----- Denne side: db201510.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Oktober 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, stille og omking 10 pluss-grader Celsius og efter hvert yr noen timer her ute i natt. Overskyet og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Disig med yr og 11 fra omkring klokken 19. Mørkt, yr og 10 frem mot klokken 21. Plukket inn og renser kirsebær-plommer i dag. Den her varianten faller mange ned fra treet når de er modne nok og da gjelder det å plukke de opp før meitemark, snegler og andre vesener tar de. De er røde, på størrelse med kirsebær, gul-oransje og en anelse melne inni, derfor meget lette å rense, lite søte, men likevel nokså gode. Jeg renser de (deler de i to og tar lett ut frøet), blander med litt råsukker og purpur-røde Metley-plommer, koker de forsiktig møre og hermetiserer i glass med tette lokk. Plukket inn blandt annet hageblåbær, rognebær og store søte bjørnebær igjen i går og i forgårs. Blandt annet noen Excalibur- og Shiro-plommer modne og gode, men de fleste enda ikke. Gode og gjensidige venner alle sammen når de har sin frihet og trivsel. Mørkt, yr, vått og 10 pluss-grader også videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205658141907591

   I eller for offentlig lov og rett er det ikke og kan det ikke være og skal det ikke være dommere som bestemmer!

   Der er det derimot alltid prinsippene for lovlig lov og rett som skal bestemme. Ulovlige, uriktige eller ikke godt nok begrunnede lovbestemmelser, dommer eller avgjørelser skal ikke kunne forekomme.

   En kriminell dommer er som enhver annen kriminell!

   Å tro noe annet er fatalt for ethvert samfunn.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det samme gjelder selvfølgelig også politikere og alle andre offentlig ansatte.

   Dag Henning:
   Jeg er helt enig, men det er ingen innstanser du kommer til som ikke bryter lovene, de bare sier de går etter norske lover, er du dum godtar du det de sier.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153032096016875

   Menneskerettsloven § 3:
   Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

   EØS- loven § 2:
   Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov.

   *

   Rune L. Hansen:
   § 3 i Menneskerettsloven er jo enkel og grei nok og iøvrig det samme som også er lovbestemt i selve menneske-rettighetene. Altså både i og for menneske-rettighetene og Norge og andre ratifiserte land. (Ja, i blandt annet Straffelovens § 123 også.)

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153032206966875

   Domstolene prøver seg med stadig nye triks, for å slippe unna å behandle påstander om menneskerettsbrudd.

   I en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, ble en kvinne avskåret fra å påberope seg sine menneskeretter, med den horrible begrunnelse at siden huset hennes allerede var tvangssolgt, så hadde hun ikke lengre rettslig interesse i å påberope seg menneskerettsbruddene.

   *

   Vegard Tilrem:
   Helt utrolig...

   Andreas Harald Aure:
   Den kjenner jeg meg igjen i.

   Erik Nordbye:
   Da var det rettskraftig avgjort så ferdig med det.

   Amine Samier:
   I Norge er ikke mennske rettighet barna få ikke hørte barna er torturert av system så håper Russland tar over Norge og barna få fri fra system

   Rune L. Hansen:
   Smartere enn selveste B-gjengen?

   Beate SingerOf Light:
   B-nasjonen Norge . .

   Cathrine Woldstad:
   Jeg tror vi er på D nivå. Himmelens navn, det er til å gi opp.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153032277306875

   Det er mange som opplever følgende eksempel:

   Først så krenker domstolene deg. Eksempelvis ved å beslutte tvangssalg av ditt hjem, uten at du har fått dine menneskeretter prøvd.

   Så fullbyrdes tvangssalget ved at domstolene oppnevner en advokat den kjenner til å gjennomføre salget. Advokaten skor seg grovt på din ulykke.

   Du blir kastet på gata.

   Om du har krefter igjen til protestere, så ler bare domstolen av deg og sier:

   Beklager, men huset som engang var ditt er solgt, og derfor har du ikke lengre rettslig interesse i å få prøvet om vi brøt dine menneskeretter.

   Vårt system er så krenkende og menneskerettighets-fiendtlig, at det bryter ned vårt samfunn.

   Vil vi virkelig ha det slik?

   *

   Rune Fardal:
   Spørsmålet er når vi skal gå ut å aktivere oss mot dette foran domstolen? Demonstrasjon foran lagmannsretten? Høyesterett?

   Marius Reikerås:
   Det bør vi få til.

   Tulla Samuelsen:
   Ja... sånn gjøres det : (

   Glenn Westbye:
   Det var et veldig godt forslag. Borgarting Lagmannrett og Eidsivating lagmannsrett er ikke langt unna mange mennesker og Høyesterett vet vi alle hvor er. Jeg har en rekke overgrep foretatt i Eidssiva og der finnes det minst 6 dommere som aldri har noen som helst kompetanse i Menneskeretter, kontradiksjon og uskyldspresumet. Jeg har aldri lest så mye rart i de 14 årene jeg har gått gjennom dommer og sakkyndighetsdokumenter. Jeg antar at man handler kollegialt og at den personlige forståelsen aldri kommer frem i dommene. Alle dommene har bare en linje med at : Retten mener dommen ikke strider mot EMK

   Greta Solheim:
   Forslaget om demonstrasjon er muligens berettiget. I dette tilfellet lurer jeg imidlertid på om parten ikke påberopte seg bevisføring som tilsa muntlig behandling?

   Etter tvisteloven § 1-3 annet ledd må en part påvise et reelt behov for å få kravet avgjort. Dette er en absolutt prosessforutsetning som retten skal prøve av eget tiltak. I avgjørelsen om vilkårene til rettslig interesse er oppfylt, jf tvl § 1-3, skal retten bygge på partens pretensjoner om de faktiske forhold og rettsregler denne bygger sitt materielle krav på.

   Men hvilket behov og hvilken praktisk betydning en avgjørelse vil ha for parten, skal imidlertid retten ta stilling til etter en vanlig bevisvurdering, jf. Schei m.fl., Tvisteloven, 2. utg. (2013) side 52 og Rt-2001-1123. Dette er altså et materielt spørsmål, som ikke hører inn under rettens prosessuelle vurdering, men skal avgjøres etter bevisføring i en vanlig (muntlig) hovedforhandling.

   Rune L. Hansen:
   Forsøker du (også) å bortforklare menneske-rettighetene, Greta Solheim?

   Greta Solheim:
   Jeg redegjør for rettstilstanden Rune L Hansen. Om dine hentydninger kan forstås som du mener at menneskerettigheter tilsier at alle har krav på muntlig behandling ,så er det ikke korrekt. Hvorvidt man har krav på muntlig behandling avhenger av de retts- og bevisspørsmålene som retten skal ta stilling til. Da må parten selvsagt redegjøre for dette/disse. Ellers kan retten behandle saken skriftlig og endog komme til å avvise den og/eller frifinne motparten.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V6 Art 14 p3:
    "Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling, rett til følgende minimumsgarantier, uten forskjellsbehandling: d. Å være tilstede i retten, og å forsvare seg personlig eller ved en forsvarer han selv har valgt; å bli underrettet om sin rett til dette dersom han ikke har forsvarer, og, hvis rettferdshensyn krever det, å få oppnevnt en forsvarer; og da uten omkostninger for ham selv dersom han ikke har tilstrekkelige midler."

    - Art 25:
    "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til: a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

    - Verdenserklæringen om menneskerettighetene:
    "Artikkel 7:
    Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

    - EMK Art 6: "Retten til en rettferdig rettergang /
    1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

    - EMK Art 13: "Retten til et effektivt rettsmiddel /
    Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

    Osv.

   Greta Solheim:
   Det stiller seg ofte annerledes i strafferettslige saker. Mine kommentarer gjaldt sivilrettslige saker. Det er ingen tvil om man har rett til rettferdig rettergang og effektivt rettsmiddel. Hvilket kan forsvarlig ivaretas med skriftlig behandling, så fremt en part IKKE har redegjort for retts- og bevisspørsmål som retten skal ta stilling til, og som krever muntlig behandling. Det fins ikke en dom, heller ikke fra EMD som sier noe annet. Om du påstår noe annet bør du i så fall fremlegge en slik dom, der EMD har konkludert med at parten har krav på muntlig behandling helt uavhengig av de retts-og bevisspørsmålene som retten skal ta stilling til.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig kan partene være enige om at en fullverdig skriftlig saksbehandling av partenes skriftlige fremførelser kan være tilstrekkelig. Men uten en slik eventuell enighet blir det jo vanskelig en rettferdig rettergang.
   Iøvrig ble jeg tidligere i år nektet både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse i en oppkonstruert og lett gjennomskuelig falsk "straffesak" mot meg - i alle rettsinstanser opp til også Høyesterett. Uten begrunnelse til og med. Og dømt til både fengsel og mere til. Unnskylder du slikt noe også?

   Geigenbau Kath Mühre:
   Eller, hvor mange gjør som meg? Selger alt og drar før djevlene får muligheten??

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153032337576875

   Vanlige dødelige må betale 20640 i forskudd i rettsgebyr for å anke en dom til lagmannsretten.

   Og ofte blir det satt svært korte betalingsfristen.

   Og dersom vedkommende ikke kan hoste opp beløpet, avvises saken.

   Noen som fortsatt tror på likhet for loven i dette landet?

   rettsgebyr-norge.jpg
   Marius Reikerås's photo.

   *

   Asbjørg Nødtvedt:
   Fy for en pris.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ja selv om de har frirettshjelp og det er en barnevernsak. Og anken allikevel avises.

   Rune L. Hansen:
   Ja, lov og rett regnes vel ikke som velferd? Og skal vel minst av alt være rettferdig? Ja, ikke engang lovlig!

   Bente Vik:
   Dette er absurd!!!

   Rune Fardal:
   Åpenbar barriere for at folk skal få prøvet sine saker, en sil som ikke fjerner ubegrunede saker men som siler folk på økonomi. Kan umulig holde i EMD!

   Rune L. Hansen:
   Men det holder jo i Molboland?

   Atilla Atilla:
   I norge det finnes ingen rettferdighet for vanlige folk. Først du kan ikke betale så høye priser for advokat (Fri advokat hjelp er bare tull). Du kan ikke klage myndighetene heller så alle dører er stengt for en demokrati. Hvis du har ikke masse penger da har du ingen sak betyr det! Fag foreninger er ikke noe hele tatt bare penge samlere. De gir ingen hjelp tilbake over hva loven begrenser. frirettshjelp er ikke noe fri dersom det finnes flere intekter i huset.

   Stig Braathen:
   Eksisterer det i det heletatt rettsikkerhet i dette landet?

   Istvan Golik:
   lenge siden, når vikingene herjet

   Ronny Solheim:
   Helt hinsides at det skal være slik at kun de med penger eller ikke penger som kan benytte seg av loven.

   Rune L. Hansen:
   Lovlig lov og rett får du uansett ikke tilgang til i dagens Norge, det er bare motsatt lov og rett jevnt over, eller dommernes humør eller hensikter.

   Inger Helander:
   F.f

   Dina Alex:
   men, hva er løsning kan finnes til det?

   Finn Kristian Halvorsen:
   Domstolene fremstår som bottolf-klinikker.

   Johanne Almli:
   NEI, likhet for loven finnes ikke i dette landet , dessverre.

   Rune L. Hansen:
   Det blir mangt mere enn likhet for loven som mangler når respekt for loven mangler.

   Greta Solheim:
   Det er i alle fall ikke rimelig å betale nytt gebyr for anker, som tilsier å betale for dommeres forsømmelser. Den kostnaden må belastes dommere og/eller staten. Det får holde å betale gebyr for tjenesten, når sak anlegges for tingretten.

   Vidar Fagerholt:
   Og har du ikke penger. Så er du rettsløs ifbm overprøving / ny og overordnet behandling. Nå vet jeg hvilken sak dette refererer seg til.

   Laila Molland Kvamsdal:
   Nei har ikkje tru Pål likhet for loven .

   Inger Marie Myhre:
   Ja dette vet vel jeg alt om : (

   Mona Kågen:
   Virker på meg som om advokatene bestemmer summen selv og forhøyer den når det passer dem? stemmer det eller?

   Bibbi Ødegaard:
   Fortsatt så gjelder "animal farm, noen er likere for loven enn andre"

   Aina Kaupang:
   Det der er jo kun for å få fremmet saken for retten. ikke advokatene som avgjør det. Det blir en helt annen regning.

   Vidar Fagerholt:
   For en tid tilbake intitierte noen her en " innsamlingsaksjon " til fordel / støtte for Marius. Jeg anbefaler alle hans venner og følgere å " spytte i kassen ". Jeg legger inn 1.000,-. Og oppretter egen kto dersom andre bidrar. Alle bidrag vil offentliggjort. Og selvsagt vil kto bevegelser bli dokumentert her. Mye eller mindre mye. Alle monner drar. Når rettegebyret er inndekket vil jeg her dokumentere. I motsatt fall tilbakebetales bidragsyterne.

   Cathrine Woldstad:
   Forslag om innsamling til Marius Reikerås syns jeg er et godt forslag og jeg bidrar gjerne, men kontoen bør stå i Marius sitt navn. Og jeg vil tro at det hindrer noen å bidra hvis beløpene skal offentliggjøres. Ikke alle har penger til å spytte inn kr. 1000, og hvor kult er det at alle ser at du har betalt kr. 50 hvis det var det du klarte å bidra med?

   Monicha Nyhuus Aas:
   Godt forslag Vidar Fagerholt,

   Greta Solheim:
   Det er i alle fall ikke rimelig å betale nytt gebyr for anker, som tilsier å betale for dommeres forsømmelser. Den kostnaden må belastes dommere og/eller staten. Det får holde å betale gebyr for tjenesten, når sak anlegges for tingretten

   Per Steinar Sørå:
   Det har vel aldri vært slik at loven skulle være lik for alle. Myndighetene er redde for å tape ansikt som de allerede har gjort.

   Rune L. Hansen:
   Myndighets-forbryterne.

   Elise Lang:
   Nei, nei.... Måtte betale over 30, 000,-, uten å komme til lengre enn advokat-kontoret.... Saken var klar i 2009, men nå skylder de på enda et nuoppstått problem! Som må vente i 10 år til......

   Per Bronson:
   Vanvittig sykt. Jeg hadde i sin tid ikke økonomi til å anke min feilbehandlede skattesak med skjønnsligning på 7,2 millioner. Da var ankegebyret på litt over 1.100 kroner. Jeg ble skyldig skatteadvokaten 40.000 som han avskrev. Den beste advokat jeg har hatt, men tam. Adv Sven Harald Nordhus, tidligere skøytekamerat fra Oslo Idrettslag, mente jeg skulle valgt en prosess advokat. Alt gikk til helvete i flere tiår. Grunnet et diktatur styrt skattevesen med monopol på alt innen juss, klageinstans etc. Kolleger hele den korrupte gjengen, kameraderi og frimureri.

   Elise Lang:
   Prosess advokater, skal ha betalt utenfor firmaet Per.... Dessverre, det kan også koste flesk..... :(((((

   Per Bronson:
   Jag vet, men inte alt. Det er så mye vi ikke vet. Derfor taper noen av oss hele veien.

   Cathrine Woldstad:
   Hva om anken ikke blir akseptert, får man da pengene tilbake eller er de tapt?

   Elise Lang:
   Nei, di blir ligende i systemet....

   Cathrine Woldstad:
   Fy fader, det er lettjente penger for domstolene våre. De kan jo f.eks legge de pengene i opptaksutstyr som vi har krav på, men ikke får.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Her tar du opp noe veldig viktig Marius! Ja,jeg kan gråte over dette. Mange av disse har det veldig tøft fra tidligere. Skulle ønske at noe kunne gjøres?

   Per Bronson:
   Det skal jeg skrive under på.

   Wenche Olafsen:
   Nei, den "illusjonen" forsvant for mange år siden! : (

   Elise Lang:
   Elise Lang :((((((((
   Kan ikke publisere kommentaren. Prøv på nytt

   Elise Lang:
   Da logger jeg meg ut, før FB forbyr meg min ytringsfrihet! Igjen.....

   Randi Margrethe Karlsen:
   Den trua har jeg mista for lenge siden : (

   Bjorn Hannaas:
   Jeg fikk advarsel om 150.000 i saksomkostninger, dersom jeg ville anke en åpenbart feilaktig og urettferdig dom fra Alta Tingrett, med multiple saksbehandlingsdfeil, feil lovanvendelse mm Kostnadene skremte meg fra å anka, for man risikerer jo i Norge å måtte betale SELV OM MAN VINNER, og dessuten; hvordan kunne jeg egentlig tro/håpe på at jeg vill få en rettferdig behandling der????? Hele rettsapparatet virker ute vater, og styres i alle fall ikke etter lovverket, for det var klinkende klart i mitt tilfelle. Men så var dette med staten som motpart, da...... : ( Da taper man uansett. 

   Beate SingerOf Light:
   Med staten som motpart er vel dommen allerede bestemt før saken kommer opp . Arrogansen og maktmisbruket har så altfor lenge vært ,og måtte det råtne fundament falle . Slik at loven kan anvendes slik intensjonen var.

   Rune L. Hansen:
   Myndighets-misbrukerne.

   Elise Lang:
   Merkel&fb,ersammen:((( https://www.frieord.no/utenriks/facebook-onsker-a-sensurere-innvandringskritiske-innlegg/
   God natt & søte drømmer evt. .....

   Herman Krystad Lindstad:
   Det virker som om all drøm om likeverd og respekt, kles av deg på trappa til rettsbygningen!
   Litt for ofte avsies kjennelser bassert på synsing og antakelser, noe som fra rettens side oversettes med sansynlighetsvurdering!
   Forutinntatthet og trynefaktorer fører litt for ofte uforståelige kjennelser!
   Det enkle spørsmål om tillit, har et like enkelt svar: NEI..!!!

   Beate SingerOf Light:
   Likeverd og Likhet for loven eksisterer ikke for massen . En stor illusjon å tro på i et super korrupt system som knuser deg . . Tillit - Nei !

   Arvid Tjørhom:
   Det viser at rettsvesenet ikkje er for valege folk men dei med feit lommebok. Forkasteleg. Ikkje stolt av Noreg Som utad vil vera så prektige.

   Sigmund Olsen:
   rettsystemet virker å være uttdatert. nye regler må til

   Cathrine Langlete:
   Likhet for loven har vel aldrig eksistert dessverre!

   Svein Erik Brurok:
   Innvandrerne anker om og om igjen - det er gratis

   Bjørg Blakkisrud:
   For jævlig spør du meg ... Hvor fikk Krekar og kompani pengene fra ?

   Eva Andersen:
   Nei

   Rita Ramsevik:
   likhet for loven?? hva er det? dere skjønner hva jeg mener sant?... men la meg også legge til.. det er IKKE innvandrerne som bestemmer at de kan anke gratis... det er politikken vår... legg skylden der den hører hjemme... please....

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, tildels lett yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels lett yr og gradvis oppmot 11 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Markant mere nedbør og 10 pluss-grader mot kvelden. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 og 9 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Julie Uheldig Treisk Hansen, 02.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/997269476960648/

   kan man fortsette å få sine usle 4 samvær i året om man flytter utenlands????

   *

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   dagssamvær dette gjelder

   Anita Filipsen:
   ta barnet med deg ut av landet

   Joni Dear:
   Tror barnet allerede er kidnappet av bv.

   Joni Dear:
   Det spørsmålet kan bli aktuelt hvis jeg er "heldig".

   Rune L. Hansen:
   4 "samvær" i året betyr vel egentlig at du er fratatt retten til familie-liv. Til sosialt liv hvor det befinner seg barn også. Det vil med andre ord være livsfarlig risikabelt for familier eller steder med barn å ha noen som helst kontakt med deg. Du er degradert til et avskyelig umenneskelig krapyl.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   : (

   Rita Scaniababe Fjelltun:
   Hvor ille er man som person da hvis man har 3 gang i året?

   Rune Pedersen:
   Så lenge det er avtalen så har du lov.

   Rune L. Hansen:
   Hvem bryr seg om lov og rett, sa du?

   Rune Pedersen:
   sier det viss det er en avtale med 4 samvær året så er det samme hvor man bor, man reiser jo bare til og kunne treffe sine barn.

   Rune L. Hansen:
   Hvis du tror at kidnapper-mafiaen følger eller bryr seg om lov og rett eller avtaler så tar du grundig feil, Rune Pedersen.

   Rune Pedersen:
   Har ikke peil hva du chatter om. Mafia og kidnapping, lov og rett. Hadde det finnest slikt folk så hadde dem vært rike med penger, dem hadde ikke brydd seg om og ta et barn og levere det til sin mor eller far.

   Rune L. Hansen:
   Det handler om makt og karriærer, Rune Pedersen.

   Stein Are Andersen Johansen:
   thailand e et fint land uten utlevering med norge just saying

   Michal Rozkydálek:
   Title: Waiting for Norwegian Justice

   "Tam, kde vládnou rozumní úředníci, děti chrání, aniž by současně bořili normální rodiny. Tam, kde vládnou agilní úředníci, nebo lidé ekonomicky zainteresovaní na pěstounském byznysu, občas ukradnou děti rodinám bezdůvodně.

   Norsko má proto stále ještě šanci zachovat si tvář. Může přiznat, že došlo k přešlapu konkrétních úředníků v Nedre Eiker, který civilizovaný stát vázaný mezinárodním právem nebude tolerovat."

   http://echo24.cz/a/wpvzc/cekani-na-norskou-spravedlnost
   Title: Waiting for Norwegian Justice

   " where is ruled by reasonable officials, protects children without simultaneously bořili normal families. Where rule agile officials, or people economically interested on foster business, sometimes they steal kids families for no reason.

   Norway has therefore still chance to save face. Can admit there was a mix-up concrete officials in nedre eiker that civilized country bound international law will not tolerate."

   http://echo24.cz/a/wpvzc/cekani-na-norskou-spravedlnost
   Automatically Translated
   Čekání na norskou spravedlnost - Echo24.cz
   echo24.cz|By Echo24.cz

   Heidi Kristin Aspli Røreng:
   er d noen som kan regelverket? har man rett på å få dekket reise om man flytter til utlandet?

   Rune L. Hansen:
   Hvem sitt regelverk?

   Knut-Helge Jacobsen:
   Rune L. Hansen Djevelens regelverk! : (

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   tviler man får dekket reisa ; )

   Marie Kristiansen:
   Angivelig så har du rett til å reise kor enn du vil og flytte hvor enn du vil så lenge du følger opp samværsplanen. Derimot når vi snakket om at vi kanskje måtte flytte om vi ikke fikk ny leiekontrakt og barnevernet bekreftet at vi ikke ville miste samværene så gikk det 1 uke før vi fikk brev fra tingrettsdommer at barnevernet hadde meldt sin bekymring om at vi hadde snakket om å reise vekk å at faren for det var å anse som reell. Etter dette har barnevernet innkalt oss på møte før og etter alle ferier for å høre om hva vi skal gjøre i ferien, hva vi har gjort og hvor. I tillegg til at de har ringt å anbefalt oss om at det er best for oss om vi blir hjemme å nyter ferien i Kristiansand. Så enn kan jo begynne å lese mellom linjene.

   Nina Aaen:
   de fra bv de synes at 4 samvær i året er bra men de tenker ikke på tilknytningen som barna har til foreldrene. jeg synes de som jobber i bv at de bør gå inn i seg selv å tenke på hva de eggentlig gjør mot folk som ønsker seg barn å blir tatt i fra de barna som du har gått med i magen i 9 mnd. BV BØR TENKE PÅ HVA DET GJØR MED DEG SOM JOBBER INNEN FOR BV

   Nina Aaen:
   FØR DU GÅR Å HENTER ANDRES Barnevern Utsatt

   Rune L. Hansen:
   Du er vel bra naiv, Nina Aaen. De der samværene blir fort gjerne redusert til null - poenget er jo at barna fortest mulig skal forakte sine foreldre, for at kidnappingen skal bli fullbragt fullstendig.

   Nina Aaen:
   UENIG DET

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   : ( ble mye om å kidnappe sitt eget barn her : ( blir jo skremt. har jo ikke tenkt å utsette mine barn, el anna familie for slikt.. fordet om at e føler at mine få samvær er en skam, å ikke enig i bvs konklusjon, men, gjør mitt beste for mine

   Rune L. Hansen:
   Kidnappe sitt eget barn? De kidnapper andre sine barn.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   jo men de har retten på sin side, det har ikke jeg. syns du virker veldig krass altså. man gjør det beste man kan

   Rune L. Hansen:
   Retten på sin side? Det er i henhold til både Barnekonvensjonen, Straffeloven og Grunnloven totalt forbudt, ulovlig og straffbart å bortføre et barn fra sin far eller mor, unntatt i nødverge for kortest mulig tid!

   Heidi Kristin Aspli Røreng:
   Men saklighet folkens.... regelverket

   Rune L. Hansen:
   Det er det som er reell lov og rett og regelverk, i og for Norge.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   e skjønner jo hva du mener, men e får meg ikke til å rive opp røttern de har fått satt, utenom at en rettsak sier ja, kanskje feigt av meg, men slik er e bare

   Rune L. Hansen:
   Rettssak, hvorhen? Dommerne i dagens norske rettsvesen er den politiske kidnapper mafiaens mest sentrale nøkkel-personer!
   Rune Pedersen:
   Jeg hater barnevernet. men har en domstol bestemt at barn skal bli satt i fosterhjem og denne kjennelsen er fastsatt så er det ikke noe som kan endre det. Kidnapper du ditt egent barn så er det og begå en forbrytelse uansett. Og diskutere slikt er heller ikke nødvendigt, heller støtte med tips til personen som stiller rådet øverst.

   Arild Holta:
   "Kidnapper du ditt egent barn så er det og begå en forbrytelse uansett."

   Jeg håper barnevernsofrene og deres hjelpere slutter å bruke motpartens definisjoner. De som definerer begrepene har gjennom defineringen makt langt inn i sjelslivet til mennesker. Derfor må vi ikke akseptere definisjonene.

   Det er ingen kidnapping å hente sitt barn. Staten er kidnapperen, om det ikke handler om ren nødverge.

   Rune Pedersen:
   Akkurat mitt poeng, derfor ikke fatter hva andre her skriver om. Støtter personen som startet tråden her. personen kan bo hvor som helst, og kan besøke sitt barn de 4 gangene hun ønsker. 4 Ganger er extremt lite, men jeg tror hun får sin sjanse til og treffe sitt barn oftere med tid.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det som får deg til å tro at hun får sin sjanse til å treffe sitt barn oftere med tid, Rune Pedersen? Og at barnet ikke er fremmedgjort fra henne og forakter henne?

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   herregud for noe svar : (  helt rystet : (

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen har rett i hvordan regelverket er. Men er ikke pedagogisk nok på hvorfor det ikke fungerer slik i praksis, og venter visst at folk skal forstå at juridiske PRAKSIS er noe helt annet enn det REELLE lovverket. Folk er ikke opplært til å forstå dette, og setter likhetstegn mellom forvaltningens og rettens fortolkninger og ignoranse av lover med hva som er REELLE lover.

   Det er slik at dommere og offentlige aktører velger og vraker mellom lover og frie tolkninger som er mest politisk korrekte, og dette søppelet blir presentert som norsk lov. Til tross for at det er lovbrudd, brudd på Grunnloven og menneskerettighetsbrudd.

   Tilbake til trådstart: Om det å flytte utenlands påvirker antall samvær, er relativt tilfeldig. Er man redd for at foreldre skal stikke av med barnet, sender ikke bv barna utenlands.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   nei tenker å komme hjem til avtalte samvær, ikke ta med meg ; )

   Roar Morten Lindberget:
   Regelverket sier at det er den som har barna og som evt flytter skal stå for reiseutgiftene tur/retur, men veit ikke hvordan dette praktiseres, om man flytter utenlands......

   Rune L. Hansen:
   Hva sier regelverket om å frata noen retten til familieliv, Roar Morten Lindberget? Og retten til å føde barn? Og om retten til å ikke bli utsatt for tortur, terror, traumatisering, frihetsberøvelse, mangel på rettssikkerhet, falsk dokumentasjon, falske anklager, ulovlige dommer og avgjørelser eller lovbestemmelser? Og om retten til sin biologiske identitet? Og om integritet, og om ikke å bli diskriminert - eller degradert? Og om trivsel? Og om trygghet? Osv.!?

   
---
---

   Ronny Loke Epoke Eilertsen, 02.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/997501733604089/

   Barnevernet. En instans som skal hjelpe familier. Så va det meint. Æ minne om all negativ fokus de har fått. Æ minne om brudd på menneskerettighetene, at de lager saker ut av ofte ingenting.

   Til alle dere som fortsatt har deres barn. Koffør skulle dåkker være enig med mæ, koffør bry sæ. Greit vær glad dåkker har de. Så heldig va ikkje vi. De kom inn på fødehjemmet å tok vår kjære Amalie Linnea fra oss, vi fikk ikkje sjansen til å være foreldre.

   De har ingen sak som e knyttet til nåtid på oss. Folk må skjønne at barnevernet skal komme med feks ettervern og oppfølging til folk som trenger det men det er en sjeldenhet. Problemet e at de har ingen kompetanse til å si noe som helst. De basere ofte sine saker på grunnlag av rykter, folk kan gi bekymringsmeldinger på bakgrunn av missunelse etc. Ja noen saker er selvfølgelig saklige men dem er det i fåtall av. Om en kommune ikkje har saker for barnevernet ser det jo ikkje lyst ut for dem.

   Problemet med barnevernet e at de gjør som dem vil uten hensyn til verken Barnet eller familien. De lager saker på svake grunnlag i så alt for mange tilfeller. De Destabilisere samfunnet og bidrar til frykt for å bli foreldre, usikkerhet angående om man gjør rett i forbehold til barnet fordi man ikkje får fred fra dem. Æ meine at dem burde ikkje lengere få drive sin virksomhet hvor barn er buisnis. Barn er hva dem tjener penger på. Barn som til syvende og sist blir demmes marked for å heve lønn mens de sitt dær å smile fordi dem tjente nok penger den månten også. De bryr sæ ikkje om dem ødelegg familier for dem ser det ikkje, oppleve det ikkje.

   E det så rart æ har mista trua på dem, at æ e så ergerlig sint på dem å med heile mitt krigerske, sørgende pappahjerte vil bekjempe demmes tyranni mot oss små ubetydelige folk. Mitt barn er etter min mening blitt Låvlig kiddnappet av ufølsomme kapitalist svin som kun så på ho som en ny lønnshevning. E det så rart at æ vil gjøre opprør mot denne korrupsjon fordi dem gjør så mye urett. Æ e ikkje interessert i å diskutere dette med folk, vil bare åpne øynene til dem som er naive og uvitende om hvem barnevernet er og hva dem gjør kontra skal gjøre.

   Det e med et Tungt hjerte at æ skriv detta, men folk må slutte å være redd for dem. Folk må slutte å godta den urett de fører til samfunnet. Folk må stå samlet mot dem. Orker ikkje skrive mere fordi æ blir så eitrandes sint at æ e i ferd med å bli usaklig. Men æ ytre min mening å folk bør gjøre opprør. Det e så mange som snakke om å dra fra Norge for å få være i fred. Koffør dra. Æ vil mitt barn skal være norsk men det faktum at folk i hele tatt vurdere å flytte pga barnevernet burdte si sitt. Nok e nok. På tide å ta oppgjøret å få bukt med dem. På tide å kjempe for våre barn. Ikkje ingjennom et like korrupt rettssystem som man alt for mange ganger har fått bevist man taper fordi barnevernets klør stikk dypt. På tide å stå samlet i et opprør. For våre barn. For våre barnebarn. Fremtidige familier etc. På tide å stå samlet.

   *

   Trond Emil Jortveit:

   every-day.jpg
   Trond Emil Jortveit's photo.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   De er drapsmaskiner psykisk og fysisk

   Adrian Thomassen:
   Kunne ikke ha sagt meg meir enig i det du har skrevet her ronny.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153033890381875

   I dag vaiet flaggene foran Stortinget, til ære for åpningen av det 160 Storting.

   Det var et fint skue, i flott høstvær i Oslo.

   Men bak det vakre flagget, hviler en mørk side ved det norske samfunn:

   Befolkningen blir frarøvet sine grunnleggende menneskerettigheter,med de enorme konsekvenser det får for veldig mange.

   Deler av verden er blitt klar over at ikke alt er som det skal i oljelandet Norge.

   I morgen setter jeg meg på flyet til Istanbul, for å delta i et tv program om Norges sviktende forhold til menneskerettene.

   Mange vil sikkert hevde at Tyrkia får feie for egen dør, før de kritiserer andre land.

   Sant nok det.

   Men er det ikke nettopp det Norge gjør?

   Kritiserer andre land for brudd på menneskerettighetene som de selv bryter?

   Faktum er at verden ser annerledes ut, alt avhengig av hvor man befinner seg.

   Og skal vi bedre meneskerettssituasjonen i Norge, noe som er tvingende nødvendig, så må verden også få vite om de sider ved det norske samfunn som samfunnseliten forsøker å skyve under teppet.

   Derfor er jeg glad for at andre land inviterer til debatt om temaet menneskeretter.

   For den debatten, virker å være til dels fraværende i Norge.

   Bortsett fra når Mulla Krekar og Anders B Breivik klager på menneskerettighetene de mener er krenket.

   Da fungerer pressen som det reneste fluepapir.

   Utover det er det påfallende stille, selv om vi vet at titusenvis av nordmenn unødvendig lider som følge av norske styresmakters arroganse mot de samme menneskerettighetene.


   storting.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Morten Joachim With:
   !

   Morten Taranger:
   Lykke til, Marius!

   Lilliann Roppen:
   God tur og lykke til!

   Johanne Almli:
   GODT SAGT, god tur og masse lykke til !

   Eric Van Brug Wilting:
   Vi (folket) har nå nådd en tilstand av apati og skuffelse, som vil gli over i en kraftig reaksjon. Tror at ingen innefor den dobbeldøren der sitter trygt når den reaksjonen kommer!

   Monika Kiser:
   Lykke til , bra å ha fokus på dette .

   Elisabeth Haugen:
   Så sant, så sant! God tur og god jobb Marius ! Vi er et merkelig folkeslag her oppe i nord. Vi engasjerer oss kraftig når "ulykken" er ute i de fleste utland, men når det skjer noe med våres egne, så velger vi og se en annen vei. Hva er det som gjør at bl.annet barnevernssakene blir tiet ihjel? Hvorfor kan vi ikke hjelpe og støtte en mor i kampen for å beholde sine barn? Hvorfor lar vi disse angrepene fortsette? Vi må jo ikke godta det!

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   La oss snakke om alle barna som hver dag blir frarøvet sine rettigheter... da barnevernet som går inn med statsmakt og høvler glatt over disse ved å bl.a frarøve barnas biologiske foreldre.. og erstatte disse med fosterhjem og institusjoner i mange tilfeller de ikke burde ha gjort det...
   Alle barn har rett til å vokse opp i en trygg og god heim..
   La oss for all del snakke om det..
   God tur Marius, hell og lykke på din vei..

   Ken Joar Olsen:
   Skal nok bli snakket om dette...

   Margit Vanvik:
   Bra Marius - Flott - Grepa kar!

   John Terje Henriksen:
   Helt riktig uttrykt Marius... lykke til i Istanbul og god tur.

   Jane Kile:
   Takk for at du reiser, og takk for at det gavner både meg og mange andre at du gjør dette.

   Herman Krystad Lindstad:
   Følger spent med!!

   Hanne Espeland:
   takk for den jobben du gjør, det er utrolig viktig å få frem disse sidene. å DU må jo være utrolig sterk som orker å stå i det- det kan ikke være lett

   Irene Øien Berg:
   God tur og lykke til : ) vi trenger ett løft nå!!

   Henning Liberg:
   Godt sakt. og lykke til Marius.

   Alf Reuss Kollsete:
   Marius, du er en FLOTT AMBASSADØR for "vårt lille land"! Vi trenger at noen forteller om OVERGREPSNASJONEN Norge, som på alle nivå, såvel innen politi som barnevern og Domstolene med Høyesterett i siste instans begår GROVE BRUDD på MENNESKERETTIGHETENE! God tur til Istanbul!

   Amine Samier:
   Ingen bry seg om barna i system som er torturert

   Reidun Fjæren:
   Så godt at du er reprensentert her for Norge..... Ingen annen kan vel snakke vår sak i denne settingen enn du. God tur og all Lykke til : )

   Robert Steffensen:
   Blir vi ikke hørt i eget land, så må vi sørge for å bli hørt i fra andre land. Enkel teori og kanskje vi da blir lyttet til. Vi må tillegge flaggets ære hjemkomsten til Arvid Birkeland. Det er en verdig relasjon for hans sak og kamp. Det må være lov å fortelle fremmede folkeslag om sviktende rettsikkerhet i Norge, spesielt når ingen gidder å gjøre noe med problemene. Rettssystemet og partienes unnlatelser for å styre landet på en riktig måte kan ikke tolereres. Med lovlige midler føres vår felles kamp fremover og for å ivateta alle de som er undertrykt i Norge. God tur og folket er med deg.

   Vedic Seiersson:
   Utroligt herligt Marius : )

   Jan Franskmann:
   Fantastisk å se hoffreporteren, som har fribillett hos TV2.... Totland gir meg kvalme... Når skal folk våkne opp ?

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Vi må være klar over at adelen i Norge eksisterer i beste velgående og de tråkker på folk med myndighetenes hjelp

   Doris Karlsen:
   Så sant god tur og masse lykke til på veien bort dit. Du e goe

   Inger Marie Myhre:
   God tur Marius , lykke til ! Du får sikkert litt fritid også håper jeg flink du

   Hans-kristian Ellefsen:
   Traff spikern på hode der trygda og arbeidsledige og uføre norske er på sulte grensa men det er slik det er og vere norsk i Norge er mann fattig blir man fattigere er man rik blir mann rikere er samfunds Norge det med velstand til nye borgere

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, tildels noe yr, 7 pluss-grader Celsius og ned mot 5 og avtagende måne i sør-øst her ute i natt. Dus himmel først på dagen, derefter gråhvitlig overskyet med 11 pluss-grader frem mot klokken 13. Med yr fra omkring 16-tiden til henimot 18-tiden. Jeg rakk å plukke inn mere enn et kilo blåbær, pluss plukke og iblande sharon og aronia. Hermetisere i kveld. Også plommer fra igår. Rognebær-chutneyn jeg laget og hermetiserte forleden dag ble meget velsmakende, med kun ingredienser fra hagen, deriblandt Crataegus frukt og litt Aesculus hippocastanum (hestekastanje) kvist og blad, pluss noe råsukker. Mørkt, vått, tildels yr og 10 og 9 pluss-grader utover kvelden mot 21-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/997720786915517/

   At det politiske "barnevernet" bruker ord så som "omsorgssvikt" overfor mennesker i sivil-befolkningen, vitner om hvor meget selv-innsikt?

