----- Denne side: db201607.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. juli 2016:

   Overskyet, 11 pluss-grader Celsius, tildels med noe yr her ute frem mot 09-tiden og videre utover formiddagen og eftermiddagen, tildels med noe vind-drag. Det samme utover kvelden. Regn, halv-mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207497045159023

   The international claim against Norway (English text)
   Det internasjonale kravet mot Norge (Norwegian text / Norsk tekst, under)

   We - representatives of or from any country and the international community - must help ourselves, our fellow human beings and the world, with concise and precise to ask the necessary demands on Norwegian public authorities to immediately put a stop to the kidnappings of children and parents in Norway, as well as all other human rights crimes and human rights criminals. Thereby also in and for all other countries.

   Pointwise the demand is the following, A through D:

   A - The Human Rights Conventions many direct and indirect total ban on involuntary separation of children and parents shall immediately be complied with and secured. Only legal exceptions for involuntary separation of children and parents are and shall be 100% after the principles of neccecity and due process.

   Particularly important laws and human rights regarding this is CRC Art 7 p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   And Human Rights Declaration Art 16 p3:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Every case of involuntary illegal separated children and parents shall forthwith and effectively be reunited and competently be given optimal restoration and compensation.
   Concomitant every accomplices in or for any involuntary illegal separation of children and parents competently prosecuted.

   This in accordance with inter alia CRC Art 8 p1 and 2, where it clearly is statutory - that:
   "1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
    2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity."

   B - If someone thinks that an involuntary separation of child and parent has happened or happens legally, it must be thoroughly and well proved to real-competent authorities and the public. Unsatisfactory or poor grounds is no such evidence.
    The basis for this necessity, is that it probably added in Norway never yet has happend lawfully involuntary separations of children and parents.

    C - Participation, or allegations of public involvement, in human rights crimes, shall and must be competent prosecuted and punished. This also applies to allegations that public authority representatives have not been or are not competent or competent enough.

   D - Because crimes both after point A, B and C in Norway has happened and happens systematically and represents amongst other authority crimes and political and public organized crime, the case and its all demands must preferably be processed by and under competent international authorities and other countries.

   This in accordance with among others the Human Rights Declaration Art 28:
   Art 28:
   "Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized."

   *

   Det internasjonale kravet mot Norge

   Vi - representanter for eller fra ethvert land og det internasjonale samfunn - må hjelpe oss selv, våre medmennesker og verden, med kortfattet og presist å stille de nødvendige krav til norske myndigheter for umiddelbart å få stoppet kidnappingene av barn og foreldre i Norge, samt alle andre menneskeretts-forbrytelser og menneskeretts-forbrytere. Derigjennom også i og for alle andre land.

   Punktvis er dette krav følgende, A til og med D:

   A - Menneskeretts-konvensjonenes mange direkte og indirekte total-forbud mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre skal umiddelbart efterleves og sikres. Eneste lovlige unntak for ufrivillig adskillelse av barn og foreldre er og skal være 100% efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet.

   Særlig viktige lovbestemmelser og menneskerettigheter angående dette er Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Menneskerettserklæringen Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Ethvert tilfelle av ufrivillig ulovlig adskilte barn og foreldre skal umiddelbart og effektivt gjenforenes og kompetent bli gitt optimal gjenopprettelse og erstatning.
   Samt enhver medvirkende i eller for enhver ufrivillig ulovlig adskillelse av barn og foreldre kompetent straffeforfølges.

   Dette i samsvar med blandt annet Barnekonvensjonen Art 8 p1 og 2, hvor det klart og tydelig er lovbestemt - at: 
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   B - Dersom noen mener at en ufrivillig adskillelse av barn og forelder har skjedd eller skjer lovlig, så må det grundig og godt bevises for real-kompetente myndigheter og offentligheten. Utilfredsstillende eller for dårlig begrunnelse er ikke noe slikt bevis.
   Utgangspunktet for denne nødvendighet, er at det antagligvis i Norge enda ikke har skjedd lovlige ufrivillige adskillelser av barn og foreldre.

   C - Medvirkning, eller påstander om offentlig medvirkning, i menneskeretts-forbrytelser, skal og må kompetent straffeforfølges og straffes. Dette gjelder også påstander om at offentlige myndighets-representanter ikke har vært eller er kompetente eller kompetente nok.

   D - Fordi forbrytelser både efter punkt A, B og C i Norge har skjedd og skjer systematisk og representerer blandt annet myndighets-forbrytelser og politisk og offentlig organisert kriminalitet, må saken og dens alle krav fortrinnsvis saksbehandles av og under kompetente internasjonale myndigheter og andre land.

   Dette i samsvar med blandt annet Menneskerettserklæringen Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207499172292200

   Svein Harald Endresen, 01.07. 2016:

   Det offentlige rettsystem synes å være gjennomsyret av ufortsand og tåkelegging av faktiske forhold. Barneværnet er vel "bare en kreftsvulst" som er lettere og oppdage i hvert enkelt tilfelle.

   *

   Svein Harald Endresen:
   uforstand skal det vel stå. ( Ikke uforsand). Slik er det å være ordblind.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1161147227292124/

   Handbook on European Law on Access to Justice

   The EU's Fundamental Rights Agency and the European Court of Human Rights have just launched together the 'Handbook on European law relating to access to justice'. It is available in online open access format, not just in English, but also in French. Versions in several other language will follow. This is the editors' summary:

   ECHR BLOG: Handbook on European Law on Access to Justice
   http://echrblog.blogspot.no/2016/07/handbook-on-european-law-on-access-to.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/KCGaBs+(ECHR+BLOG)
   echrblog.blogspot.com|By Antoine Buyse

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. juli 2016:

   Vått, regn første halvdel av natten og fra 11 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen. Mye regn og disig fra omkring 11-tiden.
   Jo mere jeg skriver og gjengir her og på Facebook og Internettet, dess flere mere eller mindre ukjente fiender og venner får jeg. Det har på mange forskjellige måter sine virkninger og konsekvenser. Svertingene, baksnakkelsene og misunnelsene merker jeg i blandt som utrolig livlige og mange, bak kulissene. Min alminnelige holdning til slikt som jeg har fått kjennskap til, har vært og er sindig og rolig å ikke estimere de, hvor agressive, milde, smarte eller løgnaktige de enn er. Det er et utrolig mangfold av slikt i mange miljøer og bak kulissene på Facebook. Noe av det siste jeg hørte var at jeg er alkoholiker. Fjernere fra fakta er det vanskelig å komme - i og med at jeg aldri drikker slikt og det er flere ti-år siden jeg i det heletatt har smakt alkohol, det jeg kan huske. Bortsett fra dråper av tinkturer og tilfeldig gjærede safter. Men poenget med at jeg nu her sier noen ord om dette, er for å gjøre oppmerksom på at sverting, baksnakkelser og misunnelse, etc. er utrolig alminnelig i dagens Norge. Som også falsk dokumentasjon i offentlig regi og blandt allehånde offentlig ansatte er det. Og iveren og ondsinnetheten i og for slikt og dets konsekvenser ofte er mere eller mindre godt skjult bak falskhet, hovmod, fortielser og hemmelighold. Tilsynelatende redelige, hyggelige og sympatiske mennesker er ofte egentlig det fullstendig motsatte, bak kulissene og falskheten. Og enda veldig mange lar seg lure eller smitte av slike.
   Disig og mye regn utover dagen og kvelden. Mindre og uten nedbør og ned mot 8 pluss-grader sent på kvelden og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1224188880937393/

   Mye forstandig i det hun her sier. Men når hun sier at "Det er ingen menneskerett å få barn", så tar hun feil.
   Menneskerettserklæringen har blandt annet lovbestemt, i Art 16 p1 at:


   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   «Jeg trenger ikke kurs i å være mamma»
   http://www.bt.no/meninger/kronikk/Jeg-trenger-ikke-kurs-i-a-vare-mamma_-Mari-Trommald-3417322.html
   Jeg vet at jeg er den beste moren for mitt barn.
   www.bt.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207502766182045
   
   Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights, sier klart og tydelig og i samsvar med menneskerettighetene, følgende:
   
   "Å ta barn bort fra sine foreldre er en omfattende sak og her er den ytterste forsiktighet nødvendig fordi vi må tenke: Hva er det beste for barnet? Det beste for barnet er nesten alltid å være sammen med foreldrene. Bare i ekstreme og eksepsjonelle tilfeller, der barnet kan komme til alvorlig skade på grunn av foreldrenes atferd, bør et barn bli tatt bort midlertidig fra foreldrene. Vi må gripe inn for å støtte familier slik at de kan forbli sammen og barn kan være med sine familier. Fjerne barn fra sine foreldre bør gjøres bare som en siste utvei og for en svært kort periode."

   Steven Bennett, i en kommentar:
   "Er ordet "midlertidig" ikke i den norske ordboken, og hvis det er, betyr det på ubestemt tid?

   *

   Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights, clearly and in compliance with the human rights, states the following:

   "Taking children away from their parents is a broader issue and here the utmost caution is required because we have to think: what is the best interest of the child? The best interest of the child is almost always to be with the parents. Only in extreme and exceptional cases, where the child can come to serious harm because of the parents’ behaviour, should a child be taken away temporarily from the parents. We need to intervene to support families so that they can remain together and children can be with their families. Removing children from their parents should be done only as a last resort and for a very short period."

   Steven Bennett, in a comment:
   Is the word 'temporary' not in the Norwegian dictionary and if it is, does it mean indefinitely?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207502826503553

   Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights, clearly and in compliance with the human rights, states the following:

   "Taking children away from their parents is a broader issue and here the utmost caution is required because we have to think: what is the best interest of the child? The best interest of the child is almost always to be with the parents. Only in extreme and exceptional cases, where the child can come to serious harm because of the parents’ behaviour, should a child be taken away temporarily from the parents. We need to intervene to support families so that they can remain together and children can be with their families. Removing children from their parents should be done only as a last resort and for a very short period."

   Steven Bennett, in a comment:
   Is the word 'temporary' not in the Norwegian dictionary and if it is, does it mean indefinitely?

   *

   Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights, sier klart og tydelig og i samsvar med menneskerettighetene, følgende:
 
   "Å ta barn bort fra sine foreldre er en omfattende sak og her er den ytterste forsiktighet nødvendig fordi vi må tenke: Hva er det beste for barnet? Det beste for barnet er nesten alltid å være sammen med foreldrene. Bare i ekstreme og eksepsjonelle tilfeller, der barnet kan komme til alvorlig skade på grunn av foreldrenes atferd, bør et barn bli tatt bort midlertidig fra foreldrene. Vi må gripe inn for å støtte familier slik at de kan forbli sammen og barn kan være med sine familier. Fjerne barn fra sine foreldre bør gjøres bare som en siste utvei og for en svært kort periode."

   Steven Bennett, i en kommentar:
   "Er ordet "midlertidig" ikke i den norske ordboken, og hvis det er, betyr det på ubestemt tid?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207503221473427

   Det er en utvetydig menneskerett både å få egne biologiske barn og å beholde de.

   Politikere, dommere eller andre i offentlig regi som bestemmer noe annet skal og må kompetent straffeforfølges og dømmes både internasjonalt og nasjonalt.

   Barn og foreldre som i forhold til dette er rammet av ulovlige lovbestemmelser, dommer eller avgjørelser, skal og må umiddelbart få optimal gjenopprettelse og erstatning.

   Dette er i henhold til menneskerettighetene en forpliktelse ethvert menneske, enhver myndighet og ethvert land har.

   *

   It is an unequivocal human right both get own biological children and to keep them.

   Politicians, judges or others in the public sector who decide otherwise shall and must be competent prosecuted and sentenced both internationally and nationally.

   Children and parents who in relation to this is injured by illegal laws, judgments or decisions, shall and must instantly be given optimial recovery and compensation.

   This is in accordance with human rights an obligation every human being, every authority and any country has.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207503287155069

   It is an unequivocal human right both get own biological children and to keep them.

   Politicians, judges or others in the public sector who decide otherwise shall and must be competent prosecuted and sentenced both internationally and nationally.

   Children and parents who in relation to this is injured by illegal laws, judgments or decisions, shall and must instantly be given optimial recovery and compensation.

   This is in accordance with human rights an obligation every human being, every authority and any country has.

   *

   Det er en utvetydig menneskerett både å få egne biologiske barn og å beholde de.

   Politikere, dommere eller andre i offentlig regi som bestemmer noe annet skal og må kompetent straffeforfølges og dømmes både internasjonalt og nasjonalt.

   Barn og foreldre som i forhold til dette er rammet av ulovlige lovbestemmelser, dommer eller avgjørelser, skal og må umiddelbart få optimal gjenopprettelse og erstatning.

   Dette er i henhold til menneskerettighetene en forpliktelse ethvert menneske, enhver myndighet og ethvert land har.

   *

   Rune L. Hansen:
   Luc Joy, 02.07. 2016:
   "This is outrage what Norway and other countries is doing with families children. It must be stop now! This is terorism against families. No doubt about it. In UN human rights charter under terrorism act this kind of action will describe also. But they have not yet approved. The people of the world should demanded. Now until is done! Or UN human rights as a international institution is useless, corrupt. Human lives is not daily politics debate it is people suffering. Torture of children and their families it is more than life and death. In today's "modern" western society."

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153544478346875

   Se nøye på dette bilde.

   Her står Jitka Chalánková, Tomáš Zdechovský og Petr Mach utenfor den norske ambassaden i Praha, med et rimelig klart budskap.

   Ikke bare er de blant Tsjekkias fremste politikere, de er også blant de fremste i Europa.

   Se for deg at Erna Solberg, Siv Jensen og Solveig Horne hadde gjort tilsvarende utenfor den tsjekkiske ambassaden i Oslo, og klaget på at Tsjekkia hadde utført menneskerettsforbrytelser mot nordmenn i Tsjekkia.

   Det hadde vakt reaksjoner.

   Men, med dagens avgjørelse i Eva Michalakova saken, så vil ikke protestene mot Norge roe seg.

   Som Zdechovský sier:

   "Your country is big injustice."

   Og slik er dessverre realiteten for veldig, veldig mange mennesker.


   czech-against-barnevernet-cps.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Jane Kile:
   De bryr seg ikke om mennesker, men de elsker sin egen posisjon

   Bjørnar Hermansen:
   Nei Erna, siv og Solveig får vi aldri se utenfor noen som helst ambassade. Hverken for å klage på andre eller beklage de brudd på menneskerettigheter som er begått her i landet. Det er også flaut å Være vitne til at politikere i utlandet må gjøre den jobben som Norske politikere skulle gjort 😕

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153546350761875

   AS Norge og Statoil, på alle sider av rettens bord.

   Se for deg at du er i en sak mot en av de mektigste aktørene i Norge. La oss si det statskontrollerte Statoil.

   La oss videre tenke oss at dommeren i saken, uten at du får kunnskap om det, allerede vet at han snart skal begynne å jobbe i; ja, nettopp Statoil i en meget lukrativ juridisk stilling.

   Og selvsagt vinner Statoil saken. Selvsagt dømmer Statoildommeren i Statoils favør. Og du sitter igjen med millioner i saksomkostninger.

   Nei, nå tuller du. Så ille kan det ikke være i norske rettssaler, sier du kanskje.

   Tuller? Nei, overhodet ikke.

   Bare vent, for fortsettelsen er enda verre.

   Den tapende part, blir selvsagt rasende når den finner ut av dommeren som har dømt i favør Statoil, også snart er å finne på Statoils lukrative lønningsliste.

   Vi kan jo ikke ha denne type åpenbare korrupsjon i norske domstoler. Hvis vi er likegyldige til det, er det bare å legge inn årene, tenker den krenkede part.

   Så den krenkede part, klager selvsagt Justisdepartementet, som arbeidsgiver for Statoildommeren, inn for domstolene for brudd på EMK artikkel 6 nr 1.

   Det er historisk sjelden at en har sett et klarere brudd på denne bestemmelsen, når dommeren som dømmer til fordel for Statoil, også står på Statoils lønningsliste.

   Her må det være brudd på menneskerettene, vil ethvert oppegående individ tenke.

   Tingretten er for så vidt enig, men så kommer saken til lagmannsretten, som skriver som følger:

   "Lagmannsretten er – etter en avveining av de hensyn som er gjennomgått ovenfor – kommet til at de ankende parter uansett ikke har et slikt reelt behov for den fastsettelsesdom som er krevd, at søksmålet kan fremmes. Det forhold at spørsmålet om konvensjonsstrid ikke var oppe for tingretten eller lagmannsretten fordi partene ikke var oppmerksomme på det, kan ikke være avgjørende. "

   Lagmannsretten beskytter altså staten og Statoildommeren , ved å nekte den krenkede part å få prøvd saken for retten. Og attpåtil må den krenkende part betale staten omfattende  saksomkostninger.

   Wow, tenker du kanskje når du har lest dette.

   Det høres jo ut som en god krimfortelling, hvor toppen av den korrupte pyramiden avdekkes.

   Ja, bare til den forskjell at dette er virkeligheten i dagens Norge.

   Verre blir det ikke , og du kan fort bli nestemann om du likegyldig trekker på skuldrene bare fordi det ikke har rammet deg enda.

   *

   Rune Fardal:
   Dette må sprees over alt. Det dokumenterer den omfattende korrupsjon som finnes i NORSKE DOMSTOLER!

   Benedicte Davidsen:
   Norge er faktisk kåret til det mest korrupte landet i Europa! det sier sitt! En grunn til at Eva Joly brått måtte forlate Norge og korrupsjonsjakten sin! Hun avslørte sine arbeidsgivere! (AP regjeringen) Alt hysjes ned som vanlig! Se på Panamadokumentene.... det ble brått stille både fra media og Stortinget! Vi hørte ikke et pip mer om hvilke som var innblandet! Og INGEN blir straffet for det heller! Nei Norge er ikke "verdens beste" land! Vi er et av de mest korrupte og løgnaktige!

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. juli 2016:

   Vått, halv-mørkt, tildels yr og 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Regn, yr og disig videre utover natten. Helt og delvis overskyet utover formiddagen, med 12 pluss-grader klokken 13. Regn en stund noe senere på dagen. Delvis overskyet og 11 pluss-grader klokken 19. Overskyet og tildels regn og yr utover kvelden. Halv-mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153547711376875

   Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 24.1 Vern av den personlige frihet og fred - Lovdata
   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9#%C2%A7261
   Kapittel 24.1 Vern av den personlige frihet og fred
   lovdata.no

   *

   Haakon Olav Andreassen:
   § 261. Omsorgsunndragelse
   Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldreansvar. Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, flytteforbud eller institusjonsplassering etter barnevernloven §§ 4-8, 4-12, 4-24 eller 4-29 første og annet ledd eller der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda etter barnevernloven § 7-11, eller der det i en akuttsituasjon er iverksatt midlertidig vedtak etter barnevernloven §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd annet punktum eller 4-29 fjerde ledd.
   Grov omsorgsunndragelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om omsorgsunndragelsen er grov skal det særlig legges vekt på hvilken belastning den har påført barnet.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lover 11 mai 2012 nr. 26, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12, 18 des 2015 nr. 126 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1625). :)

   Anne Sunde:
   Når det gjelder disse tvillingene, var der, i følge advokaten, ikke noe vedtak på det tidspunktet foreldrene tok dem med seg

   Anne Sunde:
   § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en mindreårig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar eller medvirker til å unndra den mindreårige fra noen som har foreldreansvar eller som har omsorgen etter barnevernloven.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.
   0 Endret ved lover 8 apr 1981 nr. 7, 11 mai 2012 nr. 26. 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.

   Slik jeg leser denne, gjelder den hvis en av foreldrene tar barna med utenlands uten den andre forelderens samtykke og dermed nekter samvær.

   Haakon Olav Andreassen:
   Ergo var det enighet med foreldre , så da er ingen lov brutt av dem , men heller mydighetene som er på gal side av loven med sin praksis :)

   Anne Sunde:
   Ja, jeg kan ikke se at BVs udokumenterte påstander skal gjelde som bevis i slike saker. Alle andre må legge frem bevis, i noen saker holder det med sannsynliggjøring, men selv det må underbygges godt. BV kan stille med løgn og falske papirer og få sakene sine gjennom også når de blir avslørt i løgn og forfalskning

   Marianne Høvik:
   kommunen må gå den rettslige veien.

   Rune L. Hansen:
   Ja dette, § 261 i den nye Straffeloven er et meget godt eksempel på hva jeg nu i flere år offentlig har advart mot. Nemlig flere fullstendig ulovlige lovbestemmelser i den nye Straffeloven. (Hvilket også er politianmeldt fra min side. Forut for at endringene ulovlig skjedde.) Lovbestemmelser som kun har den ene hensikt å "lovliggjøre" den politiske mafiaen sine kriminelle handlinger!

   Med, som sagt, fullstendig ulovlige lovbestemmelser. Som dermed nu i de siste års tid, hemmeligholdt for det norske folk, har ødelagt den forholdsvis gode Straffeloven som vi fra før av hadde i Norge (og egentlig fortsatt har, fordi flere av lovendringene har vært og er ulovlige).

   Typisk for disse ulovlige lovendringene er at de - som også i angjeldende § 261 - liksom lovliggjør at dommerne (til og med i vid betydning av ordet "dommer") erstatter reell lovlig lov og rett og menneskerettighetene!

   Alvoret av disse ulovlige lovendringene er katastrofalt - og konsekvensene før de blir stoppet er og kommer til å bli meget meget katastrofale! Sann mine ord. Jeg er ikke det minste som helst i tvil.

   Haakon Olav Andreassen:
   Endelig en som vet å sette ord på det som (Såkalt lov-endring) er ulovelig og kriminell ??? Å slike skal den vanlige mann prøve å gjøre noe med ? Nei det må nok hardere skyts til , slik at disse myndigheter blir korsfestet med sin falske lov-endring å sikkert ikke Dommer-forsikring ? å derfor også ugyldig i lovens krav mot oss :)

   Rune L. Hansen:
   Ja, det må langt hardere skyts til! Mine politianmeldelser av dette blir i det heletatt ikke besvart, men blir fullstendig fortiet og neglisjert. (Ulovlig og straffbart også det.)

   Dette er i henhold til den reelle Straffeloven meget meget grov politisk og offentlig kriminalitet, med høye strafferammer. Og angjelder til og med ulovlige forsøk og handlinger ("lovendringer") fra den politiske mafiaen sin side på å unndra seg enda høyere lovlig lovbestemte strafferammer! 
   Noe lignende skjedde i Sverige for nu mange år siden, men i mildere former - og dog med veldig katastrofale konsekvenser! I Sverige nu brukes derfor en meget dårlig Straffelov, til stor glede og lettelse for den politiske og offentlige mafiaen.
   I Danmark har den politiske og offentlige mafiaen (blandt annet feminister) forsøkt å få til tilsvarende slags ulovligheter, men har i langt mindre grad enda lyktes i det. Dog er den Straffeloven som nu brukes i Danmark forholdsvis svak i forhold til den reelle lovlige norske Straffeloven - som nu ulovlig og straffbart har blitt ødelagt!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207510186567550

   Dette, § 261 i den nye norske Straffeloven er et meget godt eksempel på hva jeg nu i flere år offentlig har advart mot. Nemlig flere fullstendig ulovlige lovbestemmelser i den nye Straffeloven. (Hvilket også er politianmeldt fra min side. Forut for at endringene ulovlig skjedde.) Lovbestemmelser som kun har den ene hensikt å "lovliggjøre" den politiske mafiaen sine kriminelle handlinger!

   Med, som sagt, fullstendig ulovlige lovbestemmelser. Som dermed nu i de siste års tid, hemmeligholdt for det norske folk, har ødelagt den forholdsvis gode Straffeloven som vi fra før av hadde i Norge (og egentlig fortsatt har, fordi flere av lovendringene har vært og er ulovlige).

   Typisk for disse ulovlige lovendringene er at de - som også i angjeldende § 261 - liksom lovliggjør at dommerne (til og med i vid betydning av ordet "dommer") erstatter reell lovlig lov og rett og menneskerettighetene!

   Alvoret av disse ulovlige lovendringene er katastrofalt - og konsekvensene før de blir stoppet er og kommer til å bli meget meget katastrofale! Sann mine ord. Jeg er ikke det minste som helst i tvil.

   Mine politianmeldelser av dette blir i det heletatt ikke besvart, men blir fullstendig fortiet og neglisjert. (Ulovlig og straffbart også det.)

   Dette er i henhold til den reelle Straffeloven meget meget grov politisk og offentlig kriminalitet, med høye strafferammer. Og angjelder til og med ulovlige forsøk og handlinger ("lovendringer") fra den politiske mafiaen sin side på å unndra seg enda høyere lovlig lovbestemte strafferammer!

   Noe lignende skjedde i Sverige for nu mange år siden, men i mildere former - og dog med veldig katastrofale konsekvenser! I Sverige nu brukes derfor en meget dårlig Straffelov, til stor glede og lettelse for den politiske og offentlige mafiaen.
   I Danmark har den politiske og offentlige mafiaen (blandt annet feminister) forsøkt å få til tilsvarende slags ulovligheter, men har i langt mindre grad enda lyktes i det. Dog er den Straffeloven som nu brukes i Danmark forholdsvis svak i forhold til den reelle lovlige norske Straffeloven - som nu ulovlig og straffbart har blitt ødelagt!

   Her er den ulovlige og straffbare versjonen, som nu liksom er lovliggjort:

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9#%C2%A7261
   Kapittel 24.1 Vern av den personlige frihet og fred
   lovdata.no 


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1039407289442364/

   Cecilia Anderson:
   Tusen Takk Og høyt verdsatt✌️❤️✌

   Rune L. Hansen:
   Takk, det er en medmenneskelig forpliktelse jeg og ethvert menneske har. Men i dagens Norge er det veldig få mennesker som vet innholdet i Straffeloven og Menneskerettsloven - fordi innholdet i begge blir grundig og konsekvent systematisk fortiet og neglisjert av de politisk utplasserte nøkkel-personene (og deres medspillere) i den offentlige forvaltningen. Bortsett fra ensrettet noen av lovbestemmelsene i Straffeloven som en slegge og hammer mot sivilbefolkningens enkeltmennesker.
   De er groteske forhold som rår.

   Rune L. Hansen:
   De egentlige lovbestemmelsene som skal gjelde for et saksforhold forties fullstendig, samtidig med at visse lovlige eller ulovlige lovbestemmelser ulovlig blir brukt som en slegge og hammer mot sivilbefolkningens enkeltmennesker og familier.
   Det er hva som ofte og i alminnelighet og stadig verre og verre skjer.
   Fra å være et rettsvesen, påtalemyndigheter, politi og andre offentlige instanser som tjener lov og rett, sivilbefolkningen og dens enkeltmennesker - ble og er det hele underveis snudd til det fullstendig motsatte! Via politisk utplasserte nøkkelpersoner øverst i hele den offentlige forvaltningen - og via ulovlige og straffbare lovbestemmelser, dommer, avgjørelser, synsing og regler.

   Cecilia Anderson:
   Du er en av meget få som skjønner hva som egentlig foregår bak kulissene; stolt av deg ! Da skjønner du også at denne urett må endres fra innsiden i systemet med posisjonering av rettskafne folk som ikke bedriver korrupsjon og maktmisbruk.

   Cecilia Anderson:
   Uheldigvis kan de fleste kjøpes eller trues; vi har alle noen vi er glad i ❤️✌️

   Rune L. Hansen:
   Det er kravet om og nødvendigheten av at absolutt alt av menneskeretts-forbrytelser og myndighets-misbruk skal og må reelt kompetent og effektivt straffeforfølges og dømmes som er det viktige! Og det er bare dette som er og kan være det samlende med all verdens kraft, både internasjonalt og nasjonalt! Alt annet er splittende egoisme og videreføring av offentlig organisert kriminalitet !!!

   Dette ønsker eller klarer norske politikere uansett ikke å få til - iallfall ikke uten en nokså fullstendig kompetent utskiftning. Tvert om!

   Og nu har hele den norske offentlige forvaltningen forlengst og stadig verre og verre blitt fullstendig gjennom-korrupt, i enormt grove dimensjoner. For å kunne få stoppet dette må vi nødvendigvis få kompetent hjelp fra det internasjonale samfunn og andre land! Og hjelpen må best mulig presist kunne vite hva det hele handler om. Kravet og nødvendigheten.

   Laila Sivertsen:
   Det er en liten makt elite som er milevis i fra hva vi tror og tenker og i 2025 skal det ikke være demokrati overhodet jeg sier at dette er "våre " politikere med på og kan vi ikke stemme på Norgespsrtiet og andre som kritiserer er i mot dette så er vi tapt for all tid

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper lite eller ingenting å stemme på mennesker eller politiske partier som ikke står for eller evner den nødvendige, lovlige og rette løsningen i forhold til alt og ethvert, Laila Sivertsen. : (

   Rune L. Hansen:
   Og uskyld er forferdelig vanskelig i omgivelser fulle av skyld, kompromisser, forhastede slutninger og fristelser?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1221652437859390/

   Oyvind Nilsen:
   Hva er galt med denne loven ?

   Rune L. Hansen:
   Les nøye og oppmerksomt hva jeg har skrevet så finner du ut av hva som er galt med den, Oyvind Nilsen.

   Oyvind Nilsen:
   Rune L. Hansen Har forsookt,
   men jeg vet jo ikke hvorfor du har anmelt denne NYE loven ?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke loven i seg selv jeg har politianmeldt, men dens ulovlige lovbestemmelser og de som har medvirket eller medvirker i tillagingen og bruken av de ulovlige lovbestemmelsene.

   Oyvind Nilsen:
   Rune L. Hansen det er noe annet enn selve loven ja !

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1549241255383967/

   Jan Björklund:
   Är det verkligen en dålig lag? Är det inte i själva verket en lag riktad mot den förälder som undanåller barnet från den andra föräldern? Är det inte i själva verket en sådan lag som också behövs i Sverige?

