-- Denne side:  20080612-fra-Fylkesnemnda-Rogaland-Brev-Sak-08-015.html 

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH: En kopi av dette brevet ankom meg 13.06. 2008 via min advokat Helene Cameron.

Herværende kopi / avskrift: rlh, 14.06. 2008.

 
 
Fra:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontor-adresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 68 53 50. Telefaks: 51 68 53 69.
E-post:  stavanger@fylkesnemnda.no  

Til:
Mottakere ifølge adresselisteDATO: 12.06.2008                      


Sak 08/015: Vindafjord kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Oppnevnelse av sakkyndig - talspersonens arbeid - vitner

Saken er satt med stor nemnd - noe som betyr at det vil være to sakkyndige i nemnda.

På denne bakkgrunn vil det ikke bli oppnevnt sakkyndig utenom nemnda.

Det er oppnevnt talsperson for tre av barna. Talspersonens skriftlige tilbakemelding vedlegges. ( ekstern ). Det fremgår at talspersonen ikke har fått anledning til å gjennomføre samtaler med de barna det er tale om.

Etter bestemmelsen i bvl. § 6-3 skal også disse tre barna informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i saken.

Offentlig part må, fortrinnsvis i samarbeid med privat part (mor), eventuelt i samarbeid med barneverntjenesten i Grue, besørge at bestemmelsen i bvl. § 6-3 blir oppfylt.

Det foreligger en skriftlig rapport fra barneverntjenesten i Grue om et hjemmebesøk, datert 22/4-08.

Barnas aktuelle omsorgssituasjon må klarlegges. Dersom partene er uenige om hvordan forholdene i Grue er, forutsettes at offentlig part tar skritt for å klargjøre situasjonen.


Tom B. Danielsen
(+ underskrift)
Nemndleder


Mottakere  Advokat Bjørn O. Vikse
                 Advokat Trond Hjelde
                 Rettshjelper/jurist Helene Cameron
                 Advokat Odd Arild Helland


Kopi til:


---