-- 20111207-trusler-fra-Voldsofferkontoret-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 07.12. 2011 ankom meg med posten 10.12. 2011. Uten hverken svar eller kommentarer til mitt svar-brev datert 20.10. 2011 ( ekstern )
   RLH, Dette brevet har jeg også inn-scannet i jpg-format, som følgende:

   -- (brevet, side 1 av 2):  20111207s1a2-trusler-fra-Voldsofferkontoret-til-RLH.jpg ( ekstern )
   -- (brevet, side 2 av 2):  20111207s2a2-trusler-fra-Voldsofferkontoret-til-RLH.jpg ( ekstern )(( Side 1 av 2: ))


Kontoret for voldsoffererstatning
    (( + våpen-skjold: norske løve med øks ))


Rune Leander Hansen

5568 Vikebygd

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 5 a, jf. fvl. § 13 nr. 1.


Vår dato:  07. DES. 2011   Deres dato:    Vår referanse:  201104571.2    Deres referanse:  


VEDTAK OM REGRESS I VOLDSOFFERERSTATNINGSSAK

Viser til tidligere korrespondanse, senest brev fra Kontoret for voldsoffererstatning 28. september 2011 ( ekstern ).

Trude Monica Hansen har søkt staten om erstatning for skade hun ble påført 27. september 2008 til 17. oktober 2008. Den anførte skade skal ha oppstått ved at søker ble truet.

I vedtak 29. juni 2010 ble Trude Monica Hansen tilkjent kr 50 000. Kontoret for voldsoffererstatning fant godtgjort med klar sannsynlighetsovervekt at søkeren var påført personskade som følge av en straffbar handling som omfattes av
voldsoffererstatningsordningen. Kontoret for voldsoffererstatning har ved vurderingen lagt vekt på den straffbare handlingens karakter.

Det foreligger dom i saken ( ekstern ). Skadevolder er Rune Leander Hansen, født 6. desember 1955.

Skadelidtes krav mot skadevolder går over på staten i den utstrekning det utbetales erstatning etter loven, jf. voldsoffererstatningsloven § 15.

Skadevolder er med brev 28. september 2011 ( ekstern ) varslet om at Kontoret for voldsoffererstatning vurderer å søke regress. Han har ikke inngitt merknader til saken ( ekstern ).

Kontoret for voldsoffererstatning bemerker:

Kontoret for voldsoffererstatning avgjør om det skal søkes regress hos skadevolder, og treffer i tilfelle vedtak om dette, jf. voldsoffererstatningsloven § 15 tredje ledd.

Kontoret finner etter en samlet vurdering å ville gjøre gjeldende regress mot Dem. Det er ved vurderingen lagt vekt på at det foreligger fellende dom i saken. Kontoret har videre lagt vekt på at skadelidte har vært utsatt for en alvorlig forbrytelse. I henhold til praksis kreves det ikke regress for et høyere beløp enn det domstolen har fastsatt i forbindelse med straffesaken så langt det ikke foreligger omstendigheter som tilsier at et høyere beløp eller andre erstatningsposter bør tas i betralctning. Det kreves regress hos Dem med kr 50 000.
 


Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253, 9951 Vardø Telefon 78 98 95 00. Telefaks 78 98 95 10 E-post: post@voldsoffererstatning.no


(( Side 2 av 2: ))


De bes gjøre opp for statens regresskrav ved å innfri hele beløpet innen tre uker. Beløpet skal betales til Statens innkrevingssentral, bankkonto 4714 10 00167 (SNN), med adresse:
Postboks 455, 8601 Mo i Rana. Giroen merkes "voldsoffererstatning - ref. nr. 201104571".
Kopi av innbetalingsblankett sendes Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontorets vedtak om regress er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. voldsoffererstatningsloven § 17 første ledd. Kravet vil bli oversendt Statens innkrevingssentral for inndrivelse.

Du kan ta kontakt med SI for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger. Dersom du allerede har en avtale om nedbetaling med SI vil denne vanligvis fortsette å løpe. Et krav skal ikke betales to ganger.

Vedtak:

Regress mot Rune Leander Hansen, født 6. desember 1955, gjøres gjeldende med kr 50 000 - kronerfemtitusen.
Vedtaket om å gjøre gjeldende regress kan påklages til Erstatningsnemnda for voldsofre, jf. voldsoffererstatningsloven § 13, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg. En klage sendes Kontoret for voldsoffererstatning innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. De har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18, jf. § 19.KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Nils Arne Foshaug Jenssen
rådgiver

                                                    Tatiana Borgersen
                                                    konsulent  

                (( + begge sine underskrifter, og stempel ))                                                 Kontoret for voldsoffererstatning side 2 av 2
---