----- Denne side: db201912.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. desember 2019:

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt, med litt sne en stund. Overskyet og tildels yr og regn fra tidlig utover formiddagen, med opp til omkring fire pluss-grader frem mot klokken 14.30. Tildels yr og gradvis ned mot omkring to pluss-grader frem mot klokken 17.30 og allerede mørkt, Mørkt, tildels med yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217685976315934

   Menneskerettighetene som verdi - kontra som tyvegods 

   Veldig mange mennesker har stor interesse i å stjele medmenneskers og sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   Til egoistisk nytte for seg selv og sin politikk og nyttige sær-interesser og mennesker.

   Medvirkning i eller for slikt noe sted i den offentlige offentlige forvaltningen er en meget grov form for kriminalitet.

   Mange mennesker og regimer både fortier og forfalsker menneskerettigheter, for å kunne krenke liksom lovlig.

   Menneskerettighetene er ethvert menneske sin absolutt største og viktigste personlige verdi og minste-garanti.

   Den største verdi også for å utrydde sosial og økonomisk diskriminering, korrupsjon, krig, nød, ulovlige lover og avgjørelser, etc.

   Den største verdi for rettferdighet, anstendighet, hensynsfullhet, valgfrihet, trivsel, forutsigbarhet og sosial trygghet,

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Dette er et absolutt som i og for nødverge (emergency) nødvendiggjør å harmonisere menneskerettighetene i forhold til hverandre.

   Harmonisere, uten at noens menneskerettighet noensinne går tapt, ned-prioriteres, bagatelliseres eller forfalskes.

   Uforfalsket nødverge (emergency) er absolutt bare for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Altså kan ingen ansatte i den offentlige forvaltningen, hvem enn de er, bestemme hvilkne eller hvem menneskerettigheter skal gjelde.

   Det er allerede bestemt, i menneskeretts-konvensjonene. Politisk offentlig å forsøke endre det er kriminalitet - og forræderi og tyveri.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Alle og enhver bør altså lese de uforkortede og uforfalskede menneskeretts-konvensjonene - og real-kompetent straffelovgivning.

   Menneskeretts-konvensjonene, blandt annet i Barnekonvensjonen (CRC) Art 29, forplikter blandt annet til i alle barns undervisning:

   "å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt".

   Det aller viktigste å vite er at absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver tilhørende landet være umistelig og uavhendelig.

   Men, de groveste menneskeretts-tyvene, de vet jo liksom ikke engang HVA en menneskerettighet er - og minst av alt dens verdi og forpliktelse.
 
   Jo flere menneskeretts-krenkere (altså menneskeretts-tyver) det er i et land dess mere skremmende, foraktet og fryktet er menneskeretts-konvensjonene.

   Og dess mere dobbel-moral, forfalskninger, ondskap og svindel er utbredt i landet i og under den offentlige forvaltningen.


   Den viktigste oppgaven menneskerettighetene har er å stoppe kriminelle (menneskeretts-tyver) alle steder i og utenfor den offentlige forvaltningen.

   Hvor urettferdige, hovmodige, grådige, korrupte, inkompetente, falske eller dumme enn slike mennesker er.

   Stoppes de ikke real-kompetent blir de stadig mere og i det lengste smittsomme og ødeleggende og bygges de videre på.

   Uansett hvor mange og uansett hvem de er så må de real-kompetent stoppes, personlig ansvarliggjøres og straffeforfølges.

   Uten at det skjer blir mennesker og samfunn ubeskyttet - til fordel for kriminalitet i og under den offentlige forvaltningen.

   Terskelen for enhver å kunne straffeforfølge mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen må være meget lav -

   og real-kompetansen som saksbehandler slikt må være meget høy. Inkompetanse i den offentlige forvaltningen skal ikke kunne forekomme.

   Bagatelliseres en menneskerettighet i eller av den offentlige forvaltningen, inklusivt dette, så går det lett galt.

   Hadde folk flest sannferdig vært opplyst om menneskeretts-konvensjonene så hadde de aldri akseptert eller forholdt seg likegyldige til en offentlig menneskeretts-krenkelse.

   Men menneskeretts-tyver bedriver propaganda, forfalskninger, bagatellisering og indoktrinering for i det lengste å forsvare sine menneskeretts-krenkelser.

   Og mange lar seg selvfølgelig narre eller friste - og forsvarer og fortier eller forfalsker også konsekvensene av sine krenkelser.

   Ethvert offentlig avvik fra en eller flere menneskerettigheter vil automatisk innebære unødvendige problemer, nød, plager eller katastrofer i og for sivilbefolkningen.

   Menneskeretts-konvensjonene sier mangfoldig klart og tydelig, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." - Menneskerettsloven, ICESCR & ICCPR.

   Med et system som ikke respekterer og sikrer alle menneskerettigheter går automatiske mye galt.

   For eksempel blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   En meget viktig lovbestemmelse, som mangfoldig og presist er formulert i menneskeretts-konvensjonene. Men blandt annet mange feminister, homofile og pedofile ønsker skjult eller åpent ikke å forstå eller respektere dette og gjør seg i steden til menneskeretts-tyver.

   I dagens Norge - og mange flere andre land - er blandt annet falske alene-mødre blitt et politisk offentlig systematisk menneskeretts-tyveri, med katastrofale konsekvenser. Et ikke lett direkte synlig folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som mange mennesker både tvinges, presses, narres eller fristes inn i eller for. Til tross for også de groteske krenkelser av tortur-konvensjonen og iøvrig internasjonal og nasjonal lovlig straffelov det automatisk innebærer. Slikt neglisjerer og forfalsker menneskeretts-tyvene for kriminelt å liksom lovliggjøre det.

   Politiske nepotismer som befester seg som menneskeretts-krenkere i et land insisterer i det lengste på å ha makt og på å bestemme. De setter seg selv over de felles-menneskelige umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, så lenge de klarer det.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er et menneskeretts-tyveri og en smittsom kriminell katastrofe.

   De forfalsker, ned-pririterer og stjeler våre enhvers viktigste og mest sentrale verdier, så lenge de klarer det.

   Noen sier det er umulig alltid å respektere og sikre enhvers alle menneskerettigheter, men det er tvert om både lett og en nødvendighet og enhvers ukrenkelige forpliktelse - uforfalsket. 

   *

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. desember 2019:

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent overskyet og omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt, en voksende måne-bue tildels dust synlig lavt sørlig og omkring null grader klokken 18. Mørkt, vått, antydninger til yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. desember 2019:

   Mørkt, yr og regn og omkring fire pluss-grader Celsius her ute efter hvert det meste av natten. Disig, yr og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og yr klokken 17. Mørkt, vått, yr og omkring 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 01.12. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2778684212152490/

   «Å ville gjøre en god gjerning» bør øyeblikkelig minne oss om at veien til helvete er brulagt med gode intensjoner.

   Når man er med på å gjøre barnevernets handlemåte mulig, da har man med omsorgsovertakelsen å gjøre. Svært mange rettssaker, særlig i Tyskland etter krigen, og senere mot østtyske grensevakter som hadde skutt flyktninger, gjør klart et viktig prinsipp: man har ansvar for hva man gjør, selv hvis man utfører ordre om ulovligheter eller bare gjør en betalt jobb uten å bry seg med hva ens tjenester har for konsekvenser.

   Hva om barnevernets framstilling av foreldrene er usann? Jeg har lang, til dels detaljert, erfaring for at det er den særdeles ofte. Jeg har vært i retten / fylkesnemnda / länsretten som sakkyndig vitne i barnevernssaker et halvt dusin ganger, blant annet den hvor Oslo kommune tvangs-bortadopterte en pike på tross av at Norge var dømt for krenkelse av menneskerettighetene ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg. Jeg kjenner også, nært, svært mange andre saker.

   Siv Westerberg i Göteborg er en ledende menneskerettighetsjurist på familierettsområdet. Hun har blant annet lykkes i å få 9 saker mot Sverige inn for EMD og har vunnet 7 av dem. Hun har i en årrekke kjempet for familier som det svenske sosialvesenet (barnevernet) har sprengt, og kjenner alle systemets aspekter til bunns. Bare google hennes navn, og det kommer opp en hærskare av innsiktsfulle artikler! Hun anslår at opp mot 90 prosent av alle omsorgsovertakelser i Sverige er unødvendige og til og med ubegrunnet og sterkt skadelige. Sverige driver barnevern etter samme idealer som Norge.

   Advokat Sverre Kvilhaug, som drev praksis i Lindås i Nord-Hordaland, og som likeledes kjenner barnevernet i dybden, har skrevet svært opplysende artikler og en bok, blant annet basert på forskning han har funnet fram til som burde stå sentralt i enhver barneverners og psykologs argumentasjon, men som de tier i hjel. Kvilhaug har anslått gale og skadelige omsorgsovertakelser i Norge til å være i hvert fall omtrent 80 prosent. Bare google!

   Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
   https://www.oa.no/leserbrev/nei-fosterforeldre-har-ingen-unnskyldning/s/1-81-7131871
   Et googlesøk på ordet «fosterforeldre» i Oppland Arbeiderblad viser…
   oa.no

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Mere fra artikkelen.

   «De fleste slike artikler har etterlyst flere fosterforeldre eller fortalt hvor positivt det er. Så også artikkelen fra Linn Jeanette Nymoen den 23.01.14. «Fosterforeldre» forteller 24.01. mer en redselshistorie, men vil allikevel ta et nytt fosterbarn. I realiteten er begge disse uttalelsene preget av samme tankegang. Det er ikke overraskende, for de er opplært av barnevernet, og barnevernets framstilling av sin virksomhet, av omsorgsovertakelse og av biologiske foreldre er uopphørlig den samme, og har gått rett inn hos storparten av befolkningen.

   «Fosterforeldre» beskriver egen situasjon: «Kanskje slutte i den stressende jobben du har, kunne være hjemme med barna, kosedager med familien, senke tempoet, samt faste inntekter samtidig som du gjør en god gjerning; til beste for barnet og dere alle.» Påfallende fraværende er enhver interesse for hva forhistorien virkelig er. Om foreldrene skriver de overflatisk, antyder rus og «uegnethet», og «de vil ofte hate DEG fordi du har barnet deres, selv om du overhodet ikke har noe med omsorgsovertakelsen å gjøre». Nymoen tillater seg å skrive om foreldrene: «de har blitt fratatt hovedomsorgen», og mener vel dermed å ufarliggjøre omsorgsovertakelsen, som om foreldrene selvsagt fortsatt deltar i barnas liv, bare ikke som «hovedomsorgspersoner». Slik er det jo ikke. Barnevernet gjør normalt sitt ytterste for å tvinge barnas hele familie fullstendig bort, iallfall hvis de er uenige i omsorgsovertakelsen. Og det er det naturlig at de er: det er foreldres instinkt å ville ha barna nær seg, og det er slik arten har overlevd. Her taler de verdifulleste sidene ved naturen, ikke noen forrykt, egoistisk domineringstrang.»