   Det er knapt et menneske i hele Norge som er i stand til å begå så grov "omsorgssvikt" som det politiske barnevernet konsekvent og i alminnelighet gjør! Også ikke minst hva angår "fremtidig omsorgssvikt"!

   Inkvisisjoner, terror, traumatisering, kidnapping, tortur, falsk familistand, osv., osv. med grov kriminell virksomhet! Og de selvfølgelig fatale og livs-ødeleggende konsekvensene av dette!

   Jesus, Bibelen, NT, Matteus,7-5: "Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se å dra splinten ut av din brors øye!"

   *

   Rune L. Hansen:
   Trengs det politiske "barnevernet"?
   Nei, det er noe fullstendig helt annet som trengs!

   Full respekt for Barnekonvensjonens og Straffelovens og Grunnlovens total-forbud mot bortførelse av barn fra sin far eller mor - og mot tortur, terror, falsk dokumentasjon, falsk familiestand, osv. Det eneste lovlige og ikke straffbare unntak er med prinsippene for nødverge og rettssikkerhet fullstendig respektert og ivaretatt!

   Bare en eneste dag å akseptere det politiske "barnevernet" er å akseptere de groveste grove forbrytelser i offentlig regi overfor barn, foreldre, samfunnet og verden!
   Offentlig - inklusivt politisk og juridisk - organisert kriminalitet er ulovlig og straffbart! Ulovlige lover, dommer og avgjørelser også!
   Absolutt ingenting vil være bedre og er nødvendigere som barnevern i Norge og verden enn fullstendig å straffe-forfølge og dømme og for evig og alltid å nedlegge det politiske såkalte barnevernet, inklusivt såkalt barnefordeling, og dets medvirkende i fortid og nutid. Dette er det faktiske og reelle forholdet.

   Det er bare grov kriminelle mennesker som kidnapper og fangeholder barn! At noen av de tror at det er en menneskerett eller ivaretar barnets menneskerettigheter er vel dessuten utrolig så sykt?

   Ethvert lovlig barnevern må for å kunne være lovlig være et familievern og befinne seg med god margin innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor, som i dagens Norge!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1641078266166709/

   Ove Knarvik:
   støtter 100% opp i det du skriver. all forskning på området støtter også opp om dette

   Rønnaug Johansen:
   Frustrasjonen og sinnet over hva som skjer er nesten ikke til å bære . Hva gjør vi ? Konkret ? Er det mulig å få til en samling ett eller annet sted i landet vårt ? Invitere så mange Fagfolk som mulig og virkelig komme frem til en konkret aksjon eller protest . Er jeg naiv som tenker slik ? Føler iallefall at jeg snart er desperat nok .

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2012:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205669005459173

   Mange refeksjoner i denne artikkelen av Fridtjof Lind Solbu. Mange kommentarer til den også. Problemet er sentralt - og katastrofalt, hvor meget det enn forties eller bagatelliseres.

   Forståelsen for at problemet alltid har vært og fortsatt er kriminalitet i offentlig, inklusivt politisk og juridisk, regi som må og skal kompetent straffe-forfølges, men som likevel enda ikke blir det, er imidlertid enda for svak.

   Gå inn på linken og les - og kommenter. Her litt sitat:

   "Den andel av befolkningen som på en eller annen måte har vært i berøring med presumptive barnevernovergrep er økende. Befolkningen fylles bokstavelig talt opp av eksisterende og forhenværende institusjonsbarn, fosterhjemsbarn og foreldre som har mistet sine barn ved omsorgsovertakelser. Enda mange flere familier har uavhengig av utfall vært igjennom traumatiske perioder med barnevernet. Legger vi til venner, slektninger og kolleger av alle disse blir antallet berørte mangedoblet. Foreldre som blir fratatt sine barn er ikke lenger en fjern tanke. Nå kjenner de fleste noen som har hatt et uvennlig møte med barnevernet. Følelsen av at noe er galt kleber seg fast i nordmenns kollektive bakhode. Folk spør seg: Hvor skal det hele ende? (...)

   Familiens frihet er en direkte forlengelse av den personlige frihet. Familien skal være et friområde for statens lange arm. Familiens privatliv er et enemerke, et «hellig» territorium som samfunnet må ha respekt for. Samfunnet må regelrett gå på gummisåler i møte med familien. Familien er samfunnets viktigste byggestener, her møtes individet og kollektivet. Mister samfunnet respekten for familien, vil samfunnet selv gå i oppløsning.

    Vi står med andre ord overfor to prinsipper som står mot hverandre: 1) samfunnets plikt til å påse at barn har det bra, 2) respekten for familiens privatliv. (...)

   Det følger makabre konsekvenser med det å la barnevernet sveipe alle gråsonetilfellene. Ta f.eks. omsorgsovertakelse: Uansett berettigelse eller manglede berettigelse i det å ta et barn fra familien, er tvangsmessig omsorgsovertakelse den mest inngripende reaksjon fra det offentliges side. Det hensetter foreldrene i dyp sorg. Ingen straff man kan dømmes til som følge av kriminelle handlinger kan måle seg med det å bli fradømt sine egne barn. Straffen for å bli vurdert som for dårlige foreldre blir om mulig større enn for drap. Man kan miste et barn ved sykdom eller ulykke. Men også det å miste et barn til barnevernet er mer tragisk enn hva de fleste kan fatte. Ofte knytter det seg usikkerhet og uenighet til hvorvidt barnet faktisk vil få det bedre som følge av en omsorgsovertakelse. (...)

   Motsatt eksisterer det ingen usikkerhet om hva foreldrenes skjebne blir som følge av å miste barnet: Deres liv faller i grus og blir tømt for mening, deres glede slukner, savnet og sorgen blir umenneskelig å bære."

   http://gaupe2000.blogg.no/1428692532_nr_er_det_rett__ta_ba.html
   Når er det rett å ta barna fra foreldrene?
   Barnvernet er i hardt vær. Det kommer avsløringer om lidende barn som ikke får den hjelpen de tre...
   gaupe2000.blogg.no

   *

   Tone Kristin Syversen:
   Flott Rune. Vi blir stadig sterkere vi som hvet hva det er å lide nöd

   Johan Haldor Soygün:
   Flott Rune

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, noe yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe yr og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Det samme videre utover eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden, med ned til 7 pluss-grader frem mot klokken 23 og midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2015 shared Sedef Mustafaoglu's video:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/998287480192181/

   Marius Reikerås på Tyrkisk tv i dag, hvor debatten om <Norges brudd på menneskeretten igjen er tema, for 12 millioner seere.

   https://www.facebook.com/sfm42/videos/10153742115006189/

   Sâ bra koss dem har lagt fram..

   *

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Synes er ikke er bra de tar barnet fra fam og så får de fosterhjem til å ta de som att barna er dems og stoppar samväret till de ikke vil mer på grund av at de synes blir for mye salu med fostermor jeg vart der selv så jag vet vad jag snakker om...

   Rune L. Hansen:
   Synes du det er bra at barna blir kidnappet, er det det du sier, Solgunn Ingrid Nedregård?

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Nei jeg endret det for kom fel på testen. .. jag har mista min datter når hun var 2 1/2 mnd og jeg har ikke sett henne på 8 år for jeg fikk 0 samvær I året

   Rune L. Hansen:
   De torturerer og ødelegger både barna og foreldrene, Solgunn Ingrid Nedregård! De later som de har lov til det, men det har de selvfølgelig ikke.

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Men har dummare lov å gi 0 samvær forde min datter ikke vil sier fostermor og da kunne ikke dummare tvinga henne... men jag tror er att fostermor som juger for hun vil ta fra meg loven till å se henne for hvorfor har ikke bv sett noe heller hört noe om det uten for fostermor som sier det... Og att det var ikke noe jeg hadde gjort men min datter ville ha kun en fam sier hun...

   Rune L. Hansen:
   Nei, de har ikke lov til det. Men de tror de er smarte når de bruker ulovlige lover og regler.

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Sant så sant... : )

   Trond Emil Jortveit:

   every-day.jpg
   Trond Emil Jortveit's photo.

   Erling Peder:
   De som kidnapper barna fra foreldre, er syke mennesker og de må bures inne så snart som råd er. For det er kun ondskap og uforstand i deres sinn . : )

   Rune L. Hansen:
   Ufattelig for mange i verden at dette har kunnet foregå i et tilsynelatende, og hovmodig, opplyst land! Og enda vet de bare litt av alt det umenneskelige og groteske med det norske terror regimet!
   Det har vært pøst på med olje-penger og propaganda for å skjule, forfalske og bagatellisere hva som har foregått!
   Det norske folk har aldri valgt eller villet en slik kidnapper-, terror-, og tortur-virksomhet, før den med makt og penger ble industrialisert og byråkratisert med karriærer og fagforeninger, osv., men den har blitt tredd ned over hodene på alle og enhver! Til tross for både hva Menneskerettsloven og Straffeloven og Norges Grunnlov sier!

   Trond Emil Jortveit:
   Fra 1960 er Norge gått fra å være et kristent land til å bli et sekulært samfunn . Barnevernet har ingen respekt for barnas religion og familie : (  Dette fører til at vårt samfunn går mer og mer i oppløsning . Familien er det viktigste i et samfunn og staten skal respektere familien . Norge er ikke et Diktator styrt land , men barnevernet jobber som om de skulle være en Diktator : (  Dette dreper landet vårt : (

   Rune L. Hansen:
   Ikke et diktator-styrt land, men et nepotisme-styrt terror-regime, som utplasserer nøkkel-personer i alle instanser - og pøser på med våre olje-penger, falskhet og propaganda.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205674448955257

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Så bra 😀

   Rune L. Hansen:
   Men norske politikere later fortsatt som at det er bare bagateller. Og når noen av de sier noe later de som at de er for dumme til å forstå.

   Věra Galovičová Kuncová:
   : (  ... novodobí fašisti, hrůza...

   : (  ... Modern Fascists, horror...
   Automatically Translated

   
---
---

   Kathrine Haugen, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/1019092374808443

   Jeg og en kompis diskuterte penger her om dagen - og det ble så klart for meg at vi har faktisk en form for planøkonomi her i Norge.

   Det vi skal produsere er gode og produktive samfunnsborgere, og staten lager arbeidsplasser som skal sikre at våre barn vokser opp og blir de borgerne som gagner nasjonen på best mulig måte. Stoltenberg-regjeringen laget rundt 850 nye stillinger innen barnevernet (i en periode) og når man ser på alle de andre profesjonene som er laget for å opprettholde den sosiale orden, som professor og jurist Tove Stang Dahl sier, så må de ansatte innen barneredningen snart begynne å komme i et 1:1 forhold til barna de skal regulere.

   Raundalen-utvalget sier at det har som etisk utgangspunkt å "svekke familiens makt og frihet slik at samfunnet kommer de mest sårbare barna til unnsetning". Det er ikke lenger slik at det er enkelte folkegrupper, som tater/romani - som skal assimileres inn i den herskende klasses forestilling om et moralsk høyverdig liv, nå er det "familien" - det vil si alle familier i Norge.

   Jeg tenker at det ville vært så mye mer lønnsomt om man hadde laget fabrikker og produsert kleshengere - at man hadde ansatt sosionomer, barnevernere, kriminologer, psykologer og alle de andre positivistene i fabrikker som faktisk skapte noe - samme hva egentlig - bare de hadde holdt seg borte fra ungene.

   *

   Kristian Dirdal:
   Det er bare det at denne massen på regulativlønn hadde ikke maktet å møte tidligt og så stemplet inn for å lage disse kleshengerne! Rutinearbeid der klokken og antall utgjør dyktigheten ligger ikke for disse, her er det prestisje og inbillningen av å bety noe som står i høysetet, for her har du med mennesker som liker å være betydningsfulle!

   Kathrine Haugen:
   Hva om regjeringen sa at fremtiden ligger i kleshengere? At vår fremtid som nasjon er avhengig av at man får hengt klærne sine på akkurat disse fantastiske klehengerne. Så kunne man laget fleksitid - man kunne laget høgskolestudier i kleshengervitenskap, man kunne betalt like god lønn som i barneredningsbissnissen. Alt er jo konstruksjon av fortelling, så om man hadde konstruert en slik diskurs, så kunne man nok klart å få denne massen av "arbeidere" bort fra barna. Om man samtidig satte ned et ekspertutvalg som sa at de har funnet ut at barn er uinteressante - de er ingenting å forske på - det man trenger hjernene til nå, det er å utforme den optimale kleshenger.

   Bodil Østmo-Sæter:
   : ) : ) : )

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   : )

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   så det for meg..... : (

   Solfrid Mørch:
   Stoltenbergregjeringens nye stillingeropprettelse av 850 nye stillinger i barnevern; en form for "barne - oppdrett" med formål for hva - skape arbeidsplasser?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Vel heller i tankegangen ingen kan si at vi ikke gjør noe.

   Rune L. Hansen:
   Aksept for kidnapping av barn setter en uendelighet av makt, karriærer og penger i sirkulasjon! I og med terror, tortur, traumatiseringer, kastevesen, osv.

   Hilmar Sliten Forbutt:
   Ja det var skape arbeidsplasser som var målet, men vi må jo også få vasket dise klærne som skal henges opp på kleshengene, ikke bare vaskes alt skal stykes også ferig brettes leveres på døren til alle der begge må jobbe for å få endene til å møtes, der er et problem som blir oversett, ikke alle har tid for barna skal ut på ting og tang der foreldre skal kjøre, nei de skal kjøre disse som sitter og lager mye problemer for foreldre, de skal gjøre noe positivt for foreldre ikke sitte med makt og fjerne barna

   Arild Holta:
   Jepp. Planøkonomi kombinert med noen eiendomsprivilegier. Sånn sett er det som fascismen, men hvor enhet er byttet med likhet. Vi er alle blitt brikker i "de stores" spill. Vi som ikke passer til å være brikker forsøker de diagnosere.
   Positivisme er vel ikke et spesielt godt begrep for å beskrive sosio-bablere og psyko-bablere? Da faller vel hele naturvitenskapen sammen med bablerne?
   Problemstillingen løses vel bedre gjennom å sette fokus på naturlige rettigheter kontra konstruksjonisme basert på kvasivitenskap.

   Vegard Tilrem:
   Barn er medfødt en fantastisk fødselsdagsgave...
   En Mor, og en Far...
   Derfor skal mannen forlate sin mor og sin far, finne seg en Kvinne å Leve sammen med, som om de var ett kjød, skapt av Gud til å være ett, skapt i Guds bilde...
   Til Mor og Far skapte ham dem...
   (Les Barns Beste : ) 
   Forordningen er Hellig..
   Det Gud har føyet sammen (og resultatet av det), skal intet menneske skille ad...
   Dette er og ivaretatt av rent verdslige lover som fks. FN,s Barnelov, EMK artikkel 16.3 mfl.:
   Artikkel 16.3)
   Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

   Bjorn Hannaas:
   Jeg har foreslått en vernet bedrift for helsebyråkrater, der de kan legge kabal eller noe annet de behersker. Evt gi dem trygd. Hovedsaken er å holde dem unna helsevesenet, så de ikke får gjort ugagn der.
   Det gjelder i grunnen ganske mange av byråkratene, også innen andre områder. Lukk dem inne et sted de ikke får drive med faenskap

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Ja, dessverre kan de ta så mange liv de vil, inkl min kjære ektemanns liv, uten at det får konsekvenser for dem... bare for oss andre.

   Kjellaug Dolles:
   Men de er jo allerede ansatt i en vernet bedrift! Replikk til Bjørn Hannaas!

   Kathrine Haugen:
   Det er bare så fascinerende - hva er det man produserer, hva er det man lager i løpet av et liv? Nå er jo jeg veldig heldig som kan lage film (eller kan jeg det? det er sikkert noen som mener at jeg ikke kan det særlig godt...) men jeg kan i alle fall ha en idé og prøve å realisere den. Jeg har jo også satt noen poteter, og jeg liker hester, så jeg kan kanskje bli bonde om alt går rett vest. Men tanken på å skulle gå inn i folks hjem, inn på barnerommene og med et kritisk blikk studere og lete etter avvik - noe jeg mente var feil. For så å gå på kontoret og skrive ned min egen justerte fantasi om hva jeg hadde sett. Alt negativt selvgølgelig - og så sette igang "tiltak" i en annen persons familie - MOT deres vilje?! Hva er det for en jobb - det er ikke en jobb - det er en diagnose.

   Solfrid Mørch:
   Vet hva du snakker om - og skal lage ei lita lettfattelig "lefse" (bok) om hvordan dette skjer.

   Bjorn Hannaas:
   På høy tid å anerkjenne grov psykopati som en "alvorlig sinnslidelse". Da vil man ha juridisk grunnlag for å sperre dem inne. De er jo også "uten sykdomsinnsikt, og uten utsikt til bedring".

   Solfrid Mørch:
   De fleste psykopater sitter i maktposisjoner - å være psykopat er å forlange kontroll og å demonstrere sin makt, anyway: ))

   Kari Anne Solem:
   I mitt yrke må vi trå inn i folks mest private sfære for å yte hjelp, men det å trå inn i noens hjem for å lete etter feil og vekte alt negativt, - nei det blir for sært. Kikkere og dyneløftere med en sterk trang til å unormalisere enhver atferd, samt at de ser seg kallet til å belære alle andre hva som er rett og galt.

   Hilmar Sliten Forbutt:
   Jeg vil ha det slik og du vil ikke , vi er forskjelige heldig vis, men disse vil lage A4 mennesker ut av alle, det går bare ikke for vi er ikke roboter noen av oss, livet er langt og med mange feller, jeg tro nå jeg har tråkket idm alle sammen , men harlær en del av det, men det kan ikke lære vidre for andre må gå i sine feller, dt kan ingen gjøre noe med for ingen er A4 mennesker

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke A4-mennesker de vil ha eller det handler om at de vil ha. De har ingen som helst reelle normer - minst av for seg selv og sine egne kidnapper-handlinger.

   Marianne Skoge:
   Hvordan kan dagens "elite" på barn, snu ryggen til 60 års forskningsresultat som konkluderer med at adskillelse barn og foreldre gir alvorlig skade på de fleste barna som varer livet ut.
   De fleste fosterbarn har store skader, at de burde vært på heldøgns institusjon. F eks denne ungdommen her, som selvskader seg. Vedkommende blir ikke engang tatt med til lege.... Skadene skjules..

   selv-skade.jpg
   Marianne Skoge's photo.

   Vegard Tilrem:
   Det gjør de i sosialismen, og ateismens navn...
   Ved å degradere menneske fra å være ukrenkelige Gudommelige vesener, til og likestilt med dyr, for derigjennom kunne utnytte dem kommersielt på samme vis...
   Fremforalt var det viktig å få fjernet Kristen formålsparagraf innenfor skoleverket... Altså komme bort fra at vi er skapt i Guds bilde, til å oppdras til nå å være skapt i EU,s bilde (fremelske vinne og konkurransemennesket).
   Fri flyt av varer, tjenester, personer, og kapital...
   Således gjør de også Barn til en handelsvare i tiden...
   Skapt i EU,s Bilde....

   Eva Tangstad:
   Kunne ikke vært mere enig.

   Pål Gråbein:
   I tillegg til å lage "arbeidsplasser" som i hovedsak skal tjene til å terrorisere egen befolkning, så er det også svært viktig å sørge for at flest mulig er på statsmaktens lønningsliste (og forøvrig er like nedsyltet i gjeld som alle andre). Slik sørges det for at minst 50% av befolkningen ikke tør å opponere mot staten. En biter jo ikke hånden som gir en mat.

   Kathrine Haugen:
   Jeg er litt opphengt i Tove Stang Dahl akkurat nå, men det er fordi hun ser hva det er dette systemet er, og hun sier det på en veldig bra måte. Hun sier: "Behovet for intern sosial kontroll, like fullt som ønsket om å hjelpe samfunnets svake, ligger bak veksten i statens makt og myndighetsutøvelse. Nå, som i laissez-faire-epokens tid, ligger det i behovet for å sikre den sosiale orden en kilde til utvidelse av den offentlige sektor som delvis renner på tvers av samfunnets offisielle ideologi om sin stat". Den er så bra at jeg må klippe den ut og dele den lenger opp på siden min;-)

   Arianne Høvik Christiansen:
   Så forferdelig enig i alt det du skriver, Kathrine. Men skulle ønske det ikke var nødvendig å være enig i noe så katastrofalt sant, som det blidet du beskriver om hvordan staten har planlagt og satt dette regimet ut i livet. Ja, jeg og mange flere har fått samme "beskjed" til oss selv, gitt fra både fornuft og noe større utenfor bare fornuft. Stoltenberg regjeringen fikk satt fortgang i prosjektet, og det handler i det store og hele om sosial utrenskning, få alle over i produksjonslinjene. Fjerne uønskede typer individer fra oppdragerrollen, med den ideologi, at mennesket kan dyrkes fram, formes, eltes og bakes i statsovnen. For derretter å bli nyttige idioter for staten i en eller annen jobb når de blir voksne.

   Rune L. Hansen:
   Hensikten er mere å kunne kvitte seg med hvem som helst, enkelt og effektivt. Av hvilkne som helst grunner. Det er mange som har det ønsket.

   Vegard Tilrem:
   Hvor lykken (og efterhvert menneskeverdet) udelukkende måles i og efter brutto, og netto Nationalprodukt (den ateistiske sosialistiske Stats mål på lykke)...
   Og Der... Nettopp Der, er ikke veien lang til Autanasi....

   Kathrine Haugen:
   Jeg tror ikke det er en "hjerne" som sitter og planlegger dette. Jeg tror det ligger i vår natur at vi ønsker kontroll. Grunnen til at barnevernet ble et statlig ansvar lå i at borgerskapet var redd for både pest og kolera fra arbeiderklassen som levde under dårlige forhold i byene i slutten av 1800-tallet. Og så var man redd for at arbeiderne skulle gjøre opprør og kaste omkull den sosiale orden. Bernhard Getz var jurist og nyfrelst kriminolog - han skrev så og si hele den første barnevernloven alene og den ble godkjent uten særlige protester.

   Vegard Tilrem:
   https://m.youtube.com/watch?v=_jGxeEp7L8Q
   Jens Bjørneboe om makt og religion
   youtube.com

   Vegard Tilrem:
   All makt korrumperer...
   Absolutt makt korrumperer absolutt !
   (Montisque, sitat)

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra østlig retning, dus lys blålig himmel og 8 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med 10 henimot klokken 13. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Plukket inn blandt annet hageblåbær og Victoria- og Excalibur- og Shiro-plommer i dag. Det blir store mengder av Victoria-plommer, til tross for at det her er et dårlig år for både plommer og epler og flere slags frukt og bær. Det blir bare så jeg får plukket inn og bearbeidet litt Victoria-plommer. Jeg kikker og noterer litt innom Facebook, men de daglig nye store mengder med vitnesbyrd om den politiske kidnapper-mafiaen i Norge sin livs- og samfunns-ødeleggende terror og tortur er fortsatt og i stadig stigende grad altfor altfor meget til at jeg kan kunne makte å gjengi det her. Mørkt med stjerne-himmel og 7 pluss-grader klokken 21. Derefter noe vind og omkring 10, og sterkere vind og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/998629740157955/

   Raundalen-utvalget sier at det har som etisk utgangspunkt å "svekke familiens makt og frihet slik at samfunnet kommer de mest sårbare barna til unnsetning".

   Det er ikke lenger slik at det er enkelte folkegrupper, som tater/romani - som skal assimileres inn i den herskende klasses forestilling om et moralsk høyverdig liv, nå er det "familien" - det vil si alle familier i Norge.

   - Kathrine Haugen

   Et moralsk høyverdig liv vil vel si å utøve terror, inkvisisjoner, traumatisering, tortur, etc. overfor barn - foreldre - og samfunnet? For å mishandle alle og enhver mest og best mulig? Har barna, foreldrene og samfunnet godt av en slik politisk ideologi?

   *

   Arild Holta:
   Det forteller noe om det politiske klimaet i Norge at han kan slippe unna med slike uttalelser.

   Rune L. Hansen:
   Foreløbig så slipper de jo unna med alt og hva som helst!
   Jo verre dess bedre?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1641625069445362/

   Jane Kile:
   Dette har ho helt rett i. Jeg var selv tilstede da NOU 2015:7 ble overlevert Kommunalministeren, Og jeg møtte han såvidt i Arendalsuka også, og jeg ba han lese gjennom den nøye, fordi det som står skrevet i denne rapporten, og den politikken som de her unnskylder og kaller en skamplett er nøyaktig det samme som foregår i dag.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205679483921128

   Amine Samier:
   Hei Rune er dt demostrasjone i dag eller morgen ??? Takke

   Kjellaug Dolles:
   Ja, det er litt av et utvalg! Maktmennesker=Barnevernet som følger "Bibelen" sin!!!

   Kristian Dirdal:
   Det følger jobb med ideologien, og Magne Raundalen har lagt føringer før, og da var det den frie barneoppdragelsen som stod i høgsetet! Hvor mange har gått i en alt for tidlig grav på grunn av disse teoriene er det ikke mange som vet, men det er mange etter som normer og grenser har smuldret!

   Rune L. Hansen:
   De er iallfall grov kriminelle som må straffe-forfølges og dømmes i henhold til loven. Men ikke av sine egne dommere.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vind og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vind først utover formiddagen, derefter mindre overskyet og oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Nokså overskyet og vind for det meste videre utover eftermiddagen. Halv-mørkt, et vind-drag og 10 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt klokken 20. Tilberedning av plommer i dag. Derefter står blandt annet en stor full banan-eske med bergamotter ( ekstern ) for tur, iallfall litt av den.
   Å innskrive fra Facebook og Internettet har jeg ikke særlig med krefter og helse til i disse dager. Til tross for at det er mye jeg gjerne ville ha hatt med her. Det er ikke bare "klipp-og-lim", men meget mere arbeide med det. Jeg vil ha det mest mulig enkelt presentabelt her i dagboks-notatene. Hva som er beste formater og presentasjoner på Facebook og andre steder på Internettet må bearbeides for å passe inn i formatet og formen for dokumentasjon her. Særlig for å være enklest mulig også i formatet. Jeg bruker for det meste særlig det gamle pc-programmet Nvu i dette arbeidet. Her er, som et eksempel, en link til en av meg enda iallfall ubearbeidet postering med kommentarer fra Facebookekstern. Fra noen dager tilbake, en postering med kommentarer som alt og det hele lett forståelig og typisk nok ble slettet av den som gjorde posteringen.
   Mørkt, vind-drag og omkring 10 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vind-drag og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 02.30 i natt. Derefter regn og 8 en kort stund. Derefter mørkt, vind og 10 igjen. Overskyet med et vind-drag og 11 frem mot klokken 10. Regn og yr og 10 fra omkring klokken 11.30 til henimot 14-tiden. Overskyet og tildels noe yr videre utover eftermiddagen. Dunkelt og yr klokken 19. Derefter mørkt og jevnt med regn, med fra 10 til 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Bjørg Brennan, 05.10. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1032476200136387/

   Kuttet uføretrygd til varetektsfanger. - Farlig for rettssikkerheten
   http://www.dagbladet.no/2015/10/05/nyheter/innenriks/uforetrygd/kriminalitet/41191673/
   Forsvarer reagerer.
   dagbladet.no

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Dette bryter med menneskerettighetene. Art 6 sier at man skal anse alle uskyldige til retten har rettmessig dømt en for skyldig.

   Rune L. Hansen:
   Det sorterer vel blandt annet under ulovlig dobbel-straff også?

   Finn Kristian Halvorsen:
   Alle skal anses uskyldige til det er bevist skyld i en sak. Man har ikke loven med seg for å ta fra noen en trygderett, uten at man er funnet skyldig. Mistanke gir ingen rett til heller fravikelse av noens rett.
   Erikson angriper folket og da egne velgere i stor grad, på samme tid som han gir urettmessig full pensjon til våre nye borgere som ikke har bidratt i felleskassa for grunnlaget for våre pensjoner. Ufaglært kjeltring som ljuger så det renner av han.
   Det er ikke dobbelstraff, da man ved varetekt, ikke er straffet for et forhold.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men selv om vedkommende blir dømt skyldig så blir det ikke mere lovlig av den grunn. Da blir det blandt annet en ulovlig dobbel-straff. Pluss blandt annet et ulovlig inngrep i eiendomsretten, i henhold til EKM / EMD. Jeg sier blandt annet, for det er ofte slik at en eneste menneskeretts-forbrytelse i offentlig (inklusivt politisk eller juridisk) regi automatisk innebærer eller medfører flere. Og samtidig også kan bli og blir brukt for å "skjule" andre eller flere.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten - likså ille og katastrofalt er det blandt annet at en i dagens Norge i stor alminnelighet blir ansett, straffet og dømt skyldig uansett hvor uskyldig en er og kan bevise at en er! Med løgner og halv-sannheter, ofte også påplusset med blandt annet diverse slags sjikane og hvitvasket sjikane fra dommerne. Samtidig som deres medspillere derefter ofte ivrig viderefører dommernes ulovlige og straffbare handlinger.
   Hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge er gjennom-korrupt, mildt sagt - i politisk regi!

   
---

---

   Fortsettelse fra 05.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/998629740157955/

   Arild Holta:
   Det forteller noe om det politiske klimaet i Norge at han kan slippe unna med slike uttalelser.

   Rune L. Hansen:
   Foreløbig så slipper de jo unna med alt og hva som helst!
   Jo verre dess bedre?

   Arild Holta:
   Familiens frihet er ødelagt i 80 år. Når eldre fikk pensjon, så fikk ikke deres omsorgsarbeider i nær familie noe som helst. Når man bygde institusjoner for å fjerne eldre fra familiene, så fikk ikke de som tok seg av sine gamle hjemme noe som helst.
   Deretter er det gått slag i slag. Den seksuelle "frigjøring" ødela ekteskapene sammen med støtteordninger og demonisering av mannen.
   På 80-tallet sluttet onkler og tanter å være noe å bry seg med.
   Kontinuerlig har de kriget mot mannen.
   Nå er det det siste bånd - mor og barn - som skal knuses.
   Dermed er smerteterskelen kommet så ekstremt høyt at det ikke går lengre.
   Da trenger man at menne og kvinner sammen tar motkampen.

    Rune L. Hansen:
    Det norske folk har aldri noensinne bedt om eller ønsket en slik kidnapper-politikk!
    Kanskje vi skal stifte et politisk parti som tilbyr gratis parkering til alle og enhver? Med et slikt og lignende valg-flesk kan det vel bli meget populært? Samtidig som vi sier ingenting om hva den egentlige hensikten vår er!

   Michal Rozkydálek:
   We, Czechs, support you to defeat Custodial Mafia that has infected Barnevernet! And, we beg for your support for Dennis, David and Eva Michalak reunite, too. Thank you.
   https://www.facebook.com/events/1504695363187136/

   tsjekkia-stop-barnevernet.jpg
    06 OCT Join Vraťte naše děti!
     Tue 5 PM · Hellichova 1, Praha 1


   Irene Jeanette Larsen:
   God bless u al, in name of Jesus Kristus.

   Ove Knarvik:
   Jeg har poste mye på timelinen til Magne Raundalen, litt fakta og litt mine tanker, han bryr seg ikke og bare sletter det. Han utviser en utrolig feighet da han ikke tør møte meg til debatt om de tinga jeg har påpekt. Det er helt utrolig det han driver med, I fremtiden vil hans ettermæle huskes med avsky.

   
---
---

   Arild Holta, 07.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   
https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/999322580088671/

   Det spekuleres i om Tsjekkia vil kaste ut den norske ambassadøren grunnet barnevernsaken til Eva Michalakova.
   Men her benektes det visst:

   Prague to send protest note to Oslo over Michalak case on Oct 7 - ČeskéNoviny.cz
   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prague-to-send-protest-note-to-oslo-over-michalak-case-on-oct-7/1266637
   Prague - The Czech Republic will send a protest note to Norway on Wednesday over the decision to strip a Czech mother of her parental rights to her two sons, recently…
   ceskenoviny.cz|By ČTK (Česká tisková kancelář)

   *

   Rune L. Hansen:
   Det brukes selvfølgelig via forskjellige omveier av våre olje- og skatte-penger for å lokke og lure også andre lands politikere, instanser og grupperinger til å innføre "den moderne" eller "norske modellen" for barnevern i sine land. Det overrasker vel ingen? Virksomheten er jo uhyre smittsom - og uhyre godt egnet for allslags offentlig politisk mafia virksomhet! Og den politiske mafiaen i Norge rår over ubegrensede økonomiske midler!

   Det mange i sivil-befolkningen i andre land enda ikke forstår eller godt nok vet, er at den norske katastrofen lett også kan bli deres egen katastrofe - om ikke den norske stoppes fort og grundig nok!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra artikkelen, oversatt til norsk:
   "Sobotka sa han anser beslutningen opprørende i lys av en tidligere avtale om saken. Han sier beslutningen var hensynsløs til moren og den biologiske familien.
   "Moren må bruke alle muligheter til å påklage vedtaket innen det norske rettssystemet nå. Den tsjekkiske regjeringen er forberedt på å hjelpe henne i dette, og også for å støtte henne i den mulige innlevering av en klage til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg ," han sa.
   Michalakova har vært uten hell streve for å få sønnene tilbake i lang tid. Guttene, David og Denis, er seks og ti år gammel nå, henholdsvis. Begge ble født i Norge. I de siste årene har de blitt oppdratt separat i forskjellige fosterfamilier.
   Den tsjekkiske regjeringen har gjentatte ganger oppfordret norske representanter til å revurdere Michalak fall respektere et ønske fra boys' mor og gjenforene familien."

   Linda Skoge:
   Greit med oversettelse : )

   Amine Samier:
   Så bra håper i hele verden skal kaste norske ambassaden i hvor de er så håper Gud fri barna

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205687818729493

   Bouchane Abdelkarim:
   the world knew that Norwegian system is based on hypocrites, Norway is ruled by hypocrites ignorant incompetent people. the are a kind of Mafia knows how to cheat their own nation and use their naivety. because of this brains Norway get itself so many enemies around the world. the political and other lands politicians call Norwegian politician for cowboys who buy everything with money they present money before their brains, Norway need renovation or revolution

   Bouchane Abdelkarim:
   verden visste at norske systemet er basert på hyklere, Norge er styrt av hyklere uvitende og inkompetente mennesker. De er en slags mafia som løy og lure sin egen nasjon og misbruke nordmenn naieviteten. på grunn av inkompetant arrogant politikk og styring av dette landet. Norge har til nå mange fiender rundt verden. de europeiske politikkere og verdens ledere kaller norsk politiker for cowboys som altid kjøper alt med penger. de tilbude og representerer penger før deres hjerner. Norge trenger oppussing eller revolusjon. bevise på at norge betyr ingenting i verden er at ingen av verden ledere besøke norge slik som skjer daglig i andre land.

   (...)

   Einar Karlsen:
   Mange land mener nok det er opp til foreldrene å mishandle egne barn, selv om de bor i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke foreldrene som mishandler eller foruretter barn i Norge, Einar Karlsen! Det er det politiske "barnevernet" som på det groveste gjør det!

   Rune L. Hansen:
   Både i Norge og alle andre land, til alle tider, er det foreldrene og familiene som verner og beskytter barna. Og politi og andre som hjelper til når, hvis og der det trengs. Uten sine begge foreldre og sin familie - og en slik samfunns-beskyttelse - er barna ubeskyttet! Foreldrene også!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.10. 2015 shared Tomáš Zdechovský's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153040812591875

   Mitt inntrykk av de politikerne jeg har møtt fra andre land, er at de står opp mot undertrykkelse.

   Mange av dem kommer selv fra regimer som har utført grove overgrep mot egen befolkning, og derfor verdsetter de demokrati og menneskerettigheter basert på de erfaringer de selv har gjort seg.

   Nå retter stadig flere av Europas toppolitikere nesen mot Norge, og spør hva slags regime vi egentlig bor under.

   Spørsmålet er så defintivt på sin plass, fordi den norske byråkratiske og juridiske eliten bruker en urovekkende høy andel av sin egen befolkning, som forsvarsløse brikker i et kynisk spill.

   Mennesker blir brukt til å opprettholde en maktsentrert symbiose mellom dommere, advokater og andre utøvere av det vi kaller for "rettsstaten".

   Dessverre er dette spillet som utføres blodig alvor, og ødelegger for så uendelig mange mennesker.

   Som i ethvert undertrykkende regime, går det en grense for hva mennesker tillater, og nå har Norges arroganse nådd en grense hvor stadig flere av Europas toppolikere protesterer.

   Det er bare å ta en titt på Thomas Zdechovsky forsidebilde,så skjønner man raseriet mot Norges menneskerettsovergrep.

   Og han har unison støtte fra veldig mange av sine kollegaer i EU palarmentet.

   For å sette det i perspektiv :

   Thomas Zdechovsky er en del av lovgivende forsamling for nærmere 550 millioner menesker i Europa.

   I Norge bor det 5 millioner!

   norske-flagg-besudlet.jpg

   Tomáš Zdechovský's photo.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Kjempeflott info og kommentar, Marius!!!

   Birte Løvaas Bødtker:
   Sannheten. Enkelt og greit. Veldig flott skrevet Marius Reikerås.

   Reidun Bakken:
   Ja, det er nok vanskeligere for de norskfødte å slåss mot dette regimet for her i Norge er det ikke mye støtte hverken hos politikere eller andre for å stoppe galskapen.

   Anja Gabriele Neske:
   Nordmenn er verdens dårligste demonstranter. Vi står med lua i hånda og nikker stumt. Ut og demonstrere? Nei, for tenk om noen ser oss.
   Hvordan har vi blitt så blindt lydige? De skulle prøvd seg med bv à la norsk i andre land, og det ville blitt enorme opptøyer.
   Vi nordmenn er så redde, og med rette, for vi vet at jantelov og bygdedyr lever, vi vet hvem som sitter med makta i kommunen og lokalsamfunnet, og vi vet at en liten og anonym melding er nok.

