-- 20121003-til-NAV-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Dette brevet avsendes kvelden onsdag 03.10. 2012 pr. e-post og fax.Til:
NAV Innkreving,
NO-9917 Kirkenes, fax: 21051101 & e-post navi@nav.no
& NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus, NO-4068 Stavanger, fax: 52047301(?) / 52048711 (?) & e-post nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd

   Dato: Onsdag 03. oktober 2012, Tindeland.

   Til NAV, angående deres brev datert 03. og 04. 09. 2012 til meg

   Jeg henviser til brev fra NAV datert 03.09. 2012 (fra NAV Forvaltning Sandnes) og 04.09. 2012 (fra NAV Innkreving). Begge omhandler det samme.
   Og jeg henviser til den brev-korrespondanse jeg har med NAV ( ekstern ) og til min politi-anmeldelse i saks-komplekset som det er informert om i mine brever. Blandt annet i mitt brev datert 26.11. 2011 til NAV Forvaltning Sandnes og NAV Innkreving ( ekstern ).
   Politi-anmeldelsen er fortsatt til behandling hos våre myndigheter, hvor min klage datert 18.07. 2012 til Statsadvokaten ( ekstern ) enda står ubesvart.
   Hele saks-komplekset er dessuten også fremført for Menneskerettsdomstolen i Strassbourg / ECHR ( ekstern ) , som i et brev til meg datert 28.07. 2011 ( ekstern ) har gitt beskjed om at: "The Court will deal with the case as soon as practicable on the basis of the information and documents submitted by you."
   Jeg henviser her nu også til mitt brev datert 01.10. 2012 til Statens Innkrevingssentral ( SI ). Alt i det gjelder også til NAV og i forhold til NAV.
   Internet link til brevet:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20121001-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html

   Saken handler for NAV og ansatte i NAV sitt vedkommende om at disse har gjort seg og gjør seg skyldige og delaktige i en hel rekke grove forbrytelser i henhold til norske Straffelovens og Menneskerettslovens og Grunnlovens lov-bestemmelser. Overfor meg og mine barn og min familie og overfor mange andre. Og dette er blandt annet politi-anmeldt av meg.
   Politi-anmeldelsen ble fra min side utvidet til også å omfatte blandt annet organisert kriminalitet, Straffeloven 2005 § 79. Pluss dens § 77.
   Og også Straffeloven 2005 kapittel 16, § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110.
   Og Straffeloven 1902 § 129. Jeg har også krevd efterforskning og straffe-ansvar i forhold til dens § 4 og § 123 og flere av dens bestemmelser. Deriblandt dens § 215 og § 216.
   Politi-anmeldelsen innbefatter på samme måte også forbrytelser mot blandt annet Straffeloven 1902 § 110, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 124, § 125 og flere. Blandt annet også § 140.
   Og flere av Menneskerettslovens (og EMK / Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ) lov-bestemmelser.

   Også blandt annet Menneskerettsloven V4 (ICESCR), Art 5 P1 og P2 sier og har lov-bestemt noe om dette, som egentlig gjelder for alle konvensjonene og lov-bestemmelsene i hele Menneskerettsloven:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til. 
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."


   Mine barn er fortsatt kidnappet og fangeholdt. Og også deres far, meg. Og vi på så forskjellige mange vis har blitt og blir forurettet. Og ansatte i NAV har hatt og har delaktighet og skyldighet i dette, som fremgår av brevene og politi-anmeldelsen.

   NAV sitt datert 03.09. 2012 brev til meg ( ekstern ) fra A.N. Bore og T. Thomassen ved NAV Forvaltning Sandnes har overskriften "Tilbakebetaling av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak" og henviser til NAV sitt brev datert 22.07. 2011 med "forhåndsvarsel" ( ekstern ).
   Anklagene med krav som fremsettes i disse brevene fra NAV er ikke berettiget og de er forurettende. Og de er besvart av meg og forholdet inngår i kriminalitet fra ansatte i NAV overfor meg og min familie, i et saks-kompleks jeg nu innledningsvis i dette brevet henviser til og som blandt annet er politi-anmeldt. Politi-anmeldt blandt annet også som organisert kriminalitet.

   Mine barn kidnappes, fangeholdes og tortureres (og jeg også) - og kidnapperne og deres med-spillere forlanger i tillegg betaling i form av penger og utplyndring med mildt sagt mere fra sine ofre! Altså - som denne saken er et godt og entydig eksempel på - via de falske dommerne, NAV, SI og flere samarbeidende instanser hvor de har sine nøkkel-personer og nyttige "idioter" for sin hensikt.

   Både barna og jeg er politiske fanger, i et i Norge ondskapens tidsrom hvor inkvisisjoner, kvasi-politi, falske eller kriminelle dommere, politikere og andre offentlig ansatte hærjer sivil-befolkningen.
   Og både jeg og mine kidnappede barn forventer og venter på gjenopprettelse. At reell lov og rett skal gripe inn.

   For en far eller mor som får sitt barn kidnappet er livet langt på vei eller helt ødelagt og også barnets liv. Og for Arbeiderpartiet (og med-spillere) sine representanter handler det om å ødelegge disse sine liv, men de sier tildels (i falskhet) det motsatte. Kriminalitet forsøkt skjult også av ny-tale (finne på nye ord, forkledninger, for forbrytelser).
   Utplyndre, ødelegge, diskriminere, torturere, trakassere, terrorisere og drepe. Via nøkkel-personer, nyttige "idioter" og med-spillere.

   Arbeiderpartiet (og med-spillere) sin "barnevern-tjeneste" og dens med-spillere er på ingen som helst måte noe barnevern, men er alt det motsatte. Og er menneske-handel og butikk. Og handler ikke om å ivareta barnets rettigheter, interesser, trivsel eller beste, men om det motsatte. Er en grov kriminell virksomhet og organisert kriminalitet som forbryter seg mot alt av gjeldende lov og rett i forhold til barn, foreldre, familie og samfunn. Også via ansatte i NAV.

   Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Audun Lysbakken og mange flere av front-figurene og representantene i og for det politiske norske Arbeiderpartiet (som lenge har hatt og enda har det meste av offentlig makt i Norge, via blandt annet nepotisme, og som stadig verre og verre har anvendt kriminell politikk), er grov-kriminelle dirigenter. Og virksomheten er blandt annet politi-anmeldt fra min side.

   De ikke bare er aktivt kriminelle i henhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, men også aktivt og kriminelt motarbeider lov og rett. Og Norges offentlige religion, den evangelisk-lutherske religion, i henhold til Grunnlovens § 2, med basis i rettferdighet, menneskeverdet og neste-kjærlighet, forakter de. (Til og med Norges Grunnlov har de ulovlig og straffbart ulovlig endret.) Alt, fra de 10 budene til alt av lov og rett, forakter og motarbeider de. I vill kriminell galskap.

   Og dens delaktige og med-spillere, indoktrinerte, skyldige, i god tro?
   At de fulgte ulovlige eller feil lover og regler fjerner ikke forbrytelsen eller straffe- og erstatnings-ansvar.

   Både diskrimineringer og utplyndringer i regi av ansatte i NAV og deres dirigenter og med-spillere har katastrofale konsekvenser for sivil-befolkningen i Norge.

   Her skal jeg referere noen avsnitt fra et brev fra meg datert 10.05. 2012 til politi-anmeldelsen ( ekstern ):
   "
   Også blandt annet ansatte i NAV og i Skatteetaten er som jeg underveis har dokumentert i politi-anmeldelsen, delaktige og med-skyldige i det grov-kriminelle nettverket. 
   På grunn av unnlatelser og andre handlinger fra ansatte i politiet og påtale-myndigheten med mere kan disse uforstyrret bedrive sin kriminelle virksomhet. Adekvat eller lovlig ressurs-prioritering eller ressurs-forvaltning kan ikke forklare, unnskylde eller bortforklare slikt noe. Alt og det hele er på kriminelle vis målrettet tilpasset den kriminelle virksomheten. Delaktigheten fra mange ansatt i politiet sin side er nokså omfattende. 

   NAV iverksetter ulovlig utplyndring på tilsvarende vis via de falske dommerne og får på tilsvarende vis bedrive sin kriminelle virksomhet, på grunn av 
unnlatelser og andre handlinger fra ansatte i politiet og påtale-myndigheten med mere. 
   NAV og SI er videre samarbeidende når det passer sin kriminelle virksomhet og motsatt når det ikke passer sin kriminelle virksomhet. 
   Blandt annet også med at NAV først iverksetter endel av utplyndringen - og overlater resten til SI. 
   SI krever uberettiget dokumentasjon fra sine ofre - og opererer i tillegg, også som NAV, med ureelle og ulovlige økonomiske satser for overlevelse etc. 
   Dokumentasjons-kravet fra disse sin side er uberettiget blandt annet fordi det først iverksettes en utplyndring som reduserer eller ødelegger offerets mulighet for å betale nødvendige utgifter for overlevelse etc., for derefter å kreve dokumentasjon for utgifter under slike forhold. 
   Konkret eksempel i forhold til meg. NAV iverksetter utplyndring som gjør det umulig for meg å opprettholde alminnelig og anstendig leve-standard. Dette gjør det umulig for meg både å kunne vedlikeholde og kunne bruke bilen og vaskemaskin og diverse annet. Hvilket med hensyn til bilen også fratar meg vanlig bevegelses-frihet. Og også blandt annet fratar meg muligheten for å kunne fornye fører-kortet for bilen, som efter alminnelige regler gjeldende for alle skal fornyes senere i år. På grunn av NAVs utplyndring har jeg lenge ikke hatt penger hverken til drivstoff eller vedlikehold eller EU-kontroll eller alminnelig fornyelse av fører-kortet for bilen. Begrunnet i derfor manglende EU-kontroll var politioverbetjent Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor (Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt) her hjemme og tok med seg skiltene på bilen. En bil som jeg altså likevel ikke kunne bruke på grunn av også mangel på blandt annet penger til drivstoff. Samme med hensyn til mye annet. 
   Og umulig for meg å kunne spise eller ha medisin, mat og helse eller på andre måter leve som vanlig og vant eller verdig. I tillegg til at å måtte forholde seg til den kontinuerlige nu i lang tid pågående utplyndringen og angrepene også på så forskjellige iøvrig vis tar av min tid, ressurser, krefter og helse med mere. 
   Stigmatiseringen virker i tillegg også ødeleggende. Samt politiets ulovlige terror-aksjoner, hus-inkvisisjoner, tyverier, kidnappinger, etc. her hjemme. Overfor uskyldige meg og uskyldige mine barn. Jeg og eller mine barn som har vært og er utsatt for dette og slikt og verre fra representanter for norske myndigheter har ikke på noe som helst slags vis skyld i noe av dette. Og hva det hele handler om fremgår av min politi-anmeldelse. Jeg er i realiteten fangeholdt her hjemme, inne-stengt og ute-stengt, i et tortur-kammer og i en spissrotgang av tortur-kamre og angrep. Og mine barn og min familie på forskjellig lignende vis der hvor de blir fangeholdt. Og alt dette har virket og virker meget ødeleggende for oss alle og for alt av våre samfunn og våre liv. 
   Ofre for omfattende organisert kriminalitet av verste, groteske sort. Kontinuerlig lang-varig pågående massivt med livs-ødeleggende og livs-farlige angrep, trakassering, terror, tortur og utplyndring, på kryss og tvers, ingenting annet. 

   SI henviser sine ofre blandt annet til Mo tingrett. Som heller ikke har sine lov-pålagte dommer-dokumenter i orden og som derfor i henhold til Norges Grunnlov (§ 21 og 31) og Straffeloven (§ 129) gjør ulovlig, straffbart arbeide. 
Jeg henviser iøvrig til Domstollovens § 60 og § 33 og § 55 og § 108. Og til Embedsedloven § 3. SI henviser dessuten sine ofre også til NAV, hvilket fremgår av baksiden blandt annet på siste brev fra SI. Samme NAV hvor altså Ap-regjeringens grov-kriminelle og med-spillere også har plassert og dirigerer sine kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter", som fremgår av min politi-anmeldelse. 

   Unnlatelse og urett i en instans skal ikke videreføres i neste. I saks-forholdene i min politi-anmeldelse er det blandt annet tydelig å se at også unnlatelser er brukt for å opprettholde og å videreføre forbrytelsene. I forhold til min politi-anmeldelse og dens saks-forhold er unnlatelsene skjerpende omstendigheter.
   "

   Dette med såkalt "barne-bidrag / underholdnings-bidrag" slik det i dette saks-komplekset nu av ansatte i NAV praktiseres i Norge er grovt forurettende og både tilrettelegger for grov kriminalitet og stimulerer til grov kriminalitet. Disse forhold har jeg politi-anmeldt. Jeg henviser angående dette f.eks. til mitt brev datert 24.08. 2011 til NAV og norske myndigheter ( ekstern ). Jeg skriver der blandt annet følgende:
   "Ordninger med økonomisk barne-bidrag virker motsatt sin hensikt om de er diskriminerende eller stimulerer til trakassering, kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn og foreldre og til splittelse i og av familier og ekteskap. Det er et stort, omfattende og meget alvorlig problem og en ulovlighet at slike ordninger praktiseres i dagens Norge. Slikt noe må det umiddelbart bli slutt på."
   Videre i brevet 24.08. 2011 fremmer jeg et krav i forhold til løsning på dette problemet og for å komme i pakt med over-ordnet lov og rett gjeldende i og for Norge. Dette fremgår i brevet.

   Angående visse ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dette saks-komplekset sin praksis med ulovlig å frata foreldre foreldre-ansvar, omsorgs-ansvar og samliv med sine barn og å frata barn sine foreldre, sin integritet, sin identitet, sitt hjemsted, familie, slekt, samt å diskriminere, etc., så er slikt grovt ulovlig og groteskt og straffbart.
   De følger Synseloven og forbryter seg mot lovlig lov og rett.
   Som også å grafse i og å true og dirigere sivil-befolkningens privat-liv og familie-liv er det.

   Menneskerettslovens V6
(ICCPR)Art 12 P1 og 3 har lov-bestemt at: 
   P1: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted."

   P3: "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det er neppe vanskelig å forstå hva ordet "enhver" betyr? Og heller ikke hva som er lovlige unntak? Og at kidnapping, fangehold og tortur overfor barn er ulovlig og straffbart? Osv.


   Menneskerettsloven V4
(ICESCR) har også lov-bestemt i Art 9, at:
   "Konvensjonstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd."

   Og i Art 11 P1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."


    Jeg er i mitt liv vant med å arbeide og være aktiv ute. Og jeg er også i mitt liv blandt annet vant med å spise variert og efter kvalitet og behov. Og å ha et sosialt liv. Og også å ha et familie-liv. Og et økonomisk liv. Osv.
   Alt det gjennom lang tid ufrivillige men nødvendige kontinuerlige kontor-arbeidet og de forskjellige konsekvensene av den økonomiske trakasseringen har ødelagt kropp og helse og mye forskjellig annet viktig og vesentlig for meg og mine barn og våre liv. Kontor-arbeidet i og med saks-komplekset har hele tiden hastet og har vært viktigere enn noe annet, fordi det har vært den nødvendige og beste og eneste måte å arbeide på i forhold til saks-komplekset. Og det har pågått lenge.

   For å belyse dette noe mere gjengir jeg her nu noen avsnitt fra mine
offentlige Dagboks-notater for torsdag 26.07.2012, følgende:
   "
   Tenkte å gjengi eller skrive bare noen spredte notater her i dag. Om enkelte av forholdene og noe mere av situasjonen blandt annet. Fikk litt mat-problem i går og ble ekstra sliten og trett og merker det enda. Spiste litt for feil bare. 
   Det er torsdag og jeg må i løpet av dagen eller tidlig i morgen telefonere nær-butikken (6,55 km herfra) og bestille til-kjørt fredag mat-varer og daglig-varer som skal vare en uke, fra fredag til fredag. Glemmer jeg dette risikerer jeg å bli uten. Det er en liten butikk med et forholdsvis lite og enkelt utvalg av varer, men den eneste reelle mulighet jeg har for i det heletatt å kunne handle slikt. Og jeg er glad og takknemlig for at butikken yter denne tjenesten for en forholdsvis rimelig betaling. Det blir noe omtrentlig det samme jeg bestiller hver uke. Utvalget er lite og helt annet og annerledes enn jeg og min familie er vant med. Men det er både bedre enn ingenting og nødvendig. Det koster meg oppmot 2.000,- kr. pr. uke. Kaffe, mørk koke-sjokolade, tobakk, melk, brød, etc. Bare det mest nødvendige og for best mulig å kunne opprettholde det kontinuerlige kontor- og skrive-arbeidet i og ved pc, som kontinuerlig hele veien haster og er nødvendig. Nødvendig også for i det heletatt å kunne klare å unngå den mest intense økonomiske trakasseringen og utplyndringen kidnapper-regimet iverksatte nokså straks barna ble kidnappet - og de forsterket samtidig som de også kidnappet og fangeholdt meg i de 5 måneder fra 21.10. 2008 til 12.03. 2009 i Åna fengsel ved Stavanger og Sandnes. Altså også nødvendig for i det heletatt å ha sjangs til å kunne overleve. 
   Mere har det på grunn av og til tross alt dette og iherdig motstand og protest fra min side heller ikke vært penger til, selv om alt av utgifter fra min side nokså fort ble redusert til et minimum og de fleste nød-reserver ble oppbrukt og jeg måtte være uten ved til oppvarming av huset den ene vinteren, osv. Og bo-utgiftene her hele veien har vært og er lave. Alt og det hele detaljert og grundig dokumentert og inngående i saks-kompleksets dokumentasjon. Også kronologisk. Jeg ble også uten penger til å kunne kjøre med bilen. Og videre uten penger til obligatorisk EU-kontroll for bilen - og da kom politioverbetjent Arild Austrheim (en av de kriminelle i dette saks-komplekset, helt fra "begynnelsen" i 2006) og tok skiltene fra bilen. Jeg ble altså også uten mulighet til å kunne bruke bilen. Nokså uvant og innskrenkende - i og med at jeg alltid og uproblematisk har hatt og kjørt bil i de siste mere enn 30 år. Dessuten er det særlig her meget lite med andre transport- eller reise-muligheter. Jeg har altså også omtrentlig ikke hatt mulighet for å bevege meg bort fra området til vårt hjemsted her på meget lenge. Heller ikke til å kunne få reparert vaske-maskinen, kjøpe klær, vedlikehold, osv. Og hadde jeg hatt penger ville de ha blitt tatt ifra meg. Av de samme, de skyldige og delaktige i kidnappingen av barna. Ingenting av noe av alt dette er selv-forskyldt fra min side, tvert om. Ikke heller at i disse dager den obligatoriske tids-fristen for å fornye mitt fører-kort for bil utgår, uten at jeg enda har hatt eller har muliget for det enkle som er nødvendig for å fornye det. Trist og ødeleggende også dette. Og også på grunn av kriminell unnlatenhet fra politiet og de visse flere sin side. Absolutt ingenting av dette eller noe som helst av det kriminelle eller negative i hele dette saks-komplekset er på noe som helst vis forårsaket av meg. Mens de på sin side har gjort og gjør en endeløs kontinuerlig rekke av grove forbrytelser overfor meg - og mine barn og min familie. 
   Både jeg og mine kidnappede barn er fangeholdt og under tortur og utplyndring. Også som en slags politiske fanger. I regi av grov-kriminelle. Grov-kriminelle som følger sine egne lover og regler, ulovlige og umenneskelige lover og regler, og ingenting bryr seg om de over-ordnede som er gjeldende lov og rett i og for Norge. De forakter med stor tydelighet lov og rett. 
   Jeg vet at mange som blir utsatt for samme eller lignende type angrep, trakassering og utplyndring låner penger for å dempe eller manuvrere seg bort fra utplyndringen. Og at mange klarer det i større eller mindre grad, i kort eller lang tid, og med forskjellige slags konsekvenser. Også dette og slikt jo tilsiktet fra utplyndrerne sin side. Noe som også gjør det lettere for kidnapperne eller utplyndrerne å gi skinn av at det er det hele er selv-forskyldt fra ofrene sin side. For mitt vedkommende har ikke slike falske "løsninger" vært noen som helst aktuell mulighet. 
   Alt og det hele dette saks-komplekset haster meget hele tiden - og også dette faktum er meget krevende. Det haster ja, selvfølgelig gjør det det og er det meget viktig. At andre prioriterer eller ser det annerledes er deres eventuelle problem. I mellomtiden tortureres, trakasseres, terroriseres, utplyndres og drepes et stort antall fullstendig uskyldige barn og foreldre i Norge (som er vår nasjonale integritet og prioritet), i regi av skyldige og delaktige i en grotesk grov-kriminell mafia-virksomhet. 
   "

   Dette også i forhold til det økonomiske og den enda pågående økonomiske trakasseringen.

   Jeg ber om og krever igjen også hermed at trakasseringen og uretten stoppes.


   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift )) 


   Onsdag 03. oktober 2012, Vindafjord 


---