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja det er ikke mange Kvilhaug som han, en sjelden rase det, en god rase, men navnet skjemmer ingen :-) .

   Rune L. Hansen:
   Når såkalte fosterforeldre i tillegg hverken vet eller ivaretar barnets menneskerettigheter, da er det bare av den grunn meget grov kriminalitet, menneske-forakt og menneske-handel!

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557778461875

   CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (Application no. 37283/13)

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, December 3, 2019 5:50 pm

   To whom it may concern in the Committee of Ministers

   Copy: Public.

   I refer to previous correspondence.

   As the Committee is aware of, on 10 September 2019, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights held, by thirteen votes to four, held that there had been a violation of Article 8 of the Convention in respect of both applicants.

   Norway was convicted for refusal to lift the public care order, to remove the first applicant’s parental responsibilities, and to authorise adoption

   Now, 8 years after the care order should have been lifted according to the Grand Chamber, Norway continues to violate the human rights by refusing to reunite mother and child.

   Norway is well aware of the Courts established case- law under Article 46 of the Convention underlined from the Grand Chamber on 29 May this year premise 191, that the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum when violations have been found.

   Despite this, Norway continues to ignore to abide with the Judgment.

   Pursuant to Section 31-4 litra b of the Norwegian Dispute Act, the applicants have, on 3 December 2019, made a petition to the Supreme Court to reopen the case based on the binding ruling made by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights.

   The aim of the right to have the case reopened pursuant to this provision, is to redress the effects of the incorrect application of international law.

   However, as the applicants see it, it should not be necessary to request the reopening of a case where the Grand Chamber has already judged on the material scope of the case, see premise 149.

   I am afraid that the Norwegian system intentionally delays the principles of restitutio in integrum, and sees a pattern in which Norway's international obligations are deliberately being neglected.

   If Norway can get away with such an approach, I am afraid many people will lose confidence in the Court.

   Bergen, 3 December, 2019.

   Marius Reikerås on behalf of Trude Lobben.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557756656875

   Slik denne side ser det, skulle det imidlertid ikke være nødvendig å be om gjenåpning av en sak der storkammeret allerede har dømt over de materielle spørsmål i saken.

   Det undergraver tilliten til EMD, at saken må sendes tilbake til det nasjonale rettssystemet etter endelig materiell dom.

   Jeg er redd for at det norske systemet trenerer dommens reparasjons- prinsipper med hensikt, og ser et mønster der Norges internasjonale forpliktelser-gjennomgående- blir neglisjert med vilje.

   *

   Tore Tangerud:
   Enig!

   Karin Elisabeth Wikestad Ingvardsen:
   Selvfølgelig gjør staten det. Om de innrømmer feil så må de innrømme feil i flere saker. Dette er prestisje for norsk stat og bv. Noe man kjenner godt til i bv saker. Dersom man innrømmer feilene så er man jo ikke så perfekt som man vil at resten av verden og de blåøyde nordmennene tror.

   Glynt Høiensahl:
   Enig i det

   Wilhelm Berge Dy:
   Norsk politikk har i stor grad vært å delta internasjonalt for å høste politiske fordeler, men best mulig unngå å ta politiske ulemper og forpliktelser. Ulike teknikker å sabotere sine forpliktelser på samtlige felt uavhengig av regjeringer. Ofte en kamp mellom byråkrater og politikere når byråkrater er uenig i vedtatt politikk....

   Øyvind Røed:
   Wilhelm Berge Dy Både Ullersmo og Ila har plass til disse byråkrater.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske nepotismen i dagens Norge har påkostet enormt med penger, bestikkelser og prestisje på å få makt også internasjonalt - for å indoktrinere og friste verden med sin falskhet, løgner og inkompetanse - og sitt groteske hovmod!

   Rune L. Hansen:
   Det er blandt annet slik de forsøker å beskytte og å spre sin kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere falskhet og dobbel-moral - og makt - dess bedre:(

   Janne Larsdatter:
   Å huttetu :(

   Vigdis Nygård:
   Helt klart

   Liv Styve:
   Gale ...

   Mai-brith Litland:
   Så unødvendig det er, men kanskje det er dette som skal til for og vekke politikerne. Det er tragisk og måtte gjøre det. :( :(

   Inge Olsen:
   Der har du Norge i et nøtteskall. Men ser verden det?

   Shaima Jarra:
   Inge Olsen Nei verden ser ikke det
   Verden ser et land som er 100% demokrati
   Dessverre

   Elsa Hriz:
   Derfor må trykket bli enda større og omfanget av saker bringes tydelig ut til omverdenen. Du gjør en fantastisk jobb !!

   Morten Aarmo:
   Det ligger helt klart til myndighetenes oppgave å annullere tidligere dommer i denne saken ihht reparasjonsplikten jf EMK. De har Norge i liten grad gjort i de tilfeller de har blitt dømt tidligere. Plikten til å straffeforfølge og dømme de som har vært ansvarlig for krenkelsene har vært totalt fraværende i alle saker. Heller ikke i Nordsjødykkersakene fikk det konsekvenser for de som var ansvarlige.

