-- Denne side: 20080526-Begjering-om-midlertidig-avgj-og-Stevning-Haugaland-Tingrett-fra-Trude.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Denne Begjæring om midlertidig avgjørelse og Stevning til Haugaland Tingrett ankom rlh via hans advokat Helene Cameron i en konvolutt med posten fredag 30.05. 2008.
I samme konvolutt var også en kopi av et Prosesskrift til Fylkesnemnda i Rogaland ifra Trude Hansen sin advokat Trond Hjelde, datert samme dag - 26.05. 2008 ( ekstern ).  
KOPI / AVSKRIFT, rlh 07.06. 2008:


Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Haugaland tingrett
p.b. 385,
5501 Haugesund
 
   Haugesund, den 26.05.08.                   
                             
BEGJÆRING
OM
MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

OG

STEVNING

TIL

HAUGALAND TINGRETT
Saksøker:                    Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.


Saksøkt:                     
Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Rettshjelper / jurist Helene Cameron, Sørbyhaugen 1 B
                                   0377 OSLO *********


I.   INNLEDNING.

Partene ble separert i 2008.


Mor Trude Monica Hansen er født 09.08.68.

Saksøkte Rune Hansen er født 06.12.55.Side 2:


Partene har 10 barn sammen.

2 av barna er myndige.  De myndige barna er:


           Balder, f.22.03.86

           Idun, f.16.01.88


De umyndige barna er:


           Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91

           Frøydis Hansen, f. 25.12.93

           Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97

           Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99 

           Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01

           Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03

           Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06

           Barn, f. 17.04.08


Vindafjord barneverntjeneste har begjært omsorgsovertakelse for 7 av barna (ikke de to myndige barna, og heller ikke det nyfødte barnet.).


Bevis 1:     Kopi av barneverntjenestens begjæring til fylkesnemnda v/adv.Bjørn O. Vikse dat. 14.01.08. ( ekstern ).Når det gjelder familien sin historie fremlegger en kopi av barneverntjenesten i Vindafjord sin saksfremstilling til fylkesnemnda side 7 og 8.Side 3:Bevis 2:   Saksfremstilling fra barneverntjenesten i Vindafjord til fylkesnemnda side 7 og 8 datert 13.12.07. ( ekstern ).


Det taes forbehold om ytterligere beskrivelse og fremleggelse av dokumentasjon på fars væremåte.

Når barneverntjenesten gir uttrykk for at far ikke vil kunne ta ansvar for barna er det også mors oppfatning.

Barna støtter for øvrig også mor i den anledning.


Bevis 3:   Brev til barnevernsleder Hebnes fra Balder, Idun og Gudmund Hansen datert 22.04.08. ( ekstern ).


Det har vært avholdt mekling.


Bevis 4:   Kopi av meklingsattest.


Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler.

Lovens krav mht. meklingen er derfor oppfylt.II.   NÆRMERE OM FAKTUM.

På grunn av den uholdbare situasjonen fant mor i mars/ april -08 å måtte fraflytte tidligere felles bosted i Vikebygd i Vindafjord kommune.Side 4:Mor flyttet til Grue Finnskog hvor hun nå midlertidig bor hos en venninne (Aud Signy Jacobsen).


Vitnebevis:   Vitneforklaring av Aud Signy Jacobsen.

 
Barneverntjenesten i Grue har foretatt et hjemmebesøk.

Jeg fremlegger rapporten som bevis.


Bevis 5:   Kopi av rapport fra hjemmebesøk fra barneverntjenesten i Grue kommune dat. 22.04.08 - hjemmebesøk fant sted 18.04.08. ( ekstern ).

Det fremgår av denne at barna og mor har et det tilfredsstillende forhold.

Far er anmeldt for trusler. Mor har begjært besøksforbud.

Som det fremgår av erklæringen ovenfor, avgitt i forbindelse med barnevernssaken, støtter barna mor fullt ut.

Det vil være nødvendig med en omfattende bevisførsel.

Det tas derfor forbehold om å komme med en nærmere vitneliste etter at første forberedende rettsmøte er avholdt.


III.   BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE. 

Det er nødvendig å få en midlertidig avgjørelse før endelig dom foreligger i saken, fordi det her er meget høyt konfliktnivå mellom partene, og at saksøkte klart må anses å være psykisk ustabil.

Beg
jæringen fremmes i medhold av barnelovens § 60. ( ekstern ).Side 5:


Når tilsvar på den midlertidige begjæringen foreligger, kan retten treffe foreløbig avgjørelse på grunnlag av sakens dokumenter.  Det er da ikke nødvendig å holde muntlig forhandling.

Alternativt må det berammes/ innkalles til rettsmøte under saksforberedelsen.

Det vil bli vurdert å nedlegge påstand om at saksøkte ikke skal innfinne seg på saksøkerens bosted.IV. I HOVEDSAKEN.

Det må klart antas at far har en psykisk lidelse som gjør at han er uskikket til å ha omsorg for barna.

Mor har vært preget av samlivet med far, og har åpenbart vært kuet av ham.

Hun har nå tatt sin og barnas livssituasjon opp til vurdering, og kommet til at hun ikke kan leve sammen med far under de forhold som har vært.

Når barneverntjenesten nå ønsker å ta fra henne barna, ser hun ingen annen løsning enn å flytte fra Vikebygd og fra barnas far.

Alene vil hun kunne gi barna den trygghet, stabilitet og omsorg som er nødvendig.

Alle barna støtter mor i så måte.


Det har vært foretatt en psykiatrisk utredning/ uttalelse fra psykiater Kirsten Westlye dat. 07.09.07. ( ekstern ).

En fremlegger kopi av sammendrag/ vurdering fra denne erklæringen, sidene 31 t.om. 35.

Selv om psykiater Westlye ikke har hatt direkte kontakt med partene, er den beskrivelse som er gjort i sammendrag og vurdering en beskrivelse av hvordan mor har hatt det under samlivet med Rune Hansen.


Side 6:


Bevis 6:    Kopi av sammendrag/vurdering psykiater Kirsten Westlye - sidene 31 t.om. 35, datert 07.09.07. ( ekstern ).


V.  AVSLUTNING.


Saken skal behandles som barnevernsak i Fylkesnemnda for Rogaland i uke 25.

Det hadde vært ønskelig med en midlertidig avgjørelse før dette tidspunkt.Mor vil nedlegge påstand om at hun alene skal ha foreldreansvaret til barna. Det kan ikke antas tjenlig at far skal være delaktig i foreldreansvaret fordi han vil involvere seg så mye og lage så mye uro rundt barna, at det må antas å være skadelig for barna.
Mor vil derfor alene kreve foreldreansvaret.

Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler og nedlegges slik

PÅSTAND :

I.     MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:


1.  Trude Hansen skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91, Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og barn, f. 17.04.08, og de skal bo fast hos henne.

2.   Trude Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Rune Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Rune Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige og/ eller Trude Hansen.


Side 7:


II.     I HOVEDSAKEN:


1.  Trude Hansen skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91, Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og barn, f. 17.04.08, og de skal bo fast hos henne.

2.   Trude Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

3.   Rune Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

4.   Rune Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige og/ eller Trude Hansen.

Haugesund, den 26.05.08

Trond Hjelde (+ underskrift)
Advokat

Nærværende begjæring og stevning oversendes Haugaland tingrett i 4 eksemplarer,
2 eks. til adv. Cameron og ett eks. til klient. 


---

 Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no