-- 20101021-Stevning-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-og-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern---Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:    

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---Haugaland tingrett
Postboks 385
5501 Haugesund

STEVNING

OG

OG BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

TIL

HAUGALAND TINGRETT

 

Stavanger 21. oktober 2010            


SAKSØKER:                  Rune Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:           Advokat Tone Linn Thingvold
                                           Postboks 140
                                           4001 Stavanger

SAKSØKT:                      Turid Monica Hansen 
                                           Skoglandvn. 108
                                           5514 Haugesund

Prosessfullmektig:           Odd Arild Helland
                                           Postboks 490
                                           5501 Haugesund

Saken gjelder:               Sak etter barneloven, fast bosted, samvær og foreldreansvar

((Side 2:))

***
 
Partene er tidligere gift, men ble separert i 2008. Mor, Trude Monica Hansen er født 09.08.1968 og far, Rune Hansen er født 06.12.1955.

Partene har gjennomført mekling. Det fremlegges sombevis:                             Meklingsattest av                                                 - bilag 1.

Partene har 10 barn sammen. 3 av barna er myndige og angår ikke denne saken. De tre myndige barna er:
Balder f. 22.03.86, Idun f. 16.01.88 og Gudmund Cusanus f. 10.05.91.

De umyndige barna som saken gjelder er:

Frøydis Hansen f. 25.12.93
Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97
Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99
Mariel Rose Hansen f. 21.12.01
Urda Lilje Hansen f. 14.06.03
Solborg Sera Hansen f. 28.02.06
Tormod Hansen f. 17.04.08

Haugaland tingrett avsa dom i saken 08.05.2009 med følgende slutning:

1.   Gudmund Cusanus Hansen, Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08 skal bu fast hos Trude Monica Hansen

2.   Trude Monica Hansen skal aleine ha foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08.

3.   Frøydis Hansen, Stauda Sofie Hansen, Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen skal ha samvær med Rune Leander Hansen kvar tredje laurdag fra klokka 10.00 til klokka 16.00

4.   Det skal være tilsyn under dei 20 første samværa. Familie- og llikestillingsdepartementet blir pålagt å oppnemna tilsynsfører.

5.   kvar av partene dekker sine eigne saksomkostnader i søksmålet.

Det foreligger særlige grunner etter barnelovens § 64 som gir grunnlag for å endre dommen fra 2009. Det vil i det følgende bli redegjort for de særlige grunnene som tilsier endring av dom. 

Det fremlegges som

((Side 3:))

bevis:   Dom av 08.05.2009 ( ekstern )                                            bilag 2 

Det kreves også en midlertidig avgjørelse i saken, da det per i dag ikke er noe kontakt mellom far og barna noe som er i strid med barnas beste. 

Det kreves endret fast bosted for barna. Videre kreves det endret samværordning for barna. Det foreligger også særlige grunner for å endre avgjørelsen om foreldreansvar

Etter dom ble avsagt i mai 2009 har far ikke hatt noe samvær med barna slik følger av Haugaland tingretts dom, bortsett fra med Frøydis og Stauda Hansen.

Frøydis og Stauda 
har bodd sammen med sin far hele sitt liv, borsett fra da mor tok barna med og flyttet fra far i april 2008. De flyttet tilbake til sin far i begynnelsen av mai 2009. Dette i strid med mors ønske og i strid med Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009.

De bodde sammen med sin far frem til barnevernstjenesten fattet akuttvedtak 14.01.2010. Akuttvedtaket ble fattet med bakgrunn i at mor ble tilkjent den daglige omsorgen og foreldreansvaret alene for de 7 umyndige barna i familien. Det følger videre av akuttvedtaket at ” far ble tilkjent rett til samvær med barna en gang hver sjete uke inntil tre timer hver gang under kontinuerlig tilsyn av barnevernstjenesten. Det står videre at samværene kan avbrytes dersom det vurderes å være uheldig for barna at samværet gjennomføres i sin helhet. Denne dommen er rettskraftig. Samværene kom aldri i gang fordi far ikke tok initiativ til samvær.”