   Geir Birkeland:
   Norge har ikkje erfaring med å bli dømt i EMD, derfor tror eg de ikkje forstår sine forpliktelser, da dette ikkje har hatt noe særlig fokus.
   Men, det som er svært merkelig er at norske myndigheter later til å tro, at en dom fra EMD, skal være opplysende for kva dommen betyr, og hvordan de skal forholde seg i etterkant av en fellende dom.
   Norge har (frivillig) ratifisert/inkorporert EMK i 1999, og har forpliktet seg til å følge Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.
   Om norske myndigheter ikkje har forstått hvilke betydning det har juridisk, etter 20 år!
   Ja, da står det dårlig til på det juridiske feltet i Norge!
   Kanskje de må gå på «kurs»?

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Geir Birkeland Sejersted, Erna og co sammen med høyesterett f.eks ! 

   Geir Birkeland:
   Rolf Bernhard Halln Senior : No veit eg ikkje så mykje Erna, er inne i bildet.
   Ho må kunne stole på sine Statsråder (departementene), og at de får gode råd fra sine jurister.
   Men..det er spesielt eit parti i Regjeringen som er mer opptatt av «politisk handlingsrom», fremfor å følge lovverk og internasjonale forpliktelser.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Geir Birkeland høyesterett skal vel egentlig på en "slags opplæring" av EMK og hvordan rettsstaten Norge skal forholde seg til EMD, i januar..?
   Mente at dette burde vel egentlig vært en flott anledning for de "såkalte lærde" å få med seg, kanskje Sejersted kunne komt med noen innspill om at Norge kan og er best på EMK også.. !

   Geir Birkeland:
   Rolf Bernhard Halln Senior : Ja, husker ikkje datoen, men de skal ta opp 4 saker samtidig i Storkammeret i Høyesterett (11 dommere).
   Enten var det 4. januar eller 4. februar.
   Eg tror ikkje dei bør stole på Sejersted eller Emberland.

   Mads Andre:
   Be on gjenåpning av saken fra de samme korrupte skurkene som skapte den har jeg lite tro på det kommer noe positivt resultat ut av.

   Geir Birkeland:
   Mads Andre : Eg forstår deg, men nå bør dei forholde seg til kva 46 nasjoner i Europa forventer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557513396875

   Besteforeldre: Krev deres rett!

   EMD har sagt at besteforeldre har krav på normalt samvær med sine barnebarn under EMK Artikkel 8, selv om barnebarnet befinner seg under offentlig omsorg.

   Spesifikk sier EMD følgende i premiss 90 flg i kammerdommen mellom LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY:

   "Thus, the right to respect for family life of grandparents in relation to their grandchildren primarily entails the right to maintain a normal grandparent-grandchild relationship through contacts between them."

   *

   Jeanette Hope:
   Gjelder det tante og onkler også ?

   Kirsten Hjertaas Sunde:
   !

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Som besteforeldre blir en behandlet som kriminelle. Er man så heldig å få samvær blir man overvåket. Kjenner et voldsomt sinne mot myndighetene som tillater en slik terror behandling mot befolkningen !

   Marit Aliza Bood:
   Hjelper ikke å hevde sin rett med hjelp av deg en gang Marius. Barnevernet gjør tydeligvis som de vil uansett :(

   Kristian Dirdal:
   Vi var som beskrevet mange ganger godkjente fosterforeldre til vårt første barnebarn, men barnet ble gitt bort til en familie der kvinnen var ansatt i bufetat i Stavanger og hadde ikke egne barn! Vi fikk gi gave 2 ganger i året ved bursdag og jul, det var alt, og i dag er vi ikke slektninger lenger! Slik fungerer det norske samfunnet i dag, og for å gjøre bilde komplett så har vi plettfri vandel, solid økonomi og tid, men en barneverner, en fosterfamilie som ikke tenker på sine medmennesker er nok til å ødelegge menneskerettene her i landet! Barneverneren bak det hele Randi Møller, hva har hun som vi ikke har??

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Kristian Dirdal hun har ekstrem mangel på empati og relativt lav iq, dessverre kombinert med makt og aksept med maktmisbruk...

   Kristian Dirdal:
   Hadde dere publikum vært naboer med dette vesenet, så ville dere alle garantert stilt spørsmålet: Hva pokker gjør mennesket til barneverner?

   Tor Hammer:
   Randi Møller Refsnes er selv skilt, klarer ikke å tavare på sine egen familie,

   Kristian Dirdal:
   Tor Hammer det stemmer Tor, og hun har vel sett mer rølp og tull enn norsk gjennomsnitt i egen familie!

   Sissel Graff Lobben:
   Kristian Dirdal Akkurat sånn ble det for oss også. Men vi får ikke lov til å gi barnet gaver engang. :(

   Kristian Dirdal:
   Sissel Graff Lobben ja det er utrolig, men enda mer utrolig er at vi har politikere som kan godta dette, og så skryte på seg at vi er et demokrati!

   Tor Hammer:
   Kristian Dirdal hennes ex man er en sosial gladgutt og friluftsmann :)

   Kristian Dirdal:
   Sikkert, men glade i «ildvann» har de da vært alltid, og slett ikke bare han da, og det dette «vernet» prøver å innbille opinionen er at de tar bare barn bort der det er fare for liv og helse, sant rus og vold! Tull fra ende til annen, og ekstra galt blir det når de kaster sten og selv sitter i glasshus!

   Gunn Eva Heitmann:
   Hva er definisjon på «normal» samvær?

   Tor Hammer:
   absolutt min. Efter EMK er 6 ganger i året. Normalt er onsdager annenhver helg og alle ferier.

   Rune L. Hansen:
   Høres ikke normalt ut det der, Tor Hammer. Tror nok du har misforstått noe fra "EMD" ... Normalitet angående slikt bygger særlig på gjensidighet.

   Karl-Ove Hognestad:
   :( For noen ble det for seint

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156541188041875

   Dette skrev jeg lenge før Lobben-dommen ble offentliggjort:

   Manglende etterlevelse av konvensjonsforpliktelsene , også for de tilfeller der Norge allerede er dømt , jf. EMK Artikkel 46.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, November 27, 2018 4:16 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Til de det gjelder:

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Manglende etterlevelse av konvensjonsforpliktelsene, også for de tilfeller der Norge allerede er dømt, jf. EMK Artikkel 46.

   Den 6 september 2018, ble Norge enstemmig dømt i saken mellom Jansen og Norge, og hvor den bærende konklusjonen for domfellelse lyder som følger:

   ".....the potential negative long-term consequences of losing contact with her mother for A and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.

   105. In the light of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Artikkel 46, slik gjengitt i den ferske domfellelsen i saken mellom ALIYEV v. AZERBAIJAN, er i høyeste grad relevant for Norge, gitt blant annet domfellelsen den 6 september i saken mellom Norge og Jansen:

   I dommen heter det:

   "The Court reiterates that, by virtue of Article 46 of the Convention, the Contracting Parties have undertaken to abide by the final judgments of the Court in any case to which they are parties, with execution being supervised by the Committee of Ministers of the Council of Europe."

   Videre heter det:

   It follows, inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation, whether or not the applicant has requested just satisfaction, to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects."

   Det er et stort nasjonalt problem at norske myndigheter, landet over, ikke ønsker å rette seg etter de dommer Norge får mot seg og som følgelig er et nasjonalt anliggende.

   Eksempelvis har jeg fått en rekke henvendelser etter Jansen- dommen, der fortvilte foreldre opplever at de ulike kommuner ikke etterlever tilbakeføringsprinsippet slik det er presisert i EMDs langvarige rettspraksis, sist altså i Jansen- dommen.

   Det virker på meg som om barnevernstjenesten, med hjelp av sine "kommuneadvokater" som ofte er privatpraktiserende advokatfirmaer som ser seg tjente med at sakene drar ut i tid, har dette som bevisst strategi:

   Nemlig å drøye med å sende inn tilbakeføringkrav til nemndene.

   Nemndene er heller ikke fritatt ansvar, da de bruker uforholdsmessig lang tid på å avgjøre spørsmålet.

   Jeg minner om at da jeg var i Strasbourg i forbindelse med storkammerhøringen mot Norge den 17 oktober, se vedlegg, så er nettopp et av de temaer som jeg tok opp også med representanter for Ministerkomiteen;
   nemlig at Norge, utover å betale den idømte erstatning, fortsetter å krenke som før.

   Norge har altså et ansvar for å rette seg eter de dommer den får mot seg.

   EMD har i gjentatte dommer, herunder også mot Norge, vært klare på at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det.

   Ergo støtter IKKE EMD opp under barnevernloven 4-21, 2. ledd, som sier at det må gå 12 måneder fra rettsbehandling før tilbakeføring kan kreves.

   EMD sier konkret følgende i storkammersaken K. and T. v Finland premiss 178, som det også er henvist til i saksforberedelsene til storkammersaken i saken mellom Lobben mfl og Norge:

   "The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81). The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   Og der det er motstrid mellom barnvernsloven og EMDs praksis, så skal altså EMD sin lære gå foran, jf også menneskerettsloven § 3.

   Likefullt så ser vi altså, landet over, at det treneres fra barnevernets side med å sende inn tilbakeføringssaker. Og at det går uforholdsmessig lang tid før nemnda begynner på behandlingen av den enkelte sak.

   Mine spørsmål er:

   Hva gjør de ansvarlige for at Norge faktisk etterlever EMK Artikkel 46?

   Og hva gjør Norge for å etterleve at tilbakeføring faktisk skjer i henhold til premissene, stadfestet av the Grand Chamber i EMD, om at "care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit"?

   Bergen, den 27.11.18

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156558371836875

   Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights

   (Adopted by the Committee of Ministersbon 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers' Deputies)

   The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, Considering that the aim of the Council of Europe is to bring about a closer union between its members;

   Having regard to the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convention");

   Noting that under Article 46 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") the Contracting Parties have accepted the obligation to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights ("the Court") in any case to which they are parties and that the Committee of Ministers shall supervise its execution;

   Bearing in mind that in certain circumstances the above-mentioned obligation may entail the adoption of measures, other than just satisfaction awarded by the Court in accordance with Article 41 of the Convention and/or general measures, which ensure that the injured party is put, as far as possible, in the same situation as he or she enjoyed prior to the violation of the Convention (restitutio in integrum);

   Noting that it is for the competent authorities of the respondent State to decide what measures are most appropriate to achieve restitutio in integrum, taking into account the means available under the national legal system;

   Bearing in mind, however, that the practice of the Committee of Ministers in supervising the execution of the Court's judgments shows that in exceptional circumstances the re-examination of a case or a reopening of proceedings has proved the most efficient, if not the only, means of achieving restitutio in integrum;

   I. Invites, in the light of these considerations the Contracting Parties to ensure that there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as possible, restitutio in integrum;

   II. Encourages the Contracting Parties, in particular, to examine their national legal systems with a view to ensuring that there exist adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings, in instances where the Court has found a violation of the Convention, especially where:

   (i) the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening, and

   (ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that

   (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or

   (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of.

   *

   Morten Aarmo:
   Flott :)

   Rune L. Hansen:
   Viktige selvfølgeligheter, hvis lov og rett i det heletatt skal gjelde i og for et land. 

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. desember 2019: 

   Mørkt, vått, yr først på natten og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått og yr og omkring 7 til 8 pluss-grader utover kvelden frem mot klokken 21. Med mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. desember 2019: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr sent på natten og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og regn med omkring 8 til 7 pluss-grader klokken 17 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156560829046875

   Vil ha lov om juridisk metode
   https://juridika.no/innsikt/vil-ha-lov-om-juridisk-metode
   Schjødt-advokat og dr. juris Knut Bergo mener NAV-skandalen viser…
   juridika.no

   *

   Roy B Nilsen:
   hovmod står for fall, kunne vell ikke passe bedre enn her, arrogansen og uretten , der høy status blir frikjent, mens arbeideren blir lenket , har ført til dette! Fall vell og fall dypt, det er dere selv som har satt dere på deres høye hest, og sparker på den lille mann....

   Hans Tomter:
   Vi trenger lover som gjør at korrupte dommere, politifolk og offentlige ansatte straffes, og så det svir!

   Rune L. Hansen:
   Det har vi fra før, Hans Tomter, men de nekter å bruke de.

   Hans Jakob Rivertz:
   Vi trenger en ny ledelse.

   Morten Aarmo:
   Det som er mye verre er at Domstolene bruker foreldede dommer i sine avgjørelser, som bygger på utgått lovverk. Et godt eksempel på det er RT2001 side 995 (Navsaker), som stadig brukes selv om lovverket saken bygger på er endret, gjennom ikrafttredelse 01.01.2008 (Tvisteloven), for å tilfredstille saksbehandling i Domstolene sivile saker til EMK art 6 ( se NOU 1993 :18). Det finnes flere slike dommer som er satt opp som "skranker" for å hindre en reel domstolprøvelse av fakta.

   Rune L. Hansen:
   Hadde de respektert menneskeretts-konvensjonene så hadde vi sluppet slikt babbel.

   Odd Beverfjord:
   Den lovgivende forsamling, domstolene, regjeringen, embetsverket og alle innen forvaltningen (inkludert politietat og barnevern og NAV) bør kurses i lovens intensjon, det som i Grunnloven heter lovens “Aand”. Det må grunnlovsfestes at en hver lov har som første paragraf en definisjon av lovens intensjon og hensikt – hvor den skal gjelde og hva den skal beskytte og bevare. Når dette blir forstått vil forvaltningen av lovverket gå stort sett greit, vil jeg tro. Alminnelig vett og forstand og "common sense" er heller ikke til å forakte. Dommere og advokater bør komme bort fra den oppfatning at loven er til for lovens egen skyld.

   Julia Julia:
   Norge er liberal konsentrasjonsleir

   Kirsten Laika Schei:
   Dette er igrunn veldig enkelt.

   Grunnloven
   EMK, FN, EU, er i dag fasit og loven av høyeste rang.

   Enhver saksbehandling som strider mot disse , er ulovlige.
   At advokater, dommere og offentlig ansatte ikke har forstått noe så enkelt, er en skam.

   Men det forundrer meg ikke , at nissepakket må ha en egen lov for å forstå f.eks paragraf 3 i Lov nr 30. - 21.mai 1999.

   Sitat: Ved motstrid ved annen lovgivning er det konvensjonen som gjelder.

   ... jammen ikke greit, når man må ha en lov som sier at denne loven skal følges !
   Forteller det meste om dem :(

   Kirsten Laika Schei:
   Herr det forundrer meg fillern rive meg ikke ,- at de må bli lovpålagt å lese loven, ! !

   Rune L. Hansen:
   De har som metode og vane å vedta lover som sier at menneskerettighetene ikke skal gjelde.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2019 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2518991294804674

   Fortsatt vil de vedta at menneskerettighetene ikke skal gjelde!

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   «Ved samlivsbrudd er foreldrene ikke lovfestet likeverdige»
   https://www.dagsavisen.no/debatt/kvar-barnet-skal-bu-1.1628097
   Rettspraksis, dommere og fagpersoner ser mødre som primære…
   dagsavisen.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2509602379166024

   Oversatt til norsk:
 
 Anbefaling nr. R (2000) 2 fra Ministerkomiteen til medlemslandene om omprøving eller gjenåpning av visse saker på nasjonalt nivå etter dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
 
   (Vedtatt av Ministerkomiteen 19. januar 2000 på det 694. møtet av  ministrenes medlemmer)
 
   Ministerkomiteen, i henhold til Artikkel 15.b i vedtekten for Europarådet, med tanke på at Europarådets mål er å få til en tettere union mellom medlemmene;
 
   Under henvisning til Konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter (heretter "Konvensjonen");
 
   Bemerker at i henhold til Artikkel 46 i Konvensjonen om menneskerettigheter og grunnleggende friheter ("Konvensjonen") har de kontraherende parter akseptert forpliktelsen til å overholde den endelige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol ("Domstolen") i enhver sak de er parter i og at Ministerkomiteen skal føre tilsyn med dens utførelse;
 
   Med tanke på at ovennevnte forpliktelse under visse omstendigheter kan innebære vedtakelse av tiltak, annet enn bare tilfredshet tildelt av domstolen i samsvar med Artikkel 41 i Konvensjonen og / eller generelle tiltak, som sikrer at de skadelidende parter blir satt, så langt det er mulig, i samme situasjon som han eller hun hadde glede av før krenkelsen av Konvensjonen (restitutio in integrum);
 
   Bemerker at det er til de kompetente myndigheter i den responderende stat å bestemme hvilke tiltak som er mest velegnet for å oppnå restitutio in integrum, med hensyn til midler tilgjengelige under det nasjonale lovlige system;
 
   Bærer i tankene, imidlertid, at praksisen til Ministerkomiteen med å føre tilsyn med fullbyrdelsen av domstolens dommer viser at i eksepsjonelle omstendigheter at gjenbehandling av en sak eller en gjenåpning av saksbehandlingen under særlige omstendigheter har vist seg å være det mest effektive, om ikke det eneste, middel for å oppnå restitutio in integrum;
 
   I. Inviterer i lys av disse overveielser de kontraherende parter å sikre at det på nasjonalt nivå finnes adekvate muligheter til å oppnå, så langt det er mulig, restitutio in integrum;
 
   II. Oppfordrer de kontraherende parter, særlig, å undersøke deres nasjonale lovlige systemer for å sikre at det eksisterer adekvate muligheter for å behandle saken på nytt, inkludert gjenåpning av saksbehandlinger, i instanser der domstolen har funnet en krenkelse av Konvensjonen, spesielt der:
 
   (i) de skadelidende parter fortsetter å lide veldig alvorlige negative konsekvenser på grunn av utfallet av den aktuelle nasjonale saksavgjørelsen, som ikke blir adekvat utbedret av bare den rettferdig tilfredshet og ikke kan rettes opp, bortsett fra ved ny undersøkelse eller gjenåpning, og
 
   (ii) Domstolens dom fører til den konklusjon at
 
   (a) den påtvungne nasjonale avgjørelsen er i sine gjerninger i strid med Konvensjonen, eller
 
   (b) krenkelsen som er funnet er basert på saksbehandlingsfeil eller mangler med en slik alvorlighet at det kastes en alvorlig tvil om resultatet av de innenlandske saksbehandlinger det er klaget på.
 
   * * *
 
   Original-teksten:
 
   Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights
 
   (Adopted by the Committee of Ministersbon 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers' Deputies)
 
   The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, Considering that the aim of the Council of Europe is to bring about a closer union between its members;
 
   Having regard to the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convention");
 
   Noting that under Article 46 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") the Contracting Parties have accepted the obligation to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights ("the Court") in any case to which they are parties and that the Committee of Ministers shall supervise its execution;
 
   Bearing in mind that in certain circumstances the above-mentioned obligation may entail the adoption of measures, other than just satisfaction awarded by the Court in accordance with Article 41 of the Convention and/or general measures, which ensure that the injured party is put, as far as possible, in the same situation as he or she enjoyed prior to the violation of the Convention (restitutio in integrum);
 
   Noting that it is for the competent authorities of the respondent State to decide what measures are most appropriate to achieve restitutio in integrum, taking into account the means available under the national legal system;
 
   Bearing in mind, however, that the practice of the Committee of Ministers in supervising the execution of the Court's judgments shows that in exceptional circumstances the re-examination of a case or a reopening of proceedings has proved the most efficient, if not the only, means of achieving restitutio in integrum;
 
   I. Invites, in the light of these considerations the Contracting Parties to ensure that there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as possible, restitutio in integrum;
 
   II. Encourages the Contracting Parties, in particular, to examine their national legal systems with a view to ensuring that there exist adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings, in instances where the Court has found a violation of the Convention, especially where:
 
   (i) the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening, and
 
   (ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that
 
   (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or
 
   (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of.
 
 
   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156562937551875

   Utdrag fra dom i EMD den 29 oktober i år:

   "63. The Court reiterates that although the primary object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary action by public authorities, there are, in addition, positive obligations inherent in effective “respect” for family life (see, amongst other authorities, Glaser v. the United Kingdom, no. 32346/96, § 63).

   The Court has repeatedly held that in cases concerning parental contact rights, the State has in principle an obligation to take measures with a view to reuniting parents with their children, and an obligation to facilitate such reunions, in so far as the interests of the child dictate that everything must be done to preserve personal relations (see, among other authorities, Hokkanen v. Finland, no. 19823/92, § 55, 23 September 1994, Ignaccolo-Zenide v. Romania..."

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "63. Domstolen gjentar at selv om det primære formål med artikkel 8 er å beskytte den enkelte mot vilkårlige handlinger fra offentlige myndigheter, er det i tillegg positive forpliktelser som ligger i effektiv "respekt" for familieliv (se blandt andre autoriteter, Glaser v. Storbritannia, nr. 32346/96, § 63).

   Domstolen har gjentatte ganger fastslått at staten i saker som gjelder foreldre-kontakt rettigheter i prinsippet har en plikt til å iverksette tiltak for å gjenforene foreldre med sine barn, og en plikt til å legge til rette for slike gjenforeninger, forsåvidt som barnets interesser dikterer at alt må gjøres for å bevare personlige forhold (se, blandt andre autoriteter, Hokkanen v. Finland, nr. 19823/92, § 55, 23. september 1994, Ignaccolo-Zenide v. Romania ... "

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. desember 2019: 

   Mørkt, vått, omkring 7 pluss-grader og mye regn her ute første halvdel av natten, derefter uten nedbør og ned mot 5 pluss-grader. Grålig lyst, yr, vått og 5 pluss-grader klokken 09. Vått og for det meste yr og omkring 6 pluss-grader videre utover dagen.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217729532804819

   Hva er en omsorgs-ordning for barn i henhold til EMD?

   EMD har gjentagne ganger fastslått at staten i saker som gjelder foreldre-kontakt rettigheter i prinsippet har en plikt til å iverksette tiltak for å gjenforene foreldre med sine barn.

   EMD sier konkret følgende i Storkammer-saken K. and T. v Finland premiss 178 (som det også er henvist til i saksforberedelsene til Storkammer-saken i saken mellom Lobben m.fl v. Norway):

   "Storkammeret, i likhet med kammeret, vil først minne om det retningsgivende prinsippet om at en omsorgs-ordning bør betraktes som et midlertidig tiltak, som skal avvikles så snart omstendighetene tillater, og at alle tiltak som implementerer midlertidig omsorg, bør være i samsvar med det endelige målet om gjenforening av de naturlige foreldrene og barnet (se, spesielt Olsson (nr. 1), sitert ovenfor, s. 36-37, § 81). Den positive plikten til å iverksette tiltak for å lette familiegjenforening så snart som mulig vil begynne å tynge på de kompetente autoriteter med gradvis økende kraft fra begynnelsen av omsorgstiden, samtidig med at det alltid blir balansert mot plikten til å ta i betraktning hensynet til de beste interesser for barnet."

   Original-teksten:

   "The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81). The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   *

  
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2791154727572105

   Hva er barnevernet (cps) i dagens Norge?

   En politisk nepotisme som i stadig stigende grad har gjort alt de kan og alt i sin makt for å forsvare og beskytte en grotesk og fullstendig menneske-foraktende virksomhet og menneskehandel de har gitt det pyntelige navnet "barnevernet" (cps) for å dekke over at det er politisk offentlig organisert kriminalitet.

   En virksomhet som fritt frem liksom lovlig både vilkårlig og målrettet torturerer, truer, utplyndrer og ødelegger barn, foreldre og alle andre medmennesker. En virksomhet som fritt frem liksom lovlig forbrytrer seg mot alt som er av menneskerettigheter og nasjonal og internasjonal lov og rett. Og uten hemninger dekker over med falskhet, løgner, dobbel-moral, nøkkel-personer, nyttige idioter og propaganda. Med en fullstendig grenseløs hovmodighet!

   Et typisk og megetsigende eksempel på dette er den norske regjerings-advokaten Sejersted stående foran Storkammeret i ECHR i saken Lobben v. Norway - hvor han uten blygsel åpent og direkte "forsikrer" Storkammerets dommere om at Lobben-barnet måtte kidnappes fordi barnet virkelig var i livsfare, til tross for at han fullstendig visste at det ikke på noen som helst måte var sant. I håp om å bli trodd og ikke undersøkt? Neppe, men i alle fall i håp om at mere eller mindre skjulte bestikkelser, fristelser og trusler lenge forberedt og iverksatt overfor mange land, mennesker og instanser ville overtale dommerne til liksom å tro på løgnene. Dette trodde han og sine medspillere seg altså godt forberedt på. Men de fleste av de mange dommerne fra mange forskjellige europeiske land lot seg likevel ikke friste eller bestikke! Det hele ble i steden et kraftig og meget markant nederlag for hele kidnapper-virksomheten! Tross alle sine forberedelser var ikke den norske kidnapper-virksomheten og dens medspillere forberedt på et slikt stort nederlag. Nederlaget har kommet overraskende og plutselig på deres hovmodighet.

   Straks i efterkant av Storkammer-dommen kom og kommer for sivilbefolkningen både i Norge og andre land videre i tillegg en markant flik og stadig mere av avsløringer av det politiske regimet i Norge sin alminneliggjorte mishandling og utplyndring av medmennesker! Den såkalte NAV-skandalen, enda i sin spede begynnelse.

   Det politiske regimet får ytterligere panikk. Norge, et av verdens økonomisk rikeste stater, på grunn av svart olje-produksjon og våpen-eksport, etc., viser seg med tydelighet bak fasaden og synligere også for hele Europa å mishandle og diskriminere medmennesker også direkte økonomisk, sosialt og helsemessig! Det politiske offentlige regimet frykter med god grunn sitt endelige fall! Og fallet er og blir meget ubehagelig og lite ønsket for dets medspillere!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217733290818767

   Oj, her var det mange gratulasjoner også i år på bursdagen min. Fordi jeg har klart å overleve og å dokumentere så lenge?

   Ja, jeg lever på sett og vis enda, efter flere ti-år hvor jeg og min familie kontinuerlig har vært, og enda er, utsatt for kidnappinger, tortur, utplyndring og terror fra det politiske offentlige regimet sin side. Det er enda smuler og rester igjen av meg og min familie, som alle enda - i likhet med så utrolig mange andre - er kidnappet og/eller nektet våre menneskerettigheter, uten å ha gjort noe som helst galt. Menneskerettigheter som egentlig skal være umistelige og uavhendelige.

   Ja, jeg "lever" på sett og vis enda, men har det på ingen som helst måte bra så lenge dette og slikt enda pågår. Å konstant "leve" i et tortur-kammer er ikke bra for noe som helst. Men jeg takker likevel for gratulasjonene, som sikkert eller antagligvis bare er godt ment.

   *

   Manius B. Primus:
   Never lose hope, never give up, it will come a day, for injustice there is conflict always, respect for you all ...

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--07-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--08--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--09--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--10--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--11--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--12--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--13--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--14--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--15--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--16--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. desember 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq