-- 20110125-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. telefax 25.01. 2011.Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: tirsdag 25. januar 2011, Tindeland.

Klage og protest på deres saksbehandling og deres siste melding om vedtak og i det heletatt
 
   
   Jeg henviser til at deres datert 17.01. 2011 brev med melding om vedtak ankom meg i går ( ekstern ). Ankom i går efter at jeg i går skrev og oversendte dere brev med søknad om økonomisk hjelp og rettferdighet ( ekstern ). Altså igjen to brev i denne saken som krysset hverandre.

   I deres melding om vedtak datert 17.01. 2011 er et avsnitt med overskriften "Bakgrunn for saken". Det inneholder i hovedsak feil og utelatelser, som brevet iøvrig. Dere skriver følgende i dette avsnittet:
   "Søkjaren, Rune L. Hansen, er separert og bur på eige gardsbruk i Vikebygd. Søkjaren er ufør og har trygd som si inntekt. Hansen er i ein vanskeleg økonomisk og sosial situasjon, med manglande midlar til mat og nødvendige personlege artiklar. Han søkjer, pr. faks, om økonomisk nødhjelp og økonomisk stønad til betaling av rekningar frå Statens innkrevingssentral."

   La meg her nevne de viktigste av feilene og utelatelsene i avsnittet:
   Jeg er i en meget vanskelig økonomisk og sosial situasjon, som jeg tidligere og underveis har holdt dere informert om. Også at dette er i en vesentlig grad forårsaket av NAV. Og dette dreier seg om langt mere enn "manglende midler til mat og nødvendige personlige artikler".  
   Videre har jeg ikke søkt om "stønad til betaling av regninger fra Statens Innkrevingssentral". Jeg skrev og ba dere om hjelp med å dokumentere min økonomiske situasjon overfor Statens Innkrevingssentral, hvilket er noe annet.
Og dette var ikke det eneste eller vesentligste hva jeg har søkt om. Jeg henviser til mine brever i så måte.
   Videre er jeg frisk og ikke ufør, selv om jeg har uføre-trygd. At uføre-trygden i 30 års tid har vært og er min eneste inntekt er en feil jeg har forsøkt å rette opp, men ikke har nådd frem med.

   I et annet avsnitt, under overskriften "Grunngjeving", henviser dere til lover eller regler dere anvender som er i strid med faktisk gjeldende lov og rett i og for Vindafjord kommune og Norge. Hva som er faktisk gjeldende lov og rett har jeg også gjort dere oppmerksom på og henvist til.
   Under dette avsnitt skriver dere også noe om at økonomisk hjelp ikke skal "tilgodese kreditorer, men dekke søkerens behov for hjelp til livsopphold". Til det er å si at jeg ikke har søkt om hjelp for å tilgodese kreditorer. Og heller ikke innskrenket til "livsopphold". At NAVs økonomiske enda pågående trakassering også har påført meg gjeld, og iøvrig skader og ødeleggelser, er noe annet.
   Samtidig skriver dere videre at "søkeren oppfordres om å ta kontakt med NAV Vindafjord for økonomisk rådgiving". Til det er å si at det har jeg da faktisk og konkret jevnt gjort hele veien underveis minst siden februar 2010. Uten at det har resultert i annet enn god omtale av min håndtering av det økonomiske. Bortsett fra falsk dokumentasjon fra dere i den senere tid. Hvilket jeg også skriftlig fortløpende har gjort dere oppmerksom på og henvist til.

   Under avsnittet med overskrift "Vilkår" i deres brev er det og igjen visse ikke adekvate punkter, hvilket og tidvis har vært berørt i samtaler med NAV Vindafjord. Jeg har da fått beskjed om at ikke alt som står der er å anse som like relevant for den som mottar brevet. Greit nok.

   Under avsnittet med overskrift "Vurderinger" i deres brev står og endel forskjellig skrevet. Hva angår det refereres til hva jeg nu allerede har sagt i dette mitt herværende brev - og tidligere.

   Alt i alt og i det heletatt virker det tydelig nok som at NAV og NAV Vindafjord fortsetter med trakassering, utplyndring, grov urett og tortur. For blandt annet å isolere, krenke, skade helse-messig, ødelegge og til-intetgjøre hjemsted, livsverdier, integritet, etc.

   Slikt er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig og er direkte livs-truende og livs-farlig.
   


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   25.01. 2011   (( + underskrift ))---