-- 20101108-Tilsvar-Stevning-fra-Trude-adv-Helland.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Ankom meg via min advokat Tone Linn Thingvold med posten 11.11. 2010.

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 

Til:
Haugaland tingrett
Postboks 385
5501 Haugesund


Fra:
Adv. Odd Arild Helland
Postboks 490
5501 Haugesund


Deres ref.:             Vår ref.:  9197/10 OAH           Dato:  08.11.10


TILSVAR

TIL

HAUGALAND TINGRETT

Sak 10-167860TVI

Saksøker:                  Rune Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:           Advokat Tone Linn Thingvold
                                           Postboks 140
                                           4001 Stavanger

Saksøkt:                      Turid Monica Hansen, Skoglandvn. 108, 5514 Haugesund

Prosessfullmektig:           Odd Arild Helland
                                           Postboks 490
                                           5501 Haugesund

***


Det vises til stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse datert 21.10.10 ( ekstern ) samt rettens brev av 26.10.10 ( ekstern ) med tilsvarsfrist 09.11.10.

Trude Monica Hansen motsetter seg Rune Leander Hansens krav om at barna skal bo hos han, og viser i all hovedsak til Haugaland tingretts dom av 08.05.09 ( ekstern ) med senere vurderinger ved høyere domstoler ( ekstern ), sist Norges Høyesteretts kjennelse av 25.01.10 ( ekstern ).

En kan ikke se at omsorgsevnen til Rune Leander Hansen er endret siden den gang.

En ber samtidig retten om å vurdere hvorvidt det foreligger særlige grunner til å få saken behandlet på nytt, jf bl § 64, 3. ledd.

For øvrig vil en komme nærmere tilbake til grunnlaget for Trude Monica Hansens vurdering og eventuelle vitner i senere prosesskrift.
 
 
((Side 2:))

Det nedlegges etter dette slik

påstand


1.   Prinsipalt: Saken avvises.
2.   Subsidært: Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08 skal bo fast hos Trude Monica Hansen.

3.   Trude Monica Hansen skal ha foreldreansvaret alene for Frøydis Hansen, Stauda Sofie Hansen,Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen.

 

               Ad midlertidig avgjørelse:


1.   Prinsipalt: Saken avvises.
2.   Subsidært: Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08 skal bo fast hos Trude Monica Hansen inntil rettskraftig avgjørelse foreligger.

                   I alle tilfeller:

2.  Rune Leander Hansen erstatter Trude Monica Hansens saksomkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forkynnelse av dom og til betaling finner sted.Haugesund, 08.11.10
                                        
Odd Arild Helland  ((+ underskrift ))
advokat

                                                                                                 
Tilsvar sendes Haugaland tingrett i 1 - ett - eksemplar. 2 - to - eksemplarer sendes direkte til adv Thingvold, 1 - ett - eksemplar direkte til klient.10-11-08 Tilsvar Haug.docx
---