-- Denne side / ref.:  20080430-Politi-anmeldelse-BVT.html              --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

AVSENDT pr. e-post av Rune L. Hansen 30.04. 2008:
 

POLITI-ANMELDELSE

På Iren K. Hebnes

Til:
Ølen Lensmannskontor, tlf. 53 76 63 00,
Vindafjord kommune,
N-5580 Ølen.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.

Dato: onsdag 30. april 2008, Vikebygd.


   Jeg politi-anmelder med dette Iren K. Hebnes og medspillere i tilknytning til en bortførings-sak, som også er politi-anmeldt. ( ekstern ).
   Anmeldelses-nummer for den saken er 10268497 4274/08-9
. Som dreier seg om 6 barn som torsdag 03. april 2008 ble bortført imot sin vilje ifra sitt hjemsted og sin far i Vikebygd. Barna ble bragt til Aud Signy Jakobsens hjemsted adresse: Aud Signy Jakobsen, N-2256 Grue i Finnskogen, tlf. 62 94 77 62.
   Min separerte kone, 
Trude Monika Hansen, forsøker ved selvtekt og kidnapping og barrikadering å tilrane seg alene den daglige omsorgen for barna, og foreldre-ansvaret. Hvilket hun også tidligere har forsøkt, uten at det da ble politi-anmeldt. Kidnappingen pågår enda. ( ekstern ).

   Det er min påstand at Iren K. Hebnes ( ekstern ) og delaktige medspillere har oppfordret Trude til kidnapping, ved å forsøkt å lokke og lure henne til det. Og til ved selvtekt å forsøke å tilrane seg alene-omsorgen og alene foreldre-ansvaret for barna. Både i desember 2006 og i april 2008.

   Og - hvilket imidlertid er for omfattende til ifra min side å gå videre inn på her nu - både i den mellomliggende tid og før dette har forsøkt å få dette til å skje. Ved skremsler, trusler og trakassering overfor min kone og hennes familie, og ved med sverting, løgner og falske vitnemål og falsk dokumentasjon overfor særlig meg, og min familie.

   Hvilket Iren K. Hebnes har gjort og enda gjør for å forsøke å dekke over kriminell virksomhet jeg og min kone har beskyldt henne for. Straffbare forhold, blandt annet også i henhold til Straffelovens § 215 og § 218 og § 223.

   En av Iren K. Hebnes sine delaktige medspillere i så måte er det jeg vet Ingeborg Nyland, ( ekstern ), ansatt under henne. Hvorvidt det har vært f
lere mere eller mindre delaktige medspillere i direkte tilknytning til Iren K. Hebnes ønsker jeg, på grunn av sakens omfang, heller eventuelt å komme tilbake til. 
 

   Straffelovens § 215 sier at "Den, som i retsstridig Hensigt søger at undrage en anden den ham tilkommende Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar."
   - Det er min påstand, at dette har Iren K. Hebnes gjort seg skyld i. Og har hun misbrukt sin stilling og myndighet som
sosialsjef og leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon for å oppnå.

   Og Straffelovens § 216 sier at "
Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg."
   - Det er min påstand, at også dette har Iren K. Hebnes gjort seg skyld i.
Og har hun misbrukt sin stilling og myndighet som sosialsjef og leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon for å oppnå.

   Videre sier Straffelovens § 218 at "
Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som - 1:  anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller - 2: ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade." Og at "Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."
   - Det er min påstand, at også dette har Iren K. Hebnes gjort seg skyld i.
Og har hun misbrukt sin stilling og myndighet som sosialsjef og leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon for å oppnå.

   Og videre sier Straffelovens § 223 - at "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar." Og at: "Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."
   - Og det er min påstand, at også dette har Iren K. Hebnes gjort seg delaktig i.
Og har hun misbrukt sin stilling og myndighet som sosialsjef og leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon for å oppnå.


   BEVIS:

   Bevis nr. 001:  Et første Bevis for disse mine påstander og anklager imot Iren K. Hebnes, er et brev i form av en "Melding om Vedtak" datert 22. desember 2006, ifra Iren K. Hebnes til Trude. Hvilket jeg herved nu vedlegger en kopi / avskrift av som Bevis nr. 001. ( ekstern ).
   Til dette vil jeg først nu si og påstå: At brevet, muligvis også dets datering, er i sitt innhold et falsum ifra Iren K. Hebnes sin side. I brevet blir det sagt at Bakgrunn for saken er at: "Søkjar tek kontakt med sosialtenesta via barneverntenesta og ynskjer økonomisk sosialhjelp. Ho og fem av barna hennar har flytta heime frå, og dei er utan pengar."
   Trude tok ikke kontakt med Barnevern-tjenesten, det var i følge Trude Barnevern-tjenesten som tok kontakt med Trude. Fordi de absolutt ville premiere Trude for hva hun hadde gjort, med penger og annet. Trude selv ønsket absolutt ikke penger eller noe ifra Barnevern-tjenesten, i følge henne selv. Trude hadde heller ikke flyttet hjemmenfra, i følge henne selv. Trude har flere ganger både i desember 2006 ( ekstern ) og januar 2007 ( ekstern ) og senere forklart seg grundig vedrørende disse forhold - hvilket fremgår av mine allerede da offentliggjorte Dagboks-notater ( ekstern ) for den tiden, samt også av lyd-opptak jeg er i besittelse av. Samt av hva Trude antagligvis nu også vil bevitne. Jeg kan i første omgang angående dette punktet nu for eksempel henvise til min Dagboks-notater for torsdag 28. desember 2006 - som jeg her vedlegger som Vedlegg 001A. ( ekstern ).
   Og hva Trude hadde gjort, var en kidnapping kvelden tirsdag 19.12. 2006 frem til kvelden tirsdag 26.12. 2006.
   Denne kidnapping begikk Trude i den hensikt å la det være en trussel overfor meg for å få et ønske ifra sin side om at vårt eldste barn Balder (født 1986) skulle være velkommen hjem hos oss. Hvilket jeg for å verne familien bestemt ikke ønsket før Balder kunne te seg akseptabelt. Og jeg heller ikke gav efter for.
   Hvordan Iren K. Hebnes tolket denne kidnappingen bør kanskje hun selv best kunne svare på.
   Videre skriver Iren K. Hebnes som en Vurdering i sitt brev, at:

   "
Sosialtenesta er kjend med søkjar sin vanskelege situasjon, og for å hjelpe ho og barna i ein vanskeleg periode i livet vel sosialtenesta å gje ho økonomisk sosialhjelp. Desse pengane skal gå til mat og klede til ho og barna. Sosialtenesta vil ta kontakt med søkjar etter nyttår for å høyre korleis det går med ho og barna."
   Til dette er i første omgang ifra min side følgende påstand å si: At den vanskelige situasjon barna og Trude befant seg i, forsøkte Barnevern-tjenesten å fastholde og å videreføre.

   Jeg ønsker å komme tilbake med flere Bevis i denne politi-anmeldelsen av Iren K. Hebnes og medspillere, men håper her nu med dette
å ha fått fremført det vesentligste i hva denne politi-anmeldelsen dreier seg om. Og at den blir tatt til efterretning.

   Og jeg ønsker Iren K. Hebnes straffe-forfulgt og efterforsket i dette anliggende.Vedlegg:
-- Vedlegg 001:
Bevis nr. 001: Kopi / avskrift av et Brev i form av en "Melding om Vedtak" datert 22. desember 2006, ifra Iren K. Hebnes til Trude. ( ekstern ). 
-- Vedlegg 001A: En kopi av mine Dagboks-notater for torsdag 28. desember 2006. ( ekstern ).   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen

Kopi til:

-- Barnevern-tjenesten og Sosialsjef Pettersson i Kirkenær i Grue kommune-administrasjon. Tlf. 62 94 20 00. -
-- Lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune. Tlf. 62 94 24 00. -
-- Undertegnedes advokat, Helene Cameron. Tlf. 95 06 53 69, mobil-tlf. 22 49 03 00.


***