   Rune L. Hansen:
   Lovbestemmelser i norske Straffeloven (og i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene) mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre har vi fra før av ("hadde vi fra før av"), Jan Björklund. Lovlige lovbestemmelser, i samsvar med menneskeretts-konvensjonene. De nye, ulovlige, lovbestemmelsene såsom § 261 er skreddersydd for alt og ethvert av kidnappinger og terror i politisk og offentlig regi! Hvor blandt annet de lovlige lovbestemmelsene - inklusivt blandt annet Barnekonvensjonen - er byttet ut med hva som helst og hvem som helst av og som dommere til enhver tid! Grovere og mere kriminelt er det ikke mulig å få noe til å bli. Les det hele nøye og oppmerksomt!

   Jan Björklund:
   Självklart är jag intresserad av de problem som kan finnas i denna paragraf. Jag har hittills trott att vi behöver en sådan i Sverige, men är helt öppen för möjligheten att det kan bli än värre av en sådan.

   Rune L. Hansen:
   Skal menneskeretts-konvensjonenes mange total-forbud mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre bedre og efter felles.menneskelige standarder implementeres i svenske Straffeloven så må det skje med presise lovlige lovbestemmelser - og ikke med ulovlige!

   Det er det ene. Dessuten så neglisjerer politisk og offentlig mafia-virksomhet reell lov og rett (som er de lovlige lovbestemmelser). Og det er det som er problemets kjerne. I Norge ble og blir Straffelovens og Barnekonvensjonens lovlige lovbestemmelser angående alt slikt fullstendig neglisjert av hele den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen!

   For eksempel ble og blir blandt annet den gamle norske Straffelovens § 215 fullstendig fortiet og neglisjert og nektet brukt:

   "§ 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Og veldig mange andre av Straffelovens lovlige lovbestemmelser også fullstendig fortiet og neglisjert. Og Barnekonvensjonen alle lovbestemmelser fullstendig fortiet og neglisjert.

   Jan Björklund:
   Det är mycket värdefullt att dela sådana här erfarenheter. Även i Sverige är det stor skillnad mellan de skrivna lagarna, som oftast är bra tänkta, och tillämpningen av dem, som kan vara rent parodisk. Det är bra att få information om hur en sådan lag kan missbrukas. Jag är tacksam för sådan information.

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige og unødvendige lovbestemmelser kan ødelegge veldig meget for mennesker, samfunnet og verden! Men at lovlige og nødvendige lovbestemmelser ikke tillages eller blir brukt er en enda verre katastrofe!

   Rune L. Hansen:
   Det er så absolutt ingen menneskerett å få barn, tvert om, mildt sagt. Men det er en utvetydig og uavhendelig menneskerett både å få og å beholde sine egne barn.

   Det er mildt sagt et tragisk problem at mange mennesker enda tror seg selv og sine meninger og synsinger å være våre enhvers menneskerettigheter.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207511245354019

   Særlig nu når vi har kommet så langt i å få verdens oppmerksomhet på hva som egentlig foregår i Norge, blir og er optimalt presise demonstrasjoner som ytterligere understreker og synliggjør meget viktige. Og det det gjelder om er aldri mere noensinne å være likegyldige eller aksepterende til menneskeretts-forbrytelser i offentlig regi !!!

   Kirsten Leikny Femundsenden, 03.07. 2016:

   MENNESKERETTS markering.
.
   Ser det blir foreslått her på fb, å stille opp i hopetall (opp til en mill) utenfor stortinget for å markere misnøye med barnevernet, denne gangen vedrørende tvillingene fra Stange.
   - DET ER BRA.
   Men jeg tillater meg spørsmålet, om HVORFOR ikke denne millionen stilte opp foran stortinget den 11. Juni 2016 ?
   Da var det demonstrasjon mot barnevernet. Muligheten lå altså klar, til å si i fra....,,,,
.
   Evner vi ikke å SE HELHETEN, - kun bittesmå enkeltsaker, som selvfølgelig er store og livsforandrende for de det gjelder.
.
   Disse overgrepene dreier seg om MENNESKERETTER, for alle barn og voksne. Ikke kun enkeltsaker !
.
   Jeg var ved stortinget 11.6 og jeg vil gjøre alt for å komme tilbake ved en evt. demonstrasjon, som vil omhandle MENNESKERETTIGHETER for ALLE og i ALLE sammenhenger, - ikke kun en og annen enkelt sak i barnevernet.
   Dette gjelder OSS ALLE. - til syvende og sist.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er kravet om og nødvendigheten av at alt slikt alltid skal og må reelt kompetent og effektivt straffeforfølges og dømmes som er det viktige! Og det er bare dette som er og kan være det samlende med all verdens kraft, både internasjonalt og nasjonalt! Alt annet er splittende egoisme og videreføring av offentlig organisert kriminalitet !!!

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. juli 2016: 

   Vått, tildels regn og yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, for det meste helt overskyet, tildels med regn og yr og mellom 13 og 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Jeg skrev og avsendte et svar-brev til Statens Innkrevingssentral i dag ( ekstern ). Vått, regn og yr det meste av dagen. Yr, halv-mørkt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207517040098884

   Strafferammen for i offentlig regi å bortføre et barn fra sin ene eller begge foreldre er meget høy, særlig hvis det faller inn under strafferammene for organisert kriminalitet.

   Og hvis det faller inn under for eksempel forbrytelser mot menneskeheten er strafferammen inntil 30 år fengsel-straff, De barnebortføringene som skjer i dagens Norge i regi av den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen faller utvetydig inn under flere av Straffelovens høyeste strafferammer. Dette er konkrete fakta som den politiske mafiaen og dens medspillere fortier og ikke vil høre snakk om.

   Iøvrig er nye Straffelovens § 261 en utvetydig ulovlig og straffbar lovbestemmelse, som blandt annet på ulovlig måte forsøker å ugyldiggjøre blandt annet både Barnekonvensjonen og den gamle Straffelovens § 215 og § 216.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207517329146110

   Påstanden er usann. Det faktiske forhold er at den politiske mafiaen ønsker at foreldre skal kidnappe sine egne barn fra den andre av foreldrene, til tross for at det er ulovlig og straffbart. Kidnapper-politikk og feminisme også det.

   Marius Reikerås, 04.06. 2016:

   Fra 2010:
   - Dersom foreldrene bor sammen når bortføringen skjer, eller foreldrene har avtalt delt bosted, er bortføringen heller ikke straffbar, opplyser Wenche L. Kverneland, avdelingsdirektør for sivilavdelingen i Justisdepartementet.

   Du kan bortføre egne barn uten å bli straffet
   http://www.dagbladet.no/2010/07/09/nyheter/innenriks/barnebortforing/12492177/
   Dersom du har hovedomsorg eller delt omsorg for barnet ditt, blir du ikke straffet med fengsel om du bortfører det.
   www.dagbladet.no

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153549873596875

   Husker denne artikkelen fra i fjor. Jeg har også snakket med Litauiske politikere, som bekrefter at det ikke er aktuelt å sende barn tilbake til Norge så lenge de oppholder seg i Litauen.

   Så hva er det som gjør at norske myndigheter tror at det vil bli lettere å samarbeide med polske myndigheter?

   Minner også om at polske domstoler tidligere har nektet å utlevere barn tilbake til Norge etter utleveringsbegjæring, nettopp fordi den konkluderte med at barnet hadde det bedre i Polen.


   Ramunas-Matonis-150x150.jpg
   http://www.barnevern.org/litauisk-barn-trygt-tilbake-i-litauen/
   www.barnevern.org
   barnevern.org

   *

   Greta Solheim:
   Ja 2 ganger tidligere har Polen nektet å utlevere barn etter norsk begjæring. Den ene gangen var det en mor eller muligens begge foreldre som rømte til Polen. I det andre tilfellet var det en far fra troms som under noen timers besøksrett med tilsyn, stakk av gårde med dattera på scooter. Etter mange år - da datter var voksen - kom han tilbake, da var det visstnok sak der han ble frikjent.

   Reidun Lucie:
   Skamfull over politikerne våre og for ikke å snakke om politiet som lar seg bruke til noe så grusomme handlinger som skjer via barnevernet som også tar barn fra foreldre som aldri har gjort annet enn godt i hele sitt liv ..og i mange tilfeller lar de barn som lider hjemme bli der ..Akk Ja !

   Rune Fardal:
   Politiet hjalp nazistene også... de er ikke noe bedre i dag.

   Luc Joy:
   Det er rigtigt.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Politiet i Litauen rapporterer at Norge kan avslutte søk på den 41 år gamle Litauiske moren Kristinos Vaitkevičienės og hennes sønn Jonavoje. Politiets talsmann Ramunas Matonis bekrefter at mor og barn er trygt tilbake i Litauen etter å ha rømt i hemmelighet fra barnevernet i Norge. (...) Den Litauiske Innenriksminister Saul Skvernelis har tidligere sagt at barnet er statsborger i Litauen og det vil være beskyttet av alle lovlige midler."

   Aina Gregersen:
   Takk til Litauen <3 ! <3

   Elzbieta Lemaniak:
   Håper at norske flyktninger og deres barn blir godt ivaretatt i mitt land.

   Nils Even Pettersen:
   ja, det skjer om og om igjen: Barn har det bedre i utlandet siden norske myndigheter ikke vet å prioritere barnas beste..

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153550142851875

   Hvem motarbeider hvem?

   Pressen skriver hyppig og ukritisk, hver gang det offentlige klager på at en privat aktør "motarbeider" rettsvesenet.

   Men, hvem er det som egentlig motarbeider det samme systemet?

   Hver gang rettsvesenet krenker dine menneskeretter, så er det i realiteten et tilfelle av å motarbeide dine rettigheter.

   Og siden du er en selvsagt part av det samme rettssystem, er krenkelsene av dine menneskeretter det samme som å motrabeide rettsvesenet.

   Men, dette skriver selvsagt mediene aldri noe om.

   *

   Greta Solheim:
   Dette unngår også statens aktører, nemlig at forholdet også angår EMK art 8, som kommer til anvendelse i tvangsfullbyrdelsessaker. Hvor ofte prøver ikke rettsvesenets aktører å hevde at konvensjonsbestemmelsene herunder EMKs bestemmelser ikke kommer til anvendelse fordi det ikke er motstrid mellom begjærende krav siden det er fastsatt i en dom?

   Såfremt det kan bevises at domslutningen er lovstridig, er det neppe tvilsomt at rettsvesenet prøver å fullbyrde et lovbrudd. Dette omfatter sikkert flere enn X som sitter i varetekt i Trondheim, og bl a er blitt nektet å fremlegge dokumentasjon på de offentlige lovbruddene mot ham og hans familie, se innlegg nedenfor.

   For at det skal foreligge et straffbart forsøk på motarbeidelse av rettsvesenet, fremholder lagmannsretten i sak LB-2016-102537 at to kumulative vilkår må være oppfylt. For det første må det foreligge fullbyrdelsesforsett, med andre ord slik at gjerningspersonen hadde ”forsett om å fullbyrde et lovbrudd”. For det andre må gjerningspersonen ha foretatt noe som ”leder direkte mot utføringen” av det straffbare forholdet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153550126541875

   Mediene fungerer ofte som et ukritisk mikrofonstativ for det offentlige, og spyr ut krigsoverskrifter hver gang barnevern og politi klager på at foreldre ikke adlyder deres ordre.

   De rettslige begrepene "bortføring" og "kidnapping" blir brukt i vilden sky, uten at den enkelte journalist har peiling på hvordan begrepene (mis)brukes.

   Og hvorfor bruker ikke de samme journalister de samme begreper, når det viser seg at det offentlige henter ut barn på krenkende grunnlag?

   For det skjer jo. Gjør det ikke?

   *

   Liber A Tor:
   Er dt ikke bare å innse snart att stat og samfunn er i krig ferdig md det liksom ikke vits å snakke tåkeprat se på handlinger heller gjør opp en mening...

   Liber A Tor:
   Jeg er på vei hehe straffa i tre år nå for motstand mot politiet.

   Liber A Tor:
   Acab

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Det skjer over hele landet. Fint at vi opplyses om disse krenkelsene.

   Hilde Ottesen:
   Det skjer oftere enn hva folk vil tro. I mange tilfeller har de ingen annen grunn enn at de ikke liker vedkommende som har barna.

   Klaus Knag:
   - aktører, ikke minst politikerne, har blitt tvunget til å tilpasse seg en ny journalistisk form.
   Det er en tett gjensidig avhengighet mellom journalister og politikere,(se http://no.wikipedia.org/wiki/Makt-_og_demokratiutredningen).

   Det er grunn til å anta at journalister som ønsker å tekkes utøvende myndigheter ikke vil være for kritiske da de ellers kan bli avskåret fra nyheter som i mange tilfeller skjer gjennom lekkasjer.  Dessuten krever det arbeid å utøve kritisk undersøkende og analyserende journalistikk. Mediehus som har fokus på kostnadseffektivitet, vil gjerne spare ressurser ved å trykke det som er ferdigtygget. Offentlige myndigheter har gjerne egne informasjonsrådgivere som gjerne har journalistisk bakgrunn. Dessuten så antas offentlige tjenestemenn å ha høyere troverdighet enn borgerne. Følgelig er det nok lettvint å bare videreformidle budskapet som kommer fra myndighetene.

   Makt- og demokratiutredningen - Wikipedia
   Stortinget vedtok 11. desember 1997 at det skulle igangsettes en utredning om makt og demokrati i Norge og at utredningen skulle foregå over en femårsperiode 1998–2003. Bakgrunnen for utredningen var endringene i maktforholdene siden den forrige maktutredningen (1972–81). Stortinget og regjeringen b...
   no.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   Mange tenker ikke over at "myndighetene" er bare helt alminnelige mennesker, som enten representerer og forsvarer myndighets-forbrytelser - eller det motsatte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153550110421875

   EMKs artikkel 8,2 stiller alltid opp et nødvendighetsprinsipp i kravet om at det ikke skal foretas inngrep i retten til familielivet, uten at det er tvingende nødvendig.

   Barnekonvensjonens artikkel 9 viser at man ikke skal foreta mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig.

   Dette kommer til uttrykk ved at den sier at partene skal sikre at barn og foreldre ikke blir skilt mot deres vilje, med mindre dette er absolutt nødvendig.

   Når Rådmannen i Naustdal kommune, Øyvind Bang-Olsen, uttaler til media at de har funnet en tilfredsstillende "samarbeidsform" med Bodnariu-familen og derfor tilbakeleverer de fire gjenværende barna som de tok med tvang, så slår det meg hvorfor kommunen ikke har vurdert dette i FORKANT av tvangsovertakelsen .

   Det står uansett for meg meget klart at kommunen ikke har vurdert nødvendighetsvilkåret slik det skal etter EMK artikkel 8 nr 2.

   Og således føyer denne saken seg inn i en endeløs rekke saker, der menneskerettene ikke bare blir krenket; de blir ikke engang vurdert av de som er satt til å forvalte makt.

   Så hva kaller man det da, når kommunen henter ut barn ved bruk av makt og hvor det senere viser seg at det ikke er hjemmel for inngrepet etter menneskerettene?

   Eller er det bare slik at mediene i Norge er opptatt av å bruke begrepene "kidnapping" eller "bortføring" når det offentlige hevder så.

   *

   Line Sandbæk Hansen:
   Nemmelig

   John Vidar Børjesson:
   meget godt skrevet, :-)

   Grethe Hagen:
   ! ! !

   Siri Hjelm:
   Amen!

   Steinar Hansen:
   Befriende godt skrevet!!!

   Alf Reuss Kollsete:
   Det er HELT KLART at Bodnariufamilien MÅ GÅ TIL SAK MOT NAUSTDAL KOMMUNE MED KRAV OM ERSTATNING!

   Rune L. Hansen:
   Dette handler ikke om Bodnariu-familen, Alf Reuss Kollsete, men om alle kidnappede barn og foreldre i Norge.

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   !

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Akkurat sånn foregår det ja. Samtlige saker kunne egentlig gått strake veien til Strasbourg. Det ville virkelig gitt gjenlyd blant norske fjord og fjell.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. juli 2016: 

   Vått, omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Overskyet og opp til 13 pluss-grader frem mot klokken 12. Noe mindre overskyet utover eftermiddagen, med mere enn 15 pluss-grader frem mot klokken 15. Delvis overskyet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/1163844187022428/

   Angående norske Straffeloven.

   Lenge var det slik at det var de kreftene som forbedret den norske Straffeloven som var de fremadskridende. Via krav, forventninger og forslag fra internasjonale instanser - som norske politikere og ansatte i departementer velvillig og nokså automatisk implementerte i Straffeloven. Men for noen år siden begynte de demrende mere og mere og bedre og bedre å forstå og å se og å frykte at flere og flere av Straffelovens lovbestemmelser rammet deres egne kriminelle handlinger! Skrekk og gru! Dette begynte derfor flere og flere av de å forstå at nødvendige forandringer måtte gjøres for å redde seg selv! Dermed og slik ble ødeleggelsen av den norske Straffeloven påbegynt! Hvilket blandt annet og særlig den nye Straffelovens § 261 er et groteskt vitnesbyrd om!

   Vit at uansett så er både ulovlige og unødvendige lovbestemmelser ulovlige og unødvendige - og i forskjellig grad straffbare å tillage eller å bruke! Og at det alltid er og skal være lex superior (overordnet lov og rett) - det vil blandt annet si menneskerettighetene - som uansett er og skal være reell gjeldende lov og rett. Og altså ikke ulovlige eller unødvendige lovbestemmelser i Straffeloven eller andre lover, regler, dommer eller avgjørelser!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2016 shared Scott Johansen's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207524000672894

   Øke tilliten til en politisk mafia-virksomhet! Tankegangen er fullstendig gal og grovt kriminell! Og det jo altså med hensikt!

   Hun og hennes medspillere vil ha fokus bort vekk fra at det de bedriver er en etnisk utrenskning, offentlig organisert menneskehandel, terror, tortur, inkvisisjoner, falsk dokumentasjon og kidnappinger!

   Og trikset hun og de igjen vil bruke er, selvfølgelig, å la sine egne medskyldige og samarbeidspartnere kikke på saken for å fremme litt beroligende kritikk, så det kan se ut som at de tar "kritikken" på alvor!

   Litt sitat:
   "Hun håper gjennomgangen vil styrke tilliten til barnevernet.
   – Hvorfor gir dere oppdraget til Helsetilsynet?
   – Vi valgte Helsetilsynet fordi de har høy legitimitet og god kompetanse om barnevernets systemer og regler, samt at de har det overordnede ansvar for tilsynet med barnevernet i kommunene, sier hun."

   Scott Johansen, 05.07. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet påplass:

   Begynner landets regjering og et samlet Storting å føle det internasjonale presset som ubehagelig for landets elitepolitikere og toppbyråkrater ?

   Regjeringen skal granske over hundre saker for å øke tilliten til barnevernet
   http://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-skal-granske-over-hundre-saker-for-a-oke-tilliten-til-barnevernet-585882b.html
   Barneminister Solveig Horne ber Helsetilsynet gjennomgå tvangssaker i barnevernet. Hensikten er å vurdere kvaliteten på arbeidet og beslutningene som…
   aftenposten.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1222922061065761/

   Bente Halvorsen:
   Bare dette ikke blir kameraderi.

   Inger Fygle:
   Dette barneværnet har aldri værnet barn.Tvert om.

   
---
---

   Anne Grete Axelsson, 05.07. 2016 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153551722066875

   Noen som vet hvor stor mengde mennesker det er som kjemper mot BV pr idag ? Det MÅ være mange ?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er og har i flere ti-år nu vært utrolig mange. Kanskje flere enn halve Norges befolkning? Men nær alle har vært og er naive og lettlurte og maktesløse. : (

   Anne Grete Axelsson:
   Ja vet - har jo "jobba" med dette i KUN 3,5 år her. Har tenkt mye på om det hadde gått ann å få registrert ALLE på ett el anna vis. Ser ut som det kommer flere og flere sympatisører med også. Men de vil vel IKKE få sitt navn offrntlig på en liste ?

   Rune L. Hansen:
   De fleste som prøver å bekjempe denne ondskapen - og jo lengre og mere de prøver - blir nedtrampet både psykisk og fysisk av propaganda-maskineriet, dommerne og medspillerne til kidnapper-virksomheten. Det er en virksomhet som ovenfra bevilger seg selv uendelig med penger, nøkkel-personer, ansatte, sadisme og umenneskelighet.

   Anne Grete Axelsson:
   Jeg blir iallefall IKKE påvirket av ondskapen. Det skaper KUN mere pågangsmot : )

   Rune L. Hansen:
   Men det enormt store pågangsmotet til kanskje flere enn halve Norges befolkning har enda ikke klart å stoppe denne ondskapen. Tvert om! Men vi nærmer oss!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Ken Joar Olsen's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1031100556927096/
   
   Ken Joar Olsen, 05.07. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:

   Ser at det skrives at Polsk media har snakket med polsk politi, som bekrefter at politiet i Norge har kontaktet Polsk politi...
   Men at Polsk politi avviser å bistå Norsk politi, og sier at her er parret og tvillingene trygge...

   Endelig så er det faktisk noen som står opp imot den organiserte, stats styrte kriminaliteten som foregår her i landet...

   Så Polsk politi beviser at de Norske betjentene ikke er annet enn noen kriminelle løpegutter, skam dere hver og en...

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Flott beskrevet Ken Roar, STÅ PÅ VIDERE¤!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207524094995252

   Ja, dagens norske dommerstand er en uhyre grov kriminell mafia-virksomhet. Og det er på høy tid for alle og enhver å erkjenne dette enkle og solide faktum.
   Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer.

   Rettsikkerhet i Norge
   https://www.youtube.com/watch?v=fVAnGUTncu8&sns=fb
   En historie hvordan rettsikkerheten er i fare
   youtube.com

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1031123833591435/

   Alf Reuss Kollsete:
   Det er HELT KORREKT det du sier Rune, jeg sitter på dokumenter som viser dette FAKTUM!

   Rune L. Hansen:
   Jeg også, Alf Reuss Kollsete. Ja, egentlig hele Norge og hele verden - som ønsker å se.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153551996131875

   Fredag kommer Jens Stoltenberg og Erna Solberg til Warszawa, for å delta på Natos toppmøte.

   Til Warszawa skal Kirsten Leikny Femundsenden, Jarle Mjøen og jeg også. Og mange med oss.

   Selvsagt ikke for å delta på Natos toppmøte, men for å delta på en internasjonal markering MOT Norges menneskerettsovergrep.

   I Warszawa skal vi gi Norges maktelite klar beskjed om at vi ikke aksepterer den menneskerettskrenkende adferd som bedrives.

   Det nytter ikke lengre for Erna og Jens, og reise verden rundt med en dobbeltmoralisme som knapt kjenner grenser.

   Join the international Protest against Child Kidnapping in Norway
   http://www.facebook.com/NorwayReturnTylerToAmy/ Protest in Warsaw/Poland: July 8th, 2pm
   youtube.com

   *

   Sigbjorn Aase:
   Supert Marius la de virkelig forstå at dette er på veg mot dagens ende. Det skal bort. Og de må begynne å oppføre seg profesjonelt angående menneskerettighetene! Og ikke slikt Amatør vi har hatt i årevis. Det er så trist å se at de kun kan en ting, nemlig å rasere folks liv.

   Grethe Hagen:
   ! ! !

   Morten Løke: 
   Jo, dere skal på det eneste ekte toppmøtet! Nato-illusjonen er ikke ekte :-)

   Simona Nicolau:
   I wish I can go...

   Nina Dale:
   Power to the People ....

   Alf Reuss Kollsete:
   La de få viteSANNHETEN om DOBBELTMORALEN!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153552064896875

   Gro Hillestad Thune til Aftenposten, i anledning at staten (Helsetilsynet) skal granske staten (Barnevernet):

   Advokat og ekspert på menneskerettigheter, Gro Hillestad Thune, er en av initiativtagerne bak oppropet «bekymringsmelding om barnevernet».

   Hun er ikke fornøyd med departementets måte å granske sakene på.

   – Halve landet er i opprør over dette systemet - to år er altfor lang tid. Det haster! Dette er en omstendelig og byråkratisk prosess som vil forsinke nødvendige reformer av barnevernet, sier hun.

   *

   Mona Kågen:
   Barnevernet skulle kun hatt oppgaven med å ivareta barn som er utsatt for kriminelle handlinger i hjemmet. Alle andre saker burde vært gjort av Nav og helseansatte for å bidra til hjelp i hjemmet og med å bedre forhold i heimen, eller yte hjelp for barn eller foreldre som har behov for ulike former for hjelp. I samarbeid med foreldre, til barnas beste.

   John Vidar Børjesson:
   Nav er jo et like korrupt som barnevernet, nei all påtvungede tiltak fra barnevernets side skulle vært avgjort av rettsoppnevnte personer fra både barnevern, helsevesen, politi og ikke minst kritiske røster fra motstanderne av barnevernet, og dem skulle blitt strafferettslig ansvarlige for sine handlinger begge veier, først da hadde man hatt et system som ville ivaretatt barnet og biologiske foreldre

   Mona Kågen:
   Man trengte ikke koble inn barnevernet hvis man tok i bruk de hjelpeinstansene som allerede er opprettet. For å hjelpe barn og foreldre med ulike vanskeligheter. Ikke for å frata foreldrene barna sine. Det ville gjort hjemmet tryggere. Slik det er i dag er det flere foreldre som har bedt om hjelp og eneste hjelpen de får er bekymringsmeld til barnevernet og barna blir tatt fra dem, og slik kan det ikke fortsette.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 8 p1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207525780837397

   Dette er uten tvil de to viktigste lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen:

   Er det noen som er eller kan være uenig i det?

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."
 
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2016: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207525796397786

   This is without doubt the two most important laws in the CRC:

   Is there anyone who is or may disagree with that?

   CRC Art 7 p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

    CRC Art 8:
   "1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
    2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity."

   *

   Dette er uten tvil de to viktigste lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen:

   Er det noen som er eller kan være uenig i det?

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."
 
   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. juli 2016:

   Halv-mørkt og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Dunkelt og 6 klokken 04. Overskyet med 12 frem mot klokken 11. De tidligste sortene av både søtmispler og rips har så vidt begynt å modne. Mindre overskyet utover kvelden. Dunkelt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
-
--
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153553643086875

   I menneskerettssaker, er staten alltid ett rettssubjekt. Det skal altså ikke være mulig for staten å pulverisere ansvar, i saker som omhandler brudd på menneskerettene.

   Likevel er dette en hyppig benyttet praksis innenfor offentlig virksomhet. Også blant våre domstoler.

   Bare for noen dager siden, kom Borgarting lagmannsrett med en avgjørelse, der de påpekte at de krenkede parter hadde anlagt søksmålet mot feil rettssubjekt, da de saksøkte Justisdepartementet og ikke Domstoladministrasjonen i en sak der dommeren var på alle sider av bordet til Statoil.

   Men, i menneskerettssaker er staten altså ett og samme rettssubjekt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og at dette er meget viktig forstår kanskje alle og enhver?!

   Steinar Kolnes:
   Ja det vil vi ta med oss i anken til HR. :)

   Rune L. Hansen:
   Det mest interessante med dette er at det er et prinsipp som er selve kjernen i menneskeretts-konvensjonene, nemlig det felles-menneskelige menneskeverdet og den felles-menneskelige medmenneskelighet - som er selve rettferdighetens prinsipp og prinsippet for alt av velutviklet og lovlig lov og rett. I praksis betyr det i forhold til menneskerettighetene at enhver og hvem som helst skal kunne stadfeste, videreformidle eller hevde tilstedeværelse av en eller flere menneskeretts-forbrytelser i et relevant saksforhold, for mere eller mindre kompetent å opplyse offentligheten og dens myndigheter om dette - eller for offentligheten og vedkommende kompetent å bli opplyst om hvordan det egentlig forholder seg.

   Og at når den eventuelle tilstedeværelsen av en menneskeretts-forbrytelse er bekreftet eller avkreftet, at den videre skal kompetent bli saksbehandlet. Alt og det hele kompetent begrunnet og kompetent i forhold til blandt annet nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet) og forholdsmessighet-prinsippet. Fordi enhver og alle av menneskerettighetene for enhver og ethvert menneske likeverdig er og skal være umistelige og uavhendelige.

   Unnlatelser eller ukompetente avgjørelser, handlinger og konsekvenser i forhold til dette er også menneskeretts-forbrytelser - som også skal kompetent saksbehandles, inklusivt selvfølgelig også kompetent straffeforfølges.

   Fordi, som det er lovbestemt i blandt annet Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   Og blandt annet i dens Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. juli 2016: 

   6 pluss-grader Celsius og halv-mørkt her ute i natt. Overskyet og 12 frem mot klokken 10. Det samme med antydninger til yr videre og frem mot klokken 13.
   Det er internasjonale protester mot menneskeretts-forbrytelsene i Norge i morgen, i Warszawa, hovedstaden i Polen. Sikkert nok vil det gledeligvis blandt annet resultere i enda mange flere samme slags protester.
   Omtrent det samme været her utover hele dagen og kvelden i dag. Halv-mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. juli 2016: 

   Overskyet med blålige skjær og dus sol med 13 pluss-grader Celsius frem mot klokken 10. Overskyet med lett regn og oppmot 14 pluss-grader en stund videre utover formiddagen. Tildels mindre overskyet mot kvelden. Jeg kommer forhåpentligvis og antagligvis til å skrive og gjengi lite og minst mulig her nu en stund fremover. Min helse trenger for å vare noe lengre enda mere avstand til saksdokumentasjonen og torturen. Dunkelt halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153557002246875

   Det er så frustrerende å se hvordan norske dommere fullstendig gir blaffen i de menneskerettighetene som skal beskytte oss fra offentlige overgrep.

   Det råder en arroganse i den norske dommerstand, som mangler sidestykke.

   Desto mer gledelig å se at det internasjonale samfunn og ikke minst Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstol (EMD), også har sett seg grundig lei av den norske menneskerettsarrogansen.

   For kort tid siden, sendte EMD følgende spørsmål til den norske stat.

   Spørsmålet, som er relevant for tusenvis av andre og som er stilt til Norge, lyder som følger:

   "Has there been a violation of the applicant’s right to respect for her family life, contrary to Article 8 of the Convention, through the national authorities’ decisions not to terminate the public care of X, and in particular, to refuse the applicant contact rights with X and to keep X’s place of residence secret from the applicant?"

   Så vi må bare fortsette å jobbe mot dette systemet som utviser en slik forakt for våre menneskeretter.

   Det hjelper i alle fall på motivasjonen, å se at EMD i et stadig hyppigere tempo stiller spørsmål til Norge om menneskerettene er krenket.

   *

   Steinar Hansen:
   "Har det vært et brudd på søkerens rett til respekt for sitt familieliv, i strid med artikkel 8 i konvensjonen, gjennom de nasjonale myndigheters vedtak om ikke å avslutte offentlig omsorg av X, og særlig til å nekte søkeren kontaktrettigheter med X og for å holde X bosted hemmelighet fra søkeren? "

   Jan Lester Nilsen:
   Ja det er helt grusomt hvordan de får lov å herje. Førstelagmann i Agder Lagmannsrett Dag Bugge Nordén lager sine egne lover. Han krever at en skal stille med advokat som prosessfullmektig hvis ikke vil an avise saken som ble anket 12 mai i 2014, hovedforhandlinger berammet i mars 2015 og 2 dager før hovedforhandlingene omberammer han saken uten å angi ny dato, og nå vil han avise saken. Her er det noe som skurrer veldig?

   Jan Lester Nilsen:
   Det er fantastisk etter at det foreligger 246 dokumenter i en sak da bestemmer Guden av Agder Lagmannsrett Dag Bugge Nordén å avise saken. og kommer til å kreve at den ankene parten skal betale saksomkostninger for tingretten selv om en ikke ble dømt til å betale saksomkostninger for tingretten.

   Aina Gregersen:
   Er den svært berømte og mye anvendte Agder paragrafen :
   "MEN ALIKEVEL" , som trer inn ! Den har vært avgjørende i dømmende i to instanser for oss og meg her nede ! Tror den er et særegent fenomen for Arendal - men den kan jo ha struķket seg lengre og videre. Hvertfall interressant paragraf. Og ikke tvil om at den er en hjemmesnekret prototyp som er lett anvendelig.

   Jan Lester Nilsen:
   https://www.youtube.com/watch?v=fVAnGUTncu8
   Rettsikkerhet i Norge
   En historie hvordan rettsikkerheten er i fare
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske stortings-politikere oppdrar hverandre og den offentlige, inklusivt juridiske, forvaltningen til å minimalisere eller fjerne sivilbefolkningens rettigheter - og til vilkårlig å leke seg og ekperimentere med sivilbefolkningens liv. Annen eller lovlig politikk og reell lov og rett nektes adgang og livets rett. Til og for dette spyr de ut støtte, karriærer, makt og penger til fagforeninger, profesjoner, interesser og massemedia som av egen-interesse gjør seg avhengige av og ønsker en slik politikk.

   Uansett hva de finner på av grov kriminalitet overfor enkeltmennesker og sivilbefolkningen så kaller de det "lovlige lovbestemmelser, regler, avgjørelser og dommer" - og "rettskraftige dommer". Menneskerettighetene og EMD og reell lov og rett vil de ganske enkelt ikke ha innblandet i eller forstyrrende sin politikk.

   Det er falskhet, grådighet, egoisme og makt som rår i alt og ett. Har de først kommet seg til politisk makt så er det å opprettholde og videreføre den og sine egne karriærer som betyr alt. Menneskerettighetene og reell lovlig lov og rett er en trussel for slike mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Det er en butikk, hvor det handler om å gi seg selv og sine medspillere fortjeneste. Støtten fra sine medspillere er de mest av alt avhengige av.

   Bjørnar Hermansen:
   Jeg er nyskjerrig på hva den Norske stat svarer på de spørsmålene som kommer fra EMD, hvis de gidder å svare i det hele tatt. Tragisk at et land som har demokratisk styre ikke følger de retningslinjer som de selv har skrevet under på.

   Dag Røsthe:
   For å få våre politikere til å lytte, så må det noe mer til enn et gråtekor på Facebook.
   Vi må gi de to valg:
   1. Lytte til grasrota.
   2. Revolusjon

   Rune L. Hansen:
   Revolusjon mot en politisk mafia som vil komme til å gjøre alt og hva som helst av bestialiteter for å opprettholde sin virksomhet? Hva er sjansene for å overvinne en slik virksomhet? Og hva vil tapene i form av menneskeliv komme til å være? Og hva vil virksomheten komme til å bli erstattet av? Av virksomhetens indoktrinerte og medspillere?

   Rune L. Hansen:
   Demokratisk styre? Det er partiene som velger politikerne - og ikke folket. Og det er de samme partiene og politikerne (en nepotisme) som tillater seg selv og sine medspillere grov kriminalitet overfor enkeltmennesker og sivilbefolkningen. Og som opprettholder og viderefører seg selv. Demokrati? Nei, så langt og fjernt fra demokrati som noe bare kan bli!

   Arild Randulf Jakobsen:
   Jeg har spurt deg før Marius men ikke fått svar. Drister meg derfor på nytt med følgende spørsmål: Hvilke sanksjonsmuligheter har EMD ovenfor Norge ?

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås bruker uttrykket "frustrerende" om de norske dommerne og deres medspillere sin fortielse og neglisjering av menneskerettighetene. For veldig mange er det dog en livs-ødeleggende katastrofe.
   Dessuten uttrykker Marius Reikerås i sin postering at spørsmålet fra EMD er "relevant for tusenvis av andre". Faktum er imidlertid at det er relevant for alle andre og for hele verden.
   Dog er spørsmålet fra EMD sin side neppe noe annet enn et mildt og meget (altfor meget) tålmodig forsøk på å få de angjeldende norske politikere til å besinne seg og beskikke seg. Husk samtidig blandt annet at norske Riksadvokat-embedet helt åpent i et svar til EMD på det groveste har forhånet menneskerettighetene i forhold til familieliv.

   Anne Katerine Frigaard:
   Sist jeg var i retten sovnet dommeren likesågodt han... hurra for norge der alt er mulig

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. juli 2016: 

   Omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius og tildels lett regn her ute i natt. Spredt skyet og tildels noe overskyet og
en mild bris utover formiddagen, med gradvis til 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Helt og delvis overskyet utover eftermiddagen, med 15 pluss-grader klokken 16. Mindre overskyet og 13 klokken 18. Slørete himmel og 10 klokken 21. Dunkelt, halv-mørkt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1030608266976325/

   Litt sitat:
   "Politiet i Litauen rapporterer at Norge kan avslutte søk på den 41 år gamle Litauiske moren Kristinos Vaitkevičienės og hennes sønn Jonavoje.

   Politiets talsmann Ramunas Matonis bekrefter at mor og barn er trygt tilbake i Litauen etter å ha rømt i hemmelighet fra barnevernet i Norge. (...) Den Litauiske Innenriksminister Saul Skvernelis har tidligere sagt at barnet er statsborger i Litauen og det vil være beskyttet av alle lovlige midler."

   Marius Reikerås, 04.07. 2016:

   Husker denne artikkelen fra i fjor. Jeg har også snakket med Litauiske politikere, som bekrefter at det ikke er aktuelt å sende barn tilbake til Norge så lenge de oppholder seg i Litauen.

   Så hva er det som gjør at norske myndigheter tror at det vil bli lettere å samarbeide med polske myndigheter?

   Minner også om at polske domstoler tidligere har nektet å utlevere barn tilbake til Norge etter utleveringsbegjæring, nettopp fordi den konkluderte med at barnet hadde det bedre i Polen.
   http://www.barnevern.org/litauisk-barn-trygt-tilbake-i-litauen/
   www.barnevern.org
   barnevern.org

   *

   Mona Synnøve Fotland:
   Dette er rettoslett stor skam fra maktsyke systemmet (y) <3 :-/ :-(

   Heidi Turid Dammann:
   Det er mye som ikke fungerer slik det skal i Norge. Vi blir overøst med propaganda om at alt er bedre i Norge enn i andre land. Også at vårt rettsvesen er bedre. Men det er ikke det. I Norge har vi verken stenografer eller opptak av rettssakene i Domstolene noe som er nødvendig for å avdekke korrupsjon.

   Rune L. Hansen:
   Milst sagt, Heidi Turid Dammann. Vi har en dommerstand som systematisk forbryter seg mot alt og ethvert av menneskerettigheter og et mangfold av Straffelovens lovbestemmelser. De tror seg å være smarte når de nekter stenografi og opptak av rettssakene, men også bare dommene i seg selv avslører det grov-kriminelle de egentlig og systematisk driver med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.07. 2016 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153560321671875

   Det å vinne informasjonskampen mot den norske stat, er ekstremt viktig.

   Der vår jobb er å synliggjøre den norske stats menneskerettsovergrep til resten av verden, bruker staten betydelig med ressurser på egen-propaganda.

   Derfor var det ekstremt gledelig at EU parlamentariker, Januz Korwin-Mikke, hadde tatt turen til den norske ambassaden i går, for å vise sin støtte.

   Dette er en mann på snart 74, som har nærmere 800 000 følgere, primært unge mennesker, på Facebook:

   https://www.facebook.com/janusz.korwin.mikke/

   Det å få en slik mann på vår side i kampen, er gull verdt:))


   Marius-og-Januz-Korwin-Mikke-20160708-Warszawa.jpg

   *

   Line Sandbæk Hansen:
   😃

   Grethe Hagen:
   ! ! ! 

   Heidi Jensen:
   Tusen takk til ham for sin støtte .gledes.

   Line Sandbæk Hansen:
   Fler og fler av de på toppen ser og skjønner hva som foregår, endelig😃 Du har mange sterke og mektige mennesker med deg nå Marius og fler og fler blir det😃

   Camelia Smicala:
   May you come in Finland, too? Here, the disaster is even biger than in Norway. But nobody care

   Aina Gregersen:
   Finland Has to give in when this "bisect" of childtrading cracks ! They cant stand alone with this shit - in the world - when the big fall comes ! <3 it comes to Finland too ! 👍

   Camelia Smicala:
   Thank you!

   Camelia Smicala:
   http://observator.tv/social/romanca-din-finlanda-indepartata-violent-de-copiii-ei-cere-ajutorul-autoritailor-152626.html
   Thus what they have done to us last year.I am doctor and have to save their lives while they are distroying my children
   Românca din Finlanda îndepărtată violent de copiii ei cere ajutorul…
   observator.tv

   Camelia Smicala:
   http://yle.fi/uutiset/academic_disputed_theory_used_in_child_custody_cases_violates_child_protection_law/8984022
   Thus is what they have done to us this year. And this is lasting for 10 years
   Academic: Disputed theory used in child custody cases violates child…
   yle.fi|By Denise Wall

   Aina Gregersen:
   If they attac You : You Are importaint - that You can be sure of :AND VERY PROUD of !
   - even if its extremely hard .
   You are choosen ! Hold on !

   Aina Gregersen:
   But it make me cry Hard ! 😢😢😢 Those sick Sick f*'ers : (

   Drewe William Frederick Jnr:
   Are you a politician,business man,musical,footballer, did you want to be famous and do you want to get rich, join the illuminate now or you can us email us here on Facebook or you can send a message to my inbox,

   Atle Rørdam:
   Spam bam thank you ma'm

   Aina Gregersen:
   Yes , and hope Anonymous gets to You - and follow Your trades : and take You All down . : )

   Atle Rørdam:
   Verken barnevern eller eldreomsorg står tilbake for lebensborn her til lands... Det er som om det bare har vært et generasjonskifte eller to og det samme syke greiene bare fortsetter og fortsetter...

   Per Ove Pettersen:
   Jeg tror dessverre at det skal mye til før verden ser at kardemommelandet Norge ikke er det det utgir seg for. Vi har ledere som har markert oss som renhårige og rettferdige, altså et perfekt demokrati, som dessverre nok mer ligner på et diktatur i mange henseende. Det "ansiktet" våre ledere har opparbeidet vil det ta tid før andre forstår.

   Atle Rørdam:
   Mal Apropo... FBI skal kansje etterforske Hillary Clinton for å ha misbrukt sin stilling som Secretary of State, til å tildele goder til donorer til Clinton Foundation. Norge er en av de tre største donorene og Stoltenberg fikk NATO og Barth Eide IMF.
   Jeg forteller dette slik at ingen må tro at ikke Norge er FULLSTENDIG gjennomsyret av korrupsjon, og dermed må forventningene til "staten" modereres kraftig. Tenk heller "statsakameratene" fremfor den Norske stat.

   Aina Gregersen:
   A deeply Thank You, to Janus Korwin Mikke ❤from the bottom of my soul ❤ - at last more WISE MEN are gathering in our lifes for Life ! 💋

   Greta Solheim:
   Hva mener du med å "vinne informasjonskampen" Marius? Det korrekte må være å "vinne" statens herunder dommeres hykleri, omdefinering av faktiske forhold og landets manglende rettssikkerhet som beror på at andets domstoler/dommere motarbeider rettsvesenet - og på rettsstridig vis avsier en rettsfornektende avvisningsavgjørelse som ikke bare strider mot en saks materielle lovgivnig, men strider også mot prosessuell lovgivning, tvisteloven formål, Grunnloven og menneskrettskonvensjonene som staten har forpliktet seg til.

   Aina Gregersen:
   Det starter med informasjonskampen - Dét skjønner tilogmed jeg � ;) !

   Atle Rørdam:
   Kan det tenkes at "vinne informasjonskampen" antyder at Norge øser av sitt milliardbudsjett innen ren statlig PR i denne saken og at kampen således står på flere arenaer og nivåer?
   At det er et folkelig nivå, et pr nivå(som et her refereres til), et juridisk nivå, et politisk nivå? Eg berre spør...???

   Hanne Kløvig:
   Det er det som menes med vinne informasjonskampen Greta! Alle må forstå at dette er faktiske sanne problemer i Norge! SOM ALLE I RESTEN AV VERDEN TROR ER ET LITE LYKKELAND AV GLEDE OG RIKDOM! SOM THE GUVMENT SER SINE EGNE LANSDMENN! FOR DET MÅ DEM NOK SÅ "SNILLE"DEM UTGIR SEG FOR VÆRE MED FREDSPRIS OSV.😎

   Greta Solheim:
   Jeg mener det per i dag er tilstekkelige mange saker som beviser landets/folks manglende rettssikkerhet. Siden folk flest er så egoistiske at de ikke bryr seg om annet enn deres eget og øyeblikkets fenomener, tror i alle fall ikke jeg intet på at landets rettssikkerhet blir bedre, og avhenger av at folk flest og resten av omverden ”må forstå at Norge ikke er det lykkelandet det gir seg ut for”.

   Helene Karlsen:
   Forstår ikke hvorfor barnevernet eller norsk regjæring skjemmes over den aropgansen de fører!!! Når folk som er i barnevernets klør må rømme landet for å være en familie!!!

   Marina Lorieri:
   Grazie mille Janus Korwin Mikke <3 molto grazie per il sostegno...<3
   Thank you so much janus korwin mikke <3 very thank you for the support... <3
   Automatically Translated

   Hanne Kløvig:
   Thank you! Hope is the only thing we have! After now six years fight in the cort,they took my dougther becouse of my illness!(the illness who got bad because of the same gouement dont give me help ore medisin) Now i never see my dougther anymore! And now they take my income for they think i dont follow up meatings ant telephones frome NAV ! And everyone else whid the same sicnes as me have right to get sleep and pease! So now i dont now how to live my life! I am so tired! Everyone HELP NORWEGIAN !

   Marianne Høvik:
   å vinne informasjons kampen i denne sammenhengen, er vel å få ut den egentlige og sanne informasjonen, slik at ikke de norske ambassader og den norske stat skal villede og misinformere andre land og også innbyggerne i norge er villedet av den norske stat. Det er en informasjons kamp

   Alf Reuss Kollsete:
   Svært bra Marius, det korrupte Norge MÅ TAS UTENFRA!

   Rune L. Hansen:
   Det å vinne informasjonskampen, er, som Marius Reikerås, sier, ekstremt viktig! Han sier også - at: "Der vår jobb er å synliggjøre den norske stats menneskerettsovergrep til resten av verden, bruker staten betydelig med ressurser på egen-propaganda."

   Ja, det er dessverre enda ikke helt slik at ethvert og alle mennesker i ethvert og alle land vet hva som foregår i offentlig regi av grov kriminalitet overfor sivilbefolkningen i Norge. Og at den samme politiske mafiaen pøser ut uendelig med penger, karriærer og bestikkelser for sin propaganda, karriærer og virksomhet. Og mange lar seg enda lure eller friste av en slik overmektig propaganda-virksomhet!

   Det er dog mye hver enkelt som har sannheten og reelle fakta og reell lov og rett på sin side kan bidra med for å vinne denne informasjonskrigen! Facebook og Internettet gir også veldig mange muligheter i så måte! Både for videreformidling, opplysning, kontakter, etc.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.07. 2016 added 3 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153560854911875

   Den ultimate kontrast.

   Gårsdagen i Warszawa, blir definitivt en dag jeg aldri glemmer.

   Bilde nr 1 viser fem unge mennesker, alle i 20-årene, som kjemper sin livs kamp mot norske myndigheter.

   En kamp som for alvor ble synliggjort utenfor den norske ambassaden.

   Mennesker som er og blir terrorisert av den norske stat på en måte som ikke er til å tro, om man ikke visste bedre.

   Men vi er flere og flere som vet at:

   Den norske stat tar ikke fem flate øre for å ødelegge liv, om den finner det i statens interesser.

   Bare få kilometer unna, hadde de norske samfunnstoppene, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Børge Brende og Ina Strøm Eriksen klart å bidra til å beleire en hel by, bare fordi det var NATO-møte samme dag.

   Da bussen til Erna, bilde nr 2, passerte, spurte jeg om det var internetforbindelse til å dele bildet.

   Da fikk jeg til svar at internetet var nede, pga de samme samfunnstoppene.

   Hele byen var altså satt i beredskap, for at disse samfunnstoppene skulle få lire av seg sine innøvde selvfølgeligheter.

   Samtidig altså med at de tapre 20-åringene stod der med sine plakater og følelsesladete appellerer, så svidde Erna, Jens & Co milliarder på pomp og prakt

   Med dette bilde i minnet, kan jeg personlig aldri huske å ha båret på en større politikerforakt.

   Norske myndigheter har ødelagt år av disse unge menneskers liv, samtidig som de selv reiser verden rundt i sin egen-oppnevnte "fredstjeneste."

   Men du skaper aldri fred, ved å terrorisere folket du er satt til å betjene.

   Det bør norske myndigheter forstå nå.

   Vel, hverken Erna eller Jens er noe mer verdt enn oss andre.

   Så det er tide å la politikerforkaten skinne gjennom:

   Om ikke våre politikere kan avholde møter uten å svi av et halvt statsbudsjett, så får det heller være.

   Det er nemlig langt viktigere å bruke pengene på de som virkelig lider urett.

   Slik disse 20-åringene er blitt et symbol på.  


   Warszawa-20160708-kontrast.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Mona Utheim:
   jeg blir mer og mer sjokkert for hver dag som går. Det er trist å se hva landet mitt gjør mot mine medmennesker. Og nå, når jeg har sett metodene som blir brukt, ja, da har jeg ikke flere ord. Er bare utrolig trist.

   Elisabeth Haugen:
   Vi har ikke stort igjen å være stolt av.

   Per Steinar Sørå:
   Vi som er blitt misbrukt av staten får ikke engang unnskyldning.

   Helene Karlsen:
   Nei det er en stor skam!!!

   Ranveig Bjugn Dohmen:
   Mennesker som er og blir terrorisert av den norske stat på en måte som ikke er til å tro, om man ikke visste bedre.
   Men vi er flere og flere som vet at:
   Den norske stat tar ikke fem flate øre for å ødelegge liv, om den finner det i statens interesser. Helt riktig Marius Reikerås !

   Ranveig Bjugn Dohmen:
   Å disse pengene som de svir av på seg selv burde vært brukt på viktigere forhold hos de Norske menneskene som er ødelagt av STATEN , men som ikke får smuler en gang !

   Marina Lorieri:
   hjelper vel litt at obama stakk avgårde , han følte seg nok ikke helt trygg der i Polen... sikkert ikke mye lurt det han hadde å si... hehe.....

   Atle Rørdam:
   Det er mange lik i veikanten etter den såkalte Norske stat...

   Anne Marit Myhre:
   Det er virkelig å bli kvalm av. Dem tenker ikke på fremtiden til sinne etterkommere :( Dem klarer vel ikke å tenke så langt forstår jeg .

   Mona Benum:
   Usmakelig gjeng. At de ikke skjønner det selv, er meg en gåte.

   Julianne Olaisen:
   Det er en gåte hvorfor de neglisjerer det som skjer. Det kan jo ikke være snev av tvil om at alle politikere har fått med seg det som skjer her til lands.

   Astrid Gjøystdal:
   <3

   Inger Furhovde:
   Det er en stor skam sånn som de holder på her for enkelte familier!!!

   Heidi Andersen:
   Jeg har ikke lenger ord...

   Alf Reuss Kollsete:
   Hvor blir det av "FOLK FLESTPERTIET" FrP? Og ser dere NÅ HVOR AVGJØRENDE VIKTIG DET ER Å REISE DENNE FOLKEBEVEGELSEN NÅ I VALGKAMPEN?

   Rune L. Hansen:
   Det er forunderlig å tenke på at mennesker som Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Kjell Magne Bondevik, Jonas Gahr Støre, osv. av nokså mange - særlig hos sine "egne finanserte" massemedier og medspillere - blir omtalt som "våre folkevalgte" ... Når i all verden har det norske folk valgt slike mennesker som sine representanter? Aldri! Liksom "folkevalgte", som i sine stillinger og karriærer, som de holder seg fast til med "nebb og klør", er ingenting positivt verdt for det norske folk!

   Nina Kvamme:
   La oss alle vise hva vi mener til neste års valg..... Astrid Lindgren uttalte at når politikere slutter å høre på folket, så er det på tide å skifte de ut.... det er på høy tid å vise Erna & Co at nå er tabbekvoten oppbrukt.... la hun få svi ved at de mister mange stemmer.....

   Rune L. Hansen:
   Problemet med det slik det er i dagens Norge, Nina Kvamme, er at det er bare de som bestemmer hvem og hva vi skal kunne velge. Og at de uansett gjør hva de vil.

   Rune L. Hansen:
   Mange land som har politisk mafia virksomhet har mennesker som ikke sunket så dypt ned i umenneskelighet og menneskeretts-forbrytelser.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. juli 2016: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, lett regn fra omkring 03-tiden. Vått, grå-hvitlig overskyet, noe bris og 13 pluss-grader klokken 10, oppmot 15 klokken 12.30. Regn utover eftermiddagen, med 15 til 13 pluss-grader. Vått og tildels yr og omkring 13 pluss-grader utover kvelden og halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. juli 2016: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius, vått, forholdsvis mørkt og tildels yr her ute i natt. Disig himmel, vått og regn utover formiddagen. Omtrent det samme utover hele dagen, med omkring 14 pluss-grader. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. juli 2016: 

   Vått, disig, tildels regn og yr og omkring 13 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme utover formiddagen. Vått, disig himmel, tildels yr og omkring 14 pluss-grader videre utover dagen og kvelden.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. juli 2016: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en mild bris og oppmot 16 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14. Overskyet og omkring 14 og 13 videre utover dagen og kvelden. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---

*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. juli 2016: 

   Overskyet og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i dag. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. juli 2016: 

   Ned til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels både helt og delvis overskyet med oppmot 20 pluss-grader utover dagen. 12 klokken 21 og 10 klokken 22. Nokså mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207597328786051

   Skal en offentlig ansatt adlyde overordnede eller andre offentlig ansatte selv når det vil innebære å forbryte seg mot en eller flere menneskerettigheter?

   Jo dårligere et samfunn er dess flere mennesker vil forsøke å innynde seg, underkue hverandre og kompromisse med menneskets undertrykkere.
   Det er en ond og smittsom sirkel og spiral som stadig forverrer seg så langt den kan.
   Kompetent snarest mulig å få stoppet en slik utvikling er meget meget viktig.

   Hva er i menneskeretts-konvensjonene lovbestemt om dette?

   I Menneskerettserklæringen er det loven, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og i Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og dette, fra Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og i dens Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207597336226237

   Shall a public employee obey superiors or other public employees even when it will involve to violate one or more of the human rights?

   The worse a society is the more humans will try to ingratiate themselves, subjugate each other and compromising human oppressors.
   It is a vicious and infectious circle and spiral steadily worsen as far as it can.
   Competent as soon as possible to get stopped this development is very very important.

   What do the human rights conventions statutory about this?

   In the Universal Declaration of Human Rights it is the law, that:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

  
   And in Art 28:
   "Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized."

   And this, from the human rights-conventions, ICESCR:
   "The individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant."

   And in its Art 5:
   "1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/567520436612611/permalink/1198965940134721/

   Meri Meri Leydi:
   Thank you

   Scott Irving:
   This is the problem with most law. It offers great things but has no ability whatsoever to enforce it, in essence, becoming absolutely useless and meaningless. That was why punishing the entire German nation, rather than just the leadership, they punish the little people who can do little to nothing to stop what is going on.

   Meri Meri Leydi:
   Danke

   Scott Irving:
   What is required is a society full of active caring responsible citizens and I don't think any nation has ever had such a thing.

   Abdelkader Smahri:
   Merci

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153571122316875

   Verdt å lese hva Greta Solheim skriver her:

   Det største problemet er dommeres forsøk på å blåse liv i rettsstridige og derav ugyldige avgjørlser ved å påberope rettskraftsvirkning, der en avgjørelse rent faktisk er rettsstridig og derav ugyldig – en såkalt nullitet, uten virkning. Dommere i ting- og lagmannsretten avsier altså rettsstridige og derav ugyldige avgjørelser, som Høyesterett avviser å ankebehandle/oppheve. Og som rettsvesenet utnytter og påberoper seg rettskraftsvirkning ved å vise til Høyesteretts ankenektelse/menneskerettsbrudd.

   Til tross for dommere er gitt ansvar for rettsanvendelsen, som betyr uavhengig av hva en part har påberopt, så ses ikke så rent sjelden at Høyesterett avviser en sak og hevder at dette herunder EMKs bestemmelser har ikke parten påberopt.

   At dommere praktiserer rettskraftsvirkning vilkårlig og etter sin egen nese opphever underinstansens avgjørelse, fremgår også i sak HR-2016- 1455-U, der Høyesterett fremholdt at ”en domfelt som trekker anken etter råd fra sin forsvarer kan imidlertid ikke være bundet av dette når forsvarerens råd bygget på en vitterlig misforståelse”.

   Vel og bra at Høyesterett her opphevet lagmannsrettens avgjørelse, men det plikter Høyesterett også i andre saker, hensett formålet med ankeinstanser, nemlig å rette opp/reparere underinstansens rettsbrudd, jf EMK artikkel 1 (statens sikringsplikt) jf EMK artikkel 6.

   Dommeres lovstridige behandling herunder urettsmessige påberopelse av rettskraftsvirkning kommer til uttrykk i Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.2016, og der lagmannsretten endog tok EMDs dom i saken Esertas mot Litauen til inntekt for at også EMD først og fremst støttet rettskraftsreglene, jf sak 15-145784ASD-BORG/02; https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-145784

   Det er absolutt ingen rettskraftsregler å verne om. Selv lagmannsretten må forstå det selvsagte, nemlig at det følger overhodet ingen rettskraft av Stavanger tingretts menneskerettsstridige avgjørelse, og som selv ikke Høyesterett med sin ankenektelse kan blåse liv i.

   Også på side 3 i sak LA-2016-89473 prøver lagmannsretten på lovstridig vis ikke bare å blåse liv i en rettsstridig og derav ugyldig avgjørelse, men vektlegger Tore Scheis antagelser fremfor lovgivers forutsetninger, og med det hevder at ”forutsetningen for slik opphevelse er imidlertid at avgjørelsen blir anket innen ankefristen. Det er ikke gjort, og tingrettens kjennelse ble rettskraftig den …”.

   På folkets vegne har lovgiver (selvsagt) aldri ment at en rettsstridig og derav ugyldig avgjørelse - en såkalt nullitet kan tillegges rettskraft og bindende virkning, uansett om den ankes eller ikke. Slike avgjørelser er og blir rettsstridige og ugyldige. Ugyldigheten har vært til stede fra først av og før noen gjør hevd på den, jf det rettslige ex tunc prinsippet.

   Det følger av tvistelovens forarbeider, Ot.prp nr 51 (2004-2005) kap 21 at; ”Med rettskraft menes at en dom eller annen rettsavgjørelse innebærer en endelig løsning på det rettsforhold som er oppe til avgjørelse”. Rettskraften omfatter kun det krav som ble bindende avgjort i saken, jf Ot.prp nr 51 (2004-2005) side 444.

   At en rettsavgjørelse kan inneha rettskraft bygger altså på forutsetningen om at dommere har tatt rettslig stilling til en parts saksforhold og lagt sakens beviselige faktum og subsumert dette under korrekt lovbestemmelser -anvendt korrekt rettsanvendelse. Når dette ikke er gjort foreligger følgelig ingen rettskraftig og bindende avgjørelse.

   Avgjørelser som lider av grove saksbehandlingsfeil innbefattet beviselig uriktige faktiske forhold og/eller rettsstridig rettsanvendelse, i strid med lovgivers vilkår, og dermed må anses så grove at avgjørelsen av den grunn må betraktes som en nullitet, kan selvsagt ikke tillegges rettskraftsvirkning.

   Som utvalget påpeker i NOU 2001:32 kap 14, at for en dom overhodet skal kunne bli tillagt rettskraftsvirkninger, må den oppfylle visse formelle minimumskrav. Grove feil og mangler ved avgjørelsen vil medføre at den blir ansett som nullitet som partene kan la være å respektere uten at det er nødvendig å bringe dommen ut av verden gjennom anke.

