Hva --- Denne side:  20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-til-HelseFonna-Psykt-avd.html  <----- 20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-RLH-kommentert.html ( ekstern )    

 <---- brevene-index.html  ( ekstern )   <--- saker-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  

--- BREV-KOPI (Offentliggjort av rlh.) --- 

(NB - RLH: I dette Følge-brevet til gjenstanden og "pasienten" Rune L. Hansen, er falske vitnesbyrd og uhyre løgner i yrende mangfold! Nokså bortimot absolutt ingenting som helst i dette brevet er sant! Ikke heller at jeg er eller har vært noen som helst "pasient"! Se iøvrig blandt annet mine Dagboksnotater ( ekstern ) for kanskje særlig 13. og 29.01. 2007. ( ekstern ). Og mine kommentarer i 18 punkter, setning for setning, til dette Følge-brev. ( ekstern ). Tro ikke på noe som helst i dette brevet! Det forskrekket meg og min familie, og alle og enhver som kjenner oss, fullstendig! I dette brevet er det løgnaktighet av en så utrolig og frekk størrelse, mengde og dimensjon, at bortimot ingenting kan overgå det! Brevet er iøvrig omtrentlig i sin helhet "forfattet" eller instruert av de tre damene Iren K. Hebnes, Ingeborg Nyland og Berit Molbosæter, ifra den offentlige Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Kommunelege Terje Egil Kleiven ble av disse lurt eller truet til å videresende dette brevet!) 

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 14.01. 2007: 

Fra:

Terje Egil Kleiven,

Spesialist i Allmennmedisin,

Skjold legekontor,

Vikaneset,

5574 Skjold,

Tlf.: 52 76 74 00.


Til:

Helse Fonna HF Haugesund Sjukehus,

Psykiatrisk avdeling,

Pb 2175,

5504 Haugesund.HENVISNING Skjold, 08.01. 2007


AD RUNE LEANDER HANSEN Født: 06/12/1955 –

5568 VIKEBYGD


Diagnose:

P72 Schizofreni


Fam / Sos:

Bur isolert saman med kone og 9 born. 2 eldste borna rømt heimanfrå. Borna går ikkje på skule, men får heimeundervisning av far ... Lite kontakt med naboar.


Tidl. sykd.:

Barnevern-tenesta i Vindafjord kommune v/ Ingeborg Nyland spør om pasienten har fastlege her. Det har han ikkje, men han har tydelegvis ikkje fastlege i det heile. Nyland opplyser vidare at dei arbeider med ei sak i Vikebygd, der Hansen er familiefar til 7.

Hansen bur isolert i Vikebygd på eit småbruk med kona og borna. Lever av uføretrygd, som sannsynlegvis er innvilga i 1979 pga diagnosen Schizofreni og betydeleg personlegheitsavvik.

Familien lever isolert frå omverda. Borna har ikkje gått eller går ikkje på skule, men eit par av dei går på musikkskulen.


Det går vidare fram at Hansen har store religiøse førestelningar. Han planlegg å lage Edens hage i Vikebygd. Oppteken av urter osv, og det meste av pengane går med til dette.

Dei 2 eldste borna (18 og 20 år) har rømt heimefrå, og far nektar mor kontakt med dette, fordi dei har brote bodet om å heidre far og mor. Mor har i jula rømt heimanfrå og vore hjå ei venninne for å kunne ha kontakt med dei to eldste.

Far har elles førestelningar om at barneverntenesta har sett fyr på den store brannen i Vikebygd i sommar for å ramme han. Han har ei oppfatning av at alt offentleg er vondt og farleg.

Iflg barneverntenesta greier ikkje mor å beskytte borna frå fars verden. Der skal vere mange brev som far har skrive som stadfestar dette. Sonen Balder på 18 fekk mobiltelefon av BV-tenesta, og var skeptisk til å ta imot fordi han trudde at telefonen var avlytta.


Situasjonen i dag er at mor sannsynlegvis er gravid på ny, skal verke apatisk og har gjeve opp på mange måtar. I alle fall i høve til fars verden. Ho får ikkje ringe ut når ektemannen er heime, men ho gjer det når han er ute og handlar mat (som er einaste gongene han er ute).


BV-tenesta har sendt ein del dokumentasjon til privatprakt psykiater Kirsten Vestly i Stavanger for på generelt grunnlag få ei medisinsk vurdering av fars påverknad av born i oppvekst.

Eg skjønar det slik at BV-tenesta over tid har sett på forholda, og er innstilte på om midlertidig plassere borna på annan stad. I tillegg meiner BV-tenesta at far treng medisinsk hjelp.


Uansett må pasienten framstillast for lege før eventuell akuttinnleggelse.

Avtaler førebels 8.1. som tidspunkt for vurdering.

BV-tenesta får tilbod om vurdering både i dag, 3.1. og 8.1. d


Telefon

Snakker med psyk avd ved Roaldstveit; det er på det reine at ein lege kan begjære han framstilt til lege.


Diskuterer problemstillinga med sosialsjefen.

Underteikna kan som lege begjære han framstilt. Sosialsjefen ynskjer at lege er med ut i teamet.

Far skal ha forklart dei andre borna at eldste broren er Satan, og at eldste søstera er død.

Borna er i stor grad av lojalitetskrise oppi dette.

Far skal og ha gjeve uttrykk for at han må ofre borna for alt det onde i verda.

Sosialsjefen supplerer opplysningar kring sjukehist med at han i 16 års alder (ca. 1971) hadde fleire dommar for alvorleg vinningskriminalitet, og hadde sannsynlegvis personlegheits-avvik i den alderen.


Borna har alderen f. 91, 93, 97, 99, 01, 03, 06, i tillegg til dei som er flytta ut f. 89 og 87.


Aktuelt:

Konsultasjon

Underteikna er kontakta av Barnevernet i Vindafjord med spørsmål om bistand for denne pasienten.

Barnevernet kjem med opplysningar som gjev sterk mistanke om at pasienten har psykiatrisk sjukdom av slik art at han treng medisinsk behandling.


Idet ein viser til Lov om psykisk Helsevern meiner underteikna at opplysningane er av ein slik art at eg finn det turvande at politiet transporterer pasienten til legeundersøkjing. Eg har difor bede Vindafjord Lensmannskontor om bistand i saka.


Eg ber med dette om at pasienten vert transportert til Skjold Legekontor for legeundersøkjing.


Brev ang. pasient til Vindafjord Lensmannskontor: Begjæring om framstilling til legeundersøkjing.


Eg går i dag gjennom ein del av dokumentasjonen Barneverntenesta har tilgang til. Der er opplysningar frå Skaun BV om påstandar om psykisk og fysisk vold mot kone og barn (1995). Pasienten skal i desse tider ha stukke av, søkt dekning i Trondheim på ukjend adresse. (Flykta frå BV?) Mykje handla den gongen om konflikt med Kommunen om skulegongen for eldste sonen. Skal til slutt ha flytta kona og borna på hemmeleg stad ein periode dette året.

Dyrevernsak i 1995, der obduserte dyr skal ha vist sikre teikn på underernæring og mishandling som dødsårsak. I tillegg div. bekymringar frå helsetenesta i tidl bukommune om at der låg slakteriavfall og grisekadaver kring husa.

Under BV sine undersøkjingar i Sveio 1998:

Har holdt seg i skjul i periodar mellom 1995 og 1998 før familien havna i Sveio.

Sveio BV konkluderte med at dette var ein ”harmonisk” familie.

Busett i Ølen Kommune frå 2002. (Idag Vindafjord Kommune.)


Vindafjord Trygdekontor stadfestar i skriv dagsett 20.7. 2006 at pasienten fekk uføretrygd i 1979 med diagnosen Betydeleg personlegheitsavvik og Schizofreni.


Barnevernet har med kopiar av dagboknotat ( ekstern ) som Hansen skal ha sendt til BV, samt kopi av ein del korrespondanse ( ekstern ) mellom BV-tenesta og Rune Hansen. Gjennomgåande kaotisk innhald, stort sett med innskutte bisetningar og omnipotente utfall mot BV-tenesta. Vanskeleg å skjøne kva pasienten eigentleg meiner i sine 3 – 6 siders lange, tettskrevne brev. 


BV har og kopiert ein del korrespondanse mellom Rune Hansen og Mattilsynet på Haugalandet. ( ekstern ). Gjennomgåande religiøse førestelningar og omnipotente førestelningar om dyrehold, dyreevolusjon, osv. Vanskeleg å fatte poenget i mange av breva. Mattilsynet skal ha oppfatta pasienten å oppføre seg som om han var ”heva over gjeldande reglar og normer i samfunnet.” 


Eg har ein lengre samtale med han i kveld. Han gjer greit greie for seg, og går gjennom historia si i korte trekk. Under samtalen sit han heile vegen lett forover, myser og må konsentrere seg sterkt under samtalen.


Han tek opp heile samtalen på MP3-spelar ....... ( ekstern


Ut frå ei heilheitsvurdering vel eg å legge han inn etter § 3 – 6 i Lov om psykisk Helsevern.


Underteikna

Terje Kleiven,

med stempel


---