Barnevernstjenesten fikk medhold i sitt akuttvedtak og far ble ikke gitt partsrettigheter eller anledning til å påklage vedtaket fordi han ikke har del i foreldreansvaret. Det fremlegges som

bevis: Barnevernstjenestens akuttvedtak av 14.01.2010 ( ekstern )          - bilag 3.

Barnevernstjenestens fakumsbeskrivelse i saken er helt feil. Far ble tilkjent samvær hver tredje lørdag og det skulle ikke være kontinuerlig tilsyn av barnvernstjenesten, kun tilsyn i forbindelse med overleveringene av barna. Tvert imot anbefaler retten på side 16, 3 avsnitt at tilsynsfører ikke bør være direkte tilknyttet barnevernstjenesten. Retten sier også at tilsyn under hele samværet vil være uforholdsmessig. 
Det står heller ingenting i dommen om at samværene kan avbrytes dersom det vurderes uheldig for barna. 

Barnevernstjenesten anfører videre i akuttvedtaket at far er gitt diagnosene betydelig personlighetsavvik og Schizofreni. Dette på tross av at barnevernstjensten er kjent med psykiater Tungesviks raport som følger av tingrettens dom side 2 ”at det synes å vera grunnlag for å oppheva diagnosen. Videre skriv han at far derimot har ei rekkje særeigne karaktertrekk som ikkje fell under psykoseomgrepet”.

Psykiater Tungesvik har redegjort for at far er opptatt av sine barn og har god omsorgsevne i forhold til barna. Han har hatt møter med far, samt med Frøydis og Stauda. 

((Side 4:))

Det ble også vektlagt at jentene ikke gikk på skolen når de oppholdt seg hos far. Dette på tross av at barna alltid har hatt hjemmeundervisning som er godkjent av det offentlige. 

Frøydis og Stauda ble plassert i beredskapshjem og nektet all form for kontakt med far, bortsett fra et samvær 16.02.2010 med tilsyn. Det ble fremmet sak om omsorgsovertakelse for Frøydis og Stauda, på grunnlag av at jentene gjorde gjeldende at de ville bo videre sammen med far, og at mor ikke maktet å skjerme barna fra sin far. Begge jentene har gitt klart uttrykk for at de ønsket å bo sammen med sin far. 

Fylkesnemnda avsa vedtak i saken med slutning at vedtaket oppheves. Jentene skulle da flytte til sin mor og bo sammen med henne. Det fremlegges som 

bevis: Fylkesnemndas vedtak av 6. mai 2010 ( ekstern )               - bilag 3.

Etter fylkesnemndas vedtak ble opphevet, bodde jentene sammen med sin mor en kort periode. Stauda Sofie flyttet tilbake til sin far 6. juli 2010. Frøydis flyttet sammen med en venninne den 27.07.2010. 

Stauda Sofie bor fortsatt sammen med sin far og har hjemmeundervisning slik barna har hatt i alle år. Retten la til grunn i sine vurderinger side 12 i dommen ”tvert imot fremstår barna som harmoniske, kreative og trygge. Det er ikkje forhold som tilseier at den omsorga dei har motteke har påført dei nokon form for skade”. ”Det synes som om dei har hatt positivt utbyte av foreldras levesett, heimeudervisning og omsorg. Retten legg til grunn at partene har utfylt kvarandre, og saman stått for dette. Det er ingen tvil om at bana saka gjeld er svært knytt til far og garden på Vikebygd.”

Stauda Sofie ønsker å bo fast sammen med far og sin søster Idun som også bor hos far. Hun og far ønsker å slippe å leve i frykt for at barnevernstjenesten skal gripe inn, med bakgrunn i dommen fra Haugaland tingrett der alle barna ble gitt fast bosted hos mor. Det vil være i strid med barnets beste å leve i slik frykt. Stauda er klar på at hun kun vil bo sammen med sin far, og har med sin handling vist at hun ikke vil forholde seg til dommen fra Haugaland tingrett. Hun har sterkt tilhørighet til hjemstedet hos far i Vikebygd, samt en sterkt tilknytning til sin far.

Samtidig ønsker far at Frøydis også skal ha muligheten til å bo sammen med far, dersom hun ønsker dette. Han ønsker også at Frøydis skal ha rett til å tilbringe tid sammen med far når hun ønsker dette. 

Barnas alder 13 år og 17 år skal tillegges stor vekt i saken. Situasjonen er endret siden dom ble avsagt, og Stauda er klar på at hun vil bo sammen med far, på tross av at det er fare for at det blir fattet nytt akuttvedtak.

De øvrige mindreårige barna har gitt uttrykk for at de helst vil bo sammen med sin far, og at de uansett ønsker like mye samvær med begge sine foreldre. Yngste barnet Tormod var kun 14 dager gammel da mor flyttet med barna i 2008. Far hadde god kontakt med ham september og oktober 2008, men har ikke hatt kontakt siden.

((Side 5:))

Samvær

Hva gjelder de øvrige mindreårige barna i saken, har barna og far ikke hatt samvær siden 21.10.2008 borsett fra et samvær med to av barna, Alfredo og Urda 17. til 18. august 2009. Samt at Idun (22 år) tok med seg barna hjem til far 8. til 15. juli 2010. 

Det yngste barnet Tormod var utsatt for en alvorlig forbrenning og ble innlagt på Haugeland sykehus i Bergen sammen med mor i juli 2010. Idun hadde da ansvaret for de øvrige barna. Det var i denne perioden at barna kom til far og var hos ham i en uke. Far kjørte barna tilbake 15. juli 2010, hvilket viser at han ikke har intensjon om å holde barna tilbake fra den av retten bestemte omsorgen hos mor.

Far ble for øvrig ilagt besøksforbud for Tormod som var innlagt på sykehuset. Far fikk heller ingen øvrig informasjon fra sykehuset om hvordan det gikk med hans sønn, fordi far ikke har foreldreansvar for barna. 

Det har ikke vært praktisert slik samvær som følger av Haugland tingretts dom. Dette fordi det ikke har vært mulig å få tilsynsfører. Partene har også forskjellig oppfatning av tilsynsførers rolle. Mors oppfatning er lik barnevernstjensten, at en tilsynsfører skal være tilstede under hele samværet. Fars oppfatning er at tilsynsfører skal være tilstede ved ovelevering etter samvær. Det vises til Haugaland tingretts dom side 16, 2. avsnitt ”at tilsyn under heile samværa vil vera uforholdsmessig i forhold til nytten. Retten meiner også at det ligg føre stor risiko for at det vil oppstå konfliktar mellom far og tilsynsfører, noko som i seg sjølv kan svekka kvaliteten på samværa”.

Imidlertid anføres det at det i dag ikke foreligger grunner som tilsier at det skal være tilsyn under samvær. Far har vist ved samvær i sommer at han leverer ungene tilbake etter endt samvær. Når det også er umulig å skaffe tilsynsfører, har konsekvensens for barn blitt at de er avskåret fra all kontakt med sin far. Retten har vurdert på side 15 i dommen ”at det vil vera bra for barna å ha jamn og fast kontakt med far. Retten har lagt vekt på at søskena skal vera saman hos far, at dei skal ha kontakt med og tilknyting til far, og at dei er knytt til hans nærmiljø”.

Det foreligger derfor særlige grunner for å endre Haugaland tingretts dom fordi samvær ikke lar seg gjennomføre og mor aksepterer ikke samvær uten tilsyn. Resultatet er da blitt at barna er nektet all form for kontakt med sin far. Dette på tross av at eldste datter Idun, som er myndig, har tilbudt seg å bringe barna til og fra samvær. 

Det legges stor vekt på mest mulig samlet foreldrekontakt i rettspraksis. Ved at barna bor fast hos mor, fratas barna all kontakt med sin far. Far krever derfor at barna etter deres ønsker skal ha fast bosted hos ham. 

Foreldreansvar

Det er riktig som følger at Haugaland tingretts dom at det krever et visst samarbeid av foreldre når en har delt foreldreansvar. Konsekvensen av å frata far del i foreldreansvaret er at far ikke blir gitt noen informasjon vedrørende barna. Det vises til den alvorlige episoden der hans sønn ble innlagt på sykehus i Bergen over en lengre periode. 

((Side 6:))

Videre vises det til at far ikke har partsrettigheter i forhold til barnevernstjenestens arbeid. Det ble fattet akuttvedtak med bakgrunn i situasjonen for Frøydis og Stauda hos sin far, uten at far ble gitt anledning å uttale seg, ha partsrettigheter herunder påklage vedtaket. 

Til slutt vises det til at dersom barna får fast bosted hos far, vil det også være nødvendig at far gis foreldreansvar i forhold til barna. 

Far mottar ingen informasjon om barna. Han får kun høre hvordan de andre barna har det gjennom hans kontakt med Idun, Frøydis og Stauda. Far har vært hjemmeværende med barna i alle år og hatt undervisning for barna. Han har vært jordmor for alle barna bortsett fra Tormod og har hatt et svært nært forhold til sine barn og hovedansvarlig for deres hjemmeskole. Det er i strid med barnas beste å ikke ha noen kontakt med sin far, samt at far ikke har noen rettigheter i forhold til barna. 

Korrespondansen mellom partene 

Korrespondansen i saken fremlegges som 

Bevis:              Brev fra advokat Thingvold av 19.05.2010 ( ekstern )              - bilag 5. 
                         Brev fra advokat Thingvold av 03.06.2010
( ekstern )              - bilag 6. 
                         Brev fra advokat Hjelde av 09.06.2010
( ekstern )                    - bilag 7. 
                         Brev fra advokat Hjelde av 22.06.2010
( ekstern )                    - bilag 8. 
                         Brev fra advokat Helland av 08.06.2010
( ekstern )                  - bilag 9. 
                         Brev fra advokat Thingvold av 20.08.2010
( ekstern )               - bilag 10 
                         Brev fra advokat Helland av 02.09.2010
( ekstern )                   - bilag 11.

Midlertidig avgjørelse etter barnelovens § 60

Det er nødvendig med en midlertidig avgjørelse i saken. Stauda bor i realiteten hos sin far, og det er nødvendig å få en avgjørelse i forhold til fast bosted. De øvrige barna har ingen kontakt med sin far og har ikke hatt det på svært lang tid. Det har allerede gått altfor lang tid uten kontakt, og det er nødvendig at kontakten gjenopptas umiddelbart.


Sakens rettslige side

Det foreligger særlige grunner etter barnlovens § 64 som gjør at dommen fra Haugaland tingrett kan endres.

Det er nødvendig med en midlertidig avgjørelse i saken jf. barnelovens § 60.

Avgjørelse om fast bosted, foreldreansvar og samvær skal alle avgjøres ut i fra barnas beste, jf. barnelovens § 48.

Reglene om fast bosted følger av bl. § 36 og barn samværsrett med begge sine foreldre følger av bl. § 42. Likt for alle avgjørelser etter barnelovens regler er at det skal legges stor vekt på barnas mening når de har fylt 12 år jf. § 31. 

((Side 7:))

Fri sakførsel

Saksøker oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Egenerklæringskjema er vedlagt i ett eksemplar til retten.

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges slik

 

PÅSTAND:

1.  Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08 skal bo fast hos Rune Leander Hansen. 

2.  Far skal ha del i foreldreansvaret for Frøydis Hansen, Stauda Sofie Hansen,Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen.

 

               Midlertidig avgjørelse: 

1.  Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 17.04.08 skal bo fast hos Rune Leander Hansen. 

                   I alle tilfeller: 

2.  Trude Monica Hansen erstatter Rune Leander Hansens saksomkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forkynnelse av dom og til betaling finner sted.


Stavanger 21. oktober 2010                                         Tone Linn Thingvold

                                                                                                 ((+ underskrift ))

Stevning i 5 eksemplar, hvorav tre eksemplar sendes til Haugaland tingrett og to eksemplar direkte til advokat Helland.

 ---