   Prinsippet om forutberegnelighet - en rettsstats rettssikkerhets prinsipp, innbærer at enhver skal kunne ha tillit til at det lovgivningen lovgiver på folkets vegne har fastsatt og gitt klar rettslig anvisning på, kommer til anvendelse.

   Det er altså ikke bare Kina som boikotter internasjonale domstoler, http://www.abcnyheter.no/…/kina-blaser-i-internasjonal-doms…. Det samme gjør vitterlig også Norge, noe som koster fellesskapet dyrt. Uten at det synes å vedkomme statens ansvarlige.

   Som følge av Høyesteretts menneskerettsbrudd, krenkelser av folks ufravikelige rettigheter, er Norge hittil dømt nær 40 ganger for menneskerettsbrudd og derav erstatningsplikt av internasjonale menneskerettsdomstoler både av EMD i Strasbourg og Geneve (FNs menneskerettsråd) - mens Høyesterett fortsetter sin løpebane og i strid med konvensjonsbestemmelsene som staten har forpliktet seg til, avsier avgjørelser uten noen form for saksbehandling

   Det må derfor være på tide for våre folkevalgte å forplikte seg til en ”Maktfordelings-plakat – statens myndigheters kontroll av hverandres utøvelser/praksis”, som går ut på følgende:

   1. Det er Stortingets og regjeringens oppgave å utgi lover, og sikre og forsvare folkets rettigheter ved å kontrollere, føre tilsyn med hvordan domstolene fyller/skjøtter sin samfunnsrolle, herunder at domstolene anvender den lovgivningen som lovgiver på folkets vegne har fastsatt, og dommere er ansatt for å anvende.

   2. Det er Stortingets og regjeringens plikt å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser også fra domstolene. NPM – New Public Management – der politikere angivelig skal være ”politiske” og ikke bry seg med enkeltsaker, skal derfor ikke lenger være retningsgivende for våre folkevalgte.

   3. For å håndtere en borgers klage over statens menneskerettsbrudd som følge av domstolenes menneskerettsbrudd, jf EMK artikkel 1 og 13, plikter våre folkevalgte å sørge for at klagen blir realitetsbehandlet innbefattet om nødvendig å opprette en settedomstol med ansvarlige politikere som meddommere, da dommere ikke alene kan settes til å avgjøre en klage over deres eget rettsbrudd.

   Borgarting lagmannsrett: LB-2015-145784 - Lovdata
   
   Krav mot staten om fastsettelsessøksmål for brudd på EMK av en domstol under behandlingen av en sak, ble avvist. Staten ble frifunnet for krav om erstatning for saksomkostninger pådratt i forbindelse med den samme saken samt for krav om oppreisning.
   lovdata.no

   *

   Cath Aurora:
   Domstolene våre er en eneste stor vits. Alt for mange saker som ikke behandles på en ordentlig måte og alt for mange saker som avvises. Domstolene er for mennesker med penger og som har posisjoner, men for vanlige folk, noop.

   Albert Johnsen:
   Dette er ikke en surrealistisk roman, men virkelighetens Kafka prosess.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 11.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207571979032323

   "Lite av det norske politikere har stelt i stand opp gjennom årene, har fungert tilfredsstillende etter intensjonene. Ikke for å være negativ, men rett og slett for å være analyserende på en folkelig måte. Med all respekt å melde, men ingen av systemene deres fungerer etter prinsipper eller opprinnelige hensikter, i bunn og grunn.

   Olje-eventyret

   Æren for at oljepengene strømmer inn i statskassa og at infrastrukturen fungerer bra i Norge skal de heller ikke ha gleden av å skryte på seg.

   For det er det norske folk som har sørget for dette gjennom sin vilje, arbeidskraft, og alle sine innbetalinger av skatter og avgifter, sammen med olje-dykkerne i Nordsjøen som ofret livene sine for at Norge skulle bli en nasjon med bærekraftig utvikling. Og norske politikere stjal æren for det hele, etter å ha dolket arbeiderne og dykkerne i ryggen.

   Bærekraftig utvikling har blitt erstattet av begreper som lønnsvekst, vekstøkonomi, skatter og avgifter. Ingen av delene er riktig definert, men alle politikere elsker å bruke dem i sine vakre og politisk korrekte fremstillinger.

   Vi kunne like gjerne opphevet økonomien og gitt bort vår arbeidskraft til staten, gratis. Da ville alle hatt det mye bedre faktisk. Og rettferd ville ikke lenger bare være noen vakre ord man bare kunne drømme om, men også en realitet alle kunne nyte likeverdig godt av.

   Da kunne man også avskaffet alle «tilleggspartiene» til Arbeidspartiet og arbeiderklassen, som for eksempel LO, og slik fått bort de mest manipulative elementene i samfunnet vårt. (...)

   Misforstå meg riktig. Jeg sier nemlig ikke nødvendigvis at det ikke gjøres noe for å bedre forholdene, jeg sier bare at politikerne ikke evner å bygge systemer som fungerer og å gjennomføre fornuftige vurderinger.

   Systematiske systemfeil

   Eksemplene er mange på systemer som ikke fungerer særlig bra i samfunnet, men for å nevne noen: Nav, Barnevernet, Forliksrådet, Rettsapparatet, Kommuner, Fylker, inkassobransjen, Partipolitiske organisasjoner, helsevesenet, politiet og mye annet.

   Alt dette fungerer i praksis svært dårlig og med liten eller ingen moral. De etiske retningslinjene i så måte, er bare svada for å fremstå bedre i propagandaen de sprer rundt seg.

   For griskheten og kåtheten på seg selv er større enn selve viljen til å danne et samfunn som ivaretar alle borgeres interesser og rettigheter i dette landet. (...)

   Prinsippet om integritet og respekt for enkeltmennesker, er i ferd med å bli utslettet i Norge. Og prinsippene våre ligger i rennesteinene, fordi visse maktpersoner ikke evner å se annet enn egen nese.

   Frihet, med fri vilje og egen integritet under særdeles ansvar, er det vi trenger. Man kan gjøre hva man vil, så lenge det ikke går utover andre enn seg selv. Å dyrke mennesket som individ er den beste løsningen for samfunnet generelt og dermed den beste investeringen vi kan gjøre i vår egen fremtid. Mister vi troen på dette, har vi mistet troen på oss selv og dermed tapt. (...)

   Andre løsninger som for eksempel Forliksrådet, går på fornavn med sine «medarbeidere» som fungerer som beltebånd for inkassosaker, for at forvaltere skal kunne hente ut sine lønninger. Ja, det gjør jo forsåvidt inkassoselskapet også da, men de har man jo ikke lov til å nevne. For det er virkelig mafia det, det kan jeg love dere. Men slik har «vennskapet» oppstått og felles interesser i forvaltningen fått føde til enda større makt, griskhet og kåthet. Man ser ingen grenser for sin egen grådighet lenger, og man ser heller intet ansvar.

   Rettspraksisen i Norge er nemlig totalt blottet for moral, etikk og vanlig rettferdforståelse.

   Forvaltningens håpløse intensjoner

   Og politiet utgjør også en fantastisk innsats i så måte, med all sin tilstedeværelse i det norske samfunnet, der det trengs. I alle fall om man regner tilstedeværelse med laser og lignende langs norske landeveier som mer relevant tilstedeværelse, enn i selve bybildet i de største norske byene. Og i alle fall om man regner samfunnstoppene som borgere, og resten av den norske befolkningen som slaver. Man har liksom fått det for seg at politiet nå i dag primært arbeider for det politiske miljøet, imens de i realiteten hører til å arbeide for det norske folk, primært sett. Det er vårt politi, ikke politikernes.

   Det brukes stort sett penger og ressurser til å innhente «smart-bøter» fra norske slaver, slik at man kan få finansiert de rikes tilbud om politi-service.

   Ellers har man stort sett ikke politi i Norge lenger. Så hva er egentlig forvaltningens intensjon?

   Legaliserte ran

   Norske borgere blir stadig utsatt for ubevæpnede ran av norske myndigheter, for å finansiere deres egne berikelser og godtbefinnende. Da er liksom kakekasting og Krekar-spasmer ikke noe hodebry lenger, for det finnes jo langt dårligere anvendte skattepenger enn som så.

   Og de som måtte være så uheldige å bli ranet på gaten eller i eget hjem, de får se seg om etter forsikrings-løsninger som kanskje kan tilby en kompensasjon for ødelagt helse og stjålne verdier, for nesten en uløselig sum. Og skulle du virkelig være så uheldig at du blir banket opp på gaten eller voldtatt av importerte kriminelle, så bør du passe deg, for du kan kanskje risikere å bli anmeldt for å ha forsøkt å forsvare deg selv. (...)

   Nei, la oss bygge Norge på ny, dette kan vi ikke akseptere lenger. La oss samle oss og protestere på dette, og la oss kvitte oss med alle utro tjenere i våre statlige forvaltningsorganer. (...)

   Det hjelper i alle fall ikke å skifte parti og å bruke sin stemme ved neste stortingsvalg, det er i hvertfall sikkert."

   Mere på linken:

   LA OSS STARTE PÅ NY?
   http://standpunktet.no/2016/07/11/la-oss-starte-pa-ny/
   Lite av det norske politikere har stelt i stand opp gjennom årene, har fungert. Ingen av systemene deres fungerer etter prinsipper eller opprinnelige hensikter.
   standpunktet.no

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153570572831875

   Det er bare smuler igjen av Norges gedigne menneskerettsbløff.

   Bare så ytterst tragisk at ti-tusenvis av mennesker har fått sin livskvalitet så drastisk redusert, som følge av at norske makthavere, og i særdeleshet inkompetente dommere, har fått herje fritt med mennesker gjennom generasjoner.

   Norge har allerede blitt tvunget til å innrømme overfor EMD, at enhver sak som berører omsorgsovertakelse, er et inngrep i den berørte families rettigheter under EMK artikkel 8.

   Det eneste måten norske myndigheter kan rettferdiggjøre slike inngrep på, er dermed å bevise at den er tvingende nødvendig i et demokratisk samfunn.

   En slik øvelse har norske myndigheter aldri gjort overfor de berørte parter.

   Et annet område hvor Norge har herjet fritt mot enkeltmennesker, er på tvangssalg- og tvangsfravikelsesområdet.

   Tusenvis av mennesker har måttet forlate sine hjem, uten at norske myndigheter har brydd seg katten on de rettigheter som beskytter dem under menneskerettene.

   Det er nå stadfestet i nok en dom fra Menneskerettsdomstolen, at enhver tvangssalg - og tvangsfravikelse er et inngrep etter menneskerettene.

   Og at slike inngrep bare kan rettferdiggjøres, om de er nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Norges internasjonale omdømme faller som en sten.

   Kanskje du skjønner bedre hvorfor nå?

   *

   Lilje Konvall:
   Det hjelper ikkje kva slags dommer rettsvesenet vår får i mot seg ! Overgrep vert gjort kva dag og ikkje noke skjer !!! " Demokratiet " finnes ikkje, me lever i eit diktatur !!!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. juli 2016: 

   Efter hvert disig, vått, yr og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått langs bakken utover formiddagen, med 15 pluss-grader klokken 12. Disig himmel, yr og 13 frem mot klokken 16. Nokså mye regn omkring 17-tiden og også videre utover dagen og kvelden, med omkring 10 pluss-grader. Halv-mørkt, vått, regn og yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207607190512588

   Barnevern eller menneskehandel?

   Om det politiske "barnevernet" i det heletatt noensinne trodde at hensikten med det de gjør var for barnets beste så ville respekt for og ivaretagelse av Barnekonvensjonens lovbestemmelser ha vært tilstede - og ikke fraværende.

   Fraværet av en slik respekt og ivaretagelse er bare et av mangfoldige bevis på at hensiktene til det politiske "barnevernet" er noe fullstendig annet enn barnevern!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.07. 2016 shared Ole-John Saga's post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153575414956875

   law.jpg

   Ole-John Saga's photo.

   *

   Mariann Asbury:
   is the law unjust or is it only the government breaking it.

   Rune L. Hansen:
   If a law is unjust then the law is illegal.

   Effe Bense:
   Our laws are not made to defend and promote justice for the citizen but the state's interest or whatever the state consider profitable to the state.

   Rune L. Hansen:
   Any law that infringes or neglects a human right is an illegal law.

   Luc Joy:
   Very true!

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. juli 2016: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Overskyet, vått og 12 frem mot klokken 12. Derefter disig og regn en stund. Efter hvert utpå eftermiddagen også dus sol fra overskyet himmel. Overskyet, yr og 13 pluss-grader omkring 20-tiden. Vått og tildels yr og omkring 10 utover kvelden. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. juli 2016: 

   Regn og yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr utover formiddagen. Tildels mindre overskyet utover eftermiddagen, med 15 pluss-grader klokken 14 og mot klokken 19. Bringebær har begynt å modne og nokså mye søtmispel. Litt spredt skyet og 12 klokken 20.30. Halv-mørkt med nokså full måne nokså lavt i sør sør-østlig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153579265981875

   Albert Johnsen:

   Det virker som om mange jurister i Norge mener at en dom fra EMD er en politisk anbefaling, som en kan velge om en skal følge eller ikke. I utgangspunktet er konvensjonene, som Norge har ratifisert, utenrikspolitikk, og det er konvensjons-partnerne som er "vaktbikkjer" for å passe på hverandre. Dette har ikke vært særlig effektivt og konvensjonene har derfor vært "sovende" bestemmelser i snart 70 år. Men Norge og mange andre land har etterhvert også tatt menneskerettskonvensjonene med i de nasjonale lovene og dermed gitt de dobbelt status. Likevel bryr ikke juss-ekspertene i Norge seg om dommene fra Strasbourg. Noen som har vunnet mot Norge ved EMD, må demonstrere hvordan dette virker ved å ta den samme problemstillingen, som de har fått medhold for eller konvensjonen ved EMD, opp etter de likelydende bestemmelsene i menneskerettsloven, ved Oslo tingrett. Jeg skulle likt å se at Oslo tingrett, eller de overordnede domstolene, dømmer annerledes enn EMD i Strasbourg, i slike tilfeller. Det skulle ikke være så vanskelig å forstå. Vi er vel enige om at det som kommer fra våre domstoler ikke er politiske anbefalinger lengre, men rettskraftige dommer. Men må vi virkelig innom de nasjonale domstolene igjen etter å ha vunnet ved EMD?

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og EMD er selvfølgelig hverken anbefalinger eller sovende lovbestemmelser. Tvert om, de er og skal være gjeldende i og or Norge (og mange andre land) foran og over alt annet av lover, regler, avgjørelser og dommer! Det har de vært og er de siden de ble ratifisert og dermed også nasjonal lov og rett.
   At både menneskerettighetene, EMD, Straffeloven og Norges Grunnlov i praksis likevel enda for det meste er "sovende lovbestemmelser" har ganske enkelt sin årsak i at norske myndigheter enda er representert av myndighets-forbrytere som håper på å ikke bli innhentet av reell lov og rett!
   Forbrytelsene deres foreldes ikke, så det viktige og helt nødvendige som skal og må skje er å få tilordnet så de fortest mulig kompetent blir innhentet av reell lov og rett! Nødvendigheten av at dette skjer er fullstendig.

   Rune L. Hansen:
   At de samme myndighets- og menneskeretts-forbrytere og deres medspillere forsøker å late som at lovbestemmelsene ikke gjelder og ikke skal gjelde, bør uansett ikke overraske noen!

   Kjell Erik Midtgård:
   Emd og EMK er stående vits. Det er ikke noe effektivt "remedy"

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153579220131875

   Anders Anundsen kan selvsagt ikke avstå fra å forholde seg til Norges bindende menneskerettsforpliktelser.

   Han har selv valgt å bli Justisminister, og i det ligger det at han har det formelt øverste ansvaret for de menneskerettsbrudd som dommere, politi, mm utfører.

   Enkelt sagt, har han ansvar for at Norge respekterer reparasjonsplikten når menenskerettsbrudd begås.

   Reparasjonsplikten er, noe forenklet formulert, slik at den krenkede part skal stilles som om krenkelsen ikke hadde funnet sted.

   Burde ikke være vanskelig for en Justisminister å skjønne det.


   Anundsen-justisminster-Norway.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Han skønner nok mer enn han vil vere ved Marius, men har tilliks med alle andre Justisministre gått rett i FELLA til BYRÅKRATENE!

   Anne Sunde:
   Han har lært trikset å gjemme seg bak pågående sak. Der er ingen ting i veien for å uttale seg på generelt grunnlag selv om det refereres til bestemt sak.

   Alf Reuss Kollsete:
   Anundsen KAN og BØR uttale seg om ALT som strider mot Menneskerettighetene! Det er uhyre vanskelig å SLÅ GJENNOM, før noen av Stortingspolitikerne tar til vettet og GÅR OPENT UT OG KRITISERER SYSTEMET! Det er iallfall sikkert at alle krefter MÅ SETTES INN i den tilstundende valgkampen!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor later de som om de hverken kjenner til, klarer å lese eller å forstå noe så enkelt som Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." ???
   Og hvorfor later de som om de hverken kjenner til, klarer å lese eller å forstå alle de andre menneskerettighetene?
   Hvorfor? Jo, selvfølgelig fordi de ønsker at det norske folk heller skal tro på noe annet! Nemlig hva? Menneskeretts-forbryterne.

   Atle Rørdam:
   Hele ideen om at Anundsen er noe annet en en nyttig dukke i et større spill der han faktisk ikke har noe som helst å si, ble klart når Dørum i sin tid skulle "gjøre noe med" Scandinavian Star" saken og han møtte veggen tvert. Justisministeren er bare en nyttig idiot for den egentlige makta.

   Atle Rørdam:
   Hele ideen om at Anundsen er noe annet en en nyttig dukke i et større spill der han faktisk ikke har noe som helst å si, ble klart når Dørum i sin tid skulle "gjøre noe med" Scandinavian Star" saken og han møtte veggen tvert. Justisministeren er bare en nyttig idiot for den egentlige makta.

   Inez Isabel Arnesen:
   Var det du som hadde brev fra justisministeren der han sa at Norge respekterer menneskerettigheter?

   Albert Johnsen:
   Det virker som om mange jurister i Norge mener at en dom fra EMD er en politisk anbefaling, som en kan velge om en skal følge eller ikke. I utgangspunktet er konvensjonene, som Norge har ratifisert, utenrikspolitikk, og det er konvensjons-partnerne som er "vaktbikkjer" for å passe på hverandre. Dette har ikke vært særlig effektivt og konvensjonene har derfor vært "sovende" bestemmelser i snart 70 år. Men Norge og mange andre land har etterhvert også tatt menneskerettskonvensjonene med i de nasjonale lovene og dermed gitt de dobbelt status. Likevel bryr ikke juss-ekspertene i Norge seg om dommene fra Strasbourg. Noen som har vunnet mot Norge ved EMD, må demonstrere hvordan dette virker ved å ta den samme problemstillingen, som de har fått medhold for eller konvensjonen ved EMD, opp etter de likelydende bestemmelsene i menneskerettsloven, ved Oslo tingrett. Jeg skulle likt å se at Oslo tingrett, eller de overordnede domstolene, dømmer annerledes enn EMD i Strasbourg, i slike tilfeller. Det skulle ikke være så vanskelig å forstå. Vi er vel enige om at det som kommer fra våre domstoler ikke er politiske anbefalinger lengre, men rettskraftige dommer. Men må vi virkelig innom de nasjonale domstolene igjen etter å ha vunnet ved EMD?

   Alf Reuss Kollsete:
   At Anundsen til de grader viser at han IKKE er en SELVSTENDIG PERSON, men tvertom en nikkedukke sier vel ALT om hans TOTALT MANGLENDE KVALIFIKASJONER!

   Bent Isaksen:
   Korrupt Frp-kødd.

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153579157366875

   This email I received this morning. It raises serious issues as to the seriousness of the Human Rights situation in Norway:

   Hi

   I have written to You in 2014, about the corrupt Child Care Service in Norway. As time has gone by, I have gathered documentation which shows that The CPS, The Police and the department of justice in Norway, work together, in these cases, to hide the truth.

   They do not prosecute the case workers of the CPS system, as one example, even if the proofs are screamingly loud and clear, that they have e.g committed documention fraud..Which is not allowed in Norway according to the law.

   To hide the fact that a lot of these cases, are fraudulent, they produce fraudulent documentation, which can be proven, without doubt.

   And,.. I have proof and documentation, that all of the above mentioned institutions, work together, to hide these facts from the public..

   And by doing this, they let children and families suffer from injustice, crimes against humanity and in many cases torture in institutions for children and young in the cps system. The cruelty is too much to describe her, in details. Ok...?

   Has Norway undersigned the agreements necessary, for the ICC to open a case against certain individuals, or institutions in Norway..if, it is proven that there are many children and families who suffers immensely under the corrupt practice of the Child Care system in Norway?

   Some of these fraudulent cases, ends in children dying. For reasons which is directly linked to the conduct of the CPS, which should have been there to protect them. Instead they behave towards children and families, in ways that too often leads to death, and to miserable living conditions for the children who are forcefully removed from their loving parents and biological family. There are many cases..too many, so many that something has to happen to stop this..

   We can now prove, that the police, the Cps (Barnevernet) the department of justice..all + more work together, much like a mafia, to hide what is really going on in these cases. As an example they deny, human rights councilors and people from the families side, to enter the county boards or the court rooms where these cases are decided..

   Which means, they do not allow any situation which can expose what is really going on behind closed doors, and as I wrote above, they fraud the cases..it is called human trade. It happens for money, for the state to have enough jobs etc etc..the motives must come later..why, is a difficult question.

   But, I can also prove that our previous state minister Jens Stoltenberg, who is now working as a leader for NATO, has had full access to know about what I tell you now. I can personally prove, that information of this, came to his office around christmas 2010. I can prove it, objectively..

   But, the state does not want anyone to know about what they are doing.

   The police works together with the state to hide it. I can prove that the police knows about the corruption, the document fraud, who does it, and why..but, instead of prosecuting them, according to Norwegian law..they put all cases down, as nothing to investigate or go further with., They actively let everyone who makes these crimes against families and children go free.

   *

   Atle Rørdam:
   Its called network corruption I believe...

   Steinar Hansen:
   Hvem har sendt denne mailen???

   Kjell Selen:
   Tydeligvis en meget godt opplyst skribent dette!

   
---

---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 17.07. 2016:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206374394934170&set=a.10202191906774580.1073741827.1096628867&type=3&theater
   
 
   Limer inn igjen mitt brev av 26.06.2016 og bilde av justisministerens svar av 13.07.2016.
   Mitt svar på dette brevet er lagt ut 17.06.2016.


   Anundsen-justisminster-Norway-2.jpg

   --------------------------------------------------------------

   Til
   Justis - og beredskapsminister Anders Anundsen (postmottak@jd.dep.no)

   Kopi
   Statsminister Erna Solberg (postmottak@smk.dep.no)
   Arbeids - og sosialminister Anniken Hauglie (potmottak@asd.dep.no)
   Arbeids- og sosialkomiteen (arbeid-sosial@stortinget.no)
   Justiskomiteen (justis@stortinget.no)
   Menneskerettsjurist Marius Reikerås (marius@reikreas.no)
   Fastlege, kommunelege i Meldal, Per Melien (Per.Melien@meldal.kommune.no)

   HASTER

   Likegyldighet og unnfallenhet eller ansvarsdelegering med manglende oppfølging ?

   I din posisjon som minister, Anders Anundsen, har du fått flere brev fra meg om min sak og forhold rundt denne. Du har også stort sett svart, sågar bedt meg slutte å spørre mer. Det ble vel for vanskelig å svare.

   Statsministere, finansministre, kommunalminister, arbeids- og sosialministre, arbeids – og sosialkomiteer og justiskomiteer har også vært orienterte. De har jeg absolutt ingen tro på, at er interesserte i å løfte en finger for at befolkningen skal ha det bra, bli riktig og rettferdig behandlet. De bedriver kun løst snakk og kommer med tomme lovnader.

   Grunnen til at jeg skriver til deg, Anundsen, er at det er du som i hovedsak kommer til å bli avkrevet et svar, på hvorfor jeg ikke omhandles av norske lover og menneskerettigheter. Du står selvfølgelig fritt til å diskutere denne mangelfulle og slette håndteringen av min sak med andre. Jeg har i alle fall informert og ikke mottatt et eneste spørsmål. Jeg har kun blitt ført bak lyset og løyet for av ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet. De har til og med gått så langt, at de har vært med på å forfalske helseopplysninger om meg til bruk i retten, fjernet bevismateriale til sak i retten, hindret en uhildet gjennomgang av saken min osv. Lovbruddene er mange.

   Unnskyldningen med at du «ikke kan gå inn i enkeltsaker», gjelder ikke i denne saken, da de lovbruddene, som har rammet - og fortsatt rammer meg og familien, også nødvendigvis må gjelde for titusenvis av andre nordmenn. Dette da jeg ikke har sett mitt navn spesifikt tilknyttet noe lovverk, - så langt.

   Årsaken til at jeg nå skriver igjen, er at ingen ting ser ut til å være gjort fra din side, for å rydde opp i lovbruddene jeg og befolkningen utsettes for, av den norske staten.

   Jeg er kjent med at du er utdannet jurist, så derfor er jeg trygg på, at du kjenner særdeles godt til det norske lovverket og de konvensjonene Norge har signert på at skal følges.

   Kort saksoversikt.
   Jeg blir 65 år i høst. Utdannet anestesisykepleier og homeopat. Har nesten 40 års arbeidserfaring fra helsevesenet. Skadet meg på jobb som sykepleier i 2006. Skaden er godkjent yrkesskade. Da jeg var 55 år på skadetidspunktet, hadde jeg mange yrkesaktive år foran meg. Som sykepleier 10 år og som homeopat hadde jeg planer om å jobbe så lenge jeg levde. Det ville normalt sett vært ca 25-30 år til.

   Nav har underslått stønader fra dag en. Denne summen utgjør i dag mange millioner. Minner om at Nav har ansvaret, alene, om å regne ut korrekt ukesats. Det har ikke skjedd i mitt tilfelle. Jeg fikk nemlig bekreftet fra alle tre, uavhengig og med vitner tilstede, at arbeidsgiverkommunen, Nav og Klp forsikring, samarbeidet om å sette en ukesats for min stønad. Denne skulle passe med at arbeidsgiverkommunen skulle slippe å etterbetale arbeidsgiverforsikring til Klp. Nav holdt naturligvis også stønadene nede på den måten. Den eneste skadelidende ble altså meg.

   Ikke nok med stønadstapene frem til jeg blir pensjonist, men alderspensjonen min blir selvfølgelig også betydelig lavere.

   Verre blir dette av, at Nav sluttet å utbetale noe som helst til meg i februar 2013. Som du tidligere er orientert om, justisminister, var jeg uten en eneste krone i hele 9 måneder. Jeg ble ikke behandlet etter norsk lov, som klart sier at jeg har krav på, i det minste sosialstønad.

   Dette er grove lovbrudd. Ordføreren, rådmannen i Rennebu kommune og Nav Oppdal og Rennebu, i Sør-Trøndelag, nektet å bistå meg med så mye som en krone.
   Kan nevne at rådmannen i Rennebu, er tidligere sosialsjef i Nav - og at tvillingbror til nåværende avdelingsleder i Nav, er nåværende sosialsjef!
   Dette lukter det korrupt av lang vei.

   Kommunenes forsikringsselskap Klp og Nav
   I møte på stortinget våren 2010, ble jeg orientert om at det var godt kjent for politikerne der, at kommunene sparte penger på den forsikringssvindelen jeg ble rammet av. Arbeidskraften jeg representerte, var ettertraktet, både hva kunnskap og ansettelsesforhold angikk. Besparelsene ligger i fleksibiliteten og store summer spart i arbeidsgiverforsikringer. Dette går bra, så lenge ingen skader seg eller blir syke på en måte som omfattes av arbeidsgiverforsikringen. Jeg hadde en arbeidskontrakt, som er omhandlet av hovedtariffavtalen.

   Dette til tross, så nektet Klp (altså det offentliges forsikringsselskap) å utbetale korrekte stønader og erstatninger til meg. Jeg VET de avtalte med Nav, om ikke å innvilge uførestønad. Dette da det ville generere en erstatning grunnet bestemmelser i Hovedtariffavtalen.

   Etter hele 9 år med 100 % uførhet, grunnet denne yrkesskaden i 2006, innvilget Trygderetten i 2015, 100% uførestønad med 100% årsak i yrkesskaden, med tilbakevirkende kraft fra 26.06.2012 !!

   Siden Nav fortsatt ikke har villet rette opp grunnsatsen for stønadsberegningen, har jeg ikke krevet en eneste krone i uførestønad, så langt. Men stønaden skal jeg selvfølgelig ha, den dagen grunnsatsen fra 2006 er korrekt.

   Viktig å merke seg:
   På et møte med tre vitner og lydopptak våren 2015, fikk jeg bekreftet at årsaken til at Nav ikke retter opp min ukesats/grunnsats, er ifølge to direktører i Nav forvaltning, begge angivelig jurister:
   - at Nav ikke kan rette opp feil, verken oppover eller nedover i systemet, for da vil det bety, mistillit til kollegene, - og det går ikke an i Nav!!!!

   Dette betyr altså, at det høyst sannsynlig er enorme summer som staten har underslått av befolkningens stønader . Bare jeg, har eksempler på, at Nav har forskjellige beregningsmodeller og starter alltid først med den laveste. For dersom klienten ikke oppdager – eller blir orientert om beløpet STRAKS og protesterer umiddelbart,- FØR beløpet rekker å bli vedtaksfestet, da er feilen permanent.
   Jeg er blitt orientert av Nav ansatte, trolig ved en glipp, at de har et hemmelig regelverk, eller et slags rundskriv, som de bruker først i saksbehandlingen av klienten. Er folk like tillitsfulle til systemet som jeg var i starten av sykemeldingsperioden og rehabiliteringsperioden, så er løpet kjørt! Da er den økonomiske fremtiden for klienten satt, ja bokstavelig talt spikret. Dette av ufaglærte og kunnskapsløse Nav-ansatte, med manglende moral og slett menneskesyn, med evne til å begå grov økonomisk kriminalitet på sine klienters bekostning.
   Dette er vanlig yrkespraksis, selv om de Nav-ansatte VET, at de lurer klienten for rettmessige stønader. Dette er dermed grov økonomisk kriminalitet, satt i et offentlig system.

   Etter at jeg ble tilkjent uførestønad fra 2012, fikk jeg utbetalt noen småkroner fra Nav, som en kompensasjon for de 9 månedene jeg ikke fikk en eneste krone i 2013. Denne summen var komplett feilaktig, da den var alt for lav. Husk, - bare i ukesats, har jeg fått KUN ca 1/3 av det jeg skulle ha. I tillegg kommer alt det andre, som fører til at vi totalt snakker om ca 1/5 del av det jeg har krav på.

   Vil påpeke, at jeg ikke krever en krone mer en det jeg skal ha, men jeg skal heller ikke ha en krone mindre.

   Mine krav er enkle å regne ut, for de som er ærlige og ikke bedriver svindel.
   Det jeg har erfart, så langt med Nav, er ikke noe annet en eksempler på offentlig planlagt bedrageri og korrupsjon.

   Det samme gjelder for Klp, de norske kommunenes forsikringsselskap..

   Norske domstoler
   Tillater meg å komme med et hjertesukk hva gjelder praksisen til norske domstoler. Det er naturligvis en nasjonal katastrofe, dersom mine erfaringer er identisk med slik norsk rettsvesen fungerer.

   Jeg har eksempler i alle varianter på uakseptabel adferd av dommere. Refererer kun et eksempel fra hver domstol her, selv om jeg har mange. Dette for å belyse hva jeg sikter til.

   Høyesterett - Forsikring og eiendomssaker:
   Avviser saker under begrunnelsen av at saken ikke har allmenn interesse. Dette i saker som gjelder en hel befolkning.!!
   Det verste er, at Høyesterett i år etter år, behandler kun like i overkant av 10% av innkomne saker. Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig og har ingen ting med, at ikke langt flere saker skulle vært behandlet. Dette er åpenbart kun for å holde en statistikk og gir ikke rettssikkerhet for befolkningen.
   Det er selvklart at når norske advokater sender saker til Høyesterett, så er DET for å få den vurdert. Da skal den selvfølgelig ikke avvises, saken skal behandles!!

   Borgarting lagmannsrett - Klp sak:
   Dommerne godtok en udokumentert løgn fra advokaten til forsikringsselskapet KLp om at jeg hadde ryggsmerter grunnet depresjon. Og frifant forsikringsselskapet.

   Jeg har aldri vært deprimert, men jeg tenkte jeg fikk la meg undersøke og teste og kontaktet en professor på området. – Resultatet var at jeg ikke var deprimert, jeg hadde ikke engang anlegg for å bli det!

   Konsekvensen av denne dommen er flere økonomiske tap. Blant annet et tap på nærmere 450.000 kroner, som namsfullmektigen i Rennebu gikk inn på min sperrede konto i Nordea og hentet ut, i oktober 2015. Dette er penger, som Klp MÅTTE utbetale til meg, da jeg fikk innvilget uførestønad. Lensmannen i Oppdal og namsfullmektigen hans i Rennebu er altså så kriminelle, at de henter ut penger uten engang å gi beskjed. Begge VISSTE at jeg skulle gå til sak mot Klp for tapet i Borgarting lagmannsrett og den udokumenterte løgnen de brukte for å vinne saken.

   Frostating lagmannsrett - Nav sak:
   Det viste seg at Arbeids –og velfedrsdirektoratet hadde fjernet essensielt bevismateriale for meg, når de tilbød seg å lage saksutdraget til hovedforhandlingen. Dette da jeg ikke hadde penger til advokat på det tidspunktet og måtte skrive stevningen selv. Jeg ble sågar anbefalt av lagmannsretten å takke ja til det «generøse» tilbudet fra staten. Dette kostet meg dyrt.
   Dommere i den domstolen lot, som de ikke hørte hva jeg sa når jeg i min partsforklaring satt og henviste, gjentatte ganger til aktuelle dokumenter. Navs advokat og bisitter fra Nav Klage Øst Tønsberg, sa ikke et ord. Advokaten til Nav hadde ikke sørget for å kopiere saksmappe som jeg kunne få. I ettertid, er det lett å se at dette ikke var tilfeldig.

   Jeg tapte saken under dissens. Hoveddommeren var for meg, de to andre mot.

   I ettertid viste det seg at den ene dommeren som stemte mot meg, var far til en regjeringsadvokat, som til overmål var kjent med mine saker via saksbehandling. Inhabilitet, uten at jeg kunne vite noe om slektskapet.

   Eidsivating lagmannsrett - tvangssalg av hytte på Sjusjøen:
   Dommerne har ved sine saksbehandlinger og dom, vist at de bedriver helerivirksomhet til statens gunst.

   Sør-Trøndelag tingrett – tvangssalg av alle mine fire eiendommer samlet
   Sorenskriveren har ikke kunnet komme til beslutningen om å tvangsselge mine eiendommer, dersom han hadde undersøkt om kravet fra banken var reelt.
   Kredittansvarlig, banksjef, så ny banksjef og kredittansvarlig, bekreftet nemlig at kravat ikke kunne være reelt.

   Kongsberg tingrett - tvangssalg og tvangsfravikelse av mitt hjem
   Dommerfullmektigen dømmer tvangssalg og tvangsfravikelse og tillater rettsoppnevnt megler å foreta kasting, stjeling og destruering av mine eiendeler.
   I ettertid skylder:
   - dommeren på megleren og namsmannen
   - megleren skylder på dommeren og namsmannen
   - namsmannen skylder på megleren og dommeren

   Sorenskriveren ved Kongsberg tingrett sier at de IKKE HAR LOV til å kaste mine eiendeler, men han vil ikke ha noe med det……! Han hevder også at han ikke har ansvar for dommerfullmektigen ved hans domstol.

   MERK !
   Alt dette skjedde FØR saken vær ferdig i rettssystemet. Fortsatt er ikke saken ferdig der.

   Ingen har så langt VILLET svare på hvor eiendelene mine er blitt av, de som ikke er stjålet megler, kjørt på fyllinga og knust. Nevner at jeg ikke har fått noen lister med eiendeler, verken kastet, stjålet eller destruerte ting. Det er et krav til de som tømmer andres eiendommer. Noe fikk vi tak i, da vi ble varslet av en nabo og kom før de hadde rukket å tømme hele huset.

   Det er kjent at rettsoppnevnt megler med sine medhjelpere, også brukte egne private biler og hengere, til å frakte bort innbo og løsøre fra mitt hjem. Blant annet antikviteter, arveting, flere serviser og krystall er vekk.
   Ellers fikk jeg bekreftet fra Hof Containerservise at 3 – TRE- konteinere ble tømt og innholdet knust på Gjennvinningssentralen i Holmestrand. Fakturaen gikk til megler Jon Alvsaker.

   Hedmarken tingrett - tvangssalg og tvangsfravikelse hytte Sjusjøen
   Dommeren tillater tvangsauksjon på hytta, selv om saken ikke er ferdig i rettssystemet ennå. Tvangsauksjonen var 10. mars 2016. Pengene fordeles og domstolen fortsetter som om saken skulle være ferdig behandlet.
   Dette viser at norsk lovverk ikke gjelder for meg. Til og med fristutsettelser i rettsferien gjelder ikke i mine saker.

   Domstolen tillot også at hytta ble tømt UTEN at jeg fikk beskjed. Ved midtsommer i 2015 fant jeg hytta tømt, da jeg skulle dit å henge på porten for sauene.

   Oslo tingrett - Klp og Nav saker

   Inhabilitet i erstatningssak mot Nav. Sønnen til dommer i min Nav sak i Frostating lagmannsrett var saksbehandler for denne saken i arbeids- og velferdsdirektoratet. Tingretten godtok dette, selv om jeg selvfølgelig påpekte forholdet skriftlig.

  En annen sak der kontaktet dommer Klp forsikring og min advokat, 2 – TO- ganger på telefonen, mellom hovedforhandlingen og da han skrev dommen. Det ble altså snakket bak min rygg om forhold dommeren ikke forsto. Jeg ble dessverre ikke orientert om disse samtalene før lenge etterpå. Ingen ny hovedforhandling ble berammet.

   Politi

   Rettsoppnevnt megler i Kongsberg, brukte sine venner ved politiet i Kongsberg til å angripe og mishandle min mann og meg kl 22:30 i hjemmet 16. desember 2014. Vi ble kastet på glattcelle.

   Med godkjenning av domstolen brukte megler, politiet i Kongsberg til å angripe og mishandle min mann og meg kl 22:30 hjemme 16. desember 2014. Vi ble kastet på glattcelle.
   Dette angivelig for at megler Alvsaker skulle ha visning på hjemmet mitt 17. desember 2014 mellom 16:00 og 17:00.
   Klokken 17 den 17.12 ble vi sluppet fri UTEN en eneste begrunnelse for hvorfor vi var blitt arresterte. Den dag i dag finnes det ingen paragrafer som begrunner og godkjenner arrestasjonen. Vi fikk til og med beskjed i fengslet, om at vi ikke hadde gjort noe galt, kun bodd lovlig i et hus som var til salgs.

   Nevner at det var flaks for både meg og fengslet at de ikke fant meg død på cellen om morgenen. Dette da jeg hadde et av hjerteanfallene mine, jeg ringte på og banket på døren, men fikk ikke hjelp. Mannen min, som satt innesperret på glattcellen over gangen for min celle, forsto hva som skjedde og forsøkte også å få kontakt uten hell.
   – Anfallet sto på i flere timer. Det var for øvrig siste gang jeg klarte å håndtere det selv. I ettertid blir jeg kjørt til sykehus med blålys for konvertering. Men nå har fastlegen skrevet et brev, med beskjed om at jeg ikke tåler å bli arrestert.
   Dette voldelig norske politiet bryr seg vel neppe om det. Men nå vet til og med den øverste politiske ledelsen i Norge, hva som kan skje og er således ansvarlig, dersom noe skulle skje meg, etter maktovergrep fra det offentlige. Maktovergrep som lett kan føre til dødelig utgang for meg.

   Etter overgrepene fra politiet, har jeg brukt to krykker for å kunne bevege meg. Høyre arm kan jeg den dag i dag ikke løfte en kaffekopp med, på normalt vis. Det samme gjelder for min mann. Brutaliteten når politiet la oss i jern var ekstrem. Jeg ble holdt med ansiktet nede i en stol, så jeg ikke fikk puste. Samtidig sto en polititjenestemann med ene kneet sitt i korsryggen på meg. Den ryggen som allerede var skadet etter yrkesskaden. At de ikke brakk noe, var ren flaks.

   Jeg har på lydtape fra en av lederne ved Søndre Buskerud politidistrikt, at jeg ikke har noen beskyttelse fra politiet, det har KUN domstolen og deres samarbeidspartnere. Dette er meget alvorlig i fredstid.
   Stemmer det, er befolkningen rettsløse og må tåle å bli angrepet av voldelig politi, arrestert uten grunn osv?

   Ellers er det ikke måte på hva politi og namsmenn tillater seg overfor meg og familien. Det er så grove ærekrenkelser og maktovergrep at det ligner ingen ting.

   Alle fire eiendommene mine er avstengt UTEN at jeg har fått beskjed.
   Dette gjelder fra politiet i Orkanger 2013, politiet i Kongsberg 2014, politiet i Ringsaker og Stange 2015, og den hytta jeg og min mann nå bor på i Rennebu ble avstengt 13.06.2016.

   Mail om hytta i Rennebu fikk jeg først 24.06.2016 fra namsfullmektigen i Rennebu. Slik hun har oppført seg mot meg og min familie, er så til de grader sadistisk, at jeg som gammel sykepleier med erfaring fra psykiatrien, våger å hevde, at dersom dette er normalt i politiet, da trenger vi alle egen sikkerhetsvakt og våpen for å beskytte oss mot den etaten. Det er sannelig godt at jeg, min familie og venner er fredelige og ikkevoldelig folk. Vi er altså stikk motsatt av norsk politi og namsmyndigheter.

   Den damen (namsfullmektigen på Berkåk, Rennebu), med tillatelse fra lensmannen på Oppdal, har gjort de utroligste ting i forhold til meg og min familie.
   Hun har blant annet hentet ut oppunder kroner 450.000 fra min konto, hun har sperret en aksjekonto til min mann, slik at han ikke skal kunne tjene penger på sine aksjer, hun har solgt en caravelle 2006 modell ekstra lang, for kr 2500 kroner i skyldig bomavgifter. Den ble solgt gjennom kammeraderibedriften til avdankede politifolk i Trondheim, Crifo. Hun tvangstrekker i hytt og pine fra trygdeytelser, ja hun er helt ute av kontroll. Beklager å måtte si det.

   Legger ved utkastelsesdokumentene hun sendte på hytta vi nå er på vei til, for å dokumentere hva som er gjort.

   Avslutningsvis har jeg noen spørsmål
   Vi er ennå ikke ferdig med å se gjennom og registrere alt som ble kastet, knust og er borte fra de andre eiendommene.

   Vi, to gamle folk, snart 71 og 65 år, har fått 2 uker på å tømme hytta i Rennebu og skaffe oss et sted å bo.

   1)
   Hvorfor gjelder ikke norske lover for meg og min familie, hva er begrunnelsen for det?
   2)
   Hvorfor omfattes ikke jeg og min familie av menneskerettighetene og hva begrunnes det med?
   3)
   Hvordan kan staten selge mine og familiens eiendommer og eiendeler for manglende betaling, når den samme staten underslår store summer som jeg har krav på?
   4)
   Når, dato og klokkeslett, vil de millionene Nav skylder meg, være inne på min konto?
   5)
   Vi har ingen steder å bo fra i kveld, nå når vi er kastet ur fra Rennebu.
   Jeg og familien trenger et hus på ca 600 kvadratmeter boflate og uthus på ca 200 kvadratmeter for å få plass til alt. Ber om tilbakemelding når staten har funnet det slike egnet sted for meg og familien med hunder og katter.

   Inntil da formoder jeg at den samme staten, tillater at vi disponerer eiendommen i Rennebu. Vi er nå husløse fra i kveld, da vi skal hjem.
   Det betyr, at jeg bryter alle sperringer og bor i min hytte inntil jeg får beskjed fra justisministeren om ny egnet bolig.

   Jeg forventer, at du justisminister, sørger for å temme de i politiet såpass, at de lar meg og familien være i fred, til du har fått besvart mine spørsmål og skaffet bolig.

   Samtlige av mine sake skal selvfølgelig sendes EMD. Dette da jeg og familien er utsatt for grove krenkelser og brudd på menneskerettighetene.

   Er det slik her i landet, at sykepleiere som har jobbet i nesten 40 år i helsevesenet og skader seg, ikke har livets rett?

   26.06.2016

   Kirsten Leikny Femundsenden

   *

   Magnar Gripsgård:
   det er korrekt hva Anundsen beskriver her. Atorting, regjering og domstol som de tre statsmakter. Storting og regjering kan krangle så mye de vil, men domstolene skal ikke kunne overprøves. Dette begrunnes delvis ved at dommere har undertegnet en dommer erklæring som garanterer at de skal dømme ut i fra objektivitet og uavhengighet. Desverre viser det seg at dersom en dommer eller fler ønsker å dømme partisk, er det ingen apperater i Norge som kan stoppe dem. derfor står Anundsen uten makt ovenfor domstolene. Heldig vis er de internasjonale rettighetene EMK ratifisert som gjeldende Norsk lov og har således Lex superior orden i forhold til annet lovverk. EMK er ratifisert inn i grunnloven og gjelder med forrang for annet lovverk "dersom det hevdes motstrid" Dommere i Norge har lite eller ingen kjennskap til EMK og håndhever derfor ikke dette lovverket. Det betyr igjen at de vil selge alt du har, men at du har krav på erstatning, dersom du får medhold i EMD. Nåløyet for å få en sak behandlet i EMD er trangt, men om man ikke forsøker, vinner man ihvertfall ikke. Det kan være dyrt å prøve en sak for EMD, men det finnes artikler i EMK som gir mulighet for å få saken fritt prøvet for EMD. Mvh. Magnar Gripsgård.

   Morten Kråkvik:
   Riksrett!!

   Rune L. Hansen:
   Justisminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) forsøker grovt å få deg og alle andre til å "misforstå" begrepet "domstolenes uavhengighet", Magnar Gripsgård!

   Han forsøker å få deg og alle andre til å tro at domstolenes uavhengighet er og skal være det samme som at dommerne og domstolene har og skal ha lov og rett til å begå forbrytelser!

   Han snur med andre ord prinsippet om domstolenes uavhengighet tii det fullstendig motsatte av maktfordelings-prinsippet!

   Og det gjør han ikke av noen annen grunn enn at han beskytter og forsvarer den politiske og offentlige mafia-virksomheten som han selv aktivt deltar i og for!

   Magnar Gripsgård:
   Jeg er enig med deg Rune. Storting or regjering plikter å gripe inn ovenfor domstolene og kan i praksis stille domstolene ansvarlig for menneskerettighetsbrudd. Men mitt poeng er ikke hva som kunne komme til å skje dersom det hedde fungert etter intensjon, men hva som faktisk kommer til å skje pga. det systemet som fungerer i dag.

   Rune L. Hansen:
   Meningen med maktfordelings-prinsippet og myndigheters uavhengighet (og habilitet) i forhold til hverandre er fullstendig det motsatte av hva politiker Anders Anundsen påstår.
   Meningen er nemlig og selvfølgelig at enhver skal ha reell mulighet for effektivt å kunne straffeforfølge og stoppe reelle menneskeretts-forbrytelser! Og politikere som enkeltmenneskets representanter ikke mindre, men tvert om mere og bedre!
   Han skriver at han "er opptatt av individets rettssikkerhet" - og at han "skal sammen med regjeringen, fortsette å å jobbe for å sikre individets rettigheter". Mens det han i virkeligheten gjør, er å forsøke å pulverisere sitt eget ansvar ved å hevde dommere og andre offentlig ansatte sin rett til å begå forbrytelser mot enkeltmennesker og sivilbefolkningen!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207623603002890

   "Hvor lenge skal vi fortsette å late som om vi bor i “verdens beste land” kjære Erna? Jeg delte en artikkel på siden din i går kveld. Nå, 12 timer senere, har den 14 delinger og 12 likes, fra din profil!

   Hele Norge vet hva som har skjedd her. Hele Norge forstår nå at barnevernet er en kriminell organisasjon.

   En vis Nordmann sa engang; “Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!” – Gjaldt dette bare i 1940 Erna Solberg? Eller er dette en universell Sannhet, som fortsatt har relevans? Skal vi tolerere et barnevern som minner mer om mafiavirksomhet enn barne-vern? Skal vi tolerere et politi som fungerer som torpedoer for løgnerne og barnekidnappere? Skal vi tolerere et pressekorps som fungerer som hylekor for kriminelle mafiaorganisasjoner?"

   Et åpent brev til Erna Solberg om kriminalitet i Norsk Barnevern
   https://phosphorusfive.wordpress.com/2016/07/17/et-apent-brev-til-erna-solberg-om-kriminalitet-i-norsk-barnevern/
   Hvor lenge skal vi fortsette å late som om vi bor i “verdens beste land” kjære Erna? Jeg delte en artikkel på siden din i går kveld. Nå, 12 timer senere, har den 14…
   phosphorusfive.wordpress.com

   *

   Irene Jeanette Larsen:
   Erna , kanskje du kunne lytte, for en gangs skyld...!?

   Rune L. Hansen:
   Skulle noen av de lytte og bli lovlydige så blir de utstøtt og mister sin karriære og mere til. Bedre å være sadist, utplyndrere og mordere og håpe på at terror regimet ikke faller?

   Annina Karlsson:
   Delar.

   Joline Valentina Sjøgren:
   Delt

   Rune L. Hansen:
   Og den falskheten, løgnene og propagandaen den politiske mafiaen i Norge forkler seg med, varer videre hvor lenge? Til og med i et stort omfang internasjonalt er den nu gjennomskuet som grovt kriminell og umenneskelig!

   Nawzad Bradosti:
   isis og norske b.v. de er jo nesten det same fannnskap.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1038744706162681/

   Britt Holth:
   Nå i kveld har jeg hørt Børge Brende, gjenta seg selv om hvor viktig det er å følge menneskerettighetene, men det er tydeligvis ikke oss her i landet det gjelder.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.12. 2015 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153124818556875

   I dag er en historisk dag.

   Takket være uvurderlig hjelp fra våre tsjekkiske venner,med EU parlamentsmedlem Tomáš Zdechovský og Jordanka Jirásková i spissen,så vil nå hele verdens ledende meneskerettsorganer få dypere innsikt med tanke på hvordan Norge bryter med folkeretten i barnevernernssaker.

   I dag går nemlig en internasjonal bekymringsmelding til en rekke organer, se adressene på konvoluttene på bildet, rundt om i hele verden.

   Så en hjertelig takk til våre internasjonale støttespillere, med de to på bildet i spissen. Og ikke minst en stor takk til de 38 familiene som har gitt galskapen et offentlig ansikt. Dere har vist vei for alle andre som befinner seg i tilsvarende grusomme situasjon.

   En ekstra takk også til Tsjekkias statsminister, Bohuslav Sobotka som, under klimakonferansen i Paris,adresserte kritikk mot Erna Solberg, nettopp for å bryte med menneskerettene.

   Sammen gir vi aldri opp mot de makt overgrep som finner sted i Norge.

   Hjelp meg gjerne å dele dette innlegget, slik at flest mulig blir klar over det.


   internationale-protests-1.jpg
   Marius Reikerås's photo.


   internationale-protests-2.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   May Lund Nikolaisen:
   PROUD !!!

   May Lund Nikolaisen:
   And SHARED Marius Reikerås :-)))

   Herman Krystad Lindstad:
   Deler gjerne...!!

   Vibece Bråthen:
   Har delt !

   Alf Reuss Kollsete:
   Fantastisk Marius!

   Wenche Miriam Lund:
   Stolt av dere og deler gjerne denne :). . Tusen takk Marius og dere som står på <3

   Kay Aabelvik:
   Takk

   Jane Kile:
   Hjertelig takk til alle dere som har stått på og reist lange veier for å belyse situasjonen for mange familier! Nevner ingen navn, men alle dere som har reist rundt til ulike land og stått opp og fram i TV og debatter har æren for at dette skjer.

   Bente Vik:
   Delt. Menneskerettighetsbrudd må informeres om. Det gjelder alle brudd på menneskerettighetene dom skjer nærmest upåaktet hen I Norge.

   Line Sandbæk Hansen:
   Delt� : )

   Marie Lam:
   ! ! 

   Tor Elling Brandal:
   Delt!

   Line Sandbæk Hansen:
   Dette her er helt fantastiskt, nå MÅ Norge høre, så mange land som kommer til å gå i mot

   Tor Asbjørn Tronstad:
   Delt

   Birte Løvaas Bødtker:
   Gledelige nyheter. Et stort steg i riktig retning.

   Ole Jørgen Kjøhl:
   Fantastisk bra det der, Marius

   Anita Meriem Eliassin Mazhoudi:
   Fantastisk.... Godt å se at det hjelper å kjempe...Takk Marius Reikerås :-) <3

   Anita Meriem Eliassin Mazhoudi:
   Og delt seff. ;-)

   Bent Isaksen:
   Ganske utrolig at det er andre land som må påpeke Norges mange brudd på menneskerettene mot sin egen befolkning. I går sto talsmann for Justisdepartementet og Frp, Vidar Brein Karlsen, på fjernsyn og hevdet at i Norge er alt så godt som perfekt. At advokatforeningen kom med flere eksempler på grupper i samfunnet uten rettssikkerhet avfeide Frp-eren gang på gang. Nei, det stemte ikke. Alt ble avfeid med at advokatene kun var ute etter høyere lønn. Atter en politiker som ikke har lyst til å lytte til egen befolkning, men som kun har karret seg til makta for egen vinnings del. Og for høy lønn. Dem er det mange av.

   John Vidar Børjesson:
   Deler med ekstatisk glede, :-)

   Inger Martinsen:
   Dere er så flinke tar av meg hatten.

   Ken Joar Olsen:
   Er utrolig stolt over de Norske foreldrene som har skrevet under på dette brevet, og mener det er viktig ikke å glemme disse. Som faktisk er DE som gav de internasjonale personene tyngde... Så kjempe stolt av DERE ALLE : ) 

   Anne Marit Myhre:
   Så utrolig bra ,

   Anita Synnøve Haug:
   Flott !!! tusen takk <3 <3 <3 

   Marianne Skoge:
   Takk. <3
   Min familie har ikke blitt krenket, men jeg kjenner utallige familier som har blitt. Små barn ville kanskje lysne litt I øynene i dag, om de fikk forståelse for hva dette betyr. Det har vært en vond tid etter at jeg i 2011 ble gjort oppmerksom, på at enkelt ansatte og private aktører har fått spille ut sin kyniske, samt aggressive tilnærming mot voksne og barn. Både barn og voksne har blitt manipulert i samtaler, der god tro, ærlighet, frykt, sjokk- og krise- reaksjoner har blitt utnyttet i utrednings- og juridisk arbeid.
   Må barna snart bli hørt <3

   Grethe Hagen:
   !

   
---

---

   Marius Reikerås, 18.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153580058676875

   Kjell Selen:

   "Begrepet barnets beste er som musikk det klinger tildels svært ulikt fra øre til øre det treffer. Begrepet burde så definitivt vært skrotet å erstatta med barnets rettigheter."

   Ja, begrepet "barnets beste" er utvannet og fremstår mer og mer antikvarisk.

   Helt enig at begrepet kan skrotes, og erstattes med barnets rettigheter.

   *

   Trine Ødemotland:
   Enig!

   Kristian Dirdal:
   Akkurat som om mor og far ikke vt barnets beste! Hvis mor svikter har helt sikkert barnet andre i storfamilien som stiller opp og som er opptatt av barnet, men her svikter barnevernet familien, og stigmatiserer mennesker de ikke har grunn til å demonisere!

   Kjell Selen:
   Jeg er en av nasjonens mest innovative menn å går her å sparker småstein ... vel ikke helt sant da det er grunnlovsendring på gang det er for å si det enkelt back clash for to ti grettsdommere Inge Bjørn Eidem og Tom Fr Vold for manglende overholdelse av opplysningsplikten og for at retten ikke har benyttet korrekt sakkyndig kompetanse. Hadde det vært opp til meg hadde jeg satt begge to under administrasjon. Vel å merke har vi en fantastisk å sterk leder her i Stvanger Helge Bjørnestad vi er på linje å det er enighet om en endringssak. That about that so far

   Scott Johansen:
   Pga. medias venstreradikale propaganda gjennom flere årtier så tror dessverre majoriteten av det norske folk at barnevernet forvalter barnets beste. Det er først når de selv opplever barenevernets herjinger og omgåelser av sannheten at de innser at de har blitt lurt...men da er det som regel for seint...

   Eirik Endresen:
   Kurs i norsk tilbys mot god betaling.

   Kjell Selen:
   hmm jeg kommer ikke til å melde meg på noe Norsk kurs!

   Geir Torgrimsen:
   Hr Endresen har ved en inkurie utelatt å utdype sine relativt stive forventninger til godtgjørelse for språkopplæringsassistanse. Jeg vil derfor bestemt avfeie enhver tvil om at han besitter de ypperste kvalifikasjoner til å skulle kunne yte ditto tjenester. Ærbødigst- Geir Torgrimsen

   Rune L. Hansen:
   Enhver som leser og forstår Barnekonvensjonen vil lett se at begrepet "barnets beste" der ganske enkelt er ment som og er det samme som barnets, foreldrenes og familiens rettigheter - i henhold til Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Marianne Høvik:
   Barnets rettigheter er å bli hørt i sin sak, uansett hva barnevernet mener om deres sak. Deres mening skal nedtegnes av noen andre enn den ene parten, som er barnevernet. Det vil si, at heller ikke Fylkesnemdas ledere, kan være de som nedtegner og hører barna, slik det er pr idag. De er part i saken, og kan derfor ikke ta objektivt vare på barnets rett til å bli hørt i sin sak. Det ser vi gang på gang....Fylkesnemda ligger direkte administrert under barne og likestillingsdepartementet, og de som da skal "høre barna" er gitt embedtet av Kongen i statsråd. Så, kongen er derfor også delvis involvert i dette, med at barnets rettigheter ikke blir oppfylt i Norge.

   Marianne Høvik:
   Jeg "føler" at vi begynner å sirkle inn hva og hvordan alt dette skal avsløres, slik at det faller, og kan endres. Barn skal Alle få sin egen advokat, minst. Uansett alder egentlig. For de aller minste barna, blir da advokatens jobb å sørge for at alle dets rettigheter i forhold til sitt eget liv er oppfylt. Og for de eldre barna, blir det det samme. Et minstekrav, som alle "barnas advokater" må kjenne til å bruke aktivt er da artiklene i Menneskerettighetene + alle andre internationale konvensjoner og avtaler som Norge har ratifisert... Alle de eks FN´s barnekonvensjon, Hague konvensjonen... har helt klare artikler som handler spesifikt om barnas rettigheter i sin sak.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Marianne Høvik, barnets rettigheter står allerede fra før av lovbestemt i Barnekonvensjonen - uansett hva noen som helst mener om saken. Blandt annet står også Barnekonvensjonens Art 16 der, som i likhet med de andre menneskeretts-konvensjonene blandt annet har lovbestemt forbud mot inkvisisjoner. Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   Og blandt annet så står lovbestemt der også Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Videre blandt annet også Barnekonvensjonen Art 8 p1 og 2, hvor det klart og tydelig er lovbestemt - at:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Absolutt ingen har lov eller rett til å frata barnet hverken disse eller andre av sine menneskerettigheter! Men om så likevel skjer uansett i regi eller medvirkning av hvem, så er det mangfoldig ulovlig og straffbart i henhold til både de internasjonale menneskeretts-konvensjoner, Norges Grunnlov og Straffelovens reelle lovlige lovbestemmelser!

   Aina Gregersen:
   I

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207624846753983

   "Det er helt fantastisk hvordan en nasjon som Norge som sprer om seg med milliarder av kroner ute i verden, for at nasjonen skal fremstå som et glansbilde. Som et glorifisert verdens lys, samtidig som store deler av befolkningen blir fratatt foreldreretten til sine egne barn. Der offentlige myndigheter får fremme ubegrunnede og udokumenterte påstander om vold, seksuell trakassering, og manglende omsorgsevner."

   Et folk med varig svekkede sjelsevner?
   https://bondetampen.wordpress.com/2016/07/18/et-folk-med-varig-svekkede-sjelsevner/#more-128
   Det er helt fantastisk hvordan en nasjon som Norge som sprer om seg med milliarder av kroner ute i verden, for at nasjonen skal fremstå som et…
   bondetampen.wordpress.com

   *

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153580185836875

   Vedic Seiersson:
   Rett og slett for jævlig

   Janni T Christiansen:
   : (  : ( <3 <3 <3 mangler ord.

   Tone Berg:
   Sykt sykt maktsystem : (

   Atle Rørdam:
   Det som er litt slående her er at så og si alle som i dag er passert 50 bør slutte å sove om natta, for det er faktisk slik at det krever en overgrepskultur for å få ting til på et slikt vis.
   Og de som i dag skal bli gamle i Norge blir vel den neste gjengen med offer når eldrebølgen slår til for fullt.
   At de ikke fatter at i dag da og i morgen meg.
   Ville heller død en å underkaste meg den Norske psykopat stat...

   Reidun Lucie:
   Det er helt rett du skriver .. Jeg vet om flere tilfelle hvor barn blir tatt fra foreldrene helt uten grunn.... verden beste foreldre ... det er sannheten om barnevernet .. blir du sur på naboen din, kan du bare lyve ett eller annet på han. Da vil han miste barna for godt ... Folk tror det ikke, trist at de selv må oppleve dette grusomme før de forstår hva som skjer i Norge ..

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. juli 2016: 

   Omkring 10 til 12 pluss-grader Celsius, vått og yr her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og oppmot 13 pluss-grader frem mot klokken 12. Og 15 frem mot klokken 14. Tildels yr utover eftermiddagen frem mot 18-tiden, derefter disig og mere og videre yr. Tildels stundom mindre overskyet utover kvelden. Jeg har plukket og spist både rips og søtmispel og andre bær her ute i dag. Halv-mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153581342176875

   Takker Dag Isgör for å promotere det nordiske samarbeidet for å stoppe menneskerettsforbrytelser.

   Gledelig å se at vi i stadig større grad kan samarbeide i Norden om menneskerettskrenkelser som rammer oss alle:

   Dette er hva han skriver:

   Detta önskade jag att ALLA mina politikervänner hittade till att läsa!

   Vi har mellan 200 och 300 Svenska barn som sitter fast i vårt grannland Norges fruktansvärda "child protective service". Många omhändertagna på helt felaktiga grunder av ett av världens mest repressiva system.

   Många av er tror att detta är överdrifter. Att Norge självklart måste ha en rättssäker hantering av de fall då barn far illa och omhändertas. Men ni vet inte vad jag känner till...

   Tar mig friheten att tagga in några här, med uppmaningen att följa vad som händer i vårt grannland Norge. Vill vi förbättra av vårat eget system för LVU, så finns det viktiga lärdomar att göra från vad som sker i vårt grannland nu. Bästa sättet är att följa Marius Reikerås, en orädd människorättsjurist som har min fulla respekt i sitt viktiga arbete.

   200-300 Svenska små medborgare, barn, sitter fast i Norge. Tre av dessa är Alexandra Fredriksson Hasselström s barn Sol, Tor och Karl. Vi kan inte överge dem! De förtjänar också få sina mänskliga rättigheter beaktade, och rätten till sitt biologiska ursprung!

   Ping Staffan Danielsson, Eva Solberg Hillevi Larsson Harald Ullman Isabella Iverus Erik Slottner.

   *

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. juli 2016: 

   Vått og omkring 13 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, et mildt vind-drag og 18 pluss-grader klokken 11.30. Spredt litt lette skyer og 21 frem mot klokken 13. Slørete og spredt lett skyet himmel med et mildt lett vind-drag utover eftermiddagen. 17 og 16 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt. Halv-mørkt med full måne lavt i sør-øst mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207633947101486

   Noe så ondskapsfullt og umenneskelig som å kidnappe barn og foreldre skal en måtte lete lenge efter i verdens-historien. Og når det skjer i politisk offentlig regi, da overgår det nærmest alt annet i ondskap og umenneskelighet.

   Det er ikke uten grunn at medvirkning i eller for slikt har meget høye strafferammer, både internasjonalt og nasjonalt.

   *

   Jan Björklund:
   Tyvärr är resultatet trauman som nog är på samma nivå som väldtäkt.

   Rune L. Hansen:
   Det er meget meget verre enn det, Jan Björklund. Meget verre på mangfoldige måter.

   Rune L. Hansen:
   Du er tydeligvis, uten å vite det, sterkt påvirket av den politiske kidnapper-mafiaen sin propaganda, bagatellisering og indoktrinering, Jan Björklund.
   Men dette sier jeg ikke for å bagatellisere voldtekt.

   Jan Björklund:
   Jag har länge undrat hur man ska beskriva det psykiska tillståndet hos de fäder jag möter, som på laglig väg förorar sina barn. Detta tror jag är en rimlig jämförelse.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken "laglig väg" er det du snakker om, Jan Björklund?
   Les hva jeg skriver både i posteringen og kommentaren over her.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/934222246687449/

   Snorre Draumås:
   I ange andre land får jeg høre: Slik inngripen i familiens rettigheter kunne aldri hendt i deres land. Jeg tolker det slik at det er totalitære marxister/ kulturtradikalere som står bak. I kommunismen hører barna til staten. Disse hjernevaskeropptrente raddisene, som bl.a har karet til seg kontrollen over utdanning av sosionomer, barnevernere, psykologi og historiefakult, får mange andre yrkesgrupper til å støtte udådene

   Rune L. Hansen:
   Ja, de har både valgt og opprettet fagforeninger og profesjoner for å kidnappe barn og foreldre. Og for å sverte, terrorisere, torturere, utplyndre og krenke medmennesker. Og har skreddersydd både ulovlige og manipulative lovbestemmelser, instanser og regler for de og sammen med de. Og har selv valgt og utplassert alle dommere, politi-sjefer og andre nøkkel-personer med nok manglende samvittighet til å adlyde virksomheten. Samtidig som de drifter denne kidnapper-mafiaen pøser de på med penger, propaganda, karriærer, falsk og hvitvasket dokumentasjon og makt i og for den - for å opprettholde og videreføre seg selv. Og for å nekte sivilbefolkningen tilgang til reell og lovlig lov og rett. Bare ulovlig, ensidig og motsatt lov og rett skal være gjeldende, er virksomhetens motto. Og selvfølgelig fortielse og forvrengning av alt og ethvert av menneskerettigheter og andre reelle lovlige lovbestemmelser gjeldende i og for Norge. Virksomheten er både uhyre smittsom, perverterende, grovt kriminell og forbrytelser mot menneskeheten, enkeltmennesket og sivilbefolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Jo bedre virksomheten blir avslørt og det blir protestert, dess mere vil de frykte en internasjonal og nasjonal makt og myndighet som vil komme til å straffeforfølge de!
   For å forhindre at dette skjer vil virksomheten stadig mere åpent og brutalt forurette sivilbefolkningen!
   Virksomhetens aktører og medspillere vil ikke komme til å gi seg frivillig! Tvert om!

   
---

---

   Marius Reikerås, 20.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153583472086875

   Kunngjøring.

   Til den det gjelder i Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen(DA)

   Det vises til vedlagte pressemelding av 18 juli 2016, hvor det blant annet heter:

   "Den Danske Dommerforening og Den norske Dommerforening, som arbeider for å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper nasjonalt og internasjonalt"

   Jeg vet at jeg snakker på vegne av ti-tusenvis av borgere i Norge, når jeg finner pressemeldingen svært støtende.

   Det er intet belegg for å hevde at norske dommere arbeider for å fremme meneskeretter i Norge eller internasjonalt.

   Snarere tvert om, finnes det tusenvis av individuelle vitnesbyrd på det motsatte ;

   at norske dommere bevisst motarbeider borgernes grunnleggende menneskerettigheter.

   Å gå i detalj på de enkelte menneskerettsbrudd som gjøres i norske domstoler, er i denne sammenheng en for omfattende øvelse.

   Det er å minne om at Norge er domfelt for brudd på menneskerettene nærmere 40 ganger av internasjonale tribunaler, at Norge har høstet massiv internasjonal kritikk for sine brudd på menneskerettene,og at Norge er degradert av FN til B-status.

   Det nedslående er at norske dommere, på en rekke ulike rettsområder,bevisst ignorerer de meneskerettsprinsipper som Norge er forpliktet til å følge.

   La meg ta tvangssalgs-og tvangfravikelsesprosseser, som ett av mange eksempler.

   Det å beslutte tvangssalg og tvangsfravikelse av privat eiendomer et så vidtgående inngrep mot den det gjelder,at det er et minimum at de som berøres skal ha krav på å få forholdsmessigheten av inngrepet vurdert gjennom muntlige forhandlinger.

   Dette er altså meneskerettsprinsipper som norske dommere ikke kan fravike.

   Likefullt gjennomføres slike tvangsalgs-og tvangsfravikelsesprosser,nesten uten unntak, uten at norske domstoler ivaretar disse grunnleggende prinsippene.

   En slik pressemelding er derfor støtende mot alle de som opplever å få sine rettigheter krenket i Norge.

   Den har ingen troverdighet, så lenge norske dommere fortsetter å forbryte seg mot menneskerettene.

   Oslo, 20.7.16

   Marius Reikerås

   Pressemeddelelse fra Den Danske Dommerforening og Den norske Dommerforening - Den Danske...
   http://dommerforeningen.dk/meddelelser/2016/pressemeddelelse-fra-den-danske-dommerforening-og-den-norske-dommerforening/
   Den Danske Dommerforenings hjemmeside
   dommerforeningen.dk|By Den Danske Dommerforening

   *

   Rune L. Hansen:
   Frekkheten og falskheten hos dagens norske dommere er grenseløs! De er ganske enkelt en politisk og offentlig mafia-virksomhet - av verste slags!

   Greta Solheim:
   Bra Marius, men hva med å sende kunngjøringen til f ex ABC nyhetene?

   Greta Solheim:
   I et leserinnlegg i Adressavisa i går hevdet en aktør i LO Stat, som var i lovutvalget for den nye tjenestemannsloven (som også omfatter dommere), at ”Tjenestemannsloven hensikt er å sikre landets innbyggere trygghet for at statsforvaltningen utfører sine oppgaver etter gjeldende lover, regler og beste skjønn, og av embets-og tjenestemenn med integritet og politisk uavhengighet. Enkelt forklart, skal loven hindre korrupsjon og og såkalte kompisfordeler”.

   Jarle Mjøen:
   I pressemeldingen står det noe om at regjeringa vil jobbe for rettsikkerhet, ytringsfrihet, demokrati. Det er nok en stund siden de gjorde det. Når har de tenkt å begynne med det igjen. Eller kan det forståes slik at de bare vil bry seg om land som Tyrkia osv, og ikke sitt eget land????

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   De begynner å miste taket ser jeg..... Fint Danskene stilte opp som "valium"..... Jeg merket meg at svenskene ikke var med...
   Ja, ja interessante tider.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. juli 2016: 

   Omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, solen i øst, en mild vind og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 08. Litt senere lett overskyet med 20 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Antydninger til yr, grålig og 17 pluss-grader klokken 21.30. Dunkelt, halv-mørkt, noe yr og 16 klokken 23 og senere og nokså mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. juli 2016: 

   Mørkt, vått, lett yr og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Disig, vått og yr tidlig morgen, med oppmot 18 pluss-grader frem mot klokken 11 og 12. Overskyet og omkring 16 og 17 pluss-grader det meste av dagen. Nokså mørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207653215343180

   Er det politikerne som bestemmer over menneskene i Norge?

   Eller er det kanskje dommerne, politiet eller andre? Og hvem er det som bestemmer lov-paragrafene som er og må være lovlige, lett forståelige, utvetydige og helt nødvendige for å kunne være lovlige og rettferdige? Er det politikerne, dommerne, politiet eller andre?

   Eller er det og skal det være, uten unnlatelser, lov-paragrafene selv - som altså må være lovlige, lett forståelige, utvetydige og helt nødvendige for å kunne være lovlige og rettferdige?

   Det går ikke bra i et samfunn hvor mennesker, hvem de enn er, bestemmer over andre eller hverandre. Det kan gå fryktelig galt og er og skal være ulovlig og straffbart! Og er altså kriminalitet.

   Det er lov-paragrafene, alle og enhver inkludert, som altså må være lovlige, lett forståelige, utvetydige og helt nødvendige for å kunne være lovlige og rettferdige, som skal bestemme over menneskene, samfunnet og verden! Et godt eksempel på slike, er menneskerettighetene, enhver og alle i sin helhet, uten unnlatelser.

   Og bare når og om det skjer, kan og skal mennesker bestemme, ikke over andre eller hverandre, men for andre og hverandre!

   Det er altså ikke hverken politikere, dommere, politi eller andre eller deres avgjørelser, hvem de enn er, som skal bestemme over et eller flere medmennesker, samfunnet eller verden! Det er og skal være ulovlig og straffbart!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1214853531898652/

   Svein Harald Endresen:
   hmmmmm..............

   Per Kristian:
   politikere og statsansatte har ikke forstått hvem de jobber for.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153588963666875

   Great news from Estonia and Anastassia Raja:

   This is exactly what is going on in Estonia. Norway funds "kindly" presented our social ministry 25 million euro for the last two years, so that we would create same "secure" child protective system as Norway has! And our politicians keep screaming in joy how well our kids are protected (they just forget to mention that they are protected from their own loving parents and from nothing else). And Norwegian funds sponsor tens or Psychological Centers for kids around the country where they do nothing else but putting children on antidepressants. It is so sad, I have no words. Gladly, because of the noise our movement been doing, a lot of people started to understand what is happening. Two years ago when we started, probably 90% of people thought we were just mad, inadequate. But now it`s the way around: usually 90% of commentaries in media are in our side. We need to keep working.

   *

   Rune Fardal:
   Må være et sted vi kan få oversikten over disse betalinger til andre lands barnevernsystem?

   Raymond Skorstad:
   Lithuania får også millioner.

   Janni T Christiansen:
   Repræsentanter fra den danske regering og flere børneinterresseorganisationer har flere gange været til kongres i Norge , for at lære af det norske barneværn om hvordan man takler børnesager. De danske myndigheder og politikers seneste tiltag er tvangsadoptioner af børn der er fjernet fra forælderne. Det er ganske almindelig sagsbehandlere på kommunerne der skal afgøre om børnene skal /kan adopteres væk med tvang.

   Trine Ødemotland:
   Betaler Norge andre lande for at indføre det norske system på børneområdet????

   Sigbjorn Aase:
   Ingenting overaske

   Trine Ødemotland:
   Sigbjorn Aase Nej, desværre ikke... Men for fanden mand - det er sindsygt! Hvad skulle Norge få ud af, at børn i andre lande mishandles?

   Sigbjorn Aase:
   For å legitimere det de selv gjør. Kan ikke være andre grunner.

   Sigbjorn Aase:
   Altså å dekke seg selv

   Scott Johansen:
   Norge sponser til og med et nieskliknende og totalitært barnevern i Chile...alle land som har innbyggere som har emigrert til Norge får flere hundre millioner for å lage en "norsk modell"...

   Trine Ødemotland:
   Scott Johansen Men hvad er grunden herfor?

   Scott Johansen:
   Det er god gammeldags imperialisme hvor man i stedet for å kolomialisere andre land heller eksporterer en ideologi Trine. Alt dette støttes av EU byråkrater da stater og land har penger som kan brukes på en kunstig offentlig sysselsetting. Alt for å sikre befolkningskontroll og penger i omløp.

   Raymond Skorstad:
   JA.

   Sigbjorn Aase:
   Da vet vi veldig mye

   Trine Ødemotland:
   Janni T Christiansen Tror du Danmark har modtaget penge?

   Janni T Christiansen:
   JA , helt klart, det ville ikke overraske hvis det var sådan gør, det er da lidt for åbenlyst efter ovenstående afsløringer -

   Gs Allan:
   http://eeagrants.org/Where-we-work/Lithuania
   Lithuania - EEA Grants
   Lithuania Iceland, Liechtenstein, Norway and the EU have signed the agreements on the EEA and Norway…
   eeagrants.org

   Benthe Stensgaard:
   17.06.2010: "The Norwegian Ambassador in Estonia, Stein Vegard Hagen said at the opening ceremony that the idea of SOS Children's Villages is very well known in the world. "The Norwegian state has supported the Põltsamaa project and I am 100% sure that Norwegian people are supporting this, too," said the ambassador, reminding that SOS Children's Village Keila was opened by Princess Märtha Louise from Norway in 1995.

   The new project in Põltsamaa was financed with funds from the European Union, SOS Children's Villages Norway, SOS Children's Villages Sweden and SOS Children's Villages Denmark."

   http://www.sos-childrensvillages.org/publications/news/estonia-opens-integrated-village

   http://www.sos-lastekyla.ee/en/what-do-we-do/childrens-villages/keila-sos-children-s-village/

   https://www.facebook.com/SOSlastekyla/?hc_location=ufi

   Norway-Estonia relations:
   http://www.vm.ee/en/countries/norway?display=relations

   SOS Children’s Villages - Estonia:
   http://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/europe/estonia
   Estonia opens new family houses
   sos-childrensvillages.org

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge har altså offentlig ansatte politikere som er villige til mere eller mindre skjult å betale uendelig mange penger til diktatorer og terror regimer rundt omkring i verden, for mere eller mindre skjult å få støtte og gjensidig respekt tilbake. Samtidig som nettverket av politisk offentlig organisert kriminalitet utbygges og brer seg i verden. Det er en hjelp til selv-hjelp for de, som ikke koster de noenting, hvor meget ressurser og penger de enn bruker. (Det er sivilbefolkningen som betaler, utplyndres og straffes.) Men ikke bare terror regimer kan brukes. Ethvert land som har mennesker lystne på penger, karriærer eller makt. Ethvert land kan bygges opp til å bli et terror regime. Og jo flere dess bedre for politisk offentlig mafia-virksomhet, hvordan den enn arter seg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.07. 2016 added 6 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153588742611875

   Norge sett fra Baltikum. Eller var det "little Norway"?

   Etter en lang dag, der jeg har gått slalåm gjennom Statoil, Gjensidige, RIMI, Narvesen, REMA, DnB, og sikkert mange andre kjente norske navn, er det godt å la tankene fly litt på kvelden.

   Nå trodde du sikkert at jeg befant meg i Norge, men neida.

   Jeg befinner meg i Riga, i det såkalte øst-Europa.

   Jeg liker meg her. Her er det trygt, og langt unna alle verdens terrorfarer.

   Men, her har utvilsomt også den norske kapitalismen gjort sitt inntog, og av det mitt egenkomponerte navn, "little Norway".

   Ja, selv et eget norsk "fundingskontor", passerte jeg tilfeldigvis i dag, se bildet under.

   Jeg er her i anledning å snakke med politikere om norske menneskerettsbrudd.

   Men, det er lettere sagt enn gjort.

   Det er nemlig ikke så lett å snakke om dette, så lenge Norge bevilger store summer til de baltiske land.

   Ja, tro det eller ei, men møtet mitt i dag med en fremtredene latvisk politiker måtte foregå i det skjulte, fordi det visstnok skal versere rykter i de baltiske land om at jeg er en spion for Putin.

   Ja, du hørte rett.

   Men, slapp helt av. Jeg er forstatt bare Marius Reikerås som er opptatt av at Norge skal respektere menneskerettene overfor sine egne borgere:)

   Uansett. Det er bekymringsfullt at den norske stat har så mye penger, at den direkte kan påvirke andre lands holdninger gjennom pengesekken.

   Og slik kanaliseres kampen for rettferdigheten gjennom slusene:

   Det er makta som rår, og når den offentlige norske pengesekken er grenseløs, er det vanskelig for den lille mann og kvinne å stille opp mot stor-kapitalismen.

   Og da slår det meg enda en tanke, nå som jeg befinner meg i øst.

   Norge var, i kjent stil, kjapt ute med å fordømme russerne etter at det ble rapportert om omfattende russisk doping under OL i Sotsji.

   Greit nok, men det foreligger ingen domfellelse på at så er tilfelle.

   Det gjør det derimot i saken til Martin Johnsrud Sundby, der iderettens vodlgiftsnenmd (CAS) konkluderte med at han hadde brutt regelverket ved å ikke søke fritak for en type astmamedisin.

   Mulig det var en bagatell (jeg støtter selv Sundby), men så var det det med den norske dobbeltmoralismen da.

   Den polske langrennsløperen, Justina Kowalczyk påpekte i en avisartikkel for kort tid siden, at Norge dreper langrennssporten med sine økonomisk overlegne muskler.

   Hun mener, med rette, at Norge er uangripelige med sine ressurser.

   Som hun uttalte :

   – Det gjelder utstyr, medisinsk apparat og enorme pengesummer. Nordmenn elsker langrenn mest i verden, men samtidig dreper de grenen. For et paradoks. Det går ikke an å konkurrere lengre på deres nivå. Ingen har så mye penger, og ingen klarer å støtte hver løper individuelt på en så kompleks måte, skriver Kowalczyk.

   Og hun har da et poeng:?

   Hvordan kan man konkurrere på like vilkår, når støtteapparatet til Norge er 100 ganger så stort som det til Polen, eller andre land for den saks skyld?

   Og slik er det her i Baltikum også.

   Norge pøser inn penger, men den konsekvens at selv toppolitikere er redde for å kritisere Norges menneskerettsbrudd, av frykt for at pengesekken snøres igjen.

   Vel, i Grunnlovens er det visstnok noe som heter likhet for loven, men det forblir bare tomme ord.

   Og i det økonomiske dopingspillet, er Norge en suveren aktør med sin gedigne pengesekk.


   norway-grants.jpg

   Marius Reikerås's photo.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153588742571875&set=pcb.10153588742611875&type=3&theater

   *

   Anne Grethe Gaaserud:
   Derfor har de også råd til å kjøpe den "forskingen" de trenger for å kunne "bevise" at f.eks amalgam/kvikksølv ikke skader befolkningen!! Eller at oppdrettsfisk er sunt!! Eller sette opp grenseverdiene på alskens giftstoffer slik at de kan gjemme seg bak lovlige verdier!! F... meg så uetisk hele systemet at man finner ikke ord!

   Cecilia Anderson:
   Det som er bekymringsfullt er at Norsk korrupsjon er aktiv i internasjonal politisk arena og at falske anklager må produseres av frykt for at enkelt individet skal få gehør for sannheten ; stå på Marius og ikke gi deg - høyt verdsatt og trur på deg uansett hvor mange snubletråder du møter på veien ..
   ! <3

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Dette bør være KRUTT som sprenger KORRUPSJONEN i fillebiter......? Eller bryr vi oss fortsatt ikke?

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Folk er så redde for sin egen ræv, ingen kunne bry seg medmindre det treffer dem selv, selv familien holder med staten folk er for velopdragen efter norsk skole

   Ken Joar Olsen:
   Veldig bra Skrevet Marius Reikerås og får meg til å tenke på det brevet Tomáš Zdechovský Skrev til regjeringen, og fortalte at de kunne holde deres penge støtte og barnevern i Norge...
   Very nicely written Marius Reikerås and makes me think of that letter Tomáš Zdechovský Wrote to the government and told they could keep their monetary support and child welfare in Norway...

   May Brith Harestad Hollos:
   BREAKING NEWS: Hungary Orders The Rothschild Banks To Leave The Country!!!
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208770655615189&set=p.10208770655615189&type=3&theater
   May Brith Harestad Hollos's photo.

   Anastassia Raja:
   This is exactly what is going on in Estonia. Norway funds "kindly" presented our social ministry 25 million euro for the last two years, so that we would create same "secure" child protective system as Norway has! And our politicians keep screaming in joy how well our kids are protected (they just forget to mention that they are protected from their own loving parents and from nothing else). And Norwegian funds sponsor tens or Psychological Centers for kids around the country where they do nothing else but putting children on antidepressants. It is so sad, I have no words. Gladly, because of the noise our movement been doing, a lot of people started to understand what is happening. Two years ago when we started, probably 90% of people thought we were just mad, inadequate. But now it`s the way around: usually 90% of commentaries in media are in our side. We need to keep working.

   Marius Reikerås:
   Awesome :))

   Bente Vik:
   Unbelivebel.... :(

   Monicha Nyhuus Aas:
   dette var helt nytt for meg.... og da tilhører nok jeg en del av majoriteten av folk vil jeg tro.... har aldri hørt noe menneske snakke om dette, i alle fall....

   Anne Marit Myhre:
   Penger og makt jeg blir kvalm ! ikke rart det blir krig i verden .
   Jeg lurer på hvordan det har seg at det er så mange som ikke bryr seg ? tror dem at dem har kommet til verden med garanti !
   Husk sammen er vi sterke .

   Brit Jensen:
   De skal vel prøve å få stoppet deg en gang til.. Men å kalle deg spion , Kan de da arrestere deg.. Slik som Treholdtsaken og andre saker.. Stå på Marius..

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. juli 2016: 

   Nokså lyst, full måne i sør og ned til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe lett skyet og slørete utover formiddagen og eftermiddagen, med opp til mere enn 20 pluss-grader efter hvert. Jeg plukker og spiser rips, søtmispel, solbær og bringebær. Årets her første modne plommer også. Iøvrig bare kontor-arbeide inne, som "vanlig" her under disse fortsatt uvanlige forhold. 16 pluss-grader og dottete skyer klokken 21 og 22. Dunkelt og 14 klokken 23. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. juli 2016:

   Mørkt og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Sol fra hvitlig himmel med noe blålig utover formiddagen, med 19 pluss-grader klokken 11. Tildels blåligere himmel og mere enn 20 pluss-grader omkring 12-tiden. Slørete himmel og 19 pluss-grader klokken 18.30. Halv-mørkt og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207665828418499

   Menneskeretts-konvensjonenes prinsipper, er meget viktige og nødvendige for oss alle og enhver!

   Et megetsigende uttrykk for dette er
lovbestemt i Barnekonvensjonens Art 42:
 
"Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   
Det altså er og skal det være en sentral oppgave og forpliktelse for den politiske og offentlige forvaltningen i og for enhver konvensjons-stat å gjøre menneskerettighetenes prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent for både voksne og barn!

   
Kan noe som helst sies å være en viktigere lovbestemmelse? Men likså viktig er hva som er lovbestemt blandt annet i Menneskerettserklæringen, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Dette er altså sentrale og viktige forpliktelser som ikke bare alle og enhver ansatt i den offentlige forvaltningen har, men som også er sentrale og viktige forpliktelser for alle og enhver utenfor den offentlige forvaltningen! Og som det hverken er lovlig eller skal være mulig å fortolke seg bort vekk fra, eller å unnlate seg bort vekk fra! Dessuten så foreldes ikke menneskeretts-forbrytelser.

   Dette til tross er det mange blandt oss som enda ikke vet hva som er menneskeretts-konvensjonenes prinsipper, forpliktelser og lovbestemmelser! Den politiske og offentlige forvaltningen i Norge og flere andre land har fullstendig sviktet i så måte! Med livs-ødeleggende og katastrofale konsekvenser for veldig mange mennesker og for sivilbefolkninger og verden!

   Dette til tross for menneskeretts-konvensjonenes meget viktige status som lex superior - altså som over-ordnet lov, som skal gjelde over og foran alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, dommer og regler! Unnlatelser i forhold til dette er ofte både politisk organisert kriminalitet, tortur, terror, ulovlige retts-prosesser og meget annet forskjellig av ulovlig og straffbar kriminalitet i regi eller medvirkning av politikere, dommere og andre offentlig ansatte! Av forskjellig type og i forskjellig grad i forskjellige land.

   Vi trenger og må ha, med andre ord, både kompetente straffeforfølgelser og kompetent folkeopplysning!

   Menneskeretts-bestemmelsene, som enhver og alle for enhver og alle skal være umistelige og uavhendelige, er forholdsvis enkle og lette å forstå. Og er det altså heller ikke lovlig å fortolke seg bort vekk fra. Men prinsippene i menneskeretts-bestemmelsene er ikke alle likså lett synlige for alle og enhver. Noen kan være lettere synlig for noen mennesker enn for andre mennesker som kan være mere uopplyste i forhold til det å lese og forståelsen. Typisk lett synlige er "likhet for loven", "uskyldig inntil det motsatte er bevist", "ikke å diskriminere", etc. Samtidig er det et faktum at bakenfor enhver tilsynelatende ubetydelig menneskeretts-forbrytelse kan det skjule seg meget langt verre menneskeretts-forbrytelser. Menneskeretts-forbrytelser som blir begått for å skjule eller begå andre menneskeretts-forbrytelser. Menneskeretts-forbrytelser skal altså uansett hverken bli begått eller bli neglisjert.

   To av de viktigste menneskeretts-prinsippene er så altfor lett synlige for visse mennesker! De er egentlig også selvfølgeligheter. De enten "ser ikke skogen for bare trær" (vice versa), eller ønske-tenker at det er eller skal være annerledes enn det egentlig er lovbestemt. Grunnen eller motivene kan være forskjellige - og konsekvensene kan i forskjellig grad være eller bli kriminelle.

   Det ene av de to særdeles viktige menneskeretts-prinsippene er nødvendighets-prinsippet (som på norsk også tilsvarer nødverge-prinsippet). Ethvert inngrep eller enhver forstyrrelse som reelt eller muligvis medvirker i å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker må for å være eller kunne bli lovlige være nødvendige. Ordet nødvendig har altså en konkret og prinsippiell og relevant og viktig betydning. Blandt annet at inngrepet eller forstyrrelsen må være nødvendig i et demokratisk samfunn. Altså helt nødvendig i forhold til visse andre konkrete forhold.

   Dermed kommer vi til det andre av de to særdeles viktige menneskeretts-prinsipper, nemlig forholdsmessighet-prinsippet (proposjonalitets-prinsippet). Kort sagt så betyr det at for å være lovlig at ingen inngrep eller forstyrrelser skal være uforholdsmessige eller uharmoniske eller krenke noen mere enn helt nødvendig. Forholdsmessighets-prinsippet og nødvendighets-prinsippet er altså både en slags "søsken" og selvfølgeligheter.

   Det samme er også et tredje særdeles viktig menneskeretts-prinsipp, som også er helt nødvendig. Og det er begrunnelses-prinsippet. Altså at en krenkelse, et inngrep eller en forstyrrelse, for å kunne være lovlig, også må være solid nok, sant nok og godt nok begrunnet og godt og solid nok i forhold til alt og ethvert av både nutidige og fremtidige argumenter og fakta.

   Dermed har jeg her kortfattet redegjort for tre meget meget viktige og sentrale menneskeretts-prinsipper.

   
Jeg gjentar her mot slutten fra Barnekonvensjonens Art 42 - den samme nødvendighet:
 
"Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   "Alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Dette er også meget viktig for både moral, anstendighet, rettferdighet, politikk og lov og rett - og meget mere!

   Faktisk så er det også blandt annet slik, at også enhver politiker, dommer eller annen offentlig ansatt eller andre mennesker i ethvert forhold som tenkes kan å kunne medvirke i å krenke et eller flere medmennesker, må lære seg å forstå disse over-ordnede prinsipper og selvfølgeligheter. Mest av alt for ikke å være eller bli kriminelle! Eller for å angre og be om tilgivelse og straff for sin medvirkning i allerede gjorte forbrytelser!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153592549516875

   Alf Reuss Kollsete beskriver det godt, når hans sier at norske dommere ser på seg selv som nåtidens ufeilbarlige yppersteprester.

   Monicha Nyhuus Aas følger like treffende opp, med å si at et kuet folk ikke etterspør kvalitet.

   Og her liggende mye av prolemet, slik jeg ser det.

   Vi har latt dommerne, gjennom generasjoner, få herje fritt med folk fordi ingen kontrollerer deres gjerninger.

   Av det har norske dommere utviklet en arroganse, som savner sidestykke i det norske samfunn.

   Og vi andre har stått med lua i hånda, som passive tilskuere.

   Fritz Moen saken, er et av de verste justismord i Europas nyere historie begått mot et enkeltmenneske.

   En av de som begikk dette grufulle justismordet mot Fritz Moen, er lagmann i Hålogaland, Dag Nafstad.

   Han var så arrogant da han nektet Moen å gjenåpne saken, at Moen aldri fikk oppleve frifinnelsen mens han var i live.

   Hadde dette skjedd i et annet land,ville neppe Dag Nafstad fått lov å dømme igjen.

   Men her, i annerledeslandet Norge, fikk det selvsagt ingen konsekvenser for han.

   Han sitter fortsatt som lagmann i Hålogaland, og utviser forsatt en arroganse overfor andre medmennesker som knapt er til å fatte.

   Vi er nødt til komme denne dommerarrogansen til livs.

   Mennesker med så mye makt som dommere, kan ikke konsekvensløst få sjalte og valte med våre liv.

   Dag Nafstad er i så måte et lysende eksempel på hvordan en dommer IKKE skal være.

   *

   Rune Fardal:
   Har sagt det før, sier det igjen: på tide å jakte ned de råtne individer og slutte synes synd på dem når det får personlige konsekvenser for dem.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Bra skrevet. Ja, dette skal vi ikke TOLERERE. Fritz Moen saken er en skamplett av dimensjoner

   Liber A Tor:
   Mene som jeg har fått med meg iforhold til norsk lov er den nyere utgave av katolsk canon law. Så att de oppfører seg som yppersteprester er en historisk kontinuitet helvete heller de går jo i de samme svarte kapper som yppersteprestene da og som nå. Det er da bevist gjennom bøker og dokumentarer att dette oppsettet er av planetarisk saturn dyrkelse esoterisk. Dommere er ikke noe annet i dag en prester i går og systemet har ikke fått en annen mening i dag en det hadde i går.merkelappen går aldri ut av dato fortsatt penger å tjene på det.

   Greta Solheim:
   Om man ikke snart handler og dermed mannssterk tropper opp foran Storting og regjering og påberoper endringer, kan det jo hende dommere påberoper at som følge av passivitet over tid anses forholdene akseptert.

   Marius Reikerås:
   Enig Greta

   Anne Sunde:
   Norske dommere kunne jeg sagt en hel del om ja..... er ikke imponert for å si det mildt

   Sigbjorn Aase:
   Vi har nok hart det for godt inntil du møter makt personer. Da befinner man seg i den verden du beskriver. De aller fleste vet ikke om dette.

   Robert Steffensen:
   Internasjonale rettsorgan eller FN, EU eller lignende må fatte vedtak for at dommere pålegges plikt til å redegjøre for sine holdepunkter, standpunkter som grunn for sin domsavsigelse. Et nytt regelverk må bygges opp rundt dette forholdet. -- Partiet Folkets Rettigheter.

   Scott Johansen:
   Et Arbeiderparti som ved bruk av oljepenger og en omfattende propaganda har tilranet seg all makt i offentlig sektor. En offentlig sektor som er lojal til makteliten i Ap da det gavner dem selv og sikrer deres posisjon. Det er på høy tid at det konforme norske folk informeres om tingenes virkelige tilstand slik at de kam tvinge frem endringer før det er for seint...

   Monicha Nyhuus Aas:
   Man gjorde jo et forsøk på nettopp dette gjennom dommerforsikringssaken, og denne staten løste denne "krisen" parlamentarisk ved å dytte inn en regjeringsadvokat som part for staten... vi "folket" krevde også å være part.... resultatet av dette var at HR fikk lov til å sitte å frikjenner seg selv... de satte både lovgivende makt som er storting og folket som eier loven til side...  nok en episode av arroganse i maktfordelingen, som sa: dere folket kan holde kjeft, å forholde dere til vår , les domstolenes" måte å utøve makt på.... lover og regler skal følges av folket.... ikke oss, domstolene! Vi gjør det som passer oss best, og det er å frifinne oss selv.....

   Jarle Mjøen:
   Er det ikke mulig å forlange at Nafstad stilles for retten og må sone sin fortjente straff? Det synes helt opplagt han har utført straffbare handlinger I Fritz Moen saken. ALLE som skal I retten med han som dommer må ikke godta han som dommer! Kan det være en start? Han er etter min mening rett og slett farlig for andre, som dommer.

   Rune L. Hansen:
   De andre dagens norske dommere er ikke stort bedre. De fleste av de - kanskje alle? - har ulovlig og straffbart i mangfold ødelagt svært så mange liv. Hadde de ikke gjort det så hadde de neppe blitt dommere med politisk makt over sivilbefolkningen. Som aldri enda noensinne har blitt straffet for sine forbrytelser! Stort galere kan ikke noe som helst bli!

   Jarle Mjøen:
   Det du sier må bety at det er sammenheng mellom dommere og politikere. Dette hevder jo justisministeren ikke er tilfelle. Rot?

   Rune L. Hansen:
   Du tror vel ikke at det er tilfeldig at de støtter og verner hverandre, Jarle Mjøen?! Og at ingen av de noensinne har straffeforfulgt hverandre! Og at det er den samme politiske nepotismen som både oppdrar og utnevner dommerne! Og at de er fullstendig enige om å begå de samme slags grove forbrytelser mot enkeltmennesker og sivilbefolkningen! Og hvor grove enn deres forbrytelser er, så forholder de seg tause, unnlatende, samtykkende og bortforklarende! Og at de for seg selv og sine medsammensvorne opprettholder og viderefører et adelskap som tror seg selv ikke bare å være hevet over reell lov og rett, men som tror seg selv fritt frem å erstatte reell lov og rett med seg selv!

   Jarle Mjøen:
   Ja, dessverre ser det ut til at du har 100% rett i det du skriver, Rune.

   Rune L. Hansen:
   : (

   Alf Reuss Kollsete Monicha:
  , er ikke den saken klaget inn for EMD?

   Monicha Nyhuus Aas:
   jo, men tror ikke det har vært annen bevegelse i den, en at den fikk et saksnummer.... Marius Reikerås vet kanskje mer om det, en hva jeg vet....

   Heidi Turid Dammann:
   Dommerne er som de siste "hellige kuer". Folk vet ikke at det ikke finnes noe uavhengig klageorgan hvor en kan klage inn dommere.
   Det i tillegg til at det ikke brukes verken stenografer eller gjøres opptak under rettssakene gir dommerne enorm makt til å dømme mye etter eget forgodtbefinnende. Dette må vi få belyst og gjort noe med.

   May Brith Harestad Hollos:
   Hvilken troverdighet forventer etaten å ha dersom de utad framstår som medlemmer av hemmelige gutteklubber. Det samme er aktuelt når det gjelder dommere i tingretten i samme by som politiet som utarbeider siktelsen befinner seg. Overtid skapes vennskap og framstår utad som et team i stedet for å bli oppfattet som to instanser uten tilknytning til hverandre. Dommere burde hentes fra andre deler av landet enn der det aktuelle politikammer har sin adresse. -
   
   http://www.dagbladet.no/2013/05/19/nyheter/frimureri/politi/kameraderi/27238073/
   - Uholdbart å være frimurer og politi
   Arne Johannessen - politiets øverste tillitsmann - mener det er uforenelig å være frimurer og jobbe i politiet eller…
   dagbladet.no

   Ove Onkli:
   Jeg forstår ikke hvordan dommer har blitt en fast stilling, oh et yrke for livet..!
   Før krigen så ble en valgt til å være dommer, da for en periode på 3. år.
   Slik det er nu, så har vi enevelde domstol der alt fra forliksrådet, fylkesmannen og fogden dømmer i hytt og gevær med tvangssalg......!

   May Brith Harestad Hollos:
   Vi godtar for mye, og blir stoppet om vi demonstrerer .

   sword-of-justice.jpg
   May Brith Harestad Hollos's photo.

   Ove Onkli:
   Man må protestere på menneskerettighetsforbrytelser og domstoler uten domstolsmyndighet, som ivaretar sin egen grådighet med skreddersydd lov.....!

   Liber A Tor:
   Google: the end of all evil.. pdf

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke, at dommerne alltid er ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer.

   Liber A Tor:
   Ja i kartellet.

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. juli 2016: 

   Mørkt og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 og 04 i natt. Overskyet og 18 pluss-grader frem mot klokken 10. Overskyet tildels med noe yr fra omkring 14-tiden, med 19 pluss-grader klokken 18. Jeg har vært rundt omkring her ute og plukket og spist bringebær i dag, pluss tidlig modne små, gode plommer fra et tre. En av de tidligste hageblåbær-buskene har også begynt å få modne bær. Her modner det stadig mere forskjellige bær og frukt nu fremover. Jeg spiser, steller og konserverer så mye jeg prioriterer meg tid til og har mulighet for. Overskyet, vått og 16 pluss-grader klokken 21. Tildels noe yr og 15 pluss-grader videre utover kvelden. Mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. juli 2016: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius og vått, regn og yr her ute i natt. Halvt overskyet (den østlige halvdel), vått og 15 pluss-grader klokken 11. Grålig og hvitlig overskyet, regn og yr og 17 fra omkring 13.30-tiden. Tildels skiftende og uten nedbør videre og utover kvelden, med noe yr og 13 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207684009393012

   Hvorfor forbryter dagens norske dommerstand seg mot mange av menneskerettighetene og menneskerettighetenes prinsipper? Det gjelder omtrent alle omtrent alltid. Og hvorfor mot EMD sine prinsippielle dommer og forklaringer rettet mot både Norge og andre land?

   Hvorfor? Er hensikten bevisst kriminell, eller skyldes det manglende evne eller interesse for å lese? Er de for dumme, hovmodige, indoktrinerte og uten evner? Disse som egentlig skal være de fremste til å rette seg efter menneskerettighetene og EMD sine bestemmelser, prinsipper og forklaringer.

   Hva enn forklaringen på hvorfor er, så forplanter de sine forbrytelser videre inn i både den offentlige forvaltningen og i sivilbefolkningen. Hvor manglende interesse eller evner til å kunne lese og forstå menneskerettighetene og EMD sine bestemmelser, prinsipper og forklaringer erstattes med medskyldig tiltro til kriminelle dommere?

   Hva enn forklaringen på hvorfor er, så kan vi ikke fortsette med å ha det slik. Og er løsningen ingen annen enn at deres forbrytelser erkjennes og kompetent straffeforfølges, samtidig med at de avsettes og samtidig med at de forurettede i sivilbefolkningen, kategori for kategori, umiddelbart frigjøres og tilkjennes optimal gjenopprettelse og erstatning. Vi må ha kompetent internasjonal hjelp til og for dette, med nye dommere som er villige til kompetent å bli stilt til ansvar for sine handlinger og unnlatelser. Og vi må også ha nødvendige og solide remedier og instanser for at dette vårt og verdens helt nødvendige krav kompetent skal bli innfridd.

   Og selvfølgelig ingenting mindre! Og det haster!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153796033403785/

   Effe Bense:
   Indoctrinated and stupid definitely. Incompetent for sure. Probably very low IQ in those jobs or a total lack of empathy. The citizens passivity helps them a lot.

   Mirza Ramic:
   Korrupsjon og kriminalitet er store tilhengere av menneskerettigheter i land som Norge og Sverige hvor barns liv betaler for sovende borgere.

   Mirza Ramic:
   Dommerne er ansatte i staten og ikke borgere, hvis regjeringen er korrupt og de korrupte dommere

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1186248351448678/

   Anne Ødegård:
   De på toppen har en agennda. Dessverre er det ikke plass til menneskerettigheter i vårt kommende facist-styre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153596519821875

   Jeg har sagt det før, og sier det igjen.

   I nordsjødykkersaken var det ikke slik at tingretten, lagmannsretten og Høyesterett "bommet" på menneskettsjussen. (Dykkerne vant i Menneskerettsdomstolen I Strasbourg).

   Nei, det var heller slik at det norske rettssystem var programmert til å frifinne staten. Uansett hva slags argumenter dykkerne la frem.

   Det er alle fall min klare overbevisning.

   Anders Kleppe skriver i forlengelsen av dette, følgende som er svært viktig å ta opp:

   "Så vi kan rett og slett konkludere ganske overbevisende og bastant at rettssystemet i Norge overhodet ikke fungerer etter hensikten og etter lovens bokstav. Jeg er ikke overrasket.

   Neste spørsmål:

   Hvordan i svarteste granskauen klarer vi å få den norske befolkningen til å innse at dette gjelder i langt flere saker enn i nordsjødykkersakene?

   Det gjelder faktisk alle saker, og Høyesterett innrømmer stadig vekk at de ikke har litt koll på hva som er lovens bokstav i dag og hva som er lovens bokstav i morgen. De bruker en vår finger som målemetode har jeg fått forståelsen av. Og den våte fingeren dreies alltid slik at staten vinner og uskyldige lider.

   Hvordan får vi formidlet dette budskapet til politikere og befolkningen? For det er disse to gruppenes holdninger (og tillitt som ikke er fortjent) til rettssystemet som opprettholder urettferdigheten."

   *

   Luc Joy:
   Også USA har støre problemer som gå ud over alle sammen.
   https://www.youtube.com/watch?v=W9pwm_ehzBg&list=PL1Xg_yMO6sgiSHYx8ZIhLaDsqhawYnTBm&index=6
   END TIMES PROPHECY IS REAL - EVIL IS AT THE GATE
   youtube.com

   Alexander Kielland:
   Du kan også overføre dette prinsippet til millardkonserner mot små selskaper som blir slukt og spist levende Pga. Mangel på kapital , dommere mangler innsikt på hvordan en normal arbeidsdag ser ut og blir dessverre litt for glad i flotte advokat prosedyrer som har null med virkelighetens verden å gjøre, de sitter der i sine kapper og glemmer hvordan de på gulvet har det, samt det hjelper ikke heller å vite at ofte så er jo dommere på fornavn med etablerte kamerater og har nesten etablert vennskap før saken til den svakere part begynner, THE SHOW er er spill for galleriet , timene nytes da jo juss/dommere / advokater har godt betalt per time og den stakkars svake part har egentlig liten sjanse da saken er avgjort på forhånd, er vel kun de mest alvorlige straffesakene som får et snev av korrekt bedømming , i sivile økonomiske saker vil nesten alltid Goliat vinne Pga. At dommerstanden IKke holder MÅL, har evne til å dømme subjektivt og/eller ikke er påvirket av at han/hund venn står inne på parketten og prosederer= dommeren vet jo at det vanker god vin etter saken +++ og alt er juks og bedrag!!! God sommer!!!

   Ove Martin Kolnes:
   Her har du gode poenger Reikerås. Dette er også mitt inntrykk. Det finnes ikke prinsipper lenger, ingen faste holdepunkter og ingen forutsigbarhet. Domstolene er fullstendig ubrukelige i sivile saker. Nordsjødykkersaken er interessant for meg fordi regjeringsadvokaten innfor den nasjonale domstolsbehandling der er dommeren som gjorde flere "uheldige" saksbehandlingsfeil i vår sak mot Statoil. Han er statens og oljeindustriens mann. Sikkert en fin fyr i utgangspunktet.

   Alexander Kielland:
   Det MÅ friskt blod inn som læres opp tidlig til å forstå uavhengighet!!! Det vil si null fordel stat, kommune eller penger!!! Kun juss og uavhengig tenking!!!! Få saker på bordet som viser saklighet og konkret riktig måte å leve på i samfunnet vårt ikke PISS og bedrag!!!

   Ove Martin Kolnes:
   Ja, enig her. Innfor norske domstoler får man "stordriftsfordeler" som igjen går ut over den svake part. Dette viser seg gang på gang. Store aktører benytter også domstolene som sin "lille bakgård" til å trenere sakene istedenfor forlikssamtaler for å signalisere at det skal ikke være enkelt for den svake part å måtte gå til søksmål. Forsikringsbransjen er typisk her. Jeg savner domstoler som smekker store aktører på fingrene i saker som åpenbart skulle vært forlikt for lenge siden.

   Ove Martin Kolnes:
   Saken vi hadde mot Statoil er et typisk eksempel. Alle var etterhvert enig i at Statoil hadde satt frem korrupsjonsbeskyldninger og bekreftet disse i media. Under forlikssamtalene hadde vi utarbeidet et utkast til en uttalelse som Statoil skulle komme med som tilsa at beskyldningene om korrupsjon var grunnløse som da skulle ut i media. Problemet var at vi hadde store advokatutgifter som vi mente at Statoil da skulle dekke. Statoil på sin side nektet dette og begrunnet dette med at vi var så små! ... det ville se svært uheldig ut hvis det så ut som om de påtok seg noe skyld ovenfor oss :)

   Alexander Kielland:
   Etter 10 år i forsikringsbransjen vet jeg alt om hvordan ledelsen der tenker , det er kameraderi og beskytte hverandre da alle på toppen tar jo ut millionlønninger samt hva gjelder kundesaker går alt på risiko vurdering , DVs. Hvor mye koster.... Det går ikke på rettferdige prinsipper eller virkelighetsbetraktninger... Kynisme de luxe gjelder!!!

   Per Bronson:
   Rettssystemet var nok programmert her og de er det i mange andre saker. Ikke bare betenkelig, det er helt uakseptabelt !

   Dag Røsthe:
   Godt jobbet Marius. Tusen takk for stort arbeid med å synliggjøre mange saker.
   Fint om dere kan samle klare saker, som kan benyttes som signalsaker. Så arbeider vi sammen med å løfte problemet inn til Erna.
   Samlet gir enkeltsaker makt.

   Alexander Kielland:
   Jeg mener MARIUS bør bæres på GULLSTOL hele veien fremover dit han vil!!!

   (...)
   Oskar B. Strand:
   Vi er bare noen nyttige IDIOTER for ALLE MED MAKT.

   Oddvar Wallstad:
   Storting og regjering har mengder med info om galskapen og overgrep som er begott av statlige værn og tilsyn, men di vender helt tydelig det døve øret til og har gjort det i flere tiår. Vi må nokk til med sterkere lut, skadelidte blir aldri hørt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.07. 2016 shared Vidar Fagerholt's post, via Støttegruppe for Kirsten Leikny Femundsenden:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1033663233336506/

   DEN BRUTALE ARROGANSE OG HAVET PÅ FORSØK AV BORTFORKLARINGER

   Det eksisterer intet menneskerretslig fundament for å bortforklare de lovbrudd som begåes av norsk forvaltning og rettsinstanser.

   Overgrep synes å være et ikke-eksisterende tema i de svar som mottas av enkeltpersoner i deres kamp mot " overmakten ".

   Kyniske og følelseløse svar på dokumenterte menneskeskjebner behandles som sjakkbrikker i et system som ofte ikke evner å forvalte det mest elementære.

   Avkledd i sak etter sak - veldokumenert - så sitter man igjen med en status som er skremmende. En fullstendig forakt og arroganse.

   Mennesker bruker sitt liv på å opprette rettferdighet.

   Staten bruker sitt apparat til å bortforklare overgrepene.

   Noen ganger med taushet. Andre ganger med tillintegjørende svar.

   Denne praksis ødelegger mye. Mye mer enn saksbehandlerne kan forestille seg. For til syvende og sist er det forvaltningen og rettsystemet som tar standpunkt til den urett som begåes.

   Og det fremstår som et rettslig sirkus. Hvor synsing er bedre enn kvalitative vurderinger.

   Enkelt sagt : Statlig og formynderisk arroganse vs enkeltmennsker. MAO overformynderi. Og menneskerettsbrudd i særklasse.

   *

   Vidar Mathiassen:
   Det er svært viktig at i kampen mot krenkelser av enkeltmennesker og grove brudd på universelle menneskerettigheter, så er det særdeles viktig å huske på at staten og forvaltningen ikke er alene, men endel sterke profesjonsgrupper og sektorer i det private næringslivet, er en del av denne systematiske, jevnlige undertrykkelsen av rettssvakere grupper i befolkningen. I mange sammenhenger, ser man hvordan disse sterke undertrykkende gruppene i det offentlige og det private, har felles allianser og interesser; svært viktig å få dette med, da dette dessverre ikke er noe unikt, isolert statlig undertrykkelse som de mektige aktørene i privat næringsliv er sterkt imot; om sistnevnte var tilfellet, ville situasjonen vært en ganske annen innen svært mange rettsområder!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Meget godt skrevet, Vidar Fagerholt. Vi, folket , må "hjelpe" de av med dette overformynderiet og menneskeretsbruddene. For uten folkets støtte.... har de snart ingen jobb. Ssammen er vi myyye sterkere enn kontrollsystemene.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de liksom tror at når de har velsignelse fra dommere eller andre med makt i den offentlige forvaltningen, eller altså fra ulovlige dommer eller regler, så er menneskeretts-forbrytelser akseptable og skal være det!
   Dommene eller reglene sier en ting, mens menneskerettighetene sier det motsatte!
   Hva skal menneskene i sivilbefolkningen tro på? Dommerne, reglene eller menneskerettighetene? Eller ingen?
   Ulovlige dommer, lover eller regler ødelegger bevisstheten og sjelen til både enkelt-menneskene og det norske folk!
   Og det er den alminnelige praksis i dagens Norge!

   Odd Olstad:
   Jeg merker meg FRPs kamp innen lovendringer, men beklageligvis har man heller ikke gått inn på det store problemet innen Norsk justis. Man bør nok innse at vi tenger et organ som kan motta henvendelser fra folk som er utsatt for lovbrudd. Nåværende er nok gjennomsyret av korrupsjon, arroganse og kameratsynsing.

   Rune L. Hansen:
   Uansett, forbrytelser i offentlig regi hverken er eller kan bli akseptabelt eller lovlig. Minst av alt med ulovlige lovbestemmelser, dommer, unnlatelser, forfalskninger eller regler. Alt slikt er det meget meget viktig at må bli kompetent, effektivt og solid straffeforfulgt og stoppet.

   
---
---

   Henrik Hammerhei Slevigen, 22.07. 2016 via ALLE BARN HAR RETT TIL EN GOD OG TRYGG BARNDOM:
   https://www.facebook.com/groups/229514687188764/742679155872312/

   "Flere studier har rapportert at fars rolle i barnets utvikling og helse er unik, og den skiller seg fra de effektene mor har på barnets helse.

   "Fars engasjement i mer røff lek, og i lek med småbarn, ga færre atferdsproblemer og styrket sosial kompetanse. Det finnes også undersøkelser som viser at en engasjert far kan veie opp for de negative innvirkningene dersom mor er deprimert, og slik kan han redusere risikoen for at barnet skal utvikle atferdsproblemer.

   En nyere metaanalyse viser at fars engasjement i barna i ungdomsårene samsvarer med bedre kognitiv utvikling, færre atferdsproblemer hos gutter og færre psykologiske problemer hos jenter. Fars engasjement er også forbundet med redusert risiko for tidlig pubertet hos jenter, og redusert risiko for tenåringsgraviditet." ‪#‎DeltBosted‬ ‪#‎BarnetsBeste‬ ‪#‎Pappa‬ ‪#‎DuOgJegPappa‬

   Fars betydning for barnets utvikling
   http://nhi.no/forside/fars-betydning-for-barnets-utvikling-47748.html
   I en ny stor klinisk rapport har forskere sett på hva slags innvirkning far har på barnets helse og utvikling, og hvordan denne skiller seg fra mors rolle.
   nhi.no

   *

   Nina Haug:
   Selvfølgelig er en fars rolle viktig i barns liv 😊

   Vita Hjertego:
   Ikke alle fedre fortjener å bli fedre :-(

   Magnar Inge Wisnes:
   På lik linje som ikke alle mødre fortjener å bli mødre !!!

   Rune L. Hansen:
   Og barna fortjener liksom å bli kidnappet?

   Rune L. Hansen:
   Eller å ha en hore som mor?

   Vita Hjertego:
   Jeg har oppvokst i en familie hvor begge foreldre var svikere. Far var en pedofil, menneskemishandler og mor var omsorgssviker, barnemishandler... Begge to har lagt sin spor inni sjelen min, hjertet mitt. Litt vanskelig å si hvem som har påført mer skader og akkurat nå har jeg det vanskelig. Vanskelig , fordi jeg har begge foreldrene i live , men jeg har ingen kontakt med. Jeg får ofte ensomhetfølelse og dårlig samvittighetfølelse over den situasjon jeg lever i. Samtidig jeg prøver å forstå at de ikke fortjener å ha meg som datter...

   Rune L. Hansen:
   Det er vel underlig hvis de ikke straffes for sine forbrytelser, Vita Hjertego - og angrer og ber om tilgivelse?
   Det er en mager trøst: - men hadde du vokst opp kidnappet eller på noe slags vis under det politiske "barnevernet" sin regi, så hadde du trolig hatt det likså ille eller verre.

   Vita Hjertego:
   Ingen av mine foreldre ble straffet/ dømt for det. Min mor vet ikke om at min far har misbrukt både meg og min søster i mange år. Det var "veldig perfekt" grobunn for å ha hele pakka av dritt gjennom hele oppveksten min. Jeg hadde aldri bra forhold til min mor , så jeg aldri var åpen om det som foregår hjemme... Ingen har sett eller ville se hva som foregår. I andres øyene var våres familie ganske ålreit familie- ingen rusmisbruk ...
   Jeg har ingen tilgivelse til foreldrene mine. Jeg rett og slett har ingen kjærlighet til dem. Den følelsen sloknet da jeg var i tenårsalderen... Jeg alltid var alene med mine vonde opplevelser og var vant til å håndtere alt på min egen måte.
   Alle sånne negative opplevelser i oppveksten påvirker en person i voksen alder. Jeg skulle ønsket å bli kidnappet og vokse i en grei familie. Jeg skulle ønsket ikke å bli kidnappet for å bo i større helvete enn jeg hadde. Ingen av barn fortjener å bo i vold og urettferdighet..

   Rune L. Hansen:
   Ingen barn eller foreldre fortjener å bli kidnappet, Vita Hjertego. Unntatt til bedre forhold hvis det er helt nødvendig for en kortest mulig tid. Dette er også hva menneskerettighetene og EMD sier og har lovbestemt.

   Vita Hjertego:
   Helt enig med deg Rune. Hvis ikke de negative opplevelser fra oppveksten min, skulle jeg vært mindre syk og kanskje mer klokere...

   Siw Kristin Visnes:
   Med utgangspunkt i at begge foreldrene er psykisk friske så er de like viktige for en positiv utvikling i et barns liv. I utgangspunktet utfyller de hverandre. Barn er dessuten glad i begge foreldrene sine, og den ene erstatter ikke den andre. Mødre og ferde kan dessuten ikke generaliseres. Som nevnt i artikkelen er det flere forhold som påvirker den "optimale omsorgssituasjonen" I dag er f.eks. overvekt og inaktivitet et økende problem, så det er ingen selvfølge at barn aktiviseres gjennom lek. Foreldrene kan ha ulikt mål når det gjelder karriere i jobb og tiden med barna blir minimal. Leken kan også utføres av en aktiv mor i dagens samfunn. Rollene er ikke "rigide". Flere damer som driver med kampsport o.l. Utvalget fra artikkelen minner om et ønske om å være "best i test"? Likner også litt småbarn som ytrer " min pappa / mamma er sterkere enn din så ". Vi må være enige om en ting og det er at barn har to foreldre, og de er like viktige dersom de ikke utøver vold, overgrep eller omsorgssvikt på annen måte. Når det gjelder "fars-rollen" beskrives den i artikkelen som at den kan fylles av biologisk far, foster-far, stefar eller en annen mann som bidrar som beskrevet som gunstig i teksten. Vil tro at det også skrives om muligheten for "speiling" i ulike kjønn og identitet i annen psykologi iom at familier i dag f.eks kan bestå av to mødre og to fedre.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 p3, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Siw Kristin Visnes:
   Barnekonvensjonen og menneskerettighetene står over norsk lov.. Barn har også rett til å bli hørt, ha medvirkning i eget liv, rett til trygghet og rett på beskyttelse mot vold og overgrep.

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper hverken barn eller menneskerettighetene å bli hørt eller forvrengt for hvem enn sine ører hvis de har blitt eller blir kidnappet, Siw Kristin Visnes. En kidnapping i offentlig regi er i seg selv en meget grov forbrytelse.

   Siw Kristin Visnes:
   Hva legger du i begrepet kidnapping?

   Rune L. Hansen:
   Jeg legger det samme i begrepet kidnapping som omtrent hele verden til alle tider har gjort.

   Siw Kristin Visnes:
   Enkelte barn får faktisk hjelp av barnevernet. Noen barn utsettes for vold og /eller overgrep av den ene eller av begge foreldrene. Der den ene forelderen ikke er voldsutøver /overgriper bør denne få omsorg for barnet med hjelp og støtte til den beste veien videre inkludert helsehjelp. Der foreldrene kan ivareta barna sine bør de ha omsorg for barna. Dersom barn flyttes fra foreldre som driver fysisk, psykisk vold, misbruk er vel ikke dette kidnapping? Det er vel faktisk hjelp til barnet?

   Rune L. Hansen:
   Dine påstander og formuleringer er usanne, Siw Kristin Visnes. Og det at du reklamerer for kidnapping av barn og foreldre er dessuten ulovlig og straffbart. Iøvrig er det å forurette et barn, hvordan mishandlingen enn skjer, ulovlig og straffbart - og har sine egne lovlige strafferammer (og ikke dine eller andre sine ulovlige).

   Les for eksempel hva Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights rett og riktig sier og konkluderer:
   "Å ta barn bort fra sine foreldre er en omfattende sak og her er den ytterste forsiktighet nødvendig fordi vi må tenke: Hva er det beste for barnet? Det beste for barnet er nesten alltid å være sammen med foreldrene. Bare i ekstreme og eksepsjonelle tilfeller, der barnet kan komme til alvorlig skade på grunn av foreldrenes adferd, bør et barn bli tatt bort midlertidig fra foreldrene. Vi må gripe inn for å støtte familier slik at de kan forbli sammen og barn kan være med sine familier. Fjerne barn fra sine foreldre bør gjøres bare som en siste utvei og for en svært kort periode."

   Og les f.eks, Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og hva sier for eksempel EMD?
   EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Noe av dette som er vanskelig å forstå? Nei, ikke det minste som helst.

   Siw Kristin Visnes:
   Hvilke av mine "påstander" er usanne? Jeg har skrevet at barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, de har rett til medvirkning og til å bli hørt. Jeg har skrevet at menneskerettigheter står over norsk lov. Jeg har skrevet at enkelte barn faktisk får hjelp av barnevernet. Du påstår at jeg reklamerer for kidnapping? Jeg har skrevet at barn bør bli hos sine foreldre når de kan ta vare på dem, men at barn som utsettes for vold og overgrep trenger hjelp. Jeg ber Jan Nilsen. og Inger Holgersen. lese denne tråden. Mine kommentarer avsluttes herved.

   Rune L. Hansen:
   Det du påstår har vært eller er hjelp og at er relevante konkrete menneskerettigheter er usant, Siw Kristin Visnes. Dine forfalskninger bare overfladisk ligner litt på den ekte vare.

   (...)
   Jan Nilsen:
   Rune L Hansen Det er bra at vi har diskusjoner på gruppen. Men vi må ha i bakhodet at det er sensitiv problematik vi diskuterer her og da kommer følelsene fram. Det å påstå at de som har en annen mening er løgnere og kommer med beskyldninger er uakseptabelt på denne gruppen. Siv har debattert seriøst. Vi vet at det blir begått feil i barnevernet men vi vet også at mange barn og familier får hjelp. Jeg Kan ikke se at Siv har gjort seg fortjent til å bli kaldt løgner i denne tråden. Slike påstander blir ikke tolerert på denne gruppen. Denne form for debatter hører ikke hjemme på denne gruppen. Vi skal respektere at vi har forskjellige meninger og oppføre oss ordentlig. Hvis det ikke passer for deg så er du ikke velkommen her.

   Rune L. Hansen:
   Javisst er dette sensitiv - og viktig - problematikk. Men det å promotere kriminalitet og løgner er en ulovlig og uanstendig "ytringsfrihet" - og ikke bare "en annen mening". Iøvrig ser jeg at du også, Jan Nilsen, bagatelliserer og forsvarer politisk og offentlig organisert kriminalitet. Det er det dessverre enda mange som gjør i dagens Norge. For makt, karriære eller penger.

   Jan Nilsen:
   Dette er en gruppe som skal sette barns levevilkår i Norge på kartet. Hvis du mener at du ikke blir forstått i denne gruppen er det fritt for deg å melde deg ut. Din form for debatt forteller meg at barns beste er ikke det som er vesentlig for deg. Og jeg kan ikke se at du kan tilføre noe positivt til denne gruppen med den holdningen du viser her.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, Siw Kristin Visnes, i hvilken hensikt er det du fullstendig omformulerer menneskerettighetene og gjør de ugjenkjennelige og til deg selv og din dømmekraft?

   Siw Kristin Visnes:
   Rett til beskyttelse mot vold og overgrep, rett til medvirkning og rett til å bli hørt er ingen omformulering? Til min egen dømmekraft? Dette var litt vanskelig å forstå.

   Siw Kristin Visnes:
   Les f.eks. artikkel 12, 13 og 34.

   Siw Kristin Visnes:
   ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har forlengst godt nok lest de og forstått de. Sammenlign selv, dine egne malplasserte omformuleringer av menneskerettigheter - og den ekte vare. Så ser du forskjellen.
   Dessuten blir det du sier omtrent tilsvarende som å si at det å torturere eller kidnappe et barn eller annet medmenneske er lovlig hvis bare barnet har blitt hørt underveis, eller at det blir påstått av noen.

   Rune L. Hansen, straks efterpå:
   Dermed ble jeg utestengt fra denne Facebook-gruppen (som med store bokstaver kaller seg selv for "ALLE BARN HAR RETT TIL EN GOD OG TRYGG BARNDOM.") og som liksom fosvarer barnets rettigheter. 
   Nok en gruppering med ledelse som påstår seg å administrere "barns beste".

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153597763666875

   Tore Sandberg:

   "Ved rettsmøtets åpning tredje dag opplyste tegnspråktolkene at de nå hadde sett gjennom videoopptakene. De fortalte lagmannsretten at de hadde tolket feil. Fritz Moen hadde ikke tilstått. Likevel tillater altså dommerne Nafstad, Stokkan og Haug seg i 2002 å utelukke at Moens tilståelser i 1977-78 kan forklares med kommunikasjonsvansker.

   Trodde dere på det dere selv formulerte, lagmann Nafstad, lagdommer Stokkan og lagdommer Haug?

   Jeg må innrømme at dette for meg fremstår som en akrobatisk juridisk øvelse for å hindre gjenopptagelse.

   På den måten greide dere også effektivt å hindre at Fritz Moen fikk oppleve full renvaskelse mens han ennå levde."

   Du har så rett, så rett, Tore Sandberg

   Lagmann Dag Nafstad driver den dag i dag, og utfører bevisste justismord i den sorte kappe.

   Men, i stedet for å bli fjernet etter Fritz Moen skandalen, så ble han forfremmet.

   *

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Skandale kalles slike ting, men det betyr ingen ting for dommerne de kommer til å fortsette slik uansett, kameraderi og ubrukelige det de er.

   May Brith Harestad Hollos:
   Hva har hendt med Tore Sandberg ? Ser , eller hører ikke lenger om ham etter at dem fant det over 10 år gamle hårstrået etter Kristin Kirkemo som umulig kunne ha overlevd ?10 kalde vintre .

   Oddvar Wallstad:
   Da får jeg et nytt bevis, vi har ikke et retsvesen, men et retselsvesen.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Skremmende at forsvarsløse mennesker skal må lide pga. Mektige menneskers innkompentanse. Og det er virkelig skremmende at det ikke får konsekvenser for de som utfører sitt yrke sånn.

   Sigrun Grønås:
   Denne Dag Nafstad har jeg erfaring med, fra sak i lagmannsretten, Tromsø 2009 : (

   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 26.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207686670259532

   Mange av de liksom tror at når de har velsignelse fra dommere eller andre med makt i den offentlige forvaltningen, eller altså fra ulovlige dommer eller regler, så er menneskeretts-forbrytelser akseptable og skal være det!

   Dommene eller reglene sier en ting, mens menneskerettighetene sier det motsatte!

   Hva skal menneskene i sivilbefolkningen tro på? Dommerne, reglene eller menneskerettighetene? Eller ingen?

   Ulovlige dommer, lover eller regler ødelegger bevisstheten og sjelen til både enkelt-menneskene og det norske folk!
   Og det er den alminnelige praksis i dagens Norge!

   *

   Elmer Solberg:
   Paulus’ første brev til korinterne
   Kapittel 6 Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? 2 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? 4 Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? 5 Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? 6 Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. 7 At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? 8 Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. juli 2016: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye regn og disig og omkring 12 pluss-grader utover hele dagen. Jeg har utrolig nok vært på handletur til Haugesund i dag og altså ikke hjemme. Meget sjeldent nu i mange år, mildt sagt. Mørkt og mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. juli 2016: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Halv-mørkt og regn og 11 en times tid senere. Overskyet, vått og noe yr utover formiddagen, med 14 pluss-grader frem mot klokken 12. Regn fra omkring 13-tiden. Mindre regn og tildels noe mindre overskyet mot kvelden. Halv-mørkt, yr og 12 pluss-grader klokken 23. Mørkt og regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207699135731161

   Noen hastige ord om medisin, lege-vitenskap og kultur fra Korea, Kina og verden

   Jeg var så heldig at den ene av butikkene jeg kom til i går hadde ferske, fine, store modne papaya-frukter som jeg fikk kjøpt to av, hver mere enn en kilo. Pluss mangoer og pasjonsfrukter, til og med flere sorter pasjonsfrukt. Disse tre slags frukter fra andre land er en ypperlig kombinasjon sammen, for å bruke sammen til blandt annet å lage til velsmakende og sunne marmelader og chutneys med gode egenskaper. I og med mange slags mulige kombinasjoner av krydder og annet tilbehør - også fra andre land.

   I dag skal jeg påbegynne konservering av disse fruktene, en prosess som jeg bruker to til fire dager for å gjøre til en god, i glass hermetisert marmelade. Det er godt at det har kommet flere utenlandske varer i mange norske butikker nu i de senere årene, selv om jeg personlig under fangenskapet og utplyndringen her nu i mange år knapt har hatt noen muligheter for hverken å kunne handle i butikker eller å kunne nyttiggjøre meg det. Handelen har gått sent og tregt og mye dårlig her i Norge, med mange slags politiske sperringer og vanskeligheter. Men internasjonal handel mellom mange land er og blir og kommer til å bli enda stadig mere viktig og nødvendig.

   Meningen og planene for meg og min familie, lenge før vi ble kidnappet, var også at vi skal videreformidle varer mellom mange land, med en slags butikk, ikke bare med nyttevekster, men også blandt annet med digital litteratur, musikk, pc-konsepter og forskjellig. Det var derfor jeg undersøkte og så meg omkring i Europa, for å finne egnede og rimelige bosteder for familien, slik at vi kunne ha og fordele og kommunisere flere egnede hjemsteder og ikke bare dette her i Norge. Imidlertid ble vi kidnappet av den politiske mafiaen i Norge og alt dette og alt annet for oss ble stoppet, utplyndret og ødelagt.

   Mat og drikke blandt annet som medisin og kultur er meget viktig, men også det har for meg og min familie og våre liv nu i mange år blitt ødelagt. Iøvrig er dagens Norge i forhold til mange andre land også på dette området nær fullstendig et u-land. Interesserte i en bedre forståelse av dette kan jeg blandt annet for eksempel anbefale den koreanske filmen (tv-serie, i 70 episoder) "Jewel in the Palace (Dae Jang Geum)" fra 2003-2004, som bygger på virkelige hendelser og kultur i Korea for omkring 500 år siden. Korea har langt tilbake i tid hentet mye inspirasjon og forståelse fra særlig Kina, hvor særlig forståelsen for mat, medisiner, behandling, planter, sykdommer og helse har vært meget velutviklet og kultivert. Men Korea har, som de fleste kulturer i verden, sine enda unike verdier. Samtidig er Korea et godt foregangsland hva gjelder å ivareta, videreformidle og videreutvikle sine historiske forhold - også hva gjelder mat, medisiner og sykdom. Se blandt annet den koreanske tv-serien om Hur Jun, "Huh Joon, The Legendary Doctor Heo Jun / Heo Joon", i 64 episoder fra 1999-2000. Eller helst dens remake (ny-innspilling) i 135 episoder fra 2013, "Hur Jun, The Original Story (Gu Am Heo Joon). Også den er et skattkammer og et viktig bidrag i og for verden. I dagens Korea har det blitt laget flere slike og lignende meget gode tv-serier. Felles for slike kvalitets-filmer er blandt annet at de meget handler om og viser oss det iherdige arbeidet for medisin, anstendighet, kultur og moral, som med katastrofale konsekvenser blir forsøkt ødelagt av makt- og myndighet-misbrukende mennesker.

   Fra Kina har også kommet noen. Blandt annet en i 2016, som også omhandler en lege og medisin-kulturen fra omkring det samme tids-rommet, for omkring 500 år siden, og omhandler virkelige personer og hendelser. Jeg sikter til den kinesiske tv-serien "The Imperial Doctress / Ming Medicine Woman" i 50 episoder. Også den meget bra. Og forhåpentligvis kommer det flere slike og lignende nu videre fremover, både fra Kina, Korea og andre land.

   Også dette og slikt skal jeg - og forhåpentligvis også andre - skrive mere om efter hvert.
   
   *

   The_Imperial_Doctress-2016-C-tv-series-ep1-50-cover.jpg

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207699518740736

    An extreme manifestation of thinking revealed a professor emeritus at the Department of Psychology in Oslo. An article in Morgenbladet last summer concluded: 

   "It is better that ten innocent parents subjected care decisions than that one small child must grow up with violence, substance abuse or assault."

   Read the sentence again. Everyone will agree in its last part. But logic is almost incomprehensible.

   He speaks ten innocent parents, but the kids then? If each set of parents on average had two children, wanted 20 children be placed with strangers, completely unfounded.

   The professor talks about abuse, but said misplacement of 20 children would obviously be no abuse. On the contrary: in his mind would be a legitimate cost to protect one child.

   What makes the matter very seriously, is that statement comes from a professor who through his long career must have had several thousand students of the lectern. One needs to ask:

   When something so stupid can be said of an otherwise gifted man, what can one not expect of his disciples?

   The devotee embrace his chronicle received on social media saying otherwise mostly about just that.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153600858381875

   Hva skjedde egentlig med flere av de personene som forsøkte å bistå nordsjødykkerne?

   - Rettferdighet for pionerdykkerne

   - Nå er det viktig at alle gode krefter forener seg, slik at vi får gjort opp for de helseskader som pionerdykkerne har pådratt seg på grunn av dykkingen i Nordsjøen," sa lagdommer Petter Lossius til norsk media våren 2003.

   Petter Lossius ledet kommisjonen som undersøkte forholdene pionerdykkerne arbeidet under i Nordsjøen.

   Kort tid etter at Lossius hadde levert sin rapport til Stortinget, døde han.

   Angivelig som følge av drukning utenfor New York, 11. september 2003.

   En måned senere, 8. oktober 2003, døde Torbjørn Bjerkeseth.

   Bjerkeseth var en av dykkernes nærmeste rådgivere og hadde viktig informasjon i og med at han jobbet i Justisdepartementet.

   Rett før saken skulle opp i Oslo tingrett vinteren 2008, var dykkernes viktigste vinte, dykkerlege Svein Eidsvik, forsvunnet.

   Han ble høsten 2010 erklært for å være død av Forsvarsdepartementet.

   Men, han var ikke død. Det var bare noe departemenet påsto.

   Eidsvik døde juli 2015.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Snakker vi om Sovjetiske tilstander?

   Fred Ekeberg:
   Ja desverre! dette er med stor sannsynlighet (meget stor sannsynlighet) gjort for å kvitte seg med brysomme vitner / individer som kunne kvalitets-sikre saken i pionerdykkernes favør.

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Tror ikke dette er er Sovjetiske tilstander men et uttrykk for penger, makt og behov. Leser om synonyme tilstander i USA der alternative leger som har jobbet med å dokumentere alvorlige vaksineskader dør som følge av ulykker, drap og det som ligner på selvmord.

   (...)
   Haral Ængen:
   Lukter svidd av de hendelsene der ja....

   Angus Rokstad:
   Bør det ikke heller kalles Amerikanske tilstander?

   Atle Rørdam:
   Det som er det sinnsyke her er jo at dette handler jo ikke om private penger som jeg i alle fall antar tok livet av varsleren Jan Wikborg. Dvs der var det kombinasjonen av private og offentlige interesser.
   Men i dykkersaken er det jo bare statlige interesser? Og fortsatt drives det fordekte drap pga noen skarve penger og noens ønske om anstendighet. Det i seg selv er ufattelig. Man kunne nesten tro det var slik at de som begår drapene selv kan komme med forslag om hvem og hvordan, alt ettersom hva de får av informasjon av Riksadvokaten o.l.

   
---
---

   Jan Inge Iversen, 28.07. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1556651207976305/

   HVA SKAL TIL FOR AT BARNEVERNET SKILLER BARN OG FORELDRE?
   http://standpunktet.no/2016/07/28/hva-skal-til-for-at-barnevernet-skiller-barn-og-foreldre/
   Er det slik barnevernet gjerne fremstiller det, at de kun tar barna fra foreldre som en absolutt siste utvei, når det foreligger omsorgssvikt som ikke kan rettes opp…
   standpunktet.no

   *

   Ken Joar Olsen:
   For ikke å glemme den alt trumfende en EVENTUELL FARE FOR FRAMTIDIG OMSORGS SVIKT, & AT FAR ER AKTIV PÅ SOSIALE MEDIER MOT BARNEVERNET...

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "«Og hvorfor er det virkelig noen som tror at ‘barnefaglige eksperter’ som kommer med slike argumenter – om det så var i bare en eneste sak – er å stole på i sin ‘diagnostisering’ i andre saker,» lgger hun til.
   Professor Haslev Skånland legger til at det derfor ikke finnes noen annen mulig konklusjon enn denne: «Barn tas fra sine foreldre uten noen akseptabel grunn. Sosialarbeidere og psykologer som ivrig argumenterer for å berøve barn deres foreldre, har sine grunner, men de er ikke akseptable og er slett ikke til barnets beste»."

   Rune L. Hansen:
   En ofte brukt gjenganger blandt de som forsvarer kidnapper-virksomheten er også følgende frase: "Vi vet at barnevernet gjør mange feil (med livs-ødeleggende konsekvenser), men vi vet også at barnevernet hjelper mange barn".

   Feilene (groveste slags kriminalitet) bagatelliseres og liksom lovliggjøres med frasen " men vi vet også at barnevernet hjelper mange barn". Selv om den hjelpen hadde vært sann og virkelig, så lovliggjør den ikke av den grunn hva som mangfoldig og utvetydig er ulovlig og straffbart i henhold til både Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven, EMD og i det heletatt internasjonale menneskeretts-konvensjoner. Men det fortier de fullstendig og våger de ikke engang nevne eller argumentere i forhold til.

   Og mange av de som kommer med den type fraser vet vi at vet mindre enn de fleste om hva som skjer med barna, foreldrene og familiene når de kommer i kontakt med det politiske offentlige såkalte barnevernet. Og at de tjener makt, karriære eller penger på virksomheten. Og at de forsøker å fortie og vil ha hemmeligholdt det meste.

   De mange som lenge og grundig har studert virksomheten, også bakenfor frasene og propagandaen, vet imidlertid at det uansett hvor grundig en undersøker er omtrent umulig å finne barn som virkelig har fått hjelp og ikke massivt det motsatte. Og at barn og familier som virkelig har fått hjelp, også selv om de har trengt det, knapt i det heletatt finnes i virkelighetens verden! Det som imidlertid finnes er massivt med barn og familier som grundig har blitt og blir ødelagte og forurettede av virksomheten!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens alle lovbestemmelser og alle andre menneskerettigheter blir systematisk og grundig fortiet og forhånet av den politiske mafiaen som har tilranet seg all makt i Norge. Smitten har som en pest spredt seg til flere land.
   Samtidig har nu stadig flere og flere land oppdaget dette og forlanger å få pesten fullstendig stoppet.

   Ken Joar Olsen:
   Agenda 21 og nu agenda 30... Er det som må stoppes...

   Rune L. Hansen:
   Alt av politisk offentlig organisert kriminalitet må kompetent straffeforfølges og stoppes! Det er og skal være det aller viktigste for ethvert land og for hele verden!

   Ken Joar Olsen:
   Ja så må vi få gjort noe med den internasjonale mafiaen FN som Gro Harlem Brundtland har forledt...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Ken Joar Olsen, men FN og Gro Harem Brunstland er et annet tema og en annen prioritering enn den kidnapper-virksomheten vi her nu snakker om - og som er viktigst av alt umiddelbart å få stoppet.

   Ken Joar Olsen:
   Rune L. Hansen Du skriver Alt av politisk offentlig organisert kriminalitet, hvilket jo er akkurat er dette... Agenda 21 er for eksempel utryddelse av fattigdom, bærekraftig utvikling... DVS. sortere bort OSS som er mulige motstandere eller ikke bidrar til deres fortsatte ledelse...
   Dette er alt sammen NWO, den nye verdensordenen...

   NWO.jpg


   Rune L. Hansen:
   Jeg vet hva du sikter til, Ken Joar Olsen. Men det viktigste nu er å få frigjort barna og foreldrene og kompetent å få straffeforfulgt og stoppet kidnapper-virksomheten. Uten at det skjer først og snarest ødelegges uunngåelig enda mere av verden.

   Ken Joar Olsen:
   Rune L. Hansen har sendt inn anmeldelse jeg, og oppfordrer ALLE til det samme...
   https://lookaside.fbsbx.com/file/Icc.pdf...

   Rune L. Hansen:
   Kjempebra!

   Rune L. Hansen:
   Men linken din er visst noe ukorrekt.

   Ken Joar Olsen:
   Oki skal fikse opp i det, takk... : )

   Odd Harald Næss:
   Ja det er et godt spørsmål, de finner på et eller annet som du ikke trodde du hadde av svakheter eller sinnslidelse

   Rune L. Hansen:
   Når løgn, falskhet og ulovlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser og regler tillates brukt som våpen for å forurette et eller flere mennesker, uten kompetent å bli straffeforfulgt, så er absolutt ingen våpen enklere, billigere eller mere efektive. :( Slikt kjennetegner ethvert terror regime.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.07. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153602297156875

   Jeg kommer snart hjem til Norge.

   Denne sommeren har jeg brukt en del tid på å spre budskapet om Norges menneskerettsovergrep i utlandet.

   Og det kan jeg love:

   Denne høsten skal kampen mot Norges menneskerettsovergrep intensiveres.

   Vi skal gjøre det på en sivilisert og lovlydig måte, men myndighetene skal aldri være i tvil om at "nok er nok."

   Norske myndigheter har selv valgt å begå menneskerettsovergrep mot egen befolkning, og det i mange tilfeller med overlegg.

   Det vil vi aldri godta, og av det intensiveres kampen.

   Så hvilken side er du på?

   Individet som blir krenket, eller den offentlige maktaktør som krenker?

   *

   Kolbjorn Alstad:
   Modig maur! Respekt! (y)

   Johan Haldor Soygün:
   Man ska demonstrera som mina lands män i Turkiet 15 dagen alla folk ute på gatan då kan få resultat i Norge 😊 Marius Reikerås

   John Vidar Børjesson:
   Er med alle the way jeg.

   Johan Haldor Soygün:
   Det mycket förändringar i Turkiet men västen ger man fel bild vad som pågår i Turkiet 🇹🇷🇹🇷 Marius Reikerås man bör göra helt annat stort demonstrationen det hörs hungerstrejk med mera demokratiskt i Norge

   Lizbeth Anita Lamey:
   Yupp..respekt Marius. 😚

   Monica Fridtjofsen:
   Må komme til Trondhjem 10 desember. Da går vi fakkeltog for nettopp mennekserettigheter med rådgivningsgruppa vår.
   Vi må kjempe for d store hele ikke bare en enkelt ting !

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.07. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153601907701875

   Tomáš Zdechovský's letters to Solveig Horne
   http://www.barnefjern.org/tomas-zdechovskys-letters-to-solveig-horne/
   Tomáš Zdechovský is a member of the European Parliament, and he just dropped a public hammer on Solveig Horne, the Minister of Youth and Equality from Norway. This is a public appeal on behalf of Eva Michalakova, the Bodnariu family, the family of baby Aria and others. Perhaps Romanian politicia
   barnefjern.org

   *

   John Vidar Børjesson:
   Fikk han noe svar??

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Såpass ja.......

   Greta Solheim:
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hatet-mot-det-norske-barnevernet--Sverre-Asmervik-600935b.html
   Hatet mot (det norske) barnevernet | Sverre Asmervik
   aftenposten.no

   Arild Randulf Jakobsen:
   Dette er jo selve ild dåpen for Solveig Horne men jeg har absolutt ingen tro på at hun består. Så langt har hun vist seg som en politiker som ikke er til å stole på

   Rune L. Hansen:
   Dessverre ser og forstår ikke og uttrykker ikke Tomáš Zdechovský enda klart og tydelig nok at dette gjelder absolutt alle barn og foreldre som har blitt kidnappet i offentlig regi i Norge. Hans naivitet (?) eller kompromisser i så måte kan underveis komme til å styrke kidnapper-mafiaen. :(

   Rune L. Hansen:
   Det er årlig et enormt stort antall barn og foreldre i Norge som har blitt kidnappet i offentlig regi. Av det politiske "barnevernet" og dets medspillere, inklusivt også såkalte barnefordeling-saker. Og absolutt ingen av de har blitt eller blir lovlig kidnappet - tvert om! Mildt sagt.
   Samtidig er det et stadig voksende antall medskyldige som tjener makt, karriære eller penger på kidnappingene og som utspekulert eller naivt forsvarer de. Og som på ingen som helst måte ønsker at virksomheten og dens medskyldige skal bli straffeforfulgt! Men det er noe som absolutt uansett må skje - og som er helt fullstendig uunngåelig!

   Les for eksempel Barnekonvensjonen Art 8 p1 og 2:

   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Ellen Oshaug:
   En kake smak! He- he : )

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. juli 2016: 

   Mørkt, yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute første halvdel av natten, derefter uten nedbør. Regn og yr og disig himmel fra omkring 10-tiden utover det meste av dagen, med stadig omkring 12 pluss-grader. Mørkt, vått, yr og 11 mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. juli 2016: 

   11 pluss-grader Celsius, vått, nokså mørkt og noen stjerner å se på en mørkt grå himmel her ute klokken 02.30 i natt. Overskyet, vått, tildels yr og 13 pluss-grader frem mot klokken 11 og 12. Mindre nedbør og tildels noen glimt av blålig himmel og oppmot 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Vått og tildels regn og yr utover kvelden og mot midnatt, med omkring 12 og 11 pluss-grader.
   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 30.07. 2016 via Politi-anmeldelsen:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1055738541142572/

   Hva skal Norge med offentlig ansatte som har makt og myndighet til å forsøke å stoppe menneskeretts-forbrytelser, men som likevel ikke gjør det?

   Og hva skal vi med en politisk offentlig forvaltning som på løpende bånd både bagatelliserer og fortier menneskeretts-forbrytelser?

   *

   Margaret Bjerklauv:
   Og begår dem....

   Rune L. Hansen:
   Ja, Margaret Bjerklauv, men fordi de kanskje skylder på andre eller skylder på hvem eller hva som helst så unnlot jeg å skrive det. Fordi det er altså ingen lovlig unnskyldning å skylde på noen andre eller noe annet.

   Margaret Bjerklauv:
   Ser.den.

   Cecilia Anderson:
   Ingen ting; vi bør avskaffe alle instanser

   Rune L. Hansen:
   Vi har iallfall ikke bruk for offentlige instanser eller ansatte som ikke retter seg efter menneskerettighetene, Cecilia Anderson. Og det er vel noe alle og enhver bør og kan forstå?

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, søndag 31. juli 2016: 

   Mellom 10 og 12 pluss-grader Celsius, mørkt, vått og tildels regn og yr her ute i natt. Klokken er 21 og jeg har tørket meg efter å ha vært ute i hagen her og plukket rips noen timers tid, mens det har vært vått og regn og yr og omkring 12 pluss-grader det meste av dagen. Det har modnet så meget med rips at jeg ville skynde meg å plukke inn noe mere før fuglene og nedbøren tar alt. Forskjellig annet også jeg kunne ha plukket inn, men fuglene er særlig ivrige efter røde bær så som rips. Men søtmisplene har fuglene og nedbøren allerede tatt det meste av. Kanskje får jeg plukket inn noe mere rips også en av dagene, men solbær og bringebær bør jeg også få plukket inn. Blåbærene tror jeg kanskje allerede begynner å bli for sent. Så i dag og i morgen nu skal jeg konservere rips, pluss noen kilo med nektariner. Papayaen, pasjonsfrukten og mangoen ble jeg vellykket ferdig med for noen dager siden. Papaya-frøene gjenstår å tørke skånsomt for oppbevaring. Inner-skallet på pasjonsfruktene tillaget jeg pectin av. Mørkt og vått mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq