-- Denne side: 20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Ankom rlh via hans advokat Helene Cameron sent kvelden 19.05. 2008.
KOPI / AVSKRIFT, rlh 20.05. 2008:


Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland,
p.b. 247,
4002 Stavanger
 
   Haugesund, den 15.05.08.                   
                             
PROSESSKRIFT
TIL
FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG
SOSIALE SAKER I ROGALAND

Sak 08/015

Offentlig part:          Vindafjord kommune v/barneverntjenesten
Prosessfullmektig:      Adv. Bjørn O. Vikse, p.b. 10, 5501 Haugesund.

Privat part:        1.     Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

                         2.     
Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Rettshjelper / jurist Helene Cameron


                          3.     Gudmund Cusanus Hansen (barn med partsrettigheter)
Prosessfullmektig:       Adv. Odd Arild Helland, p.b. 490, 5501 Haugesund


*********


Det bekreftes at Trude Hansen har flyttet til Grue Finnskog. Hun har forsøkt å melde flytting, men har blitt avvist av Folkeregisteret da det kreves fars samtykke.
Han vil ikke samtykke.

Side 2:

Trude Hansen har imidlertid funnet grunn til å flytte, og hun har redegjort for sin livssituasjon slik den nå har vært i den senere tid i et notat / brev til barnevernsleder i Vindafjord datert 14.05.08, ( ekstern ), som fremlegges som bevis.

Videre fremlegges også et notat fra partenes 3 barn, Balder, Idun og Gudmund dat. 22.04.08. ( ekstern ).


Bevis 1:   Brev til barnevernsleder i Vindafjord fra Trude Hansen datert 14.05.08.

Bevis 2:   Brev til barnevernsleder Hebnes fra Balder, Idun og Gudmund Hansen datert 22.04.08.


Når det gjelder fars vitner er en enig med barnevernstjenesten at disse bør begrenses i stor utstrekning.
Når det gjelder mors vitner vil en forsøke det samme, men foreløpig opprettholde den vitnelisten som er inngitt.

I tillegg vil en måtte påberope sønnen Balder som vitne.

Vitnebevis:  Vitneforklaring av Balder Skjærvik-Hansen.


Når det gjelder mors vitne Marta Straume, har hun opplyst at hun ikke har hatt tilsyn med hjemmeundervisningen siden 2005.
Etter dette tidspunkt har det vært en annen person.
Marta Straume opplyser videre at all dokumentasjon hun har gitt, er inngitt til kommunen.
Disse tilbakemeldingene provoseres fremlagt.

Side 3:

Det tas derfor forbehold om å innstevne den nye personen etter 2005 som har hatt tilsyn med hjemmeundervisningen som vitne. En finner imidlertid grunn til å opprettholde Marta Straume som vitne inntil videre.


Haugesund, den 15.05.08

Trond Hjelde (+ underskrift)
Advokat

Pros.skr. sendes Fylkesnemnda i 6 eksemplar, 2 eks. til adv. Vikse, 2 eks. til rettshjelper / jurist Cameron og 2 eks. til adv. Helland.


---
Innkalling til barnemekling.

Mor:  

Far:    


Undertegnede representerer Trude Hansen.

Partene er separert.

I forbindelse med seperasjon var det mekling mellom partene. Det var imidlertid ikke barnemekling, og det antas nødvendig at det skjer for å komme frem enten til en enighet mellom partene om den daglige omsorgen og hvor barna skal bo fast.

Mor vil kreve at barna skal bo fast hos henne. 

Trude Hansen oppholder seg imidlertid for tiden på c/o adr. som er:

     Trude Hansen
      c/o Aud Signy Jacobsen
      adr. Skytebanevn. 1
      2256 Grue Finnskog

Mor kan treffes på mob.nr. 917 29920.


---Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no