Hofstad:
   Så veldig enig! At han er inhabil er det ingen tvil om.

   Trudy Lobben:
   Han har ikke no der å gjøre. Norge skule ikke fått vært med å dømt norske saker.

   Sverre Singularity Hofstad:
   Helt enig Lobben! Og en million lykke til! :)
   Måtte sannheten seire (Y)

   Trudy Lobben:
   Sverre Singularity Hofstad tusen takk for det, måtte sannheten og rettferdigheten seire. Vinner vi ikke mot Norge så eksisterer ikke rettferdig rettergang

   Ronny Solem:
   Trudy Lobben nope. men håper

   Rune Fardal:
   Han bør passe seg for å drive dobbeltspill. Folk begynner forstå spillet Noge driver og han har nok lite tjene på å ikke være rettferdig.

   Mari Anne:
   Å stemme MOT Norge i denne saken, betyr å stemme FOR Norge. Man skal dømme destruktivt arbeid med negative følger for nordmenn. Stemmer man til fordel for Norge (det norske barnevern), stemmer man for FORTSATT krenkelser mot egne landsmenn.

   Greta Solheim:
   Enig i det Marius. Et merkverdig fenomen at skadevolder skal være med å dømme, avgjøre saken. Det trengs neppe særlig intelligens for å forstå at Norges dommer allerede (på forhånd) har dømt. Slik er det trolig i alle saker, at en lands dommer i EMD aldri dømmer mot det landet han representerer.

   Så hvorfor opprettholdes formaliteten (galskapen), at EMD`s eksistens betinger at et land, en potensiell skadevolder skal være med å avgjøre saken? Hvem tjener på det? Jo det så man i forrige runde med færre dommere, men alle klagesaker kommer jo ikke til Storkammeret.

   Kathrine Bjelland:
   selv ubetydelige Frans prix får ikke eget land stemme på sitt eget bidrag - selfølgelig, brudd på rettsikkerhet at staten får fremme stemme i rettferdiggjøre sitt eget arbeid - hvor offer påklager til EU domstol for brudd på mennesketettigheter. Avviker grunnleggende om habilitet og objektivitet .

   Truls Thue:
   Er det i det hele tatt noen som tviler på hva Dag Bugge vil dømme? Hele rettsvesenet i Norge er jo gjennomsyret av korrupsjon. Jeg må le. Jeg undrer nå på hvor mange justismord det finnes i Norge, siden det sitter så mange inkompetente folk i rettssystemet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1832946200075857/

   Raymond Skorstad, 08.10. 2018:
   https://www.facebook.com/rayskorstad/posts/475228396214164

   953 fedre og 438 mødre med barn i barnevernet begikk selvmord i løpet av 11 år. Det tilsvarer mer enn 2 selvmord i uken.

   *

   Hilde Gjessing:
   Tragisk.

   Mona Rodian:
   :( :( :(

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. oktober 2018: 

   Mørkt, nokså jevnt med mye regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jo ikke mørkt, men ellers det samme utover formiddagen og eftermiddagen. Bakken stedvis halvt og helt dekket med løv, men enda også mye grønt på mange trær og busker. Og stadig flere meget modne kiwi-bær. Og enda også mye nedfalne epler rundt omkring. Mørkt, med mye regn og omkring 11 pluss-grader også utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, 11 pluss-grader Celsius og lenge regn og yr utover natten. Overskyet, noe vind-drag og 12 pluss-grader klokken 09.30. Halvt overskyet, vind-drag og 13 pluss-grader klokken 11.30. Mindre skyet og opp til omkring 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 20.30. Med stjerner og i overkant av 10 klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. oktober 2018: 

   Mørkt, stjerner og ned til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, en mild vind og opp til 18 pluss-grader frem mot klokken 12. Godt tørkende vær for diverse å få unnagjort. Det har vært mye vått i noen uker nu. Det blir mye fin og frodig jord av alt det nedfalne mange-artede løvet. Og jorden blir blandt annet mindre sur og mindre plante-fiendtlig av det. Plante-skadende snegler, som jeg her har et fiendtlig forhold til, har jeg her nesten ikke sett i sommer, ikke engang på dill-planter. Og bra er det. Jeg plukker for bearbeiding fortsatt inn pærer og epler som ikke er nedfalne. Fisking og veldig mye annet rekker jeg knapt å tenke på. Forsøk på reperasjoner og vedlikehold av det som er igjen av helsen krever ikke minst sitt. Utplyndringer og terroren her har vært mildere lenge nu, men de lenge forlengst allerede forvoldte skadene og ødeleggelsene stopper ikke av den grunn. Og den politiske mafia-virksomheten regner antagligvis fortsatt med at jeg definitivt og endelig er drept snart. 20 pluss-grader med mild vind frem mot klokken 16. Nokså mørknende mørkt, mild vind og 16 pluss-grader klokken 19.30. Med 17 pluss-grader og mørkt klokken 21.30. Og med 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. oktober 2018: 

   Mørkt, tildels noe bris og omkring 16 til 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, mild bris og 17 pluss-grader utover formiddagen. Med yr en stund fra omkring 13-tiden. Mild vind og ned mot 15 pluss-grader klokken 18. Mørkt, mild vind og 15 pluss-grader klokken 21. Mye regn og vind og ned mot 13 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   

---
---

   Rune L. Hansen, 12.10. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214575171147749

   Noen ord om konservering, livs-ødeleggelser og menneskerettighetene, 12. oktober 2018

   Utrolig mye kiwi-bær modner noen steder her i hagen nu. Min erfaring fra et forsøk i fjor er at de ikke egner seg til konservering som innebærer koking. At smaken med koking blir flau og gode egenskaper går tapt. Men at de er godt egnet for frysing - for den og de som har muligheter og plass til frysing. Og at de bør rom-tempereres opptil et døgn når de taes ut fra fryseren.

   Kiwi-bær har altså sine meget særegne merkverdige og interessante egenskaper. Som mangt annet også har det, i forskjellig grad. Humle-blomster (Humulus lupus) for eksempel. Jeg satte engang et lukket glass med vann med humle-blomster og litt rå-sukker i kjøleskapet for midlertidig oppbevaring - noe som resulterte i at det begynte å fryse i glasset og i kjøleskapet. En indikasjon på humle-blomstenes meget kjølende egenskaper, antar jeg. Det er mangt og mye forskjellig interessant og informerende slikt.

   For blandt annet den og de som bor landlig og ikke urbant og folksomt er blandt annet konservering av grøde, fangst, remedier, oppskrifter og mat mere viktig og nødvendig enn for mange andre. Særlig for å være forberedt på forskjellige slags forhold, situajoner og omstendigheter. Uten kan det bli nød, vanskelig og livs-farlig. Og det er som bekjent dyrt og livs-farlig å være i underskudd eller fattig.

   Jeg og mange andre har erfart å være i underskudd av mat, medisiner, varme, muligheter og penger, etc. Vi reagerer efter evne og forskjellig på slikt. Mye og tildels meget uforutsigbart slikt har ikke minst med nødvendighet gjennom mange år stadig økt min interesse og iherdighet i forhold til egnede og mulige former for konservering. Det har både vært og blitt en nødvendighet og forberedelser. Det eneste alternativet har vært og kan være å bli skadet, syk, isolert, ødelagt, drept og til-intet-gjort. Også til og med i et av verdens absolutt økonomisk rikeste land, som dagens Norge er på grunn av den svarte olje-rikdommen - når den politiske nepotismen neglisjerer og forfalsker menneskerettighetene. Enhver kan da plutselig og overraskende bli utsatt for utrygghet, angrep, vilkårlighet, diskriminering, terror og livs-ødeleggelse.

   Den politiske nepotismen og dens medspillere i Norge har forlengst blitt en stadig mere livs-farlig mafia-virksomhet - og karriære-mulighet for mange. Hvor det for mange mennesker i og under den politiske og offentlige forvaltningen er dobbel-moral, forfalskninger, vilkårlighet, menneske-forakt og menneskeretts-krenkelser som styrer og bestemmer. Hvor dens mennesker og sær-interesser på bekostning av sivilbefolkningen både innenlands og utenlands kjøper og bytter til seg innflytelser, kameratskap og karriærer.

   Sivilbefolkningens enkelt-mennesker blir under den offentlige nepotismen vilkårlig utsatt for både forfalskninger, diskrimineringer, tortur, traumatiseringer, terror, kidnappinger, unnlatelser, utplyndringer og livs-ødeleggelser. Til og med og ikke minst barna og deres familier. Skjult bak dobbel-moral, forfalskninger og propaganda.

   Politiske nepotismer og sær-interesser tenderer alltid mot selv-tilfredshet, dobbel-moral, falskhet, karriærer og selv-opprettholdelse, i forskjellig grad. Det er for å motvirke slikt og dets konsekvenser at menneskerettighetene, enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, er så meget meget viktige.

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene må uforfalsket konserveres, respekteres, sikres og være levende. Det kan selvfølgelig bare skje når absolutt enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt og lett kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres. Og aldri bagatelliseres, neglisjeres eller forfalskes. Og alltid god nok offentlig begrunnelse og solid presisjon i og ivaretagelse av alt dette.

   God konservering og nyttig og god bruk av råvarer er og skal være en almenn interesse.

   Og viktigere og mere sentralt enn noe annet for samfunnet, menneskene, verden og det levende er de uforfalskede menneskerettighetene med absolutt enhver i landet sine absolutt enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Enhver unnlatelse i så måte er livs-fiendtlig og kriminell.

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. oktober 2018: 

   Mørkt, regn, vind og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye regn og mellom 15 og 13 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Halv-mørkt, nokså sterk vind og 16 pluss-grader klokken 19. Jeg plukker og spiser hver dag nu litt kiwibær. Hundene her tar iblandt noen av de som henger lavt eller nu også nedfalne. Ja nu også litt nedfalne og ogå noen litt overmodne. Jeg bearbeider og innplukker enda nu mest pærer og epler, skritt for skritt i sakte tempo små og litt større porsjoner nesten hver dag. Mørkt, vind og 17 pluss-grader klokken 22. Med opp mot 18 frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155653340301875

   Prime Minister, Erna Solberg, recently expressed her apologies to three brothers who wrongfully had been diagnosed by Norwegian authorities, and thus being deprived their freedom.

   At the same time, she said that the "Tolga- case" was a unique case.

   But it is not. In fact, it's a lot worse!

   Just ask Ruth Ensby.

   This warm hearted grandmother has not seen her grandson, because Norwegian authorities have adopted him, and applied a fabricated diagnosis on her daughter, Sylvia Gustavsen Ensby, as a pretezt to carry out the adoption.

   And what about the Lobben case?

   The same.

   The Norwegian authorities applied a NOT valid test, as a pretext to adopt her son !

   And what about Rasha Masri and her daughter Leen Suzanne ?

   The CPS in Bærum municipality and its health personnel, fabricated a number of false diagnoses on the child, in order to justify to take the child.

   Diagnoses that Polish doctors have classified as pure nonsense !!

   And what about the Dubai- case?

   The Norwegian authorities use racist statements in order to justify depriving a Swedish / Finnish couple care of their own child.

   Now is the time to let the world know about these and many other atrocitoes , as Norway must meet in the Grand Chamber of the European Court of Human Rights, next Wednesday.

   We are no longer talking about serious Human Rights violations.

   We are talking about Crimes Against Humanity.

   Feel free to share this!

   Sylvias mor: Aldri hørt at datteren min var psykisk uviklingshemmet
   http://www.tv2.no/a/8901800
   tv2.no

   *

   Inez Isabel Arnesen:
   its only unique since she appologized

   Peter Stead:
   not an uncommon act by Norways child services they have taken my 3 grandchildren 12 months ago for no just reason and they are all born to British parents although the youngest 2 were born there ,this is state sponsored kidnapping and the British government seem to be oblivious to what is happening over there

   Astrid Gjøystdal:
   Jeg deler denne, og jeg er også svært bekymret for "diagnose- helvete " vi har her i landet. Jeg ser det svært mye i mange av mine saker,og ser også at selv relativt uskyldige diagnoser blåses opp til å ha umåtelig konsekvenser for dagliglivets fungering, ofte helt uten grunn. Dette er til dels misbruk av psykologisk makt og i alle fall misbruk av forvaltningsmakt.

   Ole Henriksen:
   Det er rart, ingen oppdager at noen er psykisk utviklingshemmet før barnevernet får hilse på dem. Når sant skal sies så må det være mere humant for staten å gi kommunene mere penger, uten at store deler av den oppvoksende slekt skal urettmessig få en diagnose som blir dyrket i flere generasjoner. Vi har barnevernlederen som ikke har kunnskap om barnevern, og har heller ingen utdannelse om faget. Er det å vente et annet resultat når makta overgår forstandet flere med ganger.

   Ruth Ensby:
   For enkelt kanskje, men jeg tror at vanlige, oppegående foreldre er de som oppdager at et barn er litt annerledes. Bekymring rundt barn har alle foreldre.
   Bv er ikke de som forstår først.

   Ole Henriksen:
   Med dette så mener jeg at barnevernets praksiss overgår vett og forstand. Er det en diagnose om barn ikke er skole moden?

   Ruth Ensby:
   Ole Henriksen
   Pleier ikke slik å gå på foreldrenes ulike diagnoser?

   Yra Våge:
   nettopp kommet over en slik hemmeligholdt tilrettelegging av framtidig barne kidnapping gjennom falske diagnoser

   Bente Moeskau Rønningen:
   Min sønn ble satt feil diagnose på, som han ikke har.

   Judith E. Gautestad:
   Mange som burde fått diagnosen lettere urviklingshemmet, som Erna f. eks, hun har jo dysleksi, og flere med henne. En skam, er vi tilbake på 30 tallet????

   Rolf Halln:
   Judith E. Gautestad
   Kongen har dysleksi

   Judith E. Gautestad:
   Rolf Halln Erna også! Mange høyt oppe i maskineriet har dysleksi, ikke uvanlig!

   Rolf Halln:
   Judith E. Gautestad
   Jepp, 2 stk av "eliten", samt en prinsesse som er x-misbruker !

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. oktober 2018: 

   Mørkt, fortsatt vind fra sør og omkring 18 pluss-grader Celsius her ute i natt. Men gradvis mindre vind sent på natten. Disig himmel, tildels yr og ned til 15 pluss-grader utover formiddagen. Mye nedbør utover eftermiddagen, med ned mot 11 pluss-grader klokken 17. Fortsatt mye nedbør, med 9 pluss-grader frem mot mørkt og klokken 20.30. Med 8 pluss-grader klokken 22.30. Og med ned til 7 videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155656581471875

   Tilsynsrådet for advokater, ved daværende styreleder, Christian Bruusgaard, utbetalte drøye 12 millioner kroner til forretningskompisen sin, revisor Svein Stiansen, uten at oppdraget var sendt ut på anbud.

   Ble dømt for dette av KOFA, men Stiansen slapp å tilbakebetale alle millionene han ulovlig hadde fått.

   Eneste konsekvens, var at staten (Tilsynsrådet) betalte en bot på kr 400 000 til staten.

   Samme mønster i Tolga-saken, der kommunen har fått millioner i uberettiget støtte, som følge av å ha fabrikkert diagnoser på de tre brødrene.

   Men, konsekvens i form av tilbakebetaling?

   Neppe!

   Men når Kari og Ola feks får litt for mye fra Nav, så må beløpet tilbakebetales renter.

   I tillegg til at staten stempler deg som "kriminell".

   Velkommen til forskjells-Norge!

   *

   Albert Johnsen:
   Men Stiansen var jo nyttig da staten skulle stoppe deg, Marius Reikerås.

   Sigbjorn Aase:
   Albert i bakvendt land kan alt gå an

   Albert Johnsen:
   Dessverre, men det betyr bare at vi har en jobb å gjøre.

   Sigbjorn Aase:
   Albert mye som blir oppklarende for tiden både i godt og vondt.

   Elzbieta Lemaniak:
   Og hvem som er ansvarlig for svindel i Tolga - saken? Er det "systemsvikt" eller en "feil" som kommunen skal "lære av". Også går de som er ansvarlig for bedrageri fri, de kan bare si at det er "beklagelig" og "uheldig".

   Herman Ellingsen:
   Spørsmålet er hva kommunen lærer ...

   Elzbieta Lemaniak:
   De som er ansvarlig for svindel skal antakelig forflyttes til nye stillinger, og med flotte referanser. Og kommunen skal "lære" ingenting. sakan skal utvannes, bortforklares, treneres slik at den dør av seg selv. Norsk "håndtering".

   Rasha Masri:
   Når kommunen ødelegger ditt liv med hjelp og støtte av staten får du ingenting mer en de skal "granske saken" når kommunen stempler deg eller dine barn med flere diagnoser for å tjene penger på deg og ødelegge hele familien både økonomisk og psykisk og fysisk får du tilbake "unnskyld fra" Erne " kommunen leier en billig psykolog for noen kroner men tjener flere millioner som støtte fra staten , dette skjer aldri i andre land men bare i Norge

   Albert Johnsen:
   Jeg mener at det er et ganske komplisert problem du skisserer her Elzbieta Lemaniak. Problemet starter kanskje ved at vi som skal forvalte demokratiet vårt, sitter og sover når vi skal velge kunnskapsrike, dyktige og modige politikere til å representere oss. Det betyr at forvaltningen har fritt frem når de skal utarbeide lover og regler. De unngår blant annet å legge inn effektive kontroll-mekanismer av beslutningstakerne i systemet, etc. etc. Hvorfor tror du vi må benytte Menneskerettskonvensjonen for å oppnå litt rettferdighet for ofrene for de feilene som begås? Vanlig norsk lov er laget av de som begår feilene og utfører overgrepene, og er derfor ikke designet for å begrense eller ta de ansvarlige. Men utviklingen har gått til det bedre. Menneskerettsloven kom i 1999. Nå får vi i alle fall etter hvert en bevegelse i sakene.

   Rune L. Hansen:
   Det kompliserende problemet er at den politiske offentlige nepotismen ikke respekterer og sikrer enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter - men tvert om og enda ustraffet gjør det motsatte! Seg selv og hverandre og sine sær-interesser beskyttende og premierende i det kriminelt å forurette! Ikke minst - både innenlands og utenlands - med gaver, bestikkelser og karriærer for kameratskap, innflytelser, støtte og beskyttelse! "Frynsegoder" skjult bak blandt annet dobbel-moral, fortielser og liksom lovlig diskriminering!
   Samtidig er vi enhver ved politiske offentlige valg nektet (både med vanskeliggjøring, propaganda-diskriminering og umuliggjøring) den menneskerett å stemme på hvem vi selv ønsker skal representere oss. Et i mange land enda ofte brukt politisk knep, til fordel for politiske nepotismer som selv ønsker å være "lov og rett"! Hvem i dagens Norge kan for eksempel fritt stemme på en Marius Reikerås, eller andre enkelt-mennesker efter eget ønske?
   Og hvem kan straffeforfølge og stoppe offentlige menneskeretts-krenkere? Inklusivt blandt annet menneskeretts-krenkende sær-interesser?!
   Menneskerettighetene og lovlige og nødvendige lovbestemmelser er fint for offentlige representanter å smykke seg med, men når de blir brukt med forskjellig slags dobbel-moral, diskrimineringer og forfalskninger så er det på ingen som helst måte bra eller lovlig! Det er en katastrofe! (Som til og med er smittsom!)
   At mange enda ikke ser eller ønsker forskjellen på det ekte kontra det falske angående slikt er ikke desto mindre av betydning!
   Det er for eksempel helt umulig reelt for en offentlig forvaltning å respektere menneskerettighetene hvis den ikke samtidig respekterer og beskytter absolutt enhvers umistelige og uavhendelige rett til sitt familieliv!
   Gledeligvis er det nu mange og stadig flere i sivilbefolkningen som forstår dette og at menneskerettighetene er en helhet hvor alle bestand-delene for enhver umiddelbart må og skal respekteres og sikres!

   Ps: Hva angår den norske Menneskerettsloven som kom i 1999, så var den (menneskeretts-konvensjonene) ikke mindre juridisk gjeldende også før 1999. Men den må og skal uforfalsket være gjeldende også i praksis! Les for eksempel blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4, hvor det klart og tydelig er sagt at: "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
   Og les for eksempel blandt annet innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye, hvor det likså klart og tydelig blir sagt at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
     - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   (...)
   Elzbieta Lemaniak:
   Problemmet ligger i det at det ikke finnes lover som kan skape bedre mennesker. Det vil alltid finnes manipulanter, svindlere, uærlige mennesker. Og det er mye korrupsjon i Norge som er pent sjult.

   Albert Johnsen:
   Vi er kanskje veldig naive i Norge og vi er i tillegg svært rike. Naive mennesker som skal forvalte store pengesummer tiltrekker seg uærlige svindlere.

   Elzbieta Lemaniak:
   Korrekt :)

   
---
---

   Anita Skippervik, 14.10. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1815390961920506/

   Breaking up families in the name of child protection - The Sunday Guardian Live
   https://www.sundayguardianlive.com/lifestyle/breaking-families-name-child-protection
   sundayguardianlive.com

   *

   Elise Lang:
   Stop breaking up all families, in the hole world! <3

   Liv Cecilie Nygaard Kjeilen:
   Splitt og hersk.. Det er et ledende prinsipp over hele verden, og så lenge menneskeheten har eksistert, at det er en selvfølge, en naturlov, en moralsk og etisk regel og en menneskerettighet at familien SKAL være beskyttet og respektert! Det er vår alles plikt å sørge for at vi ikke blir hjernevasket til å tro noe annet, og til å ivareta våre felles naturgitte rettigheter. Vi må mange ganger kjempe for det vi har kjært. Det nytter ikke å være likegyldige når samfunnet på denne måten rokkes ved sine grunnvoller. Flott at folk nå står opp for seg selv og hverandre, og protesterer mot dette forsøket på å overstyre oss. Takk til alle som bidrar til å kvele forsøket på å frata oss våre grunnleggende rettigheter, og sørger for at verken barn eller foreldre eller andre i familien lider under traumatisk, unødvendig og umenneskelig splitting.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og hvilket gedigent og groteskt tilbakeskritt i verden, å kidnappe og fangeholde barn og foreldre - som dermed blir gjort til en underklasse av enkelt-mennesker ingenting verdt å samle på eller å respektere! Med et liv nokså umulig å leve eller å ha fremtid i for de det gjelder!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2018 via Falske og ekte dommere, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/?multi_permalinks=2112461965471133

   Hvis noen behandler deg som dritt, så bare husk at det er noe galt med dem ...

   Ikke deg!!

   Normale folk går ikke rundt å ødelegger andre mennesker!!


   normale-folk.jpg

   Husk dette kjære medmenneske <3 <3 <3

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. oktober 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett helt og tildels delvis overskyet med opp til omkring 10 pluss-grader utover dagen. Med 8 pluss-grader klokken 18. Mørkt, stjerne-himmel og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. oktober 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute frem mot 03-tiden i natt. Mørkt, noe stjerner og 3 pluss-grader klokken 06.30. Lyst, solen i sør-øst, hvit-spettet og lys blå slørete himmel og 4 pluss-grader frem mot klokken 10. Solen lengre sør, mere blå himmel og 7 pluss-grader klokken 12. Spredt lett skyet og opp mot 12 pluss-grader klokken 14.30. Lett overskyet og 11 klokken 16. Mørkt og 10 klokken 19.30. Med 11 og antydninger til yr klokken 22 og videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155660152371875

   Tanker i natten om Lobben- saken:

   Det dreier seg ikke om menneskeretter.
   Det dreier seg om ondskap.
   Hemningsløs offentlig ondskap.

   Lobben-saken, er ingen vanlig sak. Og det av mange grunner.

   For det første, er det den første barnevernssaken i norsk rettshistorie som har nådd storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det vil si at 17 dommere skal si sin mening om denne saken.

   For det andre, er det en sak som har påkalt stor internasjonal oppmerksomhet.

   En rekke land har intervenert, til støtte for begge sider.

   Og den har nådd helt til India, hva gjelder medienes oppmerksomhet.

   Men, vi som kjenner familien Lobben, og bare kan forsøke å kjenne på hva denne familien har gått gjennom de siste ti år, vet at denne saken egentlig dreier seg om noe helt annet enn menneskeretter:

   Den dreier seg om ubetinget offentlig ondskap!

   For familien Lobben er en helt vanlig familie.

   Og da snakker jeg om Trude, hennes to barn, mann, foreldre og øvrig familie, er en familie som du ville ha likt å ha som naboer.

   Folkelige og hyggelige!

   Enkelt og greit.

   Der er bare det at den norske stat altså har stjålet Trudes eldste sønn. Født i 2008.

   Og tvangsadoptert ham!

   Se for deg om et var du som hadde fått barnet ditt stjålet av den norske stat.

   Men, det må Trude Lobben føle på hver dag.

   Det samme må hennes foreldre.

   Og hva med hennes to barn, som aldri har fått sett broren sin.

   Hva føler de der de vokser opp, vel vitende om at de har en bror der ute de ikke får treffe. For det har staten bestemt.

   Det er ikke vits i å sette spørsmålstegnet bak setningene en gang, for svaret vet vi.

   Det er en ondskap så ufattelig at det ikke er til å bære.

   Og langt mindre å akseptere, eller tolerere.

   Og denne ondskapen, reiser en hel offentlig delegasjon i disse dager til Strasbourg for å forsvare.

   På dine og mine skattepenger.

   Er det et minimum av rettferdighet i denne verden, så skal Norge dømmes.

   Men, rettferdighet forblir fort en illusjon når makten slår til.

   Men om det finnes snev av anstendighet igjen,så bør norske offentlige myndigheter, som støtter dette forferdelige overgrep mot Lobben og mange andre, være mega-flaue over i det hele tatt å reise ned til Strasbourg for forsvare Norges interesser.

   Men historien har altfor ofte lært oss, at ondskap har ingen grenser.

   *

   Steinar J Myhre:
   Deler

   Sigbjorn Aase:
   Så sant så sant. Gir vondt tvers gjennom sjela. Og Lobben er ikke den eneste saken. Men den som har kommet til storkammeret. Får inderlig håpe at de begynner å se seg trøtte og leie av å være ondskap.

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Vi krysser fingrene for dere :)

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Hjerterått. - Ufattelig, at folk kan klare å leve med seg selv, etter å ha begått slik ondskap. Måtte rettferdighet skje!
   "Hvit lykkefugl" er sendt..... kanskje trengs flere!

   Wivi A Pettersen:
   Kjenner desverre ikke til saken, men dette høres horribelt ut. Hva er bakgrunnen for overtagelse ? Og hvorfor er ikke di andre barna omplassert, hvis det er så jævlig hjemme :( :( snakker vi penger og korrupsjon???????

   Sigbjorn Aase:
   Wivi A Pettersen ja. De finner på ting å lyve om

   Anne Grethe Florin:
   Vet om flere som er tatt på feil grunnlag jeg å som er bortadopter, så ingen får sett han..... et grufult overgrep dette landet driver med.... d er så hjerterått at d finnes ikke ord for d....

   Rune L. Hansen:
   Hva bør (og må og skal) gjøres med en slik politisk nepotisme og dens medspillere? (Straffeloven vet svaret!)

   Anne Marthe Formoe:
   Rune L. Hansen, straffeloven gjelder ikke disse tydeligvis. Det er skummelt og trist.

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er ikke Straffeloven's feil eller mangel. Straffeloven's lovlige lovbestemmelser sier klart og tydelig nok at de gjelder offentlige ansatte og alle og enhver voksne mennesker. At den politiske offentlige nepotismen og dens medspillere ofte forsøker å gi inntrykk av noe annet bør ikke overraske noen. Selvfølgelig lyger de også om slikt, så lenge de klarer det. De ønsker ikke å bli innhentet av lovens lange arm. Men den norske Straffeloven har i stort monn blitt til av internasjonale instansers påtrykk og krav om å være i samsvar med de elementære og nødvendige felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning. Hva dette i praksis innebærer og har og skal ha som konsekvenser er det mange i den politiske nepotismen som i forskjellig grad ikke har forstått, eller det har uroet hva de har av samvittighet, medmenneskelighet eller forstand. Men det opphever ikke lovens lovlige lovbestemmelser. Og meningen er at ikke minst offentlige forbrytelser og politiske offentlige mafia-virksomheter må og skal bli innhentet av lovens kompetente lange arm. Jo fortere dess bedre. De er ikke mindre kriminelle så lenge de beskytter seg selv og sine medspillere - tvert om.

   Mona Kågen:
   Helt forferdelig :(

   Anne Lise Fløysvik:
   Utrolig hva som skjer i Norge, la oss håpe at der iallefall sitter retts skafne dommere nå som fatter galskapen som skjer. godt at media også er på banen her også.

   Kristian Dirdal:
   Heilt enig! Men vet de som skal dømme dette når den norske stat står blindt på å vinne? Da er det kanskje ikke nok med å kreve rettferdighet, for "vår" stat bryter ikke menneskeretter heter det så fint!

   Lillian Lervold:
   ondskapen florerer - og har gode vekstvilkår . Men noe snur nå ;) når de er så onde at de har blitt patetisk latterlige , så skjer det noe. Få har tillit til offentlig ansatte lenger. Bortsett fra de selv !

   Lena Haukland:
   Det som slår meg... Kongen i disse dager skulle ta opp spørsmålet om Menneskerettigheter i Kina ! Hvorfor er Norge mer opptatt av disse krenkelser i andre Land? Hvorfor klarer ikke Norske Myndigheter å Rydde opp i alle overgrep som begås her i Landet? Folket blir ført bak Lyset :(

   Mona Kågen:
   Fordi høyrefolk ikke tåler hjelpepleiere med autorisasjon.

   Mona Kågen:
   De kan ikke ha hjelpepleiere som yrke i noen land. Da miser de jo muligheten til å tjene penger på barna i verden.

   Mona Kågen:
   De får ikke brukt mennesker som slaver, de får ikke solgt og kjøpt mennesker heller. Det liker de svært dårlig å måtte forholde seg til, så da valgte de å fjerne hjelpepleierutdannelsen.

   Mona Kågen:
   Det ble for "dyrt".

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Lena Haukland : Spot on! !

   Bobby Larsen:
   Det er lettere å feie for andre sin dør, enn å feie for sin egen ;) Derfor påpeker Norge at andre land har feil, så dem får media fokuset over på andre enn at alt skal dreie seg om Norge ;)

   Lena Haukland:
   En Norsk utenriksminister var i Iran og skulle lære dem å Pisse Bent.. Men der fikk han passet påskrevet.. Iran var vel informert om Norges sine Menneskerettslig brudd.. Jeg skulle gjerne sett Ansikts utrykket på han da dette ble stilt ? til !

   Trond Rikard Ensby:
   Det er veldig sant, men det er også viktig å understreke at vi også er en hel delegasjon som støtter Trude Lobben fullt og helt. Vi har reist fra Norge for å kjempe mot det norske barnevernet og rettssystemet, så det er ikke bare staten som møter opp mannsterke.

   Line Sandbæk Hansen:
   Dette er ondskap, kun ondskap og det er flaut å være nordmann og vite at det offentlige reiser ned for å forsvare denne galskapen og kidnapping av ett barn, som har KRAV på å vokse opp med sin biologiske familie!!! At de ikke skammer seg helt inn til margen, er meg helt uforståelig,men bruk det i mot dem til utlandsk presse, at de reiser en haug med offentlige folk for å forsvare Norge etter styggdommen de har gjort mot en uskyldig familie, kun for å prøve å renvaske sitt gode navn og rykte internasjonalt, de blåser i barnet og den ekte familien til gutten!! Dette danner ikke ett godt bilde av Norge, så få utlandsk media til å fortelle at de KUN prøver å redde sitt eget skinn, etter hva de har gjort mot Lobben-familien

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Jeg krysser alt jeg har for dere som er nede i Strasbourg!

   Line Sandbæk Hansen:
   Renate Marlen Nyheim Laupstad ja nå MÅ sannheten vinne :) Det gode skal seire tilslutt <3 ️

   Kjellaug Kristin Lie:
   Helt enig. Ondskap har ingen grenser... Derfor jeg har våkenetter nå

   Vigdis Nygård:
   Stemmer, Marius Reikerås, ondskapen har INGEN grenser, og jeg hadde ondskapen som nabo fra 1983 til 2009!

   Mandela Stang:
   En fin redegjørelse for alle de som ikke har fulgt med i denne saken. Greit å få saken presentert og det skal bli spennende å se utfallet.

   Rune Fardal:
   Den norske"stats" delegasjonen bør vi få registrert, for dette er mennesker som synes ondskap er greit. De aksepterer denne ondskap og de synes det er helt greit. De har ingen rett til anonymitet. De bruker felleskapets midler til å tråkke på folket.

   Rasha Masri:
   Alle politiet Stater oppfører behandlet sine på denne måten dessverre

   Wenche Tove Sjurseth:
   Deler

   Rolf Schou:
   Rune Fardal, med få ord ha du satt pekefingeren på en viktig del av problematikken der nede hos dere! Stå på!

   Dag Røsthe:
   Riktig Marius Reikerås. Ondskapen styrer vårt land. Og våre domstoler. Rettsvesenet gjør bevisste Justismord hver uke i Norge. Høyst sannsynlig hver dag. Og byråkrater er serielovbrytere - skriver Harald Stanghelle i Aftenposten.

   Våre myndigheter driver ikke med slurv. Det er ondskap satt i system.

   Myndighetene benytter den verste form for straffemetoder mot uskyldige familier. Og de familiære ringvirkningene er langt mer grusomme enn vi utenforstående kan forestille oss. 10 års fengsel er nok en mildere form for straff enn å skille barna fra hverandre resten av livet. Og skille foreldre, besteforeldre for alltid. Og spesielt å miste oppveksten sammen.

   Isabell Marie Michaelsen:
   Føler med henne :( :/ Da jeg selv har ett bortadoptert barn snart.

   Hugo Morgan Frøyheim:
   Deler

   Dag Stranna:
   Det er eit hån mot oss som er råka av barnevernet at ei gruppe offentlig tilsette dreg ned for å freiste overtyde dei som skal dømme til å tru at Noreg gjer alt rett. Kan samanliknast med Jesus som måtte bære sin eigen kross til Golgata, målet er å nedverdige menneske så mykje som mogeleg.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Ja det er onskap satt i system, og det gjelder tusenvis av familier som er rammet av ondskap.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2018:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155660050406875&set=a.10150975888001875&type=3

   barnets-beste-fn2.jpg

   *

   Eve Anoba:
   One step moving forward. Amen

   Geir Konrad Josefsen:
   LETIC Ategner

   Rune L. Hansen:
   Det samme fremgår flerfoldig i både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene. Men alt slikt er jo tabu for kidnapper-virksomheten og dens medspillere.

   Marianne Indrestrand:
   Måtte det sige inn en vakker dag så barna kan komme hjem :( :( :(

   
---
---

   Elin P. Gregusson, 16.10. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1072211926273346&id=100004536465723&__tn__=K-R

   I praksis er nok #Lobbensaken avgjort i #EMD.

   Det er selvfølgelig en liten mulighet for at det som skjer i #Storkammeret i Strasbourg i morgen, får avgjørende betydning for det endelige utfallet, men sannsynligvis er dokumentene lest, og Norges intense lobbyvirksomhet har påvirket de av dommerne som er å påvirke.

   Sannsynligvis skal det svært mye til å endre hver enkelt dommers oppfatning, nå i ellevte time. Men muligheten finnes, og utfallet? Ja, det kjenner ingen.

   At grovarbeidet er unnagjort, betyr mao IKKE at ikke Trudy Lobbens franske advokat, som i all hovedsak skal føre ordet på hennes vegne, må yte sitt beste. Det må han, og det er det ingen grunn til å tvile på at han kommer til å gjøre.

   Hennes norske prosessfullmektig, jurist Marius Reikerås, har fått til "det som ikke er mulig å få til", nemlig å få saken brakt inn for Storkammeret. Dét har han maktet, til tross for eksepsjonelt tung motstand, først og fremst fra folk i maktens åpne og skjulte korridorer. Mer eksplisitt har motstanden kommet i en jevn flom fra en ekstrem gruppe nettroll, som jobber med organisert cyberstalking og personhets, 24 timer i døgnet. Disse er ledet an av et knippe advokater som burde vært fratatt bevillingen. Deres veldokumenterte adferd på sosiale medier bør uansett bli kjent, og få konsekvenser.

   En av av dem har vært styreleder i ICJ-Norge, sitter i styret i Advokatforeningen, har personlige bånd til en rekke dommere på alle nivåer i vårt hjemlige juridiske hierarki, vært ansatt i NRK i 12 år, representerer NRK og andre store medier i rettslig sammenheng i dag, og kjenner alt som kan krype og gå av politisk korrekte norske jurister og journalister.

   Han har nylig annonsert at han skal erstatte nåværende partnerskap i advokatselskapet Bing Hodneland, med å bli partner hos arbeidsgiveren til dommeren som lot ham vinne en konstroversiell begjæring om midlertidig forføyning, på vegne av Lovdata, mot ildsjelene bak Rettspraksis.no, som arbeider for åpenhet i domstolene. Dommeren avsa en kjennelse i tråd med advokaters økonomiske interesser. - For det ER interessant for advokater å holde relevant jus unna folket. Det spesielle er at han var ikke bare dommer. Han var også ansatt som advokatfullmektig i advokatselskapet Lund & co., MENS han dømte i favør av Lovdatas kjendisadvokat, som altså nå skal bli hans egen overordnede.

   Har så dette relevans for Lobbensaken? Ja, det har det.

   Dette er blant temaene vi ikke snakker om i Norge. Den som snakker høyt om inhabilitet i norske domstoler, MÅ jo være psykisk syk? Eller i alle fall høyreekstremist, rasist, antisemitt, identitærfascist eller... vaksinemotstander... eller stokk dum... eller hvis alt annet skjærer seg, "pedosverter"(!), i det minste. Noe MÅ det jo være? Det kan jo ikke være feil i systemet, og saklig grunnlag for kritikk?

   Denne kjendisadvokaten, som samarbeider med og løftes frem som en helt i den norske #Trollfabrikken, har i flere år angrepet Marius Reikerås på sosiale medier. Kanskje har det vært grunnlag for kritiske spørsmål, men metodikken og retorikken har vært utenfor alle normale grenser. Han har makt og innflytelse, derom hersker ingen tvil. -Og hør nå; den samme advokaten var i Strasbourg kort tid før Norge vant i EMD over Lobben 30. nov. 2017, og skrøt - på Facebooksidene sine - av samtaler han hadde hatt med dommere i EMD, inkl. Norges daværende dommer, Erik Møse, "justice Møse" som han spøkefullt ble kalt, til norske elitejuristers jubel og begeistring.

   Han publiserte sågar et fotografi, og latterliggjorde "småfolk" som ikke hadde mulighet til å komme innenfor portene til det flotte signalbygget i Strasbourg, men bodde i telt utenfor, langs elvebredden. - Det hele var så usaklig og usmakelig at det burde ringt en bjelle i knollen på toppjuristen med møterett for Høyesterett - der nå atter Erik Møse har tatt plass. Men dengang ei.

   Å tenke at ikke Lobben og Reikerås ble nevnt med "et hevet øyebryn og et skjevt smil" under oppholdet og samtalene med folk med makt i EMD, ja det er direkte usannsynlig. Den åpenlyse adferden sier uansett mye om hvilke triks som benyttes og hvilke krefter som er i sving, for at Norge skal vinne nettopp Lobbensaken.

   Tilbake til Strasbourg og nåtid. I morgen må Reikerås være ekstremt skjerpet og årvåken, selv om det altså er en dyktig fransk jurist som skal føre ordet.

   Det er heller ikke uten betydning hvordan Trude Lobben fremstår for dommerne. Husk - dere som overvåker sosiale medier, på jakt etter noe å ta henne for - hun ER bare en mamma!

   - En mamma som har rett til å være sorgtung, knust, og sint. Og redd og nervøs. Dette har hun rett til å gi uttrykk for, med egne ord, selv om hun ikke skriver perfekt norsk. Det er det for øvrig ikke mange barnevernmedarbeidere som gjør heller. Derfor sminkes språket av barnevernadvokater uten økonomiske begrensinger i timeforbruk, så fylkesnemndsledere kan fullføre easy match, før saken pushes videre oppover i rettshierarkiet, og pengene triller inn på advokatenes konto. Det er et kynisk spill av dimensjoner.

   I morgen må Trude være tapper, og tenke på barna sine, og ikke minst på hvilken prestasjon det er, at hun er der hun er.

   Likeledes er det ikke uten betydning hvordan hennes støttespillere fremstår, sett med dommernes øyne. Norge kommer til å stille mannsterkt opp, av folk som er personlig uberørt, som kjenner spillet og fremstår som kjølige, korrekte og rasjonelle. Det er de som har makten. De har intet personlig å frykte.

   Trude og hennes støttespillere er til sammenligning ikke profesjonelle. I alle fall ikke alle, så vidt jeg vet. Mange av dem er reelt og emosjonelt engasjert, og det er grunn til å tro at det vil være mulig å observere forskjeller mellom "høy og lav" i Storkammeret i EMD i morgen. Det er ikke noe galt i det, er det vel? Tvert imot. I Norge har vi klasseforskjeller. Det bare snakkes ikke om. Det heller.

   Kanskje Asle Hansen, som er på plass og er en av få journalister som har satt seg inn i problematikken, kan observere og rapportere noe om dette også? Det ville vært en interessant vinkling, det òg.

   ---

   Det ufattelige i Lobbensaken er at barnet faktisk ble tvangsadoptert. Det er så ekstremt alvorlig... Det var SV - Sosialistisk Venstreparti som hadde statsråden da katastrofen rammet familien, men praksis ble ikke endret da dere overtok, Solveig Horne og Linda Hofstad Helleland.

   Folk lyttet og stolte på dere da dere var i opposisjon, men så ble dere lagt i BLDs støpeform og ble til forveksling lik forgjengerne.

   Hvor ble det av "tiltak i hjemmet"? Ikke ETT tiltak ble tatt i bruk. Barnet ble bare tatt, uten noen forsøk på tilbakeføring.

   Hvordan kan dette forsvares, når Trude Lobben beviselig er en god nok mamma for søsteren og broren til hennes førstefødte? Spørsmålet er retorisk, og kan ikke besvares.

   Her er CVn til Marius Emberland.
   https://regjeringsadvokaten.no/component/contact/contact/17-marius-emberland?te_referer=menuitem&tmpl=component

   Han er regjeringsadvokat. Det er han som skal overbevise de 17 dommerne i EMD, om at Trude Lobben er uskikket som mor, og at Norge ikke har brutt menneskerettighetene hennes, eller barna hennes, eller barnas besteforeldre. I 4 år har han vært forsker/rådgiver ved Norsk Senter for Menneskerettigheter.

   Kjenner han Trude Lobben og familien hennes, eller betrakter han dem som sand i maskineriet, som må vaskes ut av systemet?

   Tenk om han snur, i morgen? Tenk om han gjør som ordføreren i Tolga da det ytre presset ble stort nok. Tenk om Marius Emberland vender seg mot Trude Lobben, ser på henne og sier:

   "Vi har gjort feil. Norge har brutt dine og din families menneskerettigheter. Unnskyld. Jeg beklager at jeg ikke har forstått det før. Jeg har avlagt en ed på at jeg plikter å fremme rett og hindre urett. Den plikten og eden har jeg brutt, for jeg vet at du ALDRI fikk muligheten til å vise i praksis at du er en god nok mamma, også for din førstefødte sønn."

   Det kommer ikke til å skje.

   Men det ER ingen lov som hindrer ham eller andre ansvarlige i å tenke nytt og ta konsekvensene av nye tanker.

   Det er noe å tenke på?

   Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker.…
   https://regjeringsadvokaten.no/component/contact/contact/17-marius-emberland?te_referer=menuitem&tmpl=component
   Regjeringsadvokaten
   regjeringsadvokaten.no

   *

   Vidar Fagerholt:
   ELIN. Skarpt - presist og særdeles leseverdig ! Du er en formidabel dyktig analysator.

   Lillian Lervold:
   Vidar Fagerholt - hjertens enig .

   Elin P. Gregusson:
   Tusen takk, jeg er glad for kommentaren!

   Vidar Fagerholt:
   Og jeg er glad for din klare tanke og vurderinger

   Knut Helge Jacobsen:
   Jeg er helt enig og stiller meg i rekken bak Vidar Fagerholts kommentar! :)

   Julianne Olaisen:
   Ti poeng og vel så det til deg Elin.

   Gry Grønseth Honnør:
   herfra også. :)

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Bra levert som alltid Elin P. GregussonElin <3 <3 <3

   Lillian Lervold:
   Ja- tenk hvor rystet systemet ville blitt av en ekte oppriktig beklagelse . Da ville Marius Emberland blitt en folkehelt istede for psykopatibeskytter . Men han har mye å forsvare , og ganske sikkert litt for mye privat rusk som står i fare for å komme til overflaten OM han skulle finne på å gjøre det som er rett .

   Eva Tangstad:
   Norge kan ikke være med å dømme i Lobben saken. Det at en dommer fra Norge er blitt satt til å dømme i denne saken er inhabilitet og alle saker der et land er dømt skal det ikke være dommere fra det landet som dømmes i EMD.

   Elin P. Gregusson:
   Sånn er reglene. Dette er ikke spesielt for Norge. EMD er heller ikke perfekt, men det er den muligheten som finnes, når alt annet er forsøkt.

   Eva Tangstad:
   Uansett så skal ikke en norsk dommer sitte å dømme i EMD når saken er mot Norge. Det skal være upartisk og det blir det ikke når en norsk dommer kan påvirke andre dommere. Kalles inhabilitet.

   Elin P. Gregusson:
   Eva Tangstad Sånn ER det altså. Det er i tråd med regelverket, og ikke noe å kritisere Norge eller den norske dommeren for. I en perfekt og følgelig teoretisk verden, der alle dommere har høy integritet og er reelt uavhengige, ville dette vært uproblematisk, og kanskje til og med positivt. Da ville det vært en fordel med en dommer som forstod språket til den "lille" personen som klagen gjelder.
   I prinsippet kan det til og med tenkes at den norske lagdommeren som skal vikariere og har gitt uttrykk for at han gleder seg og synes det er stas å få dømme i Storkammeret, støtter Lobben.
   Det kan skje, og jeg synes dette er en uheldig avsporing akkurat nå.
   For å endre systemet i EMD, må man bli Europaparlamentariker, eller påvirke de som sitter der, antar jeg.

   Eva Tangstad:
   Uansett ikke lovlig å dømme for landet som er på tiltalebenken. Hvordan er dette overhodet mulig?

   Eva Tangstad:
   Reglene er at det landet som blir dømt skal være upartisk og det betyr med en norsk dommer som skal dømme blir det ikke det. Lovene er klar og de misbrukes.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Dyktig som vanlig :)

   Eva Tangstad:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2794705990555364&set=p.2794705990555364&type=3&theater

   Gro Hillestad Thune:
   ! :(

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   !

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Delte dette.

   Rolf Halln:
   Jeg og deler
 
   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Meget bra skrevet.

   Gro Hillestad Thune:
   Skrekk guffen fra meg skyltes at jeg trykket feil :) :)

   Elin P. Gregusson:
   Hahaha, jeg skjønte det! :) (Den var ikke HELT upassende, men nokså atypisk en seriøs og erfaren jurist som deg. :-) )

   Rolf Halln:
   Jeg kan ikke forstå at EMD vil dømme i fordel Norge, etter min forståelse (ikke annet enn selvlært og empati), vil de vel grave sin egen grav.
   Det svært så "spesielle" ved denne saken er at de får være foreldre for to yngre søsken.
   Joda jeg er klar over hva som skjer i Norge, Norsk bv og norsk rettssystem men om EMD støtter oppunder dette, er nå min personlige mening at de også gir klare signaler på at man kan drive med "lovlig" handel av barn.
   Man er gode nok foreldre for to yngre barn (da også uten noen forklaring på hvorfor og hva) men ikke eldste barnet (tilsynelatende bestillingsbarn), hvor virkelighets fjernt er ikke dette?
   Hvordan er f.eks rettighetene til søskenkontakt hos EMD, dette blir uansett spennende for her avgjøres mer enn selve saken, for egen del avgjøres også min troverdighet overfor EMD, da det i denne saken her brytes menneskerettigheter i hopetall?

   Elin P. Gregusson:
   I morgen er altså "den store dagen", og akkurat nå er det viktig å fokusere på det man faktisk KAN gjøre noe med.

   Trude Lobben og hennes familie KAN få flertallet av stemmene fra de 17 dommerne som skal avgjøre saken hennes. Så vidt jeg har forstått kan det ta ganske lang tid før dommen faller, og ingen vet hva som skjer på diverse bakrom fra retten heves i morgen og til dommen er signert og senere blir offentliggjort - men i morgen er og blir en viktig dag.

   Førstelagmann Dag Bugge Nordén, fra Agder Lagmannsrett, er Norges dommer i Strasbourg i morgen. https://rett24.no/articles/her-er-norges-vikar-i-strasbourg

   I utgangspunktet er det nærliggende å anta at han vil være lojal mot sin forgjenger Erik Møses stemme, som han altså vikarierer for, frem til etterfølgeren er på plass etter nyttår.

   Særlig fordi Møse har vendt tilbake til Høyesterett og følgelig står over Bugge Nordén i rang, og kan komme til å markere "takk for sist" ved senere anledninger, når hans dommer fra Agder lagmannsrett ankes til Høyesterett. Det er små forhold og ganske enkel psykologi, men dette vil man selvfølgelig aldri få noen dommer til å erkjenne.

   "Alle" norske dommere er liksom pr. definisjon stappfulle av integritet og hevet over menneskelige karaktertrekk av denne smålige typen, og alle vet liksom "alt" om barnevern og barns beste. Det er pensum på den politisk korrekte skolen, der man lærer at "Norge har verdens beste barnevern", og er "verdens beste rettsstat".

   Ingen demonstrerte dette tydeligere enn Lovdata, som umiddelbart etter at dommen av 30. nov. 2017 (altså Lobbensaken før Storkammer), publiserte et bestillingsverk som ikke lignet grisen, for å si det folkelig. De "glemte" å nevne av dommen ble avsagt med knappest mulig flertall, og at mindretallet på 3 dommere, begikk et karakterdrap på de 4, inkl. Møse, og stilte seg spørrende til om de i det hele tatt hadde forstått saken.

   Spekulasjoner om Dag Bugge Nordéns beslutning, der han skal veie Marius Reikerås' saksfremstilling (dog presentert muntlig av en fransk toppjurist) opp mot Marius Emberlands, bringer ingen noen vei, akkurat i øyeblikket. Det ligger imidlertid i kortene at det vil sitte langt inne å støtte førstnevnte Marius - "den tidligere straffedømte, avskiltede osv...." - dette som er blitt løftet opp som hovedfokus hundrevis av ganger på sosiale medier av glansbilde-advokatene og deres juridiske støttespillere samt nyttige idioter fra "trollfabrikken". Flytt fokus fra sak til person, det er gjennomgangsmelodien.

   Umiddelbart etter at Norges seier i første runde ble kjent, tvitret Anine Kierulf, fagdirektør i Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter (altså samme sted som Marius Emberland har jobbet i 4 år) følgende:

   "Ny dom fra EMD: Norge brøt ikke EMK art 8 i sak om bortadopsjon - rettssikker prosess og forsvarlige nasjonale valg i vanskelige avveininger, der hensynet til barnets beste var sentralt"

   Hvordan er det mulig å skrive sånt, om enkeltpersoner man ikke kjenner, og sågar før blekket var tørt og før ankefristens utløp?

   Denne type ytringer er inkarnasjonen på norsk overklasses arroganse. hvilket er dokumentert her, hvor også tweeten hennes ligger.
   https://twitter.com/EGregusson/statuses/937766891623501824

   Jeg tagget henne to ganger på Facebook. Det var to for meget. Hun reagerte som følger: ".... fortsett gjerne å diskutere dette, men fint om dere holder meg utenfor". https://www.facebook.com/profile.php?id=100004536465723

   Reaksjonen beskriver nokså mye om hvor ulike verdener vi har, i Norge. Det er en avgrunn mellom overklassen som ALDRI vil erfare at det kommer noen faglærte eller ufaglærte, erfarne eller uerfarne barnevernkonsulenter som meddeler at "du har dårlig mentaliseringsevne, så vi har besluttet at det er best for barnet ditt å vokse opp i fosterhjem".

   Det er ikke sikkert at Anine Kieruf, Inga Bejer Engh, fylkesnemndsledere, dommere og andre toppjurister med makt er slemme. Sannsynligvis er de ikke det. De er "bare" kunnskapsløse og uvillige til å lytte og lære av folk lenger ned på den sosiale rangstigen.

   Det man KAN huske, i dag, i morgen og frem til dommen faller, er at det ER mulig for Norges dommer å stemme mot Norge. Erik Møse viste det i praksis, da Norge nylig ble enstemmig dømt i EMD i Jansensaken.

   Det kan skje igjen. Det som i alle fall er sikkert, er at Norges stemme i Lobbensaken vil bli lagt merke til, uansett hva Dag Bugge Nordén ender med å stemme.

   Her er Norges vikar i Strasbourg
   https://rett24.no/articles/her-er-norges-vikar-i-strasbourg
   rett24.no

   Rolf Halln:
   I den saken Møse stemte imot Norge (Jansensaken), ble det ikke der ett ganske så klart tap for Norge Elin P. Gregusson?
   Ikke for å poengtere annet enn at utfallet ble som det ble og ville vel ikke blitt påvirket av hva han enn stemte, er ikke dette noe erfarne dommere også ser på forhånd?

   Rolf Halln:
   Unnskyld, så nå at du skrev enstemmig dømt, da dette i tillegg var en dom (Jansensaken) som kom etter Lobben dommen hvor Møses stemme ble "svært så avgjørende", vil i hvert fall jeg for min del konkludere med at 2+2=4, "muligens" også i Strasbourg.
   Det var nok en "god grunn" til at Møse også "reiste" ganske så kjapt hjem til gamlelandet også.

   Elin P. Gregusson:
   Vet ikke helt om jeg skjønte det siste, men at 2+2=4, ja det er jeg helt sikker på! :-)

   Elin P. Gregusson:
   Norges påtroppende dommer i EMD, kommer fra Høyesterett og heter Arnfinn Bårdsen. Ifølge denne undersøkelsen er Bårdsen en av de minst lojale-mot-staten-dommerne i Høyesterett.

   Mens Jens E. A. Skoghøy stemte i statens favør i 23 prosent av dissenssakene, stemte Knut H. Kallerud i statens favør i 91 prosent av sakene. Bårdsen ligger som nr. 2, etter Skoghøy.

   Altså; Bårdsen har vært uenig med staten i ca 75% av dissens-sakene, og må antas å være i stand til å tenke selvstendig, også i EMD.

   Man skal neppe legge for stor vekt på dette. Det gjelder det bare sakene der det har vært dissens. Dessuten er det skikkelig mange rare dyr i den juridiske Hakkebakkeskogen. Karenanne Gussgard, på 5. plass, f.eks. Finansnæringen endret reglene og ryddet plass til henne i Finansklagenemnda, etter at hun gikk av med pensjon i HR. Om hun manglet tallforståelse eller var bevisst uetisk - ikke vet jeg, men resultatet var like katastrofalt for forbrukerne som det var fenomenalt for finansforetakene.

   Man skal ikke ha for store forventninger til dommere, men i utgangspunktet virker Arnfinn Bårdsen som et ok valg.

   Kanskje det kan inspirere morgendagens vikar?

   (Erik Møse er ikke med i undersøkelsen. Han var dommer i HR fra 2009-2011, da han fikk permisjon og dro til Strasbourg, og vendte tilbake i 2018.)

   Slik stemmer dommerne i Høyesterett når staten er involvert
   https://rett24.no/articles/slik-stemmer-dommerne-i-hoyesterett-nar-staten-er-involvert
   rett24.no

   Julianne Olaisen:
   Hvordan tror du at Dagbladets avsløringer om bindingene mellom saksbehandler og fostermoren vil ha å si for utfallet av dommen i EMD?

   Lillian Lervold:
   Julianne Olaisen - godt spørsmål

   Rolf Halln:
   Bekrefter vel bare det flere av kritikerne har uttalt i flere år nå, dette er "barne handel", støttet av den norske stat

   Elin P. Gregusson:
   Jeg må korrigere en kommentar fra meg selv, ovenfor. Det er ikke bare Marius Reikerås som ikke skal prosedere saken i morgen, men her er det gått SÅ mye prestisje for Norge, at Marius Emberland er erstattet med "Regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted", som VG skriver her.

   I tillegg har også nyheten kommet ut, om at advokat Mette Yvonne Larsen har engasjert seg, mot Lobben. Det er neppe tilfeldig. Larsen er en av en håndfull sikkerhetsklarerte advokater i Norge, hvilket impliserer at hun har et særlig tett forhold til myndighetene.

   Hun er ikke bare felt en rekke ganger i Advokatforeningens disiplinærorganer, men hun er også fryktet og kjent som en av de mest kyniske og uetterrettelige barnevernadvokatene.

   Jeg kjenner hennes metoder meget vel, fra den kjente #Drammenssaken, der hun regelrett jaktet på en mor og hennes barn i nærmere ett år, uten fnugg av faglig grunnlag, i tospann med en senere dømt ufaglært og privat barnevernsbaron, som #Kapital omtalte som "En saksbehandler som spiller enmannsorkester i den reneste Ludvig XIV-stil" i 2015. Han ble avkledd på nytt av VG i 2017.

   Advokat Mette Yvonne Larsen har vist i praksis at hun i enkeltsaker er i stand til å fjerne seg fullt og helt fra et korrekt forhold til sannheten, og fra et juridisk, sakkyndig, menneskelig og empatisk forhold til "barns beste".

   VGs fremstilling virker generelt riktig, så vidt jeg kan bedømme:

   Barnevernet opp i…
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kJ5Jl/barnevernet-opp-i-menneskerettighets-domstolen-faar-kritikk-fra-oest-europa
   vg.no

   Kathrine Bjelland:
   ja Mette Yvonne Larsen er rent fryktelig

   Jan Myhre:
   Drivende godt, og svært modig.

   Elin P. Gregusson:
   Julianne Olaisen "Hvordan tror du at Dagbladets avsløringer om bindingene mellom saksbehandler og fostermoren vil ha å si for utfallet av dommen i EMD?"

   Jeg vet i alle fall at henholdsvis Gregory T.D. Dieudonne, (den franske advokaten som representerer Lobben i EMD nå) og Fredrik Sejersted, (Norges nye redningsmann mot Lobben - eller... hvilken ære det nå måtte være han skal forsvare) får SVÆRT kort tid hver i morgen.

   Jeg vil jo tro at Marius Reikerås har informert Gregory. Informasjonen er utvilsomt relevant.

   Hvis regjeringsadvokaten kommer på at dette har overhodet ittno' med avansert jus å gjøre, og at det følgelig er fornuftig å tenke sånn som "folk flest" tenker om rettferdighet, så vil han også være interessert i å få alle fakta på bordet. Da er heller ikke sannheten "farlig", og da vil Sejersted også ønske at EMD skal fatte en "riktig" avgjørelse. Det er dessuten den eneste måten å oppnå ro. Da vil heller ikke han argumentere for å hindre at relevant informasjon tilflyter dommerne. (Men jeg antar jo at dette er en del av saksdokumentasjonen?)

   Men... disse som jobber hos regjeringsadvokaten... jeg tror det skal MYE til for at de ikke lar det gå sport i det, og betrakter det som en "seier" å knuse en ung mor som inntil det siste har vært sjanseløs mot en mastodont av en motpart.

   Så må jeg også si at mye skurrer når man bruker formuleringer som at "[Trude Lobben] fikk innvilget opphold på et mødrehjem."

   Mødrehjem er forgården til helvete, og ikke noe man "får innvilget", hvilket høres ut som noe positivt. Mødrehjem er noe man tvinges til. Her krenkes og stresses mødre i en grad som er SÅ graverende at... jeg har tenkt at det er sammenlignbart med Holocaust. Det er sjelden jeg banner skriftlig, men det er HELT jævlig.

   Fylkesnemndsledere, dommere og regjeringsadvokater... de burde dømmes til 3 måneders opphold på Vilde Mødrehjem utenfor Horten. Uten permisjon. De burde oppleve hvordan det er å bli låst inne på cellelignende rom der man ikke kan åpne vinduet mer enn 5 cm, og bli tvunget til å vaske og lage mat for de ansatte, bli overvåket av folk uten innsikt og få tildelt diagnoser som ikke eksisterer. "Munchausen by proxy", for eksempel. - En veldig populær diagnose for tiden.

   Etter et slikt opphold vil de bedre kunne tolke nedenstående:

   "Der slo de ansatte raskt alarm fordi gutten mistet vekt, og fordi moren i deres øyne ikke forsto behovene hans."

   Her er det sentrale:

   "I 2009 avgjorde tingretten at moren skulle få tilbake omsorgen for sønnen, men gutten ble aldri tilbakeført. Lagmannsretten kom imidlertid fram til motsatt konklusjon. Gutten ble flyttet til fosterhjem, og i 2012 besluttet det norske rettsapparatet at fosterforeldrene skulle få adoptere gutten, skriver Dagbladet."

   Norsk barnevernssak opp i…
   https://www.ba.no/barnevern/innenriks/familie/norsk-barnevernssak-opp-i-menneskerettighetsdomstolen/s/5-8-903198
   ba.no

   Kathrine Bjelland:
   <3 takk for din grundige arbeide og skarpe intellekt og at du orke beskrive til oss Elin ,takk <3 <3 <3

   Julianne Olaisen:
   Tusen takk for svært bra utfyllende svar. Nå skjønner jeg mer av hele sakskomplekset. Det er en svært alvorlig sak, og ikke minst fordi hun vant i Tingretten men tapte i Lagmannsretten. Utfra gjeldende lovverk burde hun fått barnet tilbake, men etter avsløringen til Dagbladet i går så kan vel de fleste se hvordan de har fått Lagmannsretten til å snu. Minner litt om menneskehandel, hvor bv har hatt en stor påvirkning ref. den nære relasjonen mellom saksbehandler og fostermoren. Håper Regjeringsadvokaten får noe å bryne seg på når det nå viser seg at det har vært og sikkert fortsatt er nære tilknytninger. Hvordan Mette Yvonne Larsen vil forholde seg til dette blir spennende, hun har selvsagt også fått et skudd for baugen. Saken burde vært enkel.

   Egil Borse-Svensen:
   Feil holdning; Løft hode og stå på det som er rett, så får heller tapene komme når de kommer. Det beskriver andre og systemet. Bare det at saken kommer opp i sin fulle bredde er en dokumentasjon på at presset er der. Og uten press, ingen forbedringer! Stå på.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 16.10. 2018:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10212099259212199

   LOBBEN saken behandles i Storkammeret, i Den europeiske menneskerettsdomstolen nå, på formiddagen, onsdag 17.oktober.

   Marius Reikerås er Lobbens prosessfullmektig. Begge fortjener respekt og takk for det de har gjort i denne saken.
   Må vel kunne kalles et stykke pionerarbeide.

   Blir Norge dømt i denne saken, vil det nødvendigvis måtte ha stor positiv betydning for mange i samme situasjon.

   - Måtte rettferdighet skje!

   - Måtte Norge dømmes, for barnevernets uryddige, grusomme og utilgivelige handlinger, mot en forsvarsløs liten gutt, som de har avskåret fra kontakt med biologisk opphav og søsken.

   På tide, at det gis en tydelig beskjed til barnevernet om, at slike krenkelser er brudd på rettigheter levende mennesker har .., og gjelder også for Norge!

   - Vil minne om, at barnevernet selv har vært tydelig på, at menneskerettigheter og gjeldende konvensjoner, IKKE er noe som angår norsk barnevern. ...
   Det er noe de IKKE trenger å forholde seg til, ... de forholder seg kun til norsk lov.....
   Hadde ikke konsekvensene vært så alvorlige... ville dette jo danket fullstendig ut "svenskevitsene".

   KOPIERT INN:

   "STRASBOURG (Dagbladet)

   Stiller spørsmål ved barnevernets opptreden da gutt ble adoptert bort: - Et tett forhold. Venninnestil

   Saksbehandler og fostermor i en betent barnevernssak hadde tett privat kontakt. Tidligere barnevernleder reagerer.

   - Jeg får et blinkende rødt lys når jeg ser noe sånt. Dette er et tett forhold. Det er venninnestil. Hadde jeg oppdaget noe slikt, ville jeg slått alarm, sier tidligere barnevernleder i Røyken kommune, Tor Monsen.

   Onsdag denne uka skal Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) behandle en norsk barnevernssak som har utspring i nettopp denne kommunen.

   Saken omhandler ei ung mor som mistet omsorgen for sin sønn. Fosterforeldrene fikk senere adoptere gutten. EMD skal vurdere om tvangsadopsjonen er en krenkelse av artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) som omhandler retten til familieliv.

   Reagerer skarpt

   Dagbladet har undersøkt påstander fra biologisk mor og mormor. Begge hevder at det utviklet seg et venninneliknende forhold mellom barnevernets saksbehandler og fostermor - som til sist ble guttens adoptivmor."

   Stiller spørsmål ved barnevernets opptreden da gutt ble adoptert bort: - Et tett forhold. Venninnestil
   https://www.dagbladet.no/nyheter/stiller-sporsmal-ved-barnevernets-opptreden-da-gutt-ble-adoptert-bort---et-tett-forhold-venninnestil/70305240
   dagbladet.no

   *

   Merete Aubert:
   Fostermoren og barnevernspedagog er meget gode venner i min sake også! Pluss at fostermoren og tilsynsfører omgås den dag i dag i Rottary og andre barnevernsamabeid! Trodde dette var vanlig jeg for INGEN REAGERTE DA JEG KLAGER PÅ AT TULSYNSFØRER ER POLITI OG DRIVER EGET BARNEVERN! OG jobber opp mot justisminister i Norge! Hele normalt?

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. oktober 2018: 

   Mørkt, lett yr og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt, derefter omtrent det samme. Disig overskyet tildels med lett yr og omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Spredt lett skyet, vått og 10 pluss-grader klokken 18. Mørkt, noe stjerner, månen tildels synlig sørlig og 7 pluss-grader klokken 21. Ned til omkring 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214612616243853

   Kidnapper-mafiaen dummet seg ut i og for EMD i dag

   Efter hva enhver lett kunne forvente og de foreløbige rapporter fra saks-presentasjonen av Lobben-saken (Lobben vs. Norway) i Storkammeret i EMD (ECHR) i dag, har selvfølgelig den norske offentlige kidnapper-mafiaen grundig dummet seg ut i og for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Budskapet og saks-fremlegget fra kidnapper regimet var tydeligvis at barn og foreldre og medmennesker ikke skal ha menneskerettigheter - iallfall ikke andre enn kidnapperne selv forfatter og bestemmer. Altså at regimet har og skal ha sine egne vilkårlige menneskerettigheter. Deriblandt barns uselvstendige rett til å bli kidnappet, traumatisert, torturert, fangeholdt, fremmedgjort, forflyttet, solgt, mishandlet, etc. Altså at de felles-menneskelige umistelige og uavhendelige menneskerettigheter egentlig ikke skal gjelde, annet enn som det motsatte av sitt innhold. Fordi dette er det norske regimets forståelse og aksept av menneskerettigheter.

   Og at ingen andre land eller mennesker eller internasjonale instanser skal interessere seg for eller blande seg inn i det norske regimets menneskeretts-forbrytelser. Som det investeres veldig mye propaganda og bestikkelser for å spre rundt omkring i landet og i verden.

   Jeg er 100 % sikker på at dommerne i Storkammeret i EMD ikke lar seg narre av slikt - og at den norske politiske offentlige nepotismen og mafia-virksomheten vil bli dømt nu av de fleste av dommerne. Derom er jeg ikke det minste som helst i tvil.

   Men hvor kompetente og habile er dommerne til å forstå og å stadfeste at dette ikke bare er et nasjonalt problem og en katastrofe og en smittsom mafia-virksomhet, men at det i og for hele verden har enormt stor og sentral betydning. Og at det ikke bare er menneskeretts-forbrytelser, men at det direkte er ondskap og forbrytelser mot menneskeheten.

   Det også får enhver og verden klart og tydelig snart vite.

   ---

   Les imens og forstå - angående kidnapping av barn og foreldre, sier EMD blandt annet og presist i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. oktober 2018: 

   Mørkt, tildels med lett yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet tildels med yr utover formiddagen, med 8 pluss-grader klokken 11.30. Tildels overskyet og tildels spredt lett skyet og tildels yr frem mot klokken 14 og derefter. Mørkt, tildels yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 22. Med 5 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155664636171875

   Klaus Knag med viktige betraktninger:

   Her er det nok enda bedre å stille spørsmål hva Regjeringsadvokaten har å gjøre som partsfullmektig i EMD for staten.

   Det er domstolenes nasjonalrettslige rettskraftige avgjørelser som er klaget inn for EMD. EMD er ikke en ankeinstans, men en klageinstans. Staten behøver ikke å ha vært motpart i sakene som kan klages inn for EMD.

   Domstolene skal være uavhengige og upartiske. Regjeringen er ikke innklaget. Den kan ikke forsvare, eller overprøve de nasjonale domstolenes avgjørelser. Hvis den gjør det, da har vi ikke uavhengige eller upartiske domstoler.

   Etter mitt skjønn er det staten ved Norges Høyesterett som skulle stå på tiltalebenken her ikke regjeringen. Selv om regjeringen måtte kunne ha rett til å kunne uttale seg der forvaltningen var motpart i den nasjonale saken, så mener jeg at Regjeringsadvokaten burde ha vært avvist fra å kunne representere motparten i klagesaken.

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Veldig spennende betraktninger !

   Rolf Halln:
   Hvorfor heter det da "Lobben mot Norge"?
   Norge er vel staten og ikke det samme som "rettsstaten"?

   Trond Rikard Ensby:
   Rolf Halln
   Det er bare en formell betegnelse på saken. I praksis så er det Lobben mot Norges Høyesterett.
   Da vi var i Fylkesnemnda så sto det "Ensby mot Ringerike kommune ved ordføreren", men ordføreren har aldri vært involvert i saken, verken som part eller som vitne.

   Rolf Halln:
   Trond Rikard Ensby
   Da må vel dette være ett alvorlig signal på at vårt "demokrati" er ikke-eksisterende vel?
   Her i denne saken "samkjører" vel to av våres viktigste maktfaktorer som er hele grunnlaget for demokratiet, altså lovgivende og drømmende makt?

   Klaus Knag:
   Vi har tre statsmakter, lovgivende, utøvende og dømmende makt, som skal være uavhengige av hverandre. Hver og en av disse representerer staten Norge. De kan ikke representere hverandre. I noen grad er dette utvannet ved parlamentarismen hvor regjeringen ikke uten videre kan ta avgjørelser mot Stortingsflertallets vilje. Dette gjelder ikke for domstolene, hvor det også iht. MEK art. 6 (1) kreves at enhver som fremmer sak har rett til en uavhengig og upartisk domstol opprettes ved lov.

   Altså når det klages på dømmende makts adferd, da kan ikke regjeringen steppe inn for dømmende makt.

   Når regjeringen representerer staten Norge for EMD, da kan den overprøve Norges Høyesterett ved å akseptere klagerens anførsller eller ved å inngå forlik. I så tilfelle er det regjeringen og ikke Norges Høyesterett som dømmer i siste nasjonale instans ved menneskerettighetsspørsmål, altså før EMD måtte ta avgjørelse i saken.

   Rolf Halln:
   Klaus Knag
   I Lobben saken, meg forstått, er det vel den dømmende makts håndtering av EMK det ble klagd på?
   Med andre ord, da hadde vel ikke regjeringsadvokaten noenting å gjøre i Strasbourg i går, eventuelt "personlige gjøremål" seff?
   Dette høres svært så utrolig ut, nesten som om "tunnelene under byggene" våres, leder til samme kantine og hobbyrom :(

   Klaus Knag:
   Det er altid dømmende makts såkalte rettskraftige avgjørelse som det klages på. For å kunne klage må saken være anket og prøvet eller avvist/nektet behandling hos Høyesterett.

   Rolf Halln:
   Klaus Knag
   Er dette som her skjedde i denne saken bl.annet (med regjeringens advokat som "forsvarer"), etter din mening, i strid med lovverket eventuelt demokratiets prinsipper?

   Klaus Knag:
   Definitivt og utvetydig ja!

   En krenkelse av

   * Grunnloven § 95 (se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5)

      Grunnloven § 88 (se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4)

   * EMK art 6 (1) (se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn-1#KAPITTEL_emkn-1)

   Kongeriket Noregs grunnlov - E. Menneskerettar - Lovdata
   lovdata.no  

   Rune L. Hansen:
   At den lovgivende og/eller den utøvende makts representanter unnlater å straffeforfølge en menneskeretts-krenkelse hos den dømmende makt, tilsvarer medskyldighet. At de tre makt-instansene og deres representanter skal være uavhengige av hverandre betyr ikke at de skal akseptere eller neglisjere menneskeretts-krenkelser hverken hos hverandre eller hos seg selv - tvert om!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Hear hear! :)
   Hør Hør! :) !

   Klaus Knag:
   - Maktfordelingsprinsippet er en doktrine som innebærer at den makten i en stat deles mellom forskjellige myndigheter for at disse skal oppveie og utøve kontroll over hverandre. Det har som formål å forhindre maktmisbruk. Maktfordelingsprinsippet er et fundamentalt begrep i moderne demokrati. Prinsippet sikrer at maktutøvelse er delt på tre uavhengige myndigheter: (se https://no.wikipedia.org/wiki/Maktfordelingsprinsippet)

   Marlen Foseid:
   Har dere en fair sjanse???

   Klaus Knag:
   Ditt spørsmål hører hjemme under en annen tråd.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Jeg vil tro presedens i denne saken vil kunne ha vanvittig stor betydning for veldig veldig veldig mange mennesker i mange land, så ja.

   Rune L. Hansen:
   Det er endel forvirring og vill-ledning i formuleringene i posteringen øverst her. Blandt annet når det blir sagt at - sitat: "Regjeringen er ikke innklaget. Den kan ikke forsvare, eller overprøve de nasjonale domstolenes avgjørelser. Hvis den gjør det, da har vi ikke uavhengige eller upartiske domstoler."

   Hva er det som er feil med blandt annet den formuleringen jeg nu siterte? Jo nemmelig er ikke minst politiske representanter og regjeringen forpliktet til kompetent å straffeforfølge og reparere enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse, hvor enn den forekommer.

   Klaus Knag:
   Her må vi skille mellom hva slags behandling og inngripen de ulike statsmaktene måtte ha i forhold til hverandre. Fra maktfordelingsprinsippet er det klart at de skal utøve kontroll med hverandre. EMD er ikke en del av det nasjonale kontrollregime som statsmaktene utøver overfor hverandre, men et kontrollregime på utsiden til å ivareta individenes/borgernes rettigheter iht. menneskerettskonvensjonene.

   EMD er en klageinstans for avgjørelser som er ferdigbehandlet ved de nasjonale domstolene. Det er altså meningen at de nasjonale domstolene skal behandle konvensjonskrenkelsene selv. EMD trer altså inn når de ikke har oppfylt sine forpliktelser, dog først etter at saken er blitt klaget inn.

   Folkevalgte, regjeringen forvaltningen har alle en forpliktelse til å se til at menneskerettighetene blir respektert og oppfylt. Dette kan skje på ulike vis. Bedre rutiner kan iverksettes, herunder også kontrollrutiner. Sanksjoner og straff mot de som begår krenkelsene kan iverksettes. Det kan slik anlegges sak mot de som måtte være ansvarlig for krenkelsene. Slike saker kan prøver for de nasjoale domstolene. I tilfelle dette skulle gjelde regjeringen, da kan Stortinget kreve vedkommendes avgang, eventuelt fremme saken for riksrett. Det kan også reises riksrettsak mot høyesterettsdommere.

   Nå er det ikke nødvendigvis slik at selve saken overprøves ved en riksrettsak. Hvis den skulle føre fram, hvor dommere eller statsråder måtte ha begått straffbare forhold som kan ha hatt betydning for avgjørelsen i enkeltsaker, da vil dette kunne gi et egnet grunnlag for gjenåpning av slike enkeltsaker.

   Ved feilbehandling av forvaltningssaker da vil gjerne Sivilombudsmannen som er Stortingets kontrollinstans, samt Riksrevisjonen, begge kunne komme med anbefalinger som forvaltningen normalt sett må være forpliktet til å rette seg etter. Når Stortinget har fått slike rapporter, da kan det kreve at regjeringen iverksetter tiltak, eller det kan forbedre regelverket og/eller tilføre mer bevilgninger.

   Hvor det måtte skje lovtolkninger som kan være i et misforhold med menneskerettighetskonvensjonene, da har lovgiver en god grunn til å forbedre lovene slik at menneskerettighetene blir bedre respektert.

   Nå er slik at staten ved verken Stortinget, regjeringen med forvaltningen eller domstolene har ikke klagerett og kan fremme sak mot staten hvor en statsmakt måtte ha krennket menneskerettighetene. I så fall ville vi ha fått Norge mot Norge. Slike motsetninger må løses nasjonalt. Iht EMK art 33 kan en stat klage inn en annen stat (se  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn-2?fbclid=IwAR1e77PomCJoytjocdRzZt3DVI8Mk6SL-BhetZUm-MxD3xs5-U9Uwt9X7LI#emkn/a33 )
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i…
   lovdata.no

   Ellers så er det kun åpent for individklager iht. EMK art 34.

   Greta Solheim:
   Enig med deg Klaus at da det er domstolenes nasjonalrettslige avgjørelser som er klaget inn for EMD, har ikke Regjeringsadvokaten noe å gjøre som partsfullmektig i EMD for staten.
   Regjeringsadvokaten står uttvilsomt i et altfor sterkt bindingsforhold til staten, noe delegasjonen fullt ut utviste i går.
   Dersom EMD skal holde høring slik det i går ble gjort, så må begge parter få uttale seg, ikke bare Lobben med sin advokat.
   Også staten må ha uttalelsesrett, men da via en advokat som ikke har bindinger til staten. Men uttalelsesretten må innebære å respektere klagen, og altså ikke å ekskludere EMD slik det forstås at regjeringsadvokaten i går reelt gjorde.

   Klaus Knag:
   Litt nyanser her:
   Advokaten til staten må gjerne ha bindinger til staten, men vi må ha en utvetydig separasjon av statsmaktene.
   Regjerningsadvokaten må gjerne forsvare forvaltningen, men ikke domstolene. Det vil være naturlig at det opprettes et nytt embete "Domstoladvokaten", hvis eneste misjon må være å forsvare Norges Høyesterett når det reises konvensjonsklager mot domstolenes behandling av en sak.
   I tilfelle at en stat reiser en statsklage mot en annen stat, da kan det være et åpent spørsmål hvilken statsmakt dette måtte dreie seg om. I teorien kan dette også gjelde lovgivende makt, som da i tilfelle må la seg representere av en særskilt instans som kan kalles "Parlamentsadvokaten"

   Rune L. Hansen:
   Du kompliserer og sprer videre forvirring i dag, Klaus Knag. Og blander fakta med besmittelser og forvirring fra det politiske regimet sin side. Det er vel ikke likt deg? Også hva angår Riksrett og Straffeloven - og Ansvarlighetsloven. Hverken Riksrett eller Ansvarlighetsloven opphever Straffeloven eller menneskerettighetene, inklusivt prinsippet om likhet for loven. (Og distinksjons-prinsippet gjør seg ikke berettiget gjeldende angående dette.) Iøvrig er det jo selv-avslørende fra Regjeringsadvokatens representanter sin side at de "uvitende" stiller som inhabile, partiske og medskyldige foran Storkammeret i EMD! Husk også at staten er et selvstendig rettssubjekt for EMD! Men det opphever på ingen som helst måte enhvers personlige ansvar.

   Sigbjorn Aase:
   Det var vel godt de var der hele gjengen å blottlagte seg i full mundur

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155664535431875

   Om ikke regjeringens oppførsel i Lobben-saken skaper debatt og medfører konsekvenser, så har demokratiet, for alvor, tapt.

   Det går simpelthen ikke ann å synke lavere enn hva Regjeringsadvokaten gjorde overfor storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i går.

   Her skal jeg ta de viktigste punktene:

   1. Regjeringsadvokaten ber, slik Dagbladet omtaler i går, Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å LIGGE UNNA de enorme menneskerettsovergrep som skjer i Norge.

   Akkurat som hva de ledende nazistene forsøkte på under rettsprosessene i kjølvannet av andre verdenskrig, å slippe unna internasjonal rettsforfølgelse, så sier den norske regjeringsadvokaten det samme til storkammeret i 2018:

   "Hold dere unna det vi driver med i Norge."

   Regjeringsadvokaten bedrev en opptreden i internasjonal arroganse overfor de 20 dommerne i storkammeret, som mangler sidestykke i norsk rettshistorie.

   2. På barneskolen lærte vi at 9 mot 1 er feigt.

   Men, det har tydeligvis ikke den norske regjeringen lært noe av, der de sendte av gårde en armé av advokater og byråkrater for å "knuse" Lobben og hennes familie.

   Bildet der Trudy Lobben sitter alene og venter på at dommerne skal entre salen, bør for alltid være en påminnelse om hvor viktig det er å støtte den lille mann og kvinne i møte med den store offentlige ulveflokken.

   Jeg lurer på hva Den norske offentlige delegasjonen tenkte, når de samlet skuet bort mot sitt "bytte"?

   Ga det deg en tilfredsstillende følelse, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, å se Lobben sitte der alene?

   3. Norsk offentlighet lyver i særklasse.

   Tolga-saken viser at norsk offentlighet ikke går av veien for å jukse, for å forgripe seg på uskyldige mennesker.

   Og Lobben er intet unntak, der byråkrati og domstolene har jukset med tester for å få det akkurat slik de vil.

   Og der Regjeringsadvokaten ikke tar fem øre for å gjenta løgnene, selv overfor Europas øverste dommere.

   For i Norge er han vant med å få det som han vil. Også i domstolene.

   4. Ikke bare var det en armé av advokater og "rådgivere" på fremre rad i salen i går.

   Bak dem, satt en svær norsk offentlig delegasjon, som du betaler for.

   5. "Vi har verdens beste system ".

   Slik er mantraet til det offentlige, der de moraliserer overfor resten av verden.

   Det er direkte pinlig å høre på det norske offentlige selvskrytet, som ikke er noe annet enn et skalkeskjul for å forsøke å dekke over egne forbrytelser mot Lobben og andre.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Når kommer dommen?

   Robert Lande:
   Venter på "Webcasts of hearings".

   Rasha Masri:
   Demokratiet I Norge er tapt for lenge siden det eneste som er igjen av norge er korrupsjon

   Rolf Halln:
   Svært så god oppsummering Marius og ja, dette er nok blitt vanlig oppførsel hos "eliten" i Norge, de eier overhodet ikke vanlig oppdragelse, høflighet, eller empati :(
   Det er egentlig svært så tragisk, jeg "analyserer" dette med at disse "elite" personene må ha vært svært så alene i oppveksten, der foreldrene deres ikke har lært dem vanlig folkeskikk.

   Sigbjorn Aase:
   Rolf Halln og de har egen familie, men på jobb er de bøddel over andre mennesker. Noe så innimari råttenhet er vanskelig å finne.

   Synnøve Fredriksen:
   Det er ille. Hvor langt skal de gå. Dette er en stor skam. Hva tenker Erna som gjør dette mot det norske folk?

   Gry Katrin JohnsenTidligere Melbøe:
   Tror du ikke hun vet?

   Bjørg Alida Skarsvåg:
   Gry Katrin JohnsenTidligere Melbøe hun vet, men eier ikke interesse av nordmenn. Får ikke jobb i utlandet da, vettu

   Synnøve Fredriksen:
   Mannen til Erna er jo frimurere det sier vel nok

   Sigbjorn Aase:
   Synnøve Fredriksen hva grad har gubben det vil fortelle mye hvilken grad han har i frimureriet

   Mari Anne:
   Synnøve Fredriksen Sikkert?

   Gry Katrin JohnsenTidligere Melbøe:
   E nekter å betale noe skatt til korrupsjon. Kanskje hver eneste borger burde gått til sak MOT Norge

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Da får man hvertfall løst opp i saksbehandler budsjettet ;)

   Gry Katrin JohnsenTidligere Melbøe:
   Ja sier litt når borgere må skatte av inntekten sin og betale for at staten skal stille mannssterke i både tingrett og Anna..blir helt matt

   Eivind Bade:
   Veldig bra oppsummering. Kan du si litt her om forholdet til når domsavsigelse foreligger? Jeg trodde den ville komme på dette møtet, men jeg tok visst feil? Hva slags møte var i grunnen dette? Når tror du dom vil foreligge?

   Sigbjorn Aase:
   Når alt kommer på bordet en dag er det mange tusen saker. Og i hver sak er det barn med familier.

   Nina Kvamme:
   Unnskyld at jeg spør Marius, er denne regjeringsadvokaten og disiplene han hadde med seg med sine fulle fem? Jeg er ikke noen sakkyndig psykolog, men dette beviser tydelig at det er ganske mye som mangler. Slike mennesker burde vært skjermet for alle mennesker på en lukket sikkerhets post.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   De har begått lovbrudd mot menneskeheten: Brudd på europeiske menneskerettigheter.

   Nina Kvamme:
   Charlotte Desiree Jacobsen uten tvil om det

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Da er alle blitt hørt <3 Også de, som ikke hadde stemmer til å orke å si ifra <3 Jeg kjemper også for de idag. <3 <3 <3 ! 

   Olav Have Holm:
   Nina Kvamme du burde lese Hannah Arends "ondskapens banalitet", den gir noen interessante refleksjoner. (Handler om Eichman).

   Sigrun Kunster Humbl:
   Sier mye om Norges - umenneskelige moral - et falitt system som biter seg selv i halen med egen løgner - åpen kriminalitet som levende menneske handel i stor stil , kan ikke noen individ på jorden holde seg vekke fra - ( kriminelt med mål om å maltraktere i stor stil ). Det vil komme frem også andre tall ut av denne saken - da senere - der beviser peker i retning av mega omsetninger , uansett utfall vil denne sannhet nå dagens lys -! Hvor dem rett å slett er desperate i å forsøke å fremstå som uskyldige selv ved å selv bevise sin kriminalitet der å da - ( mega bra ). !!! Gud så onde dem er !!!

   Anne-Marie O. Thomsen:
   <3

   Sigrun Kunster Humbl:
   Å Erna vet om forholde , men dekker over sannheten , hvor det ikke er Erna som styrer landet vårt - det er gubben hennes !!!!

   Sigbjorn Aase:
   Sigrun skummel ektemann

   Sigrun Kunster Humbl:
   Sigbjorn Aase Det er bare penger ! Men dette vil ha sin pris om ikke så lenge ja -! Dem biter seg selv i halen !

   Ishmahin Micella Bøhn:
   Erna; «Vi lærer av våre feil.»

   Folket, av erfaring;
   «Stortinget lærer ÅPENBART av Globalistisk Deep State nettverk! Den mørke kabal-$trukturen Trump er etter.»

   May Brith Harestad Hollos:
   Direkte mobbing dette 1 mot 8 osv.

   Jan Myhre:
   Mor er god nok for sine to yngste barn. Likevel ble hennes førstefødte adoptert bort.
   - Menneskerettsdomstolen er ikke i posisjon til å overprøve, hevder Regjeringsadvokaten.

   Problemet er at norsk barnevern, fylkesnemnd og domstoler ikke er i stand til å utøve rettferdighet.

   Robert Steffensen:
   Det vil ikke bare bli en dom mot Norge, men en knusende dom. Forholdet gjelder for hele Europa og saksforholdene vil bli dypt utredet. Det tror jeg.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Det medfører riktighet ja. Nå skal hele Europa renvaskes! Det betyr alle land nord OG SØR for alpene ;) !

   Rolf Halln:
   Jan Myhre
   De evner heller ikke å se det menneskelige i slike saker, menneskerettighetene har de knapt nok hørt om, det bekrefter i hvert fall regjeringsadvokaten for meg.
   Han mener at de ivaretar rettighetene, at fylkesnemnda, tingretten, lagmannsretten, høyesteretten, advokater, sakkyndige mf er skolerte til å vurdere disse rettighetene som hans sjefer har underskrevet for mange år siden, at det muligens er derfor barna våre ikke skal ha klagerett i henhold til barnekonvensjonen bl.annet.
   "Fyren" er da også i tillegg regjeringens advokat !

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   I believe in you Marius Reikerås.

   Almost every time something has been written about child welfare in Norway, there has been a clear misrepresentation from the authorities in Norway, and from people who believe in this perception (the good in Norwegian child welfare / Norwegian child welfare works / we need this child welfare in Norway). Gross misinterpretations.

   Because the terrible truth is unfortunately, it does not understand itself before being exposed to Norwegian child welfare themselves, the system is harassing the Norwegian people. THAT, is the truth!

   And that is what have been so sad.
   That it has been so hard to make the people understand, becouse of what is mentioned above.

   Because the Norwegian people have previously lived in their bubble / perception that child welfare has been "good" when it has in fact been public intervention against innocent people, terrible accusations!

   The Norwegian people desperately fought for their human rights, against those who still lived in their bubble (that child welfare from the authorities was good, when that actually was as far from the truth as it was!).

   So therefor.

   I sincerely hope that the other countries of the European Court of Human Rights in Strasbourg now closely follow and observe the continued false allegations made from the government attorney, (every single misinterpreted word) he has put and are putting forward against, Trudy Lobben. And rule against this continued harassment of an innocent woman (Trudy Lobben), in the court of law, immediately!

   I truly believe that you now sincerely see the correct interpretation of Trudy Lobben's side of the case, and that you now understand how seriously the Norwegian authorities have violated her human rights, over so many years. It has been a authority cruelness that has been impossible to imagine!

   I sincerely hope that the Human Rights Tribunal in Strasbourg will, immediately and finally, now undoubtedly stop the arrogance of Norwegian authorities and their gross malpractice of the Norwegian people, as well as the many violations of the human rights!

   Because it is now the time is right for it to stop!

   Therefore, I believe that the human rights court will judge in the right direction! ->

   Namely releasing Trudy Lobben from the cruel case she has been innocently exposed to.
   And immedeatly let her son return to his mama.
   Not hesitate even a second!

   Get the case finally closed!

   So Trudy Lobben and her kids, can live their lives in peace!

   I believe in the international support that is now shown to Norway.

   For it has been shown to be proven to get the child in question back home! Free them!

   If you love someone, set them free!

   I am very humbe and thankful!

   !!! <3 <3 <3 For the Norwegian people! Now create the precedent so that we can free the Norwegian people! <3 <3 <3 !!! 

   The best to you Trudy Lobben! You can do this! ! 

   Please I urge you all, close all norwegian cases.

   NO LOOSE ENDS!

   Best regards
   Charlotte Desiree Jacobsen

   ---

   Jeg tror på deg Marius Reikerås.

   Nesten hver gang det har vært skrevet noe om barnevernet, er det en tydelig vrangforestilling fra det offentlige i Norge, og fra mennesker som tror på denne oppfattelsen (det gode i barnevernet/barnevernet fungerer/vi trenger et barnevern i Norge). Men den skremmende forferdelige sannheten er man desverre ikke forstår det selv, før man blir utsatt for bv selv.

   Det er det som er så trist.
   At det har vært så vanskelig å få folk til å forstå.

   Fordi de tidligere har levd i sin boble/oppfattelse om at barnevernet har vært "bra", når det i realiteten har vært offentlig inngripen mot helt uskyldige mennesker!

   Som fortvilte har kjempet for sine menneskerrettigheter, mot de som fortsatt har levd i boblen (om at barnevernet er bra, når det i realiteten har vært så langt fra sannheten som det har vært!).

   Så derfor.

   Jeg håper inderlig at de andre landene i den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, følger nøye med på og observerer regjeringsadvokatens fortsatte løgnaktige påstander (hvert eneste fremsatte hånlige ord) fremsatt mot Trudy Lobben, og får tilbakevist det umiddelbart!

   At de oppriktig ser Trudy Lobbens side av saken, og forstår hvorledes norske myndigheter har brutt hennes menneskerettigheter over så mange år. Det er så grusomt at det går ikke å forestille seg engang.

   Håper inderlig at menneskerettsdomstolen i Strasbourg umiddelbart og endelig nå uten tvil vil sette ned foten for norske myndigheters arroganse og grove feilbehandling av nordmenn samt bruddene på deres menneskerettigheter!

   Fordi det er nå tiden er inne for det!

   Har derfor stor tro på at menneskerettsdomstolen vil dømme i riktig retning. !

   Nemlig det å befri Trudy Lobben fra den grusomme saksbehandling hun har vært utsatt for, få hennes sønn returnert til hennes hjem umiddelbart. Ikke et sekund lenger!

   Få saken endelig avsluttet.

   Så de kan leve sine liv i fred og ro.

   Jeg tror på internasjonal støtte.

   For det har vist seg å være det eneste som dugde, under tidligere feilaktige inngrep fra bv. Befri de!

   Hvis du bryr deg om, sett de fri!

   !!! <3 <3 <3 For det norske folk! Skap presedens nå! Så vi får befridd det norske folk! <3 <3 <3 !!!

   Heia Trudy Lobben! Dette klarer du! ! 

   Vennligst jeg oppfordrer nå dere alle! Endelig avslutt alle norske saker!

   INGEN LØSE ENDER!

   Med vennlig hilsen
   Charlotte Desiree Jacobsen

   Amine Samier:
   Håper Gud fjern bv system

   Per Steinar Sørå:
   Det går igjen og igjen! Hvor arrogant kan norske myndigheter våre! I rettssaker er det advokater og rettsmyndigheter som alltid har rett og den lille borger må tie stille!!!

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. oktober 2018: 

   Mørkt og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 8 pluss-grader frem mot klokken 12. Med omkring 9 pluss-grader utover eftermiddagen. Regn og mørknende fra omkring klokken 18.30. Mørkt og fortsatt regn klokken 19. Med 7 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.10. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214625918936412

   Det hadde vel vært "en fordel" om NIMR ("Norges institusjon for menneskerettigheter") og deres Anniken Barstad Waaler visste og respekterte hva som er lovbetemt i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene? Og også om hva som i politisk offentlig regi i dagens Norge i en overflod foregår av offentlig mishandling og ødeleggelse av barn, foreldre og familier.

