-- Denne side: 20080526-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Dette Prosesskrift ankom rlh via hans advokat Helene Cameron i en konvolutt med posten fredag 30.05. 2008.
I samme konvolutt var også en kopi av en Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett ifra Trude Hansen sin advokat Trond Hjelde, datert samme dag - 26.05. 2008 ( ekstern ) - som Prosesskriftet. 
KOPI / AVSKRIFT, rlh 02.06. 2008:


Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland,
p.b. 247,
4002 Stavanger
 
   Haugesund, den 26.05.08.                   
                             
PROSESSKRIFT
TIL
FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG
SOSIALE SAKER I ROGALAND

Sak 08/015

Offentlig part:          Vindafjord kommune v/barneverntjenesten
Prosessfullmektig:      Adv. Bjørn O. Vikse, p.b. 10, 5501 Haugesund.

Privat part:        1.     Trude Monika Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Ad
v. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

                         2.     
Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:       Rettshjelper / jurist Helene Cameron


                          3.     Gudmund Cusanus Hansen (barn med partsrettigheter)
Prosessfullmektig:       Adv. Odd Arild Helland, p.b. 490, 5501 Haugesund


*********


Det vises til pros.skr. av 20.05.08 fra adv. Osmundsen ( ekstern ), og pros.skr. av 22.05.08 fra jurist Cameron ( ekstern ).

Det er ingen tvil om at partenes barn støtter mor fullt og helt.

Side 2:

Det er heller ingen tvil ut fra de faktiske forhold og sakens dokumeenter, at det er mor som er best skikket til å ta hånd om barna. Far må anses uskikket til å ha omsorg for barna.

Samvær på det nåværende tidspunkt er umulig på grunn av fars intervenering og truende oppførsel på mors bosted hos Aud Signy Jakobsen.
Mor nærer oppriktig frykt for barnas far, slik han opptrer.

Mor har nå tatt konsekvensen av det som barneverntjenesten i Vindafjord har gitt uttrykk for - nemlig at hun må flytte ifra sin ektefelle for å kunne gi tilfredsstillende og forsvarlig omsorg for barna.  Det har hun nå gjort - men barneverntjenesten har etter at de har blitt gjort kjent med dette, glimret med sitt fravær. Dette på tross av at en har tatt iniativ overfor barneverntjenesten i så måte.

Som advokat Osmundsen fremholder er det oppstått en ny faktisk situasjon når mor nå bor på Grue Finnskog. Barna er nå trygge og har en tilfredsstillende omsorg.

En fremlegger som bevis brev fra undertegnede til barneverntjenesten i Vindafjord, og rapport fra hjemmebesøk fra hjemmebesøk fra barneverntjenesten i Grue kommune den 18.04.08.

 
Bevis 1:   Kopi av brev fra adv. Hjelde til barnevernslederen i Vindafjord datert 15.05.08 ( ekstern ).

Bevis 2:   Kopi av rapport fra hjemmebesøk fra barneverntjenesten i Grue kommune dat. 22.04.08 ( ekstern ) - hjemmebesøk fant sted 18.04.08. 


Vindafjord kommune er kjent med dette, men har overhode ikke tatt noe iniativ for å skaffe seg nye faktiske opplysninger knyttet til mor og barnas situasjon, evnt. hvilke hjelpetiltak som vil kunne bedre mors og barnas situasjon.

Så lenge Vindafjord kommune unnlater å gjøre det aller nødvendigste for en slik vurdering, må det klart anses å være en saksbehandlingsfeil som i utgangspunkt bør medføre at saken bør avvises fra fylkesnemnda i Rogaland.


Side 3:


Helt subsidiært vil mor fremheve at hun, slik situasjonen i dag er, og det er dagens situasjon som skal legges til grunn ved enhver avgjørelse, vil hun fullt ut være i stand til å gi barna den forsvarlige omsorgen som loven krever.

Mor har tatt iniativ for å få avklart spørsmålet om felles foreldreansvar og daglig omsorg mellom partene.


Bevis 3:   Kopi av begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett av 26.05.08.


Kommunen provoseres til å opplyse hvorvidt det foreligger fosterhjem for barna.
Det må videre opplyses hvor fosterhjemmene ligger, og hvordan man har tenkt å plassere barna.

Det provoseres også opplyst hvilke barn som skal plasseres sammen.


Det ligger helt klart i sakens natur at splitting av alle barna her vil være en ytterligere traumatisk begivenhet for barna som her må tas med i vurderingen når en skal treffe avgjørelse om omsorgsovertakelse.


Det tas derfor forbehold om ytterligere bevistilbud og anførsler i det det nedlegges slik korrigert


PÅSTAND :


I.   PRINSIPIALT:
      Saken avvises.


II.  SUBSIDIÆRT:
      Begjæringen tas ikke til følge.


III.  ATTER SUBSIDIÆRT:
       Barna plasseres hos mor.


IV.  ENDELIG:
       Mor skal ha vanlig samværsrett samlet med barna. Samværene skal bekostes av barneverntjenesten.
Haugesund, den 26.05.08

Trond Hjelde (+ underskrift)
Advokat

Pros.skr. sendes Fylkesnemnda i 6 eksemplar, 2 eks. til adv. Vikse, 2 eks. til rettshjelper / jurist Cameron og 2 eks. til adv. Helland.


---

 Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no