   Herman Krystad Lindstad:
   Så gjerne jeg ville si:
   Dette er ikke våre politikere og deres medløpere, men må i stedet tilføye: Det finnes mye mer som skulle ha vært belyst og fremført i full offentlighet!
   Vi har ikke en eneste politiker med internasjonalt tilsnitt!
   Vi har heller ikke mange som er i stand til å løse oppgaver her hjemme!

   Rune L. Hansen:
   De inter-nasjonale politikere politikere "Norge har" er sponset og utplassert av sine mafia-venner med våre olje-penger. I og med den samme hensikt som nasjonalt: Å opprettholde og videreføre sin mafia virksomhet og sin impunity!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2015 shared Ivo Zajic's post, via Parents against Barnevernet - Norway steals children:
   https://www.facebook.com/groups/1545130805735630/1635596726689037/

   Ivo Zajic, 07.10. 2015 to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153040157356875

   Dear friends, I really think the "Barnevernet" bastards should not get away with what they do to children and parents. Especially if I am dead sure they are lying and making things up. I wonder if the Czech government has the power to send down security force to get our children back or to kick out Norwegian ambasador who speaks like Nazi criminal Goebels, or if some volunteers have to take over somehow.... But what is going on must be stopped

   *

   John Terje Henriksen:
   We apreciate all the help we possibly can get against Barnevernet and all the violation of Human Rights..... please increase the pressure to maximum power aganst the Norewegian arrogant Goverment....

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med oppmot 11 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Derefter lett regn og 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Det samme videre med mellom 10 og 8 frem mot klokken 21 og mørkt. Det samme bare med mere regn videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205695670885792

   Fortsatt ikke et eneste selv-erkjennende ord fra den politiske kidnapper mafiaen sin side.

   Full isfront mellom Norge og Tsjekkia: Trekker ambassadørens invitasjon etter barnevernssak
   http://www.dagbladet.no/2015/10/08/nyheter/politikk/barnevern/41413405/
   - Saken har fått mye oppmerksomhet i tsjekkiske medier, sier Norges ambassadør i Tsjekkia.
   dagbladet.no

   *

   Johan Haldor Soygün:
   Tror du dem ska göra det svaret är nej Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Hel-hjertede grov kriminelle hele den politiske forvaltningen i dagens Norge?

   Johan Haldor Soygün:
   Det är sant Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Ja, det virker som det. : (

   Johan Haldor Soygün:
   Helvetens regering som sitter man får skylla dem som har röstat den som lovar tema om barnevernet det partiet man ska rösta nästa val Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Et slikt politisk parti blir vel drept før de kommer i gang?

   Johan Haldor Soygün:
   Vad menar du med ?

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge vil ikke ha noen som helst innblanding i sine saker.

   Johan Haldor Soygün:
   Det ska bli hoppas jag snart vänster intresserad denna frågan

   Rune L. Hansen:
   Noen som ikke er medspillere til den politiske mafiaen? Som kan overleve?

   Rune L. Hansen:
   Det har blitt populær politikk å utslette mennesker i dagens Norge.

   Johan Haldor Soygün:
   Jag tror det varför tror du Sverige mera säkrare att leva svenska barnevernet är inte samma sak Sverige är saker lika stilling vårdnad om barn är 50% mellan kvinna och man hur Norge det bara kvinnor får ensam. Vårdnad

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingen er straffe-forfulgt enda, hverken i Sverige eller i Norge!

   Rune L. Hansen:
   Fra Straffeloven 2005 kap. 16. § 101:
   "For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal gruppe
   e) med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe."

   Sivil-befolkningen er en nasjonal gruppe.
   Kvinner og menn også.

   Iøvrig er dette bare en av diverse flere inter-nasjonale og nasjonale gjeldende lovbestemmelser med forbud mot bortførelse av barn fra sin far eller mor.

   Rune L. Hansen:
   Sammenlign for eksempel Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Johan Haldor Soygün:
   Jag håller med dig

   Johan Haldor Soygün:
   Bästa Rune L. Hansen 🇹🇷🇸🇪🇹🇷🇨🇿🇳🇴🇳🇴

   Marit Andreassen:
   Nei de snakker ikke, å vis de gjør så snakker de ikke sant..

   Bouchane Abdelkarim:
   arrogant mother F

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153042623651875

   Så nådde saken endelig norske medier. Norge kan ikke lengre holde på slik. Jeg har lest Fylkesnemndas vedtak, og det er en ren krigserklæring. Vedtaket er en hån mot våre menneskeretter.

   Full isfront mellom Norge og Tsjekkia: Trekker ambassadørens invitasjon etter barnevernssak
   http://www.dagbladet.no/2015/10/08/nyheter/politikk/barnevern/41413405/
   - Saken har fått mye oppmerksomhet i tsjekkiske medier, sier Norges ambassadør i Tsjekkia.
   dagbladet.no

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Endelig norske medier som skriver om de forholdene, og den parlamentarsiske krisen, som driver å bygger seg opp, mot Norge!! Nytter nok ikke å prøve å gjemme seg for dette faktumet her lenger.

   Tove Kristin Solberg:
   De norske etatene og politikerne bør kanskje begynne å reagere når europeiske land stadig vekk snur Norge ryggen og avslår diplomatisk vennskapsrelasjon og nå attpåtil svarer med å stenge våre ambassadører ute i kulda. Våkn opp Norge !!

   Tove Kristin Solberg:
   Har du sett denne her Anne Grete Axelsson, Elisabeth Bettan ; )

   Kim Hauge Bech:
   Publiser anonymiserte kopier av vedtaket, kan være interessant for hele norge og lese svadaet de kommer opp med.

   Kristian Dirdal:
   Vi får bare håpe, og så får vi norske følge etter i dragsuget, for det er mangt dette "vernet" med sine ansatte bør stå til rette for! Det skulle være helt unødvendige å ødelegge hele familier når en mor eller far er syk og ikke kan eller får ha foreldreansvar! Storfamilien er ikke syk, men blir syk av behandlingen denne staten bedriver ved hjelp av enn syk og pervers "ekspertise" ingen fornuftige mennesker med plettfri vandel, god økonomi skal under noen omstendighet behandles som forbrytere når de sloss for sin slekt, men slik er det i dette vesle landet under polisen, og det er kaldt som faen!

   Tove Kristin Solberg:
   Forhåpentligvis vil andre lands utestengelse av Norge og brudd på diplimatiske relasjoner få Staten til å våkne. Ellers er det noe fundamentalt feil på hele vårt rettssystem !! Vi kan ikke la en sinnsforvirret etat ødelegge for hele landet. Glad dette har nådd media nå - reaksjonene MÅ komme !! Våre politikere kan ikke la mafia og inhabilitet RÅDE lenger. BARN fortjener internasjonale menneskerettigheter.

   Bente Vik:
   Myndighetene bør kanskje gjøre noe med denne barneidustrien? Den er godt kjent. Og nå reagerer også utlandet. Og det med det rette...

   Greta Solheim:
   Siden avisa ikke gjengir noe som akkurat er til morens fordel, må vel det være en ypperlig sjanse til å kontakte journalisten og med det offentlig bestride det faktiske og rettslige innholdet i Fylkesnemndas vedtak. Kanskje du Marius - som hevder vedtaket er en krigserkæring - får tillatetse av mor.

   Unn Simonsen:
   Fint at du bringer slike saker til torgs, Marius!
   Våre politikere og myndigheter holder alt for mye skjult for oss vanlige på grasrota.
   Kjempeflott at du deler med oss så vi får vite litt om baksiden av den "daglige norske medaljen".

   Anki Øde:
   Fantastisk jobb du gjør, Marius. Det krever sitt menneske å pløye dette systemet. Bøyer meg i hatten ; )

   Atle Johan Løvaas:
   Norsk arroganse og Besserwissenheit som vanlig

   Atle Johan Løvaas:
   Ola Nordmann er en merkelig blanding av en som vet aller best men som samtidig trekker ned nisseluen sin for ikke å høre andres meninger. Disse dumme folkene nede i disse østeuropeiske kulturnasjonene som har fostret verdens største vitenskapsfolk og kunstnere jo ikke noe å høre på

   Olav Wendelbo:
   Eg skjønar ingenting!!

   Rune L. Hansen:
   Sitat, Arild Holta:
   "Det er bare tull at myndighetene på regjeringsnivå ikke kan gjøre noe. Politiet ligger under justisdepartementet, og justisdepartementet kan når som helst overlevere barna til Tsjekkia, sammen med utenriksdepartementet.

   Imidlertid griller media hver en politiker som forsøker blande seg, og babler om kommunenes selvstyre.

   Kommunene har selvsagt ikke selvstyre til å bryte menneskerettighetene."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1050476631653914/

   Marius Reikerås, 08.10. 2015:

   Vi opplever et helt nødvendig demokratisk opprør mot de grove menneskerettsbrudd som gjøres av den norske stat.

   Vi kan ikke leve i et samfunn der barn blir adskilt fra sine foreldre basert på grunnløse bekymringsmeldinger, der forvaltningsorganer kan beslutte tvangsadopsjon, der folk må gå fra husene sine uten mulighet til å få møte fysisk for en domstol, der folk blir fengslet uten lov og dom, der det offentlige kan jukse ufortrødent uten konsekvenser, osv osv.

   Noen få toppolitikere på Stortinget gjorde i fjor et realt forsøk på å ta grasrotas rettssikerhetsproblemer på alvor, men ble fort sablet ned av den såkalte juridiske "eliten". Med god hjelp av særlig TV 2.

   Men nå har såpass mange andre land reagert, at det ikke lengre vil være mulig for den juridiske ypperstekretsen å holde på med sine grove menneskerettsovergrep så mye lengre.

   Måten Norge har tirret på seg stadig flere land med sin arroganse, har allerde skapt betydelige diplomatiske utfordringer.

   Og selv Den Europeiske Menneskerettsdomstol har offentlig gått ut og gjentatt stadig sterkere bekymring.

   Det partiet som på Stortinget tar dette på alvor, vil tjene stort på det foran valget i 2017.

   Det tror i alle fall jeg.

   Det dreier seg om at folk er luta lei av å bli undertrykt og krenket av en dysfunksjonell rettsstat.

   *

   Odd Stenbakken:
   Disse menniskerettighetsbrudd er desverre blitt ganske alment i vårt samfund og gjelder flere desverre flere grupper, både unge og ikke minst de eldre. Dette er en skam og skammelig å erkjenne at det er vi selv som har skapt utvikklingen gjennom stemmeseddelen.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men ingen har gitt eller kan gi politiske partier eller representanter (og heller ikke dommere) lov eller rett til menneskeretts- eller myndighets-forbrytelser!

   Odd Stenbakken:
   Det er vel i de fleste tilfeller personer som er annsatt og godt betalt av offentlig sektor som står for overgerpene, men at dette ikke blir reagert på og får følger er en annen sak.

   Rune L. Hansen:
   Enhver representant for offentlig forvaltning SKAL være lovlydig.
   Menneskerettsloven har lov-bestemt, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   Og, at:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Rune L. Hansen:
   Altså skal ikke engang kunne tolkes annerledes.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, 8 pluss-grader, uten regn klokken 09.30 og 10 klokken 12. Omtrent det samme med mellom 8 og 10 pluss-grader og forholdsvis lite regn videre utover dagen. Helt mørkt og 9 henimot klokken 20 og videre mot midnatt. 
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153043755011875

   "- Vi er klar over at saken har vakt sterke reaksjoner i Tsjekkia. Vi ser likevel ingen grunn til at avgjørelser som gjelder barnevernssaker skal gå ut over vårt bilaterale forhold til Tsjekkia, sier pressevakt Veslemøy Lothe Salvesen i Utenriksdepartementet til Dagbladet."

   At UD uttaler seg på denne måten, viser at den ikke har forstått eller vil forstå alvoret i saken. Faktum er at Norges brudd på menneskerettene så definitivt har gått utover det bilaterale forhold til Tsjekkia og mange andre land.

   Full isfront mellom Norge og Tsjekkia: Trekker ambassadørens invitasjon etter barnevernssak
   http://www.dagbladet.no/2015/10/08/nyheter/politikk/barnevern/41413405/
   - Saken har fått mye oppmerksomhet i tsjekkiske medier, sier Norges ambassadør i Tsjekkia.
   dagbladet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   De tror seg å ha rett til å utslette barn og foreldre uten at noen skal bry seg. Stort mere perverse er det knapt mulig å bli.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153043920806875

   Maktfordelingsprinsippet som ble glemt.

   Maktfordelingsprinsippet, er et politisk-juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner:

   Lovgivende,

   Utøvende,

   Dømmende.

   Prinsippet om maktfordeling ble lansert av den franske statsrettsfilosofen Montesquieu i arbeidet de L'Esprit des Lois ('Lovenes ånd'), som kom ut i 1748.

   Montesquieus utgangspunkt var observasjonen at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den». Han foreslo derfor å la makt stanse makt, eller balansere makt.

   Dette mente han burde gjøres ved at de tre naturlige statsoppgaver ble lagt til uavhengige organer.

   Så langt , så bra.

   Men i Norge, kan det virke som om lovgivende og utøvende forsamling har glemt å kontrollere den dømmende forsamling.

   Og da går det galt.

   Når enkeltmennesker i Norge føler seg overkjørt av systemet, hjelper det lite å henvende seg til våre folkevalgte ombudsmenn.

   Svaret som da kommer er omtrent som følger:

   Beklager, men vi kan ikke gripe inn i dømmende myndighets- utøvelse.

   Og selv når andre land, føler seg overkjørt er svaret det samme som Kari og Ola får.

   Som dette svaret fra pressevakt Veslemøy Lothe Salvesen i Utenriksdepartementet til Dagbladet:

   - Vi er klar over at saken har vakt sterke reaksjoner i Tsjekkia. Vi ser likevel ingen grunn til at avgjørelser som gjelder barnevernssaker skal gå ut over vårt bilaterale forhold til Tsjekkia,

   "- Denne saken må løses gjennom behandling i rettssystemet, på vanlig måte. Avgjørelsen kan ankes til tingretten, sier hun."

   Jeg er av den oppfatning av at norske byråkrater har verdensrekord i offentlig ansvarsfraskrivelse. Det er så lett å gjemme seg bak maktfordelingsprinsippet, samtidig som man selv glemmer sin egen rolle i den.
   For å gjøre en lang historie kort:

   Vi har tillatt domstolene, gjennom generasjoner, å utøve sin makt uten noen form form kontroll med hvordan makten blir utøvet.

   Konsekvensen er at Individets rettssikkerhet ofte er blitt satt til side til fordel for de ressurssterke og de offentliges interesser.

   Så selv om maktfordelingsprinsippet var ment å virke slik at lovgivende og utøvende makt skulle føre kontroll med dømmende makt, har dette aldri fungert i praksis.

   Domstolene har gjort som den har villet, og ingen har kunne ta til motmæle mot de tusenvis av justismord som denne grenen har produsert.

   Og vi har oss selv å takke, så lenge likegyldigheten fortsatt råder sterkt i Norge.

   Det er derfor vi bør være veldig takknemlig for at andre land nå kommer oss til unnsetning.

   For der godtas ikke norsk myndighetsmisbruk i like stor grad som hva den gjør i blant deler av befolkningen i Norge.

   Heldigvis.

   *

   Ken Joar Olsen:
   Bra skrevet : )

   Johan Haldor Soygün:
   !

   Alf Reuss Kollsete:
   Igjen, veldig bra fundert, Marius!

   Greta Solheim:
   ”Fyrster” kontra Grunnlovens prinsipp
   Det dramatiske revolusjonsåret 1814 anses som Norges annus mirabelis – et mirakelår, da snudde Eidsvollmennene om på det politiske system for å sette folket i sentrum, og forhindre ideen om at en fyrste kunne råde over sitt teritorium og folket. Men hva skjer i dag?

   Når dommere ignorerer Grunnloven så¨vel som Stortinget/lovgivers vilje sier dommere egentlig at DE er loven - staten i staten - og opptrer nærmest som fyrster som råder over sitt territorium og folket, i strid med Grunnlovens formål. Det er kjent fra land man neppe liker å sammenligne seg med at der loven slutter, begynner tyranniet. Når dommere nekter å respektere Stortinget/lovgivers vilje og følge de lovene som gjelder og som regulerer deres virksomhet, da har man i praksis et fyrstetyranni.

   Etter Grunnloven hører domstolene naturlig nok ikke til statens styrende organ, det gjør kun Storting og regjering og hvor kontrollsystemer i § 15 regulerer forholdet mellom disse. Den som vet men tier og unnlater å handle, samtykker og blir naturlig nok dermed en del av problemet.

   Det er dessuten stor forskjell på at Storting og regjering går inn i en sak som er til rettslig behandling, i motsetning til å iverksette undersøkelser i etterkant der det viser seg at dommere i en sak har tilsidesatt/ignorert alle rettslige normer, herunder lovgivningen og forskjellsbehandlet saken i strid med Grunnlovens bestemmelser.

   Domstolene er altså ikke legitimert ved folkets oppslutning, snarere tvert i mot; Vårt system er ikke et system av folkedomstoler; vi har en rettsstat. Men altså kun i teorien, og ikke i praksis som følge av Stortingets og regjeringens manglende styring og reaksjon på dommeres ignorering av lovgivningen, som som sagt jeg kan dokumentere, og gjelder brudd på klare lovbestemmelser, som ikke er gjenstand for tolkning.

   Rettssikkerhet eller mer korrekt mangel på sådan, er altså den berømte elefanten i rommet. Den har vokst seg faretruende som følge av statens aktørers dyrkning av mytene og mantraet om at domstolene er samfunnets fremste konfliktløsningsorganer, og bidrar til vern av den enkeltes rettigheter.

   Den rådende holdningen (myten) er landet Er en rettsstat og man HAR rettssikkerhet, og det er kun andre lands dommere som begår menneskerettsbrudd. Å fremholde annet vil skade landets ”verneverdige” omdømme; vi er best på alt: opplest og vedtatt en gang for alle. Motstanden mot å åpne blikket for virkeligheten, er i beste fall oppsiktsvekkende, og det fra Storting og regjering som hevdes å styre landet. Det hjelper lite med fint innpakningspapir, når innholdet er råttent.

   I en rettsstat - som aktørene ynder fastlå at landet er, og i alle fall et samfunn hvor verken stagnasjon eller revolusjon er ønskelig, vil det åpenbart være mer tjenelig å erstatte en dose pretensiøs reklame, selvros, egen fortreffelighet, glansbildefremstilling og retorikk - tildekking av faktiske realiteter med realitetsorientert etikk.

   Stortingsrepresentanter og statsråder bes komme med en offentlig redegjørelse dersom de mener de ikke er kjent med landets manglende rettssikkerhet, som jeg i alle fall kan dokumentere helt og holdent skyldes dommeres kvalifisert klandreverdige forsømmelser – herunder brudd på Grunnlovens bestemmelser. Det kan i alle fall ikke ha gått aktørene hus forbi at internasjonale menneskerettsorganisasjoner har dømt Norge ved Høyesterett for menneskerettsbrudd – brudd på folks elementære rettssikkerhetsgarantier, et 30-talls ganger i løpet av få år. Er det en legitim løsning å bruke fellesskapets midler til å betale seg ut av rettssikkerhetsproblemene, i stedet for å ta tak i disse?

   Eller er den ene tjenesten den andre verdt? Paradoksalt nok melder domstolenes organ Rett på sak (nr 3, 2004), at Stortinget har gjort domstolene til sin viktigste inntektskilde, og som skyldes rettsgebyrene. Staten tjener seg altså ”søkkrik” på folks manglende rettssikkerhet. Uansett er det absolutt ikke i henhold til god forretningsskikk når staten krever gebyr for anker. Det får holde å betale gebyr for tjenesten; å få en rettslig avgjørelse ut fra beviselig faktum og saksforholdets materielle rettsregler. Når så tingretten fraviker sine plikter, og man må anke saken, så finnes det ingen rimelighetshensyn som tilsier man skal betale nytt rettsgebyr, som betyr å betale for dommeres klandreverdige forsømmelser. Slik kostnad må derimot belastes dommere selv eller staten.

   Som følge av staten og dommere ensidige favorisering av seg selv, er følgelig rettsgebyrloven og dets forskrift grunnlovsstridig. Også rettsgebyrforskriften § 3 strider mot legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113, idet unntaket om å kreve forskuddsbetaling av rettsgebyr for kun selvprosederende parter ikke bare krever lovhjemmel, men utgjør også en diskrimineende forskjellsbehandling i strid med Grunnloven § 98.

   Greta Solheim:
   Lovgivningen er klar, men det er fortsatt slik at for å komme til anvendelse, må den gjøres hevd på. Meg bekjent er det naturlig nok ingen lovgivning som verner offentlige myndighetspersoner. Hvilket i så fall er grunnlovsstridig da § 98 forbyr usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling, jf EMK art 14, jf art 6 nr 1, jf Grunnloven §§ 92 og 95.

   I ny straffelov § 6. Særlig folkerettslig grunnlag til å straffeforfølge, heter det da også at ”straffelovgivningen gjelder også for handlinger som Norge etter overenskomst med fremmede stater eller etter folkeretten for øvrig har rett eller plikt til å straffeforfølge”.

   Eksempelvis korrupsjon, jf Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon, vedtatt 4.11.98 og ratifiert av Norge den 27.01.99, jf Europarådets sivilrettslige konvensjon vedtatt 9.09.99 og undertegnet av Norge den 4.11.99, jf FNs konvensjon om korrupsjon vedtatt 31.10.03 og ratifisert av Norge den 29.06.06.

   Formålet med den sivilrettslige konvensjonen er bl a å sørge for at personer som har lidt skade på grunn av korrupsjon skal ha et effektivt rettsmiddel for å muliggjøre forsvar av sine rettigheter og interesser, gjennom f ex erstatning, jf skadeerstatningsloven § 1-6, jf Ot.prp. nr. 73 (2006-2007).

   Se ellers nye straffelov § 171. Tjenestefeil
   Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

   § 172. Grovt uaktsom tjenestefeil
   Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.

   § 173. Misbruk av offentlig myndighet
   Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet

   a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,

   b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,

   c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller

   d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver

   a) i statlig eller kommunal tjeneste, eller

   b) som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid.

   Herman Krystad Lindstad:
   Takk til Greta Solheim som på innsiktsfull måte, gir en folkelig fremstilling av systemets tiltenkte oppgaver og grunnlaget for "elefanters" vekst!! Har en liten , men god følelse av at du kjenner systemet fra innsiden!!

   Annie Rasmussen:
   Fantastisk godt skrevet, Marius Reikerås. Dette med likegyldigheten har slaatt meg ogsaa

   Berit Irene Ørsjødal:
   Ansvarsskrivelse er de gode på, og mange syke folk som kommer til makta og får brukt den på de som de egentlig er betalt for å skulle hjelpe.. Ønsker deg alt godt i Kampen, beundrer deg <3

   Vidar Mathiassen:
   Spot on, Marius og enormt viktig at dette erkjennes av landets Regjering og Storting før de blir ansvarlige for nye mengder av menneskerettighetsbrudd og før internasjonale medier, politikere og organer tvinger norsk rettsvesen og norske myndigheter til radikal kultur- og maktbruksendring på en historisk ydmykende og graverende måte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153043756221875

   På side 35 i Utenriksdepartementets rapport vedrørende ”Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk” heter det:

   DEMOKRATI OG RETTSSTATSPRINSIPPER

   Den overordnede målsetningen for en rettsstat er å beskytte individet mot maktmisbruk fra offentlige myndigheter. Sentrale rettsstatsprinsipper omfatter vern mot vilkårlig fengsling, sikring av en rettferdig rettergang ved uavhengige domstoler, og respekt for forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. I tillegg til disse prinsippene er ytringsfrihet og uavhengige medier, organisasjons- og forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet grunnleggende forutsetninger for et levende og velfungerende demokrati.

   *

   Hilmar Sliten:
   Forbutt Men noen har glem det

   Olga Stendal:
   GID DET LENGE VARE MÅ------ : ( : ) 

   Jan Ivan:
   !

   Alf Reuss Kollsete:
   Snakk om SVADA i forhold til praksis!

   Mette Lund Hoff:
   ! Stoor forskjell på teori og praksis her, ja : (

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med oppmot 9 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Omkring 10 og oppmot 12 en stund utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 8 klokken 19.30. Derefter mørkt med noe stjerner og til 7 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205702271290798

   ABC om kidnapping av barn og foreldre:

   A - Det er grovt ulovlig og straffbart å frata et menneske retten til sitt familieliv, i regi av hvem enn, samtidig som det også er tortur, degradering, kastevesen, osv. (Alt dette er samtidig også grovt ulovlig og straffbart.)

   B - Inkvisisjoner i menneskers familieliv er også ulovlig og straffbart, samtidig som det også er ulovlig og straffbar terror, traumatisering, stigmatisering, osv. (Unntak for nødvendighet i et demokratisk samfunn og for kriminelle tilfeller.)

   C - Bortførelse av barn fra sin far eller mor, i offentlig eller privat regi, er også grovt ulovlig og straffbart, samtidig som det også er mangfoldig flere slags grov kriminalitet. (Unntak for nødverge under rettssikkerhet, som blandt annet innebærer for kortest mulig tid.)

   - Er det noe av dette noen ikke forstår? Eller er uenig i?

   *

   Steinar Hansen:
   Du skriver mye bra. Problemet med overnevnte er at det norske barnevernet gir F....... i MENNESKERETTSLOVENE. Vi får ikke ordentlige svar før noen har tatt en eller flere saker til den Europeiske Menneskeretts-domstolen. Kanskje vi kan håpe på at Tsjekkia tar den saken til EMD.

   Advokat Olav Lægreid:
   Jeg mener, som jurist, at det du skriver er rent tøv.

   Rune L. Hansen:
   Ja, du har lov til å avsløre deg selv, Advokat Olav Lægreid.
   Hilsen jurist Rune L. Hansen.
   Ps: Noen som betaler deg for slik argumentasjon?

   Steinar Hansen:
   Oppfyller fylkesnemdene EMK sine krav til tribunal?

   Helena Iren Michaelsen:
   advokat Olav Lægreid... Jeg mener du må være forsiktig med din uttalelse da jeg har hatt to advokater som har latt seg betale av bv.. nå har jeg en som ikke er slik og først nå begynner min datters stemme å bli hørt som er utsatt for grov vold og misshandling i fosterhjemmet.. og selges og traffikkeres via kriminelt miljø... hun er bare nettopp fyllt 9 år.. og di driver å ødelegger hele fremtiden hennes med det di holder på med nå mot henne... så beklager, den dagen jeg har fått reddet henne utav av offentlig grov menneskehandel hvorav flere advokater lar seg betale for å gjøre en dårlig jobb for privat part, har du lært noe veldig viktig...

   Helena Iren Michaelsen:
   hvilken menneskerett ser du krenket når en liten mindreårig jente utsettes for slikt og nektes politi og dommeravhør.. nektes aktiviteter-så ingen andre skal se skadene etter vold og tortursalg - nektes normal skolegang da flere lærere er involvert.. og samarbeider med et kriminelt fosterhjem forbundet med -nævisdaldrapet- og hvilken rettighet for mor da av det offentlige som sitter med leiligheten full av bevis på at dette forekommer, nok bevis til flere arrestasjoner... blir nektet møte med ansvarlig etterforsker og ansvarlig politijusrist i saken.. hmmm -

   Helena Iren Michaelsen:
   BARNAS RETTIGHETER... rett til å bli sett og hørt -- hun blir fangeholdt og overvåket hele tiden.. straffet for enhver sannhet hun har fortalt -- så hun er og blitt redd for å prate fordi hun er redd for å si noe galt som fører til straff, vold og sulting, samt di tvinger henne til ikke å få lov å sove.. hun har vert på sykehuset flere ganger pga volden fikk jeg vite på av viktig kilde igår og jeg spør meg av, hvorfor har ikke jeg fått beskjed og spør meg av om det er registrert engang, da det er offentlig grov menneskehandel-barneutnyttlese -

   Rune L. Hansen:
   De fleste advokater i dagens Norge forholder seg aksepterende til terror, tortur, traumatisering, etc. overfor barn og foreldre. De hverken våger eller ønsker å miste økonomisk fortjeneste og karriære med å politi-anmelde og å protestere.

   Rune L. Hansen:
   At de kaller seg advokater eller jurister eller dommere eller politikere etc. når de forholder seg som blinde til både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov sier jo sitt om hvilket grov kriminelt nivå de befinner seg på! Mildt sagt!!!

   Toril Sand:
   STAKKAR RUNE DU STREVER OG STREVER FOR RETTFERDIGHETEN DU OG FOR DINE BARN JEG BEUNDRER DEG OG ER STÅLT OVER AT JEG KJENNER DEG EN STOR GOD KLEM TIL DEG RETTFERDIGHETEN KOMMER TIL OG SEIRE EN DAG OG FRED OG FRIHET FOR ALLE MEN HVEM VIL FÅ DET TIL DET ER DET STORE SPØRSMÅLET

   Arianne Høvik Christiansen:
   Toril og Rune og alle andre. Jeg tror at ALLE, absolutt ALLe som har stått på og jobbet, for sine egne barn, eller andres barn på alle mulige måter, Sammen !!! vil ha gjort så mye, på så mange måter, AT VI ALLE VINNER TIL SLUTT. Og det er snart. I kampen om å få nedlagt barnevernet, straffet de skyldige skikkelig, og få barna hjem finnes ingen tapere, bare vinnere

   Rune L. Hansen:
   Saken er meget meget viktigere enn mange enda har forstått. Det gjelder menneske-rettighetenes være eller ikke være som realitet i Norge - og dermed også i og for andre land og verden!
   Kan hva være viktigere?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/1041039919248611/

   Cleo Manlapat Nordli:
   ?bv kan ikke lese dette.politi også. Verste er dommere

   Rune L. Hansen:
   De er ekstremt dyktige til å late som at de er analfabeter og psykisk tilbakestående ja!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1642939292647273/

   Jane Kile:
   Det er ulovlig, men så har man alle disse mennene som har fått presedens i vårt rettssystem..... Slik at barneverntjenesten faktisk har "fått lov" til alle disse lovbruddene eller krenkelsene

   Rune L. Hansen:
   Tja, det hverken er eller blir lovlig av den grunn.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1000593053294957/

   Tina Johansen:
   Du skriv at dæ e straffbart og ulovlig dæ di gjær. Korsn lov brytt di? E har lest barnevernslovæ enn del. Å di følge ofte den. Å bv.lovan e jo godkjent av regjeringen. Men ja, enig mæ d at dæ e mange telfeller som e umenneskelig, der bv ødelegge familier. E har sjøl vørre bv.barn og vokst opp i fosterhjem og dæ e e så gla før. Ha e vørte igjen t biologisk familie har e nok ikke levd i dag. Så bv kan gi barn et bedre liv og. Men som sagt e e egentlig I mot bv. Pga di gjær meir feil, enn godt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det hendte seg at selv Hitler, Stalin, Idi Amin, osv. hjalp barn og medmennesker. Det hender seg til og med at mordere og torturister ikke dreper og torturerer alle og enhver!

   Her er en link til hvor du kan lese om det ulovlige og straffbare de gjør.
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/permalink/824805347540441/
   Rune L. Hansen to ‎Straffeloven, Norge October 2, 2014 ·
   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
      a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
      b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
      c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

 
 Rune L. Hansen:
   Saken er meget meget viktigere enn mange enda har forstått. Det gjelder menneske-rettighetenes være eller ikke være som realitet i Norge - og dermed også i og for andre land og verden!
   Kan hva være viktigere?

   
---
---

   Arild Holta, 10.10. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153877928943296

   En af de sørgelige ting i vor tid er, at selvsikre personer der udtaler sig med sikkerhed, er dumme, mens personer med fantasi og forståelse er grebet af tvivl og usikkerhed.
   —Bertrand Russell

   *

   Rune L. Hansen:
   Enda verre og viktigere er at forhastede slutninger foruretter.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Jeg plukker og sylter endel frukt og bær i disse dager, både fordi det er nyttig og nødvendig og minner om vante dager og gir noe nødvendig pause fra arbeidet med saks-dokumentasjonen. Særlig plommer og diverse slags bær nu i disse seneste dager mens bearbeidelsen av bergamottene står for tur. Plommer mister fort aroma og sødme ved varme-behandling og fryseboksene her er nu helt fulle, dessverre. (Trenger enda en fryseboks.) Men det får bli som det blir. Gledelig er at entusiasmen og oppslutningen om å få straffe-forfulgt og fjernet den politiske kidnapper-mafiaen er stadig voksende rundt omkring på Facebook og Internettet og i verden! Det går den rette veien sånn sett, iallfall. Og jeg og min familie er enda ikke helt fullstendig drept. Forhåpentligvis hva gjelder min familie. Det er fortsatt livsfarlig for meg å forsøke å ha noen som helst kontakt med mine barn og min ektefelle. Vi er fortsatt og stadig under livs-farlig og livs-ødeleggende terror, tortur og utplyndring. I likhet med så veldig mange andre. Men stadig flere mennesker og land forstår nu bedre og bedre hva dette egentlig handler om!
   Overskyet utover formiddagen, med oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Det store tulipantreet (Liriodendron tulipifera) her ute i hagen, plantet av meg i 2002 eller 2003 og trivdes frem til nu, datt overende da det var noe vind forleden dag. Det stod i muldrik, men nokså løs jord og ligger nu på skrå over noen edelgran, med roten noe mere enn halvt i jorden. Mørkt utover kvelden, med fra 10 til 7 pluss-grader og noe stjerner frem mot klokken 21. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205708844935135

   "Hvor har disse barnevernspedagogene, psykologene og sosionomene fått utdannelse, og når mistet de enhver form for empati, anstendighet og alminnelig sunn fornuft? Hvor er de folkevalgte og lederne som ihvertfall bør sørge for at FN`s barnekonvesjon overholdes?" Jesper Juul

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153046989246875

   I 2009 sa Høyesterett med justitiarius Tore Schei i front, at nordsjødykkerne ikke hadde rettslig interesse i å forfølge menneskerettsbrudd, fordi overgrepene lå langt tilbake i tid.

  Bare det å si noe slikt, truer rettsstaten vår.

   Høyesteretts konklusjon ble smadret av Menneskerettsdomstolen, da den i desember 2013 kom at til at Norge hadde krenket EMK artikkel 8 overfor samtlige dykkere.

   Et meget klart signal om at man aldri mister retten til å forfølge sine menneskeretter.

   Så skulle man tro at norske domstoler hadde lært, men dessverre; nei.

   Fortsatt ser vi at domstolene hindrer folk i å forfølge sine menneskeretter, ved å si at man ikke lengre har "rettslig interesse".

   Utrolig trist å bevitne at vi har et rettssystem som har en så fiendelig holdning til våre grunnlovsfestede menneskeretter, og at selv dommer fra Menneskerettsdomstolen ignoreres.

   *

   Kjell Melhus:
   sånne folk burdte ikke få sitte som dommere

   Alf Reuss Kollsete:
   Høyesterett har mistet ALL INTIGRITET, ALL AUTORITET OG TROVERDIGHET!

   Greta Solheim:
   Hva mener du Marius? Etter mitt syn bør man gå den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter nærmere etter i sømmene. Etter Paris-prinsippene skal statene ha et system for domstolkontroll, men det kan jeg ikke se den nye institusjonen har. Tilsynsutvalget for dommere (TU) er intet effektivt eller reellt klageorgan, idet det er begrenset hva TU kan og ikke minst vil beskjeftige seg med. Meg bekjent har TU ei heller ikke mandat til å stilling til Grunnlovsbrudd eller overprøve domstolers grunnlovsbrudd.

   Ut fra at institusjonen skal være uavhengig, jf § 2, samt ut fra formålstolknig mener jeg tilsier at institusjonen må behandle enkeltsaker, folks klager på domstolers svikt og Grunnlovsbrudd, jf § 1 hvor det bl a heter at ”Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskrettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig”.

   En uavhengig institusjon skal også kunne stille seg kritisk så vel som kunne utøve/fremme kritikk til domstolers behandling av enkeltsaker. Hva skal folk i så fall gjøre når nasjonale domstoler ignorerer sine plikter herunder sin grunnlovsplikt. Utover å anlegge riksrettssak.

   Jeg viser her til høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy presisering i Lov og Rett 4/15 vedrørende "Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven", at ”Domstolene plikter etter Grunnlovens tidligere § 110c og någjeldende § 92, som pålegger statens myndigheter herunder domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at menneskerettsbruddene blir reparert, jf Rt. 2014-1105. Rt. 2014-1292 og Rt. 2015-93”.

   Videre presiserer Skoghøy at etter den tidligere § 110c skulle inkorporasjon av internasjonale menneskeretter skje på lovs nivå, ved menneskerettsloven, som ga nærmere angitte konvensjoner status som norsk lov med forrang foran annen lovgivning.

   Videre; ”Selv om formålet med de nye menneskerettsbestemmelser i Grunnloven i fjor var å grunnlovsfeste tidligere eksisterende internasjonale rettsnormer, har de imidlertid ved å bli skrevet inn i Grunnloven fått stilling som selvstendige rettsregler. Så lenge rettighetene bare var basert på internasjonale konvensjoner, var det de internasjonale håndhevingsorganene -eksempelvis EMD eller FNs menneskerettskomite - sitt hovedansvar å klarlegge og utvikle rettighetene. Av konstitusjoenlle grunner fant Høyesterett det derfor nødvendig å presisere i Rt. 2015-93 og Rt. 2015-155 at:

   ”Det er etter vår forfatning Høyesterett – og ikke de internasjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettsbestemmelser”.

   Rune L. Hansen:
   Viktig og interessant og av elementær betydning og selvfølgelighet det du nu sier her, Greta Solheim. Både hva gjelder norsk nasjonal institusjonen for menneskerettigheter, lovlighet og enkeltsaker pluss mere. Men å referere til høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy sine tåpelige forståelser og formuleringer angående menneskeretts-bestemmelsene er både dumt og vill-ledende! Menneskerettighetene har alltid vært inkorporert i Grunnloven via Grunnlovens § 110c - og har både derav og av menneskeretts-konvensjonene selv hatt høyeste lovs rang og status i og for Norge, gjeldende som egentlig reell lov og rett for all norsk offentlig forvaltning, inklusivt også EMD. Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy forsøker å bortforklare både dette og mere til!

   Mari Skamsar:
   Traff ein av desse utrulege dykkarane på Beitostølen for ein del år attende. Han sat i rullestol. Trist! Enda ei skam over Noreg. Er det psykopatar som rår?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/1035432599840747/

   Venke Elisabeth Mitander:
   godt å vite,

   Finn Kristian Halvorsen:
   Går Schei fremdeles løs? Han er i et slik utspill, en overgriper.

   
---
---

   Ingrid Helene Brenden, 11.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1001243959896533/

   Gransket siden 1997. I 17 år før det ble lagt ned!! Dette er et godt eksempel på overgrep mot ungdom som allerede er i systemet. Hele systemet er på trynet. Jeg lurer på hvordan Barnevernet forsvarer at dette er til det beste for barnet?

   – Bør stenge Motivasjonskollektivet
   http://www.nrk.no/fordypning/_-bor-stenge-motivasjonskollektivet-1.11581983
   Gjennom flere tiår har Motivasjonskollektivet blitt kritisert av myndighetene for bruk av isolat og tvang. – Jeg sa ifra, men ingenting skjedde, forteller ungdommene.
   nrk.no|By NRK

   *

   Ingrid Helene Brenden:
   http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ma-legge-ned-avdeling-1.11992448
   Må legge ned avdeling
   Fylkesmannen har bestemt at korttidsavdelingen ved barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet må…
   nrk.no|By NRK

   Ingrid Helene Brenden:
   http://www.nrk.no/fordypning/forsvarer-bruk-av-isolat-og-tvang-1.11580756
   Forsvarer bruk av isolat og tvang
   Motivasjonskollektivet forsvarer rutinemessig bruk av isolat mot ungdommene på Eidsvoll. Samtidig sier sjefen for…
   nrk.no|By NRK

   Rune L. Hansen:
   Flere som kjenner til noe av alt dette?

   Ingrid Helene Brenden:
   Burde være like viktig å kjempe for de ungdommene som blir utsatt for overgrep i barnevernet hver eneste dag. At barna blir tatt fra foreldre er et av de første stegene i en forferdelig retning. "Once you go in, u never Get out".
   https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000214/04-03-2014
   NRK TV - Se Med tvang skal vondt fordrives
   tv.nrk.no

   Raja Løvekvinnen Birkelund:
   detta vel dattra mi hvar der for mange år sia det er nedlagt det nå er det ikke?Jeg hadde ett innlegg om dem i romerikes blad for mange år sia de måte stenge for en liten periode for en gikk amok med brannslukker og hele lokalet hvar nedsausa, haha, det jeg fikk fram til journalisten den gangen hvar att han blei no jævla provosert av personalet og det blei jaggu meg jeg å de ganga jeg hvar der for noen arrogante svin, sier jeg bare. Vist jeg gråt så ble jeg henvist til ett eget rom da blei jeg forbanna og sa att det er vel lov å vise følelser, det er tross alt dattra mi det er snakk om her, Så hvar noen av de som jobba der så dumme i huet att de ringte til meg og spørte om jeg kunne sende en pakke tobakk til dattra mi ærligtalt sa jeg da, hu har aldri røyka tobakk men bare ferdigsigg, nå trur jeg dere skal undersøke om det er no hasj på gang eller no sånt, noe som de selvfølgelig nekta for att det går ann det er så mange som ikke egner seg i den jobben de har,,,,,

   Ingrid Helene Brenden:
   Ja, de får ikke lov å vise følelser der!! Det er MK på Eidsvoll. Mulig det het noe annet før? Det ble gransket fra 1994 til 2014. Da ba myndighetene de om å legge ned korttidsavd. Men han direktøren er gal og ville anke. De som ser filmen: viktig å huske at selvom de blir kalt kriminelle eller rusmisbrukere er dette LANGT i fra sannheten!

   Raja Løvekvinnen:
   Det er birkelund eller for å si det på en annen måte en del av birkelund.

   Raja Løvekvinnen:
   Det er nedlagt nå vel

   Raja Løvekvinnen:
   Jeg ser jo att det er det jeg snakker om hvar bare en privat bvinstitusjon i eidsvoll og den gangen het det birkelund men, det hvar kortids, langtids, sluse, isolat osv...

   Ingrid Helene Brenden:
   Det er nedlagt nå ja. Men det tok altså 17 år. Det finnes mange lignende institusjoner, men de har mer respekt for ungdommen. selvom det ikke er i media så skjer det hver dag. Like fullt er det rutinemessig tvang og ingen spesiell individualitet. En som rømte fra en omsorgsinstitusjon f.eks og var la oss si 13 år, ble satt med pyromaner eller folk som ruset seg veldig, og kanskje var 17 eller 18 år. På hvilken måte er det forsvarlig? for hver gang man utøver tvang på en institusjon, for eks tar fra deg mobilen, nekter kontakt med familie , venner osv, må det skrives tvangsprotokoller. Dette gjøres i realiteten altfor sjeldent.

   Rune L. Hansen:
   I propagandaen var og er hele veien liksom barnets beste og trygghet og alt vel! At det politiske "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere er løgnhalser og sadister er bare så altfor mildt sagt!

   Rune L. Hansen:
   Det er jo nok bare å lese artikkelen øverst her i din postering for å forstå hvor fullstendig groteskt og grovt kriminelt og motsatt barnevern det politiske "barnevernet" er overfor barn. Og å se at det finnes knapt noen foreldre i Norge som mishandler og foruretter barn så grovt og grundig.

   Raja Løvekvinnen:
   Nei de som ødellegger unga er staten kommunen, barnevern, fosterforeldre, tilsynsførere, institusjoner,

   Rune L. Hansen:
   Ikke rart de som vanlig forsøkte å hemmeligholde det hele, i det lengste!

   Raja Løvekvinnen:
   barnevernet og norge er korrupt

   Rune L. Hansen:
   Det er altfor meget for mildt sagt!!!

   
---
---

   Arild Holta, 11.10. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153879725773296

   Å erstatte politi, menneskerettigheter og lov og rett med en grov kriminell mafia flokk med kvinnelige hønse-hjerner er så sinnssykt og barne-fiendtlig som noe bare kan bli! At virksomheten tiltrekker seg alt og hva som helst av perversiteter og psykiske krøplinger er vel lett nok å forstå! - Rune L. Hansen

   Mannlige sauehoder tiltrekkes også av dette.

   Er det rart de tilkaller psykologer for å bedre arbeidsmiljøet? : )

   *

   Rune L. Hansen:
   Sannere enn mange visse liker å innrømme.

   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 og 04 i natt. Halvt lett skyet på dus lys blå himmel og 10 pluss-grader klokken 11.30. Grålig overskyet og 10 klokken 13. Grålig overskyet, dunkelt og 8 mot klokken 19. Mørkt og 5 klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra igår, 11.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1001243959896533/

   Raja Løvekvinnen:
   barnevernet og norge er korrupt

   Rune L. Hansen:
   Det er altfor meget for mildt sagt!!!

   Ingrid Helene Brenden:
   Ja, det er så stygt at det ennå skjer overalt !!! Så mange ungdom dør pga dette ! Er man på hjelpetiltak og trekker samtykket så blir man bare sendt videre til et nytt sted!! Dermed kan de si at ingenting har fungert, og man blir sendt på et lignende sted som dette. Man mister nærmiljøet sitt, venner, hobbyer, frihet, tilgang til ordinær SKOLE til og med! Noen steder har internskoler! Går du på vgs må du ta til takke med det de har å tilby. Etter å ha vært i barnevernet er man nødt til å starte helt på nytt i voksen alder, og da er det mye vanskeligere å studere, få seg venner, osv.

   Raja Løvekvinnen:
   Og dette gjøres av barnefjernsidiotene før unga er 18 år de forter seg med å skade mest mulig før de blir myndige, og hva er vitsen med å bli myndig da, når de har blitt hjernevaska av barnefjernet,,,,

   Ingrid Helene Brenden:
   Og de kan fatte tvangsvedtak frem til fylte 18 år. Så blir du tatt inn i en nemnd rett før du er 18, må du være på tvang i 1 år uansett. Ydmykende! Klart det kiler i magen og barn utagerer når man aldri får mulighet til å være Barn og ungdom!

   Raja Løvekvinnen:
   Ja men det værste er att de blir manipulert til ¨å hate sine egne foreldre som de en gang elska,,,

   Ingrid Helene Brenden:
   Eller så får de foreldra til å tro at barnet dems er helt ute å kjøre, når det overhodet ikke stemmer.

   Raja Løvekvinnen:
   Helt sant birkelund eller hm eller hva de nå kalte seg i nyere tid ringte meg og sa att nei det er ikke så ille med dattra de, men de samarbeida med bv så etter en samtale dem immellom så hvar det plutselig blitt ille, da satt ungdomma den yngste av dem hvar 14 år og hadde aldri vært borte i rus tidligere men, ble sendt dit for hu hvar litt utagerende, på ett romma og hadde i seg gass og muskatnøtter osv, så hu på 14 blei faktisk hekta på rus mens hu hvar på birkelund,,,,, HMK ,de fleste som hvar der fikk det værre mens dem hvar der det er saken,,,,

   Ingrid Helene Brenden:
   : ( Det er det jeg vil at folk skal forstå også... At barna dems er ikke så ille som Bv skal ha det til ofte, men de blir det pga av alt de opplever innenfor barnevernets "vegger" som skjules for resten av samfunnet..

   Raja Løvekvinnen:
   <3 til dere alle

   Ingrid Helene Brenden:
   har ikke alle barn i Norge rett på ordinær skolegang?

   Raja Løvekvinnen:
   Uff detta gjør vondt men, godt å få det ut, rett før dattra mi fylte 18 år så hvar hu på birkelund, mk i eidsvoll, barnevernet bestemte att vi skulle ha samvær en dato som passa dem men ikke på hennes 18 års dag så det ble samvær lenge før hu fylte 18 år, jeg stussa over dette og ringte kontoret i trondheim de bare la på røret, ville ikke snakke med meg men, hadde det vært motsatt så hadde jeg sikkert blitt straffa for det å. Og så da på hennes 18 års dag så blir hu fløtta te fossumkollektivet i spydeberg det får jeg beskjed om i etterkant og de har liksom ikke manipulert hu til å holde avstand fra meg, nei kjøss meg en viss plass,,,,

   Ingrid Helene Brenden:
   Trist å høre...

   Raja Løvekvinnen:
   Ja men kjære vene det er sånn de holder på med alle foreldre, familier de føler de vil ta sånn er det her i norges land det er sannheten og jeg,,, vi er ikke noe unikum, dette gjelder mange familier det veit jeg,,,,,

   Rune L. Hansen:
   Både Barnekonvensjonen og Straffeloven har lovbestemt veldig mange rettigheter for ethvert barn. Men det politiske såkalte "barnevernet" forbryter seg grovt kriminelt konsekvent mot alle og enhver av barnets rettigheter.

   Ingrid Helene Brenden:
   Fordi de legger vekt på det mest sannsynlige og til barnets beste, og det sier saksbehandlere som omtrent nekter personal eller fosterhjem å ringe utenom avtalte tider fordi de har så mye å gjøre! Det er hvertfall ikke logisk. Da bryr de seg virkelig ikke om barnet .

   Rune L. Hansen:
   I deres forstand, hovmod og egoisme er det å gjøre barnets verste som er barnets beste - for det er jo for sent å snu når "leken" og "arbeidet" forlengst er i gang! Nei, de bryr seg virkelig ikke om barnet - og ikke om lov og rett eller barnets familie heller.

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg altså heller ikke om foreldrenes og samfunnets rettigheter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153046732981875

   Det er fullt trøkk i både tyrkiske og tsjekkiske medier om Norges menneskerettsbrudd i dag.

   Kanalen ATV i Tyrkia har nok en gang viet masse tid på å belyse hvordan mennesker i Norge blir undertrykt av systemet.

   Stine Gulbrandsen klarte akkurat å komme seg til Tyrkia for å fortelle sin historie, før hun måtte returnere til Norge for å sone en dom på 10 måneder.

   Hun begynte soningen på fredag.

   Hun mistet sine yngste barn til Barnevernet, og i ren fortvilelse oppsøkte hun den lokale barnevernslederen på hennes kontor.

   Rett før Stine skulle inn til soning, fikk hun også beskjed om at Barnevernet ønsket å adoptere hennes to yngste barn.

   Slik systemet er lagt opp i dag, generer det så mye fortvilelse og sorg.

   *

   (...)

   Jaran Gaarder Heggen:
   Ja, for Tyrkia er rette landet til å uttale seg om menneskerettighetsbrudd ... Dette blir bare bedre og bedre.

   Roy Åge Tuv:
   En svært god mann er for rettferdige og like menneskerettigheter uansett land og kultur. Arbeidet krever input fra de som bor utenfor et gitt land. Det er Norge som Marius Reikerås både har direkte input fra og også fra andre land. Norge er ikke bare trygt og godt og det trenger belysning.

   Samtidig håper jeg ethvert land har både en og flere med engasjementet Marius viser.

   For meg ser dette ut som om at det som søkes er ren rettferdighet for alle, og med det menes absolutt alle, fremfor at det er ønskelig å angripe noen.
   Men; opprydning er opprydning. Som regel betyr det at skitt avdekkes og at der må vaskes opp.

   Rune L. Hansen:
   Ja, dette er ikke noen konkurranse om hvem som er verst eller om hvem som har drept flest! Dette handler om enhver sine fundamentale menneske-rettigheter.

   Niclas Risstubben:
   Stakkars kvinne og barn. Det er meget merkelig at tvungen adopsjon er tilatt som virkemiddel når man tenker på hva slags negative ringvirkninger dette medfører ovenfor barna og de biologiske foreldrene. Medlemmer av Frp utalte for noen år siden følgende. Disse medlemmer er svært kritisk til at man ikke velger og følge minste inngreps prinsipp. Adopsjon er en ikke reversibel handling og bør derfor brukes svært forsiktig. Disse medlemmer er av den oppfattning at dette kan bidra til at man tar omsorgen for yngre barn, og at man ikke forsøker å finne en mulighet for at barnet kan tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Disse medlemmer mener dette er i strid med barnekonvesjonen art. 7,8,9 og 16. Disse medlemmer er også svært skeptisk til den måten statsråden velger å definere det offentliges rolle på når det gjelder hva staten kan tilate seg med barn som er under offentlig omsorg. Det er viktig og understreke at de biologiske foreldrene altid vil forbi de biologiske foreldrene. Barn som blir adoptert bort mens de er under offentlig omsorg, kan oppleve dette svært traumatisk senere i livet. Dette sa de når de var i opposisjon, dette trenger de nå og følge opp i handling.

   Anne Sunde:
   Norge vil ikke ha barnevernet annerledes. De har hatt flere år nå til å endre det, men de fortsetter samme maktovergrep som de rødgrønne sto for. Jeg kan derfor ikke tolke det annerledes enn at det barnevernet vi har nå, er ønsket av den norske stat for å få makt over innbyggerne. Det finnes neppe en bedre måte å holde folket nede på enn å ta barna som gisler.....

   Rune L. Hansen:
   Kall ikke den makt- og myndighets-misbrukende politiske nepotismen for Norge eller staten!

   Herman Krystad Lindstad:
   Vet at ikke alt i systemet vårt er på stell! Men når jeg leser karakteristikker av norsk menneskerett, norsk barnevern og norske holdninger generelt, ser jeg at våre såkalte toppolitikeres omgang med oljefondet, ikke har flyttet oss oppover i divisjonene, men snarere tvert imot, vi høster bare enda mere mistro og mistenksomhet til vår rolle i det internasjonale bildet!
   Skjønner politikernes behov for å skjule dette for landets menige befolkning!
   Godt at de eier pressen slik at den kan instrueres!
   Har problemerr med å skjønne hvorfor vi skal skaffe oss relativt bra utdannelse når den kun skal anvendes til å forsvare systemet!
   Har selv passert middagshøyden i livet og skal stå ut det som måtte være igjen, men jeg er svært engstelig for at den fredelige perioden i Europa går mot en brå slutt!
   Er glad for at det er mennesker som prøver å forhindre fandens overtakelse av styresystemene, men de får en tøff tid!!

   Inger Lenes:
   Er dere 100% sikker på at alt det som kommer fram i slike saker er slik som " den forurettede" mener ?
   Hvis dette hardkjøret mot barnevernet fortsetter, kan vi risikere å bli sittende igjen med et engstelig barnevern, som vil ta mere hensyn til hva foreldre og omgivelsene, mener.
   Det vil ikke gavne barna, det er jo alltid dem det går ut over. Ikke glem alle unge og voksne som anklager samfunnet for at de ikke grep inn og fjernet dem fra foreldrene.
   Dette tilfellet det beskrives her, denne mora må da ha gjort nokså mye galt for å få så lang fengselsstraff, kan hun da skape et trygt og godt hjem for barna sine ?

   (...)
   Janne Tovsland:
   Inger Lenes. Hun smekte til en saksbehandler med en gjenstand, Etter å ha fått høre at ene dattera hadde blitt utsatt for noe i fosterhjemmet som jeg ikke skriver her. Den ansatte i Bv forsvarte episoden med at jenta på 4 ville dette selv. Denne holdningen som du og mangen flere har "at det må jo feile foreldrene noe" er fordommer som mangen foreldre og barn under barnevernet sliter med. Man skal ikke uttale seg før man har fått den fulle å hele sannheten. P.s det hadde svartnet for meg også viss det hadde vært en av mine.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1001458736541722/

   Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Når mor flytter - og tar med seg barnet
   http://www.dagbladet.no/2015/10/12/kultur/debatt/meninger/kronikk/barnefordeling/41428716/
   Han hadde jo lovet mamma å bli med, og løfter må man holde. Det hadde han lært i sitt elleveårige liv.
   dagbladet.no

   *

   Jan Myhre:
   Hva med når fylkesnemnda foreslår skilsmisse?

   Rune L. Hansen:
   Hvem enn som foreslår skilsmisse så er uansett Menneskerettserklæringen reell lov og rett gjeldende i og for Norge.
   Det er hverken fylkesnemda eller andre som er eller skal være lov og rett i eller for Norge!

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 12.10. 2015 shared Ove Knarvik's post, via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1001469869873942/

   "Dette sier en del om det gjelder ikke meg mentalitet"

   Ove Knarvik, 05.10. 2015:

   Når du har blitt utsatt for overgrep fra barnevernet, blir det en davids kamp mot tusen Golliater. Du blir stigmatisert og stemplet, det er ingen av korkje familie, slekt eller venner som gidder å engasjere seg. Alle har nok med sitt.

   Jeg snakker åpent ut og selv om jeg nå tilhører en paria kaste hvor jeg kjemper en ensom kamp for min sønn sitt ve og vel, håper jeg at jeg kan gjennom ærlig og rederlig åpenhet åpne øya på noen av Dere.

   De fleste er enten likegyldige til det som skjer med altfor mange av oss fordi dere ikke kjenner til metodene til dagens barnevern. Dere har kanskje klokke tro på barnevernet, eller det som ikke rammer Dere direkte angår Dere ikke. Mange engasjerer seg i kampen for asyl søkere og flyktninger. Urett begått mot en stadig større del av den norske befolkningen er liksom ikke noe å bry seg om da barnevernet er til for barnas beste. De som tror det oppfordrer jeg til å sende bekymringsmeldinger om hverandres barn til barnevernet, da vil Dere få en sjokkartet opplevelse hvor de som har som levebrød av at barn blir fjernet er de som bestemmer og styrer Deres og barnas fremtid.

   De står klare som gribber over lik. Dere blir garantert rettsløse objekter, ikke mennesker lenger.Våkn opp vi som mister barna våres på falske anklager og rapporter fra gribber som lever av dette trenger Dere.

   Det må til at familie, venner og kollegaer slår ring og verner om de som urettvist blir beskyld for ting og mister barna. Disse barna som tvangsplasseres hos fremmede får krigslignende traumer og lykkes sjelden snere i livet. TROR DERE MEG IKKE KAN DERE GOOGLE FORSKNING PÅ OMRÅDET. Min sønn har gått fra glad gutt til zombi og det er den nakne sannhet. LIKEGYLDIGHET FRA DERE ER STØTTE TIL ØDELEGGELSE AV STADIG FLERE BARN OG FAMILIER.

   *

   Steinar Gulli:
   Kan dere TULLINGER her på gruppa fortelle meg hvordan forsømte barn hadde hatt det her i landet om ikke barnevernet hadde funnets i en eller annen form!?

   Ove Jan Ludvigsen:
   Ditt spørsmål i denne saken, Herr, Steinar Gulli, er helt forkastelig, det vil si, dersom at du har fulgt med på alle dokumentasjoner, som har kommet frem her, da er ditt spørsmål totalt bak mål! Barnevernet må slettes og fjernes for godt, og et helt nytt system må iverksettes, hvor medmenneskelighet får råde grunnen, istedet for det nåværende barnevernets, terrorisme og bestialske diktatur! Ditt spørmål, Herr, Steinar Gulli, er en hån mot alle de som har blitt, og blir rammet av dette vernet/fjernet. Du stiller deg frem som en dårskapens figur, til fordel for den ondskap, som rammer alle andre! For en dødens skamflekk du er på denne siden! At det går an?

   Rune L. Hansen:
   Da hadde de sluppet inkvisisjoner, kidnappinger, terror, traumatisering, tortur, fangehold, falsk familiestand og annen slags grov kriminalitet, Steinar Gulli.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Meget bra sagt/svart, Rune L. Hansen.

   Alf Magne Henriksen:
   Ove Jan Ludvigsen Rune L. Hansen Sannheten bor i dere, og dere bringer den ut med flere det er en velsignelse <3 !

   Ove Jan Ludvigsen:
   Alf Magne Henriksen Rettferdighets-sansens tjeneste er nedlagt i enhver som ser tingene begivenheter i det rette perspektivet. Og dette må vi alldrig fravike, det er det samme som en dødsdom over vårt eget, og våre medmenneskers liv!

   Alf Magne Henriksen:
   Ove Jan Ludvigsen Amen <3 !

   Wall de Tc:
   de som tror barnevernet er barnen besta , tror fel de som voldtar barn misshandlar de , låser in de på romen , har de i slavarbete , barn ska få vara barn , hotar de til tysnad utsetter de för psykiska plager som de får dras med hela livet , er det rätt mot ett oskyldigt barn , regiring som dritter i hur barnevernet gör med barnen bare de kan få in barn til sin traffing som de håller på med ja barne handel du , herr steinar gulli , skull du kunna tänka lite längre enn du gör , när lover bryts mot familjer og släkt vi ser inte genom fingarn her

   Ove Jan Ludvigsen:
   Wall de Tc Klar tale og vi trenger det!

   
---
---

   Johann Sebastian Larsen, 12.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1001482343206028/

   Bibelen sier også at det man sår, skal man høste og at det forventes en himmelsk domstol for dem som forbryter seg mot en av mine minste (barna). Jeg fortalt i oppryddingssaken om barnevernet i 2010 at det var bedre for dem som gjør slikt, at det ble tredd en kvernstein rundt halsen på dem og droppet dem på havets dyp. Dette illustrer den ondskap og straffedom som forventer dem.

   BARNEVERNEVERNET – EN KRIMINELL ORGANISASJON?
   Historie 1.1: Anonym bekymringsmelding!

   Foreldre forteller: Først trodde jeg det hele var en misforståelse. Da vi kom til kontoret ble vi bedt om å avlegge rustest. Noe vi selvfølgelig gjorde, i frykt for at det ville bli brukt mot oss om vi nektet. Vi fikk beskjed om at rus sitter lenge i kroppen. Det føltes krenkende, som om vi faktisk var dømt før tiltale, forteller moren som tidligere jobbet i barnevernet.
   Foreldrene har valgt å være anonyme av hensynet til sine to barn. Testen var negativ, men barnevernet ville være med dem hjem samme dag. Jeg hadde problemer med å finne ord fordi jeg var så satt ut. Jeg forstod ikke hva vi gjorde hos barnevernet, fortsetter moren.

   Barnevernet vil jobbe raskere. Hun er utdannet sosionom og har selv jobbet hos barnevernet. Etter praksisperioden ble hun flere ganger tilbudt jobb.

   Det var så krenkende å møte opp på kontoret for å møte tidligere arbeidskolleger. Foreldrene sa ja til at barnevernet kunne bli med dem hjem, men sa nei da saksbehandleren ville hente datteren på SFO. Foreldreparet beskriver barnevernets metode som et alvorlig inngrep i privatlivets fred. Bare å si noe slikt er et så stort overtramp at jeg ikke har ord. Hvordan tror du det er for en liten jente å bli hentet på SFO av en fremmed dame fra barnevernet, spør moren. Hun fortsetter. Hele situasjonen oppleves som et overgrep. Vi føler oss trakassert.

   Mandagen uken etter ringer barnevernet for å høre hvordan helgen har vært. Samtidig ville saksbehandler avtale nytt hjemmebesøk slik at hun kunne foreta en såkalt samspillvurdering.

   Jeg fortalte at ungene hadde hatt voldsomme reaksjoner på at en fremmed person plutselig dukket opp på skolen for å snakke med dem om familien. Jeg var skeptisk, men vi avtalte nytt møte som vi senere avlyste. Likevel dukket barnevernet opp på døren. Foreldrene samtykket også til at barnevernet kunne hente inn alle opplysninger de trengte i saken.
   Like før undersøkelsestiden på tre måneder utløp, fikk foreldrene brev i posten om at saken var henlagt uten forsalg til hjelpetiltak. I brevet ber barnevernet foreldrene å vurdere om "det å nyte alkohol er en nødvendighet når en skal spise god mat sammen, og når man skal slappe av og har det bra."

   Jeg er veldig nøye med hvor mye vin jeg drikker foran barna mine. Jeg kan ta et glass eller to, men aldri en hel flaske vin. Vi har selvfølgelig fester, men aldri med barna til stede. Det er frekt at barnevernet skal legge seg opp i om jeg tar et glass vin til maten, mener moren.
   Hvem sendte den anonyme lappen med bekymringsmelding? Datteren vår har alltid lagt seg uten problemer. Inntil nylig måtte hun sove med fullt lys fordi hun er redd noen skal komme om natten. Hun begynte å komme inn til oss hver natt. Det skjedde heller aldri før. Noe som bekrefter at noe galt har skjedd.

   Hva mener du barnevernet burde gjort i denne saken? De er selvfølgelig forpliktet til å undersøke og selvfølgelig må de kontakte oss som foreldre. Men de kunne gjort helt andre undersøkelser i forkant uten å involvere barna.

   Saken blir plutselig veldig alvorlig når de velger å kontakte barna først uten å underrette oss, mener moren. Hun er skremt over at det skal så lite til for å gripe inn i privatlivet på denne måten.

   Dette er et alvorlig inngrep i privatlivets fred. Barna våre er alltid i fokus og høyest av prioriteringer. Vårt harmoniske liv fikk seg en knekk, sier moren. Hun og mannen har snakket mye om hvem som kan ha sendt den anonyme lappen. Det må være noen som vil oss veldig vondt. Kanskje er de misunnelige på at mannen min gjør det godt på jobb, at vi har penger til å bygge nytt hus, at vi reiser mye. Jeg har en magefølelse på hvem det kan være, men det er farlig å spekkulere.

   Paret har engasjert advokat. Hvor mye eller hvor lite skal til før barnevernet lader kanonene? spør advokaten. Han reagerer kraftig på barnevernets fremgangsmåte i saken. Dette var en helt generell melding uten angivelse av noen konkrete fakta, sier Øglænd.

   Advokaten forstår ikke hvorfor saken plutselig ble så akutt når barnevernet ventet ni uker med å kontakte foreldrene. Jeg hadde forventet at de begynte i det små når meldingen inneholder så lite fakta.
   Det var helt unødvendig å hente barna ut av skolen. Jeg blir ganske skremt når det er så lite som skal til før barnevernet setter i gang denne typen reaksjon, fortsetter advokaten.

   Foreldrene vurderer å saksøke barnevernet. Saken blir trolig også sendt til fylkesmannen og barneombudet. Vi må vite mer før vi bestemmer oss for om det er grunnlag for å saksøke barnevernet.

   Mine klienter føler seg så forulempet at de ønsker å få alle sider av saken belyst. Noe jeg selvfølgelig kan forstå. Det kan ha blitt begått tjenesteforsømmelse som har påført mine klienter skader, sier Øglænd.
   Klager på feil fakta. Han forstår godt at foreldrene reagerer. Det gjennomgående er jo at de fleste foreldre vil synes at det er veldig ubehagelig å bli kontaktet av barnevernet på denne måten. De føler at de får et uberettiget stempel i pannen. Det føles veldig stigmatiserende. Vi lurer veldig på hva det var i denne saken som gjorde at barnevernet velger å gå videre på denne måten, sier han.

   Advokaten har sendt brev til barnevernet der de blant annet hevder at barnevernet har gjengitt feil opplysninger i sin henleggelsesrapport. I rapporten fra barnvernet står det blant annet at kontaktlærer og spesialpedagog vil følge med på datteren sin faglige utvikling, og at foreldrene skal ha hatt problemer med å akseptere sønnens kontaktlærer.
   Vi mener å bevise at barnevernet har gjengitt feil fakta. Det står blant annet at skolen har inntrykk av at foreldrene ikke ser over leksene. Noe skolen har bekreftet at ikke stemmer, sier advokaten.

   Dom selv folkens. dere er i den fulle rett til aa uttale dere, positiv eller negativt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Utvetydig lovbestemt, blandt annet også i ECHR (EMK) Art 8:
   "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv".

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1001482489872680/

   Irene Jeanette Larsen:
   Det er litt av noen prøvelser norske familier må gjennomgå i disse dager. Jeg er helt rystet over at barnevernet plutselig kan komme på døren og verden blir snudd opp ned, for dem det gjelder. For en stat og for et barnevern. Dette minner meg om når min far fortalte historier fra krigen 1940. Da Gestapo kom på døren til jødene. Det verste er, skikkelige mennesker blir behandlet som kriminelle. Skal barnevernet bestemme hva folk spiser og drikker i måtehol? Jeg bare lurer på hva som foregår bakom kulissene i dette barnevernet. Det må bli satt en stopper for dette, og redde de norske familiene, og demsom blir utsatt for dem av utlansk ætt..

   Johann Sebastian Larsen:
   Jeg er så enig Irene. Har ikke vanlige borge vern mot trakkassering av ørte slag. Politiet er vel av samme slag med et langt synderegister / kriminell rulleblad hvor man kan flette inn advokater, dommere, stortingsrepresentanter og regjeringsmedlem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153049137096875

   Da har vi fått en endelig bekreftelse fra Høyesterett, på at vi i Norge i realiteten ikke har noe reelt anke-system i barnevernssaker.

   Det er riktignok slik at man kan klage en sak fra Fylkesnemnda inn for tingretten. Men Fylkesnemda er et forvaltningsorgan og ingen rettsinstans.

   Taper man i tingretten, har lagmannsretten flere ganger presisert at den ikke fungerer som en ankedomstol i barnevernssaker.

   Og i en avgjørelse fra Høyesterett av 8 oktober i år, bekrefter Høyesterett at den ikke legger seg opp i lagmannsrettens vurdering av vilkårene til anke, jf tvl § 36-10 . De er nemlig i følge Høyesterett skjønnsmessige, og lagmannsrettens skjønn er Høyesterett avskåret fra å prøve. I følge Høyesterett selv.

   *

   Kjell Gjerde:
   Ja dette har jeg erfart i praksis..

   Svein Harald Endresen:
   Intet nytt under solen i fra den kanten.......

   Silja Irene Kaldhol:
   Hæ????

   Monicha Nyhuus Aas:
   ille galt for ungene!!

   Rune L. Hansen:
   Makabert.

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Betyr det at det ikke er noen vits i å prøve?

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153049105346875

   En kvinne forsøkte seg nylig på å lese fra en viktig dom fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol, hvor hun ble kontant avbrutt av dommeren som sa:

   "Vårt rettsspråk er norsk, så jeg godtar ikke at du leser fra en engelsk-språkelig dom. Dessuten behersker jeg ikke engelsk særlig godt."

   Dette er nok en av grunnene til at så mange dommere i Norge, hverken kan eller vil forholde seg til dommer fra EMD.

   Paradokset er dermed at våre stortingspolitikere har grunnlovsfestet menneskerettene, men dommerne motsetter seg å ta dem aktivt i bruk.

   Konsekvensene er at det rettssøkende publikum lider enorme rettstap som følge av at dommere ikke vil følge opp Stortingets grunnlovspålegg.

  *

   Monicha Nyhuus Aas:
   med andre ord, en dommerstand med store språkproblemer, i et moderne demokrati, som skriver 2015. Ille greier !!!!!

   Kristian Rønås:
   Som en felles bekjent av oss Monica "Je prater itte engelsk så det må du ta på norsk" sa tom Vik

   Kristian Rønås:
   De sover

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg tror de sitter å godter seg seg jeg, tror neppe de er så jævla samvittighetsfulle, som ordlyden tilsier!! så lenge overgrep på barn og gamle er greit, og premieres, ja, da er det ganske mørkt!!

   Monicha Nyhuus Aas:
   det er ikke rom for hverken følelser eller logikk ? det fikk jeg beskjed om, for lenge siden....
 
   Tony Eikelmann:
   Det er faktisk dritt flaut

   Alf Reuss Kollsete:
   Rapporter dette til Anders Anundsen som har et Hovedansvar for at Menneskerettighetene blir fulgt opp!

   Trine Halvorsen:
   Sku ha boikotta dommeran. Vist dæm at dæmmes ord ikke e lov. Men dessverre så blir d fysisk makt som straff om man motsette sæ.

   Per Bronson:
   De viser sitt sanne JEG med stor J. Jeg kom i skade for å nevne Gud i en passende setting. Var ung og uvitende. Ble kontant og brutalt avspist. Navnet var ikke ment som en prediken, men navnet var visst unlegal i norske rettssaker. "Gud tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør" : )

   Monicha Nyhuus Aas:
   tilgi dem ikke, de vet hva de gjør : (

   Per Bronson:
   Det var bare et nyttig sitat

   Grethe Hagen:
   Trodde det hvar en dommers plikt å kunne engelsk

   Bjarne Fagertun:
   Salig er de enfoldigem men også dem hører Guds rike til

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153048553776875

   Yes!!!
   Dette er en gledens dag!

   Rett før helgen falt det dom i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), som er banebrytende på barnevernsområdet.

   En ung kvinne, født i 1986, har vunnet frem i saken mellom N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA for gjentatte brudd på EMK artikkel 8.

   Her er det flere ting man skal legge merke til i dommen:

   For det første:

   EMD skriver følgende i premiss 71:

   "There is no doubt that the decision to withdraw the applicant’s parental authority and to restrict her visiting rights in the present case constituted an interference with her right to respect for her family life within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention."

   Oversatt til norsk, er EMD klinkende klar på at enhver beslutning om å frata forledreretten OG til å innskrenke forledrenes rett til samvær, faller inn under EMK artikkel 8.

   For det andre, skriver EMD videre i premiss 71:

   "It must therefore be determined whether the interference was justified under Article 8 § 2, namely whether it was in accordance with the law, pursued a legitimate aim and was necessary in a democratic society."

   Inngrep som faller inn under EMK artikkel 8 nr. 1, kan altså bare rettferdiggjøres om det tilfredsstiller kravene som er regulert i EMK 8 nr. 2.

   Og her foretar EMD en kursendring, ved at den konkluderer med følgende i premiss 85 flg:

   "85. Given all the foregoing considerations, the Court concludes that the reasons relied upon by the national authorities for withdrawing the applicant’s parental authority were not sufficient to justify such a serious interference with the applicant’s family life and there has been accordingly a violation of Article 8 of the Convention in this respect.

   86. The Court also concludes that the restrictions on the applicant’s visiting rights were not necessary within the meaning of Article 8 § 2 of the Convention. There has therefore also been a violation of Article 8 of the Convention in this respect."

   Jeg anser dommen som et betydelig gjennombrudd. EMD sier at i 2015, kan ikke slike alvorlige inngrep gjøres uten at det er høyst nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Og ikke minst: Folk skal få lov til kunne forbedre seg og sin livssituasjon, uten å bli videre forfulgt av myndighetene.

   Nå må alle som er i tilsvarende situasjoner i Norge, bruke denne dommen for hva den er verdt.

   Og med denne dommen, øker også sjansen for at Norge nå blir domfelt i EMD i saken hvor tvangs-adopsjon er et tema.

   HUDOC - European Court of Human Rights
   http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22N.P
   hudoc.echr.coe.int

   *

   Yavuz Karaboga:
   Det var veldig gledelig lesning for de mange tusen som er offer for kommuniststaten Norge!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette var god lesing : ) 

   Ken Joar Olsen:
   JA 😀

   Bent Isaksen:
   Men får det konsekvenser? De norske statsfascistene driter jo jamnt i hva domstolen i Strasbourg mener, det har de jo bevist.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Quote from the judgment / Sitat fra dommen:


   "64. The Court’s case-law regarding care proceedings and measures taken in respect of children clearly establishes that, in assessing whether an interference was “necessary in a democratic society”, two aspects of the proceedings require consideration. Firstly, the Court must examine whether, in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify the measures were “relevant and sufficient”; secondly it must be examined whether the decision-making process was fair and afforded due respect to the applicant’s rights under Article 8 of the Convention (see K. and T. v. Finland, cited above, § 154; R.K. and A.K. v. the United Kingdom, no. 38000/05, § 34, 30 September 2008; Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 41615/07, § 134, ECHR 2010; and R. and H. v. the United Kingdom, no. 35348/06, §§ 75 and 81, 31 May 2011).

   65. The Court reiterates that in these types of cases, consideration of what is in the best interests of the child is of crucial importance. The deprivation of parental rights is a particularly far-reaching measure which deprives a parent of his or her family life with the child and is inconsistent with the aim of reuniting them. Such measures should be applied only in exceptional circumstances and can only be justified if they are motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests (see M.D. and Others v. Malta, no. 64791/10, § 76, 17 July 2012; and, mutatis mutandis, Johansen v. Norway, 7 August 1996, §§ 64 and 78, Reports of Judgments and Decisions 1996‑III).

   66. In identifying the child’s best interests in a particular case, two considerations must be borne in mind: firstly, it is in the child’s best interests that his ties with his family be maintained except in cases where the family has proved particularly unfit; and secondly, it is in the child’s best interests to ensure his development in a safe and secure environment (see Neulinger and Shuruk, cited above, § 136; and R. and H. v. the United Kingdom, cited above, §§ 73-74). It is clear from the foregoing that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that everything must be done to preserve personal relations and, where appropriate, to “rebuild” the family (see Neulinger and Shuruk, cited above, § 136, and R. and H. v. the United Kingdom, cited above, § 73). It is not enough to show that a child could be placed in a more beneficial environment for his upbringing (see K. and T. v. Finland, cited above, § 173, and K.A. v. Finland, no. 27751/95, § 92, 14 January 2003). However, where the maintenance of family ties would harm the child’s health and development, a parent is not entitled under Article 8 to insist that such ties be maintained (see Neulinger and Shuruk, cited above, § 136; R. and H. v. the United Kingdom, cited above, § 73; and Y.C. v. the United Kingdom, no. 4547/10, § 134, 13 March 2012).

   (...)
   68. Stricter scrutiny is called for in respect of any further limitations – such as restrictions placed by the authorities on parental rights of access, as such additional limitations entail the danger that the family relations between the parents and a young child might be effectively curtailed. The minimum to be expected of the authorities is to examine the situation anew from time to time to see whether there has been any improvement in the family’s situation. The possibilities of reunification will be progressively diminished and eventually destroyed if the biological parents and the child are not allowed to meet each other at all, or only so rarely that no natural bonding between them is likely to occur (see K.A. v. Finland, cited above, § 139).

   69. As to the decision-making process, what has to be determined is whether, having regard to the particular circumstances of the case and the serious nature of the decisions to be taken, the parents have been sufficiently closely involved in the decision-making process, seen as a whole, to have been provided with the requisite protection of their interests and to be able fully to present their case (see Neulinger and Shuruk, cited above, § 139; R. and H. v. the United Kingdom, cited above, § 75; and Y.C. v. the United Kingdom, cited above, § 138). Moreover, in assessing the quality of the decision-making process leading to the splitting-up of a family, the Court will see, in particular, whether the conclusions of the domestic authorities were based on adequate evidence (including, as appropriate, statements by witnesses, reports by competent authorities, psychological and other expert assessments and medical notes) and whether the interested parties, in particular the parents, had sufficient opportunity to participate in the procedure in question (see, Saviny v. Ukraine, no. 39948/06, § 51, 18 December 2008).

   70. In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit. It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002‑I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52).

   (...)
   74. The Court notes that the domestic authorities based their decision to withdraw the applicant’s parental authority on the finding that, as a consequence of personal character traits (neglect of her child and immoral behaviour), she was unable to provide her child with proper nutrition, clothing, a sanitary environment and health care, nor was she able to ensure her social and educational development, thereby endangering the child’s life, health and moral upbringing. The Court finds that these reasons were undoubtedly relevant to the taking of the requisite decision.

   75. In so far as the sufficiency of those reasons is concerned, the Court notes firstly that in order to reach a number of specific conclusions (such as the finding that the child regularly lacked proper nutrition, was not cared for and often wandered around alone), the courts relied solely on the submissions of the social services (see paragraph 20 above), the police report drawn up in relation to the incident on 22 September 2011, and a subsequent inspection of the applicant’s home. No other corroborating evidence, such as reports from previous visits by the social services or the police, or statements by neighbours had been examined, even though the file contained the affidavits of fifteen neighbours averring to the contrary (see paragraph 22 above). The domestic courts in fact chose to ignore the evidence adduced by the applicant instead of assessing it during the proceedings.

   76. Referring to the applicant’s failure to provide proper health care, the courts relied on the full diagnostics made in the hospital, but no assessment was made of the immunisation record submitted by the applicant as evidence to the contrary or to the fact that A. was considered physically healthy relatively quickly on 22 January 2013 (see paragraph 15 above), that is to say before the final judgment withdrawing the applicant’s parental authority was delivered on 8 May 2013. Similarly, as regards the applicant’s immoral conduct, the only objective evidence was the report of her alcohol intoxication on 22 September 2011. The courts also relied on the submissions by the social services that the applicant had been intoxicated on two other occasions, even though those allegations were disputed by the applicant and were not supported by any objective evidence.

   77. As regards the courts’ finding to the effect that the applicant did not visit A. after her removal from home, the courts relied only upon the submissions of the social services and ignored the documents in the file proving that the applicant had unsuccessfully sought such visits on numerous occasions.

   78. There is no indication that the courts sought any independent evidence, such as an assessment by a psychologist, to evaluate the applicant’s emotional maturity and motivation to act as a responsible parent and to resolve her household difficulties. The courts’ reasoning does not include any analysis of the applicant’s attempt to improve her situation after A.’s removal from home, such as obtaining a job, cleaning up her house and fulfilling the formalities necessary for enrolling A. in a pre-school institution. On the contrary, the courts appear to have trusted the submissions by the social services that the applicant failed to improve her living conditions and attitude, notwithstanding the absence in the domestic case-file of any evidence of follow-up inspections after the incident of 22 September 2011 to assess the changes allegedly made by the applicant.

   79. Furthermore, there is no indication that the judicial authorities analysed in any depth the extent to which the inadequacies of the child’s upbringing were attributable to the applicant’s incapacity or unwillingness to provide requisite care, as opposed to her financial difficulties, to which she referred in the domestic proceedings and which could have been overcome by appropriate financial and social assistance and effective counselling. In this context it is interesting to note that both the police and the prosecutor considered the applicant’s personal and family circumstances as a mitigating factor when she was fined for failure to fulfil her parental duties (see paragraph 11 above) (see Wallová and Walla v. the Czech Republic, no. 23848/04, § 73, 26 October 2006).

   80. It is not the Court’s role to determine whether the promotion of family unity in this case entitled the applicant to an adequate standard of living at public expense. It is, however, a matter which falls to be discussed by the relevant public authorities and, subsequently, in the course of court proceedings. There is no evidence in the case-file that such matters were ever considered by the authorities or the courts.

   81. Finally, the Court notes that beyond the descriptive findings of the reports, repeatedly pointing to what had been seen on 22 September 2011 – such as the unsanitary living conditions, the applicant quarrelling with her mother, and A.’s unkempt appearance – no data was sought as regards the conditions or the assistance that had been provided to the applicant prior to that date. The Court finds that obtaining information in this regard was required by domestic law (see paragraphs 37 and 40 above) and would have been pertinent in evaluating whether the authorities had discharged their Convention obligation to promote family unity and had explored sufficiently the effectiveness of less far-reaching alternatives before seeking to separate the child from the applicant by withdrawing the applicant’s parental authority."

   N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA
   ECHR (Application no. 58455/13) JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015

   Hans Erik Bonnez:
   Håper på barnas vegne, at

   Hans Erik Bonnez:
   Dere kjenner historien!

   Ken Joar Olsen:
   ? Har du noe informasjon du ønsker å dele, eller var det et innspill uten egentlig mål og mening?

   Ragna Berg:
   <3

   Eliyahna Yisrael:
   Hvem var advokat som sat på denne sak .. f?

   Rune L. Hansen:
   Dette må jo snarest oversettes til presist norsk av noen!

   Rune L. Hansen:
   Også i lys av hva som står skrevet i denne dommen fra EMD er jo forholdene i dagens Norge fullstendig et storstilt terror regime - og kidnapper regime! Og det er jo dessverre også sannheten og fakta.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blålig himmel og 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Noe spredt skyet og 10 klokken 14. Efter hvert overskyet og 9 utover eftermiddagen frem mot klokken 17. Mørkt og 7 klokken 20 og 5 klokken 21.30 og 4 klokken 22. Noe stjerner og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1002085799812349/

   Uff-uff, så mange i det perverterte samfunnet Norge som tenker og mener at det kan finnes grunner for å frata et medmenneske retten til sitt familie-liv!

   Og så mange forskjellige som enda har sine egne meninger om hva som er eller kan være gode nok grunner for det.

   At det både inter-nasjonalt og nasjonalt er ulovlig og straffbart gjør vel ingenting, når den politiske kidnapper-mafiaen sier noe annet og pøser på med penger og propaganda for sin virksomhet?

   Uff-uff!

   *

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Blåøyde individer og usmakelige terrorister av politikere.

   Liv Irene Kristiansen:
   Det vi vet, er at for sakkyndige er det masse penger å hente for å delta i fylkesnemnda osv. Da er det klart det lønner seg å være på lag med BV, for da får de flere sånne oppdrag,! : ( De sier jo selv at de er kjøpt og betalt av BV og det er det som er sannheten! Man kan jo oppleve at de ikke gidder å høre på vitner også, fordi de har bestent seg på forhånd! Det er ikke rettferdig og jeg syns at alle bør høre om det! : (

   Rune L. Hansen:
   Rettmessig og lovlig kan en kidnapping i offentlig regi bare skje efter prinsippene for nødverge og under reell rettssikkerhet. Det vil blandt annet si for en kortest mulig tid. Det har i Norge aldri enda noensinne skjedd lovlig, meg bekjent.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1002032179817711/

   Folkebevegelsen: Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

   Denne folkebevegelsen er hurtig voksende! Enda helt uten reklame i dagsaviser, tv, etc.
   Obs: Jo flere vi er og dess flere som liker eller ser våre posteringer eller som snakker og forteller om oss dess fortere vokser vi oss inn i alle krinker og kroker!

   Vi er ikke bare en gruppe, vi er en raskt voksende folkebevegelse for å få den politiske kidnapper-mafiaen og dens dirigenter og medspillere kompetent straffe-dømt og virksomheten fullstendig stoppet og fjernet! Med andre ord: for respekt for alle og enhvers mest fundamentale menneske-rettigheter!

   Grov kriminalitet overfor barn, foreldre og samfunnet ER IKKE barnevern! Hva enn navnet er! Å påstå at inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering etc overfor barn, foreldre og samfunnet er en nødvendighet og trengs er enten rett og slett idioti eller grovt kriminelt!

   Poenget er at alt og ethvert som har med barnevern å gjøre må befinne seg innenfor reell og lovlig lov og rett - og ikke utenfor! Og utgangspunktet og kjernen må og skal i henhold til Barnekonvensjonen være familievern! Reell respekt for barnets beste er reell respekt for enhver og alle av barnets og enhvers menneske-rettigheter!

   Sivilbefolkningen forstår mere eller mindre gradvis at det er ikke de gamle og om og om igjen prøvde "løsningene" som er løsningen - det er uunngåelig. Og det er meget viktig og det haster.

   Vi er selvfølgelig både inter-nasjonale og nasjonale. Og hensikten er å være målbevisst!
   Som folkebevegelse og Facebook-gruppe har vi både offisielle og ikke offisielle inter-nasjonale og nasjonale samarbeidspartnere og avdelinger. <3

   Målet vi har med denne folkebevegelsen og Facebook-gruppen lar seg vanskelig eller ikke bli nådd uten inter-nasjonalt samarbeide og inter-nasjonal hjelp. En forstår ikke sakens alvor og dimensjoner godt nok om en tror noe annet.

   Men hva enn noen tror eller forstår, så skal meningen og målet for denne folkebevegelsen og Facebook-gruppen være tydelig og utvetydig nok for alle og enhver. Og fremgår allerede i og med navnet!

   At noen tjener makt, penger eller karriære på kidnapping av barn og foreldre er hverken akseptabelt eller lovlig, men det er både for barn, foreldre og samfunnet katastrofalt.
 
   Problemet er mangeartet. Blandt annet at både barn, foreldre og samfunnet tar alvorlig skade av inkvisisjoner, terror, traumatisering, tortur, fangenskap, falsk familiestand, etc.

   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og f.eks. Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/
   7,309 Members

   *

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Yess

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dette er solid og godt stoff, børde sette seg i onen og enhvers hjerter. For en endring er totalt nødvendig, jo flere som hever sin røst, jo bedre, og all støtte til fjerning av barnevernet, er takksom gave til land og folk. Bli med i protestkampen moe denne dødelige urettferdighete, som langsomt ødelegger de menge uskydlige barne-familier!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1643917009216168/

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Det bør rives ned til fordel for et velvære senter i en kriseperiode, slik at alle skal kjenne seg trygge og ivaretatt, og komme seg på bena igjen. Det burde vårt fedreland unne folket sitt ! Noe annet er bare eldgammel troskap uten nytteverdi ! Det finnes mange slags type tro, men troen på det gode fører alltid videre i god ånd. Det haster ja !

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153050040886875

   Menneskerettsbløffen som det norske systemet har bedrevet og fortsatt bedriver mot sin egen befolkning, er i ferd med å bryte fullstendig sammen.

   Vi har sett hvordan stadig flere land omtaler Norges menneskerettsbrudd.

   Nå fikk jeg nettopp vite at Marica Pirosikova kommer til å bli intervjuet av i Tsjekkisk tv angående menneskerettsbruddene i Norge, og da særlig innenfor barnevernsindustrien.

   Nå sier kanskje ikke navnet Marica Pirosikova deg noe umiddelbart, men det er ingen hvem som helst.

   Hun sitter nemlig i Ministerkomiteen som skal påse at Norge etterlever menneskerettene.

   At hun er så sterkt kritisk til hvordan Norge etterlever nettopp menneskerettene, er et enormt sterkt signal til den sittende regjering om at her blir Norge passet på.

   Jeg minner også om at EU parlamentet snart vil sende en delegasjon til Norge, for å markere sin protest mot Norges menneskerettsbrudd.

   *

   Steinar Hansen:
   Høres bra ut. Mange bekker små....... Kanskje vi kan få hull påp nyllen etter hvert. : )

   Steinar Hansen:
   Hull på byllen : )

   John Terje Henriksen:
   Det er utrolig at norsk arroganse fortsatt tydeligvis gjelder i disse alvorlige brudd norge forårsaker ikke bare mot egen befolkning men mot alt og alle. Det er intet mindre en skandale at dette fortsetter. Jeg håper virkelig at norge får en real korreks og at dette blir rettet opp straks.
   Dette går bare ikke lenger.
   Samtidig er det en bekreftelse på hvilken holdning som gjelder i det offentlige norge uansett hvem som sitter i regjering....

   Stina Bargmann Toft:
   Så godt.
   They do it because they can.

   Grethe Hagen:
   Det høres fint ut

   Solfrid Sandøy:
   Så braaaaaa. Nå er de i gang forstår jeg. Kansje at vi som er Bv offer, kan få løsning på floken rundt barna våre som er stjålet fra hjemmene sine for mange år siden Yesssssss

   Steinar Hansen:
   Har prøvd å versette overnevnte. Her er resultatet:"EMD skriver følgende i premiss 71
   Det er ingen tvil om at bestemmelsen om å frata søkeren hennes foreldremyndighet og å pålegge henne besøksrestriksjoner i denne sak utgjorde et inngrep på hennes rettighet for familieliv i.h.h.t. Artikkel 8 § 1 av (Menneskeretts)konvensjonen

   Det må derfor bestemmes om inngrepet var berettiget av Artikkel 8 § 2 nemelig om det er i.h.h.t. Loven, om det hadde et legitimt mål og var nødvendig i et demokratisk samfunn.
   (Inngrep som faller inn under EMK artikkel 8 § 1 kan bare rettferdiggjøres om det tilfredsstiller kravene som er regulert i EMK 8 § 2)

   Her foretar EMD en kursendring ved at den konkluderer med følgende i premiss 85:

   Gitt alle de foregående betraktninger, konkluderer retten(EMD) at de årsaker som myndighetene har bygd det å frata søkeren hennes foreldremyndighet var ikke tilstrekkelig for å rettferdiggjøre et slikt alvorlig inngrep i søkerens familieliv og det har følgelig Artikkel 8 i konvensjonen blitt brutt

   Reidun Bakken:
   Vi blir gjerne med å går i tog den dagen de kommer til Oslo : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153050050721875

   The Human Rights fraud that the Norwegian system has put up against its own people, is about to break down.

   We have seen how more and more countries are reviewing Norway's Human Rights violations.

   I just got to know that Marica Pirosikova is going to be interviewed by the Czech television regarding the Human rights violations in Norway, and particularly within the child protection industry.

   The name Marica Pirosikova may not say you something immediately, but she is certainly worth listening to.

   She holds seat in the Committee of Ministers to ensure that Norway complies with its Human Rights obligations.

   That she is so critical to how Norway complies with its Human Rights obligations, is an enormously strong signal to the government that Norway is looked after.

   I also remind you that the European Parliament will soon send a delegation to Norway, to mark their protest against Norway's Human Rights violations.

   *

   Kjell Melhus:
   Men det må jo finnes EMK i retts systemet, myndighetene har jo uttalt at det vil være brudd på menneskerettighetene å nekte ABB å sulte seg ihjel i fengsel, det kan vel ikke være sånn at gjerningsmannen for den mest brutale draps saken i landet i moderne tid har ett annet rettsvern enn vanlige borgere?

   Greta Solheim:
   Ministerkomiteen fremstår for meg som en dysfunksjonell komite, som er til kun for enkelpersoners statusjag, og ikke for handlinger. Eller kan du avkrefte mitt syn Marius?

   Mener du at Ministerkomiteen som sies skal påse at Norge etterlever menneskerettene, er kjent med enkeltsaker, folks klager til EMD? Likeledes klager som EMD nekter å ta stilling til? I sistnevnte kan det vel neppe kalles å passe på, men derimot anses som et klapp på skulderen til Norges lovbrudd.

   At disse folka eksempelvis Marica Pirosikova drar rundt og strør ut sine synspunkter, hjelper vel ingen det grann? Det er kun handlinger som hjelper folk i enkeltsaker som er til reell hjelp.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2015 shared his photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153049847096875

   Staten fikk frist til 1. oktober med å komme med avsluttende bemerkninger i saken der Norge risikerer å bli domfelt i EMD, både for brudd på EMK artikkel 6 og EMK artikkel 8 i saker som vedrører tvangssalg av bolig.

   Så nå er det bare å vente på at det faller dom.

   Jeg er optimist med tanke på at Norge blir domfelt, både for brudd på EMK artikkel 6 og artikkel 8, noe som i realiteten vil si at samtlige tvangssalgsavgjørelser i dette landet har vært menneskerettsstridig.

   Om min spådom slår rett, vil det si at alle som har opplevd å få eiendommen sin tvangssolgt av det offentlige, kan begjære sakene gjenåpnet.

   Og om Norge blir domfelt, vil det være nok en gedigen avsløring på hvordan det offentlige har bløffet med våre grunnleggende menneskerettigheter.

   tvangssalg.jpg
   Marius Reikerås's photo.

   I morgen går fristen for Norge ut, med hensyn til å svare Menneskerettsdomstolen på disse spørsmålene:

   Det føles godt at Norge nå får svar på tiltale, etter år med krenkelser i tvangssalgssaker.

   *

   Johanne Almli:
   Det skal bli spennende å se resultatet av dette !

   Amine Samier:
   Gud må fjeren Bv Gud må stopper system

   Anne Nordheim:
   Kirsten Leikny Femundsenden

   Linda Mari Wiig Turner:
   Hvis Norge ikke innretter seg etter disse dommene, følger det med seg noen konsekvenser for dem da ?

   Herman Krystad Lindstad:
   Norske politikere er mer opptatt av å gjøre en god figur internasjonalt enn overfor sine egne landsmenn!
   Det er en av konsekvensensene....

   Rune L. Hansen:
   Det burde jo både politikerne og dommerne ha tenkt på før de forurettet sine medmennesker, Linda Mari!

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Gjelder det fritidsboliger også?

   Alexander Kielland:
   Stao noe paou Marius, du jobber bra om dagen, herlig å se-)

   Vidar Mathiassen:
   Marius-takk for den jobben du gjør for å bidra til at Norge utvikler seg til å ble en rettsstat hvor allmenne menneskerettigheter er integrert i vår kultur-slik, mange liker å tro at er tilfellet og som stadig flere 10-talls, 100-talls og 1000-talls av menneskerettighetskrenkende mennesker i Norge jobber for. Den maktmisbruksbaserte og etisk graverende ukulturen som har både hersket blant endel politikere, domstolsarbeidere samt andre ledere i offentlig- og privat næringsliv gjennom de siste 30-40 årene i Norge, må snus med sterke midler ettersom svakere midler er forsøkt av mange, men uten at de ansvarlige aktørene har endret kurs.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153050227671875

   Enhver barnevernssak, koker i realiteten ned til spørsmålet om inngrepet ( omsorgsovertakelse er alltid et inngrep etter EMK artikkel 8) er "nødvendig i et demokratisk samfunn"

   Så er selvsagt spørsmålet hva som menes med "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   I forrige uke avsa EMD en dom som er svært prinsipiell, og som går MOT norske domstolers rettspraksis

   Dommen fastslår at det i vurderingen av om et inngrep var "nødvendig i et demokratisk samfunn", er særlig to forhold domstolen skal vurdere

   For det første, må retten undersøke om det offentlige, i lys av saken som helhet, kan rettferdiggjøre at inngrepet var «relevant og tilstrekkelig".

   For det andre, må det undersøkes om beslutningsprosessen var rettferdig og ga respekt til klagers rettigheter i henhold til EMK artikkel 8 i konvensjonen, se blant annet K. og T. v Finland, §

   Berøvelse av familiens rettigheter er et så spesielt vidtrekkende tiltak, at det aldri skal være uforenlig med sikte på å gjenforene familie og barn.

   Dette har også stor betydning med tanke på at mange tror det gjelder en 12 måneders frist med tanke på gjenforening. Det gjør det ikke, fordi EMD bruker betegnelsen; to be reunited as soon as circumstances permit"

   *

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord en rettmessig og lovlig kidnapping i offentlig regi kan bare skje efter prinsippene for nødverge og under reell rettssikkerhet. Det vil blandt annet si for en kortest mulig tid. Det har i Norge aldri enda noensinne skjedd lovlig, meg bekjent. EMD har tidligere også gjort oppmerksom på at nødverge-prinsippet ("nødvendig i et demokratisk samfunn") i slike saker innebærer at de offentlige myndigheter har ansvar for aktivt å arbeide for en fortest mulig gjenopprettelse av familien hvor et lovlig eller ulovlig inngrep i retten til familieliv har skjedd. Det hele naturlig nok og helt i samsvar med alle andre menneske-rettigheter og med prinsippene for lovlig lov og rett.

   Maureen Wilkinson:
   Norway breaks every law... they dont care believe me... we have as a family been destroyed by norways prescious nazi barnevern.. they wont comply to nothing.. they stole my little grandson 3år.. they came 11 people and nobody gave a shit.. all the human rights laws do nothing... so sad but to believe norway and human rights they are heartless nazi bastards.. my little grandson has been held still wants his mamma...

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153050243166875

   Det EMD sier i premiss 70 i dom av 6 oktober i år, N.P. v. MOLDOVA, er noe av det viktigste som er blitt stadfestet av EMD i barnevernssaker på lang tid.

   Dette premisset må man alltid henvise til, om man er i en barnevernssak mot det offentlige.

   I engelsk språkdrakt skriver EMD følgende:

   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.

   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002‑I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   Dette er det motsatte av hva norske domstoler til stadighet hevder; nemlig at en omsorgsovertakelse er av langvarig karakter.

   Den er ikke det, den skal avbrytes så rakst som mulig og det er statens ansvar å sørge for at så skjer.

   *

   Ragna Berg:
   Men bryr Norges domstoler seg om dette?

   Amine Samier:
   Bv er et terrorist system Bv må stopper Bv dt er nok med ødelag ti tusen små ofere fra svake familien Gud må fjeren Bv

   Rune L. Hansen:
   De fleste av dagens norske dommere, ja kanskje alle, skal straffes med temmelig så lange fengsel-straffer, sier Straffeloven. De har vært og er enda den politiske mafiaens mest sentrale nøkkel-personer.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1002211263133136/

   Knut Myrebøe:
   Statens ansvar? Staten har da intet ansvar for noe som helst?

   Rune L. Hansen:
   Statens myndighets-representanter er ansvarlige, men statens myndighets-forbrytere er uansvarlige.

   Knut Myrebøe:
   Ja, men da er vi jo enige Rune?

   
---

   https://www.facebook.com/BarnevernetStealsChildren/posts/495697073935222

   Marketa K von Gresl:
   Nice!!!! Congratulations!!! Now they should STOP #NORWAY Nazis from doing this again!!!

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Sol i sør-øst, dus lys blå himmel og til 5 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Solen i sør og 8 klokken 13.30. Omkring Omkring 10 videre utover eftermiddagen. Dunkelt og 5 klokken 19. Mørkt og 4 klokken 20. Jeg ble ganske så forstyrret og forsinket med saftingen og syltingen her i dag, men av gode nyheter og meldinger via Facebook! Som jeg gjengir det viktigste av her i dag. Mørkt og omkring 2 pluss-grader henimot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1002532766434319/

   Som Marius Reikerås sier, dette som "EMD sier i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - er noe av det viktigste som er blitt stadfestet av EMD i barnevernssaker på lang tid." Dette er hva EMD sier:

  "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem. "

  "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them. "

   Norske myndigheter har altså uansett hvilken omsorgsovertagelse en positiv "forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Hvis eller når dette ikke skjer så er det et altså justismord - og en ulovlig og straffbar forbrytelse, i henhold til mange av Straffelovens paragrafer.

   Ethvert justismord - både i handling eller unnlatelse - representerer minst en kriminell i den offentlige forvaltningen.
   Tanke-vekkende? I dagens Norge finnes altså hva angår enhvers menneskerett til sitt familieliv en enorm overflod med mildt sagt godt dokumenterte justismord! Og det er statens og ikke barnas eller foreldrenes ansvar og forpliktelse snarest umiddelbart både optimalt å reparere alle og enhver av disse justismordene - og å straffe-forfølge de!

   *

   Øyvind Furnes:
   Dette gjør dom jo ikke. Den bare fjerner barnet å lar det gå årevis før noe skjer..

   Rune L. Hansen:
   Ingenting annet enn videre terror og tortur skjer.

   Øyvind Furnes:
   Ja helt enig rune. Vi e blitt flyktninger i eget land. Dem misbruker sin egen befolkning

   Arild Holta:
   Her går de altså lengre enn til at foreldre og barn skal ha den såkalte negative rettigheten at makten holder seg unna. Man påpeker at det er en positiv rettighet at staten gjør en alvorlig vedvarende innsatts for gjennforening.
   Kort sagt: Skattebetalernes penger skal brukes for å skape gjenforening.
   Det er ganske kraftig tale.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det ligger mangfoldig implisitt i menneskerettighetene, Arild Holta.

   Arild Holta:
   Selvsagt. Ellers ville man neppe fått den dommen. Men det er greit å få det uttrykt.
   (Jeg jobber jo med en pragmatisk tilnærming til dette. Ellers kunne jeg ikke samarbeidet med dere andre.)

   Rune L. Hansen:
   He,he. : )

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 14.10. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153204149868785/

   NKMR:s telefon visar att någon ringde ett tiotal samtal i lördags kväll. I söndags och i måndags ringde jag tillbaka, men fick inget svar.

   Under måndagen fick jag ett meddelande från en mor vars barn var frivilligt placerad, men som har kvarhållits i fosterhemmet - trots att såväl förvaltningsrätten som kammarrätten har avslagit socialens framställan om LVU. Hon berättade att fosterhemmet, som numera har flera fosterbarn, har blivit erbjudet en baby (inte hennes) som hade ännu två veckor kvar i moderlivet.

   Vad är det för samhälle vi lever i?

   *

   Ingalill Elénius:
   Fruktansvärt. Jag mår illa! Så vitt jag vet så kan ingen förutspå hur man blir som förälder till ett ännu ofött barn. Eller så besitter soc den förmågan???? : (

   Elisabet Persson:
   HEMSKT! Lägg ner soc helt!

   Akita Achatina:
   Vidrigt vidrigt vidrigt! !!

   Pia Andersson:
   Det finns inget nyttig att ha soc vad använder till ingen bara ta flera bsrn till LVU utan anledning

   Tryggve Emstedt:
   Ja det är lätt att förtvivla men det hjälper ju inte dessvärre.

   Leif Rune Gunnar Hagberg:
   det har jag undrat länge detta var en bra kommnetar tycker jag och håller med till hundra procent. Leffe. : )

   Aneth Olofsson:
   Det är sjukt. Mycket sjukt.

   Elin Urdshals:
   I Norge møter de på fødestuen, og tar barnet rett etter fødselen.

   RoseMarie Ronquist:
   Jag har också ställt mig denna fråga under lång, lång tid nu.
   Vad är det för samhälle vi lever i, egentligen?
   Våra myndigheter bedriver hetsjakt mot det egna folket, det finns ingen rättvisa att tillgå i våra domstolar och läget är kaotiskt och byggt på ett korrupt rättssystem alltigenom.
   Det sägs att du har rätt att överklaga men vad är det för rätt, när man sedan inte beviljas prövningstillstånd?
   Myndighetspersoner kan hitta på egna hitte-på-lagar och fortsätta driva dessa då tjänstemannaansvar är borttaget sen Palmes tid.
   Så frågan är befogad, vad är det för samhälle vi lever i?
   Och vågar vi höra svaret?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1002535069767422/

   Věra Galovičová Kuncová:
   Norsko je společnost, která následuje praktiky nacistů, novodobí nacisti, jinak a k ničemu se to nedá přirovnat...

   Norway is a company which follows the practices fascists, modern nazism, otherwise and useless it never compare...
   Automatically Translated

   Øyvind Furnes:
   Nei det e helt sykt!!!!! Makt status å penger. Ikke en dritt anna det handler om

   Camila Eric:
   : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153052067576875

   Fantastic decision in the European Court of Human Rights (ECHR) today.
   The use of forced adoption is practically banned according to Article 8 of the Convention.

   This is just so awesome!!

   *

   Tracey Mark Wick:
   Can you send us to the link that proves this please

   Rune L. Hansen:
   S.H. v. Italia
   AFFAIRE S.H. c. ITALIE (Requête no 52557/14)

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153052062321875

   Ja!!!!!
   Det er særdeles gode nyheter som i dag har kommet fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

   Denne dommen har jeg ventet på i flere år, og nå er jeg også sikker på at Norge lider samme skjebne i tvangsadopsjonssaken som ble klaget inn for noen år siden.

   Langt på vei har EMD, med dagens prinsippavgjørelse, satt en tilnærmet sluttstrek for bruken av tvangsadopsjon.

   I dommen mellom S.H. v. Italia, som foreløpig bare er gjengitt på fransk, heter det i premiss 58, oversatt til norsk:

   "Sett i lys av disse betraktningene, og til tross for statens skjønnsmargin, finner EMD at italienske myndigheter, med tanke på at adopsjon er et irreversibelt brudd med familiebånd, mens andre løsninger rettet for å ivareta både hensynet til barn og familiebånd er gjennomførbare, er et brudd på EMK artikkel 8.

   *

   Vibece Bråthen:
   !!!!

   Anne Sunde:
   Flott!!!! Endelig!!! Tvangsadopsjon uten at barnets foreldre har fått sjansen til å få orden på livet, og hvor barnets øvrige familie ikke er vurdert som midlertidig hjem, skal ikke kunne gjennomføres enten det er utenlandske barn eller norske. Det biologiske prinsipp er viktig for alle involverte. Norsk lov sier også at alle relevante tiltak skal vurderes og øvrig familie skal vurderes FØR barn eventuelt skilles fra sin familie. Dette blir i liten grad gjort i Norge idag. Norge bryter både sine egne lover og de traktater vi har underskrevet hver eneste dag.

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Hurra!!!
   For en sann glede!!! : ) : ) : )
   TAKK Marius for positive nyheter!
   De kommer godt med på en regntung dag i Bodø 🌞🌞

   Monicha Nyhuus Aas:
   Fantastisk, er det noen som har tall på hvor mange barn i Norge som er utsatt for tvangsadopsjon opp igjennom årene??

   Anne Sunde:
   Skulle likt å vite det ja..... har SSB noen tall? Det er ikke alltid lett å finne frem på den siden

   Anne Sunde:
   Finner kun noe om stebarnsadopsjon og adopsjon fra utlandet

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg også...

   Anne Sunde:
   Her ser man at adopsjon av fosterbarn stiger jevnt frem mot 2014
   http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon/aar/2015-06-04?fane=tabell&sort=nummer&tabell=229945
   Stadig færre adopsjoner
   Adopsjonsstatistikken inneholder innenlands- og utenlandsadopsjoner. Det ble gjennomført 368…
   ssb.no

   Anne Sunde:
   Færre adopsjoner generelt, men økning i adopsjon av fosterbarn

   Monicha Nyhuus Aas:
   lukter dritt med andre ord!!!

   Bent Isaksen:
   Skal vi få rettet opp i all galskapen må vi få en som Marius Reikerås, som helse- eller kanskje helst, justisminister. Alle norske foreldre som mot sin vilje de siste årene har mistet sine barn til barnevernet, bør få gjenopptatt sine saker i en uavhengig domstol, som tar hensyn til menneskerettighetene og der dommerne ikke, bokstavelig talt, tar loven i sine egne hender og dømmer etter eget (eller barnevernets) forgodtbefinnende, helt uten å ta hensyn til hva EMK artikkel 8 faktisk innebærer.

   Rune L. Hansen:
   Gjenopptagelser er fullstendig unødvendige og det er ikke det det handler om, i og med at alle norske "omsorgsovertagelser" har vært og er ulovlige - og straffbare.

   Marit Hagen:
   !

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Heeeey - me like 🏼

   Per Steinar Sørå:
   Skal folket hører, må det på plass et demokrati som de har i Sveits. Norgespartiet tar sikte på få på plass denne type demokrati.

   Grethe Hagen:
   !

   Christina Z. Lassen:
   Det må så også gælde for Danmark

   Monicha Nyhuus Aas:
   gjelder for alle land , som har underskrevet konvensjonen dette.

   Trude Lobben:
   Håper virkelig Norge blir dømt ! så staten kan lide

   Vegard Settli:
   En vanvittig gammel og traust Norsk" modell/holdning som bør omlegges snarest. For det handler om holdninger og makt.
Samme med BV.
   Her sitter det en og gruppe mennesker som og har mulighet til å oppfatte/ forandre/ berike !. sine avgjørelser som gode. Uten et snev av muligheten til å innleve seg vet jeg det sitter mange å styrer uten ror !
   Sjømann prøvd å adoptere...

    Hva er rollen i til x flyktingstrømmen ?

   Ann-Iren Skjelbred:
   Takk igjen til EMD

   Pia Hauge:
   Dejlig at læse, mon vi kan se lyset for enden af den frygtede tunnel

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153052259561875

   Norske dommere vegrer seg for å bruke domsavgjørelser fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, fordi originalspråket er på engelsk og fransk.
   Samtidig ønsker ikke norske myndigheter å oversette dommene til norsk.

   På meg virker det som om dette er en konsekvent handling, slik at folk ikke skal bli opplyst om hva slags rettigheter de faktisk har.

   Så jeg spør:

   Hva er poenget med å grunnlovsfestede menneskerettene,når de som skal forvalte dem,vegrer seg med å ta de i bruk?

   *

   Ann-Kristin Halvorsen:
   Nei du kan så si :o( Bein i nesa er vel noe som mangler her, og frykt for å skille seg fra nisseflokken.

   Asle-martin Pedersen:
   Dæm har ikke forstand nok til å følge grunnloven det er vell greia... dæm forventer ikke at d vanlige menneske i norge skal evne å se at her er d grov uforstand/korupston på høyt plan...
   Er man så stærk å ytrer dette jør d offentlige alt for å true deg til tausheit...
   Men heldig vis finnes vi mange kvinner å menn som har ei vis æra å moral. Vi står fram å krever barnas rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Typisk er jo også den både manglende og ensporede informasjonen om både Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene. Som om det er bare fagforeninger og andre karriærer i kidnapping og fangehold av barn som rår! Og i massemedia-propagandaen den både fordummende og konsekvente feil-informasjonen, i ren mafia-stil! Ikke noe rart at de ikke ønsker å rette seg efter eller å informere om doms-avgjørelsene i EMD!

   Geir Mevik:
   Norge er annerledes landet . Disse kjennelsene er ikke bindende utover hva som evt er avtalt paa forhaand. Desverre er dette det tragiske . Selv konkrete EU direktiver blir tilsidesatt. EU er i krise .

   Rune L. Hansen:
   Jo da, både EMK og domsavsigelsene i EMD er bindende - og er avtalt på forhånd også. Men EU er noe helt annet.

   Herman Krystad Lindstad:
   Hvis jeg underslår gjenstander, midler, opplysninger som er av allmenpreventiv betydning, kan jeg dømmes for utroskap!
Hvem har fortalt rettsvesenet at de lever i en unntaksverden!
   Det stinker....!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er lovbestemt i Straffeloven at også dommere, pluss alle andre offentlige ansatte, skal straffe-forfølges for sine forurettelser. Både hva angår uaktsomhet og alt annet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2015 shared Petr Mach's photo, via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1002681876419408/

   brev-til-pm-erna-solberg-norway.jpg

   Petr Mach's photo.

   *

   Øyvind Furnes:
   Nydelig

   Kjersti Mindeberg:
   Bra

   Amine Samier:
   Flott håper dere få et positiv svar

   May Britt Borge Olsen:
   denne skulle je hatt kopi ta

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1053465971354980/

   Oddvar Espegard:
   Dette er et drabelig alvorlig brev. Og det er et åpent brev til regjeringen. Er det noe vi kunne prøve å vise til avisene??

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153052160031875

   For en FANTASTISK uke dette har vært, sett i et menneskerettsperspektiv.

   Med to dommer, N.P. v. MOLDOVA og S.H. v. Italia, avsagt hhv 6 og 13 oktober, så pulveriserer i realiteten Den Europeiske Menneskerettsdomstol, EMD, menneskerettsbruddene i barnevernssaker i hele det norske rettsystem;

   fra Fylkesnemnd til Høyesterett!

   Men husk, disse dommene er til for å brukes aktivt. Det hjelper lite at de kun står der til pynt.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Hvor finnes desse dommene, helst i norsk oversettelse?

   Monicha Nyhuus Aas:
   det største problemet, er at denne staten oversetter dem ikke, og norske dommere nekter å forholde seg til dem, fordi de sier, de kan ikke engelsk..... kan det bli verre ???

   Alf Reuss Kollsete:
   Monicha, hvordan i all v erden kan disse dommerne ha bestått sin juridiske embedseksamen?

   Morten Aarmo:
   Gå inn på denne søkeruta o søk disse avgjørelsene Alf Kollsete :
   http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
   HUDOC - European Court of Human Rights
   hudoc.echr.coe.int

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og ned mot null grader Celsius her ute i natt. Rimfrost i gresset somme plasser rundt omkring. Sol fra lys blå himmel utover formiddagen og eftermiddagen, med omkring 10 pluss-grader. Mørkt og 4 klokken 20.30. Omtrent det samme med litt lavere temperatur videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1002878463066416/

   Den politiske kidnapper-mafiaen er grundig avslørt!
   Sannheten om dette sprer seg for hver dag som går!

   Vi er en stor og fort voksende folkebevegelse, både nasjonalt og inter-nasjonalt, som nu krever å få den politiske kidnapper-mafiaen grundig og kompetent straffeforfulgt og fjernet.

   Veldig mange og stadig flere bidrar på så forskjellige måter, både i og bak kulissene, for å få dette til å skje!

   Dette gjelder samfunnets og enhvers mest fundamentale menneske-rettigheter. Blandt annet og særlig enhvers rett til sitt familieliv.

   Og selvfølgelig frihet fra inkvisisjoner, kidnappinger, terror, tortur, traumatisering, falsk dokumentasjon, falsk familiestand, falske dommere, degradering, menneskehandel, utplyndring, kastevesen, osv.

   Det er også en slags politisk borgerkrig og folkemord mot sivilbefolkningen og verden - som vi må både må forsvare oss mot og å få stoppet.

   Kom og bli med, som best enhver kan!

   *

   Rune L. Hansen:
   Det store og største problemet for ethvert land og menneske i verden er politisk og offentlig organisert kriminalitet og at slikt både smitter og perverterer. Mange har ikke forstått dette enda. Vår folkebevegelse nu er helt nødvendig og endrer dette! Så enhver kan bidra som best det lar seg gjøre!

   Jerzy Donus:
   den enda verkliga förändringen kan vi göra när vi icke röstar på någon av partierna som har redan varit valda och visat att de inte gjorde ett dugg av vad de lovade innan valet. Rösta endast på små partier som har inte varit vid makten ! Det finns många små och det är de som kan förändra något, inte de stora etablerade lögnare.

   Jerzy Donus:
   råkar se den videon precis, på engelska, men mycket klokt samma sak :
   https://www.facebook.com/video.php?v=887940124584557

   Rune L. Hansen:
   Det er mange veier som fører til målet! Og vi trenger og vokser i frodighet og muligheter og hjelp for hensikten og målet! Nu nettopp har vi blandt annet fått megetsigende nye dommer og hjelp fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg! Og mye mye mere fra både i og bak kulissene kan nevnes og sies!

   Oddvar Espegard:
   Jeg liker det du skriver, Rune! Takk skal du ha. Fortsett!! Så må vi begynne å demonstrere, begynne å vise oss fram, bruke alt som brukes kan i kampen mot denne verste terrororganisasjonen vi har. For litt penger kunne vi annonsere i aviser. Du skrev om det. Her gjelder oppfinnsomheten !

   Arild Holta:
   Det er også mulig å annonsere på Google og på Facebook.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er mange veier som fører til målet - og vi trenger (og får, stadig mere) ikke minst også hjelp fra andre land og fra det inter-nasjonale samfunn! Det er helt nødvendig for oss! Dette er ingen lett eller enkel kamp og den har pågått i flere ti-år nu!

   Michal Rozkydálek:
   Å stjele et barns foreldre er en veldig offensiv handling. Med mindre kongelige familie raskt remedier disse forbrytelsene, bør de skyldige barnevernet tjenestemenn være offentlig lynsjet i media. Nå, etter navn, uten anger.

   Og sammen med dem alle politikere som dekker eller støtter disse forbrytelsene. Kanskje det synes å være barbarisk, men ikke noe mer enn å stjele foreldre til små barn.
   -------------------------------
   To steal a child's parent is a very offensive act. Unless Royal family quickly remedies these crimes, the guilty Barnevernet officials should be publicly lynched in media. Now, by name, without any regret.

   And, together with them all politicians who are covering or supporting these crimes. Perhaps it seems to be barbaric, but not any more than stealing parents to small children.

   Rune L. Hansen:
   Vi har både inter-nasjonal og nasjonal reell lov og rett på vår side. Både Straffeloven, Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov - og også ikke minst Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR / EMD)! Og en stadig voksende både nasjonal og inter-nasjonal folkebevegelse som er skremt og rystet over at kidnappingene av barn og foreldre i politisk og offentlig regi har kunnet foregå så lenge og smittsomt perverterer offentlig forvaltning og sivil-befolkningen i land efter land!

   Og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har stadig mere pertentlig og kraftig dømt flere og flere lands politiske regimer både for kidnappingene og måten de har skjedd på - og for ikke aktivt og iherdig å ha arbeidet for barnas gjenforening med sine familier!

   Dessverre er ikke Menneskerettsdomstolen i Strasbourg en ordinær straffedomstol og det er meget begrenset hvilkne virkemidler de kan iverksette når den politiske forvaltningen i landene nekter å straffeforfølge de skyldige i forbrytelsene.

   Det er også derfor viktig for oss å opplyse om disse forholdene! Og blandt annet også om at menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke!

   Ronny Loke Epoke Eilertsen:
   Delt

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153053902346875

   Norge er dømt både av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen og av FN Komiteen, for ikke å begrunne sine ankeavslag.

   Kan noen der ute gi meg en god grunn til at Høyesterett avviser ca 85 % av alle inkomne saker, uten å begrunne hvorfor?

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er fordi de mangler respekt for lover og regler. De ønsker neppe at folk skal få en rettferdig behandling, og de har en eller annen oppfatning i hele domstolsystemet, om at menneskeretten ikke er gjeldene, når de skal ta saker inn for behandling!!

   Ken Joar Olsen:
   Korrupsjon...

   Per Steinar Sørå:
   Redde for å bli avslørt i snusk.

   Ken Joar Olsen:
   Men kan også være den Norske folkesykdommen narcissistiske problemer...

   Bent Isaksen:
   De vet ikke bedre.

   Alf Reuss Kollsete:
   Ankeutvalget i Høyesterett avviser en mengde saker, under henvisning til Str.pr. l. 387a, uten begrunnelse! Dett er selvsagt i strid med såvel EMK som Menneskerettsloven og Grunloven! Men får det noen konsekvenser for disse "allmektige" kvinner og menn! Selvbsagt ikke sålenge vi har en helt uansvarlig Regjering inkludert en fullstendig ubrukelig Justisminister!

   Alf Reuss Kollsete:
   Marius, kan du legge ut link til de dommene du refererer til fra EMD, så vil jeg forfølge disse til Høyesterett?

   Rune L. Hansen:
   En ubegrunnet eller dårlig begrunnet anke-nektelse (eller dom) tilsvarer vel at dommerne sier at: vi dommere er kriminelle og arbeider ikke for lov og rett?

   Marianne Skoge:
   Arroganse, fordommer og kynisme.
   Om man bruker GAP modellen vedrørende relasjons- og handlingskompetanse, blir det et for stort GAP mellom ressurser og kompetanse. Dette går på manglende forståelse på mennesket, manglende empati og manglende respekt for mennesket, oppmot juss kunnskaper.
   Mulig er det med jurister, som i politi, psykiatri, barnevern og i ledelse: Det er for mange maktpersoner der som opphøyer seg selv på bekostning av andre.

   Rune L. Hansen:
   De har erstattet lov og rett med seg selv og sine meninger og hensikter. Praktisk vel det?

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153053982391875

   Norge er på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettsdomstolen. Også på ytringsfrihetens område.

   Norge er langt fra den menneskerettshøyborgen den forsøker å utgi seg for å være.

   Egentlig ikke så rart, all den tid vi har et forvaltningsapparat og en domstol som er svært så offentligvennlig.

   Også ytringsfriheten i Norge er under press. Ikke minst gjelder dette der enkeltmennesker tør å kritisere det offentlige.Da er veien kort til offentlige gjengjeldelser.

   Se på barnevernssaker for eksempel.

   Vi har sett flere eksempler der det offentlige bruker ytringer på sosiale medier, som straff mot den som har ytret seg.

   Men også på andre områder blir individet straffet når de bruker sin ytringsfrihet.

   Ta politimannen Stein-Robin Bergh, som nylig uttalte seg i kraftige ordelag på Facebook mot leder av Justiskomiteen, Hadia Tajik.

   Hans offentlige arbeidsgiver responderte med å avskjedige ham.

   Eller Max Hermansen, som er åpen om sin dype skepsis til at Islam skal få fotfeste i Norge

   Han er også i realiteten avskjediget fra sin offentlige stilling som lærer.

   I Norge er ytringsfriheten truet fordi de våger å uttale seg kritisk mot det offentlige.

   Men nå har det nylig falt en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som igjen viser at Norge er på kollisjonskurs med Europas høyeste domstol

   Saken gjaldt en russisk universitetsprofessor, Vladimir Kharlamamov, og der slår EMD fast at offentliges institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

   Stikk i strid med Norge altså, der offentlige institusjoner har et langt sterkere vern enn privatpersoner.

   Men slik er det i Norge. Individet må alltid vike plass for det offentliges maktvelde.

   *

   Rune Fardal:
   Husk at "Det offentlige" er en eller flere saksbehandlere som føler seg krenket over andre ytringer og som gjemmer seg bak en etat. De slipper med andre ord være ansvarlige for det de kritiseres for. Det må det bli slutt med. Justisdep forandret personvernloven etter at jeg og flere benyttet "opinionsdannende" kritikk... dermed ble det ordet fjernet i §7.

   Rune L. Hansen:
   De tillater ingen opinion eller opposisjon, med andre ord.

   Rune L. Hansen:
   Slikt skal kunne avfeies med å være kjettersk.

   Rune L. Hansen:
   Ytringsfrihet er jo blandt annet som kontradiksjon for åpen scene og kan bidra til å avsløre og forfølge kriminalitet i offentlig regi! Ikke greit det når man ikke ønsker å bli avslørt og ingenting ønsker å si eller at sagt!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_by_contradiction
   Proof by contradiction - Wikipedia, the free encyclopedia
   In logic, proof by contradiction is a form of proof, and more specifically a form of indirect proof, that establishes the truth or validity of a proposition by showing that the proposition's being false would imply a contradiction. Proof by contradiction is also known as indirect proof, apagogical a…
   en.wikipedia.org

   Ken Joar Olsen:
   Samme her, er nu innlagt over 200 sider i barneverns saken våres med Facebook utskrifter. Over halvparten er div vegginlegg omkring barnevernet, på din støtte side... Hvilket jo sier lite om mine omsorgsevner, men mye om deres mentaliseringsevner...
Samt besøksforbud og straffe sak på krenkende atferd imot barneverns lederen i Lørenskog kommune, Arnfinn Heimstad... Hvilket jo må anses som over, ettersom han har brutt det... Og jeg har opptak av politiet, som påstår at det er eneste konsekvens det ville få. Da jeg skulle anmelde han for brudd på besøksforbudet som er gjensidig...

   Juni Tobiassen:
   Ja dette er påtide å rydde opp i jeg har noen høner å plukke her i Stavanger.....

   Rune Fardal:
   Ha ha skulle vært meg da skulle de fått dokumentere hvordan ytringer på facebook tilsier at omsorgsevne er dårlig. Det finnes det meg bekjent ikke forskning på! Dermed bedriver de politikk, de misliker visse ytringer. Hva med soldater som dreper i krig og kommer hjem, er de ikke egnet som foreldre? Bv er på så tynn is her at de lett kan slaktes.

   Hva er det med min kritikk som gjør meg til en dårlig omsorgsperson? Faktisk er en samfunnskritiker antagelig en bedre omsorgsperson enn en konformitetsau som bare dilter eter makten. Den som lærer barna tenke selvstedig er den som utfordrer makten.

   Å bruke dette mot en forelder vil i mine øyne være et utslag av dårlig omsorgsevne, for disse folkene lærer barn å ikke tenke selv, ikke kritisere, ikke bruke sin ytringsfrihet. Slike sauer har norge for mange av.

   På universitet læres man opp i en meget viktig ting, evne til kritisk tenkning... og så skal disse skrullingene påstå det er et utrykk for dårlig omsorgsevne? deres rekajon er faktisk ikke forenlig med de høyeste mål i et fritt samfunn. De misbruker sin makt til å kue folket. Ikke f#$n om det er aktuelt.

   Ken Joar Olsen:
   Ja sier det samme, men fikk en bedre formulering her... så takker for den Rune, Men den mest komiske tingen er at min generelt dårlige holdning til barnevernet. Er nevnt som et moment, i omsorgsovertakelsen. Selv om det ikke er nevnt et ord om motvilje...

   June Aurdahl:
   Ha, støtter deg helt fullt på den Rune Fardal! Jaggu sa jeg smør!!

   Rune L. Hansen:
   Det er flere enn meg som gjentagne ganger har fått sine pc-er etc. beslaglagt, pluss pluss, i den politiske mafiaens terror-aksjoner og inkvisisjoner for å kneble ytringsfriheten i forhold til sin kidnapper-virksomhet, etc.

   Rune L. Hansen:
   Vi risikerer når som helst hva som helst fra den politiske mafiaen sin side.

   Anne Kirsti Larsen:
   Er det virkelig sant! ?

   Rune L. Hansen:
   Javisst er det sant. Også at det er god sjangs for at de dreper meg helt fullstendig før dette året er omme, omtrent. Blandt annet.

   Rune L. Hansen:
   Lett nok å forutse det, for de som vet hva som har skjedd.

   Amine Samier:
   Flott bra for Bv bra for system

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153054216416875

   Særdeles gledelig å bevitne at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, i dag fastslo brudd på EMK artikkel 6, fordi det ikke ble avholdt muntlige forhandlinger i selv forvaltningsorganer.

   Nå ligger Norge syltynt an, når norske domstoler, gjennom generasjoner, har tvangssolgt privat eiendom uten at dommerne har brydd seg med å avholde muntlige forhandlinger.

   Me like:))))

   *

   Inger Helander:
   Jeg å

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol og blålig himmel og gradvis til oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Halv-mørkt dunkelt og 5 pluss-grader klokken 19. Mørkt, 4 og noe stherner klokken 19.30. I kveld blir jeg endelig ferdig med hermetiseringen av bergamottene. Minikiwiene modner først nu i disse dager. Det blir kanskje så jeg plukker inn forskjellig annet også. Nokså snart tomt igjen for glass å hermetisere i. Mørkt med omkring 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Asle-martin Pedersen, 16.10. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1644533725821163/

   Tanken slår meg.... å dette er ikke skrevet for å høste sympati eller favoritisere meg selv!

   Jeg var en go far i alles øyne.
   Mine barn forguda meg... å æ tok meg altid tid til dem dag som natt.
   Da første barn kom til verden 99
   Gleden var stor.ei datter bei født av ei enestående mor. desvere gikk ikke alt som d skulle... vår datter døde jan 2000.... d var ingen tilbud om hjælp av det offentlige... vi måtte klare oss selv... d klarte vi fint.... etter noen år gikk vi vær vår vei... å vi startet på nytt vær for oss.

   Jeg får en ny kone... vårt liv bei til familie å 3 barn... alt var greit vi hadde våre problemer som andre mn barna hadde det kjæmpe bra...
   Æ tok mæ faktisk av barna fra dag en... bar på di om natta når di gråt å ja slik såm da følger med små barns problemer som kolik osv osv... dette fikk jeg skryt av... syntes ikke d var noe å skryte av mn æ jore d for å avlaste ei sliten mor som hadde vært jænnom svangerskap/fødsel... hun måtte da få hvile tengte jeg... helsesøster/lege noterte seg ned hvor bra at ein far kunne tenke å jøre noe slikt...  : )

   Æ sa da d er da væl naturlig å jøre dette å avlaste mor... hennes venniner såm også hadde barn å hadde naturligvis d samme såm oss me små barn opplevde aldri at far til barnet tengte å jore slik...
   Æ tok grep i ting å snaket med fedre å sa at no måtte di vise respekt å avlaste mor... dette ble ijæn tad opp som et meget posetivt tema hos helsesøster å lege... asle dette er meget unikt at du jør å får fedre på banen... ble notert ned i jornalene som posetiv egenskap til far...

   Så får vi bekymrings melding inn til bv...riktig nok fslsk å grunnløs.
   Etter kort tid me møte å dokumentasjon mot bv fra helsesøster/lege barnehage om at dette var kun onsidig løyn rettet mot meg som far... saken henlakt..

   Noen år senere bilr vi tvunget til å flytte vekk fra Båtsfjord dær vi hadde kjøpt hus å skulle bli boende... d var familen til mor som tvang oss bort.. jeg ville bli å få ryddet opp i dette mn nei mor maktet ikke mer... av familiens fyll å pysisk teror mot henne å barna våre. henes stefar hadde stor makt å bekjentskaper i systemet bv/poletie.
   Vi flytet i hui å hast ned til vega. des 2012... det står nedfelt i helsesøsters jornal hva som jore til at vi måtte rømme... likeså notater i fra barnehage hva så var årsak til dette og nav.

   Så kommer vi ned til vega alt blir kjempebra... barna er engstelig for at hænes familie skal tvinge hænne å barna opp til båtsfjord ijen... dette notert ned etter utsangn fra barna til lege å andre instanser på vega... alt blir bra barna blir trygge å stortrives... dette jør også mor hun fikk en ny start..jobb å begynt på utdanelse..

   Så starter stefar hænes sin pysiske teror ijæn i form av trusler pr tlf/sms til mor...hun blir red å deler av ting kommer desvære til å påvirke barna ijæn.

   Vi tar kontakt med poletiet lensmann på vega...han nækter å bidra til å hjælpe henne å oss å få stoppet dette... mor blir red naturlig vis... så starter helsesøster på vega sitt raid.. d er kommet bekymring fra båtsfjor om oss... hun nekter å komme med kilden...
   Mor faller sammen i gråt å blir live red... han gir aldri slipp på meg"stefar hænnes"

   Jeg jør mitt yterste for å sjærme barna...
   D går bra... æ tar kontakt med familiværn kontoret for å værne barna...
   Dette vet da ikke mor...

   Tiden går vi får inn en ny nabo som er fratad sine barn..jeg sjønner fort at dette blir et problem...
   Tar d opp med mor... han føler at våre barn er sine... mannen har d ikke bra... barna våre skal ikke være med han... mor er enig... det utvikler seg i gal rettnig... han klare å skape så mye kaos at jeg ber til slut mor om at enten forlater jeg deg eller så må du se at han ødelægger rutinene til våre barn.

   Det jeg da ikke vet er at han har inledet kontakt med mors stefar som terorisere å true mor...

   Æ sier time out æ vil ut a forholdet.
   Mor blir naturlig nok fortvilt..
   Di to største barna sier så flytter far ut blir vi me han vi er red naboen vår.

   Timene går mor drar ut.. så kommer lensmann å 3poleti tvinger meg ut av huset... mor å nabo tar barna å drar avsted. æ får ikke vite noe om noe...
   D går 3månder før jeg får vite noe som helst om barna..mor var da gravid med barn nr 4.
   D blir barnefordelings sak hun å naboen var flyttet sammen til båtsfjord.

   Tape av mor... d var nu greit.seperasjon/skilsmise heilt greit d var d jo æ så ville dn dagen alt skjedde..

   Mn så er d poenget mitt kommer.
   Nå har ingen av innstansene i båtsfjord noen notater på d såm var posetivt med far mer.
   Bv unlater å lægge frem hva så var årsak til at sak bei avslutet.

   Nå kommer di med ville påstander mot meg... noe retten selfølgelig svælger fult å heilt.. dn nye samboer såm ikke får være me egene barn er gull vært for bv i båtsfjord for å hevne seg mot meg.
   Di nekter å se på dom 6 på han som nå er blid stefar for våre barn.
   D går heller ikke sakskyndige inn å ser på siden d er mor som har den daglige omsirg for barna... dom 7mot stefar om egene barn.. enda være... bekymringsmeldinger hagler inn mot våre barns nye stefar... bv nækter å se på dæm.

   Er d så at bv i norge kan utsætte uskyldige barns liv å frarøve dæm sine rettigheter til sitt biologiske opphav for at dette er mor å stefar sitt ønske.
   Slik er d blid.
   Sån skal det være får jeg besje om.
   Retten nekter meg som far å lægge fram bevis så kan dokumentere at di lyver å på lydopptak sier det er en hevn mot meg som far...
   Barnas værdag er umenneskelig.d er blid store traumer for barna siden di ikke hører mer fra pappa sin.. gaver/klær/kort å brev når ikke frem til barna... dette er d dn nye stefar så makulerer å manipulere barna med å si pappan deres er i fengsel å hater dere..bværne er klar over dette.. sakskyndige er klar over dette.. retten er klar over dette poletie er klar over at dette skjer.
   Hva skal man jøre for å bærge sine uskyldige barns liv som ikke får hjælp?

   *

   Anne Nordheim:
   Om retten nekter deg og legge frem bevis som går i din favør ja så er dette brudd på EMK artikkel 6 Om rettferdig rettergang. Horribel sak dette her Asle-Martin. Når din x kones stefar lager så mye rabalder så får det meg til å lure på om han har utsatt din x for overgrep og at det han gjorde var bunnet ut av sjalusi rett og slett. En person jeg kjenner ble misbrukt fra hun var barn og til hun var 17 år av sin stefar. Hun flyttet ut og sammen med kjæreste da hun var 17 år. Stefar likte dette svært dårlig og gjorde alt han kunne for at hun ikke skulle flytte...... Hvem er det som har bestemt at du ikke skal ha samvær med dine barn?

   Asle-martin Pedersen:
   Mye taler i dn bane at så er skjed ja... mn så længe han har makt å systemet er korupt... så når d ikke frem... dn såm annbefaler/manipulerte lagmansretten til dette tragiske utfall er dn sakskyndige jansen... prøvde i en tidlig fase å få henne byttet ut.. nytte løst...
   Dn sakskyndige har lakt meg for hat..noe hun også beviser"lydopptak"
   Retten nekter også dette bevis fremlakt.
   Karnsje ikke rart da hun er på topp listen over saker/inntekt i norge..d er anket til emi.. sakt av min tidligere advokat... mn nei han har også ført meg bak lyset.. klage/anke aldri sendt... å da er d vel lite man kan jøre.. det er tidsfrister slik jeg har sjønt d.å siden dom kom for et år siden"på di 3største barna"
   Å nå d siste barn for ca 8månder siden
   Er d vel bare å starte heilt på nytt ijen.
   Takker Anne Nordheim for dit svar å innfo emk art 6 : )
   Mye å sette seg inn i her.

   Rune L. Hansen:
   Kvinne-i-nød-syndromet. Menn er ridderlige, i det ytre. Kvinner er solidariske, med hverandre, når det er til fordel for seg selv. Kvinner vil beskyttes - og erobres. Menn vil beskytte - og erobre, fordi de er det sterke kjønn i forhold til det svake. Jo svakere kvinnen er dess sterkere og stoltere er eller blir de.

   Så kommer en kvinne i liksom nød, da er det ikke bare hennes foreldre og venninner som vil "hjelpe" henne, men også liksom "sterke" menn rundt omkring.

   Ved uoverensstemmelser, som kan og blir forsterket av andre står og går de liksom ridderlige kvinner og menn ivrig i kø for liksom å hjelpe. Og dette er politisk forsterket i det ekstreme i dagens Norge, i takt med at kvinner fikk "stemmerett" og politisk makt. Så til de grader at det grov kriminelt også handler om liksom lovlig å kidnappe barn - og i tillegg å premieres for det! Samtidig som fedre og barn automatisk selvfølgelig dermed tortureres, utplyndres og forurettes på det groveste av det.

   Dette er en standard-oppskrift. Grotesk og grov kriminell, men liksom lovlig. Og forbryter seg mot et mangfold menneske-rettigheter.

   Asle-martin Pedersen:
   D kan væl være at i dagens sammfun er det d vi høre mest om ja... mn d skal sies at menn"fedre"
   Også jør d samme desvære... uskyldige barn blir brukt som våpen... d for å høste økonomisk gevinst.. så har vi d nasarsjistiske... såm da desvere er et faktum i denne sak av mor/nye samboer... å på toppen av pyramiden hænes stefar så drar i trådene for på den måte at ikke sanheita må få komme fram... da pungteres luft slotet hanes å d bi katastrofe.

   Anne Nordheim:
   Pm er sendt deg Asle .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1003312049689724/

   Asle-martin Pedersen:
   Rune L. Hansen: nå så jeg heilheita i d du skrev... inponeranes jobb me innfo du gir oss alle... du er en enestående mann. all respekt å æra for deg å d du jør : )

   Linda Skoge:
   litt av en historie : (

   Asle-martin Pedersen:
   Bare toppen av isfjellet dette.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153055233221875

   Så lenge vi har grunnlovefestet å forplikte oss til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, er det Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og ikke Høyesterett som dømmer i siste instans i saker som vedrører menneskerettene.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Selvsagt er det det, dersom da ikke HR, mot formodning, skulle legge helt om kursen!

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ja hadde det vært oppnåelig 😀

   Herman Krystad Lindstad:
   Er våken og spent på kommentar fra vår høyeste domstol .!!

   Rune L. Hansen:
   Er det ikke bedre om de fortsatt later som om de ikke vet det da?

   
---

---

   Rune L. Hansen, 16.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1003325393021723/

   Noralf Aunan, 16.10. 2015:

   "Jeg har i lang tid forslått at "Barnets beste" erstattes med "Barnets rettigheter", og det er faktisk ingen som egentlig har flere rettigheter enn ethvert barn. Nå er det også høyst aktuelt å kreve de klare menneskerettigheter som både Grunnloven og Menneskerettsloven gir barna. Barnevernloven gir egentlig bare barnevernet noen rettigheter."

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 16.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153055017396875

   Se her dere!

   barnets-beste.jpg

   *

   Rune Fardal:
   Bra, på tide å slå skikkelig hull på dette bergepet. Det er ikke mulig å definere eksakt, fordi det er et relativt bergep. Hva som er barnets beste i Norge er ikke det samme som hva som er barnets beste i andre land og kulturer. Barnets beste på landsbygda i afrika, er selvsagt ulikt hva som er barnets beste i Norge. Og innen for dette begrep er det et stort spenn på "god nok omsorg". Hva en Bv-ansatt mener er barnets beste er fullstendig irrelavant så lenge de ikke kan konkretisere hva de snaker om.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at menneske-rettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige, Rune Fardal. Og at absolutt ingen har rett til å tolke seg eller andre bort fra en menneske-rettighet. Menneske-rettighetene - inklusivt barnets, foreldrenes og familiens menneske-rettigheter, selvfølgelig, er og skal være barnets beste. Iøvrig er enhver menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi i Norge ulovlig og straffbar, men er årsaken til at de enda ikke har blitt straffe-forfulgt ene og alene ulovlige og straffbare unnlatelser - som dessuten er forbrytelser som ikke foreldes!

   Magne G Bårdsen:
   Å ka e d du egentlig meine? Få ordna hode ditt, før du legge ud tankane dine.

   Rune L. Hansen:
   At barnets beste er det samme som barnets alle menneskerettigheter er en selvfølgelighet, men for kidnapper-mafiaen og dens medspillere er det motsatt lov og rett som gjelder.

   Rune L. Hansen:
   "Selvfølgelighetene er som våre utgåtte skosåler, ingenting for Per og Pål."

   Morten Aarmo:
   Innertier !

   Morten Aarmo:
   Mer bakgrunnsinformasjon finnes i orginaldokumentet UN General comment No.14 (2013).
   http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html

   Ken Joar Olsen:
   Men det er ikke denne som Norge ikke har ratifisert? Om det er riktig ord...

   Morten Aarmo:
   Kan ikke se at det har spesifik relevanse til den den konvensjonen Norge ikke har ratifisert. Forøvrig gis det rekomandasjoner til at dette skal oversettes til alle relevante organer i det offentlige og private som har med barn å gjøre : 100. The Committee recommends that States widely disseminate the present general comment to parliaments, governments and the judiciary, nationally and locally. It should also be made known to children – including those in situations of exclusion –, all professionals working for and with children (including judges, lawyers, teachers, guardians, social workers, staff of public or private welfare institutions, health staff, teachers, etc.) and civil society at large.

   Ken Joar Olsen:
   Takk : )

   Ken A Kjeldsen:
   Vi har med topp kriminelle som kun respekterer egne skrevne lover om det er til deres fordel. Glem aldri det.

   Rune L. Hansen:
   Kim Drifter, 16.10. 2015 via Council of Europe:
   "Det er ikke slik at det er staten som har gitt oss mennesker disse rettighetene og at derfor har eierskapet over dette men det er vi som har pålagt staten denne rammen av rettigheter de skal holde seg innenfor der vi har gitt oss selv og pålagt staten å sikre at oppfylles, og dersom staten ikke respekterer dette så overholder de ikke den kontrakten som de har inngått med hver av oss borgere og om staten ikke lengre arbeider for oss men mot oss så har den mistet sin eneste berettigelse for å forvalte våre liv faktisk!"

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153054989206875

   Drømmeuka!

   Jeg tror vi mennesker er ganske like, når alt kommer til alt. Vi ønsker å gjøre det best mulig for oss selv og de vi er glade i, den tilmålte tid vi har til rådighet.

   Selv er jeg mest glad når jeg kan dra i håndballhallen å se døtrene mine spille håndball, når jeg kan spille fotball med old- boys gutta eller bare være sosial med de jeg er glade i.

   Men for å skape flest mulige hyggelige øyeblikk, og det gjelder for oss alle, kan vi ikke ha maktmennesker som ødelegger for vår livskvalitet.

   Du har sikkert lurt på hvorfor jeg er over middels interessert i menneskeretter?

   Det svaret er ikke vanskelig.

   Det er fordi jeg vet hvor livsødeleggende det er for så mange,når maktmennesker griper inn i våre liv uten å respektere våre menneskeretter.

   Det skal vi aldri godta, og derfor må vi fortsette å kjempe mot de som unødvendig krenker oss. Nettopp fordi det stjeler av vår livskvalitet.

   Å kjempe for menneskeretter i Norge, er til tider utfordrende. Motstanden er relativt massiv.

   Desto viktig er det å favne om de ukene hvor resultatene viser at det nytter.

   Denne uke har i så måte vært en drømmeuke. For hør bare her:

   6. oktober: Den europeiske Menneskerettsdomstol ( EMD) slår fast i en sak mot Russland , at offentlige institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

   6. oktober: Den europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) dømmer i en sak mot Moldova, og slår fast nye banebrytende prinsipper i individets favør.

   Moldova blir dømt for krenkelser av EMK artikkel 8, både hva gjelder begrensninger i selve foreldreretten og hva gjelder begrensinger i samvær.

   13. oktober: Den europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) dømmer Italia i en sak som gjelder tvangsadopsjon, og går langt i å si at tvangsadopsjon er på grensen til det forbudte.

   14 oktober: Den europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) presiserer at kravet til muntlig behandling er urokkelig, og at også forvaltningsorganer må påse å etterleve dette påbudet under EMK artikkel 6.

   13 oktober: EU parlamentarikerne Petr Mach og Tomáš Zdechovský, med støtte av EU parlamentet, skriver brev til Norges statsminister for å protestere mot Norges menneskerettsbrudd.

   15. oktober: India avgir en offisiell kunngjøring der de offentlig går ut og støtter Tsjekkia i kampen mot norske menneskerettsbrudd.

   Så ja, det nytter!

   Og det er ikke farlig det vi gjør. Vi kjemper bare for at våre menneskeretter skal bli respektert.

   Så får de som er uenige med oss, være det da.

   Kan hende de endrer holdning, den dagen de selv blir utsatt for vilkårlig og urettferdig maktmisbruk.

   Jeg ønsker alle justice- fighters der uke en strålende helg:))

   *

   Johan Haldor Soygün:
   !

   Thor Nyland:
   God helg.

   Kjell Gjerde:
   Takk, til lykke med gode resultater og god helg til deg også : )

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Hærlige du som har sett og forstått at livsverdiene for mennesker er i ferd med å bli ødelagte . Å det flotteste med deg er at du er villig til å kjempe for en bedre verden, og dermed er villig til å utsette deg selv for mye .i stedet for å leve fett på store advokat honorarer. Du har nok en flott familie også, for de må også forsake noe . God helg .

   Kirsti Nore:
   Glad for at du er her.

   Ingrid Groeggen:
   God helg : )

   Jørgen Arne:
   ''......vi vil ikke ha maktmennesker som ødelegger for vår livskvalitet.....''. Enig, Marius Reikerås

   Merlyn Gabriel Miller:
   God helg!

   Ove Onkli:
   God helg

   Line Sandbæk Hansen:
   God helg : )

   Ellen Kallevik:
   : )

   Heidi Johansen:
   Go helg😀

   Eva Johanne Sørby:
   God helg og takk for din innsats : )

   Julianne Olaisen:
   Sier det samme, takk for utrettelig innsats Marius, og kjempegod helg.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. oktober 2015, Vinberget: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig himmen og til omkring 7 utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen frem mot klokken 17. Det modner fortsatt fortløpende med hageblåbær. Noen sorter med bjørnebær og litt forskjellig annet også. Tulipantreet (Liriodendron tulipifera) som falt overende lar seg tvilsomt redde, dermed blir det veldig mye til medisin fra det. Mannaasken (Fraxinus ornus) som kattene var så glad for å kvesse klørne på blåste overende i fjor. Slikt kan hende seg, selv om det er forholdsvis lite med vind her. Dunkelt og 5 pluss-grader klokken 19. Mørkt, noe stjerner og 3 mot midnatt.
   
---
---

   Milla-Maria Wiik Vale, 17.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1003524463001816/

   Mulig jeg provoserer nå, men uten og spørre får man ikke svar:

   Hvis man ikke har et barnevern:
   Hvem skal passe på barna som virkelig trenger GODE omsorgspersoner?
   Jeg bare lurer....
   Er det noen som har et forslag til det?
   Med GODE omsorgspersoner mener jeg uten overgrep, vold, rus og psykisk terror...
   Hvem skal skåne barnet for det hvis et barn blir sviktet av de nærmeste, mor, far og øvrig familie....

   *

   Paul Bunk:
   Det er ikke provoserende, det er forskjell på et barnevern og barnevernet. Barnevernet er en institusjon som er pill råtten og gjennomsyret av ukultur, den er hinsides reform,, men det betyr ikke at vi ikke trenger et barnevern.

   Raja Wikdahl:
   Hva legger du i gode omsorgspersoner? ingen er perfekte,,,, vi er alle bare mennesker

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Selvfølgelig er ingen perfekte! Jeg tror du vet hva jeg mener når jeg sier hva som er best for barnet? Uten vold, misbruk, narkotika, overgrep og psykisk terror!

   Raja Wikdahl:
   Ja men i all verdens navn og rike hvem er det som er voldelige og bruker rus og missbruker? jo barnefjernet og fosterforeldre og tilsynsførere

   Raja Wikdahl:
   For ikke å snakke om psykisk terror,det er barnefjernet som manipulerer barna imot sine egne foreldre,vist ikke det er psykisk terror så....

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Bare de og ingen foreldre?!

   Raja Wikdahl:
   Ingen er perfekte, men som jeg har påpekt i tidligere innlegg, vist barnefjeret går inn i alle hjem i norges lille land så finner dem no feil med alle

   Milla-Maria Wiik:
   Vale Barnevernet går ikke i alle hjem!

   Raja Wikdahl:
   det skulle dem ha gjort, ihvertfall i sitt eget hohohoh

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Hæ?Hohoho?!

   Sissel Janne Lisbeth Johansen:
   Dem burde absolutt gått inn i ALLE hjem

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Skjønner ikke helt hva du mener med "ingen er perfekte"... Hva har det for noe med vold, rus, misbruk og gjøre?

   Raja Wikdahl:
   Trur du ikke barnefjernere og fosterhjem er på banen i forhold til vold og misbruk osv, att dem er voldelige og pedofile og rusmissbrukere vist du er så naiv att du trur det bare er foreldre som glipper og ikke hjelpeinstansene så foreslår jeg att du tar deg en iq test

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Kan du prøve og holde det til saken Raja Wikdahl! Du trenger ikke og være ufin for og diskutere! Kaller du det og misbruke eller yte vold mot et barn for en "glipp"!?

   Raja Wikdahl:
   Svært få foreldre som yter psykisk eller fysisk vold, men barnefjernet fosterforeldre og tilsynsførere gjør det,,,,,

   Arild Holta:
   Barnevernets prognoser er verre enn den forfulgte gruppen "rusmisbrukeres" prognoser for barn.
   Hva som er prognosen for såkalte "voldelige" kjenner jeg ikke til. Men tror det skal være betydelige mengder vold før det blir verre enn barnevernet.

   Arild Holta:
   https://docs.google.com/document/d/16McLuae6A8INXIKL4B8talcqwHU_HmuUUGsr8OrPodk/edit?pli=1
   I steden for såkalt barnevern
   Revidert 9/9-15 DET NATURLIGE ER FORTRENGT TIL FORDEL FOR DET SÅKALTE BARNEVERNET I…
   docs.google.com

   Rune L. Hansen:
   Å ønske, foreslå eller å bruke ulovlige handlinger for å løse et problem er både ulovlig, dumt, lavmål og problem-forverrende og tyder på mangel på respekt for lov og rett, medmennesker, samfunnet og verden!

   I offentlig regi manglende respekt for et barns eller medmenneskes menneske-rettigheter er kriminalitet og menneske-forakt.

   Kidnapping, falsk familistand, tortur, traumatisering, degradering, menneskehandel, osv., er ulovligheter som skal og må kompetent straffe-forfølges og dømmes. Også selv om de har skjedd efter prinsippene for nødverge. Men altså ikke av ukompetente eller inhabile. Og alle slike handlinger eller vurderinger må selvfølgelig kunne granskes i og av sivilbefolkningen og offentlighet for forekomst av eventuelle videre ulovligheter som skal straffeforfølges.

   Det er som Paul Bunk sier, forskjell på et barnevern og det politiske "barnevernet". Det har han rett i. Også når han sier at det politiske "barnevernet" er hinsides reform.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1003682382986024/

   Det politiske "barnevernet" her til lands hører ikke til hverken i norsk eller noen som helst land sine kulturer eller tradisjoner! Det er ren grov groveste slags grov kriminalitet og mafia virksomhet i politisk regi. Som gledeligvis snart vil bli straffeforfulgt og fullstendig fjernet.

   Og hvis du lurer på hvor det står skrevet og er lovbestemt så les Straffeloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven, både inter-nasjonal lovgivning og norsk nasjonal !

   *

   Ronny Johansen:
   http://pdf-arkivet.no/soldat/steinsjo_hvitbok.PDF

   ordrenekt.jpg

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1054593344575576/

   Per Arne Dalseide:
   N. Korea, Russland og Kina +andre land som bryter menneskerettigheter tror jeg er bedre land for barn å bo i

   Rune L. Hansen:
   Kanskje tryggere for barna, foreldrene og samfunnet der og de fleste steder i verden ja, Per Arne Dalseide.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1003672176320378/

   Oversettelse til norsk av brevet med støtte til den tsjekkiske ambassaden i New Delhi fra indere som ser med uro på norsk barnverns aksjoner i den tsjekkiske saken:

   Norewegian translation of letters of concerned Indians to the Czech and Norwegian Ambassadors in the case of the persecution of the Czech family Michalakova by Norwegian child protection authorities:

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=35970#p35970
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Tsjekkisk familie hardt rammet av det...
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.
   forum.r-b-v.net

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1003852376302358/

   "Om man inte lyssnar på offren för en verksamhet, utan bara lyssnar på dem som tjänar pengar på verksamheten, alltså "familjehemsföräldrarna", så får man ingen korrekt bild av verkligheten."

   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - Satsa på familjen - den bästa vårdformen!
   http://nkmr.org/sv/artiklar/2608-satsa-p%C3%A5-familjen-den-b%C3%A4sta-v%C3%A5rdformen
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR NKMR PKIP
   nkmr.org

   *

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 14.10. 2014 via Barnevernet  S U C K S   !!:
   https://www.facebook.com/groups/117806054943998/permalink/943483892376206/

   Her er rapporten "GRENSELØS OMSORG"

   http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2015/08/Rap.Grensel_omsorg_2015_enkeltsider.pdf
   barneombudet.no

   *

   May- Harriet Seppola:
   Har ikke lest den ennå, men skal gå gjennom den.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra den:
   "I årets prosjekt har vi derfor besøkt barn og unge på barneverns- og psykisk helsevernsinstitusjoner og i fosterhjem for å høre om barnas opplevelser av tvangsbruk.
   Vi har også brukt vår innsynsrett i tvangsvedtak, protokoller og klagesaker for å kartlegge hvordan systemene som skal ivareta barnas rettsikkerhet fungerer. Vår bekymring er ikke blitt mindre.
   Vi har fått informasjon om små barn med psykiske lidelser som har blitt holdt i politigrep, jenter utsatt for seksuelle overgrep som har blitt lagt i bakken av menn mye større enn dem selv, og ungdom som har blitt fotfulgt 24 timer i døgnet. Barna beskriver tvangsbruken som krenkende og skremmende. Vårt inntrykk er at noen institusjoner jobber lite forebyggende for å unngå tvangsbruk, og at de ikke kommuniserer med barna i etterkant for å hindre ny tvangsbruk. Klagesystemet i psykisk helsevern og i fosterhjem er lite barnesensitivt og lite tilgjengelig for barn. Dette bryter med barns rett etter barnekonvensjonen til deltakelse og innflytelse i eget liv. (...)

   Tall fra Helsedirektoratet viser at rundt 55 000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge i 2014. (...)

   I tråd med den generelle trenden i samfunnet om redusert institusjonsbruk, er det i psykisk helsevern en ønsket politikk at færre barn skal legges inn i døgninstitusjoner, og heller følges opp poliklinisk eller med ambulante tjenester. En ambulant tjeneste vil for eksempel være at barn som er innskrevet på døgnenhetene følges opp i sine daglige gjøremål som skole, fritidsaktiviteter eller lignende, med personell fra døgnenheten. Dette kalles ofte «arenafleksible tiltak». Utfordringene med arenafleksible tiltak er i likhet med i fosterhjem uklare rettslige grenser for hva som kan gjøres i situasjoner der tvang er nødvendig. (...)

   Barnevernet kan fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet på ulike grunnlag. Plasseringen kan skje gjennom samtykke eller tvang overfor foreldrene og/eller barnet. Bakgrunnen for plassering kan være barnets omsorgssituasjon eller barnets adferd. (...)

   De fleste barn mottar hjelp fra barnevernet på grunn av manglende omsorg i hjemmet. Dette kan være at barnet er utsatt for vold eller er vitne til vold, manglende foreldreferdigheter, høyt konfliktnivå i hjemmet, rusmisbruk eller psykiske lidelser hos foreldrene. (...)

   Mer enn 10 200 barn bodde i ulike typer fosterhjem i 2012. Det har de siste årene vært en økning i antallet fosterhjemsplasserte barn. Ved utgangen av 2012 stod fosterhjem for 7 av 10 plasseringssteder i barnevernet. Økningen skyldes blant annet at flere barn har behov for hjelp av barnevernet, og er også et resultat av en ønsket dreining mot flere fosterhjem og færre institusjoner. Tanken er at fosterhjem i de fleste tilfellene er best egnet til å sikre barn god omsorg, og at bruken av barnevernsinstitusjoner derfor skal reduseres. (...)

   Både nasjonal og internasjonal forskning viser at fosterbarn oftere har dårligere helse enn andre barn. En nyere studie viser for eksempel at psykiske lidelser i skolealder opptrer nesten 10 ganger oftere hos fosterbarn enn hos andre skolebarn. 73 En relativt høy andel norske fosterforeldre rapporterer at fosterbarna deres har til dels store vansker på flere livsområder, og emosjonelle vansker vurderes å være den mest framtredende. Sett i lys av at det er en ønsket politikk å redusere bruken av barnevernsinstitusjoner, er det grunn til å tro at det nå plasseres flere barn med store utfordringer i fosterhjem enn tidligere. (...)

   I en dansk undersøkelse 74 , hvor 138 fosterfamilier ble spurt om bruk av tvang, svarte 62 % av familiene at de har brukt fysisk
makt i situasjoner der fosterbarnet har vært voldelig overfor andre i familien. 38 % rapporterte å ha holdt barnet fast fysisk i forbindelse med at barnet har ødelagt inventar i hjemmet. 40 % hadde holdt fast et barn som skadet seg selv. (...)

   Danske fosterforeldre etterlyser blant annet klarere retningslinjer for hvor langt de kan gå i utøvelsen av den daglige omsorgen for fosterbarna. De føler seg utrygge, og mener blant annet at det ikke er nok å ha et system som bare viser til yttergrensen – det vil si ved nødverge- og nødrettsrettsbestemmelsene i straffeloven. 
   Flere av fosterforeldrene oppgav også at de syntes det var vanskelig å vite hvor langt de kunne gå i å gjøre inngrep i barnets privatliv. De uttrykte at de synes det er vanskelig å vite når det er tale om alminnelig omsorg og når det kan anses som bruk av makt.
   I Norge har vi ikke hatt noen tilsvarende debatt. Det betyr imidlertid ikke at problemstillingen er ukjent her hjemme.
   Flere fosterforeldre Barneombudet har vært i kontakt med har opplevd å føle seg usikre på hvor langt de kan gå i kraft av at de har den daglige omsorgen for barnet. (...)

   Systemet ivaretar verken barnets rett til å bli hørt eller at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saken.
   Barneombudet mener det er grunn til bekymring både for barnas og fosterforeldrenes rettssikkerhet, og mener det må på plass en mer formell regulering av fosterhjemmenes virksomhet. Likevel er ikke det å innføre egne regler for bruk av tvang i fosterhjem nødvendigvis veien å gå. Barna bor i et privat hjem, med de grensene dette setter for inngrep fra det offentlige. Det er ikke sikkert at det er heldig å innføre byråkratiske systemer for fosterhjemmene, da et slikt tiltak kan gjøre det vanskeligere å rekruttere fosterhjem. (...)

   Selv om årsakene til hyppige flyttinger er sammensatte, er det viktig å styrke oppfølgingen i fosterhjemmene. Mange fosterforeldre sier at de ikke blir hørt når de ber om avlastning og hjelp – og at de føler seg veldig alene om en tung omsorgsoppgave. (...)

   Gjentatte flyttinger er svært skadelig og kan i seg selv kan være omsorgssvikt. Med denne kunnskapen er det urovekkende at det ikke gjøres mere for å forebygge at fosterhjem går i stykker. Det er helt klart uforsvarlig ikke å følge opp barn som bor i fosterhjem tettere. (...)

   Flere av de barna vi møtte i prosjektet fortalte at de ikke ble trodd da de varslet barnevernet om at noe var galt i fosterhjemmet. Her var altså ikke problemet at barnevernet ikke hadde kontakt med barna, men at barna ikke ble tatt på alvor.
   Det er kommunen der fosterhjemmet ligger, også kalt fosterhjemskommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med hvert
enkelt barn i fosterhjem. (...)

   Rune L. Hansen:
   Jenta vi snakket med hadde hatt tre forskjellige tilsynsførere, som alle hadde fått informasjon om hvordan hun hadde det i fosterhjemmet. Likevel ble hun ikke tatt på alvor. Hun ble sittende med en følelse av at alle trodde hun løy. Først da hun selv tok kontakt med barnevernet i fosterhjemskommunen, fikk hun flytte.
   Historien til jenta er dessverre ikke unik. Også andre barn vi har møtt i prosjektet hadde erfart at det ikke nyttet å si fra om hvordan de hadde det i fosterhjemmet, verken til tilsynsførere eller saksbehandlere i barneverntjenesten. (...)

   «Jeg fortalte barnevernet om all straffen jeg fikk i fosterhjemmet. Men fikk bare beskjed om at de var veldig fornøyde med hvordan fosterforeldrene jobbet med meg.» Gutt, 17 år.
   Etter at gutten hadde blitt møtt på denne måten, orket han ikke si fra mer. Det var rett og slett ingen vits å klage, han tenkte at det bare gjaldt å holde ut til han skulle flytte. (...)

   Gjennom våre møter med barna, ansatte på institusjoner, fagfolk og fylkesmenn, har vi fått tydelige signaler om at det er en utfordring at barn på barnevernsinstitusjoner i økende grad har psykiske vansker eller psykiske lidelser. (...)

   Erfaringene fra prosjektet viser at mange av barna som barnevernet har omsorgen for har store utfordringer, blant annet psykiske lidelser. Vi har et klart inntrykk av at det er disse barna som utsettes for mest tvang. (...)

   En ny studie 87 viser at det er høy forekomst av psykiske lidelser blant barn og unge på barnevernsinstitusjoner. Studien analyserte forekomst av psykiske lidelser blant barn på barnevernsinstitusjoner over en tre måneders periode, og fant at 76 prosent av barna hadde en form for psykisk lidelse. Det var i tillegg høy grad av samsykelighet mellom angst, depresjon og alvorlige atferdsforstyrrelser, det vil si at man har flere sykdommer samtidig. Studien tegner et bilde av barn med store og komplekse utfordringer som vil ha behov for kontinuerlig hjelp fra både psykisk helsevern og barnevern."

  Rune L. Hansen:  
  Sitat slutt fra kidnapper-propagandaen om de fangeholdte, torturerte og indoktrinerte barna, som ser løsningen i å forklare barna som "psykisk syke" og videre fangehold og tortur.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. oktober 2015, Vinberget: 

   Ned mot null grader Celsius her ute i natt. Sol fra lys blå himmel og efter hvert oppmot 10 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 14. Mørkt, stjerne-himmel og 4 pluss-grader klokken 20. Med 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1004091336278462/

   Det er på det groveste ulovlig og straffbart å frata et menneske retten til sitt familieliv. Så enkelt er det og er det likevel mange som enda ikke har forstått. Hva kan det komme seg av, mon tro?

   *

   Mirza Ramic:
   !

   Dag Henning:
   Helt enig, men hvor lenge skal det gå for at de styrende terrorister forstår dette. Jeg skal bare si en ting som er en liten feil : De eldre stemmer på det partiet de alltid stemmer på. De unge blir lokket til partiene, pluss Stoltenberg klanen og andre gamle driver gammeldags politikk. De som sitter på tinget idag har ikke erfaringer, driter seg ut på forskjellige vis, og skal vise at de er en gor nasjon ved å hjelpe andre land og flyktninger, øser penger rundt omkring, på lik linje med små barn som kjøper gotteri for alle pengene og spanderer på andre til de ikke har noe selv. Men da står barner igjen alene for da er det ikke noe mer å få. Denne veien er det de regjerende myndigheter fører. men de har ikke begrep på hva de har skrevet under hva menneskerettighetene innebærer. De vet ikke hva de skriverunder på. Jeg tror ikke de leser papirene før de skriver under. Og hvorfor har vi ikke en egen liten bok i bokhandelen som heter eks. Lovboken :EMK Menneskerettslovene. Jo dette er fordi vi ikke skal vite om dette. Men for oss som har PC og vennekretsen rundt om i landet og verden er det ikke lenger mulig å fornekte dette vi selv leser. Når de ikke lytter til oss må de få det hard mor hard.

   Oddvar Espegard:
   Helt riktig Dag Henning. enig med deg.

   Irene Jeanette Larsen:
   Ligger ikke barne vernet dypere. Jeg mener med det: Er det ikke noen som ligger å styrer barnevernet bak kulissen? ja, at det er derfor det er vanskelig å få tatt denne Gestapo gjengen?

   Rune L. Hansen:
   Jo flere i den politiske forvaltningen som er redd for å bli straffe-forfulgt dess flere bagatelliserer og fortier at de har gjort noe ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Litt valg-flesk hist og pist kan lokke og lure mange mennesker med på litt av hvert som de mildt sagt ikke ønsker!

   Ingrid Helene Brenden:
   Huff, sett på masse videoer fra amerika, det er akkurat som i Norge jo : (

   Arild Holta:
   Ja, det er samme galskapen i USA, men bare litt sjeldnere. slipper man forstå-seg-påere løs på befolkningen, så får man grove maktovergrep.

   Jasmine Berg:
   Blitt slik over hele verden.. Google The New World Order.. så får dere svaret : )

   Rune L. Hansen:
   Nei, det har ikke blitt slik i hele verden! Men kriminalitet i den politiske forvaltningen som ikke straffe-forfølges, men som gir makt, karriære, penger eller annen slags fortjeneste er selvfølgelig uhyre smittsomt!
   India for eksempel fikk et slikt problem for noen år tilbake smittet av vestlig feminisme som til og med klarte å få kjønns-diskriminering inn i Indias Grunnlov! Med blandt annet den konsekvens at en utrolig stor mengde menn årlig begår selvmord i India!

   Rune L. Hansen:
   Veldig populært hos Indias kvinnelige halvdel, selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Ps: At India, i likhet med Norge, fikk og hadde en kvinnelig statsminister er vel unødvendig å nevne.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1055033924531518/

   Ken Joar Olsen:
   Føler at mange har økonomisk interesse, i ikke og forstå. For DE VIL IKKE, uansett hvordan eller mye man faktisk prøver å få dem til å forstå...

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Men et barn har vel også rett til et liv uten vold og utrygge hjemmesituasjonen?

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har det med saken å gjøre, Milla-Maria Wiik Vale?

   Ken Joar Olsen:
   Men er det noe som protesteres på da og i så fall HVOR? , eller er det ønsker om å forverre ET i forveien falskt bilde... Om at så mange trenger å bli FJERNET? Er vell ikke eneste løsningen, MEN ENESTE SOM BENYTTES... Og det er temaet...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Ken Joar Olsen, det er som du sier et annet tema og antagligvis ingen som helst uenighet om. Det er ulovlig og straffbart å forurette et barn - eller et medmenneske.

   Og om et barn i verste fall må bortføres eller adskilles fra sin far eller mor så må det for å kunne være lovlig skje i henhold til prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket - som også blandt annet Barnekonvensjonen og EMD har lovbestemt - blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og med aktivt, kontinuerlig og iherdig arbeide for tilbakeføring og gjenopprettelse igangsatt.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205750824424596

   Solfrid Sandøy:
   Ja da gjør de mye ulovlig barnevernet her i Vikna komune. Jeg har ikke hatt samvær med min datter siden 20 okt. 2013. å det er d fosterheimen og Bv som er skyld i. Å min datter er fylt 19 år nå, å selv om hun har Downs har hun nok ikke noe problem med å uttale seg, og har peiling på d meste. D er vel derfor de er redd for at hun skal prate med mamma om hvordan hun har, når hun er alene med fost,far. Noe som jeg vet ikke har vært helt bra, bare d at Bv tror ikke på d jeg har fortalt de om hva min datter har fortalt om han. Å d bruker de mot meg, å min datter blir aldri hørt, hun er fullstendig overkjørt av alle sammen. D er d som er så vondt å tenke på at de har tvunget henne til å lyve om sin egen mamma. Hva gjør dette med henne stakars jenta mi. Kan noen hjelpe meg, slik at min datter kan få komme tilbake til oss som hun virkelig elsker høyt. 💁 : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Det er helt typisk, Solfrid Sandøy. De gjør omtrent absolutt hva som helst for å hindre barna i å fortelle om den tortur og traumatisering barna opplever av å bli kidnappet og fangeholdt! Samtidig som de febrilsk og iherdig forsøker å indoktrinere og fremmedgjøre barna fortest mulig! At det for barna er langvarig sadisme og mishandling bryr de seg ingenting om!

   Rune L. Hansen:
   Og det er selvfølgelig ikke mindre sadisme og mishandling overfor foreldrene - og samfunnet!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   For skolerte mener de vet bedre for det lærte de på skulen

   Rune L. Hansen:
   Det står i Menneskerettsloven hva skolene skal lære barna, Rosa Malaika Aslaksen. Så hvorfor gjør de ikke det da?

   
---
---

   Jan Myhre, 18.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1004042989616630/

   Barnevernbransjens smarte strategi:

   "Enhver byråkratisk institusjon kan, dersom den får være i fred, ekspandere i det uendelige så lenge den kan generere saker". Barnevernet har funnet en genial løsning på dette: De sørger for å få være i fred ved å ha et kontrollsystem (kommuneledelse, fylkesmenn og fylkesnemnd) som i hovedsak ikke fungerer/ikke bryr seg. De passer også på å aktivt drive propaganda som forteller befolkningen hvor uvurderlige de er ved at de jevnlig lekker nyheter om voldelige foresatte til pressen. Ved å bruke retorikk som "Et barn som er offer for omsorgssvikt er et for mye", ”Aldri mer Christoffer” og lignende bygger de opp under sin egen uvurderlighet, og nødvendigheten av at de får ekspandere. Sammen med fremtredende psykologer plantes et omsorgssviktshysteri i befolkningen. "Alt" kan regnes som omsorgssvikt. Samtidig drives en propaganda som skal "lære" folk at det biologiske prinsipp ikke er så viktig. Dette ufarliggjør deres egne omsorgsovertakelser. Så oppfordrer/pålegger de alle til å sende bekymringsmeldinger til seg selv. Dette øker antall saker, og institusjonen kan ekspandere "i det uendelige". Til glede for de ansatte i og rundt bransjen, og for de politikerne som mener at staten eier barna. Til stor smerte for mange av de som havner i saksbunkene.

   *

   Steinar Hansen:
   Veldig god analyse fra Jan!!!

   Steinar Hansen:
   Ber folk dele dette!!!!

   Oddvar Espegard:
   Veldig godt forklart Jan!

   Maria S. Nyksund:
   godt skrevven!! førrfærdelig ækkelt å læs.. men stemme perfekt!! : ( 

   Rønnaug Johansen:
   Så godt skrevet ... akkurat slik det er .

   Erling Peder:
   Slik har de herja siden tidens morgen, nå må det ta slutt. så lenge de gale menneskene får herje fritt ser vi ingen løsning, det må vel kraftigere lut til for å få vaska bort svinmakta tenker jeg.!!

   Maria S. Nyksund:
   enig der.. men kordan få det tell når hverken politikera eller media vil ta i b.vernssake med "ildtang"engång?

   Oddvar Espegard:
   Bra Maria! Jo, vi arbeider bare videre, og det kommer etter hvert forslag til å vise vår bredde, at vi har massevis av folk med oss, så i krigen skal de jammen kjenne at vi kan kjempe!

   Ruth Hoel:
   Deler den!!!:)

   Kyrre Wiik:
   Deler. Håper vi i nær fremtid klarer å fjerne "svina".

   Øyvind Furnes:
   Vi må nå ut til "resten av befolkningen" med det dem driver med.

   Kent Ole Furuly:
   Det er så sant så sant!

   
---

---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205749498111439

   Den politiske mafiaen ler av mennesker som samles hvor målet og hensikten er å bagatellisere og videreføre en eller flere av deres forbrytelser. Det er det mange som enda ikke forstår, dessverre.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205753204924107

   It is on the roughest illegal and punishable to deprive a human right to his or her family life. It's that easy and there are still many who have not yet understood. What may it come off, wondering what?

   But it is illegal and punishable in the public or by private parties to oppress a child - or a fellow human being.

   If a child in the worst case must be abducted or separated from father or mother, so it must in order to be legally done according to the principles of self-defense and the rule of law. Which - as also among other CRC and ECHR has statutory - among other means, for the shortest possible time and with the active, continuous and persistent work of reversals and recovery initiated.

   *

   Det er på det groveste ulovlig og straffbart å frata et menneske retten til sitt familieliv. Så enkelt er det og er det likevel mange som enda ikke har forstått. Hva kan det komme seg av, mon tro?

   Men det er ulovlig og straffbart i offentlig eller privat regi å forurette et barn - eller et medmenneske.

   Om et barn i verste fall må bortføres eller adskilles fra sin far eller mor så må det for å kunne være lovlig skje i henhold til prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket - som også blandt annet Barnekonvensjonen og ECHR har lovbestemt - blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og med aktivt, kontinuerlig og iherdig arbeide for tilbakeføring og gjenopprettelse igangsatt.

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Tildels lett spredt skyet på blålig himmel og oppmot 9 pluss-grader utover dagen. Grålig overskyet og ned mot 7 henimot klokken 18. Mørkt litt derefter. Med 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153059382761875

   Menneskerettsartikkelen som ble "glemt".

   EMK artikkel 13 garanterer alle en ”effective remedy”. Dette har avgjørende betydning i forhold til å gi automatisk oppsettende virkning for Fylkenemndas administrative vedtak.

   Strasbourg- domstolen sier følgende i saken mellom Conka og Belgia av 2002, premiss 79:

   ”The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50). Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the national authorities have examined whether they are compatible with the Convention,”

   Oversatt til norsk:

   "Retten anser at begrepet om et effektivt middel under artikkel 13 krever at den som berøres kan hindre gjennomføring av tiltak som er i strid med konvensjonen, og hvor virkningen er potensielt irreversible (se, tilsvarende, Jabari, sitert ovenfor, § 50) .

   Derfor er det i strid med artikkel 13 å gjennomføre slike tiltak skal før de nasjonale myndigheter har undersøkt om de er forenlige med konvensjonen, "
   I denne forbindelse er det utvilsomt sikker rett at begrepet ”national authorities” er ensbetydende med dosmtolsprøvelse før vedtaket iverksettes.

   Regelen er således slik at vedtak om omsorgsovertakelse, som et av de aller mest alvorlige konvensjonsinngrep, ikke kan iverksettes før domstolen har undersøkt hvorvidt inngrepet er forenelig med konvensjonen. Således er det en krenkelse av EMK artikkel 13 når inngrepet iverksettes før det er undersøkt om det i det hele tatt er forenelig med konvensjonen. Likeledes er det en krenkelse av EMK artikkel 13 at vedtaket ikke automatisk ble gitt oppsettende virkning.

   Så lenge vedtaket ikke er gitt automatisk oppsettende virkning, har de som berøres ikke hatt en effektiv rett, noe som altså er en krenkelse av EMK artikkel 13.
 
   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153059027121875

   Til landets stortingspolitikere.

   Tema: Dommernes neglisjering av borgernes grunnlovsfestede menneskeretter.

   Det hjelper lite at våre stortingspolitikere har grunnlovsfestet våre menneskeretter når de som er satt til å forvalte dem, i særdeleshet flesteparten av landets dommere, konsekvent ignorerer dem.

   De krenkelser som gjøres her hjemme, har nå påkalt seg oppmerksomhet fra en stadig større del av det internasjonale samfunn.

   Da er det forunderlig om landets stortingspolitikere skal fortsette å se på at dommerstanden/ dets medhjelpere bryter med våre menneskeretter på den måten som gjøres.

   I denne omgang skal jeg ta for meg tvangssalg av bolig/ privat eiendom, et av de mest alvorlige inngrep som en dommer/ medhjelper kan utføre overfor en familie.

   Et slikt inngrep, er så alvorlig at Den Europeiske Menneskerettsdomstol har presisert følgende hva gjelder tvangssalgssaker, jf hva som fremkommer i saken mellom McCANN v. the UK, § 50, 13 mai 2008:

   “Any person at risk of an interference of this magnitude, have the right to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention.”

   Enhver person som står i fare for å få et så alvorlig inngrep mot seg som tvangssalg av bolig er, skal altså ha inngrepet vurdert opp mot de artiklene i Menneskerettskonvensjonen som regulerer dette området.

   Samme setning er gjentatt i en rekke andre saker, jf blant annet ZEHENTNER v. Østerrike, og hvor det også heter i premiss 46 i ovennevnte dom:

   ”The Court considers that this part of the application raises serious issues of fact and law under the Convention, the determination of which requires an examination of the merits.”

   Det er altså slik at EMD PÅLEGGER enhver domstol å undersøke realitetene i saken.

   Og EMD nøyer seg heller ikke med dette, og sier følgende i premiss 55 i saken ZEHENTNER v. AUSTRIA fra 2009:

   55. The interference at issue will be in violation of Article 8 unless it is justified under the second paragraph of that provision. In the present case the interference was in accordance with the law, being based on the relevant provisions of the Enforcement Act, and served the legitimate aim of protecting the rights and freedoms of others.

   I forhold til EMK artikkel 8, vil et slikt inngrep alltid være en krenkelse

   - dersom det ikke har tilstrekkelig hjemmel,

   - ikke forfølger et legitimt formål,

   - og ikke er forholdsmessig, ( nødvendig i et demokratisk samfunn)

   For at den som står i fare for å miste sin eiendom skal kunne forsvare seg på en adekvat måte, gjelder selvsagt prinsippet om muntlige forhandlinger, jf EMK artikkel 6 nr 1.

   Jeg minner derfor bare kort om at så sent som i ultimo november 2014, i saken mellom PÁKOZDI v. Ungarn, ble denne rettigheten slått fast slik i premiss 26:

   ”The Court recalls that an oral and public hearing constitutes a fundamental principle in Article 6 § 1 (see, among many authorities, Malofeyeva v. Russia, no. 36673/04, § 105, 30 May 2013).”

   Problemet er imidlertid at langt de fleste av landets domstoler, ignorerer disse prinsipper som er utledet av EMD.

   Stort sett foregår tvangssalg av bolig slik at retten får inn en begjæring om tvangssalg, som den ukritisk legger til grunn. Uten at den som berøres har fått mulighet til å forsvare seg gjennom muntlige forhandlinger, og uten at den dommer som behandler saken har vurdert nødvendigheten av tvangssalget.

   Tilbake sitter sønderknuste familier og jo større depresjon som skapes i et samfunn, desto større negative ringvirkninger får det for samfunnet som sådan.

   Prøvingen av disse fundamentale minste-rettighetene, er nå kommet så langt i saken mellom Sagvolden og Norge, at Norge risikerer å bli domfelt av EMD i Strasbourg for brudd både på de prosessuelle og materielle regler om tvangssalg.

   Om Norge blir dømt av EMD, blir det en svært alvorlig ripe for samtlige av landets dommere som til nå helt bevisst har neglisjert menneskerettene på dette området.

   Jeg vedlegger følgelig de spørsmål som EMD har kommet med til den norske stat i denne anledning.

   Vi kan uansett ikke lengre ha det slik at vi har en dommerstand som bryter med Grunnloven.

   Følgelig er formålet med dette brevet å gjøre Stortinget oppmerksom på at det er nettopp det vi har:

   En dommerstand hvor flere dommere ignorerer det Stortinget har grunnlovs-forankret.

   Ja, jeg vil faktisk gå så langt som å si at majoriteten av dommerstanden har en fiendtlig holdning til menneskerettene

   Og det skaper nå kraftige internasjonale bølger.

   Bergen, den 19.10.15

   Marius Reikerås

   *

   John Terje Henriksen:
   Utrolig bra..... hva skulle vi gjort uten Marius ?????
   En stor takk for at du engasjerer deg for folket og fedrelandet.

   Rune Fardal:
   Undrer meg på en ting, kan en forleggelse av begjæring om tvangsalg skje uten en dommers signatur? Er det nok at en saksbehandler signerer som dette eksempelet, som gjelder et kommunalt krav på 8000,-?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153032902171150&set=p.10153032902171150&type=3
   Rune Fardal's photo.

   Magnar Gripsgård:
   i saken mellom Sagvolden og Norge, er det gjennomført TVA eller er det gitt utsatt iverksettelse?

   Greta Solheim:
   Tjener det saken(e) å blande barnevernssaker og tvangssalgssaker og ikke minst fremme slike påstander? Antar i alle fall at de aller fleste politikerne har fått med seg at for barnevernssakers del gjelder det ikke domstolavgjørelser, men barnevernet og fylkesnemnda avgjørelser som slik jeg har forstått, visstnok ”har påkalt seg oppmerksomhet fra det internasjonale samfunn”.

   Når dette meg bekjent ikke gjelder verken domstolavgjørelser eller tvangssalgssaker, oppstår spørsmålet om det er belegg for påstandene om at ”de krenkelser som gjøres her hjemme har nå påkalt seg oppmerksomhet fra en stadig større del av det internasjonale samfunn”, og at ”majoriteten av dommerstanden har en fiendtlig holdning til menneskerettene, skaper nå kraftige internasjonale bølger”.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne i dagens Norge hvitvasker nokså helt konsekvent allslags menneskeretts-forbrytelser og myndighets-forbrytelser, Greta Solheim. Inklusivt de du nevner også.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 18.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1004042989616630/
  
   Erling Peder:
   Slik har de herja siden tidens morgen, nå må det ta slutt. så lenge de gale menneskene får herje fritt ser vi ingen løsning, det må vel kraftigere lut til for å få vaska bort svinmakta tenker jeg.!!

   Maria S. Nyksund:
   enig der.. men kordan få det tell når hverken politikera eller media vil ta i b.vernssake med "ildtang"engång?

   Oddvar Espegard:
   Bra Maria! Jo, vi arbeider bare videre, og det kommer etter hvert forslag til å vise vår bredde, at vi har massevis av folk med oss, så i krigen skal de jammen kjenne at vi kan kjempe!

   Jan Devold:
   Håper du har rett! Men hvem er så de mange?

   Ruth Hoel:
   Deler den!!!:)

   Kyrre Wiik:
   Deler. Håper vi i nær fremtid klarer å fjerne "svina".

   Øyvind Furnes:
   Vi må nå ut til "resten av befolkningen" med det dem driver med.

   Kent Ole Furuly:
   Det er så sant så sant!

   Jan Devold:
   Dette er de eksperter på! De lærte mye av Adolf Hitler, ja og selvsagt Kari Killen. Til dere som tror på vanviddet; i neste omgang kan det være dere som rammes! For dette rammer tilfeldig! Det legges opp til en "politikk" hvor mennesker kan forfølges i generasjoner og dermed opprettholde denne nazi- ideologien slik at byråkratiet og forvaltningen også i fremtiden kan utøve sine maktovergrep..som de får meget god betalt for! Velsignet og godkjent av våre Makthavere! Hvor har forresten Solveig Horne og resten av denne mafian gjemt seg...? Tausheten er blitt et djevelens; både våpen og virkemiddel!

   Arild Holta:
   Media stiller seg som nyttige idioter for dette. Offentlig = objektivt i deres manglende tenkning.

   Rune L. Hansen:
   Det er enormt mange mennesker som mishandles i dagens Norge. Ja barn også, både av det politiske "barnevernet" og av andre i offentlig regi. Norge har blitt et groteskt Mishandlings-land overfor sivil-befolkningen, i politisk regi. Og et fasade-land, fullstappet med falskhet! Enormt påkostet med falskhet og propaganda!
   Den politiske vennekretsen (nepotisme) som styrer og dirigerer vårt land har fullstendig helt andre interesser enn enhvers menneskerettigheter!
   En politisk vennekrets som tror seg å ha lov og rett til å torturere, terrorisere, kidnappe, utplyndre og utslette medmennesker og sivil-befolkningen! Og som betaler både massemediaen og alle sine nøkkel-personer og nyttige idioter for å være med på det! (Og nåde den som sier nei eller ikke finner seg i det!) Men vi har blitt veldig mange og stadig flere og flere som ikke mere finner oss i det!
   Vi er en påbegynt og stadig voksende folkebevegelse nu!

   Rune L. Hansen:
   Heldige er de som ikke for direkte er rammet, enda!

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig, regn og 5 frem mot 08-tiden. Tildels med yr og mindre nedbør og opptil 7 videre utover dagen frem mot klokken 14. Vått, grått og skiftende med og uten yr videre utover dagen. Mørkt og tilsvarende utover kvelden, med til 5 pluss-grader frem mot klokken 23 og midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205759545002605

   Tortur overfor sivilbefolkningen har blitt alminneliggjort i Norge. Terror også. Menneskeretts-forbrytelser og myndighets-forbrytelser i politisk og offentlig regi har blitt alminnelig praksis.

   Slike grove forbrytelser har i en overflod blitt så alminnelige at mange knapt reagerer på de mere. Og mange tjener makt, karriære og penger på de - og er derfor aksepterende, bagatelliserende eller applauderende til slike forbrytelser.

   Det er en politisk mafia virksomhet som dirigeres og opprettholdes av nøkkel-personer og nyttige idioter som har ingen som helst interesse av at forbrytelsene kompetent straffe-forfølges og stoppes. Mildt sagt.

   Og dommerne og lederne for politi- og påtale-myndighetene er de mest sentrale nøkkel-personer for den politiske mafia virksomheten. (Slik er det i ethvert terror regime.) Derfor er situasjonen fastlåst.

   Barn, foreldre og medmennesker tortureres, skades, forurettes, ødelegges og utplyndres i offentlig regi. Uten at noen av de skyldige straffeforfølges eller dømmes!

   At det ikke kan få fortsette slik er sikkert nok, men hva gjør vi hver enkelt for å få stoppet galskapen? Bagatelliserer eller fortier den? Stemmer på de politikerne som er skyldige og medskyldige i den?

   Vi er nu en påbegynt og fort voksende folkebevegelse som samles og vokser fast bestemt på uten kompromisser å få stoppet galskapen. Med oss i dette har vi også inter-nasjonal hjelp og hjelp fra andre lands mennesker og instanser.

   Dette gjelder alle og enhvers mest fundamentale menneske-rettigheter.
   Kom og bli med!
   Hjelp til så godt som du kan! Enhver for enhver og alle!

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   7,250 Members

   *

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at de er en livsfarlig og katastrofal trussel for folk flest!
   Og at Hitler-regjeringen og Gestapo hadde makt over sivil-befolkningen i Tyskland inntil de ble fullstendig fjernet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1004821409538788/

   Irene Jeanette Larsen:
   Ja!! Få bort dem som ødelegger livet vårt. Det som skulle vert gjort var at vi tok opp saken utenfor stortingshuset. Demostrer og rope på rettferdighet. Be, til Gud, at han gikk foran oss.. Sende sine engler til hjelp..

   Markus Geissler:
   Og noen får kongens fortjenstemedalie for det.

   Stig Tesdal:
   Sykt Land Norge Har Blitt!

   
---
---

   Ken Joar Olsen, 20.10. 2015 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153613422577295

   Dette SIER LITT om den verdien som settes på et barns liv andre steder i verden, SÅ GJETT OM DET ER MANGE BARN SOM SKAL HA FLERE penger ENN disse korrupte tegningene i en krimminell virksomhet har DRØMT om å KUNNE tjene på BARNE LIV...

   EN DAG uberettiget skilt fra sine foreldre erstatning = 60.000 Euro med dagens kurs er det 579060.00 NOK FOR EN DAG... PER BARN...
   GJETT om mange ‪#‎barnevernspedagog‬ blir mindre likt, enn de heltene de FORESTILLER seg fordi "‪#‎jegerstatsansatt‬
   - Politiet oppdaget imidlertid raskt at de hadde gjort en feil, og gutten fikk komme tilbake til familien sin dagen etter. Mor og far tok saken til retten og vant nylig fram i irsk høyesterett, skriver Irish Times. -

   Rom-gutt får 60.000 euro i erstatning | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/10/19/194878755/rom-gutt-far-60.000-euro-i-erstatning
   Irsk politi fjernet ham fra familien da de ikke trodde han var deres biologiske sønn.
   abcnyheter.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Gutten som i 2013 var to år gammel ble tatt bort fra familien sin av politiet i den irske byen Athlone. Den lyshårede rom-gutten var i utseende ikke lik foreldrene sine og ble derfor tatt fra dem.

   Politiet oppdaget imidlertid raskt at de hadde gjort en feil, og gutten fikk komme tilbake til familien sin dagen etter. Mor og far tok saken til retten og vant nylig fram i irsk høyesterett, skriver Irish Times.

   Familen får 60.000 euro, tilsvarende en halv million norske kroner, i erstatning. Familiens advokat uttaler at politiets aksjons var en «hysterisk» reaksjon som følge av andre lignende saker."

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153060444981875

   Marius Reikerås:
   Interessant dom fra Irsk høyesterett hvor det å feilaktig adskille biologisk familie i ett døgn, har en ersatningslapp på 60 000 Euro. ( ca 550 000 NOK).

   I juni i år møtte jeg den irske vise- presidenten i EU parlamentet, Mairead McGUINNESS, og heller ikke hun la skjul på at den norske stats hyppige bruk av offentlige omsorgsovertakelser, er uakseptabel.

   Line Sandbæk Hansen:
   Kanskje på tide att nordmenn går til søksmål og krever erstatning fra dag en hvor barnet blir fjernet fra foreldrene!! Da kanskje det blir for dyrt for regjeringen å ikke endre spillereglene til bv. Kreve erstatning for den psykiske påkjenningen for barna og foreldrene, for trakkaseringen, for tap av tid med barna og foreldrene sine som de har krav på. Barns rettigheter er att de skal få være med sine foreldre, så lenge det ikke foregår vold eller sexuelt missbruk. Det er en menneskerett som alle har.

   Line Sandbæk Hansen:
   Håper alle de som har opplevd dette anmelder og krever erstatning så det virkelig svir i statskassa!!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. oktober 2015, Vinberget:  

   Mørkt, regn og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i hele natt. Disig himmel, regn og yr og oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Det samme med noe vind videre utover formiddagen. Omtrent det samme med opptil 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Og mørkt og det samme med omkring 9 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153061836911875

   Norway's Human Rights abuses

   From: marius@reikeras.no

   Date: Wed, October 21, 2015 11:02 am

   To: tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu

   To the members of the European Parliament, through MEP, Mr Tomáš Zdechovský

   First I would like to thank you, Mr Zdechovský, for your strong personal commitment and thanks also to the European Parliament for showing interest in the Human Rights violations occurring in Norway.

   We are many in Norway who look forward to the delegates from the Parliaments visit to Norway during 2016, whose purpose is to clarify to the Norwegian government that it must put an end to the Human Rights abuses.

   I've studied hundreds of judgments that are made by the County Council (Fylkesnemnda) and the District Court ( Tingretten).

   In all the decisions I have studied and where it is decided to take a
child into public care, the decisions always state that the public care order is of a long lasting nature.

   This means, in reality, that the courts take the position that the length of the care order should last until the child is minimum 18 years old.

   And when the District Court has made its decision, its in reality only academic chances to appeal to a higher court.

   The Norwegian case law stands in glaring contrast to what The European Court of Human Rights (ECHR) repeatedly has stated in its case law.

   Referring inter alia to the judgment of N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA as of October 6th 2015:

   "70. In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.

   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002 I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v.Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   I therefore urge the Parliament to put Norway's unwillingness to comply with the Human Rights case law into serious question.

   Yours faithfully

   Marius Reikerås

   *

   Rune Fardal:
   Deler det viktige der.

   Rune L. Hansen:
   Very very important this, yes.
   Meget meget viktig det her ja.

   Niclas Risstubben:
   Anbefaler deg og lese dette, Inga Marte Thorkildsen. Det er en stor alvorlighet rundt vår barnvernsektor som har kollidert med de gode og rettferdige verdiene som et rettferdig å godt samfunn skal bygge på. Dette ser vi er gjeldene i all kritikk og pålegg om forandring som rettes nasjonalt og internasjonalt.

   Helena Iren Angel Michaelsen:
   Delt

   
---
---

   Fortsettelse fra igår, 20.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1004821409538788/

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at de er en livsfarlig og katastrofal trussel for folk flest!
   Og at Hitler-regjeringen og Gestapo hadde makt over sivil-befolkningen i Tyskland inntil de ble fullstendig fjernet!

   Irene Jeanette Larsen:
   Ja!! Få bort dem som ødelegger livet vårt. Det som skulle vert gjort var at vi tok opp saken utenfor stortingshuset. Demostrer og rope på rettferdighet. Be, til Gud, at han gikk foran oss.. Sende sine engler til hjelp..

   Markus Geissler:
   Og noen får kongens fortjenstemedalie for det.

   Stig Tesdal:
   Sykt Land Norge Har Blitt!

   Kate Fure:
   Jeg er med Rune L. Hansen. . Du må regne med det : )

   Knut Myrebøe:
   Over 30 land har protestert til UD mot Europas verste Barnevern! Verken Børge brende eller Solveig Horne har tatt konsekvensene - bortsett fra at Horne svarte offentlig på kritikken, ved å si sitat: "Vi skal lage en nettside på Engelsk, slik at de forstår hvordan det Norske Barnevernet fungerer"! Påpeker du sammenhengen mellom Barnevernets overgrep mot uskyldige familier og konsekvensene, Sykkdom, Uførhet og Selvmordsrate mange ganger større en gjennomsnittet (NIBR 2005:12), så svarer hun, sutat: "Men vi gjør da mye bra også?" Følgelig er det bare en vei å gå: Til FN og EU og få dømt Norge i Strasbourgh. Vi må være loyale mot menneskerettighetene - Ikke en gjeng med Fjøsnisser sosm styrer landet! De har intet krav på erbødighet!

   Rune L. Hansen:
   Men Norge (norske politikere) er jo grundig dømt og fordømt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg! Senest og ytterligere meget grundig nu i to dommer, N.P. v. MOLDOVA og S.H. v. Italia, avsagt hhv 6 og 13 oktober 2015!
   Marius Reikerås sier med rette om disse to dommene, at de "pulveriserer i realiteten menneskerettsbruddene i barnevernssaker i hele det norske rettsystem; fra Fylkesnemnd til Høyesterett!"
   Med andre ord så er det ingen tvil om at det politiske "barnevernet" i Norge snarest skal og må kompetent straffeforfølges og stoppes!

   Kent Ole Furuly:
   Helt enig. Men dommer i vår sak kunne ikke forstå att menneskerettsartikler hadde noe med sivil rettslig sak. Mors adv.f kunne heller ikke skjønne det. Da begynner jeg virkelig å lure på vettett til de!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de later i det lengste som at de er dummere enn dumme og klokere enn kloke!

   Knut Myrebøe:
   Vær oppmerksom på at Barnevernloven ble revidert i 1992. Samtidig kom Internkontrollforskriften som er et komplett Kvalitetssystem, som Kommunene aldri har forstått noe av. Samtidig kom Klientutvalgene som underlig nok var frivillege! Du finner dette i daværende BV Lov § 2.1. Så kom Nemdordningen 1. januar i 1993, fullstendig unødvendig og meningsløs og ødela det hele. Klientutvalgene og Internkontrollen var basert på å løse problemene der hvor de oppsto - i Kommunen. Nemndordningen gjorde det motsatte: Sende sakene ut i et system med tuneller og irrganger i ren Kafka-stil! Til en haug med "eksperter" som kunne alt om litt og litt om ingenting. Psykologer som skulle finne seg selv! Alle med sugerøret i Statskassen via Kommunekassen og alle økonomisk avhengig av hverandre! Fyttirakkærn! Således ble det fart i Barnehandlen i Norge!

   Rune L. Hansen:
   Både den såkalte Barnevernloven og den såkalte Barneloven er unødvendige og ulovlige lover. De er skreddersydd for kidnapping av barn og foreldre og menneskehandel. De er groteske forsøk på å liksom lovliggjøre dette og på å liksom ugyldiggjøre Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov.

   Rune L. Hansen:
   Når de ikke ønsker å respektere Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene og Straffeloven så tillager og bruker de sine egne "menneske-rettigheter" og regler i steden.

   Rune L. Hansen:
   Og fordi de er "mange om beinet" og vil være mest mulig fleksible så har de alltid liksom "hemmelig" Synseloven som sin viktigste lovbestemmelse!

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge er det så mange som tjener makt, karriære og penger på menneskeretts-forbrytelser at løgnaktigheten og falskheten både i og utenfor offentlig regi er gigantisk!

   
---

---

   Marius Reikerås, 21.10. 2015: 
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153062398631875

   "Under OL i Sotsji gikk Erna Solberg bort til den russiske presidenten (Medvedev) og kritiserte Russland for brudd på menneskerettighetene ."

   Albert Johnsen

   I dag ble Erna Solberg konfrontert med brudd på menneskerettighetene i Norge av EU parlarmentet, ved EU parlamentariker Tomáš Zdechovský.

   Da virket hun overrasket, og stilte seg uforstående til det hele.

   Skremmende arroganse fra en statsminister, som ikke er oppdatert om forholdene i sitt eget land.

   Snakk om å sitte i glasshus, neste gang hun reiser ut i verden for å kritisere andre lands menneskerettsbrudd.

   Ikke bra, Erna.

   *

   Per Steinar Sørå:
   En må lure på hva politikerne våre tenker? Har de noe å tenke med?

   Anki Øde:
   Jeg skjønner ikke at noen kan forvente noe annet av denne Bilderberger- aspiranten...... Vi må slutte med denne naive godtroenheten som gjør oss helt hjelpeløse og uten egen tankevirksomhet. Vi må ta tilbake vår egen kraft...c",)

   Atle Rørdam:
   Bilderburger- Erna... Hva slags stilling ute i den store verden sikter hun etter mon tro? Neppe noe dårligere en Gro...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1005493426138253/

   Den som leser denne norske Høyesterettsdommen - og de fleste andre angående familie-forhold, kan fort se at den og kidnapper-mafiaen er fullstendig grotesk og hånlig overfor jente-barnet og foreldrene og deres menneske-rettigheter - og at deres hensikt på ingen som helst måte var å gjenforene barnet og foreldrene. Men tvert om å forhåne og krenke de og deres og enhvers menneske-rettigheter optimalt!

   Å lese deres hovmod og vurderinger er å se rett inn i et skrekk-regime av inkvisisjons-prosesser og menneske-forakt i politisk og offentlig regi!

   Det bortimot eneste en smule saklige som står i dommen, er at: "Hennes biologiske foreldre E og A døde i 2014, kort tid etter tingrettens dom."

   Men det burde vel heller ha stått at: "Vi drepte fullstendig hennes biologiske foreldre, E og A, kort tid efter tingrettens dom"?!

   Norges Høyesterett: HR-2015-2041-A - Lovdata
   https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2015-2041-a
   Høyesterett kom til at det ikke skulle gis samtykke til fratakelse av foreldreansvar og adopsjon av en jente på seks år og syv måneder. Barnet ble plassert i beredskapshjem da hun var omtrent halvannet år, etter å ha vært utsatt for omsorgssvikt fra moren. Moren er senere død. Jenta har nå bodd i fo…
   lovdata.no
 
   *

   Arild Holta:
   Det handler om å drive mennesker inn i den dypeste fortvilelse, hvor selvmordene, sykdomsmengden og ulykkene er skyhøye.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1005501166137479/

   I dagens Norge er det så mange som tjener makt, karriære og penger på menneskeretts-forbrytelser at løgnaktigheten og falskheten både i og utenfor offentlig regi er gigantisk!

   *

   Asle-martin Pedersen:
   Innfør løngn defekktor i bv saker/fylkesnemd å barnefordelings saker.

   Raja Wikdahl:
   Men allikavæl iog med att både barn og familier blir manipulert av barnefjernet i lang tid så kanskje testen slår helt feil ut?

   Rune L. Hansen:
   Nei, Asle-martin Pedersen, kompetent å straffeforfølge og fullstendig få slutt på slike inkvisisjons-prosesser og terror og tortur og kidnappinger overfor medmennesker og sivil-befolkningen er hva Straffeloven og Barnekonvensjonen og annen nasjonal og inter-nasjonal lov og rett sier!

   Asle-martin Pedersen:
   Enig med deg dær... mn hadde væl vært greit med en løyndefektor for å bevise bevist løyn å pysisk teror å heile greia d ofentlige bedriver mot uskyldige barnrns/familiers liv kjørt i ruiner gang på gang... å så full straffeforfølgese av dise umenneskelige og korupte aktører i norge fra topp til tå.

   Rune L. Hansen:
   Vi har beviser i en overflod. Men jo flere dess bedre.

   Kjell Inge Hellevik Fredriksen:
   Den enes død den andres... : )

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. oktober 2015, Vinberget:  

   Mørkt, vått, tildels noe yr, noe vind og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og noe mere vind fra sent på natten. Disig, regn og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Vått, mørkt, regn og omkring 9 utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Ellen Fagerli Gulbrandsen, 22.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1005658576121738/

   Jeg er også overbevist om dette... Det er trist at uskyldige barn og familier skal oppleve stress og vondskap . : (

   Har enda ikke hørt om noen som har snakket om trygghet og fornøydhet i møte med BV. Det vil si at familier må hjelpes i hjemmet, av mennesker som bryr seg om andre !

   Slik påvirker traumer hjernens utvikling. Se den lærerike videoen.
   http://levebevisst.no/2015/08/slik-pavirker-traumer-hjernens-utvikling-se-den-laererike-videoen/
   I denne videoen lærer du om hvordan traumer hos barn påvirker utviklingen av tre…
   By LeveBevisst.no

   *

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Jeg har jobbet mange år i psykiatrien og sett resultatet av traumer påført av familien uten at samfunnet grep inn.
   Svært mange har fått hjelp av barnevernet. Husk at flertallet får hjelpetiltak. Men dessverre ser en at det i økende grad blir iverksatt omsorgsovertakelse på fullstendig sviktende grunnlag. Det er disse sakene en må skille ut fra de som med rette har mistet omsorgsretten.
   Det må lages en statistikk på hvilke Fylkesnemnder, kontorer, advokater og psykologer som rotter seg sammen. Det er disse råtne eplene som må fjernes fra disse stillingene.

   Øyvind Furnes:
   Det med att mange mottar hjelpetiltak e jo et bv som e for mye frempå, bare starten for 98 av dem att dem kjem til å miste barna.på falske meldinger osv!!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det også, Øyvind Furnes. Det er mye med de der såkalte "hjelpetiltakene" og hva kidnapper-mafiaen definerer som "hjelpetiltak", men som når en undersøker nærmere viser seg å ikke det minste som helst være barnevern!

   Rune L. Hansen:
   Og alle de barna som kidnappes traumatiseres jo. Og tortureres.

   Ninnii Olsen:
   Det var en status nylig. Norge har like mange tvangsovertakelser av barn som Frankrike med sine 60 millioner innbyggere.......

   Rune L. Hansen:
   Dine påstander om at "svært mange har fått hjelp av barnevernet" og at mennesker "med rette har mistet omsorgsretten", etc, Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg, er både vill-ledende og løgnaktige. Hvorhen i all verden er de fornøyde barna? Og hvilket monster er du som sier at inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, etc. overfor barn - og foreldre - er rett og riktig?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor har du ingen respekt for Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og EMD? Og hva er din begrunnelse for det?

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Hun gensir bare hva hun har hørt, alt hun trenger å gjøre-.-

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.10. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205772306881644

   Den politiske bløffen

   Politikk blir organisert kriminalitet når mangel på reell respekt for en eller flere menneske-rettigheter og prinsippene for lovlig lov og rett er fraværende.

   Å forbryte seg mot dette ER kriminalitet!

   Både lovlig politikk og lovlig lov og rett MÅ befinne seg innenfor lovlig lov og rett for å kunne være lovlig og ikke ulovlig.

   Ethvert menneske som ønsker å være politiker eller for eksempel dommer eller politi, må selvfølgelig være lovlydig og ikke kriminell i forhold til lovlig lov og rett. Og selvfølgelig protestere og politi-anmelde ulovlig lov og rett, inklusivt ulovlig politikk.

   Menneskerettsloven har lovbestemt at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1005905139430415/

   Johann Sebastian Larsen:
   Amen. Godt skrevet og illustrert. Jeg er stolt av alle dere som står for lov og rett.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. oktober 2015, Vinberget: 

   Mørkt, regn og ned til 7 pluss-grader her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og eftermiddagen, med oppmot 9 pluss-grader. Dunkelt og halv-mørkt henimot klokken 19. Derefter mørkt og omkring 9 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153065165696875

   Å glemme sine egne.

   I går var det pomp og prakt, da Kongen inviterte folkets representanter til sin årlige middag på slottet.

   Ja, Kongen talte til det han selv benevnte som ”folkets representanter, ”

   Jeg må innrømme at jeg liker Kongen. Jeg synes han er klok, har humor og er folkelig.

   Også nevner han svært ofte ”menneskerettigheter” i sine taler.

   Men bakom fasaden er noe galt, virkelig galt i dette landet.

   For mens Kongen og Stortinget feiret seg selv med fine festtaler, så murrer det ute i virkelighetens verden.

   Omtrent samtidig med at NRK viste ”live” fra den overdådige middagen på slottet, så fikk vi møte med en 48 år gammel mor på TV2 , som risikerer å dø fordi staten sier nei til de nye kreftmedikamentene. Hun risikerer altså å dø fordi hun ikke har råd til å leve.

   At staten velger å prioritere døden fremfor livet av økonomiske hensyn, er slik jeg ser det en krenkelse av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 2, som verner om liv og helse.

   Men hvem kan vente i 5-6 år på en avgjørelse fra Menneskerettsdomstolen, når hver dag er en kamp mot klokka?

   Så hvordan kan man rettferdiggjøre at så mange som 1500 mennesker i dette landet, kan risikere å dø som følge av at det offentlige sier nei til livs- forlengende og banebrytende ny kreftmedisin?

   Med den begrunnelse at vi ikke har råd.

   Eller at vi har et rettssystem der vi, som et av få land i verden, enda ikke har råd til å innsette lyd og bildeutstyr i norske rettssaler.

   Med den konsekvens at vi aldri får avslørt når dommere begår overgrep mot sin egen befolkning.

   Eller ta han jeg vet om som ble dømt til fire års fengsel for noe han bestemt mener han ikke har begått, men som ikke engang får anket, fordi kostnadene med en anke er for høye.

   Ja, det var noe pussig over hele seansen i går på slottet.

   For mens man der var opptatt av å påse hvor viktig det er å respektere menneskerettene, og at dagens flyktningsituasjon i Europa er en prøvesten i så måte, så retter stadig flere internasjonale aktører seg mot Norge og kritiserer oss for hvordan vi krenker menneskerettighetene til våre egne.

   Ja, selv statsminister Erna Solberg ble konfrontert på en konferanse i Madrid denne uka om hvorfor norske myndigheter så åpent bryter med menneskerettene.

   I sedvanlig politisk stil, svarte Erna at hun ikke kunne uttale seg om enkeltsaker.

   Om utviklingen fortsetter, og politikerne, forvaltningen og domstolene fortsetter å bryte med menneskerettene til sine egne, så går vi skumle tider i møte.

   Man kan ikke være herske i verden, før det skinner på hjemmebane. Selv ikke norske statsministere klarer det.

   *

   Mona Kågen:
   Folk på "grasrota" er også selv med på å bryte ned våre verdier her til lands. Noen utnytter og andre mister tillit..

   Terje Torgersen:
   Du er flink å få det på"papiret"Marius. Alltid korrekt for oss vanlige.

   Stine Morken Bakken:
   Hadde det vært dronningen som hadde den kreften hadde hun fått behandlingen garanter . Så vi på grasrota som jobber og sliter for å holde Norge i gang må bare dø

   Ivar Seval Høyland:
   Ja, hvorfor måtte vi på død og liv få oljen i land over Norskerennen, tro?

   Alf Reuss Kollsete:
   Igjen du får satt tingenes tilstand i det rette lys, Marius! Jeg kan slutte meg FULLT UT til det du skriver!

   Rune L. Hansen:
   Det er jo noe forrykende galt når menneske-rettighetene liksom ikke for enhver av oss skal gjelde eller angå "enkeltsaker"!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Dommerne avslører seg selv også uten lydopptak. Ikke minst med sine dommer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153065004991875

   Albert Johnsen kjenner omstendighetene rundt Skåneviks- ulykken, som ble vist på NRK Brennpunkt på tirsdag.
   Se hva han skriver:

   "Jeg hevdet selv i en samtale med Lossiuskommisjonen at de burde granske de fatale dykkerulykkene, særlig Skåneviksulykken og Byford Dolphin ulykken. Granskningene som har blitt utført etter ulykkene, har oftest gitt de omkomne dykkerne skylden for ulykkene. En har derfor ikke fått de nødvendige korrigerende tiltakene. Avdøde lagdommer Lossius presiserte selv at mandatet ikke tillot å granske enkeltsaker."

   *

   Rune L. Hansen:
   Det blir "med andre ord" rett ut sagt at "vi ønsker ikke innblanding i hva vi gjør med enkeltmennesker og medmennesker".

   I sterk kontrast til Menneskerettsloven, som f.eks. har lovbestemt at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Asle-martin Pedersen, 23.10. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1646458498962019/

   Dette er BARE min filosofi..

   Noe vi alle veit så bedriver Barne værnet pysisk terror mot uskyldige barn/foreldre hær i norge i stor stil.

   Noe æ kom til å tenke på er at når di da frarøver å krenker familiers liv me å bruke poletie å kidnappe uskyldige barn fra familiers private hjem/fra skoler og barnehager...

   Når du da ser på hvorledes umenneskelig fræmfærd di har.

   Di tar uskyldige barn... tvinger di inn i en poleti bil... kjører barna vækk...

   Så slo tanken meg... vekk i en bil...

   Hær er d noe såm mange karnsje ikke registrere sæ naturlig nok.

   Ved å ha et barn i en bil skal d da være festet i et barnesete...

   Dette er nok mange såm vil si hærregud er det noe å tærpe på i dn store sammenheng?

   Mye mulig æ tar feil... mn veitrafikk loven er vel jeldene for alle om man er innehaver av retten til å føre bil?

   Hær ser vi da at di så skal påse at loven blir fulgt selv bryter loven...

   Hvist d så oppstår en hendelse med d kjøretøyet som nå poleti/bv er fører av med ett eller flere barn i...å barnet blir påført skader... hvem skal da på ta seg ansvaret?

   Trode loven jaldt for alle...
   Å da i dette tilfelle dær bv/poleti griper inn til barnets beste...

   Mn bryr seg ikke om å ivareta barnas SIKERHEIT!

   ER D NOEN SÅM VIL DELE SITT SYN Å MENING MED MEG OM DETTE?

   *

   Rune L. Hansen:
   Enda verre om barnet blir nektet advokat om slikt noe skjer, eller om barnet ikke blir hørt om sin sikkerhet i henhold til Veitrafikkloven!!! Dette er en sak både for Fylkesmannen og Advokatforeningen og mange flere! Både barna og foreldrene har rett til å føle seg trygge! Her må våre politikere også engasjere seg! Dette er noe som kan hende alle og enhver!

   Asle-martin Pedersen:
   Var d foreldre såm jore d samme å kjørte bilen da me sine/andres barn usikret i bilen... da hadde blid beslag av førerkort/bekymrings melding te bv fra poletiet.. så da ville ført til ei granskning fra bv mot foreldre/sjofør a kjøretøy... å sann mine ord... foreldrene vil fåd store problemer med d korupte systemet ...
   Å da er d til barnas beste utsangnet bv/poletiet bruker...
   Veitrafikk loven jeld væl før alle å en vær om man e lænsmann/bværn/foreldre skulle man no tru... da før barnas sikerheit å beste.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. oktober 2015, Vinberget:

   Mørkt, et vind-drag og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og med regn utover eftermiddagen. Nokså disig og mye regn og noe mere vind efter hvert. Mørkt og mye regn også utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.10. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1007200719300857/

   Det er hundre-tusener mennesker i Norge som vil være med i denne folkebevegelsen for å få straffeforfulgt og stoppet det politiske "barnevernet", men som enda ikke har hørt om at vi er igang! Skal vi sette inn en annonse i forskjellige dagsaviser for fortere å få innsamlet flere i og for folkebevegelsen? For å nå ut til alle krinker og kroker?

   Jo flere vi blir dess sterkere blir vi! Og jo fortere vi vokser dess bedre er det! Ikke bare inter-nasjonalt, men også nasjonalt!

   Vi har både Straffeloven, Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg på vår side - og en stadig og fort voksende både inter-nasjonal og nasjonal hjelp og støtte mot den politiske mafiaen og dens medspillere i dagens Norge.

   Hundre-tusener mennesker i Norge har fått sine barn og barnebarn og foreldre og besteforeldre kidnappet i politisk regi! Straffeforfølgelse med inter-nasjonal hjelp og kompetanse haster og er viktig og nødvendig! For snarest å få frigjort barna og foreldrene og for optimal gjenopprettelse og erstatning!

   Og, som sagt, jo flere vi blir dess sterkere blir vi!

   *

   Arild Holta:
   Det er et viktig poeng at vi er mange flere enn de som kjenner til saken. Derfor er det nødvendig å nå disse menneskene. Jeg har en del tanker om hvordan dette kan gjøres gratis. Men tar det ikke her av taktiske grunner.

   Kent Ole Furuly:
   Aril kom med forslag på hvordan osv.Jeg støtter det helgjertet!

   Rune L. Hansen:
   Det konkrete forslaget om en slik annonse er nylig kommet i fortrolighet til meg fra andre - som er veldig opptatt av denne folkebevegelsens fremgang. Det ble også sagt at det trolig er mennesker rundt omkring som har interesse av å støtte en slik annonse økonomisk.

   Oddvar Espegard:
   Det tror jeg så gjerne, at noen kan tenke seg. (økonomisk) For dette er så alvorlig, at penger blir lite i forhold til alvorlighetsgraden.

   Rune L. Hansen:
   Det tror og håper jeg også.

   Laila Sta Svendsen:
   helt enig sett i gang få det ut spre det, og la oss komme i gang fortest, jeg er med, er tante til 4 som terroristene har tvangsbortført/kidnappet og besteforeldrene stiller også opp, vi er med

   Nawzad Bradosti:
   om dere husker svin inflauansa i 2010. min dater hun hadde feber fyfan barnev. driitt seg sier at vi hadde ikke passet po ungene derfor barne fott feber herrrrrrre gud 50 prosent i europa hadde fikk feber er det jeg som hentet svin inflauansa til norge fyfan b.v.tj.

   Kent Ole Furuly:
   Er enig om å sette alle kluter til! Nedlegging av bv. plassoppsigelse for ansatte. Bestille sykologhjelp for dem. Når de har vært med på slikt. Trenger de krisesykologi hjelp for å komme seg tilbake til normal tenkning!

   Rune L. Hansen:
   Det hele må skje kompetent og i henhold til loven, Kent Ole Furuly.

   Rune L. Hansen:
   Nei, i henhold til lovlig og reell lov og rett. Og ikke i henhold til de ulovlige.

   Rune L. Hansen:
   Hverken Straffeloven, Barnekonvensjonen eller Menneskerettsloven er difus, Kent Ole Furuly. Tvert om. Annet inter-nasjonal lov og rett er også klar og tydelig.

   Laila Sta Svendsen:
   de må jo finne på noe Nawzad Bradosti,

   Nawzad Bradosti:
   det er sant jeg ga beskjed til barnehagen henes at hun er syk dem sendte beskjeder videre til b.v.tj i den tiden og lagte en store raport for o stjeale barne i fra oss miss laila om du stoter barnev.go til fengsel besok breivik spor han nor b.v.tj.tok han lenge siden hvor for han blitt galen til slutt tenk lit miss l

   Rune L. Hansen:
   Konkrete kommentarer om forslaget?

   Laila Sta Svendsen:
   jeg støtter ikke bv terroristene sorry, de tok/kidnappet/ stjal mine 4 tantebarn og ingen i familien ble sjekket, så jeg er rimelig piss off på dem, og deres psykopat hjerner. jeg sloss for barna og kommer til å sloss for rettferdighet så lenge jeg lever, 90% av barna de stikker av med er barn som har det bra nok hjemme, men de barna ødelegges av terroristene i bv og foreldrene får skylden, 10% av barna får det nok bedre når tas fra foreldrene da de er utsatt for vold, overgrep, mishandling hjemme, MEN så kommer alle de X% som ikke blir tatt fra foreldrene av den grunn at barna er så traumatiserte at bv terroristene mener det er for sent å redde dem og de barna vil kun bli en utgiftspost for kommunen. For husk det er bedre å ta barn som ikke er traumatisert og som dermed vil bli en inntektspost for kommunene

   Rune L. Hansen:
   De eventuelt 10 prosentene får de det bedre i regi av en politisk mafia virksomhet, er det det du sier, Laila Sta Svendsen??

   Laila Sta Svendsen:
   nei, det er ikke det jeg sier, men at 10% av barna som tas nok må tas fra foreldre grunnet overgrep med mere, men slik bv er i dag så får ikke de heller optimal omsorg, de blir også utsatt for terroretatens enorme omsorgssvikt, men igjen det finnes bra fosterhjem, som virkelig gjør et stort arbeid, bare synd det er for få av dem

   Rune L. Hansen:
   Unnskylder du Hitler og andre mordere for at de også gjorde noe godt? Misliker du Barnekonvensjonens total-forbud mod bortførelse og handel med barn? Osv.?

   Arild Holta:
   Nødrett, Rune. 10% er trolig nødrett. At denne nødretten skal gjøres på mye bedre måte og i overenstemmelse med det reelle juridiske rammeverket, er en annen sak. Opplys gjerne om det, istedenfor å "låse" debatter.

   Laila Sta Svendsen:
   Rune L. Hansen, jeg unnskylder ikke Hitler, men skjønner ikke helt hvor du vil hen? det vil alltid finnes barn som trenger et "trygt" sted å bo, som ikke kan bo hos sine biologiske foreldre, men en slik diskusjon du legger opp til gidder jeg ikke ta, eller mener du at det ikke finnes noen barn som ikke kan bo hos foreldre?

   Arild Holta:
   Laila Sta Svendsen. Menneskerettighetene sier at familiebåndene ikke skal brytes. Altså må nødhjelpen til disse 10% gjøres på annen måte enn i dag. Selv der det er nødvendig med hjelp, bryter barnevernet menneskerettigheten, fordi de har som ideologi å bryte familietilhørighet. Hjelpen skal være i overenstemmelse med menneskerettighetene. Det er ikke farlig å treffe sine rusmisbrukende foreldre mer enn to ganger i året...

   Man skal ikke bytte familie for barn. Man skal redde dem fra overgrep. Det kan gjøres på mange andre måter enn å rive ut sjela på barn gjennom forsøk på å fjerne barnets tilhørighetsopplevelse og opplevelse av tilknytning.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes alltid lovlige og gode løsninger, Laila Sta Svendsen, selv om du ikke vet det så er det urett av deg å reklamere for ulovlige "løsninger".

   Laila Sta Svendsen:
   hvordan mener du jeg reklamerer for ulovlige løsninger???? har jeg sagt at ikke rusmisbrukere ikke skal få treffe sine barn mer enn 2 ganger i året, vet du hva nå tror jeg du ilegger meg ting jeg ikke selv engang ville ilegge meg Rune L. Hansen og Arild Holta, familiebånd skal ikke brytes, det må være god kontakt mellom fosterhjem og famile, STIKK IMOT HVA DET ER I DAG, så hvordan dere kan tro at jeg er enig med terroristenes bv slik ting er gjort er i dag går over mine begrep, og hvor dere har fått det fra er et enda større mysterium, jeg har 4 tantebarn, 2 av dem ble fjernet (3 og 6 år), med brutalitet av dansk bv og dansk væpnet politi, ingen i familien får se dem eller ha kontakt med dem, og så sitter dere Rune L. Hansen og Arild Holta og forteller meg at det jeg skriver og mener går i terroretatens favør. Ja ja håper dere våkner opp Det som jeg hevder er jo at det bv vi har i dag må vekk, de ødelegger barna og barna er faktisk noen tidsinnstilte bomber når de blir eldre, dette har vi sett eksempler på og det er nok bare starten

   Laila Sta Svendsen:
   Rune L. Hansen, hvilke "ulovlige løsninger" har jeg reklamert for nå er jeg spent, veldig spent

   Laila Sta Svendsen:
   og Arild Holta, mener du at jeg er for at barna skal fjernes fra tilhørighetsopplevelsene med sin familie så er jeg veldig spent på hvor og hvordan du har fått det inntrykket, for det har jeg aldri sagt og ment, som sagt nå er jeg spent.

   Rune L. Hansen:
   Forklaringen er enkel, men folk flest i dagens Norge er indoktrinert av propagandaen og dens ringvirkninger, selv om stadig flere og flere forsøker å finne ut av og å forstå hva som er reell og lovlig lov og rett. Reell og lovlig lov og rett er at enhver nødvendig bortførelse av et barn fra sin far og eller mor lovlig bare kan skje i henhold til prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og med iherdig kontinuerlig arbeide for tilbakeføring igangsatt. Alt annet er ulovlig og straffbart.

   Nawzad Bradosti:
   miss laila mine unger bli stjolt i fra oss 22.06.2011 kl 13.15 i utoya omrode.se hva hadde skjedde i utoya 22.07.2011.kl 13.15 i utoya.er dette ikke nok bevis att gud sente beskjed med katasrofen er det ikke intresant.nor man behanle so stor urettferdig da gud sender katastrofer og husk dette jeg ga beskjed til b.v.tj. og politiet om vores sak at vi bliit feil behandle da komer en katasrof til norge 4.moned for utoya saken ingen hadde tokk hensyn til det.no om du er mensker forstor du hvem er driit seg b.v.tj i norge.

   Laila Sta Svendsen:
   Rune L. Hansen, jeg er for det med aviser, MEN tør de trykke slike annonser? husk diktaturet som styrer dette landet, de er ikke nådige, det skulle også kommet med i fjersynet

   Arild Holta:
   Om de vil trykke avhenger av utformingen.

   Hans Olav:
   Beundringsverdig og bra, men myndighetenes brudd på mennekserettighetene strekker seg mye lenger enn til barn og barnevernet. Det begås overgrep mot enkeltmennesker i Norge hver eneste dag. Jeg vet for jeg er en av dem.

   Rune L. Hansen:
   Myndighets-forbryterne er mange av de samme, Hans Olav.

   Rune L. Hansen:
   Ja, tør de trykke annonser om hva Menneskerettsdomstolen i Strasbourg etc. har lovbestemt? Både om barn, foreldre og familier og annet om våre menneske-rettigheter? Det kan være forsøket verdt å prøve!

   Laila Sta Svendsen:
   helt enig med deg Rune L. Hansen, i vår kamp er alt verd å prøve, jeg er en optimist, og går det ikke første gang så kan det gå andre, tredje..........., det farligste en kan gjøre er å gi opp før en har prøvd

   Laila Sta Svendsen:
   Hans Olav, det du skriver vet jeg alt om, jeg er i kamp mot en kommune jeg arbeidet i som kastet meg ut fra arbeid etter at jeg hadde ødelagt ryggen min hos en pasient i arbeidstiden, det er Davids kamp mot Goliat, jeg har kjempet i 4 år, og de får pepper fra meg

   Nawzad Bradosti:
   se po mina og lina 5 ar vi har ikke sett dem fyyyyyyyfffffaaaaan b.v.tj i norge.

   Nawzad Bradosti:

   nawzad-b1.jpg
   
   (...)
   Rune L. Hansen:
   Forsøk å vær saklig her nu, Nawzad Bradosti. <3 Bilder av barna passer ikke akkurat her nu.

   Laila Sta Svendsen:
   skjønne barn, du må sloss, hent alle dokumenter hos bv

   Nawzad Bradosti:
   ja men jeg har heeeeeelt analedes sak og min sak er son jeg og kona vi er ikke i norge forlott norge ca 2 ar siden og ikke jeg heller ikke kona heller ikke ungene vi har ikke norske statsborger heller har ikke oppholds tilatelser vi er irakiske statsborger jeg skjoner ikke hvordan driitt seg b.v.tj fortsat kan stjeale dem.se hva skjer senere om en moned eller 2 alle verden se po bbc satelit chanel hvor dumt norske b.v.tj.er i norge fyfan

   Arild Holta:
   Nawzad Bradosti Du må gjerne starte en egen "tråd"/debatt om barna dine. I denne gruppen.

   Nawzad Bradosti:
   hvordan jeg kan gjor det

   (...)
   Arild Holta:
   Nawzad Bradosti Nesten øverst er det skrivefelt. Der skriver du egen tråd.

   Nawzad Bradosti:
   for se imoro om jeg far hjelp i fra en venn

   Geir Ove Skårvik:
   gode ideer hær, vert å forsøke. gleder mitt hjerte å se sånn kamp lyst

   Geir Ove Skårvik:
   !

   Nawzad Bradosti:
   jeg sover ikke taller sekunder for o fo dem tilbakke min far do pga mine ungene fyfan norske b.v.tj

   Geir Ove Skårvik:
   nawcad, det er beinharde tider når slikt skjer, føles som hver celle i kroppen verker. prøv å ta vare på deg selv å prøv å få roen. da tenker mann klarere. over tre år siden jeg mistet min datter og tiden har roet meg. men har aldri vært så kampklar som nå. bruker mye av tiden til å pønske og spekulere. disse sidene er uvurderlig, kunnskapen øker daglig

   Nawzad Bradosti:
   1000 takk.ja men 5 ar vi har ikke sett dem.stakars nordmen betaler og betaler skat moms ogso videre.b.v.tj.brukte 43.000.000 for mine unger 1000 vis sinarister for o vine over oss.men dem er veldig dume fordi snart vi for dem tilbakke hvis norge bruke den 43000000 milioner til norske ungdomer var det ikke bedre fyfannn.b.v.tj.

   Geir Ove Skårvik:
   flott og høre at dere får barna tilbake. fortell historien til all media å del på fb. vi trenger det for vi lærer av det og hvordan dere fikk barna tilbake. da vil andre bruke deler av deres sak for og vinne

   Rune L. Hansen:
   ?

   Geir Ove Skårvik:
   ka?

   Rune L. Hansen:
   Jeg tror du misforstod med den kommentaren, Geir Ove Skårvik.

   Geir Ove Skårvik:
   ok, greit d

   Rune L. Hansen:
   Det trengs mere saklighet her kanskje? Eller skal forslaget begraves i og med andre slags ting?

   Geir Ove Skårvik:
   oi, beklager. glemte helt innlegget ditt

   Rune L. Hansen:
   Forslaget.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten: Saken er meget meget viktigere enn mange enda har forstått. Den gjelder også menneske-rettighetenes være eller ikke være som realitet i Norge - og dermed også i og for andre land og verden!
   Kan hva være viktigere?

   Rune L. Hansen:
   Og glem ikke at mafia virksomheten er en livsfarlig og katastrofal trussel for enhver og alle og for folk flest og for hele verden!

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.10. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153066845996875

   Nordsjødykker-syndromet er betegnelsen jeg bruker, når staten, helt bevisst, trekker folk ut i årelange rettsprosesser, hvis taktikk er å "sulte" dem ut

   *

   Heidi Turid Dammann:
   Det virker som det er det samme eierskifteforsikringsselskapene og domstolen gjør.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig..

   Stig R. Eie:
&n