--- Denne side:  20061222-fra-Sosialtenesta-til-Trude-Hansen.html  


Bevis nr. 001 og Vedlegg 001 - i Politi-anmeldelse datert 30.04. 2008 imot Iren K. Hebnes
Vedlegg 001 til  20080430-Politi-anmeldelse-BVT.html ( ekstern ):


--- KOPI / AVSKRIFT av BREV datert 22.12. 2006 / 

--- Herværende brev-kopiering / avskrift / offentliggjøring: Rune L. Hansen pr. 14.01. 2007: 

     RLH: Angående dette falske saks-dokument henvises til mine Dagboks-notater, ( ekstern ), særlig for 200612 ( ekstern ) og 200701 ( ekstern ). 


Til:

Hansen, Trude


Ikkje offentleg

Fra:

Vindafjord kommune,

Sosialtenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.

Bankgiro: 3241.07.21154.

Org.nr.: 974 618 222.


Søknad av: 20.12. 2006. Arkiv: 06/320 - 3. Sakshandsamar: CAO. Dato: 22.12. 2006.


Melding om vedtak


Kriseutbetaling

Hansen, Trude, født 08.09. 1968, PersonID: 998 


Bakgrunn for saka:

Søkjar tek kontakt med sosialtenesta via barneverntenesta og ynskjer økonomisk sosialhjelp. Ho og fem av barna hennar har flytta heime frå, og dei er utan pengar. 


Vedtak: 


Med heimel i Lov om sosiale tenester § 5.1 vert det vedteke følgjande: 


1. Livsopphold med kr. 5.000,- per månad for perioden 22.12. 2006 til 31.12. 2006. Pengane vert utbetalt kontant til søkjar. Budsjettpost 14710 1410 2810. 


Vilkår:

Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som aetat tilbyr. Sosialavdelinga gjer krav i stønad frå aetat og / eller trygdeutbetalingar for same periode som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp. 


I følgje Lov om sosiale tjenester § 5-3 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp. 


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår: 

* Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til sosialtenesta. 

* Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved sosialtenesta. 

* Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23. 


Vurdering:

Sosialtenesta er kjend med søkjar sin vanskelege situasjon, og for å hjelpe ho og barna i ein vanskeleg periode i livet vel sosialtenesta å gje ho økonomisk sosialhjelp. Desse pengane skal gå til mat og klede til ho og barna. Sosialtenesta vil ta kontakt med søkjar etter nyttår for å høyre korleis det går med ho og barna. 


Klagerett:

Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Vindafjord kommune, sosialavdelinga, postboks 70, 5586 Vikkedal. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Sosialavdelinga kan hjelpa deg å skriva klagen. Vikedal, 22.12. 2006 


Iren Konstance Hebnes, 

Sosialleiar 


Cathrine Ottesen, 

Sakshandsamar 

(underskrift) 


---