---  Denne side:  20080114-fra-RogTHansen-til-BVT-BAS.html  
<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern
BREV-SVAR, som ble avsendt i posten og pr. e-post 14.01. 2008: 
(Kopi / avskrift: rlh 13.01. 2008. Iøvrig, rlh: 
Alle brev, dokumenter og alt annet i og vedrørende hele denne saken er ment offentliggjort.)

Til:
BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid -
Ottar Krakk, Barnevernkurator, og Iren K. Hebnes, Sosial og barnevernleiar,
Kommunane Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord.
Kontor-adresse: Tysvær Rådhus, Pb 94, 5575 Aksdal.
Tlf. 52 75 70 69. Mobil-tlf. 932 16644.
Fax: 52 75 86 01.
E-post:  ottar.krakk@tysver.kommune.no 

Fra:
Rune og Trude Hansen
Tindeland,
5568 Vikebygd    Vikebygd , mandag 14.01. 2008. 

Brev-svar angående
«INVITASJON TIL MØTE VEDKOMANDE TILBAKEMELDING FRÅ
UNDERSØKELSESSAK OG SAKKYNDIG UTGREIING»

Vi mottok deres brev-invitasjon datert 09.01. 2008 ( ekstern ) lørdag 12.01. 2008. 
Meget så kort tid før det møtet dere inviterer til. 
Men vi trenger ikke å dra til møte med dere for å finne ut hva dere vil. Det vet vi, og enhver som har fulgt med i denne saken, ( ekstern ), meget så godt fra før av. Dere har ikke vært utydelige i så måte. 


Deres brev-invitasjon nu er omtrent i ett og alt å sammenligne med hvis Adolf Hitler skulle invitere en jødisk familie til et møte, for å gi de melding om at han i sin nåde spanderer en togreise for de til Auswitch. 


Nu har dere drevet med groveste og simpleste sort trakassering og terror overfor oss i snart to års tid. Hvilket har hatt forferdelige følger og konsekvenser for vår familie.


Og hva har vi gjort dere? Og hva har vi gjort galt? Eller hva tror dere vi har gjort galt?
Ingenting som helst.
Hva dere derimot har gjort og gjør har vi måttet og villet offentliggjøre, først og fremst på grunn av det kriminelle alvoret i det, - hvilket dere tydelig nok ikke har likt.


Vår hensikt med i all enkelhet å påpeke og å offentliggjøre hva dere har gjort og gjør har greit nok vært ment også ikke minst til beste for dere, - for å oppfordre dere til saklighet, sindighet og lov og rett. At dette overfor dere har virket imot sin hensikt er beklagelig, men ikke vår feil.


Tilbake til deres brev nu.
Dere viser innledningsvis til et administrativt vedtak datert 05.09. 2006, hvor dere sier at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune konkluderte med følgende, at: «Saksdokumenta vert sendt til sakkyndig utgreiing for mogleg å utgreia omsorga til borna gjennom dokumentasjon som er innhenta. Barneverntenesta må finne ut om borna lever i ein 4-12 situasjon.»


Som vel bekjent er imidlertid vår familie ikke informert tidligere om dette deres vedtak. Dette er nytt for oss. Bortsett fra at det i det møte dere hadde med Trude og advokat Sverre Kvilhaug onsdag 17.01. 2007 ble informert om at dere hadde oversendt psykiater Kirsten Westlye ved Stavanger saks-dokumentasjon for at hun skulle forsøke å finne ut nærmere om Rune sin psykiske helse, på bakgrunn av Rune sine brever til dere og hans dagboks-notater vedrørende saken. ( ekstern ). Og da ble det sagt at dere ventet en utredning i så måte ifra psykiater Kirsen Westly nokså straks, som egentlig skulle ha kommet før jul – nu for mere enn et år siden. Mere ble ikke sagt i tilknytning til dette eller slikt. Det ble for eksempel heller ikke sagt noenting vedrørende omsorgs-situasjonen for våre barn. Men det ble ifra deres side sagt at dere skulle oversende oss, via advokat Sverre Kvilhaug, den samlede saks-dokumentasjon dere satt inne med. Hvilket dere, så vidt vi vet, likevel ikke gjorde. 


Vi har som sagt iøvrig ikke mottatt noen som helst kopi eller informasjon av eller om noe slikt vedtak, - som hittil derfor har vært helt ukjent for oss. Det er derfor nokså meningsløst når dere nu overfor oss i deres brev henviser til nevnte vedtak. Iøvrig vet vi heller ikke hva en 4-12-situasjon, som dere skriver om, er for noe! Hvis det da ikke er paragraf 4-12 i Lov 1992-07-17, Lov om barneverntjenester («Barnevern-loven») ( ekstern ) dere sikter til. Som dreier seg om «Vedtak om å overta omsorgen for et barn.» I denne paragraf i denne loven blir det sagt at: 


«Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes:
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.»


Overfor oss og andre har dere ved noen anledninger gitt uttrykk for at dere tror at våre barn har det godt og vel. (Og hvorfor skulle dere vel tro noe annet?) Samtidig har dere ved noen anledninger gitt uttrykk for at dersom Rune skriver mere om denne saken eller offentliggjør den, så er trusselen ifra deres side at dere vil kunne komme til å ta barna våre.


Rune har – av forskjellige gode grunner – ikke villet bøye seg for en slik trussel. Samtidig som dere har skjønt dette har terroren og trakasseringen overfor oss blitt grovere og grovere. Vi har altså ifra deres side ikke oppnådd besinnelse, saklighet, sindighet, unnskyldninger eller anger. Tvert imot.
Og nu dette brevet ifra dere, - som om ingenting har skjedd. Og som om vi nu kan tiltenke dere den minste smule saklighet, redelighet, sakkunnskap eller troverdighet!


Det kan vi naturlig og selvfølgelig nok ikke. Dere har gjennom lang tid og på mange måter overfor oss vist dere som å være uansvarlige og farlige kriminelle. Dette er derfor en sak hvor lov og rett forlengst burde ha grepet inn, - og hvor nettopp også det i det videre vil komme til å skje. Dette bør dere nu omsider betenke, og heller forsøke å lindre enn å gjøre det verre og verre for dere selv.


Dere skriver blandt annet videre i deres brev, at: «Sakkyndig sin rapport førelåg for ei tid tilbake. Barneverntenesta ønskjer derfor nå ein samtale med dykk der vi vil leggja fram konklusjonane i rapporten til sakkyndig samt våre eigne konklusjonar.»


Sakkyndig sin rapport – og sine konklusjoner, om vår familie og vårt liv? Og dere sine konklusjoner, om vår familie og vårt liv?
Kan en annet enn le – eller gråte - av slikt noe?!
En sakkyndig sin rapport, som hverken kjenner oss eller har snakket med oss. Og heller ikke har snakket med de som kjenner oss, hverken her i nabolaget eller andre steder. Og som iøvrig er beryktet på Internettet for sin u-sakkyndighet!
Slikt noe blir det ikke mye til sakkyndighet eller fakta ut av.


Vi kan grundig og godt dokumentere og bevise alt og hvert minste ord hva vi her i dette brevet har sagt.


Med hensyn til alle de forferdelige løgnene, påstandene og ryktene dere har spredd om oss, både skriftlig og muntlig, så forskjellige steder, hvilket vi også fullgodt kan dokumentere og bevise, så er vi ikke mindre rystet og forskrekket! For eksempel med hensyn til Følge-brevet, ( ekstern ), fullstappet av forskrekkelige løgner, ifra kommunelege Terje Egil Kleiven til Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus og Helse Fonna, datert mandag 08.01. 2007. Som dere lurte ham til å underskrive og videresende. Ingenting av hva som står i dette meget så kriminelle Følge-brevet er skrevet av dr. Kleiven, - det hele alt er jo egentlig skrevet av dere. Han er ikke den eneste i vår sak dere har lurt med deres små og store uhyre grove og frekke løgner! Og ikke den eneste dere har lurt og fått med dere i deres krig, trakassering og angrep på vår familie. 
Også «i det små», ved hjelp av falske egen-produserte Bekymrings-meldinger og formuleringer og utsagn.Og hva skal en her nu si til alt dette av ugjerninger og det hele ifra deres side?
Vi har dessverre i stort monn erfart, og dere har vist, at dere er troende til meget så grove løgner og kriminelle og umenneskelige ugjerninger. Med ordet «dere» her i dette brevet sikter vi bestemt til de tre damene Berit Molbosæter, Ingeborg Nyland og Iren K. Hebnes – ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Samtidig finner vi det greit nok å kunne si, at: Enhver som har latt seg lure eller skremme av de eller som har gjort seg delaktig i deres her omtalte ugjerninger kan vel trygt også i så måte sies å ha et medansvar i de her omtalte ugjerningene?Med beste ønsker og hilsner
ifra Rune L. og Trude Hansen---
***