   Anniken Barstad Waaler sier i sin avis-artikkel at: "Både foreldres og barns rett til familieliv må veies opp mot barns rett til et liv uten vold, overgrep og omsorgssvikt."

   Hvorfor aksepterer og forsvarer hun og NIMR så at det såkalte Barnevernet og dets medspillere med sine kidnappinger og fangehold utsetter barna for nettopp slikt? Og hvorfor fortier og neglisjerer hun hva straffelovgivningen sier om slikt? Og også hva Barnekonvensjonens Art 19 har lovbestemt om slikt?

   Som hun og NIMR fortier og neglisjerer blandt annet også Barnekonvensjonens innledende ord om at - sitat:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet også slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   ---

   Norges institusjon for menneskerettigheter, 17.10. 2018:

   EMD har de siste årene sluppet inn en rekke norske barnevernssaker til behandling. I dag behandlet domstolens ankeinstans, storkammeret, en av dem. Hva innebærer egentlig dette? Les Anniken Barstad Waalers debattinnlegg i Aftenposten:

   Nå kan vi få viktige avklaringer på om norsk barnevern går for langt i forhold til…
   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ddenVo/Na-kan-vi-fa-viktige-avklaringer-pa-om-norsk-barnevern-gar-for-langt-i-forhold-til-menneskerettighetene--Anniken-Barstad-Waaler
   aftenposten.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor? Fordi:
   Kriminelle respekterer ikke loven. De har sine egne ulovlige lover.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2086128258074759/

   Jan Arne Ekkeren:
   BV står over lov og rett. De er Konger i statsråd og litt over.... :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1822309827895286/

   Evelyn Kjørstad:
   Innledningen viser til Lobben-saken; men ingenting av det som kommer deretter har NOE med Lobben å gjøre. Hva er dette for et møkkasted - er de fodt forsynt med sugerør ned i statskassa for disse avledningsmanøvrene ?

   Per John Rolseth:
   RETTSSIKKERHET ER FRAVÆRENDE INNEN NORSK RETTSPLEIE. RETTSSYSTEMET ER FORTSATT UTEN ET TROVERDIG TILSYN. DET ER FORELDET , KORRUMPERT OG UTDATERT. HAR HVERKEN TROVERDIGHET ELLER TILLIT I BEFOLKNINGEN. . . . EN SKAM FOR NORGE.

   Evelyn Kjørstad:
   Så bra kommentarer som ligger under den skammelige artikklen. Hun får svar på tiltale (y)

   
---

---

   Marius Reikerås, 19.10. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155667358596875

   Regjeringsadvokaten tror han er uovervinnelig.

   Mulig han kan bløffe seg gjennom systemet i Norge, der dommerne ofte har nesegrus beundring for det offentlige og deres juridiske våpendragere.

   Men, slik fungerer det ikke i Europa.

   Stadig flere internasjonale jurister, gjennomskuer den norske menneskerettsbløffen.

   Bare så stolt av Gregory THUAN Dit DIEUDONNE og måten han, på entusiastisk fransk, bidro til å avsløre den norske menneskerettsbløffen for storkammeret.

   Internasjonalt samarbeid lønner seg i denne kampen!!

   *

   Torill Lindahl Krogh:
   Kan jeg dele?

   Per Steinar Sørå:
   Avsløringene kommer på løpende bånd!!

   
---  

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, en mild bris og gradvis til 8 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Omtrent det samme med opp til 9 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme med gradvis opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 22. Med i overkant av 10 pluss-grader og noe lett yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 20.10. 2018 shared a video:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/336570257109104/?type=2&theater

   Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad representerer ALT som er galt i norsk forvaltning. Regjeringsadvokaten, Fredrik Sejerstad var Norges advokat under storkammerhøringen i den europeiske menneskerettsdomstolens behandling av Lobben-saken.

   Hans fremførelse bar klare preg av manglende evne til innlevelse i moren og barnets behov for familie. Hans belærende holdning til Storkammeret i ECHR gikk neppe upåaktet hen.

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/336570257109104/
   1,311 Views

   *

   Kristian Dirdal:
   De fleste av disse har manglende innlevelse for sine offer, men det er nedverdige mennesker som gir de jobb, og den jobben sloss de for alle!

   Sylvi Jensen:
   Er så lei av makt bv har

   Jan Erik Ferstad:
   Ett av verdens beste barnevern liksom!!! Ja ja og jorden er flat sant?

   Hans Tomter:
   Og slike duster skal være advokater?!?

   Margaret Hennum:
   Flott oppsummering, Rune!

   Rune L. Hansen:
   I sin iver efter å "rettferdiggjøre" det liksom uavhengige norske "rettsvesenets" handlinger "glemmer" Regjeringsadvokaten (og medspillere) fullstendig barnets og familiens konkrete menneskerettigheter. Og også ikke minst HVA en menneskerettighet ER.
   Inklusivt også blandt annet likhet for loven. Stort mere inhabilt, inkompetent, partisk og kriminelt kan knapt noe bli!
   Riksadvokatens politiske regime har tillaget seg sine egne "menneskerettigheter" - med et motsatt innhold av de reelle menneskerettigheter!
   Barnets beste og barnets og familiens menneskerettigheter erstatter Riksadvokaten fullstendig med vilkårlighet og falsk dokumentasjon, i fullstendig forakt for reell lov og rett - og i fullstendig menneske-forakt.
   Og ikke et eneste sant ord sier Riksadvokaten om de livs-farlige og livs-ødeleggende og menneskeretts-krenkende og samfunns-ødeleggende konsekvensene av slik politisk offentlig inngripen i og ødeleggelse av familielivet. Tvert om fremstiller Riksadvokaten det som rett og riktig og som "barnets beste" og som "verdens beste system"! Og som om dette - inkvisisjoner, traumatisering, terror, kidnappinger, tortur, familie-ødeleggelse, menneskeretts-forakt, forfalskninger og utplyndringer - er noe å gi barna, medmennesker og verden!
   Verre stormannsgale og kriminelle kan knapt noen bli!!!

   Elin P. Gregusson:
   Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted heter SejerstEd. Ingen "a" i hans navn, mao. Pirkete kanskje, men greit å bruke korrekt navn på folk. At han leste fra et manus er vel ikke annet å vente, ettersom han ikke kjente saksdokumentasjonen han overtok fra Marius Emberland (som så ut som han holdt på å velte ut av stolen under første del, mens Sejersted snakket). Hvor lenge før saken startet var det klart at det var han som skulle føre ordet? Vet "noen" det?

   Rune L. Hansen:
   Han hadde jo med seg et stort følge med mere enn hundre mennesker, med flere av kidnapper-virksomhetens sentrale nøkkel-personer, så han var vel godt briefet før høringen og underveis?

   Arild Walter Gladmann Karlsen:
   Jeg har aldri møtt foreldre som ikke er veiledbare. En stor honnør til Rune Fardal som får fram viktige poeng: F.eks.: "Er man god nok forelder for to barn er man god nok for alle tre." "At man vil ha sitt barn tilbake gjør ikke at man er dårlige foreldre."

   Lillian Stange:
   Når jeg hører ordet veiledningsbar blir jeg rett og slett kvalm. Jeg vet hva jeg hadde kommet til å gjøre - dersom jeg hadde stått ved siden av den som våget å uttale dette ordet i min nærhet :(

   Beate Pippilura Formo:
   Når kommer dommen fra storkammeret?

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og en mild bris og omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig yr med 12 pluss-grader frem mot klokken 10. Mye regn og vått videre utover formiddagen og eftermiddagen. Disig og regn med gradvis ned til 8 pluss-grader frem mot klokken 18. Mye av det samme videre utover kvelden, med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Elin P. Gregusson, 21.10. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1075327149295157&id=100004536465723

   Apropos hemmelighold av pengeforbruk i #barnevernet, hvor mye koster det egentlig fellesskapet at ikke regjeringsadvokat Fredrik Sejersted reiste, bodde, spiste og prosederte saken i EMDs Storkammer mot en enkeltperson, alene, den 17. okt. 2018, i et kort møte som varte et par timer?

   Jeg mener; ALLE nasjonale muligheter var utprøvd. Moren hadde tapt. Seieren burde følgelig vært en easy piece of cake for Sejersted. Ikke nok med at moren hadde tapt i Høyesterett, men hun hadde også tapt i EMDs første runde, 30. nov. 2017.

   Man skulle tro argumentasjonen satt som spikra, og at det ikke fantes grunn for en av landets mest skarpskodde jurister å grue seg eller nøle med å gni det samme inn, en gang til?

   Men "noe" gjorde at han reiste ikke akkurat alene til Strasbourg, for å si det forsiktig. Rundt seg, rent fysisk og innen ta-på-avstand, hadde Sejersted ikke mindre enn 8 -åtte - støttekontakter.

   Som om ikke det var nok, så hadde han i tillegg et to-sifret antall extra-støttespillere som satt på tilhørerbenkene. Hvem var de? Jeg regner ikke med at han hadde med seg foreldre, ektefelle, søsken og bestevenner, men hvem er de, hva var deres oppgave, og hvem betaler for deres tilstedeværelse, hvis det ikke er skattebetalerne?

   Jeg lurer på kort og godt på hvor mye det koster fellesskapet at regjeringsadvokaten ikke reiste tur/retur Strasbourg alene, for å fremlegge en sak der de færreste vil hevde at jussen er veldig komplisert.

   Jeg lurer på én ting til. Fikk Trude Lobben dekket sine kostnader til reise og opphold, og hva med hennes støttespillere?

   *

   Wenche Olafsen:
   Vi får håpe at noen våger å svare deg? !

   Jan Myhre:
   Svar utbes.

   Magnar Gripsgård:
   Jeg ønsker å påpeke noe min venn og dommer i tingretten, dommer Bertelsen også påpekte før han gikk bort. " like rettigheter for å få frem sitt budskap for retten" eller equility og arms som det vist nok beskrives som i internasjonale settinger. Den private part skal ha samme muligheter som den offentlige part. Når den private part ble frarøvet denne retten allerede under starten av en bekymringsmelding som endte opp med det resultatet at det ble gjennomført et akuttvedtak om omsorgsovertakelse, er det et resultat igjen av at det offentlige har benyttet jurister og advokater for å komme frem til at vedtaket ville holde vann i en rettsprøving. Privat part fikk ikke advokat før det tidspunkt der det var fattet vedtak om akutt omsorgsovertakelse. Mye av essensen i selve saken er bygget på nettopp det materiellet som fremkom før mor fikk egen advokat dekket av det offentlige og kunne forsvare seg mot påstander fra det offentlige. Jeg undrer meg således på om mors interesser er ivaretatt tilstrekkelig i forhold til like muligheter for saken i det jeg observerer at Norge stiller med omkring 100 mennesker, mens den private part stiller med en advokat og en jurist, der jeg antar at mye av engasjementet er bygget på dugnad...

   Synnøve Johansen:
   Hadde vært interessant om en eller annen journalist kunne dypdykket i disse regnskapene..

   Ruth Ensby:
   Kloke ord !
   Vil det komme noe svar mon tro?

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Noen burde svare for ødsling av fellesskapet penger !

   Klaus Knag:
   Send innsynsforespørsel til Regjeringsadvokaten for å få ut reisekostnadene.

   
---
---

   Harald Myrhaug, 21.10. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2088459964508255/

   Barnevernet skal lukkes og politiet skal få en egen avdeling som tar seg av ulovlighet rundt barn. Inntil da, kan ingen kalle Norge for en rettstat!

   *

   Oddbjørn Anti Skarsaune:
   Politiet henlegger alle saker, så blir ikke bedre med dem.
   Barnevernet og Politiet samarbeider. Så legg ned begge etater!

   Rune L. Hansen:
   Offentlige myndighets-misbrukere er kriminelle som skal innhentes av lovens lovlige lovbestemmelser. Jo før dess bedre. For anstendige mennesker er det en selvfølgelighet.

   Oddvar Espegard:
   Godt forklart Harald Myrhaug !

   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. oktober 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, helt og delvis grålig overskyet fra vest, tildels med yr og noe hagl og omkring 5 til 6 pluss-grader utover formiddagen. Omkring 6 pluss-grader og nedbør i større og flere mengder utover eftermiddagen. Med 8 pluss-grader og mørkt frem mot klokken 21. Med fortsatt mye regn videre og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.10. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214647752762244

   Angående HVA en menneskerettighet ER

   Hvordan kan norske myndigheter, inklusivt blandt annet domstolene, respektere og sikre menneskerettighetene, når alt tyder på at de ikke engang vet HVA en menneskerettighet ER?

   Dette katastrofale faktum selvfølgelig perverterer, utplyndrer og ødelegger medmennesker og sivilbefolkningen! Smittsomt til og med stadig verre og verre.

   Menneskeretts-konvensjonene sier klart og tydelig at enhver menneskerettighet for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   For eksempel Barnekonvensjonen (CRC), med blandt annet følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det også blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Så spørsmålet og sakens kjerne er:

   Hvordan kan norske myndigheter, inklusivt blandt annet domstolene, respektere og sikre menneskerettighetene, når alt tyder på at de ikke engang vet HVA en menneskerettighet ER?  

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2090092657678319/

   Sven Åke Svensson:
   Tjah. En menneskerettighet kan jo være forskjellig ifra menneske til menneske. Selv om det er forsøkt skrevet då er det nok ikke mer enn ett veiledende dokument.
   Så. I en rettsak feks så må man jo da definere hva akkurat den retten definerer menneskeretten til.
   Så da har man det gående.

   Rune L. Hansen:
   Du har dine egne "menneskerettigheter", Sven Åke Svensson, men de er tydelig en forfalskning og benektelse av våre enhvers menneskerettigheter.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. oktober 2018: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. oktober 2018:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq