HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9407.htm  /  SDNR *.rlh for JULI 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


SDNR27-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag,
Statens Hus,
7005 Trondheim.
Tlf. 73-949300. Telefax: 73-949353.

Trondheim, 1. juli 1994.
Vår ref.: 1013/94/642.12.

Til:
          Rune Hansen,
          Poesihaugen,
          7360 Skaun.

SKOLEPLIKT FOR BALDER.

Jeg har mottatt kopi av ditt brev til Skaun kommune datert 19. juni 1994. Jeg har også orientert meg i kommunen om hvordan saken nå står.

Såvidt jeg har bragt i erfaring har kommunen gjort de nødvendige vedtak i denne saken. Dersom du er uenig i disse vedtakene må du bringe dem inn for Statens utdanningskontor som klagesak. Utdanningskontoret er klageinstans (Grunnskolelovens § 34 pkt. 3). Dersom du ikke gjør det, er du forpliktet til å følge de vedtak kommunen har fattet.

Jeg vil kort orientere litt om bestemmelsene, men ikke foreta en endelig vurdering av Balders sak før den eventuelt kommer som klagesak.

I ditt brev til kommunen siterer du brev fra departementet datert 21.08. 94 og Grunnskolelovens § 13. Din tolkning av brevet og loven er ikke fullstendig siden du ikke legger tilstrekkelig vekt på forutsetningen "dersom dei ikkje på annan måte får tilsvarande undervisning". Tilsvarende vil her si at undervisningen må følge Mønsterplanens krav og forutsetninger dersom det ikke foreligger godkjente avvik (jfr. f.eks. Grunnskolelovens § 7 pkt. 8). Det må også sørges for at den som gir undervisningen "er rimelig godt kvalifisert". Det er kommunen som etter revisjon av Grunnskoleloven og innføring av ny kommunelov har ansvar for at disse bestemmelsene følges. Det er derfor det organ kommunen utpeker som må vurdere om den undervisning barnet får er "tilsvarande". I dette tilfellet har såvidt jeg forstår kommunen foretatt en slik vurdering og gjort vedtak som vil binde deg dersom du ikke klager. Kommunen har etter Grunnskolelovens § 27 videre plikt til å føre tilsyn og om nødvendig innkalle til særskilte prøver for å forsikre seg om at barn får tilsvarende undervisning dersom de ikke går i vanlig skole. Foreldrene har ikke en uavhengig rett til uten videre å velge et eget undervisningsopplegg. Tvert i mot er det straffbart og en kan bli straffet med bøter, dersom foreldre uten grunn holder barna borte fra skolen (jfr. § 13 pkt. 10).

Siden denne saken nå har pågått i lang tid, må en eventuell klage sendes så raskt som mulig. Hvis det ikke sendes klage, må som nevnt kommunens vedtak følges dersom en skal unngå straffeforfølgning.

Ola Moe, (sign.),
utdanningsdirektør

Kopi: Skaun kommune.


---


SDNR30-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

UTTRØNDELAG POLITIKAMMER
Søndre gt. 10,
7001 Trondhjem.
Tlf.: 73 89 99 00. Telefax: 73 89 99 01.

Til:
          Politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, her.
          Skaun skolestyre, Børsa.
          Skolesjefen i Skaun, Børsa.
          Rådmannen i Skaun, Børsa.
          Rune Hansen, Skaun.

Deres / Vår ref.: Sak K 1600/94.

Dato: 19.07. 94.
ANMELDELSE FRA RUNE HANSEN, SKAUN.

Overnevnte anmeldelse fra Rune Hansen, Skaun, mot adressatene for dette brev, har vært behandlet av statsadvokatene i Trondheim og Det særskilte etterforskningsorgan i Trondheim.
Førstestatsadvokat Jan H. Dahle har den 18. ds. truffet beslutning om at samtlige anmeldelser blir å henlegge som åpenbart grunnløse.
Han har videre tilføyd at etter hans oppfatning så har ikke de anmeldte gjort annet enn det de plikter å gjøre.
Statsadvokatens avgjørelse kan påklages til Riksadvokaten.

Dette til underretning.

UTTRØNDELAG POLITIKAMMER den 19.07. 1994.
Sverre Kirksæther, (sign. og stempel),
politimester


SDNR30X-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Skaun, 23. juli 1994.

Til
          Statens utdanningskontor i Sør Trøndelag,
          utdanningsdirektør Ola Moe,
          Statens hus,
          7005 Trondhjem.

          Henviser til brev ifra dere datert 01.07. 1994, angående skoleplikt og hjemmeundervisning - deres ref.: 1013/94/642.12.
          Et underlig brev, - og det må være en forunderlig slags orientering dere ved utdanningsdirektør Ola Moe i Sør Trøndelag har fått ifra Skaun kommune!
          Deres brev, underskrevet utdanningsdirektør Ola Moe, er så usaklig og uriktig at vår familie anser det som et eksempel på kommunalt byråkratisk kameraderi. Hvilket gjør saken enda alvor ligere, og ytterligere nødvendiggjør rettslig behandling.

---

          Hjemmeundervisning er en mulig måte å gjøre det på i henhold til Grunnskoleloven og de rettsgyldige tolkninger av den. En trenger ikke søke noensteds heller, for å velge å benytte seg av anledningen til hjemmeundervisning.
          Er kanskje ikke dette et faktum?
          Bare i tilfelle av ansvarsløshet eller mishandling har noen rett til å politianmelde for å få bøtelagt noen som ønsker å drive hjemmeundervisning eller som driver med det.
          Er kanskje ikke dette også et faktum?
          Vår families tilfelle er hverken første eller siste gang noen ønsker å drive med hjemmeundervisning i Norge. Er kanskje ikke også dette et faktum?

---

          Brevet fra dere synes for vår familie å se ut som et forsøk på ansvarsfordeling ifra Skaun kommune-administrasjon, og ansvarsforvirring, ansvarsfraskrivelse, ansvarsoppløsning ...

---

          Den kameraderikretsen som muliggjør et slikt maktmisbruk, som har pågått i vår sak, blir mere fremtredende, kommer litt frem fra sine mørke kroker, involverer seg mere direkte og mindre fordekt, "tvinges" frem i lyset. Maktmisbruk og fordommer - kanskje rett og slett Janteloven, - eller altså korrupsjon som "tvinges" frem i lyset.
          Tar vi feil?

---

          Hvorfor gjøre dere så dumme og usaklige at vi som en nokså alminnelig norsk barnefamilie må belære dere i Grunnskoleloven? Minst av alt dere burde være så usaklige og dumme!

---

          Men la meg gå litt inn på de enkelte punkter i deres brev, for å imøtegå grove uriktigheter der:

          Deres brev er delt i 5 avsnitt, og i det 1. skriver dere følgende:

---

          "Jeg har mottatt kopi av ditt brev til Skaun kommune datert 19.06. 1994. Jeg har også orientert meg i kommunen om hvordan saken nå står."
          Det må som sagt være litt av en underlig slags orientering utdanningsdirektør Ola Moe har fått!

---

          I 2. avsnitt av deres brev skriver dere følgende: "Så vidt jeg har bragt i erfaring har kommunen gjort de nødvendige vedtak i denne saken. Dersom du er uenig i disse vedtakene må du bringe dem inn for Statens utdanningskontor som klagesak. Utdanningskontoret er klageinstans (Grunnskolelovens $ 34, pnkt. 3). Dersom du ikke gjør det, er du forpliktet til å følge de vedtak kommunen har fattet."
          Til dette ovenstående er følgende å si: At Skaun kommune har, vår familie bekjent, kun gjort ett eneste vedtak i hele denne saken angående Balders hjemmeundervisning, og det ble gjort i et skolestyremøte i Skaun kommune 14.09. 1993, hvor skolesjef Solveig Strands forslag til vedtak ble fremlagt og enstemmig vedtatt. Vedtaket var følgende: At "Skolestyret vedtar at det reises offentlig påtale mot Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, i henhold til Lov om grunnskolen §13 pnkt. 10."
          Dette vedtak samt begrunnelsen for det fremgår av "Utskrift av møtebok", saknummer 1993 / 22, utvalg: skolestyret" ifra Skaun kommune, - som de har påskrevet "Unntatt offentligheten. Offentlighetsloven $ 5 A." I begrunnelsen blir det henvist til saksdokumenter og saksfremlegg, og begrunnelsen og vedtaket i "Utskrift av møtebok" ble, står det, sendt i "særutskrift til: Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, Lensmannen i Skaun og Skaun sosialkontor."
          Oss bekjent dreier det seg altså om kun ett vedtak ifra Skaun kommune, i hele denne saken, - dette det nevnte fra 14.09. 1993.
          Er det dette det nevnte vedtaket ifra kommunen dere foreslår at vår familie klager på, til dere?           Hvorfor montro dere kommer med et slikt forslag, om å klage "så raskt som mulig" idet dere henviser til Grunnskolelovens §34 pnkt. 3, - når det i den Grunnskoleloven som gjaldt inntil årsskiftet 1994 - 1995 og i tidsrommet det meste av denne saken har forløpt ikke står noe om noe slikt. Der står det ikke annet enn følgende: "Skoledirektøren skal sørge for at det blir laget planer for spesialpedagogiske tiltak, pedagogisk utviklingsarbeid og efterutdanning, og hjelpe til med å sette planene i verk."
          Hvorfor et slikt forslag? Den lovparagraf dere henviser til sier jo bare meget om de forpliktelser dere har overfor vår familie og vår hjemmeundervisning, forpliktelser som dere viser alt annet enn interesse for?

---

          I avsnitt 3 i deres brev skriver utdanningsdirektør Ola Moe at: "Jeg vil kort orientere litt om bestemmelsene, men ikke foreta en endelig vurdering av Balders sak før den eventuelt kommer som klagesak."

---

          Derefter følger i deres brev et 4. avsnitt, som skal være en slik orientering om bestemmelsene ifra dere, et noe lengre avsnitt. Hva kan sies om dette 4. avsnittet i brevet fra dere?
          I begynnelsen av 4. avsnittet står det følgende: "I ditt brev til kommunen siterer du brev fra departementet datert 21.08. 1990 og Grunnskolelovens §13. Din tolkning av brevet og loven er ikke fullstendig siden du ikke legger tilstrekkelig vekt på forutsetningen "dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning."
          Til det er å si, at vår familie legger stor og vesentlig vekt på forutsetningen om "tilsvarende undervisning". Men vi er da også i stand til å lese norsk! Det står f.eks. ikke: "dersom de ikke på annen måte får samme undervisning". Det står t i l s v a r e n d e undervisning, og ikke s a m m e undervisning. Det står f.eks. heller ikke: "dersom de ikke på tilsvarende måte får tilsvarende undervisning."
          I det juridiske standardverket på området norsk skolerett som heter "Norsk skolerett" (Universitetsforlaget, 1987), kan vi slå opp i stikkordregisteret på ordet hjemmeundervisning, og vi henvises først til side 34, og der skriver Harald S. Kobbe bl.a. mht. hjemmeundervisning, under overskriften "Unntak fra skoleplikten":
          "I det ovenstående har jeg nyttet betegnelsen skoleplikt. Denne beskriver normaltilfellene; barn som går på skole. I denne forstand er ikke plikten absolutt. Den gjelder ikke dersom barnet "på annen måte får tilsvarende undervisning". Man kan således si at loven bare etablerer undervisnings eller opp læringsplikt fra 7 årsalderen av, og at de elever som får under visning et annet sted, gjerne hjemme, og som derfor ikke behøver å gå på skole, er fritatt for den tradisjonelle skoleplikt."
          Videre sier han bl.a.: "... vil jeg forøvrig peke på at gsl. §13 ikke inneholder noe krav om at man må søke om tillatelse til å basere seg på hjemmeundervisning på denne måten. Kirke- og Undervisningsdepartementet har derfor inntatt det standpunkt at slik søknad er unødvendig. I stedet er det skolestyrets ansvar efter gsl. § 27 nr. 3 å føre tilsyn med de elevene som ikke går i den kommunale skolen."
          Vår familie legger stor og vesentlig vekt på forutsetningen om "tilsvarende undervisning", hvilket også fremgår av vår brevkorrespondanse med skolekontoret i Skaun kommune, men det er også uriktig når dere videre i deres brevs 4. avsnitt sier at: "Tilsvarende vil her si at undervisningen må følge Mønsterplanens krav og forutsetninger dersom det ikke foreligger godkjente avvik (jfr. f.eks. Grunnskolelovens § 7 pnkt. 8). Det må også sørges for at den som gir undervisningen "er rimelig godt kvalifisert". Det er kommunen som etter revisjon av Grunnskoleloven og innføring av ny kommunelov har ansvar for at disse bestemmelsene følges. Det er derfor det organ kommunen utpeker som må vurdere om den undervisning barnet får er "tilsvarende". I dette tilfelle har såvidt jeg forstår kommunen foretatt en slik vurdering og gjort vedtak som vil binde deg dersom du ikke klager."
          Hva som er uriktig med det ovenstående? Ordene er fjernt fra å snakke om hva som angår saken og dens realiteter! For det første: Hjemmeundervisning er, om så kan sies, blandt hva utdanningsdirektøren betegner som "godkjente avvik". Dessuten: Mht. å sørge for at den eller de som gir undervisningen er "rimelig godt kvalifisert" - så har dette vært forutsetningen helt ifra begynnelsen av for vår beslutning, selvfølgelig, hvilket også klart og utvetydig fremgår av saksdokumentene helt ifra begynnelsen. En av våre forutsetninger. Imidlertid har vår kompetanse eller våre kvalifikasjoner i det heletatt ikke vært noe tema eller noen strid i vårt saksforhold til Skaun kommune, - det er på ingen måte det "striden" har stått om. Det er først nu i de siste ukene at temaet i det heletatt er blitt berørt så vidt av de involverte - av Skaun kommune i brev til oss fra 13.06. 1994.
          Dessuten: Dere skriver at "Det er kommunen som efter revisjon av Grunnskoleloven og innføring av ny kommunelov har ansvar for at disse bestemmelsene følges. Det er derfor det organ kommunen utpeker som må vurdere om den undervisning barnet får er "tilsvarende". I dette tilfelle har såvidt jeg forstår kommunen foretatt en slik vurdering og gjort vedtak som vil binde deg dersom du ikke klager."
          Til dette er som sagt å si at de nevnte "bestemmelsene" i deres orientering jo ikke er eller har vært noe problem eller stridens eple i denne saken. Hva Skaun kommune særlig og i hovedsak har reist strid om på forskjellig og terroriserende måte, er vår anledning til i det heletatt å drive med hjemmeundervisning. I brev fra Skolekontoret i Skaun kommune datert 01.06. 1993, undertegnet skolesjef Solveig Strand, blir det bl.a. og særlig sagt, at "Å gi barna undervisning hjemme som et alternativ til norsk grunnskole, er ikke mulig ifølge norsk lovverk." Ellers har Skaun kommune på forskjellige uriktige måter fortolket begrepet "tilsvarende undervisning", hvilket nu også dere gjør på en tendensiøs og mangelfull måte som er sjokkerende.
          Videre. I de to siste linjene i deres brevs 4. avsnitt skriver utdanningsdirektør i Sør-Trøndelag, Ola Moe, at:
          "Foreldrene har ikke en uavhengig rett til uten videre å velge et eget undervisningsopplegg. Tvert i mot er det straffbart og en kan bli straffet med bøter, dersom foreldre uten grunn holder barna borte fra skolen (jfr. §13 pnkt. 10).
          Ord som heller ikke særlig treffende angår vår familie og vårt saksforhold til Skaun kommune! Hvem er det som søker om eller ønsker en slik "uavhengig rett til uten videre å velge et eget undervisningsopplegg"? Det gjør i alle fall ikke vår familie. Heller ikke er det noen grunn, som er sann, for å påstå at vi er "foreldre som uten grunn holder barna borte fra skolen"! Våre grunner for å drive med hjemmeundervisning og vår anledning til det er ganske enkelt helt lovlig.

---

          Om vår beveggrunn for og intensjon om hjemmeundervisning hadde vært ulovlig, da ville situasjonen ha vært annerledes og vanskeligere for vår familie - og for andre.
          På bakgrunn av brevene vår familie mottok ifra Skaun kommunes skolekontor sommeren 1993, fiendtlige og lite imøtekommende brever, ble vi nødsaget til å undersøke nærmere og helt presist hva som egentlig står i Grunnskoleloven og hva som er meningen med den. Således fant vi fort ut, - at hva Skaun kommune påstod stod der, slett ikke stemte, var feilaktig - men samtidig også, at Grunnskoleloven faktisk ivaretar våre interesser på en fortreffelig måte! Hvilket mange også gjorde oss oppmerksom på, at det problem vi hadde var et som Skaun kommune lovstridig laget for vår familie.

---

          Selv om det begynner å bli svært mange involverte i maktposisjoner som ikke ønsker at vi skal vinne frem i denne saken - fordi de har gjort feil eller støttet "feiltagelser", ikke ønsker å miste maske, eller av andre hensyn - så har vi ikke noe ønske om å bli trampet ned av byråkratisk maktmisbruk.

---

          Skaun kommunes vedtak i saken er i strid med loven - og på feilaktig grunnlag.

---

          Vår familie imøteser med disse opplysningene et svar fra dere.

---

          Hovedtyngden av saksdokumenter som eksisterer i denne saken er iøvrig følgende:

1 - Brev fra fam. Hansen / Skjærvik til skolekontoret, dat. 24.05. 1993.

2 - Brev fra skolekontoret til Hansen / Skjærvik, dat. 01.06. 1993. Kopi: Skaun skolestyre.

3 - Brev fra Hansen / Skjærvik til skolekontoret, dat. 31.07. 1993.

4 - Brev fra skolekontoret til Hansen / Skjærvik, dat. 30.08. 1993. Kopi: Skaun skolestyre og Skaun sosialkontor.

5 - Brev fra skolekontoret til Hansen / Skjærvik, dat. 03.09. 1993. Kopi: Skaun skolestyre.

6 - Brev fra skolekontoret til sosialkontoret, dat. 03.09. 1993.

7 - "Utskrift av møtebok", Skaun kommune, utvalg nr. 1993 / 22, arkivnr. 212.01, sakens nr. 1993 / 1551, utvalg: skolestyret, saknr. 1993 / 22, utvalg: skolestyret, saksb.: SOS, dat. 14.09. 93. Særutskrift til: Hansen / Skjærvik, Lensmannen i Skaun, Skaun sosialkontor. Påskrevet "Unntatt offentligheten. Offentlighetsloven $ 5 A."

8 - Stevning Forhørsrett til Hansen / Skjærvik fra Midt Trøndelag forhørsrett, om rettslig avhør, underskrevet Kari Rosset, dat. 22.11. 1993.

9 - Brev til Midt Trøndelag sorenskriverembede fra Hansen / Skjærvik, dat. 25.11. 1993.

10 - Brev til Hansen / Skjærvik fra Sorenskriveren i Midt Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11. 1993. Kopi: Lensmannen i Skaun. Vedlegg: 10 B.

10 B - Brev til Skaun lensmannskontor fra Midt Trøndelag forhørsrett / Sorenskriveren i Midt-Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11. 1993. Kopi: Hansen / Skjærvik. Hvor det vises til "telefonsamtale med lensmann Forslund" samme dag, og hvor det "bes om at 2 lensmannsbetjenter holdes i beredskap slik at Trude Skjærvik og Rune L. Hansen kan hentes og bringes til rettsmøtet den 11.01. 1994. Formell beslutning om pågripelse og transport vil bli oversendt på telefax dersom de to ikke møter."

11 - Referat fra rettslig avhør av Rune L. Hansen i Forhørsretten, dato 11.01. 1994. Kopier ikke tilsendt Hansen / Skjærvik.

12 - Brev med forkynnelse av forelegg til Hansen / Skjærvik fra Uttrøndelag politikammer, underskrevet p. insp. Kjell Erik Waclawczyk, dat. 09.03. 1994. Ankom 22.03. 1994. Vedlagt bl.a. "Informasjon fra Statens Innkrevingssentral".

13 - Brev begrunnelse til Uttrøndelag politikammer, ca. dato 23.03. 1994, i anledning forelegg mot Rune L. Hansen.

14 - Pressemelding, til Adresseavisen, Avisa Trondheim, Dagbladet, Sør-Trønderen, Trønderbladet, NRK Sør-Trøndelag, Statens utdanningskontor, fra Skaun kommune, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 06.04. 1994.

15 - Brev "Om hjemmeundervisning og Jantelov" tilsendt dagsavisen Trønderbladet fra Rune L. Hansen, dat. 07.04. 1994.

16 - Foredrag "Om toleranse kontra fordommer en skolehistorie" av Rune L. Hansen på seminar hos Unge Høyre, Vikhammar 16.04. 1994.

17 - Politianmeldelse fra fam. Hansen / Skjærvik, dat. 17.04. 1994.

18 - Redaksjonelle ord på lederplass i dagsavisen Sør-Trønderen om familien Hansen / Skjærvik, dato ca. 01.05. 1994. Grovt injurierende og ærekrenkende ord, og en krenkelse av omdømmet. (Jmf. Straffelovens §§ 246 og 247.)

19 - Brev bekreftelse på anmeldt forhold til Rune L. Hansen fra Uttrøndelag politikammer, dat. 06.05. 1994.

20 - Brev til Rune L. Hansen fra Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem, dat. 16.05. 1994.

21 - Brev vedr. erstatningskravet til Uttrøndelag politikammer fra Rune L. Hansen, dat. 20.05. 1994.

22 - Brev til Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem fra Rune L. Hansen, dat. 21.05.1994.

23 - Brev invitasjon til Hansen / Skjærvik fra skolekontoret, dat. 30.05. 1994, til møte 10.06. 1994. Kopi: Utdanningsdirektør Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling, Advokat Arve Rosvold Alver, Rådmannskontoret, Ordfører Agnar Melby, Sosialleder Tove Egge.

24 - Brev til skolekontoret fra Hansen / Skjærvik, dat. 06.06. 1994.

24 B - Kopi overbragt skolekontoret 10.06. 1994, av et brev fra Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement til skoledirektøren i Hedmark, dat. 21.08. 1990.

25 - Brev fra skolekontoret til Hansen / Skjærvik, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 13.06. 1994. Kopi: Skaun sosialkontor, Statens utdanningskontor / Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling / Sverre Shetelig, Advokat firmaet Schødt & Co. / Alver, Uttrøndelag politikammer / Waclawczyk.

26 - Brev til skolekontoret fra Hansen / Skjærvik, dat. 19.06. 1994.

27 - Brev til Rune L. Hansen fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, dat. 01.07. 1994. Kopi: Skaun kommune.

28 - Brevoversendelse til Hansen / Skjærvik fra adv. Tor Langbach, dat. 06.07. 1994. Vedlagt 28 B og 28 C.

28 B - Brev til adv. Tor Langbach fra adv. Arve Rosvold Alver, dat.30.06. 1994.

28 C - Brev til adv. Arve Rosvold Alver til adv. Tor Langbach, dat. 06.07. 1994.

29 - Brev til Hansen / Skjærvik fra adv. Tor Langbach, dat. 08.07. 1994.

30 -

---

          Hilsen ifra
          Rune L. Hansen,
          på vegne av fam. Hansen/Skjærvik,

Avs.:
Familien Hansen / Skjærvik,
Poesihaugen,
7360 Skaun.


SDNR31-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Skaun, fredag 29.07. 1994.

Til
          Uttrøndelag politikammer,
          Politimester Sverre Kirksæther,
          Søndre gt. 10,
          7001 Trondhjem.

          Angående deres brev til meg datert 19.07. 1994. (Deres/ vår referanse: Sak K 1600/94.)
          Mottok deres brev som jeg fant meget tankevekkende, og mildt sagt sjokkerende.
          Jeg tar til efterretning at min families politianmeldelse ifra 17.04. 1994 har vært behandlet av henholdsvis statsadvokatene i Trondhjem og Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem, som dere opplyser om. Og at 1. statsadvokat Jan H. Dahle den 18.07. 1994 har "truffet beslutning om at samtlige anmeldelser blir å henlegge som åpenbart grunnløse." Og at han videre har "tilføyd at efter hans oppfatning så har ikke de anmeldte gjort annet enn det de plikter å gjøre." Og at "Statsadvokatens avgjørelse kan påklages til Riksadvokaten."
          Til orientering kan jeg og vår familie ikke godta henleggelsen, og vi må med dette efterspørre hva slags grunnlag som finnes for en henleggelse, kan dere sende en nærmere redegjørelse for dette?
          Vi ønsker imidlertid, som sagt å opprettholde anmeldelsen, og altså å klage på henleggelsen. Dere nevner at det kan klages til Riksadvokaten, det ønsker vi å gjøre, men er det andre steder / muligheter vi har for å klage også? Og er det i så måte tidsfrister å ta hensyn til mht. klageadgangen?

---

          Vår familie er meget bekymret for alle de fordomsfulle og feilaktige fortolkninger av Grunnskoleloven vi blir offer for, og av all den Jante-mentaliteten vi støter på i denne saken.
          Særlig innen byråkratiet og den etablerte fordragelighet stikker en Niccolò Machiavelli (1469 1527) nesen frem svært mange steder, for å dokumentere sine fordommer og sin dårskap.
          Det trekkes forhastede slutninger ned fra himmelen i et forfærdelig uvær som forstyrrer og ødelegger for fellesmenneskelige verdier og atmosfære av trivsel.
          Dere bør vel ikke være med på å forsterke dette forfærdelige uvær og å gjøre det enda mere ødeleggende, men vel heller stå frem med sindighet, saklighet og sakkyndighet og fortelle hvordan det faktisk forholder seg og er?

---

          Skaun kommunes vedtak fra 14.09. 1993 er i strid med loven og på feilaktig grunnlag, og deres handlemåte og holdning iøvrig i denne skolesaken, hvilket vel skulle være lett å se?
          For å forsikre oss om at dere har tilstrekkelig med saksopplysninger, et eller annet galt må det være noe steds - så vedlegger vi her nu samtidig ytterligere opplysninger i form av en brevkopi av et brev fra vår familie til Statens utdanningskontor i Sør Trøndelag, datert 23.07. 1994.
          Iøvrig fremstår politisk rådgiver for undervisningsminister Gudmund Hernes, Morten Pettersen, i Dagbladet (25.07. 1994, s.15) nu forleden dag og sier klart og utvetydig: "At det er bred politisk enighet om at foreldre skal ha anledning til å undervise sine barn hjemme." Og jeg henviser iøvrig til hva som fremgår av saksdokumentene i denne vår sak, hvor saksdokumentene er listet opp i vedlagte nevnte brevkopi, derav fremgår hva saken har dreid seg om og hvordan den har artet seg. Og klart og enkelt og greit hva Skaun kommune har gjort lovstridig i hele denne saken.

---

          Imøteser med dette et svar ifra dere.

---

                              Hilsen ifra
                              Rune L. Hansen,
                              på vegne av fam. Hansen/Skjærvik,

Avs.:
          Rune L. Hansen,
          Poesihaugen,
          7360 Skaun.


---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww