-- 20130218-fra-Statens-sivilrettsforvaltnng-tl-RLH.html   --- Statens-sivilrettsforvaltning-Index.html ( ekstern ) --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 18.02. 2013 med mere trakassering, påstander og trusler ankom meg med posten tirsdag 19.02. 2013. Jeg henviser til min omfattende politi-anmeldelse ( ekstern ) og til saks-dokumentasjonen ( ekstern ).


   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 
   -- 20130218-fra-Statens-sivilrettsforvaltnng-tl-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift - her av meg gjengitt med uferdig korrektur og lay-out: ))


(( Fra: ))

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Postadresse: Postboks 8027 Dep.,
0030 Oslo 
Kontoradresse: Holbergsgate 1
Org. nr.: 986 186 999 
Telefon: 22991325 Telefaks: 22991362
Saksbehandler: Ida Kjensli
Direktetelefon:  22991362  
E-post: ida.kjensli@sivilrett.no
www.sivilrett.no

 Unntatt offentlighet, offl. § 13, jf. fvl. § 13 (1) nr. 1    

(( Til: ))
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD 

Deres dato:       Deres referanse:     Vår referanse: 2013/373 IKJ     Vår dato: 18.02.2013


Regress - Voldsoffererstatning - Rune Leander Hansen født 061255

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

Resultatet i saken:
Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

Aktuelle saksopplysninger:
Klage mottatt SRF: 01.02.2013 - KFV saksnr: 13/00030
Klage mottatt KFV: 05.01.2013
Hendelsesdato: I perioden 27.09.2008 til 17.10.2008 ( ekstern )
Avgjort: Haugaland tingretts dom av 15.01.2009 ( ekstern ) og Gulating lagmannsretts dom av 17.03.2010 ( ekstern )
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven (Lov 2001-04-20 nr. 13) med senere endringer.


Klagen gjelder vedtak av 7. desember 2011 ( ekstern ) fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) om å kreve regress av Rune Leander  Hansen med kr 50 000 for utbetalt voldsoffererstatning til Trude Monica Hansen.

Klager har klaget ( ekstern ) over regressavgjøreisen i sin helhet. Det er vist til at dommen mot ham er feil og at saken er klaget inn for  EMD ( ekstern ).

Vurdering av saken:
SRF har fullmakt til å avgjøre saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål. Nemnda har 27. mai 2010 gitt retningslinjer for  hvilke sakstyper SRF kan avgjøre. Retningslinjene omfatter saker om nedsettelse eller bortfall av regresskrav, der  nemndspraksis ikke gir grunnlag for nedsettelse av statens regresskrav mot skadevolder. Retningslinjene kan leses på  www.sivilrett.no.

Krav om regress kan helt eller delvis ettergis dersom utvist skyld, skadevolders økonomi eller forholdene ellers tilsier det, jf.  voldsoffererstatningsloven § 15 andre ledd. Utgangspunktet er at skadevolder må stå erstatningsrettslig til ansvar for sine  handlinger. Etter nemndas praksis vil bestemmelsen sjelden komme til anvendelse dersom klager er dømt for den straffbare
handlingen, jf. eksempelvis ENV-2010-789.

Klager er dømt for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd a, jf. annet  ledd, jf. fjerde ledd første straffalternativ  (trussel ovenfor aktør i rettsvesenet), straffeloven § 227 første straffalternativ (trussel) og straffeloven § 222 første ledd første  straffalternativ (tvang med(( Side 2 av 2: ))

trussel), i tillegg til overtredelse av andre straffebud som ikke vedgår denne saken, til fengsel i 8 måneder og til å betale  skadelidte oppreisning med kr 50 000.

Søker har anført at straffesaken som er grunnlag for KFVs regressvedtak er klaget inn for EMD, med bakgrunn i at dommen  mot ham er uriktig.

Etter SRFs syn er de forhold klager påpeker ikke tilstrekkelig tungtveiende til at regresskravet kan settes ned eller bortfalle, jf.  voldsoffererstatningsloven § 15 andre ledd.
SRF viser til at det foreligger rettskraftig dom i saken, hvor klager er dømt for fler alvorlig forbrytelser og til å betale skadelidte  den erstatningssum som danner grunnlag for regresskravet. SRF bemerker at søker har anledning til å begjære vedtaket om regress omgjort dersom han skulle få medhold i  EMD.

Klagers økonomiske situasjon kan endre seg, og klager kan ta kontakt med Statens innkrevingssentral for å komme  frem til hensiktsmessige nedbetalingsordninger.

SRF finner etter dette ikke grunnlag for å omgjøre KFVs vedtak.

Vedtak:
Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.


Med  hilsen

Anette Hjelmberg
rådgiver

                                                   Ida Kjensli  (( + signatur ))
                                                   førstekonsulent

Elektronisk godkjent

Kopi til:
Kontoret for voldsoffererstatning,
Erstatningsnemnda for voldsofre


---