----- Denne side: db201704.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. april 2017:

   Mørkt, vått, et vind-drag fra sør og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 10 pluss-grader utover formiddagen. Disig himmel og 8 utover eftermiddagen og klokken 20. Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader utover kvelden og med yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209870561735454

   Alle dager er 1. april for den offentlige forvaltningen i dagens Norge.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.03. 2017 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1488628414505398/

   Politisk barnevern som politisk mafia-virksomhet?

   Hver enkelt av barnets menneskerettigheter skal være umistelige og uavhendelige, sier Barnekonvensjonen.

   Hvorfor krenkes omtrent alle og enhver av Barnekonvensjonens lovbestemmelser systematisk og konsekvent av det politiske "barnevernet" og dets medspillere?

   Klarer de ikke å huske på hva som er lovbestemt i Barnekonvensjonen? Hvorfor forfalsker og neglisjerer de innholdet, og det meste av alt annet?

   Bare gale mennesker bruker uttrykket "barnets beste" fra Barnekonvensjonen for å benekte innholdet og lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen.

   Barnets beste er å respektere og sikre barnets menneskerettigheter.

   Barnets beste er ikke å krenke Barnekonvensjonens menneskerettigheter. Det er ikke engang lovlig.

   Barnekonvensjonen (les nøye):

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og Art 19, er en lovbestemmelse som gjelder både i forhold til offentlige og private representanter:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Og dette er hva Straffeloven sier om tortur, i § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte".

   Og hva sier Menneskerettserklæringen (UDHR), i Art 16p3:
   "3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Irene Hov:
   Norge har tatt bort domstolkontroll av artikkel 3, barnets beste.

   Irene Hov, 13.10. 2015:
   https://www.facebook.com/notes/irene-hov/norske-barn-er-uten-rettssikkerhet/1210211785662463

   Norske barn er uten rettssikkerhet.

   Ingen relle rettigheter

   Hvilken verdi har rettigheter som ikke beskyttes av domstoler?
   Publisert den 12. nov 2014, kl. 10:00 av

   Arild Humlen
   Advokat med møterett for høyesterett

   For 14 år siden uttalte flertallet i komiteen på Stortinget, ledet av Knut Storberget, bramfritt at inkorporering av FNs konvensjon om barnets rettigheter gjennom menneskerettsloven, vil løfte barns rettigheter til samme trinnhøyde som menneskerettighetene. Slik gikk ikke. I henhold til Høyesteretts flertalls standpunkt til konvensjonen i desember 2012, er innholdet av rettighetenes viktigste gjennomslagsregel, artikkel 3, ikke mulig å prøve av domstolene. Fastleggelsen og avveiingen av barns beste i konflikt med statens interesser, faller innenfor forvaltningens såkalte frie skjønn, og er derfor unntatt fra domstolskontrollen.

   Er det noe Høyesterett bare kan bestemme? Å frata barn menneskerettighetene?

   Etter dette har det gått bratt utfor med konvensjonens posisjon i norsk rett. FNs Konvensjon om barnets rettigheter er bygget på en oppstilling av konkrete rettigheter, som rett til utdanning, helse, omsorg og beskyttelse, utvikling og ikke minst vernet om barnets identitet og integritet. For å hindre at rettighetene bare skulle ende opp som ideelle retningslinjer, ble det bestemt i artikkel 3 at «barnets beste» skulle være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som omfattet barn. Artikkel 3 var ment å være en gjennomslagsgaranti, som skulle sikre virkeliggjøringen av de konkrete rettighetene, når disse kom i konflikt med andre interesser. Juridiske rettigheter har (minst) to sider. Noen må «eie» rettighetene og de må stå seg i konflikt med andre(s) interesser. Domstolenes sentrale oppgave er nettopp å sikre borgernes tilgang til sine rettigheter, der disse ikke i tilstrekkelig grad realiseres av forvaltningen. En rettighet uten et slikt vern, har for svak posisjon til å oppfylle det grunnleggende kravet. Barnet forvalter ikke sine egne rettigheter. Gjennom FN-konvensjonen har staten påtatt seg denne forpliktelsen. Hvem har da ansvaret for at staten lojalt, oppfyller sitt ansvar? I Norge er det sørgelig få. 

   Det er mange som påstår at de gjør det. Det er minst 10 000 mennesker som hevder å forvalte barnet beste i Norge. Barnevernet påstår at de gjør det, men ingen vet. Taushetsplikten forhindrer at noen får vite beslutningsgrunnlaget deres i hver enkelt sak. Behandling av sakene i Fylkesnemnda går for stengte dører og kun 10% av vedtakene anonymiseres og legges på Lovdata. Resten av sakene er hemmelige prosesser. Vi må bare stole på at de gjør jobben sin riktig.

   Domstolene har forlatt sin posisjon som kontrollører. De skal bare kontrollere at relevante hensyn er listet opp under vedtakets vurdering av hvilke som gis forrang ved interessekollisjoner. Innholdet i «barnets beste» og hvilken vekt det har, skal domstolen ikke mene noe om. Hvilken verdi har rettigheter som ikke beskyttes av domstoler? Disse er uten rettsvern. Barnet er «eier» av rettighetene. De forvaltes av staten og er i motstrid til egne interesser. Det er ikke overraskende at rettighetene da reduseres til «gode» formål, som helt mangler den nødvendige selvstendige gjennomslagsevnen. Slike «rettigheter» er ikke reelle, men er bare tøyelige momenter i vedtak, hvor statens egne interesser blir utslagsgivende.

   Barns rettigheter har ingen verdi i Norge
   At vi kan kalle Norge en sivilisert rettsstat, når vi har et lovverk som ikke sikrer kontroll med barns rettigheter er helt ubegripelig. Sosialarbeideren er gitt all makt til å definere hva som er det beste for ditt og mitt barn. Dersom dette misbrukes får ingen vite det.

   Nylig har det innenfor utlendingsretten kommet flere dommer som viser til at når lovforarbeids-/etterarbeidsuttalelser uttrykker at; på et tidspunkt må statens interesser vike i avveiingen mot barnets tilknytning, skal problemstillingen bare vurderes som del av det frie skjønnet. Vanligvis når lovgiver trekker opp yttergrensen for forvaltningens frie skjønn uten å angi hvor den går, stiller domstolene selv opp grensene. Denne delen av lovanvendelsen kan prøves uten begrensninger av domstolene. Når så dette henvises til det frie skjønnet, har domstolene frarøvet seg selv enhver kontroll med statens forvaltning av barnets rettigheter. Barna blir stående uten noen garantister. Rettighetene FN trekker opp i konvensjonen vi har gjort til norsk lov, står uten beskyttelse. Stortingets bramfrie uttalelser ble aldri til noe annet enn løst prat. Vi bør derfor omdøpe FNs konvensjon om barnets rettigheter til FNs konvensjon om barn. Noen reelle rettigheter eksisterer ikke på dette område i norsk rett.

   Allikevel forteller byråkrater og politikere til oss og til FN, at barn har så sterke rettigheter i Norge, at de ikke har behov for klagerett til FN når deres menneskerettigheter brytes.

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnets menneskerettigheter, som i dagens Norge altså i realiteten og praksis hverken beskyttes av loven, domstolene, politikerne eller noen som helst annen offentlig forvaltning. En offentlig forvaltning som tvert om systematisk forbryter seg overfor både barna, foreldrene, familien, sivilbefolkningen og verden. Og hvor omtrent alt og ethvert av enhver av de umistelige og uavhendelige rettighetene i Barnekonvensjonen konsekvent neglisjeres og fornektes.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. april 2017:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og opp til 8 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert uten nedbør, tildels noe gløtt av blå himmel og sol og opp til 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Dunkelt, halv-mørkt og 6 pluss-grader klokken 21 politisk "sommertid", som egentlig er klokken 20 normaltid for Norge. (Ja, de hvert sommer-halvår jukset frem klokken med en time og så tilbake igjen.) Mørkt, tildels yr og omkring 6 og 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209876731809702

   Det gjelder for enhver å bli meget flinkere til å skille mellom myndighets-representanter, personer og instanser som respekterer enhver av menneskerettighetene for ethvert menneske - og de som ikke gjør det. De sistnevnte er livs-farlige kriminelle.

   It applies to anyone to become very better at distinguishing between authority representatives, persons and entities that respects every human right for every human - and those that do not. The latter are life-dangerous criminals.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1215180218608253/

   Jarleolav Östhus:
   Da ' ULV ¡ Fårehamm !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.04. 2017 shared Anne-Marie O. Thomsen's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209881095398789

   Det er ikke sant at vi ikke vet hvordan det virker.

   Det finnes et meget stort omfang av solide, saklige om omfattende studier, statistikker og undersøkelser. Og alle viser de entydig at skadene og ødeleggelsene både for barna og foreldrene og samfunnet er katastrofale.

   Dessuten så er Internettet i en overflod fullstappet med vitnesbyrd fra barn, foreldre og familier som forteller om den tortur, traumatisering, utplyndring og livs-ødeleggelse som den politiske offentlige kidnapper-virksomheten medfører.

   Iøvrig er selve virksomheten også flerfoldig ulovlig og straffbar, både internasjonalt og nasjonalt. Grovt ulovlig i henhold til både Barnekonvensjonen, ECHR og de andre menneskeretts-konvensjonene, Tortur-konvensjonen, Roma-statuttene (ICC), EU-lov og mengder med både nasjonale og internasjonale straffelov-bestemmelser.

   ---
   Anne-Marie O. Thomsen, 30 October 2016:

   Ondskabens katastrofe: ANBRINGELSER: Flere og flere socialt udsatte børn bliver sendt i familiepleje.
   Det selvom kommunerne reelt ikke ved, om familiepleje er det bedste for børnene. Professor råber vagt i gevær.

   Mere end 11.000 børn er anbragt uden for hjemmet – heraf 6.000 i familiepleje – og de mange anbringelser kostede i 2014 kommunerne 9,3 milliarder kroner.

   Men anbringelserne i familiepleje sker, uden at kommunerne reelt ved, om det virker. Det siger Inge Bryderup, professor og forsker ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

   Hun peger på, at flere og flere af de børn, der bliver anbragt, bliver sendt i plejefamilier, selvom der ikke foreligger noget data på, at plejefamilier skulle være bedre end andre anbringelsesordninger. I 2009 var 49 procent af de anbragte børn og unge under 18 år anbragt i en plejefamilie. I 2014 var det steget til 60 procent. Det undrer Inge Bryderup.

   "Vi anbringer over 6.000 børn i familiepleje, og vi ved stort set intet om, hvorvidt det virker," siger hun.

   6.000 børn i familiepleje: Professor forudser katastrofe
   http://www.altinget.dk/social/artikel/6000-boern-i-familiepleje-professor-forudser-katastrofe
   ANBRINGELSER: Flere og flere socialt udsatte børn bliver sendt i familiepleje. Det selvom kommunerne reelt ikke ved, om familiepleje er det bedste for…
   altinget.dk

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1215760861883522/

   Helene Karlsen:
   Det er rett å slett tragisk!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1422574071096851/

   Jarleolav Östhus:
   = Ein Ruin ' for FoLK & Land !

   Helene Karlsen:
   Lurer på om barnevernet mener det skal være konsesjon for å få barn. Så par som ønsker seg barn må søke om konsesjon?!

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. april 2017:

   Mørkt og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dust lett overskyet, dus sol og opp til 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Noe dunkelt og 7 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, endus tiltagende halv-måne i sør-vest og mellom 5 og 6 pluss-grader klokken 22. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209889272043200

   Hva skal vi egentlig med menneskerettighetene? De fleste vil bare ha noen av de, og da er det jo og blir det jo likevel ingen.

   *

   Rune L. Hansen:
   Why do we need the human rights? Most people will only have a few of them, and then there is and will be noone.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. april 2017: 

   Mørkt og mellom 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og yr klokken 07. 30. Disig, regn, yr og vått fra vest videre utover formiddagen, med opp mot 11 pluss-grader. Uten nedbør og mindre overskyet efter hvert utover eftermiddagen. I underkant av 7 pluss-grader klokken 20. Jeg er opptatt med diverse vedlikehold her i d
isse dager og har derfor lite tid til å innskrive noe her. Dessuten er problemet med Internet-hjemmesiden min enda pågående. Noen (og jeg vet hvem) prøver å få den avstengt fra Internettet, til glede for kidnapper-mafiaen. Jeg avventer foreløbig å se hvor langt de strekker seg for å kneble ytringsfriheten og å motarbeide menneskeretts-konvensjonene og straffelovene, etc. Mørkt, et vind-drag og 6 pluss-grader klokken 22. Med noe regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2017 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209897618171848

   Marius Reikerås, 04.04. 2017:

   Stadig flere land signaliserer nå at de er villig til å intervenere til støtte for den private part i saker som pågår mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Senest i dag hadde jeg en lang samtale med Regjeringsadvokaten i Slovakia, som uttrykte sin klare bekymring for Norges holdning til menneskerettene, og var derfor villig til å intervenere i noen av de barnevernssaker som ligger der/ ankommer .

   Og hun er ikke hvem som helst, for hun sitter også i Ministerkomiteen i Strasbourg, hvis oppgave nettopp er å etterprøve om Norge oppfyller de forpliktelser de er underlagt etter konvensjonen (EMK).

   Jeg vil kalle det for et gjennombrudd, når andre land intervenerer i EMD. Ikke til støtte for staten, men til støtte for individet.

   Akkurat det skjer ikke ofte:)

   *

   Rune L. Hansen:
   http://agent.echr.am/en/functions/representation/third-party-intervention.html
   Third Party Intervention before the European Court
   agent.echr.am

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. april 2017: 

   Mørkt, vått og 4 og 3 pluss-grader litt efter midnatt og med yr senere på natten. Disig himmel, yr og 3 pluss-grader klokken 10. Med opp til 5 pluss-grader videre utover formiddagen. Uten nedbør med 6 pluss-grader klokken 13.30. Tildels regn og yr først videre utover eftermiddagen, derefter mindre overskyet og uten nedbør. Halvt skyet himmel og 6 pluss-grader klokken 19.30, med en tiltagende halv-måne i sør-øst. Halv-mørkt, dunkelt og 5 klokken 21, med halv-månen tildels synlig høyt i sør. I underkant av 2 pluss-grader og halv-månen noe sør-vest mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209899733424728

   Menneskerettighetene, på 1-2-3 ...

   Menneskerettighetene er enkle å forstå og enhver av de er forpliktende.

   Forpliktende for ethvert voksent menneske og enhver offentlig forvaltning.

   Enhver av de er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske.

   Ingen av de skal av noen kunne tolkes bort fra sitt innhold, forfalskes eller neglisjeres.

   Alle og enhver av de for enhver skal respekteres og sikres, uten unntak.

   Det eneste lovliggjørende unntak er lovlig nødverge.

   Punktum.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1217813345011607/

   Helene Karlsen:
   Menneskerettene er jo for barn også!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, men de forplikter ikke barn.

   Helene Karlsen:
   Alle barn har rett etter menneskerettene

   Helene Karlsen:
   Tror akkurat det overser og ignorerer barnevernet fullstendig!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de gjør det. Mildt sagt. De er en politisk og offentlig mafia-virksomhet. Deres dirigenter, medspillere og akseptanter er som keiseren og keiserens nye klær. Det er meget viktig å avsløre de og fullstendig å stoppe de. Og også meget viktig å lære barna det.

   Barnekonvensjonen Art 29 p1b: "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på: b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt".

   Helene Karlsen:
   Den offentlige mafiaen er kokt sammen i frimureriet!!!

   Rune L. Hansen:
   Om det er med eller uten frimureri gjør ingen forskjell, Helene Karlsen.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Ordet "alle" de rettigheter og friheter, er i offentlige norske oversettelser utelatt. Men skal altså være der. Og er der selvfølgelig i den engelske originalen:

   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Rune L. Hansen:
   Det er iøvrig flere interessante feil-oversettelser av Barnekonvensjonen i den norske offentlige versjonen.
   Art 3 punkt 3 er enda et eksempel. Dette er den engelske original-teksten:
   "States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision."

   Oversatt til norsk av meg:
   "Stats Partene skal sikre at de institusjoner, tjenester og fasiliteter ansvarlige for omsorgen eller beskyttelsen av barn skal være i samsvar med standardene etablert av kompetente autoriteter, særlig på områdene av sikkerhet, helse, personalets antall og velegnethet av deres ansatte, samt også kompetent overvåking."

   Den dårlige offentlige norske oversettelsen er imidlertid slik:
   "Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn."

   Med tanke på viktigheten av innholdet av disse og slike lovbestemmelser så er dårlige, upresise eller vill-ledende oversettelser på ingen som helst måte akseptabelt. Men hvem bryr seg i dagens Norge?

   Hvem bryr seg, når nytten av effektivt med fortjeneste å kunne skade og ødelegge medmennesker er stor og premiert? Når nytten og fortjenesten er viktigere enn barnets beste og medmenneskers trygghet, fred og ve og vel?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1265558843481265/

   Magnar Inge Wisnes:
   Men det er bare det Rune at det får ingen konsekvenser for Norge om de bryter disse menneskerettighetene.
   Er ikke dette derfor bare en falsk trygghet?
   Blir en del provosert når Erna omtaler menneskerettigheter ift Kina - hva med å rydde hos seg selv først tenker jeg.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en falsk trygghet når menneskeretts-forbrytelsene ikke straffeforfølges og repareres. Altså når Straffeloven også neglisjeres og bagatelliseres eller forfalskes. Forbrytelser i offentlig regi lønner seg under slike forhold, på kort sikt. Den tyven som ikke er redd for å bli straffeforfulgt blir fort til mange tyver. Før lovens lange arm innhenter de. Og menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke.

   Magnar Inge Wisnes:
   Måtte det bare bli slik at Strasbourg også kunne ilegge straffer : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, det vil jo være et meget stort svik overfor verden om ikke EMD i Strasbourg gjør hva den kan i så måte. I forhold til for eksempel den politiske offentlige kidnapper-virksomheten, hvor ikke minst også dommerstanden i Norge, og et enda smittsomt voksende antall andre land, bedriver kidnapping og ødeleggelse av barn, foreldre og familier. Dommere som gjør seg skyldige og medskyldige i allslags grove menneskeretts-forbrytelser under dekke av å være "barnevern".

   
---
---

   Anne Marit Myhre, 05.04. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1218102651649343/

   Småbarnsmor fikk hjemmet tvangssolgt etter grunnløst NAV-krav
   https://www.sa.no/nyhet/krim/politi/smabarnsmor-fikk-hjemmet-tvangssolgt-etter-grunnlost-nav-krav/s/5-46-329597
   NAV beskyldte firebarnsmoren fra Sarpsborg for bedrageri av nærmere 250.000 kroner, og kvinnens leilighet ble tvangssolgt for at hun kunne betale tilbake…
   sa.no

   *

   Lars Bæk:
   Nav skal legges ned

   Anita Ramstad Hoff:
   Grusomt !

   Trond Bråthen:
   Her ser man hvordan politiet er løpegutter for det offentlige uten å gjøre egne vurderinger

   Roy Nilsen:
   de onde feministene på nav tror at de ustraffet kan med viten og vilje ødelegge livet til hele familier, men hør , hør feminister, DERE VIL BLI STRAFFET

   Geir Johnsen:
   Problemet i slike saker er at man må bevise uskyld. Noe som er vanskelig å få til siden far og mor var kjærester med 2 forskjellige adresser.
   Nav bruker ikke skjønn i slike saker, bare tar hensyn til sannsynlighets vurdering på bakgrunn av at det er naturlig at mor og far gjerne kommer til og bruke mye av spebarnstiden sammen, og løse tidsklemma for hverandre. Dette er ikke et enestående eksempel på byrokratiets firkanteri. Var slik for 30år siden også.
   Etter deres byrokratiske oppfatning av regelverket, så ansers man de involverte som samboere hvis det er mer enn 3 overnattingsdøgn hos hverandre i løpet av 1 uke.
   Men da sier jeg: Ingen uke er like med slike personlige avtaler.

   Aina Gregersen:
   Hvert koselig det ,Lars ! Og på tide !

   Rune L. Hansen:
   Problemet er verre enn som så. Det gjelder en politisk offentlig forvaltning som systematisk og konsekvent blander seg inn i menneskers privatliv og familieliv. Noe som i seg selv er ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene. Og enda verre enn det er det også, når - og fordi - den samme politiske offentlige forvaltningen systematisk og konsekvent økonomisk premierer splittelse og kidnapping av barn og foreldre, altså ødeleggelse av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerett til sitt familieliv! (Med alle de videre automatiske forurettende konsekvenser slikt noe medfører.)

   Hvordan skal offentlig ansatte, og andre, forholde seg til slikt noe? Respektere den politiske makten, eller menneskerettighetene og menneskelighet?

   Menneskerettserklæringens Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Barnekonvensjonen, Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Osv., osv.

   Elisabeth Velle Andersen:
   Hun er ikke den første som har mistet hjemmet på grunn av NAV...

   Rune L. Hansen:
   Kort sagt er problemet og katastrofen en politisk offentlig, inklusivt juridisk, forvaltning som fundamentalt, systematisk og konsekvent fornekter menneskerettighetene og forbryter seg mot menneskerettighetene. Og enhver slik krenkelse fører automatisk til flere, og til forvirring og splittelse og livs-ødeleggelser.

   Michael Jørgensen:

   NAV-Norway-20170405.jpg

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Skal man følge menneskerettighetene, som har en overordnet rolle over norsk lov, så skal denne moren få stilt krenkelsen som om den ikke hadde skjedd. Det vil si at hun skal ha igjen leiligheten som er solgt urettmessig og har vært hennes hele tiden og at det skal nullstilles økonomisk. Når denne saken ikke har hatt løsning før nå, så kunne heller ikke leiligheten selges, da saken ikke var rettskraftig. Mye stryk til systemet her.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er politisk systematisk det alminnelige i dagens Norge. Menneskerettighetene blir fullstendig neglisjert, bagatellisert eller forfalsket i hele den offentlige forvaltningen. Det er en politisk mafia-virksomhet som har makt over og via alle viktige nøkkel-posisjoner.

   Litt sitat: "– I denne saken har Øst politidistrikt opptrådt som et mikrofonstativ for NAV. Kravene til bevis ble fullstendig neglisjert. Tiltalen ble en blåkopi av NAVs anmeldelse uten en selvstendig kritisk vurdering av NAVs påstander. Kvalitetssikring ble fraværende, og med en tragisk følge for min klient som mistet boligen sin på tvangssalg fordi hun måtte betale NAVs fullstendig grunnløse krav. Dette er intet annet enn en regelrett skandale".

   Inger Marie Myhre:
   De gjør det som passer seg : ( : ( : ( : ( : ( 

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Overvar to dager av en rettsak på Hamar mot Jørgen Arne Skarsvåg. Denne saken virker å være utsatt for en håndtering i media ved at det vesle som kommer ut er feil framstilling eller så er den fullstendig ukommentert. Denne mannen satt før saken i Lagmannsretten, 10 mnd i varetekt for å ha hevdet sin rett til muntlige forhandlinger før tvangssalg av fire eiendommer derav ett veldrevet gårdsbruk. Hadde han fått det ville tapet på mer enn 10 millioner vært avverget. Før juryen skulle gå for å avgjøre skyldspørsmålet, instruerte dommer juryen å ikke ta hensyn til EMD, eller menneskerettighetene. Saken er anket og han sitter fremdeles i varetekt. Siden denne saken heller ikke er rettskraftig, er Skarsvågs eiendommer solgt uten gyldig grunn. Gårdsbruket inklusive en melkekvote på 2,7 mil. og en tilliggende boligeiendom gikk for 2,4 mill. En slik melkekvote er fritt omsettelig og man kunne ha solgt den istedenfor.

   Geir Johnsen:
   Bare 1 ord. Huff.

   Rune L. Hansen:
   Dommere og andre offentlig ansatte som gjør seg skyldige eller medskyldige i slike menneskeretts-forbrytelser, også ved unnlatelse, skal ha mange år fengselstraff, sier Straffeloven.

   Laila Dalbye:
   Endelig en vettig dom og dommere som våger väre som dommere skal. Håper nu ansvarlige ordner alt tilbake som det var för dette tullet begynte for damen. Mangler bare at BV kommer og mener at barna ikke har det ökonomisk bra. Så dette må ordnes med en gang - leilighet tilbake, alle kostander dette kostet skal dekkes og plaster på såret gis i form av erstatning for det, samt få pengene tilbake som hun betalte inn. Flott domstol dette.

   Ann Mari Nygård:
   Desverre ikke uvanlig, d samme hendte datteren min, livsgrunnlaget for henne og sønnen ble revet vekk...

   Mona Benum:
   Skrekk og gru, for ei saksbehandling, av både nav politi. Men de får jo herje fritt med folk, da må det bli slik.

   Ananya Devi:
   Det som jeg undrer meg over mest, er at folk ikke ser at myndighetene i Norge gjør eksakt det samme idag, som myndighetene i Tyskland under Nazi styre.

   Laila Dalbye:
   Akkurat Ananya Devi, folk i Norge er blindet av generasjoners propaganda fra statsstyrt radiokanal og den eneste til ca. 1983 og makt politisk, les AP. Fått sine folk inn i alle myndighetsområder i hele landet. Ingen våget å si i mot for det hevnet seg straks. Bare internet som gjör nu at dette kan forandres. Systemene selv er like som de värt alltid. De forandrer seg ikke frivillig. Legg merke til alle ulovligheter som har blitt avdekket tross en ganske så bunden presse, tenk om den var fri og ikke politisk - da skulle det ramlet ut av pressen som en foss slike saker. Og legg merke til - aldrig har jeg hört at noen off. tjenestemann er blitt sparket og tiltalt + straffet og blitt ersatningsansvarlig for sine grove feil som man må ha visst om at man gjör. Har dere?

   Rune L. Hansen:
   "Milgram-eksperimentet er et berømt psykologisk eksperiment som ble startet i juli 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at et vanlig menneskes lydighet overfor en autoritetsperson er mye større enn mennesket selv tror, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet. Eksperimentet ble gjentatt i flere varianter med stort sett samme resultat. (...) Hensikten var å finne en forklaring på hvordan kollektivistiske styresett, som for eksempel Tyskland under andre verdenskrig kunne klare å få store deler av befolkningen til å godta og å utføre grusomme handlinger mot andre mennesker uten at de ville nekte, eller gjøre opprør. Kunne det tenkes at Adolf Eichmann og hans millioner medskyldige i holocaust bare fulgte ordre og var bundet av lydighet til en øvrighet med egne regler? (...)

   Forsøket viste at så mange som 65% (26 av 40) av forsøkspersonene var villige til å adlyde oppfordringen om høyeste strømstyrke, på tross av at «eleven» åpenbart var sterkt lidende og ba om nåde, og at de visste at de hadde frihet til å avbryte. Ingen av forsøkspersonene avbrøt forsøket før 300 volt. Ingen av forsøkspersonene insisterte på å undersøke eller snakke med «offeret» etter forsøket. (...)

   I tilsvarende og senere eksperimenter har det vist seg at andelen personer som er villige til å følge forsøkslederens oppfordringer fullt ut, og uten vesentlige innvendinger, er påfallende konstant (61% – 66%)."

   https://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet
   Milgram-eksperimentet – Wikipedia
   Milgram-eksperimentet er et berømt psykologisk eksperiment som ble startet i juli 1961 og publisert i…
   no.wikipedia.org

   Geir Johnsen:
   Intressant

   Rune L. Hansen:
   Også Norge ble konfrontert med Milgram-eksperimentene:
   "På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden."

   http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=8840&a=2
   Tidsskrift for Norsk psykologforening - Nordmenn – verdens mest…
   psykologtidsskriftet.no

   Rune L. Hansen:
   An Introduction to Stanley Milgram’s Obedience to Authority - A Macat Psychology Analysis
   https://www.youtube.com/watch?v=KFyRa51SnYo
   An Introduction to Stanley Milgram’s Obedience to…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Grøss & Gru Harem Brunstland sin påstand om at "det er typisk norsk å være god" er altså så usann som noe bare kan bli. Det er hun jo selv også et levende herostratisk vitnesbyrd om.

   Rune L. Hansen:
   Det er mangfoldig berettiget og ikke uten grunn at hun i Norge blir kalt lands-morderen.

   Evelyn Kjørstad:
   Fin jusshjelp i Sarpsborg, da ..not!
   Savner hva nav, politiet og jusshjelpen sier om sin del i dette.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209906799321371

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   *

   The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), Art 2:

   "1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
   2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed."

   Art 10:
   "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   Art 20:
   "Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations."

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. april 2017: 

   Mørkt og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr, vått og opp til 7 pluss-grader utover formiddagen. Mye vått, nedbør og omkring 6 og 7 pluss-grader og i det heletatt omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209910907264067

   Krig og splittelse eller medmenneskelighet og fred?

   Mennesker som vil ha makt, karriære, selvhevdelse, penger eller annen fortjeneste på å forurette et eller flere medmennesker har alltid vært et problem i verden.

   Det er når slike mennesker får makt i den offentlige forvaltningen at problemet blir en katastrofe. Og smittsom om den ikke kompetent og effektivt stoppes.

   Det har skjedd mange steder og skjer enda. Dette som er den verste og farligste av alle katastrofer, for ethvert land og for hele verden.

   Det er dette og slikt menneskerettighetene skal forhindre. Men det gjør de likevel enda ikke. Heller ikke i Norge. Tvert om.

   Menneskerettighetene og deres prinsipper forfalskes og neglisjeres og brukes til krig både i og mot medmennesker i sivilbefolkningen.

   Og da er det samfunnets mennesker skades og ødelegges. Og også prinsippene for lovlig lov og rett. Og også naturlige strukturer og samfunnets grunnceller.

   Dermed blir erkjennelse, perspektiv, sindighet, bevissthet, sannhet og ydmykhet også mere og mere krevende for stadig flere og flere.

   Men hverken menneskerettighetene eller annet skal være for å bevirke krig, plage eller forurettelse. Tvert om.

   Likevel er det det som skjer enda også ikke minst i dagens Norge.

   Forkvaklede mennesker i den politiske og offentlige forvaltningen forholder seg eller handler som at ikke enhver i samfunnet har krav på rettferdighet og sine menneskerettigheter.

   Og som om det er lovlig og ikke ulovlig og straffbart å krenke en eller flere menneskerettigheter for et medmenneske. Uten at det er lovlig nødverge.

   Men det er det jo ikke. For eksempel så skal ikke noen kunne påstå at de beskytter barnets menneskerettigheter ved å krenke en annens menneskerettigheter.

   Uten at det er lovlig, solid og godt nok begrunnet nødverge.

   Og for eksempel så skal heller ikke noen kunne fengsles, straffes eller krenkes uten at det er lovlig, solid og godt nok begrunnet nødverge.

   Dermed må også alt annet av lover og avgjørelser ha god nok nødvendighet og forholdsmessighet og solid være i samsvar med menneskeretts-konvensjonenes lovbestemmelser.

   Enhver av menneskerettighetene skal uten krenkelser respekteres og sikres for ethvert menneske.

   Det er bare slik en kan unngå plager, urett, menneske-fiendtlighet og menneskeskapte katastrofer.

   Menneskerettighetene forplikter enhver offentlig forvaltning. Også til ikke å være unnlatende overfor et eller flere medmennesker i samfunnet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209919427997080

   Norge, dobbel-moral, anti-demokrati og verden

   Fattige Norge (Norway) i det nord-vestlige hjørnet av Europa, ble i årene efter Hitler-regjeringen i Tyskland gradvis efter hvert til det økonomisk kjempe-rike Norge. Det ble nemlig boret efter olje og olje-rikdommen flommet efter hvert inn over landet og det lille knippet med politiske partier. Politisk makt i Norge kom til å bety makt over enormt med penger og mennesker.

   Politikken var så firkantet og tåpelig som noe kan bli. Høyre, venstre og mellomtingene. Høyre-siden, med partiet Høyre (H) i spissen ville at pengene skulle gå til og forvaltes av sine medspillere blandt de rikeste. Venstre-siden, med det norske Arbeiderpartiet (Ap) i spissen, ville at pengene skulle gå til og forvaltes av sine medspillere blandt de ikke rike, med en slags kommunisme som sin ideologi. Troen på Marx, Mao og Lenin var dog iblandet smuler av menneskelig moral. Og midt mellom disse to politiske ytterpunktene var et lite knippe med avleggere i form av interesse-fraksjoner.

   Noen ville det skulle legges vekt på den rurale utviklingen (landbruket), mens de andre ville det skulle legges vekt på den urbane utviklingen (industrialiseringen). Og noen ville det skulle legges vekt på egoisme, mens andre ville det skulle legges vekt på moral og landets grunnlovs-festede kristendom. Den norske Grunnloven ble skrevet i 1814, men det skjedde lenge forholdsvis lite reell positiv eller moralsk utvikling efter den tid. Og forholdene var ikke og ble ikke stort bedre i landene omkring og i resten av Europa. Men både kommunikasjonen og industrialiseringen og også flere interesse-fraksjoner i verden økte efter hvert i omfang. Deriblandt også "fagforeninger" og politisk nepotisme (altså politiske vennskaps-tjenester).

   Både "fagforeningene" og de andre interesse-fraksjonene og den politiske nepotismen bevirket egoisme, splittelser, forvirring og oppløsning av moral og personlig ansvar. Frem vokste stadig sterkere et anti-demokratisk parti-krati, båret av egoisme og nepotisme. Hvor det gjaldt om å komme seg frem til makt-posisjonene, uansett hvordan eller med hvilkne midler. Og der i makt-posisjonene best mulig skjult og fordekt og med dobbel-moral å frigjøre seg selv og sine medspillere fra mulighetene for å bli straffeforfulgt og fra prinsippene for demokrati og lovlig lov og rett. For å kunne opprettholde og videreføre sin egen og medspillere sin egoisme og karriære. Jo mere utspekulert og påkostet og rått og brutalt dess bedre. Politisk og offentlig nepotisme ble middelet og metoden.

   I det tyske sprog gir advokat og forfatter Franz Kafka (1883-1924) i årene omkring første verdenskrig (1914-1918) et megetsigende innblikk i hva som skjedde i det sentrale Europa. Og bare ti års tid senere setter det tyske Arbeiderpartiet med sin Hitler-regjering Europa og verden i brann. Og mange ikke engang ser det, eller later som de ikke ser det, før enda omkring ti år senere. Og mange ikke engang lærer av det.
  
   Men det er på denne tid at også Menneskerettserklæringen oppstår, fra mennesker som forstod og visste hva som hadde skjedd og som trakk lærdom fra menneskehetens historiske utfoldelse. Aldri mere skal mennesker igjen få forurette hverandre og verden, er hva de hadde som formål. Samtidig visste de den nødvendighet og forutsetning at verdens videre utfoldelse må gå naturlig organisk med de felles-menneskelige prinsippene for medmenneskelighet og lovlig lov og rett som sin kjerne. Og at dette er prinsippene for rettferdighet, fred og trygghet.

   Menneskerettserklæringen ble nødvendig kortfattet og lett å forstå og ble kjærlig omfavnet i land efter land. Mange forstod at dens offentlig beskyttede minste-garanti og forsikring om ehvers enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er en nødvendighet.

   Og selvfølgelig, mange ønsket ikke å forstå eller å respektere dette i praksis. Det samsvarte ikke med deres egentlige ønsker og hensikter, som de ville ha politisk makt for å iverksette, opprettholde eller videreføre. For mange var og ble politisk ofentlig makt derfor fortsatt viktigere enn både penger og alt annet. Og det å kunne neglisjere, forfalske eller bagatellisere menneskerettighetene og prinsippene for rettferdighet og demokrati. Best mulig uten at for mange oppdaget det eller klarte å forstå det.

   Om et samfunn har et eller flere politiske partier har liten eller ingen betydning om det er makt og nepotisme som rår over og foran menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. For en politiske nepotisme er det viktigste å sikre seg selv impunity og egen eller medspillere sin makt-videreførelse. Og derfor også å unngå lovlige, frie politiske valg-ordninger slik de er lovbestemt i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25. Dette er de to kjerne-punktene i og for enhver politisk offentlig organisert mafia-virksomhet. Pluss samtidig maksimalt med indoktrinering, propaganda og lureri.

   Impunity (det å unngå å bli straffeforfulgt) og nepotisme (politiske vennskaps-tjenester) er det viktigste for ethvert anti-demokrati og terror regime. Om diktatoren er en eller mange har ingen betydning. Det viktigeste for slike er alltid impunity og det å ha makt via nøkkel-posisjonene i den offentlige forvaltningen. Og særlig å ha politisk lojale dommere, i videst mulig betydning av ordet, som arbeider og dømmer smartest mulig fritt og uavhengig av prinsippene for lovlig lov og rett. På akkurat samme måte som de lovgivende og de utøvende myndighets-misbrukere. Dermed blir det demokratiske makt-fordelings prinsippet i virkeligheten en makt-forenings nepotisme som utestenger den reelle lov og rett som er de felles-menneskelige menneskerettighetene og prinsippene for rettferdighet, nødvendighet og lovlig lov og rett - og dermed også utestenges sivilbefolkningen og dens enkeltmennesker. Falsk og ulovlig lov og rett blir til liksom lov og rett og til maktens og dommernes vilkårlighet.

   Arbeiderparti-regimet med sin statsminister-representant Enhver Hoxha i landet Albania sør i Europa efter 2. verdenskrig ble et av mange eksempler på en slik politisk nepotisme. Under den interesse-fraksjonen ble kristendommen i Albania i flere ti-år utryddet og landet gjort til et terror regime og sivilbefolkningen muslimifisert og indoktrinert og pervertert.

   I Norge, nord-vest i Europa, skjedde noe lignende. Under det norske Arbeiderpartiet ble kristendommen stadig mere forfalsket og gjort til anti-kristendom og sivilbefolkningen indoktrinert og pervertert. Men stadig mere olje-penger gjorde at terror regimet i Norge ble meget mere påkostet, sofistikert og forkledd. Også internasjonalt. Med enormt med olje-pengene kunne regimet kjøpe seg og betale for innflytelse, propaganda og medspillere og nøkkel-posisjoner. Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland (lands-morderen) ble blandt annet påkostet mange penger for å bli leder for WHO (Verdens Helse Organisasjon), profilert som forkjemper for bærekraftig utvikling og likestilling, etc. Mens hun i virkeligheten var det motsatte. Deres Thorbjørn Jagland ble utplassert blandt annet som generalsekretær for Europarådet, Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO, etc.

   Dette samtidig som de stadig utvidet den offentlige forvaltningen og dobbel-moralen vokste til stadig nye høyder. Og sivilbefolkningen stadig ble mere plaget, overvåket og forurettet. Og det stadig mere florerte med offentlig falsk dokumentasjon, propaganda, ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser og regler, falske diagnoser, frihetsberøvelser, fangehold, diskriminering, utplyndring, tortur og degradering. Både overfor barn og voksne. Meget påkostet forsøkt skjult bak kulissene og propagandaen.

   Blandt annet frihetsberøvelsene, fangeholdene og torturen derfor ikke så godt synlige overfladisk betraktet. Det påkostede trikset med å forsøke å holde den meget store mengde frihetsberølvelser, fangehold og tortur skjult er blandt annet både en offentlig desentralisering av den politisk ofentlige mafia-virksomheten og den falske dokumentasjonen. Fangeholdene, frihetsberøvelsene og torturen skjer desentralisert og under dekke av å være noe annet enn de egentlig er.

   Takket være Facebook og Internettet og menneskerettighetene og stadig flere uredde modige og sannferdige mennesker er stadig mere av dette nu i ferd med å bli avslørt og opplyst for enhver, både nasjonalt og internasjonalt.

   Og også hvordan den offentlig organiserte kriminaliteten og nepotismen både har vært og er smittsom fra land til land. Og hvordan det er naturlig for ondskap og egoisme og lett forståelig. Og hvor livsfarlig og katastrofal den er.

   Samtidig som ondskapen enda stadig vokser i omfang og grovhet, så vokser enda mere også forståelsen for nødvendigheten av med forente krefters hjelp både internasjonalt og nasjonalt å få den kompetent straffeforfulgt og stoppet.

   Aldri mere skal slikt noe igjen kunne få skje!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1219780628148212/

   Kerstin Sørensen:
   Veldig god sammenligning og godt skrevet!!!! Vi må bruke fb for alt det er verdt for å bekjempe denne utviklingen.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. april 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med 11 pluss-grader klokken 16. Disig himmel og tildels yr videre utover dagen, med 8 pluss-grader og halv-mørkt klokken 21. Med yr og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209926097763820

   To deprive a human right to its family life is the most evil one can do to a fellow human being. A human being who does that against a fellow human being is a monster and not a human being.

   Å frata et menneske retten til sitt familieliv er det ondeste en kan gjøre mot et medmenneske. Et menneske som gjør det mot et medmenneske er et monster og ikke et medmenneske.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1427440310610227/

   Reinert Vigdal:
   Å det er strategien til barnevernet i Norge...

   Jarleolav Östhus:
   Da K s = eit Monster ' tiL ¥ILL - dyr @_ s Pr- I s ! _

   Elisabeth H Sund:
   Norge må finne en annen måte og være Barnevern på .. Den metoden de bruker er ikke mennesker verdi.. . Ganske avslørende og lese om den .Som om de er Gestapoer

   Jarleolav Östhus:
   Spiste Graut nå ' för besök hos Tom ' ¡ Gestapo !

   Rune L. Hansen:
   Det overveldende meste og verste av umenneskelighet, kriminalitet og ondskap i verden er gjort av politiske regimer og politisk indoktrinerte mennesker. Mennesker lar seg indoktrinere til å gjøre absolutt hva som helst av slikt. Og det smitter og perverterer både internt og eksternt. Det er derfor det går så sent med å stoppe forurettelser, kriger og ondskap i verden. Politiske regimer og nepotisme får mennesker til å neglisjere, bortforklare og bagatellisere medmenneskelighet, de felles-menneskelige menneskerettighetene og forskjellen på lovlig og ulovlig lov og rett. De påstår seg selv å ha lov og rett til å gjøre det, til ikke å bli straffeforfulgt for å gjøre det. De både lokkes, fristes og trues til å gjøre det. De forblindes for reell lov og rett, og ser i steden "keiserens nye klær", lever seg inn i en umenneskeliggjøring av virkeligheten. Bort vekk fra uskyld, selvstendighet og reell integritet.

   Det var det som skjedde under Hitler-regjeringen i Tyskland og det var det som skjedde i Albania og det er det som skjer i Nord-Korea og mange andre steder i verden!

   Menneskene blir bortført bort vekk fra medmenneskelighet, ansvarlighet og menneskerettighetene! Bort vekk fra det naturlige og ekte og seg selv og sin egen frihet.

   Betenk også i sammenheng med dette hvordan og hvor grovt og livs-ødeleggende, både for seg selv og andre og for samfunnet og verden, de bortførte barna skades og ødelegges og perverteres og indoktrineres og blir uselvstendige av å fjernes fra seg selv og sine naturlige og organiske kilder! De blir til menneskelig søppel, av å ha blitt kidnappet bort vekk fra seg selv.

   Linda Håland:
   Du har så rett..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/AmericanFathers/permalink/1606003959440457/

   Kenneth Hager:
   Amen

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1220122108114064/

   Mona Rodian:
   Riktig !

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Rom. 13,9-10: "For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. (10:) Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Matteus 22,37-40, Jesus: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. (38:) Dette er det største og første bud. (39:) Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (40:) På disse to bud hviler hele loven og profetene."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Matteus 19,17-19: "Men Jesus svarte: "Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!" (18:) "Hvilke?" spurte han. Jesus svarte: "Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, (19:) du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv."

   Erik Kaa:
   Prøver du med dette å henge ut de forsvarsløse alenemødrene som av personlige grunner synes de skal nekte far å traffe sine barn ;) Tror ikke du skal Ta sønderknuste fedres pari på den måten. Da hadde jo media sett på det for lengst.

   Rune L. Hansen:
   Les Barnekonvensjonen, Erik Kaa. For eksempel Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Og for eksempel Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Art 8 p1:
   "Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding."

   Eller for eksempel Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3:
   "3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Eller for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Erik Kaa:
   Ja jeg er enig, all makt til feministene. ;) Ikke glem å undertegne felleseieerklæringen så x'en har din bolig å kaste deg ut av. Forresten hvorfor snakker jeg til deg, du har barnebidrag å tjene inn og har ikke tid eller liv igjen å fylle din plutselig barnløse tilværelse med.

   Rune L. Hansen:
   Grøsselig sant det du sier der om politisk offentlig mafia-virksomhet i form av feminisme. Fra Grøss & Gru Harem Brunstland & co.

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel, Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Erik Kaa:
   Beklager å måtte være den som avslører det til deg, men din motpart ønsker ikke å forfølge din argumentasjon villig, og kaster inn digresjoner og andre tilsynelatende valide avsporinger, så du kommer aldri til å få NEVNT ET ENESTE ORD av dtte før 2 elden kloninger sitter på ryggen av deg med et kassaparat som sier kasching kasnchang inntil barnet er voksen, x'en er blitt feit på din bekostning, og Rumenerne har temmet sin siste hviting. ;) Men eller så følger jeg deg. ---- Revolusjonen går bare så hævelig zzznork sakte her på fb. ssszzznork

   Rune L. Hansen:
   Ja, politisk offentlig mafia-virksomhet gir seg ikke frivillig.
   Iøvrig er "min" argumentasjon her ikke annet enn reell lov og rett.
   Jeg er bare en lovlydig.

   Erik Kaa:
   Hadde bilen min hatt så mange mangler og feil som Bv har fått påpekt så hadde jeg krevd å få avskiltet vraket. Hadde noen da sagt at jeg måtte reparert den så hadde jeg protestert. -- Men så har vi jo det faktum at hvis du driter, alene i skogen, hørte skoge da at du feis ?

   Erik Kaa:
   Ja hvis ikke du svarer at du har skrevet et nytt utkast til bvloven, skatteloven, ny handlingsplan som overfllødiggjør politikk, og får utvist jesuitter og psykologer fra kongeriket, samtidig, så tror jeg ikke på deg og leser heller en bok. ;)

   Rune L. Hansen:
   At det der "barnevernet" og deres dirigenter og medspillere som fratar mennesker retten til sitt familieliv er et grov-kriminelt monster er forlengst avslørt. Stadig flere og flere blir oppmerksomme og vitende om det. Det er bare de kriminelle selv og deres medspillere og akseptanter som enda tviholder på mafia-virksomheten. Med sine ulovlige lover og avgjørelser er de bare som all annen politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Kyle Paskewitz's photo:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1267777619926054/


   fredsarbeid.jpg

   *

   Jan Sandoy:
   Nei

   Rune L. Hansen:
   "Peacemaking doesn't mean passivity. It is the act of interrupting injustice without mirroring injustice, the act of disarming evil without destroying the evildoer, the act of finding a third way that is neither fight nor flight but the careful, arduous pursuit of reconcilation and justice. It is about a revolution of love that is big enough to set both the oppressed and the oppressors free."
   (Shane Claiborne, Common Prayer: A Liturgy for Ordinary Radicals)

   Oversatt til norsk:
   "Fredsarbeid betyr ikke passivitet. Det er den handling å avbryte urett uten å speile urett, det handler om å avvæpne ondskap uten å ødelegge den onde, det handler om å finne en tredje vei som hverken er kamp eller flukt, men den forsiktige, slitsomme efterstrebelse av forsoning og rettferd. Det handler om en revolusjon av kjærlighet som er stor nok til å sette både de forurettede og de forurettende fri."

   Jan Sandoy:
   Fred oppnås ikke med passivitet. Fred oppnås gjennom å stanse urett uten å gjøre urett, å stanse ondskapen uten å knuse den onde, det er kunsten å finne en 3dje vei som verken krever flukt eller motangrep, den omsorgsfulle og krevende søken etter forsoning og rettferdighet. Det er en revolusjonerende kjærlighet som setter både den onde og offeret fri.

   Nei!

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at lovlig nødverge alltid skal lovliggjøres og er en frihet enhver har, Jan Sandoy. Det er offentlig organisert kriminalitet og ulovlig nødverge som er problemet og katastrofen.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen ???

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva er det, Jan Sandoy?

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen. Hva har nødverge med saken å gjøre?
   Jeg forstår heller ikke at «lovlig» nødverge alltid skal lovliggjøres og er en frihet enhver har...

   Rune L. Hansen:
   Det var på grunn av ditt "nei" jeg nevnte nødverge, men også på grunn av teksten i posteringen som både du og jeg oversatte. Enhvers enhver menneskerettighet skal av ethvert voksent menneske alltid respekteres og sikres, det er bare lovlig nødverge som kan lovliggjøres som unntak. Altså prinsippet om tvingende nødvendighet og om forholdsmessighet. Det vil blandt annet si, for at det skal kunne være lovlig, for en kortest mulig tid og på en måte som er minst mulig krenkende for enhver.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Lovlig nødverge kan lovliggjøres som unntak fra å respektere «enhvers» menneskerettighet som av ethvert menneske alltid skal respekteres og sikres?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det angår ordet og begrepet "nødvendig" i menneskeretts-konvensjonene og forklaringen fremgår av selve menneskeretts-konvensjonene. Men det fremgår også av de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett - som også er nettopp hva menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen. Ja, det angår ordet og begrepet "nødvendig" i menneskeretts-konvensjonene og forklaringen fremgår av selve menneskeretts-konvensjonene. Men det fremgår også av de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett - som også er nettopp hva menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg = Lovlig nødverge kan lovliggjøres?

   Hvordan lovliggjøres noe som er lovlig?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke lovlig uten at alle betingelsene for lovlighet er innfridd og sikret.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Hvordan lovliggjøres noe som allerede er lovlig?

   Rune L. Hansen:
   Utgangspunktet er at lovbruddet ikke er lovlig, hva enn det er. Men det kan lovliggjøres ved lovlig nødverge.

   Jan Sandoy:
   I utgangspunktet er ikke handlingen lovlig, men om lovens krav om nødverge var oppfylt, kan ikke handlingen straffes?

   Rune L. Hansen:
   Ja, om lovlig lovs krav om lovlig nødverge var oppfylt så skal ikke handlingen kunne straffes.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Ikke ulovlig lovs krav som skal lovliggjøres som unntak, etter prinsippet om tvingende nødvendighet og om forholdsmessighet, altså?

   Rune L. Hansen:
   Nei, selvfølgelig ikke.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Dette har lite med temaet å gjøre?

   Rune L. Hansen:
   Både og. Jeg forstod det som at det var du som ville utbrodere og gå i dybden, Jan Sandoy. Noen, hvem vet, vil ha utbytte av det.

   
---
---

   Robert Aasen, 07.04. 2017 via Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!:
   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1857617927836749/

   Jeg har sagt at vi må ha direkte valg på personer uavhengig av partier, for å ta makten fra partiene. Partier må være forbudt.

   Grunnloven sier at vi skal velge personer til Stortinget.

   Hvorfor i Helvete stemmer vi på partier da ???

   *

   Vedic Seiersson:
   Ja om vi i det heletatt skal velge noen til å representere oss , så burde det være lokale mennesker som har nær erfaring med problemer i den virkelige verden den de fleste lever i .
   Da kunne det gjerne være litt håp for framtiden .
   Ellers så tror jeg vi må ha en oppegående og bevist "diktator" til å rette opp i alle skjevhetene , før vi kommer videre .

   Knut Roger Andersen:
   Men man kan ikke velge en person man må velge et levende menneske !

   Robert Aasen:
   Vedkommende bør være levende.

   Rune Hamsund:
   Låner!

   Anja Hereid:
   vi har vært barn som helst vil leke og ikke tenke. Som ville ha en mamma eller pappa som kunne fortelle os hva vi fikk lov til.. nå er vi lei av barnemidhandling.. og vil bestemme selv?

   Marvik Gremlin:
   Typisk norsk å være redd for frihet.

   Anja Hereid:
   På tide vi flytter ut og blir selvstendige? ( flytter ut = fjerner diktaturet på stortinget)

   Rune Hamsund:
   Ja, du e inne på nåkka. Førr foreldran e de smarteste blant oss. De har vært ute ei vinternatt før. I dag e det ungdomma som e skolert førr å ta vare på seg og sine først, og så kommer resten av verden, før vi kan se mot vårres egne. Ei SKAM!

   Glenn Martin Dagsvold Eriksen:
   Hvordan stemme man i det hele tatt på enkeltpersoner?

   Hele systemet er satt opp for partier.
   Er det noen her som har lyst å stille til valg?

   Rune Hamsund:
   Om situasjonen og historien hadde vært skrevet om, så ja :P

   Rune L. Hansen:
   Ja, den politiske valg-ordningen som brukes i dagens Norge og mange flere land er både nepotisme og menneskeretts-krenkende og fremmer politisk og offentlig organisert kriminalitet. (Og det er er jo det mange av de som har fått innpass i "det gode selskap" ønsker at den skal være, evt. fristes, lokkes eller trues til at den skal være.) Vi må enhver fritt kunne stemme på hvem enn vi ønsker at voksne norske mennesker i Norge (også selv om vedkommende ikke selv ønsker det), for at de politiske valgene skal kunne være lovlige så er det et minste-krav. Og det er absolutt ingenting som berettiget tilsier at det ikke skal være slik. Tvert om.

   Det er og skal være forenings-frihet i verden, selvfølgelig, men ikke for menneskeretts-krenkelser. Inklusivt heller ikke for diskriminering.

   Det er i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Rune L. Hansen:
   Pr. i dag så er den politiske valg-ordningen ulovlig (og straffbar). Og det har den lenge nu vært.

   Hege Aas:
   Det hele er en stor agenda med løgnere som sitter på stortinget nå. De vil presse ut nye partier. Men la oss ha et håp

   Rune L. Hansen:
   Å presse ut nye partier og fritt valgte mennesker (og hele sivilbefolkningen) det gjør de også allerede ved å ha utplassert hverandre i offentlige nøkkel-posisjoner som beskytter deres kriminelle handlinger og politikk. Og i det heletatt er det ulovlig å stemme på politiske partier eller andre slags foreninger av noe slag. Det er og blir politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Heidi Kjelløkken:
   Du vil forby partier og gi faen i menneskerettighetene. Hva vil du? Ha diktatur?

   Rune Hamsund:
   Korr du ser angående menneskerettigheter? Det som nevnes er vel det at menneskerettighetene i norge ikkje eksisterer

   Heidi Kjelløkken:
   Han har en tråd til her hvor han erklærer det.

   Rune L. Hansen:
   ?

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv det du sier der, Heidi Kjelløkken. Å ha en politisk valg-ordning hvor det å stemme på partier eller foreninger er ulovlig fra før av, i henhold til menneskerettighetene. Lovlydighet er å respektere og sikre absolutt enhver menneskerettighet.

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke være nødvendig å stille til valg. Og det er heller ikke nødvendig å ha noe politisk program. Det viktige og nødvendige er 100% lovlydighet i forhold til menneskerettighetene og enhver.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. april 2017: 

   Mørkt, disig, yr, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 11 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt opplyst av en dus nokså full måne i sør og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.04. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1857617927836749/

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke være nødvendig å stille til valg. Og det er heller ikke nødvendig å ha noe politisk program. Det viktige og nødvendige er 100% lovlydighet i forhold til menneskerettighetene og enhver.

   Arvid Lenes:
   det bør være mulig å erstatte det meste av partier og ineffektivt byråkratil med nettspørreskjemaer ofte til alle .... sjekk linken , surveymonkey . det er bare å sette i gang ....

   Geir Hanssen:
   Fordi de stjal Demokratiet.

   Rune L. Hansen:
   Det er viktig å forstå at demokrati hverken er at majoritet eller minoritet bestemmer hva som er rett eller galt. Det er menneskerettighetene og de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, lex superior, the rule of law, rettferdighet, medmenneskelighet og alltid tilgang til real-kompetent lovlig lov og rett som er kjernen i og for ethvert demokrati. Og som aldri noen eller politikk skal kunne krenke. Og at en sann demokratisk politisk valg-ordning har som hensikt best mulig å unngå at noen eller noe ustraffet har erstattet eller erstatter en eller flere menneskerettigheter eller rettferdighet og medmenneskelighet med seg selv eller interesse-fraksjoner. Og at dette er en nødvendighet for best mulig å kunne unngå at et eller flere mennesker ikke får respektert og sikret enhver av sine menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Enhver lovlig politikk og offentlig forvaltning må selvfølgelig være underordnet menneskerettighetene - og ikke overordnet.

   Rune Hamsund:
   Du meine seriøst de vise seg ansvaret verdig?

   Rune L. Hansen:
   Nei, de viser seg ikke ansvaret verdig om de medvirker i å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Da er de kriminelle som kompetent må straffeforfølges. Og ikke ha mulighet for å beskytte egen, andres eller hverandres forbrytelser.

   Rune Hamsund:
   Du veit at det går ikkje an i dag å finne folk som har ansvar..

   Rune L. Hansen:
   Derfor så viktig og nødvendig at mulig uansvarlighet og ansvars-forvirring blir stoppet og kompetent straffeforfulgt. Og å bekjempe og å stoppe politisk og offentlig organisert kriminalitet og uakseptabel nepotisme.

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. april 2017: 

   Ned mot 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Lett overskyet, dus sol og oppnmot 10 pluss-grader utover formiddagen. Med opp til 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Dunkelt, disig himmel og 9 pluss-grader klokken 21. Mørkt, en mild bris og mellom 7 og 8 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209953049837605

   Politisk barnevern, eugenikk og folkemord

   Er et barnevern som ikke 100% er et familievern i det heletatt mulig?

   Hva skjer om noen med tvang nekter et menneske retten til sitt familieliv?

   De setter seg selv over kjærligheten i verden.

   De setter seg selv over hva som alle steder i verden til omtrent alle tider har vært en naturrett og naturlov.

   Ja, de setter seg selv over Gud.

   De erstatter verdiene i verden med seg selv.

   Min påstand er blandt annet, at et politisk "barnevern" eller en offentlig forvaltning som tror seg å ha rett til å manipulere eller frata mennesker retten til sitt familieliv både er et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og mot menneskeverdet - og at slike inngrep automatisk innebærer blandt annet systematisk bruk av terror, tortur, traumatisering og inkvisisjoner.

   Min påstand er blandt annet også at lover, lovbestemmelser, regler, dommer eller avgjørelser som tror seg å ha rett til å manipulere eller frata mennesker retten til sitt familieliv er meget kriminelle, ulovlige og straffbare. Og er i strid med både menneskeretts-konvensjonene, lovlig straffelovgivning og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Og at dette også rammer blandt annet tillagingen eller bruken av den norske såkalte "barnevernloven" og "barneloven".

   Menneskeretts-konvensjonene sier klart og utvetydig at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Barnekonvensjonen tilføyer blandt annet at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og i Art 19, at:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Og videre har blandt annet Barnekonvensjonen (les nøye) lovbestemt at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Det er altså heller ingen tvil om hva menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt som barnevern. Og om hva som er forbud.

   Det er heller ingen berettiget tvil om at det for en offentlig politisk eller juridisk forvaltning å manipulere eller frata mennesker retten til sitt familieliv både er et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, i henhold til Roma-statuttene og Straffeloven. Lovbestemmelsene også der er utvetydige og presise.

   Det er heller ingen berettiget tvil om at enhver offentlig eller privat tvangsmessig adskillese eller bortførelse av barn og foreldre automatisk rammes av et mangfold av både menneskeretts-konvensjonenes og Straffelovens lovlige lovbestemmelser og total-forbud. Som alle har lovlig nødverge som absolutt eneste lovliggjørende unntak.

   Men det er også min påstand at enhver offentlig politikk som manipulerer eller fratar et menneske retten til sitt familieliv er eugenikk (eugenic) og menneskehandel. En menneskehandel som er total-forbudt i blandt annet Barnekonvensjonens Art 35, som har lovbestemt at: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og videre, hva er eugenikk? Det meget korte svaret, er at det er en slags politisk sosial manipulering med naturens, menneskers og samfunnets grunncelle.

   Men jeg skal her til slutt utdype dette med eugenikk nokså omfattende og grundig, ved videre å forklare hva eugenikk er. Fordi det både angår og opplyser alt dette.

   Wikipedia sammenfatter og sier meget også fra andre kilder om dette. Blandt annet følgende:
   https://no.wikipedia.org/wiki/Eugenikk

   "Eugenikk (gresk ευγενής [eugenés] = «av god avstamning»), også kjent som rasehygiene eller arvehygiene, er en anvendt vitenskap og et sosialpolitisk program som tar sikte på å forbedre arvelige egenskaper i en befolkning. Eugenikk som vitenskap ble grunnlagt av Francis Galton i andre halvdel av 1800-tallet. Fagets selvforståelse var at det utgjorde en del av folkehelseforskning og var en anvendt gren av evolusjonsbiologien og genetikken. Eugenisk politikk ble satt ut i livet i mange land og med bred politisk støtte, spesielt fra 1920- til 1960-tallet. I dag forbindes begrepet fremfor alt med nasjonalsosialismens totalitære og rasistiske versjon av rasehygienen. Eugenikken har derfor ikke lenger nevneverdig støtte blant forskere, politikere eller i befolkningen,[1] selv om skillet mellom eugenikk og dagens humangenetiske rådgivning ikke er absolutt.

   Eugeniske virkemidler varierte sterkt mellom land og tidsepoker, og omfattet bl.a. hygieneopplæring, familieplanlegging, prevensjon, sterilisering, abort, ekteskapsforbud, innvandringsbegrensning, internering og, i siste instans, drap («eutanasi»). Tiltakene ble stort sett iverksatt under statlig kontroll, men kunne være basert på frivillighet (ren informasjon), obligatorisk rådgivning, økonomiske incentiver eller tvang.

   Definisjoner
   Francis Galton selv ga følgende definisjon:
   «Eugenikk er vitenskapen som handler om alle påvirkninger som forbedrer en rases medfødte egenskaper».[2]
   Rasehygiene ble av Alfred Ploetz definert på følgende måte:
   «Rasehygiene er bestrebelsene etter å holde slekten frisk og gjøre dens anlegg fullkommen».[3]
   Dagens vitenskapshistorikere definerer eugenikk som:
   «et program for å forbedre det menneskelige genbasseng med vitenskapelige midler, dvs. for planmessig og bevisst å forme menneskenes biologiske evolusjon».[4]

   Eugenikk, rasehygiene og arvehygiene ble stort sett brukt synonymt. I den grad tilhengerne la forskjellige betydninger i ordene, ble rasehygiene oppfattet som et videre begrep, som ikke bare handlet om befolkningens egenskaper (kvalitet), men også omfattet måter å øke befolkningsveksten på (kvantitet).[5]

   Positiv og negativ eugenikk
   Det skilles mellom positiv og negativ eugenikk. Mens positiv eugenikk oppmuntrer til flere barn fra personer med antatt heldige egenskaper, vil negativ eugenikk begrense antall barn fra personer med antatt uheldige egenskaper.[6]

   Både positiv og negativ eugenikk kan i utgangspunktet basere seg på frivillighet eller på tvang. Frivillig eugenikk er familieplanlegging basert på opplysning eller rådgivning. Tvang kan ta (og har tatt) alle former fra f.eks. økonomiske incentiver (at visse sosiale støtteordninger var forbeholdt kvinner som «frivillig» lot seg sterilisere) via sterilisering uten samtykke til – i ytterste konsekvens – drap på individer med uønskede egenskaper («eutanasi»). Positiv ufrivillig eugenikk kan basere seg på at staten tar seg av partnervalget for individer med ønskede egenskaper. Nasjonalsosialistenes Lebensborn-program hadde trekk i denne retningen. (...)

   Mange av de eugeniske tiltakene – ekteskapsrestriksjoner, internering, sterilisering – ble gjort nettopp for å hindre åndssvake i å få barn, noe som ble ansett for å være i både deres eget, deres barns og samfunnets interesse. I de fleste land med eugenisk sterilisering var det en klar overvekt av (unge) kvinner blant de steriliserte (i Sveriges tilfellet var mer enn 90 % kvinner).

   Omtrent parallelt foregikk en del moderniseringer av det offentlige helseapparatet, opprettelsen av fødselsklinikker, legalisering av prevensjon og delvis abort, og informasjonsspredning om personlig hygiene og barnepleie. Hensikten av dette var også eugenisk, men kom etter hvert hele befolkningen til gode.

   De inhumane sidene ved eugenikk ble tydelig da Tysklands lov om forebygging av arvesykt avkom ble vedtatt i juli 1933 – mindre enn et halvt år etter nasjonalsosialistenes maktovertagelse. Loven åpnet eksplisitt for tvangssterilisering og rammet bl.a. blinde, døve, misdannede, epileptikere, schizofrene og alkoholikere. (...)

   Da disse overgrepene ble kjent, ble det viktig for andre lands eugenikere å distansere seg fra dette misbruket, men førte ikke til noen umiddelbar svekkelse av praksisen i andre land.

   UNESCO hadde f.eks. fra 1947 og et godt stykke ut på 1950-tallet som et erklært mål å anvende funnene av vitenskapelig (og antirasistisk) eugenikk[17] Mange land videreførte sine steriliseringslover etter andre verdenskrig, delvis helt opp mot 1970-tallet. Praksisen gjennomgikk imidlertid sterke endringer, hovesakelig ved at andelen eugenisk begrunnede inngrep sank drastisk, samtidig som antallet steriliseringer økte.[18] Også den økende legaliseringen av abort skjedde i en direkte fortsettelse av eugenisk praksis. De første (og i noen land fremdeles de eneste) grunnene til å tillate abort var knyttet til misdannelser eller sykdommer hos fosteret.[19]

   I dag retter humangenetisk helseinnsats seg mot enkeltindivider og påvirkninger fra miljøet. Det er mao. en individuell familieplanlegging som er målet, mens eugenikkens fokus var endringer av genbassenget over flere generasjoner i statlig regi. I debatter om «designerbarn» og selektiv abort trekkes det likevel jevnlig paralleller til eugenikken.[20] Mens enkelte forskere fremhever at dagens humangenetikk er basert på enkelte foreldres individuelle valg, og dermed ikke kan sammenlignes med en statlig eugenikk,[21] påpeker andre at også dagens praksis, som summen av enkeltpersoners valg (som også kan bære preg av samfunnets forventninger), er eugenisk i sin konsekvens.[22] (...)

   Rasehygiene i Norge
   Den fremste talsmannen for rasehygiene, eugenikk og rasebiologi i Norge var farmasøyten Jon Alfred Mjøen (1860–1939). Han grunnla Vinderen biologiske laboratorium i 1906, og var aktiv i internasjonale eugeniske fora. I verket Racehygiene fra 1914 mente Mjøen at et moderne samfunn måtte beskytte seg mot «dårlige» arvebærere (psykisk utviklingshemmede, forbrytere, prostituerte og andre) ved å nekte dem å få barn.[23] (...)

   Stortinget vedtok den 1. juni 1934 loven av om adgang til sterilisering. Den eneste som stemte imot, var en innkalt varamann fra det lille Samfundspartiet, ingeniøren Gjert E. Bonde, som i odelstingsdebatten uttalte: «Jeg finner at dette forslaget som i dag er lagt frem for Odelstinget, er et av de farligste lovforslag som overhodet har sett dagens lys i landet.» Bortsett fra årene 1942 til 1945, da tvangssterilisering var hjemlet gjennom Quisling-regjeringens folkeættlov og ble utført på rundt 500 personer, var loven basert på frivillighet. Dette kravet ble likevel ikke alltid overholdt.[25]

   Frem til 1977, da loven ble opphevet og erstattet med en ny, var totalt ca. 44 000 personer (68 % kvinner) blitt sterilisert i Norge.[26] Rundt 7 000 (16 %) av disse var blitt sterilisert på eugenisk grunnlag, et tall som omfattet psykisk syke, tatere og «sosialt mistilpassede». De resterende steriliseringene var såkalt «medisinske», dvs. basert på pasientens individuelle ønske, f.eks. til fødselskontroll. Således hadde det totalet antallet årlige steriliseringer vært økende utover hele etterkrigstiden, selv om tallet på eugeniske steriliseringer hadde droppet til nesten null i løpet av 1950-tallet.[27] (...)

   Eugenikkens premiss var at naturlig seleksjon ikke lenger er tilstrekkelig til å forbedre vår art. Ifølge dagens kunnskap om evolusjon er dette premisset korrekt på det faktiske plan: Menneskets kulturelle utvikling har medført en begrensning av naturlig seleksjon.[29] Når f.eks. dårlig syn korrigeres gjennom briller, medfører det at svaksynte ikke lenger får færre barn (slik det hadde vært for 50 000 år siden), som igjen betyr at gener for dårlig syn over tid kan spre seg i befolkningen. (...)

   Eugenikk hadde i mange land bred politisk støtte fra 1920- til 1950-tallet. I ettertid er det Hitler-Tysklands nazistiske versjon som har preget bildet av hva eugenikk har vært, men støtten i samtiden var langt fra begrenset til reaksjonære kretser og totalitære stater. Tvert imot var eugenisk politikk nokså populær i progressive kretser, nettopp fordi den ble ansett som en viktig del av sosiale reformer. Eugenikk hadde dermed tilhengere blant alt fra anarkister, kommunister, sosial- og kristendemokrater, liberale, konservative til fascister.[35]

   For å forstå populariteten av eugenikken i progressive kretser, er det bl.a. viktig at sosialdemokratiet anså staten som ansvarlig for sine borgere, men forventet samtidig at individuelle interesser ble underordnet det felles beste. Eugenikk var bare et av mange virkemidler som sosial ingeniørkunst kunne bruke for å gjennomføre sosiale reformer, f.eks. for å bøte på problemer som fattigdom, sosial uro og offentlige utgifter. I tillegg kom den marxistiske troen på vitenskapens makt.[36] For mange betød eugenikk dessuten en frigjøring fra kirkens klamme hånd over reproduksjonen. Før steriliseringslovene var frivillig sterilisering og abort forbudt og familieplanlegging vanskelig.[37] (...)

   Det er ingen nødvendig kobling mellom eugenikk og rasisme. Rasebegrepet var nokså flytende rundt 1900 og kunne referere til både nasjoner, etniske grupper eller hele arten (f.eks. «den tyske rase», «den hvite rase», «den menneskelige rase»).[47] Selv begrepet rasehygiene forutsatte derfor ikke nødvendigvis et syn om at noen raser var bedre enn andre, men at en bestemt «rase» – eller hele menneskeheten – skulle beskyttes mot genetisk nedbryting innenfra. (...) Likevel skjedde det en sammenblanding av eugenikk med rasebiologiske teorier/ideologier. Hovedgrunnen til dette er at oppfatningen om at europeere utgjorde en overlegen rase, ble ansett som en triviell sannhet i begynnelsen av 1900-tallet. (...)  I Norge og Sveits ble tatere resp. jenische utsatt for hhv. steriliseringskampanjer og tvangsadopsjoner.[51] (...) Eugenikk var heller ikke spesifikt antisemittisk. Det blir ikke minst tydelig av at også jødiske forskere og leger var tilhengere av eugenikken og blant medlemmene av bl.a. det tyske selskapet for rasehygiene (Gesellschaft für Rassenhygiene), og av at zionistiske leger silte potensielle jødiske immigranter til Palestinamandatet etter eugeniske kriterier.[53] Nasjonalsosialistenes folkemord på jødene var primært et rasistisk prosjekt, og bare i andre rekke eugenisk motivert (som vil si at folkemordet verken var begrunnet i eller ble legitimert med «faren» for en blanding av «arisk» og jødisk arvematerial).[54] Likevel gikk den eugeniske og den antisemittiske propagandaen over i hverandre. (...)

   Det har blitt påpekt at hovedgrunnen til at eugenikken ble forlatt, lå på et moralsk plan og ikke på et vitenskapelig et.[58] Eugenikken vokste seg stor i en tid da det var allment akseptert at individets interesser måtte underordnes fellesskapets sådanne, og da statsmakten var blitt sterk også i demokratier – og spesielt i velferdsstater. Eugenikkens popularitet dabbet av da en mer individualistisk etikk vokste frem, noe som skjedde gradvis i løpet av 1950- og 60-tallet. Statlige eugeniske tiltak ble vanskelig å kombinere med en økende forståelse av individets ukrenkelighet.!"

   Dette var fra Wikipedia.
   Mange andre skriver omtrent det samme. Store (norske) medisinske leksikon på Internettet, skriver blandt annet følgende under eugenikk:
   https://sml.snl.no/eugenikk

   "En sammensatt bevegelse
   Selv om alle eugenikere gikk inn for å forbedre befolkningens biologiske kvalitet ved å regulere individers biologiske reproduksjon var eugenikk en motsetningsfylt og sammensatt lære. Den fikk ulik form i forskjellige land, og ble forfektet av representanter for ulike profesjoner, samfunnsinteresser og politiske ideologier.

   Det fantes kvinnesakskvinner som brukte eugeniske argumenter for å begrunne krav om seksualopplysning og fri tilgang til prevensjon og abort, og antifeministiske eugenikere som fryktet at kvinnefrigjøring ville gi reduserte fødselstall i de kulturbærende samfunnssjiktene. Det var sosialister som mente eugenikken hørte hjemme i et rasjonelt ordnet sosialistisk samfunn, og konservative eugenikere som ville bekjempe sosialismen med eugeniske tiltak mot en antatt biologisk mindreverdig underklasse. (...)

   Det er også påvist hvordan eugenikernes sosiale bakgrunn og fordommer påvirket deres vurderinger av individers eller samfunnsgruppers biologiske verdi. Ideen om at staten skal gripe inn i samfunnsmedlemmenes biologiske reproduksjon til beste for nasjonens, ”rasens” eller menneskehetens framtid, innebærer en problematisk innskrenkning av individets råderett over eget liv.

   Ikke minst har det blitt påpekt at selve ideen om biologisk forbedring av menneskeheten og ideen om høytstående og lavtstående mennesker, innebærer en dypt problematisk rangering av menneskers verdi."

   Videre, i avisen Morgenbladet 13. mai 2016 under overskriften "Eugenikk og politikk" skriver Andreas H. Hvidsten blandt annet følgende:
   https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/eugenikk-og-politikk

   "Etter et lengre eksil som tabu blir eugenikk igjen fremmet som et mulig redskap for å løse samfunnsproblemer. Vi må ikke la følelser og historiske uheldigheter stå i veien for å utnytte de enorme mulighetene som naturvitenskapen åpner opp for oss, argumenterer forkjempere som filosof Ole Martin Moen. Så lenge dette gjøres i form av insentiver snarer enn tvang og voldelige midler – såkalt positiv eugenikk – så er det ikke noe å være redd for. Denne gangen er det de snille som styrer: what could possibly go wrong?

   Spørsmålet er om ikke liberal eugenikk er litt som marxistisk revolusjon: noe som i teorien skal føre til et bedre samfunn – men som praksis leder til noe helt annet. Revolusjon var ikke noe mål i seg selv for Marx, men et steg på veien mot et samfunn uten undertrykking. På samme måte er ikke eugenikk et mål i seg selv for såkalte «transhumanister», men et steg på veien mot en utopi hvor alle er vitenskapsfolk, ingeniører og, skal vi tro Moen, vegetarianere (se intervju i Morgenbladet 22. april).

   Marxistisk revolusjon har enda til gode å ende i et bedre alternativ til det borgerlige samfunnet. Faren med liberal eugenikk er likedan. Det er ikke sikkert at resultatet blir et samfunn av supermennesker, men et samfunn hvor menneskeverd knyttes til visse mer eller mindre tilfeldige seleksjonsindikatorer for «gode gener», for eksempel høy IQ.

   Denne bekymringen er, ifølge Moen, grunnløs – det ligger ikke noe moralsk i eugenikk. For eksempel: å betale kvinner for å få barn med menn med høy IQ, som Moen foreslår i artikkelen «Bright new world», er ikke det samme som å si at mennesker med lav og normal IQ – de av oss som ikke er vitenskapsfolk, ingeniører og vegetarianere – er dårlige mennesker. Dette er ikke personlig, det er samfunnshensyn som ligger bak: vi trenger vitenskapsfolk, ingeniører og vegetarianere for å løse problemene våre – jo flere jo bedre. (...)

   Dersom argumentet ikke bygger på samfunnshensyn, men på at mennesker med høy IQ har bedre liv enn mennesker med lav og normal IQ, så tar Moen feil: da er eugenikk også et stykke moralfilosofi. Det er for så vidt greit nok, men da får det i det minste være en selvbevisst moralfilosofi. Si det rett ut: det gode liv og høy IQ er to sider av samme sak, og dersom IQ er arvbart kan vi også avle frem det gode liv. Her er det imidlertid grunn til å være skeptisk.

   Det er ingen tvil om at det hjelper å være smart for å komme seg opp og frem her i verden, slik som Moen peker på i sin artikkel, men er en stjernekarriere nødvendigvis den viktigste ingrediensen i et godt liv? Det er i det minste diskutabelt om ikke, for eksempel, gode sosiale relasjoner til syvende og sist er mye viktigere. Å være veldig flink til å løse logiske oppgaver er ikke det som fyller livene til de fleste av oss med mening. At mennesker med lav og normal IQ skulle ha noe dårligere liv enn mennesker med høy IQ – og at det derfor er behov for å avle frem en super-rase av smarte og dermed «lykkelige» mennesker for å rette på dette – det tviler jeg rett og slett på.

   Det som er bekymringsfullt med den liberale eugenikken er ikke først og fremst verdiene transhumanister som Moen ønsker å fremme, men hvordan de ønsker å realisere sin visjon av det gode samfunn. En ting er å argumentere for at nåværende oppfatninger av rett og galt er utilstrekkelige – at ting vi i dag ikke anser som problemer, slik som å dra på fisketur, egentlig er brutalt og dypt umoralsk (se «Ny verden», Morgenbladet 6. mai)."
   I nettavisen forskning.no skriver fagredaktør Erik Tunstad 27. september 2002 under overskriften "Om intelligens, IQ, eugenikk - og sunt vett" blandt annet følgende:
   http://forskning.no/meninger/kommentar/2008/02/om-intelligens-iq-eugenikk-og-sunt-vett

   "Barnevernet ønsker å ta ungene fra Svanhild Jensen, en ung mor i Bufjord i Kvænangen, Nord-Troms. Begrunnelsen er at mor har for lav IQ. Reaksjonene har forståelig nok vært sterke. (...)

   Det finnes utallige historier om hvordan IQ-tester ble misbrukt, for eksempel til måling og påfølgende kategorisering av soldatene i den amerikanske hæren.

   Den amerikanske eugenikk-bevegelsen var spesielt glade for nyskapningen. Eugenikerne, som så det som sitt mål å forbedre menneskeheten gjennom å forbedre menneskets arvestoff, så i IQ-testene en mulighet for objektivt å kvantifisere hvilke individers gener det var ønskelig å føre videre, og hvilke som helst burde parkeres der og da.

   Gjennom press nettopp fra eugenikerne, innførte flere amerikanske stater steriliseringslover omtrent på den samme tiden. Dette ble imidlertid ikke gjort uten motstand, og på begynnelsen av 1920-årene var steriliseringslovene under sterkt press fra opposisjonen.

   Sterilisering
   Eugenikerne trengte derfor en paradesak de kunne dra helt til høyesterett. Saken fant de sommeren 1924 - i den sytten år gamle Carrie Buck, som ifølge Harry Laughlin i Eugenics Records Office tilhørte “den ignorante og verdiløse klassen av anti-sosiale hvite fra sørstatene” - white trash kalles det i dag.

   Carrie ble kalt “moralsk imbesill” og bodde hos sin mor Emma i staten Virginias koloni for epileptikere og åndssvake. Emma hadde samme diagnose som sin datter, de ble begge kategorisert som “morons”, og da Carrie ble gravid utenfor ekteskap og deretter fødte datteren Vivian, sa dommer Oliver Wendell Holmes: “Tre generasjoner imbesille er nok!”

   Holmes, som hele hans samtid, tok det for gitt at Carries og Emmas mentale handikap (i den grad det eksisterte) hadde sitt opphav i genetikk. Slike gener må ikke føres videre! Her måtte det steriliseres!

   For å få gjennomslag for en slik påstand, måtte man påvise at også Vivian var tilbakestående. Vesle Vivian på sju måneder ble åndssvak etter at en sykesøster vitnet om at det var “noe ved henne” som ikke virket helt “normalt”.

   Rettsaken Buck vs. Bell havnet i høyesterett i april 1927, og Carrie tapte.

   Tyskertøser
   Vi kunne ha ramset opp tusener av slike saker - ikke alle fikk en så grundig juridisk behandling som denne.

   Vi nøyer oss imidlertid med å minne om Norge høsten 1945 og våren 1946, da psykiatere, på opprag fra helsedirektør Karl Evang foretok intelligensmålinger på interneringsleiren på Hovedøya i Oslo. Her ble ca 1 100 kvinner som var mistenkt for samkvem med tyskerne internert, angivelig på grunn av faren for spredning av kjønnssykdommer. Psykiateren Augusta Rasmussen konkluderte med at så å si alle kvinnene var åndssvake, og anså dette som belegg for behovet for “eugeniske tiltak” - les sterilisering.

   Nok en gang lå forestillingen om en genetisk arvelig intelligens - og dermed arvelig “åndssvakhet” - i bunn. I bunn lå også forestillingen om at IQ-testen testet “intelligens”. (...)

   Carrie Buck ble sterilisert ut fra overbevisningen om at intelligens er arvelig. Genene måtte stoppes.

   Men hvorfor vil Barnevernet ta ungene fra Svanhild Jensen? Er intelligens arvelig, så har jo skaden allerede skjedd. De gjør det selvsagt fordi de mener intelligens er miljøbetinget - her må man hindre at skade kan skje!

   Ideologiene er forskjellige - overgrepene de samme."

   Videre her, refererer jeg fra noen kommentarer under overskriften "Eugenikk, det forbudte samtaleemne?" i mars 2010 under "Debatt" hos avisen VG på Internettet:
   http://vgd.no/samfunn/vitenskap/tema/1556963/tittel/eugenikk-det-forbudte-samtaleemne

   - "Hvorfor er det fyfy å diskutere temaer knyttet opp mot eugenikk? Tross alt er det svært få mennesker denne dag idag som ønsker en gjenopptagelse av Holocaust eller andre former for "rasehygiene", men dette er nå heller ikke eugenikk, men snarere en fordreid form for sosialdarwinisme. Burde ikke mennesker flest bekymre seg for mennesker som scorer lavt på IQ-tester får flere barn enn deres intellektuelt overlegne motpart? Tross alt er IQ strengt arvelig."

   - "Holocaust=rasjonalisering+byråkrati (ref. Zygmunt Baumann).
   Eugenetikk i seg selv innebærer også rasjonalisering (selektiv avl, basert på herskende klasses kunnskaper og smak) og byråkrati (statlig innblanding i sexliv).
   Ser vi på avl på bikkjer, så ser vi tydelig at menneskets sans for estetikk ikke alltid samsvarer med sunn helse.
   La oss si at vi ønsker å utrydde fedme, og derfor ikke lar personer som har et genetisk potensial for dette få føre genene sine videre. Vi lever allerede i en kultur der slanke mennesker anses som sunne og friske, en kultur som har skapt spiseforstyrrelser. Kan det tenkes at en slik form for rasjonalisering av mennesket ville ført til - på sikt - at vi ville avlet på spiseforstyrrelser, inkl. spiseforstyrrelser av typer vi ikke enda kjenner til?
   Det kan tenkes, noe som igjen viser - hvis vi ser helt bort ifra de etiske problemstillingene - at menneskets kulturelle innslag (smak, estetikk, trender, osv.) ikke nødvendigvis samsvarer med det vi kan kalle gode helse.
   Nei, la naturen ordne opp her, vi har nok statlige inngrep i våre privatliv allerede."

   - "IQ-testing kan vel nesten puttes i samme kategori som eugenikk. Grunnen til at svært få svarte, amerikanske soldater under andre verdenskrig ble utstyrt med våpen, var fordi IQ-tester viste at de rett og slett var for dumme til å bruke de. I verste fall var svarte så dumme at de ville skyte sine egne offiserer istedenfor tyskerne.
   Gi en hvilken som helst person en «IQ-tester for dummies»-bok, og du har skapt deg et geni på 14 dager.
   Stephen Jay Goulds «The Mismeasure of Man» og filmen «Idiocracy» vil nok til sammen gi et balansert syn på saken. ;-)"

   - " Balthamel: "Gi en hvilken som helst person en «IQ-tester for dummies»-bok, og du har skapt deg et geni på 14 dager." Jeg er ganske uenig med deg der.

   Jeg mener ikke et vaskekte geni à la Newton, Da Vinci eller Einstein. På papiret, derimot, er det lett å være et geni når det gjelder IQ-tester fordi det er lett å øve seg god. Jeg var jækla smart i 6.-klasse da Illustrert Vitenskap kom med sin røde «Få høyere IQ på 14 dager»-bok."

   -"Hva er det egentlig du ønsker å diskutere da? Om det er fornuftig å drive bevisst avl på mennesker? Om hvilken politikk vi skal føre for å få til den avlen?
   Det vil være vanskelig å finne ut kriteriene for menneskeavl. Hvis vi kun fokuserte på IQ og fikk et samfunn av bare Einstener, kunne det bli problemer. Han var en kløpper i fysikk og matematikk, men fungerte dårlig sosialt. Det har han til felles med mange andre genier.
   Enda verre blir det politiske - det er så mange skrekkeksempler fra historien. Det eneste jeg synes man kan gjøre er å ha kontroll over sæddonorer. Da gjelder det først og fremst å luke ut arvelige sykdommer. Jeg vil ikke sette noe annet IQ-krav enn at giveren ikke bør være direkte dum."

   - "Det er vel ikke noe endelig svar her, men jeg leste en artikkel for ikke lenge siden hvor det ble hevdet at befolkningsveksten ikke var så stor som vi har fryktet, og at den er i ferd med å avta. Jeg kan ikke finne det nå, men det var i en norsk avis. Skal se om jeg finner det."

   - "Årsaken til at dette ikke debatteres, er at i et fritt demokratisk samfunn er ikke det å begrense folks frihet til å ha sex, og til å få barn, særlig populært eller stuerent. Det stinker av diktatur og elitestyre, og det synes folk nå til dags at man har hatt nok av. Ihvertfall her i europa....
   Selvfølgelig er det lett å se at enkelte land i afrika er helt ute av kontroll på befolkningsstyring. Med kombinasjonen av svært utbredt HIV/AIDS, og meget løssluppent sexliv, er jo enkelte samfunn ute av kontroll fordi det nesten bare er barna igjen. Men slike problemer debatteres da, det er bare ikke så lett å komme utenfra og skulle gjøre noe med det vil jeg tro.
   I fattige land er jo barn regnet som eneste mulighet til å redde alderdommen, og mange barn er da regnet som god forsikring. Ikke så enkelt å endre slike holdninger over natten."

   -"Forresten er jeg litt enig i at eugenikk er et forbudt samtaleemne, og at det kan være litt skadelig. Vi ønsker ikke degenerering, gjør vi vel? Det kan vel bli et problem med arvelige sykdommer/svakhetsdisposisjoner som ikke plukkes ut. Men kan gjøre det relativt humant. Jeg aner ikke hvor stort problem noe sånt kunne komme til å være, men jeg har forsøkt å diskutere det med biologi-studenter, uten at de var nevneverdig interessert i å snakke om det."

   - "Det blir fort misforstått av noen, og mange kan føle seg krenket når noen tar opp slike ting.
   Det er jo viktig å holde nazismen unna, der målet er å sortere folk etter utseende og etniske opphav.
   Mennesker formerer seg jo stort sett etter instinktet og det er de primitive kreftene som rår. Man tenker ikke over hva slags konsekvenser barna vil få, om man selv både har dårlig råd eller har dårlig helse, eller annet som man kan pådra barn/a i form av arv. Man tenker ikke fornuft.
   Dessverre er naturen sånn, at det er de sterkeste som overlever i denne verden. Vi er ikke så mye forskjellige fra dyrenes verden.
   Skulle man snakke om selektiv avl (huff, vet det høres brutalt ut), så burde man gå etter stamtavla og se på det intellektuelle hos menneskene. De som er snille, de som vil andre godt, de som vil ha en fredelig verden og som vil bidra til å få denne jorden i harmoni igjen.
   Men hvordan skal man løse dette? Menneskene formerer seg overalt og til en hver tid.
   Det må da finnes humane måter å begrense overbefolkningen på, enn det som gjøre per i dag.
   Den politikken i Kina er jo helt feilslått, og den er jo helt forskrudd, da man dreper barn, især jentebarn. Men tanken bak det du her skriver, kan jeg være enig i.
   Mange barn blir født i lidelse, og blir torturert ihjel på forskjellige måter rundt omkring i verden.
   Og denne menneskehandelen som det holdes på med, som å bruke surrogatmødre, er ille. Disse surrogatmødrene gjør det for å ha noe å leve av. Det hele er motbydelig, spør du meg.
   Kun for at man er egoistisk og har denne primitive trangen til egne biologiske barn.
   Men hvordan skal man få folk intelligente nok til å forstå at ting må forandres, uten å såre?
   Jeg har snakket med intelligente mennesker, som IKKE vil sette barn til verden, NETTOPP fordi de ser all galskapen i verden. De ønsker ikke å la barn bli født og vokse opp i DETTE landet en gang!
   Men det er jo NETTOPP slike mennesker som burde formere seg. Det skulle vært et, eller to-barns regel her også.  Men prøv å fortell det til forretnings-industrien.. til jobb-slaveriet:-)
   Kapitalkreftene må ha arbeidsmaur.. og da er det å oppfordre så unge som mulig, før de rekker å lære seg hvordan verden fungerer, til å føde så mange barn som de kan:-)
   Dette handler ikke om nazisme, men om å ta vare på det vi har igjen på denne kloden. Det er allerede mange barn som trenger kjærlighet og omsorg, og ikke minst trenger å bli oppdratt av folk som har IQ, som du her sier.
   Når man ser voksne som ikke klarer å ivareta seg selv eller ungene, går og formerer seg gang på gang.. ja..huff..hva skal man si til sånt..
   Stamtavle ja.. det burde kanskje ha vært det..men som ikke går på det etniske og utseende, men hva slags menneskelig egenskaper man har i genene.
   Denne jorden råtner opp, om noe ikke gjøres.
   Men HVORDAN skal man få dette til i praksis? Mange forstår ikke sitt eget beste, og vil sikkert bli sinna og opprørt over slike uttalelser som her skrives. Men forstår man ikke hvordan samfunnet og verden ødelegges for hver dag som går, av gale mennesker, og av mennesker som pga ulike problemer er med på å skape negativ utvikling, ja da må man virkelig lure..
   En venn av meg som er Brasiliansk, var på gråten når han snakket om folk som kom dit ned og kjøpte seg barn. Folk selger barna sine pga fattigdom og lite kunnskap om livets harde bud på denne jorden. 
   I slike tilfeller er det vel bedre å hjelpe HELE familien, istedet for å kjøpe barn/a. Og ikke minst da hjelpe folk til å forstå at man burde ikke få flere barn enn man klarer å forsørge på en forsvarlig måte.
   Disse mødrene gråter etter at de har levert barna sine fra seg. Vel, jeg skal ikke si mer om hva jeg mener om desperate pre-foreldre..
   Men det aller verste er vel at man kan kjøpe seg prøverørsbarn og kjøpe barn fra surrogatmødre.
   Egoisme og uklokskap."

   - "Nå er vel i utgangspunktet til at eugenetikk er uaktuelt kort og godt fordi det strider mot alle liberale ideer at noen (som høyst trolig må være staten) skal gå inn og bestemme hvem som får leve og hvem som ikke får leve.
   Ellers er jeg enig i at kriteriene er vanskelige å sette. Å vise til dyreavl er veldig lite relevant siden disse avles utfra noen få definerte trekk som er valgt får at dyret skal passe våre ønsker og behov. Allikevel har det vært mange uheldige bivirkninger av denne avlen som bl.a. har ført til sykdom, uheldig lynne, etc. som følge av avl på for snevre kriterier. Dernest er nettopp det at man avler frem bestemte trekk ganske langt unna å avle frem et bedre samfunn. Et samfunn trenger mange forskjellige mennesketyper.
   Det eneste som peker seg ut er muligens noen alvorlige arvelige sykdommer og der forekommer det alt de som bærer på disse velger å adoptere eller forbli barnløse fremfor å risikere å overføre sykdommen til sine barn. Dette er dog av hensyn til barnene, ikke av hensyn til samfunnet. Personlig tror jeg dog ikke dette gjør samfunnet som helhet noe bedre."

   - "Er ikke eugenetisk politikk en del av norges politikk per i dag, da? Jeg er hvertfall av den mening.
   Biologisk sett så blir kvinner tiltrukket av menn som tjener mer enn dem selv. Vi har mye politikk som har som mål å oppnå likelønn, noe som medfører at færre menn vurderes som potensielle fedre. Vi har også ikke gjort noe for å få flere menn til å ta høyere utdanning i det siste.
   Kvinner ender oftest opp med hovedomsorgen etter brudd i forhold, slik at fedre får liten omgang med barna og kan få flere kull. Vi får også økt gjenbruk av fedre ettersom at status, inntekt og kapital er noe som man får med alderen.
   Altså får vi mer vellykkede gener til å gå i arv samtidig som vi får sortert vekk mindre heldige gener. Altså lever sosial-darwinismen i beste velgående i Norge i dag. Det er bare slik at de dumme ikke kan lese statistikken og kunne nok biologi til å vite nøyaktig hva det er så foregår. Men, ikke fortell dette til AP. De vil sikkert at flere sosialklienter formerer seg."

   - "Og tross alt sier IQ tester fint lite om IQ."

   - "Tror du har misforstått en del ting. IQ behøver ikke og kobles opp mot den som har penger eller håndterer penger. Noen er født med penger i hue og ræva og kan være stokk dumme for det.
   Menneskelige egenskaper, om det å være klok, om det som handler om å forstå hvordan man bør ta vare på ressursene, hverandre og naturen.
   Penger gjør mange syke i hodene sine, og de er faktisk med på å ødelegge både mennesker og natur.
   Jeg er sikkert på om man hadde befridd sosialklienten og de narkomane på gata fra å leve et uverdig liv, så hadde vi nok hatt mange med IQ nok, klokskap. Mange bukker under pga den syke penge-kapital-makteliten, som styrer.
   Det handler så mye mer om penger, forstår du.
   Skal rike og de som har penger som favoritt-området, kan det fort bli mange idioter, som bare ødelegger.
   IQ er så mangt. Man kan være flink i teori, som penger, og andre særområder, men kjøttadum som ei ku på det som er viktigst for å ta vare på denne kloden.
   Å stemme på et viss parti, tyder heller ikke på at man har så høy IQ, EQ, som man også kan kalle det.
   Personlige egenskaper som MENNESKE, det er vel DET man bør trekke fram, om man skal snakke om selektiv avl.
   Pengegalskap skaper idioter."

   - "IQ er IQ. Miljøet er viktig, men det blir meningsløst å dra inn miljøet i denne diskusjonen. Og om vi skulle avlet mennesker etter hvor miljøbevisste de utgir seg for å være, så ville nok disse menneskene fortsatt som de gjerne gjør i dag, nemlig med å være praktisk talt like store miljøsvin som alle oss andre (slik som Kristin Halvorsen, Olaf Thommesen og de fleste middelklassefolk som stemer SV og Venstre), mens de bare utgjør seg for å være miljøbevisste for å skaffe seg sosial status."

   - "Eugenikken lever i beste velgående i den norske abortloven."

   - "Samtidig har mennesket sterke sosiale instinkter som kan overgå andre instinkter. Vi vil alltid ha motstridende følelser i forhold til for eksempel å ta vare på sterkt handikappede for etiske grunner og kjærlighetsmessige grunner, kontra å kverke dem tidlig av like etiske og kjærlighetsmessige grunner."

   Videre noen ord fra Universitetet i Bergen, avd. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, sine nettsider 01.03. 2017, under overskriften "Frå feminisme til eugenikk":
   http://www.uib.no/skok/105862/fr%C3%A5-feminisme-til-eugenikk

   "Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i Kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen. (...) Eg hadde eigentleg tenkt å studere historie, men har alltid interessert meg for feminisme, og fann ut at bachelor-programmet i kjønnsstudium gav meg mogelegheita til å tileigne meg dybdekunnskaper i begge deler. Dessutan gjer mogelegheita for spesialisering i eit fag som historie at utdanninga vert relevant i høve til kva ein kan bli. No skriv eg bachelor-oppgåve om eugenikk, som er ideen om å frobetre befolkningskvaliteten. Eg ser på samarbeidet mellom ny-malthusianere, eugenikere og feminister tidleg i det forrige århundret. Det verkar kanskje som eit rart samarbeid, men ny-malthusianarane var bekymra for matmangel, feministane var opptekne av å få tilgang til abort og preventsjonsmiddel, og eugenikarane ville forbetre mennesket gjennom mellom anna fødselskontroll for å forhindre ”ugunstig” befolkningsutvikling. Etter bachelorstudia er planen å gå vidare på ein Master i Historie, og eg trur nok at eg også kjem til å ha kjønn i fokus der. Det fine med kjønn er at det kan nyttast som perspektiv på alt – det betyr ikkje at ein nødvendigvis treng skrive om kvinnehistorie.

   Kva likte du best ved studietida di ved SKOK?
   Det var veldig kjekt å studere i lag med andre studentar som eg hadde felles interesser med. I tillegg var det kjekt å få akademisk tyngde til feminismen. Ettersom det er eit relativt lite studieprogram er kontakten med undervisarane mykje betre enn på andre bachelorprogram. Undervisninga er meir lik vanleg klasseromsundervisning, med færre forelesningar i store auditorium. Det gjer at studentane engasjerer seg meir i undervisninga, og skaper rom for debatt med forelesarane."

   Videre litt fra en Internet-blogg hos Ole Peter Galaasen, datert 25. januar 2008 under overskriften "Styrt evolusjon, fra eugenikk til transhumanisme":
   https://olepetergalaasen.wordpress.com/2008/01/25/styrt-evolusjon-fra-eugenikk-til-transhumanisme/

   "Hvilken rolle bør staten ha i bruk av medisinsk teknologi og hvilke valgmuligheter har dagens foreldre? Hvor går grensen mellom å helbrede og å forbedre mennesket? Finnes det en liberal og human eugenikk vi kan etisk forsvare i dag?
   Utviklingen innen medisinsk teknologi vekker en gammel debatt om styring av menneskets evolusjon. Da Charles Darwin forfektet at menneskets utvikling var et resultat av overført arvemateriale og introduserte evolusjonslære dukket en mindre kjent vitenskap opp. Det var først med Francis Galton og eugenikk (gresk ”som er av god fødsel”) at grunnlaget ble lagt for 1900-tallets besettelse av menneskelig perfeksjon.
   Eugenikk ble utbredt i mellomkrigstiden i England, Tyskland, Italia, USA og Skandinavia. Den kulturelle utvekslingen mellom Norge og Tyskland var omfattende i denne perioden, også innen fysisk antropologi, raseforskning og eugenikk. Norge har som de fleste andre vestlige land en lang historie med overgrep mot individer i statens og vitenskapens navn. (...)

   Da Hitler kom til makten var eugenikken en sentral del av det tredje riket. En ny rase skulle dyrkes frem gjennom statlig styring av befolkningens reproduksjon. Av de mest inhumane prosjektene var ”Lebensborn” hvor tyske soldater ble oppfordret til å få barn med ”ariske” kvinner i okkuperte land. Vi kjenner alle den tragiske historien til barna fra dette eksperimentet. Les dette intervjuet med nordmenn som har levd med trakassering fra både staten og samfunnet i ”The chosen ones: The war children born to Nazi fathers in a sinister eugenics scheme speak out” (*3)

   Etter krigen trodde mange at eugenikken forsvant med det tredje riket. Med oppdagelsen av DNA og den etterfølgende genetiske vitenskap mente man at man ville slippe den lite vitenskapelige raselæren. Ordet eugenikk ble erstattet med andre begrep som folkehelse og samfunnsmedisin. I Norge fortsatte staten med sterilisering og lobotomi frem til 1974 på de som ble definert som uønskede. (*4) Samtidig foregikk statlige eksperimenter med LSD, elektroder og radioaktiv stråling. (*5) I USA gikk de enda lengre gjennom å ansette tidligere forskere fra Nazi-Tyskland. (*6)"

   Videre fra avisen Dagbladet på Inernettet, under overskriften "Rasehygiene i historiens lys" av professor Nils Roll-Hansen, datert 27. mai 1998:
   http://www.dagbladet.no/kultur/1998/05/27/101862.html

   "Velferdsstatens pionerer i 1930-årene avviste at det fantes vesentlige arvelige forskjeller rasene imellom. Men de godtok viktige genetiske forskjeller innenfor hver enkelt rase eller etnisk gruppe, f.eks. arvelige sykdommer, inkludert mange former for sinnssykdom og mental tilbakeståenhet. Derfor godtok mange av dem en forsiktig form for eugenikk (gr. eu=god+genos=slekt) dvs. et sosialpolitisk program for å forbedre befolkningens arvemateriale. Men de fordømte sterkt rasehygienen på høyresiden. Den var en bred og diffus sosialpolitisk ideologi med innslag av rasisme, klassefordommer, kulturpessimisme, motstand mot kvinnefrigjøring, m.m.
Alva og Gunnar Myrdals bok «Kris i befolkningsfrågan» (1934) er representativ for holdninger og oppfatninger blant velferdsstatens pionerer. De aksepterte sterilisering som et eugenisk virkemiddel og de godtok det vi idag vil kalle «tvangssterilisering» av mentalt tilbakestående personer. De forventet også at slik sterilisering ville spille en større rolle i fremtiden, når vitenskapen hadde avklaret menneskets arvemekanismer og utviklingen av allmenn rettsoppfatning hadde gjort slike inngrep mer akseptable. Imidlertid kom rettsoppfatningen til å utvikle seg i motsatt retning, og vitenskapens fremskritt avslørte ineffektiviteten i steriliseringsprogrammet. At de tok feil på denne måten forteller noe om en tro på samfunnsplanlegging og på vitenskapens evne til å løse sosiale problemer som vi ikke lenger kan godta.
   Alva og Gunnar Myrdals viktigste begrunnelse for sterilisering var det som de kalte «den sosialpedagogiske». De siterte den svenske lovens nøkkelsetning med legitimeringen av det som vi kaller tvangssterilisering. Denne setningen sier at sterilisering uten samtykke kan foretas når en person ikke er istand til å ta hånd om sine barn, eller det er fare for at sinnssykdom eller åndssvakhet overføres på avkommet, dersom vedkommende på grunn av sjelelig tilbakeståenhet ikke selv er istand til å ta stilling til inngrepet. Boken kom i norsk utgave i 1936.
   Avsnittene om sterilisering ble tilpasset norske forhold og norsk lov som var litt mer forsiktig med tvang og litt mer i tvil om den eugeniske virkningen.

   Samtidig som venstresiden godtok en forsiktig eugenikk, angrep den i skarpe ordelag «rasehygiene». Evangs pamflett «Rasepolitikk og Reaksjon» (1934) er et oppgjør med nazistenes antisemittisme og øvrige rasistiske befolkningspolitikk. Den inneholder også en avvisning av populære sosialdarwinistiske forestillinger. Det gjaldt både forestillingen om at de lavere sosiale lag var genetisk mindreverdige som resultat av seleksjon og frykten for arvelig degenerasjon på grunn av en sosialpolitikk som tok vare på individer som ellers ville gått til grunne. I likhet med ekteparet Myrdal ga han en klar, skjønt beskjeden, plass for eugenikk, med tro på økt anvendelse i fremtiden, ikke minst dersom man fikk en sosialistisk samfunnsorden. (...)

    Ved begynnelsen av dette århundret var det knapt noen i Norge som tvilte på store og arvelig bestemte forskjeller mellom rasene i intellektuelle, sosiale og moralske evner. I løpet av mellomkrigstiden ble det skapt sterke motforestillinger. (...) Etter den andre verdenskrig skjedde det nye endringer både i verdier og kunnskaper. Overgrepene som ble begått under den andre verdenskrig, spesielt av Tyskland og Japan, gjorde stort inntrykk. Individets rettigheter ble styrket og sympatien for eugenikk raskt svekket. Likevel argumenterte Evang så sent som i 1955 for økt eugenisk sterilisering av åndssvake. Han beklaget den nedgangen som hadde skjedd siden 1945. Det samme gjaldt internasjonalt for mange genetikere, psykiatere og sosialpolitikere som hadde vært engasjert i mellomkrigstidens reformeugenikk.
   Den nye generasjonen av humangenetikere fra 1950- og 60-årene forlot den populasjonsorienterte eugeniske tankegangen til fordel for en individorientert medisinsk genetikk. Hovedmålsettingen ble å hjelpe enkeltindivider og familier med rådgivning og inngrep i forhold til arvelige sykdommer. Fra slutten av 1950-årene skjedde det også en rask utvikling i kunnskapen om menneskets genetikk som viste at forutsetningene for Evangs forsiktige eugenikk var uholdbare. (...)

   Det er grunn til å huske på at tvangssterilisering, dvs. sterilisering uten samtykke fra den som blir sterilisert, bare var en del av et system for sosial omsorg. Andre typer av inngrep har mer diffuse virkninger, men er ikke av den grunn mindre alvorlige. Dessuten gjaldt den legale tvangssteriliseringen personer som man mente ikke hadde forutsetninger for selv å ta stilling til inngrepet.
   Vitenskapens forhold til rasehygiene og eugenikk blir forenklet til det karikerte i Dagbladet. Ifølge Gudleiv Forr har den danske historikeren Lene Koch «vist hvordan rasehygienen etter 1945 ble 'vitenskapeliggjort' under navn av humangenetikk og tatt opp som en del av den moderne velferdsstaten»."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1430448516976073/

   Mari-Ann Johannessen:
   Har fått disse folka i ranghalsen totalt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154528728578785/

   Irene Hov:
   Rune L. Hansen dette er en flott analyse om et politisk villet system som faktisk er til for å beskytte besteborgere for uoppdragne barn og ikke beskytte barna. Men det er altfor langt til å inngå i debatt. Kan du heller laget Facebook notat av det når du lager sånne analyser? Da er det mulig å finne tilbake til det. Dette er nyttig å kunne lenke til i en debatt. Det er ikke mulig å finne tilbake til når det postes som et vanlig debattinnlegg.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er nyttig for mange, uansett hvem, som effektivt vil kvitte seg med et medmenneske. Jo flere virksomheten tar dess vanskeligere er det å se hvem og hvorfor de ville ta noen. Samtidig har den liksom edle motiver, som gjør det lettere for de medvirkende i virksomheten å rose og å støtte og hjelpe hverandre og å propagandere for den. Samtidig som den gir en totalitær, fryktet og forlokkende makt og gir en stadig voksende selvbeskyttende og lønnsom interesse-fraksjon.
   Det er sadisme, barnemishandlig, menneskemishandling og menneskehandel som politisk og offentlig organisert kriminalitet.
   Jeg syns ikke analysen er for lang, jeg utdyper nokså meget egentlig bare eugenikk-siden av saken.
   Posteringen er og blir iøvrig nokså lett å finne tilbake til via søke-funksjonen hos Facebook. Så det blir kanskje ikke særlig stor forskjell på å ha posteringen som et notat, egentlig?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1486072011443468/

   Cate Nyvoll:
   Nu kaldes det bare noe annet.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 09.04. 2017 via   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Fremskrittspartiet FrP's photo:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1429880213699570/

   VI SKAL FORBEDRE OSS LITT, IALLFALL PÅ VALGFLESK-PAPIRET.
.
   av Rune L. Hansen.
.
   OFFENTLIG ORGANISERT KRIMINALITET.

   Underforstått sier hun at dagens norske politiske og offentlige forvaltning har vært og er politisk og offentlig organisert kriminalitet, men la ikke Straffeloven og menneskerettighetene innhente oss, vi skal forbedre oss litt, iallfall på valgflesk-papiret, glem de som fra før av har blitt forurettet og glem de som videre kommer til å bli det, tilgi oss på vegne av alle de forurettede, gi oss din stemme så vi liksom lovlig kan fortsette å hærje med sivilbefolkningen og verden.

   frp-bv-valgflesk.jpg

    Fremskrittspartiet FrP, 3 April 2017 at 07:30

    Barnevernet skal bruke slekt og familie som fosterhjem. Lik og del hvis du er enig med oss.

   *

   Carlos Gonzalez:
   IKKE MER FRP. ....... DET ER VALG OG SOLVEIG HORNE /FRP ER UBRUKELIG

   Erling Peder:
   De er så gjennomsyret av ondskap så jeg betviler at det er noen bedring å spore ,de som styrer BV er fullstendig uegnet til dette arbeide :-)

   Ragnar Torheim:
   Vis att en mener det ,så kan vi kanske få troen på dere igjen.

   Amine Samier:
   Dt håper barna få bo hos familien ikke pedofiler i Gud navn

   Maria Sonnek:
   Kanskje de kan begynne å bruke hjerne sitt!!!

   Kitty Oline Mogstad:
   Ååh, så det er valg i åår?

   Oddvar Espegard:
   Veldig godt skrevet. Mange takk til Rune L. Hansen!

   Anne-Sølvi Holstad:
   Godt skrive Rune L Hansen ! Horne held ikkje det ho lova i siste valg !

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. april 2017: 

   Mørkt, regn, yr, vått om omkring 7 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, regn, yr, hagl og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen og utover kvelden med ned mot 1 pluss-grad. Sent på kvelden og mot midnatt uten nedbør med 1 pluss-grad.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. april 2017: 

   Regn og yr og i overkant av 1 pluss-grad Celsius fra midnatt og en stund utover natten. Overskyet og 3 pluss-grader klokken 09. Med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Noe yr og ned mot 6 pluss-grader frem mot 16-tiden. Yr, vått og omkring 3 pluss-grader videre mot kvelden. Mørkt, regn og 4 pluss-grader frem mot 22-tiden. Nokså mye regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209970998606313

   Synserne og menneskerettighetene
 
   Mangt ifra mange land og kanter gjøres særdeles aktivt og fordekt og mye desperat i disse dager for å stoppe den stigende respekten og forståelsen for menneskerettighetene.

   Mange slags kneblinger og forfalskninger blir gjort av de mange som misbruker myndighet og makt.

   De vet nu bedre enn noensinne at de vil komme til å bli straffeforfulgt og stoppet.

   Og ikke får fortsette som før. Derfor intensiverer de sin bruk av kneblinger og forfalskninger.

   De mener, tenker, syns eller tror, mere eller mindre åpent, at hva de mener, tenker, syns eller tror er viktigere enn menneskerett-konvensjonene.

   Ofte samtidig som de selv sier at de respekterer menneskerettighetene.

   De gjør så langt de makter en enda mere intens bruk av kneblinger og forfalskninger for å stoppe den stigende respekten og forståelsen for menneskerettighetene.
 
   Mange lar seg dessverre lure av kneblingene og forfalskningene og deres medspillere og konsekvenser.

   Mange er ikke hva de utgir seg for å være, eller ønsker å utgi seg for å være.

   Mye står på spill, for absolutt alle og enhver.

   Verdens-makten kan bli mere totalitær, utplyndrende og falsk.

   Eller anti-totalitær, givende og fri.

   Derfor er nu også sannferdige avsløringer og menneskeretts-konvensjonene viktigere enn noensinne. 

   *

   Linda Håland:
   "mye står på spill"...ja barna

   Rune L. Hansen:
   Skal det være liksom lovlig for politikere, dommere, instanser eller noen å bestemme hva en menneskerettighet eller menneskerettighetene er så er menneskerettighetene fullstendig verdiløse.
   Og det er hva menneskeretts-krenkerne og deres medspillere ønsker de skal være. Det er også derfor de neglisjerer, forfalsker eller bagatelliserer en menneskerett.

   
---
---


   Rune L. Hansen, 11.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209971909989097

   Menneskeretts-kriminalitet.

   Det er ikke politikere, dommere eller andre som skal innvilge en menneskerettighet.

   Enten så respekterer og sikrer de enhver menneskerettighet for enhver, eller så gjør de det ikke.

   Om de i praksis ikke gjør det så er de forbrytere.

   For å anskueliggjøre skal jeg her gi et eksempel.

   Menneskerettslovens V3&4 (ICESCR), Art 11 p1 har lovbestemt, at:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Denne menneskerettighet er en minste-garanti, forsikring og eiendom enhver borger har og skal ha.

   Om den krenkes av politikere, dommere eller andre så er det en forbrytelse, et forræderi og et tyveri.

   Enhver medvirkning i slik kriminalitet må og skal kompetent straffeforfølges og stoppes.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154289058881875

   The Norwegian case law stands in glaring contrast to what the European Court of Human Rights (ECHR) repeatedly has stated in its case law.

   Referring inter alia to the judgment of N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA as of October 6th 2015:

   "70. In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.

   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002 I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1224472047679070/

   – Jeg er ikke i tvil om at saken er en uakseptabel krenking av både barn og foreldre uavhengig av hvordan dette går i Strasbourg,

   sier Gro Hillestad Thune, som tidligere var dommer i EMD


   Da går også familien Bodnariu til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen med sin sak.

   Barnevernssak fra Sogn og Fjordane til menneskerettighetsdomstolen
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnevernet/barnevernssak-fra-sogn-og-fjordane-til-menneskerettighetsdomstolen/a/23973445/
   Advokaten til det norsk-rumenske ekteparet som ble fratatt sine fem barn i 2015, tar saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).
   vg.no

   *

   Scott Johansen:
   Legg merke til at artikkelen ikke har et åpent kommentarfelt... her skal kritikk fra folk flest av det offentlige tilsynet barnevernet unngås for enhver pris...

   Jan Sandoy:
   Hvorfor har ikke advokatforeningen organisert et tilbud som gjør det enkelt for familier med spesielt god sak overfor barnevernet å ta saken inn for EMD, nå når jernet er varmt?
   Burde det ikke være 50 eller 100 saker i dette komplekset?

   Reidun Elaine Jensen:
   Sannheten om hva som skjer med familier i Norge må frem, For hver sak som kommer til EMD er det sikkert hundrevis av andre lignende saker som aldri blir belyst i offentlighetens lys. Staten leter med lykt og lupe etter feil hos enkelte familier, mens de ikke ser de familiene som virkelig kan trenge hjelp. Da mener jeg hjelp og ikke at man først og fremst tar barn ut av familen og isolerer dem fra eget nettverk.

   Jan Sandoy:
   1.
   Hvis hjelpen er basert på kvasikompetanse, skal de selv tvangsbehandles.

   2.
   Hvis de ikke beviselig har en hjelp som er bedre, skal de nedlegges.

   3.
   Hvis de - til tross for kvasikompetansen og et verre alternativ, så mye som kontakter en familie, skal de straffeforfølges.

   Rune L. Hansen:
   Det burde og kunne Gro Hillestad Thune ha sagt om alt og ethvert hvor mennesker har blitt fratatt retten til sitt familieliv. Hvorfor hun ikke sier det, det er det vi bør spørre om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2017 via Child protection - studies, statistics, etc., shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/?multi_permalinks=1294616317259913&notif_t=like&notif_id=1491946837401651

   "With Barnevernet, Norway is going South

   In Norway, victims who did not know each other said quite similar things about the government abuses. The very way evidence from a lot of different sources converged was a sign that it might be true. And it was!

   All the evidence about Barnevernet coming in from all sorts of families in Norway should have given the Norwegian authorities an important message, too.

   They should not have discarded it as unreliable. They should have gone into every single case long ago. Then they would have found enough sure evidence to point out what their obligation was: to stop Barnevernet. Immediately."

   Read more on the link:

   With Barnevernet, Norway is going South
   http://romaniantimes.com/index.php/phoenixaz/1128-with-barnevernet-norway-is-going-south.html
   Barnevernet, Norway
   romaniantimes.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Translated to Norwegian:

   https://armoniamagazineusa.com/2016/03/03/med-barnevernet-er-norge-pa-nedtur/
   Med Barnevernet er Norge på nedtur
   Av Octavian D. Curpaș Phoenix, Arizona, USA “Kommunisme er sjelens død. Det er organiseringen…
   armoniamagazineusa.com

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. april 2017: 

   Omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius, mørkt, vått, yr og regn her ute i natt. Disig himmel, yr, vått og 4 pluss-grader frem mot 10-tiden, derefter mindre og uten nedbør og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 13. Tildels uten nedbør og omkring 6 og 7 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 5 pluss-grader klokken 22. Videre mot midnatt nokså mye regn.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154292102816875

   Barn av adopterte kan få bedre rettigheter
   https://www.nrk.no/rogaland/barn-av-adopterte-kan-fa-bedre-rettigheter-1.13463393
   Regjeringen foreslår ny adopsjonslov. – Store, markante og positive endringer, mener forening for adopterte.
   nrk.no

   *

   Noralf Aunan:
   Noralf Aunan Hva så med nødvendige reaksjoner når slike forhold avsløres?

   Marianne Høvik:
   barn må bli 15 år før de får vite hvem sitt biologiske opphav er ? hvor kommer 15 års grensa fra ? hva er det som gjør den logisk ? skal aldri barn som er yngre, ha rett til å vite hvem som er deres egen familie ? aldri... under noen omstendigheter ? joda.. men hva er problemet med å la yngre barn vite hvem de kommer fra ? At aldersgrensa går ned er nødvendig, men hva er begrunnelsen for nettopp 15 års grensa. Det mangler mye informasjon her

   Rune L. Hansen:
   Hoved-problemet med adopsjoner er der det ikke sikkert skilles mellom lovlig og ulovlig adopsjon. For at en adopsjon i det heletatt skal kunne være lovlig må blandt annet foreldrene være døde eller adopsjonen være frivillig, pluss at utvidet familie er forespurt og har gitt sitt samtykke. Og at ingen har fortjeneste av adopsjonen i forhold til naturlige familier. Og at det er full offentlig åpenhet i forhold til alt og ethvert. Uten alt dette er og blir adopsjonen ulovlig og straffbar og blandt annet organisert kriminalitet og menneskehandel.
   Det hjelper absolutt ingenting med "bedre rettigheter" om adopsjonen er ulovlig. Bedre rettigheter for ulovlige adopsjoner er bare en pervers trøste-premie fra menneske-handlere sin side.

   Atle Rørdam:
   Kjenner endel adopterte jenter og ikke EN av dem har gått glipp av seksuellt misbruk hos sin Norske familie.

   Gerd Knutsen:
   Håper de anmelder

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209986088743557

   Dommere, hvem enn de er, som hverken straffes for sine forbrytelser eller bedømmes for sin real-kompetanse er i seg selv et megetsigende vitnesbyrd om offentlig mafia-virksomhet.

   *

   Linda Håland:
   Ingen hører ,men kan nevnes igjen.. Norge kan rykke kjapt forbi Somalia når det gjelder korrupsjon ....

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. april 2017: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Omkring halvt overskyet sent på eftermiddagen og mot kvelden, med i underkant av 5 pluss-grader henimot 19-tiden. Mørkt og 1 pluss-grad klokken 22. Videre mot midnatt ned mot null grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209992076373244

   Barnets ytringsfrihet og personvern

   Barn har også ytringsrett og ytringsfrihet. Barn skal heller ikke kunne knebles eller forties.

   Både barnets ytringsfrihet og alle de andre av barnets menneskerettigheter skal respekteres og sikres.

   Den som leser Barnekonvensjonens Art 13 ser fort at både offentlige myndigheter og andre bare har en meget begrenset rett til å påberope seg mot barnets ønske at de beskytter et barns personvern eller privatliv.

   Barnekonvensjonens Art 13 har nemlig lovbestemt at:

   "1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.
   2. Utøvelsen av denne rett kan undergis visse begrensninger, men bare begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige:
   a)  av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller
   b) for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden (ordre public) eller offentlig helse eller moral."

   Videre også, i Art 16, at hverken offentlige myndigheter eller andre har noen som helst rett til "vilkårlig eller ulovlig innblanding i barnets privatliv, barnets familie, barnets hjem eller barnets korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot barnets ære eller barnets omdømme."

   Barnekonvensjonens Art 16 har nemlig lovbestemt at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1274597875910695/

   Steinar Hansen:
   Hva nytter det når barnekonvensjonen ikke følges av norske myndighter. Finns det eksempler på at norske myndighter har tapt "saker" der barn er blitt hindret???

   Rune L. Hansen:
   Det er for utrolig til å kunne være sant? Sannheten er at de systematisk gjør alt det fullstendig motsatte av hva som er lovbestemt i Barnekonvensjonen. Det er "hylekorene" og interesse-fraksjonene som ikke ønsker at Barnekonvensjonen skal gjelde som blir hørt - og som blir bestilt og som blir utplassert. Alle som har interesse av å forurette barnet, medmennesker, familier og sivilbefolkningen. Det er så grov-kriminelt molbo, dumhet og ondskap som noe bare kan bli.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209992133894682

   Saken Google v. AEPD i EU-domstolen

   https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-aepd/

   "Case Summary and Outcome
   In March 2010, Spanish national Costeja González brought a complaint before the country’s Data Protection Agency against La Vanguardia newspaper, Google Spain, and Google Inc. González wanted the newspaper to remove or alter the record of his 1998 attachment and garnishment proceedings so that the information would no longer be available through Internet search engines. He also requested Google Inc. or its subsidiary, Google Spain, to remove or conceal the data. González argued that the proceedings had been fully resolved for several years and therefore they should no longer appear online. The Agency dismissed the complaint against the newspaper on the ground that the publication was legally justified pursuant to a government order. It, however, upheld the complaint against Google, finding that Internet search engines are also subject to data protection laws and must take necessary steps to protect personal information.

   On appeal, the National High Court of Spain stayed the proceedings and presented a number of questions to the European Court of Justice concerning the applicability of the EU Directive 95/46 (protection of personal data) to the Internet search engines. The Court ruled that a search engine is regarded as a “controller” with respect to “processing” of personal data through its act of locating, indexing, storing, and disseminating such information. Additionally, it held that in order to guarantee the rights of privacy and the protection of personal data, operators of search engines can be required to remove personal information published by third party websites. But the data subject’s right to make that request must be balanced against the interest of the general public to access his or her personal information."

   Litt mere om dette, på norsk:

   «Retten til å bli avindeksert»: Hvordan balansere personvern og ytringsfrihet ved avindeksering av søkeresultater?.
   En fremstilling av «retten til å bli avindeksert» i Google v. AEPD, sak C1-31/12, og en vurdering av avveining av personvern opp mot ytringsfriheten ved avindeksering av søkeresultater.

   https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44507/Masteroppgave-Rettsvitenskap.pdf  

   Litt sitat:
   "I EU-domstolen, sak  C1-31/12, Google v. AEPD (*4), fikk en spansk statsborger medhold i å få slettet opplysninger om seg selv fra en søkemotors indeks, ved søk på hans navn. Denne retten
har blitt karakterisert som «The right to be forgotten» og har skapt stor furore innenfor EU, men også internasjonalt. (*5) (...)

   Tema for avhandlingen er hva jeg velger å omtale som «retten til å bli avindeksert». Grunnen til at jeg velger å bruke begrepet «retten til å bli avindeksert», er at det etter min mening er en bedre betegnelse på den faktiske retten som oppstilles i dommen, enn «retten til å bli glemt», eller «The right to be forgotten», som den heter på engelsk. Bruken av denne betegnelsen er det også støtte for i litteraturen. Bygrave er og i den oppfatning at selve dommen ikke etablerer en «rett til å bli glemt», men heller snarere en «rett til å bli avindeksert». (*7) (...)

   Denne retten går altså ut på; at man har en mulighet til å få søkeresultater om informasjon som omhandler søk på sitt navn, slettet fra en søkemotors registrer. Tilbyderne av søkemotoren har en tilsvarende plikt til å vurdere forespørsler om sletting, og også å slette disse, dersom vilkårene for sletting er til stede: (*9) (...)

   I denne sammenhengen, så mener jeg at det er bedre å bruke et utrykk som f.eks «retten til å bli slettet», eller «retten til å bli avindeksert», når en skal betegne hva retten som oppstilles i dommen faktisk går ut på. Her velger jeg det sistnevnte alternativet, da jeg mener det er best egnet til å beskrive den faktiske retten som oppstilles i dommen. (...)

   Videre i oppgaven vil fokus være på «retten til å bli avindeksert». Det er den faktiske retten som oppstilles i dommen, og det er den jeg vil analysere hva gjelder balanseringen av personvern og ytringfrihet. (...)

   Det jeg stiller spørsmål til er; om domstolen har tatt tilstrekkelig hensyn til ytringsfriheten til de parter, hvor informasjon blir vanskeligere å finne, som en følge av bruken av retten til å bli avindeksert.
   For å svare på dette, så vil det være ønskelig å først besvare hvordan EU-domstolen legger opp til den nærmere balanseringen av interessene i dommen. Hva legger EU-domstolen vekt på i sin vurdering?
   Videre blir det å se på om avveiningen som EU-domstolen legger opp til, samsvarer med de prinsipper som er utviklet gjennom EMD. Er avveining til EU-domstolen forskjellig fra den balanseringen som EMD oppstiller og hvorfor?

   Videre så skal selve avveiningen bli foretatt av de søkemotorer som får tilsendt en forespørsel om å bli avindeksert. Her vil det bli aktuelt å se på de kilder som er tilgjengelig for å vurdere avveiningen som foretas av Google selv. Er avveiningen som Google foretar, lik den Eu-domstolen legger opp til?, eller er den mer på linje f.eks annen praksis fra EMD hva angår balanseringen?"

   *

   
---
---

   Wenche Fjellstad, 06.04. 2017 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1454591734560092/

   Føler meg snart som adv vedr barnevern . Har lest alle paragrafer etc. Hvor sitter de som har bestemt lovverket? Har de bare bestemt og ikke fulgt opp.????

   *

   Silje-Mathea D. Spjudvik:
   Litt det og litt ukultur i nemndene bortover for å sluke barnevernets tolkninger av innholdet i den, gjør at det tilsammen blir katastrofe.... iallefall 90% av tilfellene ! : (

   Audun Nilsen:
   Spis godt med mandler og husk å ta, lange, pauser!

   Anne-Hilde Rosenstrøm:
   Det er nok de lovgivende makter som ikke har fulgt opp. Mye er modent for en oppdatering. Etter min mening er det mest tragisk at BV og Fylkesnemnda ikke har noe kontrollorgan over seg. Det er mye å ta tak i her.

   Ivar Andreas Hansen:
   Nei det blir ikke fulgt opp. Hjelper lite med advokater Og rettskraftig dom heller . ...

   Audun Nilsen:
   Det tragiske er jo hemmelige rettssaker, og du vil ha mér politi, Rosenstrøm? Det er å starte på slutten, for å si det mildt.

   Wenche Fjellstad:
   Og ikke minst hvis de fra BV sier de har lagt saken fram for lederen for BV- og hun i dette tilfelle Ikke hører hva barna sier!!!! Har vel nok med sine egene barnehager(private)

   Jarl Inge Sandvik:
   Urett går for rett! Å rett går for Urett! Siste tider i følge Bibelen!

   Nina Kristin Grønvold:
   Utrolig hvordan BARNEVERNET har klart å skaffe seg så mye MAKT at det å fabrikere bevis, forfalske dokumenter og , ikke minst, LYVE i fylkesnemda og i retten, IKKE FÅR PERSONLIGE KONSEKVENSER !!!
   VANVITTIG !!!

   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. april 2017: 

   Ned til omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet lys blå himmel med solen i sør-øst og 5 pluss-grader klokken 11.30. Videre med sol og nokså skyfri himmel, med opp mot 9 pluss-grader klokken 15. Dus himmel og 7 klokken 17. Og 5 klokken 20. Mørkt og 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210004328439538

   Derfor er dagens Norge et livsfarlig land

   Hvorfor? Fordi det er et falskhetens og dobbel-morals land som er fullstendig gjennomsyret av en spesiell form for korrupsjon.

   Til tross for et forholdsvis godt lovverk så er det fullstendig politisk og offentlig lovløshet og nepotisme som rår.

   Med en enormt påkostet og overdimensjonert offentlig forvaltning som alle og enhver er gjort meget avhengig og kontrollert av.

   Menneskerettighetene og Straffeloven neglisjeres og gjelder ikke i praksis, men pynter pent hvor de er skrevet.

   Selektive unntak forekommer og brukes som propaganda.

   Den offentlige forvaltningen produserer og hvitvasker en flom av falsk dokumentasjon og menneskeretts-forbrytelser.

   Ingen, bortsett fra dens mest nyttige medspillere, kan være trygge.

   Hvem som helst ellers i sivilbefolkningen, både barn og voksne, kan når som helst bli angrepet og ødelagt.

   Og da er det snarere motsatt lov og rett som gjelder, og ikke reell og lovlig lov og rett.

   Tenk på det: Det er motsatt lov og rett som gjelder.

   Og endeløse prosesser som torturerer, utplyndrer og dreper.

   Det er bare hell og flaks hvem som ikke fullstendig angripes, og hvor lenge.

    *

   Rune L. Hansen:
   Mange klarer knapt å forestille seg hva det i virkeligheten betyr eller at det i det heletatt virkelig er mulig at det er motsatt lov og rett som rår. Og det er fordelen det politiske regimet har.

   Per Vidar Nikolaisønn:
   Helt korrekt beskrevet Rune. Norge er mafiastaten over alle mafiastater

   Rune L. Hansen:
   Den farligste og mest ødeleggende for ethvert menneske og hele verden?

   Rune L. Hansen:
   Trolig.

   Per Vidar Nikolaisønn:
   Muligens at Anarki har noe for seg likevel. Det er i iallefall ærlig "politikk" https://www.youtube.com/watch?v=NwztaQgv3-Y

   Rune L. Hansen:
   En rekke med vesentlige tanke-vekkere ja. Kjernen i problemet er alltid forurettere i den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Pent kledd, påkostet skjult og desentralisert. "Barnevernet", NAV, falske dommere, en impunity og nepotisme offentlig forvaltning, etc. Verre eller bedre enn andre terror regimer?

   Linda Håland:
   Åpenbare overgrep tas ikke tak i ,hvordan kan det da finnes tillit ? det forsøkes manipulert bort ,eller ties bort ... Der trygghet og hjelp skulle være ,rår herskere ,dommere - uten en gang å vende speilen på seg selv .. Staten betaler for oppgaven utført av egne ansatte på nivå med krigsforbrytelser ...noe erfaring delt på profil.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/noen-hastige-ord-om-l%C3%A6rdom-og-integritet/1490898954273839/

   Noen hastige ord om lærdom og integritet

   Noen lærer fort og andre lærer sent. Og noen glemmer fort og andre glemmer sent. Og noen evner lett å endre hva de har lært, til fordel for bedre lærdom, mens for andre er det vanskelig. Etc. Det er mangt som er forskjellig. Og mangt som gjør forskjellig.

   Jeg, mennesket meg, lærer sent. I likhet med den største hunden her, en hann-hund, Solid.

   Solid var en særlig stor hvalp i det kullet han ble født. Stor, treg, måpende og undrende. Tydelig i behov for særlig oppmerksomhet, hjelp, kjærlighet, bekreftelse og oppmuntring, mere enn andre. Tilsynelatende dum og treg. Jeg oppdaget fort at jeg ikke burde og ikke kunne selge ham, at det ville ha blitt for fremmedgjørende, vondt og vanskelig for ham. Og at han var i særlig behov for en lang barndom og langsom modning. Det var på ingen som helst måte noe galt med ham, han var bare spesiell. Og spesielt stor.

   Jeg er ikke spesielt stor, men jeg, i likhet med Solid, lærer og modner forholdsvis sent. Vi har vår egen spesielle medfødte integritet fra himmelske og jordiske kilder, en integritet som er mere markant, tydelig og selvstendig i forhold til de fleste andres. En integritet som derfor for oss selv også er mere umistelig enn for de fleste andres. For mange andre henger den egne integriteten mere på efterslep. Uansett går det for enhver galt om integriteten fremmedgjøres, skades eller ødelegges. Integriteten trenger uskyld, veiledning, trivsel, trygghet, sine nære og kjære omgivelser og foredlende modning for ikke å fremmedgjøres og gå tapt. Det å lære for fort og galt er katastrofalt for integriteten. Dårlige omgivelser og dårlig veiledning like så. Uskylden og dermed integriteten og selvstendigheten kan lett skades og bli ødelagt. Enhver vellykket fødsel har sine fordringer.

   Hunder er selvfølgelig meget forskjellig fra mennesker. Men det er ikke uten grunn at de ofte betegnes som menneskets beste venn blandt dyrene. Forskjellene er ikke enerådende, det er mye likhet også. Og mye å lære av. Selv om visdommen og lærdommen kan ligge skjult og gjemt bak overflatende og bak det tilsynelatende. Mange evner ikke å studere, undersøke eller forstå dette likså godt som andre. Jeg har siden min ungdom blandt annet hatt en sterk dragning til å forsøke å forstå de gamle greske samothrakiske fødsels-mysteriene, men har i praksis fysisk ikke maktet å komme dithen. Hver har vi imidlertid våre forskjellige talenter som bør få utvikle seg best mulig.

   Det er mirakuløst hvor fort og lett enhver lærer før, under og efter fødselen. Om prosessen er best mulig naturlig og organisk og uten villfarelser. Men hver villfarelse gjør det vanskeligere og mere upålitelig, selv om erkjennelsen i besinnelse og ydmykhet også kan ha nytte av det.

   Det å ha modnet og lært sent uten for ødeleggende villfarelser, har sine fordeler og underlige egenskaper. Det er bedre enn å modne og lære fort med for ødeleggende villfarelser. Saktmodighet og god moralsk fordøyelse er en god egenskap. Men uansett er en god naturlig og organisk modning og læring et gode og også en nødvendighet for så mangt. Særlig for ikke å miste seg selv og for å kunne klare å gjøre gode og kjappe rette avgjørelser.

   Takket være at Solid ble godt forstått og mottatt og fikk utfolde seg selv med forsiktig og kjærlig veiledning, ble han det han det han ønsket å være og skulle være. Hittil. Solid, snill, flink, kjapp og kjærlig, på hunder sin måte.

   En utmerket god og fin hund.

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. april, påskeaften 2017: 

   Mørkt, tildels yr og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 3 klokken 09. Derefter yr en stund og 2 pluss-grader. Overskyet, tildels yr og efter hvert omkring 5 pluss-grader utover dagen. Overskyet, noe yr og 4 pluss-grader klokken 20. Mørkt, tildels yr og ned til 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. april, 1. påskedag 2017: 

   Mørkt, en bris og omkring 2 pluss-grader Celsius og sent på natten yr og vått her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og opp til omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Solen litt sør-vest, tildels noe blå himmel og 8 pluss-grader klokken 14.30. Spredt halvt skyet himmel og omkring 6 pluss-grader klokken 16. Nokså mørkt og 1 pluss-grad klokken 22. Mørkt, noe stjerner og i underkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154304420951875

   "Den nasjonale institusjonen skal ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettigheter."

   Sitatet er hentet fra Stortingets egne sider, se under.

   Så hva er poenget, når institusjoner er avskåret fra å gå inn i enkeltsaker?

   Er ikke nasjonale menenskerettsbrudd summen av alle krenkelser i enkeltsaker.

   Sorry, men for meg gir denne institusjonen liten eller ingen mening.

   Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
   https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/norges-nasjonale-institusjon-for-menneskerettigheter/
   Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og…
   stortinget.no

   *

   Cornelia Necsulescu:
   kafka

   Elzbieta Lemaniak:
   Oppgaven er: ) Overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles,

   Jan Sandoy:
   Oversatt til norsk: Koke kål for å skape et inntrykk av det kun er snakk om noen kosmetiske endringer...

   Rune L. Hansen:
   Som om ikke ethvert menneske er forpliktet til å sikre at enhvers menneskerettigheter respekteres og sikres.

   May Brith Harestad Hollos:
   https://www.youtube.com/watch?v=fiX_EZnVR-0&t=33s
   Her finner de spor av dop på Stortingets toalett
   youtube.com

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   He he..

   Rune Fardal:
   Statens alibi for A status. Men vi vet bedre. Kanskje vi skulle fritte ut disse folkene litt.

   Mona Kågen:
   Skulle vært testet både for dop og alkohol tenker jeg hele bunchen. Mulig det ble få representanter både i storting og regjering

   Robert Steffensen:
   Den er en stor vits og de som opprettet den, vet dette utmerket godt. Håper ikke FN og øvrige lar seg gå i fellen med en slik bløff. Det burde vært reist en landsomfattende aksjon for å fristille institusjonen, slik at forvaltningen og det politisike system ikke kan påvirke arbeid og avgjørelser. Det som nu er opprettet er verre enn det som var tidligere og som blant annet gjorde at FN satte ned Norge til B--status i FN --- leve Norge, mer kamp, mer kamp fra oss om forstår bedre enn inntørka byråkrater og forvaltningen og korrupete politikere, som til en hver tid krenker folket. -- partiet Folkets Rettigheter.

   May Brith Harestad Hollos:

   politics.jpg

   Gs Allan:
   http://www.nhri.no/horingsuttalelser/category820.html
   Høringsuttalelser
   Høringsinstituttet er en sentral arena for Nasjonal institusjon for å kunne gi råd til myndighetene på menneskerettighetsfeltet. Institusjonen utarbeider løpende oversikter over utredninger, meldinger og lovforslag som myndighetene sender på høring, og vurderer hvilke saker det skal avgis uttalelse…
   nhri.no

   Jostein Wetteland:
   Igjen omskriver Norge menneskerettighetene! Skammelig ikke rart Norge ikke diskutere menneskerettigheter med Kina.

   Greta Solheim:
   Når NI kun skal overvåke og forsvare Grunnloven og øvrige lovgivning, altså systmene i seg selv, og gi råd til de folket har valgt, betyr det reelt at Stortinget mener det ikke bor folk/ mennesker her. Stortinget og andre systemer har oppstått sånn helt av seg selv, og arbeider kun med å forsvare systmene, helt uavhengig av folket. Hvordan skal utsagnet ellers forstås? Kanskje noen kan be Stortingspresidenten om en forklaring, herunder be han operasjonalisere utsagnet, slik at det gir praktisk mening. Ikke for systemene, men for folket. For det bor vel folk/mennesker her? Eller er det forskjell på ”folket” og mennesker, og er noen likere enn andre?

   Rune L. Hansen:
   Stortingets nepotisme-mafia velger selv hvem som skal verne og beskytte sine forbrytelser. Enkelt-mennesker i samfunnet skal ha forbud mot å bli hørt. Stort smartere kan det vel ikke bli?

   Rune L. Hansen:
   Smart sett fra politisk mafia-virksomhet sin side.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens V6&7 (ICCPR / International Covenant on Civil and Political Rights, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter),
   Art 28:
   "1. Det skal opprettes en komité for menneskerettighetene (heretter betegnet « Komiteen » i denne konvensjon). Den skal bestå av 18 medlemmer og skal utføre de funksjoner som er fastsatt nedenfor.
    2. Komiteen skal bestå av statsborgere av de stater som er parter til denne konvensjon. De skal være personer av høy moralsk karakter og med anerkjent sakkunnskap i menneskerettighetsspørsmål. Det skal legges vekt på betydningen av at noen av Komiteens medlemmer har juridisk erfaring.
    3. Komiteens medlemmer velges og utfører sine funksjoner i personlig egenskap."

   Art 29:
   "1. Komiteens medlemmer skal velges ved hemmelig avstemning fra en liste over personer som er i besittelse av de kvalifikasjoner som er foreskrevet i artikkel 28 og som er foreslått i dette øyemed av konvensjonspartene.
    2. Hver konvensjonspart kan foreslå høyst to personer. Disse skal være statsborgere i den stat som foreslår dem.
    3. En person skal kunne foreslås flere ganger."

   Art 30:
   "1. Det første valg skal holdes senest seks måneder etter at denne konvensjon er trådt i kraft.
    2. Senest fire måneder før tidspunktet fra ethvert valg til Komiteen, med unntak av valg som finner sted i henhold til artikkel 34 i anledning av at en plass er blitt ledig, skal De forente nasjoners generalsekretær sende en skriftlig oppfordring til konvensjonspartene om innen tre måneder å sette frem forslag til medlemmer av Komiteen.
    3. De forente nasjoners generalsekretær skal utarbeide en alfabetisk liste over kandidatene, med angivelse av hvilken stat som har foreslått dem, og skal oversende listen til konvensjonspartene senest en måned før tidspunktet for ethvert valg.
    4. Valg av Komiteens medlemmer skal finne sted på et møte av konvensjonspartene sammenkalt av De forente nasjoners generalsekretær i De Forente nasjoners hovedkvarter. På dette møtet, som er beslutningsdyktig når to tredjedeler av konvensjonspartene er representert, skal de kandidater anses valgt som oppnår det høyeste stemmetall og et absolutt flertall av stemmene fra de representanter for konvensjonspartene som er til stede og avgir stemme."

   Art 31:
   "1. I Komiteen skal det ikke være mer enn en statsborger fra en og samme stat.
    2. Ved valgene til Komiteen skal det tas hensyn til ønskeligheten av en rettferdig geografisk fordeling av medlemsskapet og til at de forskjellige sivilisasjonsformer og viktigste rettssystemer blir representert."

   Art 32:
   "1. Komiteens medlemmer velges for en periode av fire år. De kan gjenvelges dersom de blir foreslått på nytt. Dog skal funksjonstiden for ni av de medlemmer som velges ved det første valg utløpe etter to år. Umiddelbart etter det første valg skal navnene på disse ni medlemmer bestemmes ved loddtrekning av formannen for det møte som er nevnt i artikkel 30, paragraf 4.
    2. Valg ved funksjonstidens utløp skal holdes i overensstemmelse med bestemmelsene i de foregående artikler i denne del av konvensjonen."

   Art 36:
   "De forente nasjoners generalsekretær skal sørge for nødvendig personale og andre hjelpemidler som er nødvendig for at Komiteen effektivt skal kunne utføre sine oppgaver etter konvensjonen."

   Rune L. Hansen:
   Enda flere av bukkene som skal passe på havre-sekkene, med andre ord. Og slik er det og blir det overalt før den menneskeretts-krenkende politiske valg-ordningen hvor det stemmes på politiske partier og nepotisme avvikles. Og menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett innføres i praksis.

   Helene Karlsen:
   Ja der ser dere hva de vi velger for å styre landet er ikke mye å stole på de sitter og meler sin egen kake!!!

   Cecilia Övall:
   Kränkande på den enskilde. Iforn av frihetes berövande. In lägg i justite mord.. mot dem? Kan deligga något där . Är det invandare . Gå på det med kriglover.inge ska hållad fången som ikke be går brott. I annat land.. försök få med. Myndigheter ska med följa loven. Lik som den enskilde. De som äter av hela stycket mister oftast det.. långt räkna med de tar om vägar.för kränks folket. Fromhet styrker riken.mot hjärne vaskade trollhjärnor

   Rune L. Hansen:
   Og Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lov-bestemt, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og for eksempel Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD), Art 10: "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Jan Sandoy:
   SPØRSMÅLET:
   Så hva er poenget, når institusjoner er avskåret fra å gå inn i enkeltsaker?

   SVARET:
   Å opprettholde den falske virkeligheten der Norge er en rettsstat.

   
---
---

   Rolf Halln, 15.04. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1229035163889425

   Dette viser hvor sinnsykt systemet vårt er : (

   Seksbarnsmoren Evy Mette (48) måtte reise til Iran for å få nakkeoperasjon
   http://www.tv2.no/a/9062912
   Da trafikkskadde Evy Mette ikke fikk hjelp i Norge, tok faren opp lån på huset. Sammen dro de til Teheran for operasjon.
   tv2.no

   *

   Helene Karlsen:
   Ja det er sykt!!!

   Synnøve Johansen:
   Nesten rart ikke bv tok ungene hennes. Pleier å være vanlig når forelderen er syk.

   Paulousek Farstad Lene Monica:
   så sant Bv er noen Maktsyke Individer!

   Laila Dalbye:
   har du råd å reise til Theheran for operasjon er du antagelig ikke blandt NAVérne i Norge eller de med lavest inntekt, da våger kanskje ikke BV å "satse på deg".

   Nour Bahija:
   Lege i Norge er ikke flink....

   Geir Johnsen:
   Noen er, men de er redd for å ta sjanser.

   Marit Andreassen:
   Ja det er umenneskelig

   Aud Strandman:
   Hurra for Norge enda en gang ...:(

   Irene Hov:
   Vanvittig! Det er rett og slett svindel at vi er sikret helsehjelp i Norge. Vi fyller bare vilkårene for å søke. Og få avslag.

   Eldbjørg Svendsen:
   Norge har mer enn nok med og skaffe sijerner i boka annet steds hen..folk;-)

   Mona Benum:
   Arrogant holdning disse pasientene utsettes for, av norske leger. At de ikke får dekket utgiftene til behandling i utlandet, når ingen kan hjelpe dem i Norge, er hinsides.
   Vi er aldeles ikke trygge på helsehjelp, om vi blir syke. Skammelig.

   Geir Johnsen:
   Kunne i det minste innvilget omsorgslønn for faren som må ofre alt for sin voksne datter. Seriøst idiotisk, her får stortingspolitikere max pansjon etter 12år på tinget. Så får ikke en hardt arbeidende mann, det minste man bør kunne forlange. Forkastelig polecy.

   Ingunn Storesletten:
   Norge verdens beste land å bo i lol

   Geir Johnsen:
   Hvis du e gla i fisk så....

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Greit for folk som ikje evner å se galskapen ja.....

   Laila Dalbye:
   Det meste av alle "systemene" som staten sier er så bra og at vi er best i verden er oppskrytt. Bare for å lure folket å tro det og betale sin verdens - höyeste skatt med glede. Allerede tidlig 1970-tall når jeg flyttet lengre ned i Europa var jeg helt sjokkert over alle sosiale goder landet hadde. JEg trodde jo da at jeg kom fra ett av verdens beste land, det hadde jeg jo hört i hele min oppvekst. Men der fikk jeg "bakoversveis"mer enn en gang etterhvert som jeg oppdaget godene.

   Laila Dalbye:
   Det er veldig mange som sier de ikke får omsorgslönn, ikke får den trygd de har krav på, ja ikke operasjoner, ikke legehjelp, ikke verdig eldrepleie, ja alt mulig kan nevnes. Men virker väre lett å få mengder resepter på mediciner, det tar jo bare noen sekunder å skrive ut. Men jeg tenker at rike Norge tross sin rikdom tar ut verdens höyeste skatt (tror jeg) fra det egne folket. Mengder med avgifter for alt mulig, avslag på goder som lovene sier folket har rett til osv. Det virker som vi har ett av verdens störste byråkratier også i forhold til befolkningstallet. 5,5 mill mennesker virker veldig lite i mine öyne. Så hvor forsvinner alle pengene? Skal ingenting gis til folket. ? Ja t.o.m. veier kan visst ikke bygges uten ekstra innbetalinger fra folk som allerede har betalt. Avgifter på alle mulige behandlinger osv. Skal vi ha det slik? Er dette rettferdig?

   Irene Hov:
   Ja hva går egentlig alle skattepengene til?

   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10155254641092899?pnref=story

   Laila Dalbye:
   Takk Irene, skandale. Helt ufattelig, mens syke og eldre ikke får engang til verdige, daglige forhold. Önsker meg hele regnskapet i den minste detalj så vi kan granske og si fra. At det utbetales slik er vel fordi det er mange trofaste partivenner som skal ha godt betalte stillinger og da oppretter man bare ett organ som da skal ha penger å dele ut. Ja så lite seriöst virker det på meg. Vi må kreve at folket her til lands först og fremst må opp på anerkjent Eu-nivå og ingen barnefamilier skal väre fattige og särlig ikke når brukes som argument for å sette barn i fosterhjem og der öse penger på de samme. Her er dobbelskandaler. Tror t.o.m. vi har höyest åensjonsalder i Eu i alle fall. Norge har ikke råd å gi folket noe som helst.

   Laila Dalbye:
   Anita A. Säle som skrev artikkelen var jo selv politiker på Stortinget ca. 1998 osv. Hennes mann var da redaktör i avisa "Dagen" i Bergen og vi leide faktisk hus av dem i denne tiden. Bra at öynene er åpne om dette og hint.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V3& 4 (ICESCR), Art 12 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."

   Annelie Johansson:
   Men de har råd att lägga miljarder på den legala barnhandelsindustrin och kalla det för vård... Någonstans måste de ju ta de pengarna ifrån...

   Mona Rodian:
   De utfører operasjoner på nakken her i Norge også.

   Rune L. Hansen:
   Politikere (og andre) som ned-prioriterer våre menneskerettigheter til fordel for sine egne ønsker og hensikter, hva er de annet enn tyver og grov-kriminelle?

   Helene Karlsen:
   Ja og slike er imun imot straff!!!

   Rune L. Hansen:
   De er ikke immune for straff, men de beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffeforfulgt.

   Rolf Halln:
   Strafferettslig utilregnelig

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske politikk og offentlige forvaltning torturerer, utplyndrer og dreper mange mennesker. Politisk og offentlig sadisme har blitt nokså alminnelig. Mange overlever i det lengste bare med flaks. Og begraves med falske døds-attester.
   Politikerne og den offentlige forvaltningen bryr seg ikke, men beskytter seg selv og hverandre, og ønsker det bare slik.

   Rune L. Hansen:
   Protester og forurettelser blir ikke hørt, blir neglisjert og bagatellisert. Fortiet og forfalsket.

   Rune L. Hansen:
   Sivilbefolkningen er verdiløs.

   Rune L. Hansen:
   Obs! Det er menneskerettighetene som skal beskytte oss alle og enhver.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.04. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=252355018506122

   Politicians (and others) that down-prioritising our human rights for the benefit of their own desires and intentions, what are those other than thieves and felons?

   Politikere (og andre) som ned-prioriterer våre menneskerettigheter til fordel for sine egne ønsker og hensikter, hva er de annet enn tyver og grov-kriminelle?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1278015078902308/

   Jan Sandoy:
   Forbrytere mot menneskeverdet?
   Forbrytere mot sivilbefolkningen?
   Forbrytere mot menneskeheten?

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. april, 2. påskedag 2017: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Solen nokså høyt i øst på blå himmel og 3 pluss-grader klokken 09.30. Opp mot 6 pluss-grader frem mot klokken 12. Solen i sør, lite skyer og oppmot 7 klokken 13.30. Dunkelt og 1 pluss-grad klokken 21. Mørkt og omkring 1 pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.04. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/barnevern-som-keiserens-nye-kl%C3%A6r-/1494471007249967/

   Barnevern som keiserens nye klær ...

   Et politisk "barnevern" er et nyttig verktøy for mange mennesker. Og det er det skreddersydd for å være.

   Det tilsidesetter, neglisjerer både Straffeloven og menneskerettighetene. Og det er jo nyttig og praktisk.

   Det straffeforfølger ikke løgner, halvsannheter, falsk dokumentasjon, manglende kompetanse, krenkelser eller andre forbrytelser.

   Det har dommere og saksbehandlere som kan være så ukompetente og løgnaktige som de bare ønsker.

   Uten å bli straffeforfulgt.

   Hvem som helst kan henvende seg til de med ønske om å få mennesker kidnappet.

   Eller rettere sagt, for å få barn og foreldre kidnappet og adskilt og familien og menneskene ødelagt, liksom lovlig.

   Og jo flere barn og foreldre de tar dess vanskeligere blir det for omverdenen å vite hvem de tar og hvorfor de tar.

   De hemmeligholder alt de ikke vil at andre skal vite.

   Og kaller det likevel en offentlig saksbehandling og rettergang. Men det er det jo på ingen som helst måte.

   Hva de enn gjør av menneskeretts-forbrytelser og annen kriminalitet så kaller de det "barnets beste".

   Og hvem vil vel ikke barnets beste?

   Men det er absolutt ingenting som tyder på at de hverken kan eller ønsker barnets beste. Tvert om.

   De krenker og forbryter seg mot alle og enhver av barnets menneskerettigheter.

   Og sier at barnet selv ikke vet sitt eget beste.

   Og at foreldrene og familien hverken vil, ønsker eller kan barnets beste eller menneskerettigheter.

   Og at barnet og foreldrene derfor også skal nektes retten til sitt familieliv.

   Med all den tortur, terror, traumatisering, utplyndring og ødeleggelse det automatisk medfører.

   Og at det er en passende straff. Og at straffen ikke er en straff, men en gave.

   Men de ønsker ikke å innrømme at straffen er en straff og at den er unødvendig og ulovlig.

   Bortsett fra at de sier at barnet, foreldrene og familien har gjort seg fortjent til straffen, torturen og livs-ødeleggelsen.

   Og at ingen berettiget skal kunne klage på den behandlingen de gir barnet, foreldrene og familien.

   Hverken barnet, foreldrene eller andre. Og som sagt, at hverken Straffeloven eller menneskeretts-konvensjonene skal gjelde.

   Heller ikke hva angår deres manglende kompetanse eller løgner og falske dokumentasjon.

   Og at enhver klage og politianmeldelse ikke skal innebære noe som helst av praktisk betydning.

   Hverken for de det gjelder eller for andre. Og at Straffeloven er unødvendig.

   For i Straffeloven er deres kidnappinger, mishandlinger, tortur, fangehold, terror, traumatisering og virksomhet ulovlig og straffbart.

   Og at menneskeretts-konvensjonene og Roma-statuttene, etc. skal neglisjeres av samme grunn.

   De sier også at de har rett til å blande seg inn i menneskers privatliv og familieliv.

   For å se efter noe de misliker. Eller for å dikte opp noe for å sverte best mulig.

   Selv om Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene sier at barnet, foreldrene og familien

   har krav på lovens beskyttelse mot vilkårlig innblanding i sitt privatliv og familieliv.

   Er det i det heletatt mulig for et voksent menneske å ikke se hvor pervers, umenneskelig og grovt kriminell en slik virksomhet er?

   Og en slik menneske-forakt og menneske-handel?

   Både ja og nei. Den som leser H.C. Andersen sitt eventyr om "Keiserens nye klær" forstår hvorfor og hvordan.

   Keiseren føler seg smisket. Skredderne smisker og føler seg også smisket. Og hvem er skredderne?

   Skredderne og deres smiskere er propaganda-maskineriet. Smiskerne, psykosen, indoktrineringen, de sinnssyke.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet. Den politiske og offentlig mafia-virksomheten.

   Virksomheten har også andre fordeler, bortsett fra å være særlig nyttig for mange mennesker hva gjelder karriære, makt, lønnsomhet, etc.

   Det at virksomheten har gitt seg selv et pent og pyntelig navn er i det heletatt smiskende for dens medspillere.

   Og for de mange som ønsker en slik virksomhet, så er det en fordel at den tiltrekker seg de dummeste, slemmeste og ondeste.

   Tiltrekker seg mennesker med minst mulig samvittighet. Og hvorfor er det så nyttig?

   For å være best mulig sikker på at ondskap og umenneskelighet blir utført.

   Og jo flere barn, foreldre og familier de kidnapper og ødelegger, dess bedre kan de påstå at virksomheten er nødvendig.

   Og er med keiserens og skreddernes aksept og ønske.

   Keiseren i sine nye og fine klær, med stolte og smiskende skreddere rundt seg.

   Med "barnevern" som sin politikk. Hvem kan vel ha finere klær?

   Selv om klærne er langt mere enn usynlige.

   H.C. Andersen visste hva han snakket om. Det er det mange andre som hverken ønsker eller gjør.

   Et verre prakt-eksempel på "keiserens nye klær" er det neppe mulig å finne noen steds i verden.

   Verdens verste og farligste keiser og skreddere, i all sin selv-påståtte prakt.

   *

   Janne-grethe Jakobsen:
   Og flere drakter til keiserne er under produksjon
   Etterspørselen øker mer og mer. Prisen må uskyldige famulier og barn betale.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1230782010381407/

   Annina Karlsson:
   De skrev så konstigt i dokumenten när min dotter dött av vanvård på fosterhem. Vårdbolaget skrev till socialsekreteraren. Kläderna har blivit för trånga? Det var bara inkastat som en liknelse.

   They wrote so weird in the documents when my daughter died of neglect in foster care. Vårdbolaget wrote to socialsekreteraren. Clothes have become too tight? It was just inkastat as a parable.
   Automatically translated

   Mari Anne:
   Var hun gravid eller var det hevelse i kroppen (ødem)? Det kunne da ikke være normal vekt økning?

   Annina Karlsson:
   Om du menar min dotter som dog så gick hon ner sådär 6 kilo sista tiden i sitt liv. Obdusenten kunde inte svara på om hon var gravid eller hade båda njurarna kvar för de hade sekretess för de skydda tredje part sa hon. De mörkar och skiter i att jag var vårdnadshavare till mitt vanvårdade barn som dog ensam på fosterhem.

   If you mean my daughter who died so she went down like that 6 pounds last time in his life. Coroner couldn't tell if she was pregnant or had both kidneys left because they had the privacy for the protection of third party she said. The Blinds and don't care that I was caring to my neglected children who died alone in foster care.
   Automatically translated

   Annina Karlsson:
   De mena att deras kläder blev för trånga. De fick fullt upp med att sopa bort spår av brott.

   They argue that their clothes were too tight. They got too busy to sweep away the traces of the crime.
   Automatically translated

   Mari Anne:
   De bryter også barnevernsloven.
   Hva slags Norge får vi, når for mange av personlighets typene i barnevernet som skal velge hvilke norske foreldre som skal få oppdragelsesrett, har narsissistiske og psykopatiske trekk?

   Rune L. Hansen:
   Den såkalte "barnevernsloven" har virksomheten selv tillaget som en forfalskning av Barnekonvensjonen. For bedre å manipulere og selv liksom lovliggjøre virksomheten.

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt eventyrlig beskrevet Rune, LYKKE TIL VIDERE!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1439908772696714/

   Kjell Mjønes:
   DET ER DESSVERRE : ( IKKE MANGE : ( SOM FORSTÅR AT "" KEISEREN "" ER ALDELES NAKEN : (

   Oddvar Espegard:
   Godt sagt Kjell Mjønes! Du har så rett, så rett!

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange og stadig flere forstår nok at noe er forferdelig og katastrofalt galt, men mange forstå enda ikke hvor utrolig veldig meget galt det er med hele virksomheten. Men stadig flere både nasjonalt og internasjonalt forstår stadig bedre også det!

   Linda Håland:
   Takk for god nyhet .

   Oddvar Espegard:
   Du sier noe vektig her Rune L. Hansen!

   Rune L. Hansen:
   Det er i seg selv utrolig så sinnssykt med en virksomhet som i sin "iver" og entusiasme begår allslags grove forbrytelser mot barna og foreldrene, for liksom å redde barna. Og når de liksom har reddet barna så gir de massivt med videre forbrytelser både til barna og foreldrene. Og lukker videre fullstendig øynene og ørene for den tortur de påfører både barna og foreldrene, hvor mange protester og "selvmord" og selvmords-forsøk og ødelagte liv og familier de enn de forårsaker og blir vitne til.
   Keiserens nye klær, er bare mildt sagt!

   
---
---

   Russo Sedal, 17.04. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared his post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1439432986077626/

   Whats the different between a bucket off shit and childservice in norway??????????

   *

   Mia Hannestad:
   Absolutt Nada : ( : (

   Russo Sedal:
   the bucket!

   Øyvind Furnes:
   Bøtten : ) : ) : ) : )

   Russo Sedal:
   i was born in to childservice.live atleast 7 differente fosterfamiliy and the same in childrenshomes!!!!!i never got any help from anybody in the fucking system,and as an 40 Year old i still have problems becaurse i was born into the system.
   im always hade problems to bee belived today!"!!!
   bv its shit,nothing funcsione in the state norway.norway will never let a person that is born in to this shit ever forget it!!!!!!
   its like a prison sentence thst never stop!!!!!

   Russo Sedal:
   and what do most lawers say.we cant go against the system,unless yoy rich.even then you most likely to use all your money and still lose even iff you win.you cant beat the system"!!!!!

   Geir Johansen:
   The guardianship state from hell

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.04. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1483961191626826/

   "Det barnvernet i Sauda gjør er jo reine mishandlinga, de gjør det mot min vilje og det er jo ikke greit at de holder på sånn. Jeg hater barnevernet mer enn noe annet, de skal ikke få lov til å ødelegge meg, knekke meg så lett, jeg er sterkere enn det innerst inne."
.
   Det blir feil at jeg skal få staff
   http://toonje.blogg.no/1492100382_det_blir_feil_at_jeg_skal_f_staff.html
   Hei. Jeg har ikke blogga på noen dager er fordi nettet har vært litt dårlig det er så typisk de g...
   toonje.blogg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Hei. Jeg har ikke blogga på noen dager er fordi nettet har vært litt dårlig det er så typisk de gjør sikkert nettet dårlig for å plage. Jeg synes det er sykt urettferdig at jeg må få straff når det ikke er hos oss det feiler noe.

   Det er barnevernet i Sauda som skulle fått staff men nå er det jo jeg som må lide. Jeg vet ikke hva jeg har gjort for å fortjene dette? Barnevernet kan gjøre og si hva enn de vil, og likevel bli trodd på. Men jeg vet hva som er sannhet i min sak og det skal vise seg med tiden. Jeg skal ikke la barnevernet få slippe unna med dette, en eller annen gang så skal de få og jeg kan ikke beskrive hvor jævligt det er og vær oppi barnvernet, faen det er så jævligt at det er ikke til å tro. Barnevernet later som ingenting har skjedd og er ikke det ganske dumt. Alle tror jo at barnevernet er så flott men det er jo egentlig ikke det, det ligger mer bak enn det du ser. Dette er blir helt feil at jeg må oppleve dette, faen det gjør bare vondt hver eneste dag jeg er her i det jævla beredskapshjemmet. Jeg klarer ikke takle det, jeg trenger å være hjemme sammen med de jeg er glad i og ikke være helt ute i ødemarka. Jeg har jo ingen her og ikke en gang vennene mine kan møte meg fordi det er så jævlig langt unna Stavanger. Jeg vil bort herfra! Jeg synes det er så jævlig urettferdig at jeg må være her når det er barnevernet i Sauda som skulle fått straff for å være så falsk, gjemme seg bak loven og bryte sine egne regler, komme med trusler og trakassere oss. Fy faen vi er jo mennesker vi også og vi fortjener bedre, mye bedre. Barnevernet er så sykt fucka i hode. Det barnvernet i Sauda gjør er jo reine mishandling, de gjør det mot min vilje og det er jo ikke greit at de holde på sånn. Jeg hater barnevernet mer enn noe annet, de skal ikke få lov til å ødelegge meg, knekke meg så lett, jeg er sterkere enn det innerst inne. Jeg er redd for barnevernet men jeg er ikke redd for å stå imot og slåss tilbake. Vi klarer å ta kampen men det jeg ikke skjønner er hvorfor barnevernet vil gjøre barn vondt så vondt at de nesten ikke klarer å stå på sine egne bein, det står i tilogmed i orde barnevern, de skal liksom verne barn ikke ødelegge hele barndommen og hele livet. Man blir jo tråkket ned av barnevernet og det er ikke greit i det hele tatt. De er noen maktsyke folk. Men det er jo det barnevernet vil, at vi skal ha det vondt og ha et forferdelig liv. Jeg kommer aldri aldri noensinne til å gi meg. Jeg skal ta denne kampen til jeg blir gammel og grå selv om det sliter meg jævligt ut men da er jeg heldig som har noen som er med meg og kan ta denne kampen sammen med meg. At jeg sitter her i det hele tatt er jo litt overraskende da, at jeg skal ta denne kampen det er jeg helt enormt overbevist om. Jeg synes det er urettferdig at barnevernet holder på sånn for det sliter meg ut på mange andre måter også både skole søvn og masse annet og det er dumt. Og noen ganger så trenger jeg en pause virkelig fordi jeg får så mange tanker og følelser vær dag når barnevernet i Sauda holder på sånn som de gjør og det sliter meg så jævligt ut og jeg eksploderer jo. Vi skal klare å ta denne kampen for sammen er vi sterkere. Mitt påske ønske er å komme hjem igjen og at barnevernet i Sauda får sin straff."

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. april 2017: 

   Omkring 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Tildels noe overskyet og opp til 6 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Og 7 klokken 13. Spredt omtrent halvt skyet og 7 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Nokså mørkt og 1 pluss-grad klokken 22. Mørkt og ned mot null grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.04. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/hvorfor-er-politisk-offentlig-kidnapping-av-barn-s%C3%A5-smittsomt/1495542077142860/

   Hvorfor er politisk offentlig kidnapping av barn så smittsomt?

   Det byr på fordeler for mange, i form av makt, karriærer og penger som settes i sirkulasjon.

   Den eneste forutsetningen er at det blir påstått å være til barnets beste og nødvendig.

   Dermed er det ypperlig for politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Og for enhver politisk, religiøs eller forkvaklet ideologi eller indoktrinering. 

   Den smisker med å ha edle motiver, til barnets beste.

   Samtidig som det gir nytte, fortjeneste, makt og lønnsomhet for mange.

   Og hver kidnapping av et barn rammer samtidig også foreldrene.

   Og liksom samtidig legaliserer terror, inkvisisjoner, traumatisering, tortur og utplyndring.

   Noe som samtidig også liksom legaliserer sadisme og indirekte drap.

   Og samtidig også liksom legaliserer tilsidesettelse av menneskerettighetene og reell lov og rett.

   Virksomheten er også dermed selv-beskyttende. Og selv-smiskende.

   Jo bedre dess flere barn som kidnappes og jo flere som er akseptanter og medvirkende.

   Dess mere makt, penger, karriærer og propaganda får også virksomheten.

   Og setter den i sirkulasjon.

   Og hvem våger vel å være uenig i dens edle motiver?

   Barnets beste?

   Mennesker flest vil tilsidesette absolutt alt for et slikt edelt motiv.

   Hensikten helliggjør midlene.

   Helliggjør mangelen på absolutt alt annet.

   Hensikten helliggjør politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Helliggjør folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   Helliggjør forbrytelser mot menneskeverdet.

   Helliggjør alt av politisk og offentlig kriminalitet.

   Hvem som helst kan liksom lovlig tortureres, utplyndres og drepes.

   Mere effektivt og liksom godt skjult enn noe annet.

   Mens akseptantene og de medvirkende smisker hverandre.

   Og beskytter og verner hverandre.

   *

   Linda Håland:
   Takk for deling .. Svaret ligger godt beskrevet i artikkelen.
   Organisert fra øverste hold ,terror og utrydnings handlinger som vanlige borgere ikke forstår kan skje i Norge .
   Ofte med overgripere i slik ubalanse ; at selv ikke risiko fanger (innsatte) hadde klart gjennom føre samme handlinger mot barn og familier. Myndighetene åpner i tillegg opp for å beskytte overgrep ved bruk av ignorering ,løyn ,nekter utlevere dokumenter ..osv Politiet bidrar i tillegg.
   Så sitter "skatte" betalerne og kikker ut av vinduet venter på at norsk lov og andre rettigheter også skal gjelde dem .....2017

   Rune L. Hansen:
   Det er en politisk trend, at makten ønsker å erstatte moral, menneskelighet, menneskerettighetene, prinsippene for lovlig lov og rett, familien og alt annet med seg selv og sine egne ønsker, grådigheter, vennskap og hensikter. Mere og mere snik-innføres nepotisme, menneske-forakt, sadisme, tortur, frihets-berøvelser, utplyndring og oppløsning av lov og rett.
   Via sine politisk utplasserte nøkkel-personer i den offentlige forvaltningens nøkkel-posisjoner.
   Se foreksempel også på NAV, som liksom skal respektere og sikre enhvers økonomiske menneskerettigheter. I steden har NAV blitt en menneske-fiendtlig produsent av underdanighet, sykdom, tortur, diskriminering, nød og drap.
   Selv politi-sjefene og dommerne, etc., har blitt lydige marionetter for den samme nepotismen. Dermed blir enhver vilkårlig beskyttet eller forurettet av nepotismen - og ikke av menneskelighet og menneskerettighetene. Og alt av moral og lovlig lov og rett drukner og forsvinner, mens prinsippene for lovlig lov og rett glemmes stadig mere.
   Smittsomt, verre enn noe annet.

   Truls Thue:
   All makt i det offentliges foldede hender på bekostning av uskyldige barn. Barnevernet må omstruktureres og åpnes opp for innsyn og evaluering. I dag gjemmer de seg kun bak taushetsplikten som ofte virker mot sin hensikt : (

   Rune L. Hansen:
   Bokstavelig talt så stjeler de våre menneskerettigheter. Og vår felles og vår individuelle økonomi, vår tid, våre liv og alt annet de klarer å grabbe til seg. Og ødsler det ut på seg selv og sine nettverk.
   Hvem skal advare barna, om hva som lett kan skje både før og efter de har blitt voksne?
   Er det meningen at barna skal rekrutteres til og for politisk og offentlig organisert kriminalitet?
   Hvor er de norske politikere eller andre offentlig ansatte som protesterer? Det kunne og burde de ha gjort, i meget større antall, ikke minst også via offentliggjorte politi-anmeldelser!
   Hvem er så dumme eller dristige at de tror at dagens norske menneskeretts-krenkende politiske valg-ordning er for noe som helst annet enn den samme nepotismen?
   Hvor våre menneskerettigheter skal stjeles! Og vår felles økonomi, vårt hjemland og våre liv!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1526219660784877/

   Lizbeth Anita Lamey:
   De skjuler sine overgrep bak ett kommunalt bv, inntil folket har fått rikelig nok. Da blir de gjort personlig ansvarlig, alt etter hvilke metoder folket velger å bruke, så de har virkelig noe å glede seg til... Folket holder på å rense sverdene og gjør seg klar til kamp. Det kan de ta faen på...
   Det er ingen trussel, men et løfte.... : ( : ) : (

   Lizbeth Anita Lamey:
   Dette er kun ett spørsmål om tid...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1181221308654207/

   Natalia Kozłowska:
   Bravo !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210043468058004

   Ethvert menneske som medvirker i eller for å frata eller redusere et medmenneske retten til sitt familieliv, er en kriminell psykopat og menneskeretts-forbryter.

   *

   Linda Håland:
   Fungerende leder Kristiansand barnevern ,Heidi Salvesen?? Saksbehandler Annie H Vigsnes ?? Monica Pettersson Sløgedal Djupvik er vel satt i varetekt ?
   Erna Solberg ,Horne har dette helt bort...Vil du sette norsk lov og andre rettigheter foran barnevernets behov .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1280747861962363/

   Jan Sandoy:
   Personer som medvirker til, fratar eller redusere en annens rett til familie, er en forbryter mot menneskeheten.

   Rune L. Hansen:
   Ja.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR), i Art 16p3:
   "3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Elmer Solberg:
   Eg mistenkjer det er mange der ute som har noko å stå te ansvar for. Dei burde for si eiga del lese seg opp på lovene våre ALLE.

   Jan Sandoy:
   Svever du i den villfarelsen at de ikke kjenner lovene de bryter på daglig basis?

   Elmer Solberg:
   Ja du skal ikkje sjå vekk frå det, for lovbrytara er dei alle.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. april 2017: 

   Omkring null og 1 pluss-grad Celsius og noe yr her ute i natt. Spredt skyet først på formiddagen, derefter overskyet og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 7 pluss-grader frem mot klokken 16 og noe disig himmel, 6 og noe yr klokken 19. Disig himmel, yr, grålig og 5 klokken 21. Mørkt, yr, vått, en bris og 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.04. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1441673562520235/

   Ethvert menneske som medvirker i eller for å frata eller redusere et medmenneske retten til sitt familieliv, er en kriminell psykopat og en menneskeretts-forbryter.

   *

   Mari-Ann Johannessen:
   Sannere kan det ikke sies.

   Kitty Oline Mogstad:
   Familie = de biologiske bånd.

   Rune L. Hansen:
   Den kortfattetede presise formuleringen gjør det for enhver lettere å identifisere mange livs-farlige psykopater og menneskeretts-forbrytere, hva enn de forsøker å gjemme seg bak.

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lure av autoriteter, makt, falskhet, uvitenhet, misforståelser, naivitet, etc. Det er derfor viktig med slike enkle, lettforståelige, kortfattede, presise og sikre metode-formuleringer for å identifisere grov-kriminelle.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210043468058004

   Rasha Masri:
   Det betyr at barnevernet er de største kriminelle!! Hva har vi loven for da? siden de gjemmer seg bak loven. Og hvem gir mennesker sine rettigheter når de som skal bekjempe kriminaliteten gir blaffen i våres rettigheter?

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154314889936875

   Politikerne skal være folkets advokater, men er ikke det.

   Hvorfor sørger ikke politikerne, altså de folkevalgte, å passe på at dømmende og utøvende makt ikke forgriper seg på egen befolkning?

   Jeg er sikker på at de som har opplevd offentlige overgrep, bryr seg katta om svulstige politiske løfter.

   Det de er opptatt av, er hva som konkret blir gjort for å forhindre fremtidige offentlige menneskerettsovergrep, og reparere, så langt som mulig, de krenkelser som allerede er begått.

   Så hvorfor er ingen av dagens politikere opptatt av å verne enkeltmennesket mot offentlige maktovergrep?

   I stedet gjentas det samme valgflesket som vi hører år ut og år inn.

   Og der de aller fleste politikere har glemt den jobben som Grunnloven er ment å beskytte:

   Å beskytte mot maktovergrep begått av utøvende og dømmende makt.

   I stedet krenkes det som aldri før, fordi det aldri får konsekvenser for de som krenker.

   Ikke rart at politikerforakten øker.

   Det er da unektelig et paradoks, at du skal gi din stemme til et parti som med likegyldighet fortsetter å se på at krenkelsene fortsetter.

   *

   Elmer Solberg:
   Marius, Kan hende er tiden inne for at vi to skal ta oss en prat. Ringer du meg på 41250998 ?

   Anita Egenæs:
   Jeg er helt enig med deg i dette Marius, derfor har Norge fått ett nytt parti som heter Helsepartiet og som i disse dager setter nettopp det du etterlyser på agendaen i partiprogrammet og alle er hjertlige velkommen til¨å komme med innspill men det haster . Fristen er 26 april..

   Cornelia Necsulescu:
   hvorfor det heter helseparti?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Enig med deg Marius, jeg trodde jo det var politikerne som skulle holde den kommunale ledelsen på rett kjør. Da det er de som er ansvarlig for at de gjør jobben på en god måte. De skal ivareta sine velgere på en god måte ikke forfølge, drive med overgrep osv. De skal også se til at ansatte i en kommune blir behandlet med respekt og ikke trakassert av en elite i visse deler av kommunen.

   Ann Tove Buklev:
   For de som enda ikke har hørt denne. Slående! https://www.youtube.com/watch?v=EUS1m5MSt9k
   Government Explained
   An inquisitive alien visits the planet to check on our progress as a species, and gets…
   youtube.com

   Ola Nordmann:
   Den er knall god. <3

   Johann Sebastian Larsen:
   Paradoks er at politi og barnevern spiller på lag med den sosiale elite i næringsliv og øvrige politisk administrasjon.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva er det som bestemmer, og som skal bestemme?
   Mange har enda ikke forstått at det er prinsippene for lovlig lov og rett, som er universelle og felles-menneskelige, som er og skal være det urokkelige fundamentet for ethvert samfunn. Og at kjernen i dette prinsipp er rettferdighet og medmenneskelighet for enhver. Og at dette er og skal være folkets og enhvers selvfølgelige vilje. I forhold til dette prinsipp er enhver lovbestemmelse, avgjørelse, handling eller unnlatelse enten lovlig eller ulovlig, hvem eller hva enn det gjelder. Og skal strafferammen være best mulig forholdsmessig til ulovligheten.

   Mennesker, hvem enn det gjelder, skal altså ikke kunne bestemme noe som er ulovlig i henhold til prinsippene for lovlig lov og rett og lovlige lovbestemmelser. For eksempel heller ikke diskriminering. Men dette misliker mange makt-mennesker og ønsker de hverken å opplyse om eller å rette seg efter. Og minst av alt å bli straffet for ikke å respektere. Derfor beskytter og verner de seg selv og hverandre - og sin makt.
   Men uten at lov og rett og enhver offentlig forvaltning og avgjørelse er lovlig, så er det og blir det diktatur og tyranni og anti-demokrati.

   Forståelsen for dette har vokst frem gjennom mange århundreder de forskjellige steder i verden, men i forskjellig grad og tidvis preget av mangt og meget annet. Og representerer både samfunnets og enhvers moralske og etiske vilje, habitus og tilstand.

   Samtidig har fra og for hele verden også menneskerettighetene vokst frem, fordi de er selve kjernen i prinsippene for lovlig lov og rett. Og nu er de og skal de være erkjent og ratifisert overordnet lov og rett (lex superior) for de fleste land i verden.

   Men mange lever enda i fortidens lovløsheter og vil heller være på maktens side enn på lovens side. Og kompromisser gjør ikke forholdene bedre. Tvert om.

   Det er en makt-kamp, mellom lovløse interesse-fraksjoner som ikke tilstrekkelig respekterer menneskerettighetene på den ene siden og det lovlydige alternativet på den andre siden. Og det sistnevnte, som står for menneskerettighetene i praksis, mangler enda muligheten for å gjøre seg gjeldende. Nettopp fordi de lovløse interesse-fraksjonene besitter makten og utestenger menneskerettigheten, til fordel for seg selv og sine nettverk. Ikke minst også utestenger reelle politiske valg-muligheter og nekter enhver retten til å stemme fritt slik den er uttrykt i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25:

   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Det er og skal med andre ord være forbudt å stemme på politiske partier, fraksjonert egoisme eller nepotisme. Enhver skal fritt kunne stemme på ethvert voksent menneske.

   Det er menneskerettighetene som er og skal være folkets vilje, medmenneskelighet, rettferdighet og reell lov og rett.

   Så hvorfor, som Marius Reikerås sier, skal du "gi din stemme til et parti som med likegyldighet fortsetter å se på at krenkelsene fortsetter"?

   Rune L. Hansen:
   Enda mere paradoks er at så mange, som egentlig ikke ønsker det, lar kriminelle makt-nepotismer få bestemme spillereglende.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. april 2017: 

   Mørkt, yr og mellom 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter mye regn og disig videre utover dagen. 7 pluss-grader og mindre nedbør klokken 19. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.04. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/norge-og-de-moderne-barne-fengsler/1498526070177794/

   Norge og de moderne barne-fengsler

   Norge har sofistikert fangehold av barn. En stor andel av sivilbefolkningens barn er fangeholdt og fengslet med en moderne slags fotlenker.

   Systemet er smittsomt og svært nyttig for de mange som vil tjene penger på fangehold av barn.

   Først kidnappes barna. Det skjer i hovedsak på fire forskjellige måter. Jeg skal beskrive de her.

   Fellesnevneren er en slags politisk "barnevern", som påberoper seg å vite barnets beste og å ha monopol på "barnets beste".

   Men som forbryter seg mot både Barnekonvensjonen og Straffeloven og alt annet av lovlig lov og rett.

   Et kriminelt slags "barnets beste", men det hemmer ikke en politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   Familiene splittes og bortføres i hovedsak altså på fire forskjellige slags måter.

   De som medvirker i og for bortføringene av barna premieres økonomisk for å fangeholde barna.

   Dette skjer desentralisert i hele landet. Altså ikke til noen typisk slags konsentrasjons-leir.

   Rent bortsett fra at en kan si at hele landet er en moderne slags stor konsentrasjons-leir både for barna og foreldrene.

   Når barna bortføres så bortføres samtidig også foreldrene fra barna.

   De bortførte foreldrene utplyndres, både sosialt, livsmessig og økonomisk.

   Samtidig som de som bortfører premieres både sosialt, livsmessig og økonomisk.

   Systemet er en slags politisk mafia-virksomhet som har sofistikert seg selv.

   Og som er smittsomt både nasjonalt og over lands-grensene.

   Det forsvarer seg selv med en påstand om å være til barnets beste og i barnets interesse.

   Til tross for at det i virkeligheten og i praksis er så fullstendig det motsatte.

   Og det smitter og perverterer og er livs-ødeleggende og destruerer lov og rett.

   Motivene er liksom edle, men konsekvensene er fullstendig katastrofale.

   Selv ikke massivt med propaganda og hemmelighold klarer å skjule virksomhetens livs-ødeleggelser.

   Den første av de fire forskjellige måter, som er elementære, splitter foreldrene.

   Splitter foreldrene og bortfører barnet fra den ene til den andre.

   Barnet og en av foreldrene bortføres, med andre ord.

   Den ene av foreldrene utplyndres, mens den andre premieres.

   Og barnet utplyndres selvfølgelig også.

   Den andre av de fire forskjellige måter er at barnet bortføres fra begge sine foreldre.

   Og fangeholdes hos andre og oftest fremmede mennesker.

   Hvor også de som fangeholder premieres. Mens begge foreldrene utplyndes.

   Den tredje av de fire forskjellige måter er også at barnet med tvang bortføres fra sin familie.

   Men nu mere som en slags kontinuerlig periodisk varetekts-fengsling.

   Denne tredje måten skjer ved at barnet og foreldrene påtvinges en slags politisk skoleplikt.

   Altså at privatlivets elementære undervisnings-plikt nektes og undertrykkes politisk.

   Alle barna tvinges inn i en slags offentlig skole, uavhengig av om de har behov for den eller ikke.

   Menneskeretten til hjemme-undervisning og hjemme-skole nektes barna og foreldrene.

   Samtidig blir også private skoler nektet eller sterkt begrenset.

   Den fjerde måten, som jeg nu skal si noen ord om, er også en slags tvungen varetekts-fengsling.

   Foreldrene tvinges begge til å arbeide som lønns-mottakere og lønns-slaver, bort fra hjemmet.

   For økonomisk i det heletatt å kunne overleve.

   Dermed tvinges de til å plassere barna i offentlig varetekt mens de arbeider.

   Dette er også en slags tvangs-separering av foreldrene og barna.

   Av de fire måtene og metodene er de to første langt mere dramatiske og livsødeleggende enn de to siste, men bare det å under-estimere eller bagatellisere de er i seg selv livsfarlig.

   Alt dette er en helhet hvor hver av metodene og bestanddelene mere eller mindre skjult både inngår i og forutsetter hverandre.

   Menneskeretten til privatliv, familieliv og egen undervisning og oppdragelse blir i praksis nektet.

   Og overtatt av en slags politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   Og den og de som protesterer blir nådeløst fratatt menneskeretten til sitt familieliv.

   Med alle de konsekvenser slikt noe automatisk medfører.

   Protester blir i det heletatt fortiet og møtt med flerfoldig slags tvang, ødeleggelser og trusler.

   Oppkonstruerte, falske straffesaker, beslagleggelse av økonomi, eiendom og eiendeler, frihetsberøvelser, terror, stigmatisering, traumatisering, tortur, trusler om psykiatri, tvangs-medisinering, falske diagnoser, etc., etc.

   Iblandet massivt med falsk dokumentasjon, for maksimalt å sverte den og de som skal taes.

   Kort sagt, selvstendighet og eget organisk og naturlig liv blir en umulighet.

   Og familiene og familielivet degradert og ødelagt.

   Kidnappingene og fangeholdene av både barna og foreldrene er sofistikert og påkostet med massivt med penger i sirkulasjon for best mulig å fremstå som noe annet enn de egentlig er.

   Det er en livsfarlig politisk ideologi og form for offentlig organisert uhyre grov kriminalitet.

   Ødeleggelsene av familiene, menneskelivene og selvstendigheten er massiv og massivt indoktrinerende.

   Det er farligere enn alt annet.

   Det er ikke uten grunn at det i Menneskerettserklæringen (UDHR), i Art 16 p3 er lovbestemt at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og i Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og i Barnekonvensjonen Art 7 p1, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og i Art 35 (les nøye), at
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10158618399970525/

   Solveig Feddersen:
   Jeg genkender det hele på egen krop.tortur fysisk/psykisk vold mod mig af det offentlige.og mit barn.kidnappet.

   Solveig Feddersen:
   Vi var en velfungerende familie.højt uddannet.velfunderet økonomi og bolig.meget sociale og vellidte.med mange venner&hobbys.

   Solveig Feddersen:
   Ingen retssikkerhed.ingen lovgivning overholdt.paralel til w.w2.tænker jeg.alt smadret af humanistisk vaerdi.

   Solveig Feddersen:
   Kæmpet bravt i 7 lange smertefulde år.men vi er stærke.barnet og jeg.vi gir aldrig op.må gud dømme og fordømme vore bødler.

   Solveig Feddersen:
   Det de samme tilstande i danmark.opdigtede anklager uden evidens.omvendt bevisforelse.

   Solveig Feddersen:
   Inkompetente og inhabile sagsbehandlere.intet der tjener barnets tarv.tvært imod yde$t skadel4t.

   Solveig Feddersen:
   Det så skarpt og rammende beskrevet det som foregår,at jeg har delt i alle relevante gr.jeg kender.budskabet skal ud.ik forties ihjel.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1283035925066890/

   Judith Helvig:
   Noen liker og ta æren for alt . Så mener de de gjør de for og gjøre godt . Det er så galt som det kan bli . Lurer på om de noen gang forstår hva de gjør .

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. april 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått og yr først på formiddagen, derefter en stund uten nedbør og tildels mindre overskyet med opp mot 7 pluss-grader. Vær-variasjoner med noe ned til 2 pluss-grader drivende fra vest utover eftermiddagen, både tildels disig, yr og hagl og tildels også noe blålig himmel. Mørkt, vått, yr og ned mot 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154319040351875

   Barnesakkyndig kommisjon kvalitetssikrer altså aldri faktainnholdet i de sakkyndighetsrapporter de er ment å kvalitetssikre.

   Dessverre fungerer det heller som et offentlig "godkjennelsesorgan", hvis relle hensikt heller er å beskytte kollegaen enn å sikre individet og menneskerettene .

   I et slikt perspektiv, blir det ikke urimelig å assosiere til en offentlig hvitvaskingssentral.

   *

   Rune L. Hansen:
   Absolutt alt og ethvert i et overdådig mangfold er galt og svindel og bedrag med det såkalte barnevern-systemet!

   Denny Bahati:
   Any job opportunity friend is welcome. Am in my duck

   Mona Kågen:
   Det er noe som heter "desto flere kokker desto mere søl".. fy fader som dem opererer overfor barn og deres familie. jeg grøsser. :(

   Kristian Rønås:
   https://www.regjeringen.no/contentassets/099877a1d229417ca9664da020476eed/evaluering-av-barnesakkyndig-kommisjon.pdf

   Rune L. Hansen:
   Hele utgangspunktet, basisen, rammene, leddene, instansene og alt i og for det politiske "barnevernet" er kriminelt. Det hele er i fullstendig forakt for menneskerettighetene og personlig offentlig ansvar i forhold til Straffeloven og prinsippene for lovlig lov og rett - og da kan det ikke bli annerledes. For hver menneskerett som ikke respekteres i et eller annet offentlig ledd kan det skjule seg et mangfold av andre og flere offentlige menneskeretts-forbrytelser. Og det er nettopp det mange offentlig ansatte mere eller mindre bevisst ønsker at det skal. De vil selv være makten og loven. Og det i et land, Norge, hvor respekten og forståelsen for menneskeretts-konvensjonene er fullstendig fraværende og offentlig politisk i det heletatt i praksis ikke er ønsket, annet enn som falskhet, bagatellisert og forfalsket. Det er til enhver tid Synseloven og nepotisme som gjelder for slike mennesker og nettverk. Ikke de ekte og presise menneskerettighetene, som bygger på og bærer i seg prinsippene for lovlig lov og rett. Derfor så må det gå meget katastrofalt galt.

   Angående såkalte "sakkyndige" og deres "rapporter" og "erklæringer" i rettsforhold så er de ingenting annet enn bestillinger eller synsing fra hvem som helst, uansett hvilken kompetanse de liksom har. Det samme gjelder enhver dommer eller bedømmer som setter seg selv eller settes av offentlig myndighet utenfor eller over en eller flere menneskerettigheter. Reelle fakta, lov og rett og prinsippene for nødvendighet og forholdsmessighet og rettssikkerhet er da og dermed i realiteten fraværende. Det er og blir bare kriminelle inkvisisjons-prosesser og nepotisme av slikt noe. Hvilkne mere eller mindre lovlige lovbestemmelser, avgjørelser eller dommer som enn blir vedtatt.

   Se for eksempel også på det nye "norske" fremtvungne forsøket på å opprette et lovlig og kompetent Nasjonalt Institutt for menneskerettigheter. Allerede i utgangspunktet gitt som mandat og i utvelgelsen fra den politiske nepotismen sin side krenkes menneskerettis-konvensjonene grovt. Blandt annet ikke minst ved at virksomheten ikke skal kunne gå inn i eller reagere adekvat på enkeltsaker.

   Dumhet, uforstand og manglende real-kompetanse som gies makt kan medføre enormt med ondskap og katastrofer. Det er og blir bare Molboland ut av slikt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154319231131875

   Har du fått din sak kvalitetssikret slik du har krav på? Les og vurder selv.

   Til rette vedkommende i Justisdepartementet og i Barne- og familiedepartementet.

   Kopi: Offentlig.

   Vedrørende: Barnesakkyndig kommisjon(BSK) og konsekvensene av at den ikke vurderer det materielle innhold i sakkyndigrapportene.

   I et brev jeg har fått tilgang til,datert 14.2.17, skriver BSK følgende, unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet.

   For Barnesakkyndig kommisjon

   Katrin Koch

   leder."

   Med andre ord erkjenner BSK, ved dets leder, at BSK ikke tar stilling til innholdet i de rapporter som ligger til grunn for tvangsvedtak.

   Jeg har hentet følgende fra Statens sivilsrettsforvaltning sine egne sider:

   "Barnesakkyndig kommisjon

   Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010.

   Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

   Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4.

   Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven § 2-5.

   Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, vurderes av kommisjonen.

   Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 14 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet for en periode på inntil 4 år.

   Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon."

   Bakgrunnen for innføringen av Barnesakkyndig kommisjon, var altså å kvalitetssikre sakkyndighetsrapporter, slik også kreves etter menneskerettighetene.

   I Ot.prp.nr. 68 (2007-2008) side 25, er det uttalt følgende:

   ”Avgjørelsen i en barnevernssak er som tidligere nevnt av særdeles inngripende karakter. Departementet mener derfor at det generelt er viktig å skape legitimitet for avgjørelsen og tillit til behandlingen, uansett hvilket nivå barnevernssaken behandles på.

   Det er viktig at avgjørelsene er riktige og at det utad er synlig at de premisser avgjørelsen bygger på er forsvarlige.

   En egen kvalitetssikring av de rapporter nemndas og domstolens avgjørelse bygger på, vil kunne bidra til å sikre dette.

   Hensynet til å skape et mest mulig helhetlig kontrollsystem tilsier at også rapporter innhentet av nemnda og domstolen underlegges en uavhengig kvalitetskontroll.”

   Og da opprettelsen av Barnesakkyndig kommisjon ble behandlet i Stortinget, Innst. O. nr. 37 (2008–2009)av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre,Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og fra Venstre, var Komiteen enig med departementet om at datidens kvalitetssikringstiltak ikke var tilstrekkelig, og støttet derfor forslaget om at det måtte opprettes en Barnesakkyndig kommisjon som skulle kvalitetssikre alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker.

   Komiteen støttet også forslaget om at det i barnevernloven § 4-3 nytt fjerde ledd skal fastsettes at den sakkyndige rapport skal være vurdert av Barnesakkyndig kommisjon FØR den kan legges til grunn for vedtak om tiltak etter barnevernloven kap. 4.

   Videre støttet Komiteen opp under forslaget om at det i barnevernloven ble tatt inn bestemmelser om at sakkyndighetsbevis bare kan legges til grunn av retten, dersom sakkyndighetsrapporten først har vært
vurdert av Barnesakkyndig kommisjon.

   Men i det brev jeg har vist til over, erkjenner altså BSK at den aldri har hatt til hensikt å vurdere det materielle innholdet i de rapporter som ligger til grunn.

   Som det altså heter:

   "Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."

   Ergo:

   BSK er ikke opptatt av å avdekke potensielle feil og mangler som kan medføre justismord.

   Følgelig blir ikke rapportenes innhold kvalitetsikret, åpenbart i strid med Stortingets intensjoner.

   Det vil si at vi siden innføringen av kommisjonen per 1.1. 2010, så har vi ikke sett et eneste tilfelle der realiteten i rapportene er kvalitetssikret.

   Spørsmålet er hva da med alle de som potensielt er berørt av at mangelfulle rapporter er lagt til grunn for de rettslige vurderinger, med de enorme konsekvenser det har medført.

   Alle barnevernssaker er, som departementet er kjent med , et inngrep i EMK Artikkel 8.

   For at slike inngrep skal rettferdiggjøres etter EMK Artikkel 8 nr 2, så må det blant annet ha en klar og tilstrekkelig hjemmel i lov fremmet av Stortinget.

   Det heter i Barnevernsloven § 7-17, siste ledd:

   "Sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av fylkesnemnda om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon, jf. § 2-5."

   Samme er gjentatt i Barnvernsloven § 7-24, 3. ledd som gjelder rettslig prøving:

   "Sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av retten om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon, jf. § 2-5."

   Men, med tanke på at lovgiver har vært tydelig på at innholdet må kvalitetssikres av kommisjonen FØR det legges til grunn av nemnda og retten og dette ikke blir gjort, så foreligger det altså ikke klar hjemmel for det tvangsvedtak som ligger til grunn.

   Det er følgelig ikke nødvendig for EMD å gå inn på de øvrige vilkår, alene av den grunn at lov-vilkåret ikke er oppfylt.

   I så måte er det meget som taler for at samtlige tvangsvedtak som er gjort etter opprettelsen av BSK 1.1. 2010, ikke oppfyller Stortingets lovpålagte pålegg om at rapportenes innhold skal kvalitetssikres, før de anvendes til rettslig bruk.

   Og da foreligger det en krenkelse av EMK Artikkel 8.

   Spørsmålet er så hva de ansvarlige arbeidsgivere har tenkt å gjøre for å rette opp i de krenkelser som foreligger.

   Siden EMD er klar på at den krenkede skal stilles som om krenkelsen aldri hadde funnet sted, er gjenåpning av sakene et virkemiddel.

   Det bes departementene besvare så fort det lar seg gjøre, om hvordan de stiller seg til de potensielt betydelige krenkelser som her er redegjort for.

   Svaret har også betydning for de barnevernssaker som allerede ligger til behandling i EMD.

   21.4.17

   Marius Reikerås

   *

   Hege Vatland:
   gleder meg til å se et svar på denne henvendelsen:)

   Bent Isaksen:
   Det er intet mindre enn total ansvarsfraskrivelse fra offentlige myndigheter. Fullstendig mangel på rettssikkerhet for norske statsborgere.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette er viktig, og jeg håper du sender denne informasjonen til EMD og EU..... hvor mange har fått lagt livet sitt i grus, som følge av psykobabbel ?? det er mange, ikke bare vedr bv, men NAV, arbeidsulykker osv osv....

   Nina Kvamme:
   Håper du får et godt svar Marius...... lurer på når BV og Fylkesnemnda osv skal skjønne at de er gjennomskuet...... kommer de noen gang til å skjønne det? Må det en skikkelig revolusjon/borger krig til før det går opp for de forstår hva de har gjort med det norske folk?

   Allan Jorung:
   Men Marius, mitt inntrykk hele tiden har et at denne kommisjonen gjennomgår rapportene for å se om de er "utformet" riktig, at strukturen er riktig liksom. Og det var selvfølgelig derfor jeg aldri har skjønt hva som er vitsen med en slik "kvalitetssikring" da det er det samme om rapporten innholder alle punktene den skal, om selve innholdet er falskt og uriktig. Har du klart å finne ut mer om innholdet i denne kvalitetssikringen skulle gå ut på, ift dette? Struktur, eller også innhold og faktiske forhold? For om meningen fra Stortinget i sin tid var noe annet enn strukturen så er jo dette en skandale av dimensjoner.

   Mona Kågen:
   Du fortjener premie, Marius Reikerås, for at du har klart å finne den her informasjonen, og stiller spørsmål ved alt. :)

   Lene Figved:
   Er det mulig å anmelde når en har dokumenter på at sakkyndig fabrikere påstander? Hva er hensiktsmessig å gjøre? Det haster litt for min del..

   Raymond Skorstad:
   Kvalitetssikringen ser ut til å være halvfabrikata, da kommisjonen kun vurderer den sakkyndiges rapport slik den er utført. Sannhetsgehalten er ikke vurdert, da ingen annen dokumentasjon i saken er vurdert. Det kan vanskelig forstås å være en utførlig kvalitetssikring av den sakkyndiges vurderinger, kun at vedkommende har brukt de maler og verktøy han er lært opp til.

   Rolf Halln:
   Og det bruker de flerfoldige millioner av kroner på : (
   Helt vanvittig fjern tankegang, vil jo alltid bli oppdaget til slutt.

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   Jeg er i SJOKK! ser virkelig ut som at mange sakkyndiger MÅ straffes...ellers så ingeting endring kommer ALDRI til å skje. Jeg har 2 stykker!! Sakkyndig fra September 2014 og en fra Januar 2015!

   Ann Mari Bigset:
   Det er så bra at det blir opplyst om dette, for når en begynner å granske sakkyndige, ser en at det er de samme navnene som går igjen. Disse sakkyndige brukes konsekvent, og skriver rapporter som støtter barnevernet, for å berge "inntekten" sin. Jeg har ikke respekt for de, og anbefaler alle som blir tilbudt sakkyndige, å være obs på hvem de tillater å komme inn i huset deres.

   Rune L. Hansen:
   Du skriver i noen sammenhenger om "gjenåpning av sakene", Marius Reikerås. Men det er ikke hva som er lovbestemt i Barnekonvensjonen angående barn bortført fra sine foreldre. Les Barnekonvensjonens Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Noe som helst krav fra barn eller foreldre om gjenåpning skal altså være unødvendig. Gjenforening og hurtig gjenoppretting skal uansett skje.

   Om noen motsetter seg dette er det og blir det med andre ord en helt ny og fornyet sak (som kompetent må behandles) i forhold til Barnekonvensjonen, Straffeloven og andre lovlige lovbestemmelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154319275806875

   Alle barnevernssaker er, som departementet er kjent med , et inngrep i EMK Artikkel 8.

   For at slike inngrep skal rettferdiggjøres etter EMK Artikkel 8 nr 2, så må det blant annet ha en klar og tilstrekkelig hjemmel i lov fremmet av Stortinget.

   Det heter i Barnevernsloven § 7-17, siste ledd:
   "Sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av fylkesnemnda om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon, jf. § 2-5."

   Samme er gjentatt i Barnvernsloven § 7-24, 3. ledd som gjelder rettslig prøving:

   "Sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av retten om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon, jf. § 2-5."

   Men, med tanke på at lovgiver har vært tydelig på at innholdet må kvalitetssikres av kommisjonen FØR det legges til grunn av nemnda og retten og dette ikke blir gjort, så foreligger det altså ikke klar hjemmel for det tvangsvedtak som ligger til grunn.

   Det er følgelig ikke nødvendig for EMD å gå inn på de øvrige vilkår, alene av den grunn at lov-vilkåret ikke er oppfylt.

   I så måte er det meget som taler for at samtlige tvangsvedtak som er gjort etter opprettelsen av BSK 1.1. 2010, ikke oppfyller Stortingets lovpålagte pålegg om at rapportenes innhold skal kvalitetssikres, før de anvendes til rettslig bruk.

   Og da foreligger det en krenkelse av EMK Artikkel 8.

   *

   Noralf Aunan:
   Det har aldri vært noen reell kvalitetskontroll av Barnesakkyndig kommisjon, for de har bare kontrollert formen og opplegget for rapportene. Noen fornuftig diskusjon har heller ikke blitt ved eventuell kontakt.
   Det er forresten mange former for kvalitet, men uansett må det opplyses hva slags kvalitet det egentlig gjelder. Når så ikke er skjedd, må det gjelde generell kvalitet, og slike forhold er meget omfattende!

   Cleo Manlapat Nordli:
   Eg blir svimmel og kvalm av barneloven i Norge.Ingen vet eller ingen en av dem følger med med loven,Vi bor i lenvik kommune,de samarbeid mot oss alle sammen,Så lenge de har makt i hendene dem,så knuste oss og torture oss med økonomien.Vi må betale uansett hva slag ulovlige loven de pålagte.Hvis vi er ikke betale i løpet 14 dager tar dem på lønning våres.Hver gang vi skal ha barna tilbake,så lage dem noe forskjelige grunnlag og omskostninger at de kan trekke fra våres lønn.Det er rent hel...ve...te .og torturert hver dag.Eg er en mor til ,mine 3 gutter fikk ikke lov å ringe meg og eg fikk ikke lov å ringe dem.koster for meg nesten 100tusen kroner for pga.eg vil ha samværrett til mine ungene.2 døtre mine fikk ikke lov å ta kontakt med brødre også.Dommer syns at det er rett pga.rapport fra sakkyndig.

   Liv Marit Bakke:
   Leder for sakkyndig kommisjonen har jo jobbet som sakkyndig selv. så det der er som bukken passer havresekken.

   Rune L. Hansen:
   "Sakkyndighetsbevis"? Det er jo heller ikke slik at "barneloven" og dens lovbestemmelser skal kunne tilsidesette Straffelovens lovlige lovbestemmelser. Les for eksempel Straffelovens § 120:

   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Og for eksempel § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Og § 125:
   "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Rune L. Hansen:
   Les for eksempel også Barnekonvensjonemn Art 16:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   (Tilsvarende Menneskerettserklæringens Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   De skal gjelde også de.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154320105406875

   Spør deg selv:

   Vurderer Barnesakkyndig kommisjon innholdet i de sakkyndighetsrapporter den er satt til å etterprøve?

   Nei, den gjør ikke det.

   Kan det være at henleggelsesprosenten til Spesialenheten er på opp under 99 %, fordi Spesialenheten nesten aldri ser på de klager som kommer mot politiet?

   Tror du det er tilfeldig at Høyesterett ankeutvalg enstemmig avviser rundt 90 % av alle innkommende anker uten begrunnelse?

   Hvor ofte tror du at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker virkelig setter seg grundig inn i de gjenåpningsbegjæringer som blir sendt inn?

   Og hva med landets Fylkesmenn og Sivilombudsmannen.

   Hvor mye er de egentlig til hjelp for mannen og kvinnen i gata?

   Vi har en rekke offentlige "rettssikkerhetsordninger" som ser fine ut på papiret.

   Men, det er nok heller slik at de er opprettett til å få oss til å tro på en illusjon om at det offentlige ivaretar vår rettssikkerhet, mens virkeligheten er en helt annen.

   *

   Rolf Halln:
   Dessverre har du garantert rett i alle dine påstander her også Marius : (
   Det er faktisk dette som er viktigst å formidle utlandet.
   Lovverket er "fantastisk flott utad" men det praktiseres overhodet ikke.
   Derfor er jeg stolt av at du har fått kontakter ut i Europa og andre plasser.
   Eneste som nytter tror jeg.

   Sigbjorn Aase:
   Enig Rolf og ære være deg og ditt arbeid Marius Reikerås. Jeg tror Norge er et av de verste landene. Og de har fått Danmark og med på samme malen. Sikkert for å lettere skjule galskapen.

   Lilliann Roppen:
   Det har jeg tenkt - at Spesialenheten ikke setter seg inn i saken før de henlegger. OM de hadde gjort det, så hadde ikke henleggelseprosenten vært så høy tror jeg.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Spot on ! !

   Alf Reuss Kollsete:
   Du gir en HELT PERFEKT BESKRIVELSE av de nakne fakta om den SÅKALLTE RETTSSTATEN, Marius!!!!!

   Aina Gregersen:
   ... eller totaldetaljert klage ,som ikke kan missforståes til Helsedirektoratet .

   Ove Onkli:
   Legg ned domstolene.

   Rune L. Hansen:
   Forbryterne i og omkring domstolene må kompetent straffeforfølges og dømmes, da og slik fjernes problemet og katastrofen. Det er det maktfordelings-prinsippet egentlig handler om. Det må og skal være effektivt. Det er det som i praksis mangler.

   Cleo Manlapat Nordli:
   Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker er en drit bedrift. De tok over 1 år behandlingstid, etterpå de brukte ikke loven som skal brukes, dem er shit bedrift.. De sitter å lese akkurat samme lovbrudd.

   Bent Isaksen:
   Så sant, så sant. Det er illusorisk beskyttelse av rettssikkerheten. Så synd at de eneste som oppdager det er de som må forholde seg til disse instansene.

   Aina Gregersen:
   ....ja,og vi tror jo nesten ikke selv det vi opplever . Det skal jo ikke være mulig og gjennomføre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154319015356875

   Tror alle er enig i at det er vanskelig å kvalitetssikre noe du ikke kjenner innholdet av.

   Men slik fungerer altså Barnesakkyndig kommisjon.

   De" kvalitetssikrer", uten å kjenne til innholdet av det de "kvalitetssikrer".

   Tidenes rettsikkerhetsskandale i Norge som nå er på trappene ?

   For hva er egentlig konsekvensene, om dommere har lagt til grunn sakkyndighetsrapporter hvis innhold aldri er blitt kvalitetssikret?

   Stikk i strid med Stortingets intensjoner. Og med menneskerettene.

   Og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen er jo klokkeklar på at den som er blitt krenket skal settes som om krenkelsen aldri hadde skjedd.

   Så da må vel et ras av saker gjenåpnes, slik at de som er rammet får den rettsbehandlingen de har krav på etter menneskerettene.

   *

   Hege Vatland:
   fantastisk :)

   Allan Jorung:
   Finnes den opprinnelige dokumentasjonen fra Stortinget, for hva denne kommisjonen hadde/fikk som mandat? Del gjerne : )

   Johann Sebastian Larsen:
   Jeg får hakaslepp. Er det mulig?

   Sigbjorn Aase:
   Ja det er blinde bukk. De jukser og lyver og driver med faenskap mot tusenvis av mennesker. Godt oljefondet er der når erstatningene må utbetales.

   Aina Gregersen:
   Norge er raka fant - og må selge vannkraftverkene til Tyskland - og betale for Soria Moria (eventyr luftslottet på barnestjernen Anita Hegelands plate fra 1970) og fake co2 fangst fra Ap's blåe PLAST TELT på Mongstad - hvor det rant ut/inn Så mye milliarder kroner at de flyene vi aldri får fra usa - og som Trump har uttalt at det er rot med ,skulle gått til og støtte det nordiske samarbeidet ved og kjøpe fra Sverige. Norge er et transittland for andres interresser - slik Sveits er for banking industry . Og vi får vel bare utdelt en viss sum lommepenger hvert år : kalt statsbudsjettet. Og derfor må vi vente til nesten alle er døde før erstatning kan gies . Være seg jøde eller nordsjøarbeider - når det er tre igjen hugges det litt i bjerget og reises en litten bauta over de falne og om 200 år får sinnataggen en plakett hvor det står:
"til minne om barnevernet og dets meritter og de som falt og slo seg til døde"

   Per Steinar Sørå:
   Her er det folk som diagnostiserer uten å vite hva diagnosen er. Vi er mange fra gamle dager og frem til i dag som er rammet av ukyndige diagnostisører!!

   Johann Sebastian Larsen:
   Barnevernet spiller russisk rulett med sivile.

   Sigbjorn Aase:
   Marius Reikerås ja nå har du funnet selve betennelsen. Gjenstår å få klemt ut svodlet. Nå er du på missing link. Kjempe bra.

   Johann Sebastian Larsen:
   Det er flere måter å spille games/spill/leker på. Den troverdige og den utroverdige. For alt vi vet, kan politikere sile ut barn og unge sett i forhold til fremtidig politiske aktører. Jeg har opplevd at borgelige partier og sosialistiske partier helt fra sandkassa til moden politisk alder sjelden eller aldri forandrer seg med unntak av Frp og nye, friske oppegående partier.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva er et kvalitetssikret mandat? Hva innebærer termen kvalitetssikret? Hvilken rettslig betydning har dette?

   Kristian Rønås:
   De har ingen kompetanse om kvalitetssikring eller konsekvensanalyse !

   Johann Sebastian Larsen:
   Kvalitetssikring kan kun skje når begge foreldre, barna, øvrige familiemedlemmer, 1 barnevernrepresentant er samarbeidsvillige til å forhandle om en felles løsning, dog ikke barn under 10 år. Barn under denne alder kan vanskelig forhandle.

   Johann Sebastian Larsen:
   Å kvalitetssikre et barn, betyr at alle barn har de samme rettigheter som alle andre barn, sett i forhold til arverettigheter til fosterforeldrene. Dette gjelder allerede for adoptivbarna. Barnehjemsbarna skal arve etter sin biologiske foreldre.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med å kvalitetssikre respekten for lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene? Det er det ingen av de som bryr seg om.

   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. april 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt, delvis og tidvis overskyet tildels med yr og opp til 7 pluss-grader utover formiddagen. Noe overskyet, solen i sør og 8 pluss-grader klokken 13.30. Og 3 pluss-grader klokken 21. Mørkt, noe stjerner og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. april 2017: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Et lag med våt sne tidlig på dagen. Disig med dus sol og 3 pluss-grader klokken 10.30. Derefter en stund spredt skyet og mere sol.
Farmor ble 84 år fredag. Overskyet og 6 pluss-grader omkring 13- og 14-tiden. Disig, yr og 5 klokken 15.30. Med 2 pluss-grader, yr, regn og disig klokken 19 og videre utover kvelden og mot midnatt.
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 21.04. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154319231131875

   Rune L. Hansen:
   Du skriver i noen sammenhenger om "gjenåpning av sakene", Marius Reikerås. Men det er ikke hva som er lovbestemt i Barnekonvensjonen angående barn bortført fra sine foreldre. Les Barnekonvensjonens Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Noe som helst krav fra barn eller foreldre om gjenåpning skal altså være unødvendig. Gjenforening og hurtig gjenoppretting skal uansett skje.

   Om noen motsetter seg dette er det og blir det med andre ord en helt ny og fornyet sak (som kompetent må behandles) i forhold til Barnekonvensjonen, Straffeloven og andre lovlige lovbestemmelser.

   Kjell Erik Midtgård:
   JA, Rune har rett, loven sier at barna skal hjem til moren sin med EN eneste gang! Så får man evt reise sak på nytt om man har noe håndfast å legge til grunn for å røve barna fra familien deres!

   Rune L. Hansen:
   Dette gjelder i forhold til både far og mor, Kjell Erik Midtgård. Uten diskriminering.

   Kjell Erik Midtgård:
   Jadda Rune, men da jeg var barn, var det mor jeg ville til, jeg ser det er slik med mine barn og.

   Rune L. Hansen:
   Det kan for enhver være forskjellig, Kjell Erik Midtgård, det er derfor så viktig og nødvendig at ingen diskriminering finner sted. (Art 2: "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".) Også heller ikke økonomisk.

   Eventuelle økonomiske underholdsbidrag fra foreldre som ønsker mindre eller ingen nærhet til sitt barn skal ikke kunne være uforholdsmessige. Og eventuelle økonomiske underholdsbidrag etc. fra offentlige myndigheter må likelig fordeles til begge barnets foreldre, uavhengig av hvor barnet bor eller holder til. (I respekt for blandt annet Art 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." Og Menneskerettserklæringen Art 16 p1: "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.")

   Glem heller ikke Art 7 p1, at: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Og at menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og at barnets oppdragelse og utdannelse i henhold til menneskeretts-konvensjonene særlig handler om å utvikle respekt for barnets foreldre og for menneskerettighetene.

   Kirsten Laika Schei:
   Og et annet spørsmål er: Har en såkalt "sakkyndig" rett til å vurdere , kvalifisere , diskvalifisere mennesker? .....
   Unnskyld meg, men slik makt bør ingen gis! !!!

   Kirsten Laika Schei:
   Og for den sakens skyld.... Hvem i all verden har anledning til å frata barn retten til selv å bestemme sitt bosted?
   Lovteksten i EMK er klinkende klar på at denne retten gjelder: ENHVER! !
   Den er ikke begrenset av nedre aldersgrense slik som f.eks retten til å inngå ekteskap , hvor lovteksten tydeliggjør bestemt nedre alder ved å være utformet slik: ENHVER OVER 18 ÅR. ....
   Sorry. ..... Vi må bare helt tilbunns i lovløsheten skal man klare å få bukt med tingene.

   Linda Håland:
   Sakkyndig har stor makt ,i et tilfelle ble min familie vurdert av psykolog Gunnar O Åsen ,han var da gift med Monica Brunner ,leder i Kristiansand Barnevern.
   Monica Brunner ( 2015 ) har på det tidspunktet omsorg for søsken i saken.
   Barnet som Monica Brunner har omsorg for bor hos Monica Pettersson Sløgedal Djupvik i Flekkefjord.
   Mer om sak på min profil.

   Rune L. Hansen:
   En meget stor andel av det norske folk har blitt tvunget og indoktrinert bort fra menneskerettighetene, av en politisk offentlig mafia-virksomhet, Kirsten Laika Schei. Det er derfor gledelig å se dine treffende kommentarer over her.

   Line Lauritsen:
   Delt denne jeg. Meget bra skrevet

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. april 2017:

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og 1 pluss-grad klokken 08. Spredt skyet fra nord, blå himmel og opp mot 4 pluss-grader frem mot klokken 11. Disig med noe lett sne og 3 pluss-grader klokken 14.30. Noe skiftende videre utover eftermiddagn. Tett med hagl og 2 pluss-grader omkring 19-tiden. Dunkelt og 1 pluss-grad klokken 21. Mørkt og ned mot null grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210093812316579

   Hvem er det som skader og ødelegger hvem og hva?

   Den politiske forvaltningen i dagens Norge og dens medspillere angriper, skader og foruretter på mange måter sivilbefolkningen.

   Her nu meget kortfattet litt om et av områdene dette skjer på. Det gjelder en politisk mafia-virksomhet de kaller "barnevern".

   Virksomheten angriper, kidnapper, mishandler, traumatiserer, torturerer, utplyndrer og stjeler barn og foreldre.

   Den fratar mennesker retten til sitt familieliv, med alle de konsekvenser det automatisk innebærer.

   Virksomheten påstår at det er en passende "straff" for barna og foreldrene den kidnapper og stjeler. Og at det er lovlig.

   Men blandt annet menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven sier og forteller mangfoldig at det er ulovlig og straffbart.

   Spørsmålet enhver kan stille seg, er: Hvem er det som skader og ødelegger hvem og hva?

   *

   Helene Karlsen:
   Ja og hvorfor blir de ikke stoppet og straffet det er rart de kan fare frem som de vil uten konsekvenser!!!

   Judith Helvig:
   Vi bor jo i et land som der ikke er hjelp og få for ting som dette . De tier og si ikke noe . Der er vel medspillere som passer på at det skal forties og dyttet bak et skap . Dessverre er det slik at en må akseptere at makteliten kan gjøre det de vil . Fordi de bryr seg ikke . De har rett .

   Judith Helvig:
   Du som vet hvordan dette er burde si hvor mennesker som lider kan henvende seg og hvor de kan søke hjelp . Gi noen navn på noen som kan hjelpe . Siden du vet så mye

   Truls Thue:
   WTF? Var den ment spydig?

   Judith Helvig:
   Du for ta det som er rett for deg om du mener det er spydig så er det din sak .

   Rune L. Hansen:
   Vi er svært så mange både i Norge og i resten av verden som ønsker å hjelpe, men vi er enda maktesløse.

   Judith Helvig:
   Hvor kan de søke hjelp . Eller finnes ikke det .

   Rune L. Hansen:
   Hva skulle hjelpen kunne bestå i? Umiddelbart å bli henrettet? Nådens umiddelbare masse-henrettelse av barn og foreldre?

   Judith Helvig:
   Det er vel kanskje slik det ender . Så slipper det og bli noen skandale .

   Rune L. Hansen:
   Vel, enda så tror de seg å slippe for stor skandale, ved å fortsette å påstå at virksomheten er lovlig. Og samtidig å fortie, forfalske og bagatellisere skadene og ødeleggelsene og menneskeretts-konvensjonene. Det og falske døds-attester er lettere å skjule.

   Judith Helvig:
   Stakker de må være fulle av sjalusi . Siden de gjør slike grusomme handlinger . Så da gjelder ikke lover og regler i dette landet . Fordi det er så mange som beskytter de som gjør dette .

   Judith Helvig:
   Og de som beskytter de sitter like dypt i det som de som gjør det

   Judith Helvig:
   Hva nytter det og kjempe for noe når ingen gjør noe . Er det fordi de ikke er verdige eller er det fordi de er fattige . Hvor er rettferdigheten .

   Rune L. Hansen:
   Et voksent menneske som i offentlig regi er fratatt retten til sitt familieliv er samtidig også gjort livsfarlig for andre mennesker og deres familieliv. Det er umenneskeliggjort og degradert og isolert og omtrent umulig å overleve særlig lenge for et slikt menneske, selv om det i det lengste forsøker å fortie dette faktum og å gjemme seg unna. Dette er også hva de kidnappede barna blir fortalt eller underbevisst forstår og kan frykte blir også deres egen videre skjebne.

   Judith Helvig:
   Da nytter det jo ikke og da blir det slik som maktmenneskene vil ha det til så da blir det du skriver bare ord og ingenting blir gjort . Takk for opplysningen .

   Rune L. Hansen:
   Folkeopplysning, kunnskap og kommunikasjon betyr ikke at ingenting blir gjort eller at ingenting nytter, Judith Helvig.

   Judith Helvig:
   Det virker slik på meg . Det virker slik at maktmenneskene har vunnet og andre har tapt . Så for meg virker det som at ingenting nytter .

   Judith Helvig:
   Jeg vet at du ikke kan gjøre noe , da mener jeg at du kan gi opplysning om hvor de kan henvende seg for og få hjelp . Det er jo noe du ikke vil .

   Rune L. Hansen:
   Jeg har mange ganger både henvist til og kontaktet mange forskjellige mulige løsninger, Judith Helvig. ICC, ECHR, UN, politi-anmeldelser, politiske nødvendige endringer, etc. Det er ikke min vilje det er noe galt med.

   Judith Helvig:
   OK nå har du kommet frem med kontakter som det går Ann og kontakte og fortelle sannheten til . Du har jo selv sagt at du kan ikke gjøre noe på grunn av din sitvasjon og det må jo respekteres

   Judith Helvig:
   Da kan jo de det gjelder kanskje få hjelp .

   Judith Helvig:
   Men for noen er det viktig og fortie sannheten .

   Judith Helvig:
   Synes ikke du det er viktig og få sannheten frem .

   Rune L. Hansen:
   Javisst er det det, når sannheten har relevant betydning.

   Judith Helvig:
   Det er dine ord

   Rune L. Hansen:
   Gjerne hvem som helst andres også.

   Judith Helvig:
   Jeg tror fremdeles at du bare skriver ord og ikke noe mer . Beklager men det tror jeg .

   Rune L. Hansen:
   Hva mere burde det være eller sikter du til?

   Judith Helvig:
   Jeg bare føler at alt er ord . Du har jo skrevet om din sitvasjon og at du kan ikke gjøre noe . Det må en jo respektere .

   Judith Helvig:
   Du har jo sagt hvor en kan henvende seg og det er jo fint gjort . Så da har du gjort hva du har kunnet gjøre .

   Rune L. Hansen:
   Ordet, som har den rette handling og holdning i seg, er det mest sentrale som finnes, Judith Helvig. Så hva konkret er det du føler at er feil, mangler eller er utilstrekkelig?
   Jeg vet heller ikke hva du sikter til med "min situasjon" og "kan ikke gjøre noe"? Og hellere ikke med "da har du gjort hva du har kunnet gjøre"?

   Judith Helvig:
   Du har jo forklart at du sitter i fengsel og kan ikke gjøre noe . Så da har du gjort det du kan gjøre med og gi ut navn på hvor de kan henvende seg

   Rune L. Hansen:
   Jeg sitter ikke i fengsel, men er fangeholdt hjemme, Judith Helvig. Og det er utrolig meget jeg likevel kan gjøre og videre skal gjøre og har gjort. Det meste av det er du tydeligvis uvitende om, men hvorfor trekke forhastede slutninger og hvorfor ha en slik negativ holdning?

   Judith Helvig:
   Så tenk selv hva du har fortalt om din sitvasjon . Jeg har ikke negativ holdning om du føler det så er det din sak . Det kan godt være jeg er uvitende . Og mener du det så er det like godt vi slutter denne diskusjonen . Men slik som jeg oppfatter det . Jeg sier bare det jeg mener .

   Rune L. Hansen:
   Jeg visste ikke engang at dette var eller er en diskusjon, og heller ikke at jeg trenger å tenke for å vite hva jeg noensinne har sagt. At du sier bare hva du mener berettiger hverken sjikane, krenkelser, næringsfattige ord eller forhastede slutninger.

   Judith Helvig:
   Det er jo synd at du føler jeg krenker deg

   Judith Helvig:
   Du har din mening og jeg har min . Tror ikke vi kan bli enige og det er kanskje like greit . Du har jo sagt hvor en kan henvende seg og det takker jeg deg for.

   Judith Helvig:
   Og hva jeg mener har jo ingen betydning for deg . Fordi makteliten har jo rett og hva andre mener betyr jo ikke noe

   Rune L. Hansen:
   Du forsøker kanskje å være ironisk med slike løgner og krenkelser, Judith Helvig. Jeg finner det hverken morsomt eller seriøst. Det er menneskeretts-konvensjonene som er min standard og norm, og som bør og skal være enhvers.

   Judith Helvig:
   For noen kanskje . Men ikke for alle . Det er min mening .

   Judith Helvig:
   Til nå har jo makteliten hatt makten og vil vel kanskje alltid ha den

   Judith Helvig:
   Samme hva du mener om det . Og føler du deg krenket så er det din sak ikke min .

   Judith Helvig:
   Mener du jeg lyver så må du bevise at jeg lyver .

   Judith Helvig:
   Det jeg mener er at de som ikke får hjelp av menneskerett - konvensjon har grunn til og føle seg krenket .

   Truls Thue:
   Som jeg har sagt ofte. En barnevernsansatt som redder 9 men tar ett eneste barn på uriktig grunnlag, er en barnemishandler og overgriper : (

   Rune L. Hansen:
   Klart det. Men hvor i all verden er de 9 eller noen i det heletatt som blir reddet? De er jo omtrentlig fullstendig fraværende.

   Truls Thue:
   Jepp... hva med alle barna som dør under BV's omsorg hvert år? De ligger tause i graven, og ingen bryr seg : (

   Lizbeth Anita Lamey:
   Her er hvorfor disse tingene skjer Rune.... hvorfor alt et snudd opp/ned. https://m.youtube.com/watch?v=e8w3MZEpcSc
   Genius Max Loughan Explains the Mandela…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Offentlig torturerte og drepte barn og foreldre i en overflod. Med en overflod enda mange ganger flere "selvmords-forsøk", etc. Hvem er det som skader og ødelegger hvem og hva?

   Truls Thue:
   Dette var i 2013... i dag er barna fanget hos en mor som drikker og driver omsorgssvikt. Voss BV tjeneste har nå ødelagt to generasjoner! Må jo bare gratulere de : (
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154302883781433&set=p.10154302883781433&type=3&theater

   Lizbeth Anita Lamey:
   Ja...gratulerer til de mest inkompetente... : ( : ( : ( når det gjelder barnets beste....

   Rune L. Hansen:
   Virksomhetens ønske er at alle og enhver i Norge skal akseptere å tro at det å frata et menneske retten til sitt familieliv er lovlig og nødvendig og rett og riktig. Hvem og hvor mange får den videre med seg på dette?

   Helene Karlsen:
   Dette er helt sykt vennen!!!

   Judith Helvig:
   På grunn av frykt for skandale .

   Judith Helvig:
   Eller er det bedre og fortie enn og ta ansvar

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1237547729704835/

   Mona Rodian:
   Og hvorfor blir de ikke arrestert og fengslet?????

   Rolf Schou:
   De dekker hverandre, og stenger objektive retts prosesser, slik de egentlig skulle virke etter norske lover!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1448873481800243/

   Lizbeth Anita Lamey:
   Og er det ikke rettsapparatet, som legimiterer dette, ved å ikke stille kritiske spørsmål og så stoppe denne galskapen?

   Judith Helvig:
   Noen passer godt på at det ikke skal bli stoppet .

   Linda Håland:
   2017 Vennesla barnevern saksbehandler May Britt Stenjor , overtar omsorg for barn 2016 , på et år flyttet 3 ganger , mange bekymringer har blitt meldt barnevern om forhold i nå værende plassering.. Påsken kommer barnet er hjemme , ved retur fosterhjemmet Roy Fjermeros får barnet kraftig mage smerter vil ikke dra tilbake. Det er kjent med bråk i og uten for huset -gjelder godkjent omsorg ,trygt. Til tider når mitt barn blir dunka eller slått av andre beboere har foreldres råd vært gå -ikke slå. Sånn gikk nå dagene, helt til barnet nekter dra tilbake april 2017. Alle hos barnevernet informert om forhold. Ønsker allikevel at barnet bor under disse forhold fram til sak om tilbake føring er stemplet hos Fylkesnemnda. Hva med barnet ? Jo May Britt Stenjor har forslag om blomster utdeling til Roy med familie og at barnet tar skikkelig avskjed.. Ny leder Maryann Taraldsen har også hatt full . Seriøst May Britt Stenjor? Slik vern og hjelp du gir og har gitt barn ,servere enn ikke bikkjer en gang.. Som mamma og bruker er enn forplikta til å videre formidle hva som i praksis skjer på "verne"arenaen..

   
---   
---

   Monicha Nyhuus Aas, 24.04. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1237898589669749/

   Å respektere menneskerett, forteller noe om holdning... Hvordan skal holdning som er god, feste seg i en befolkning, hvis ikke de som styrer det hele, går frem som et godt eksempel ??

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, ethvert menneske i eller under den offentlige forvaltnngen som har en krenkende holdning til en eller flere menneskerettigheter, er selv og med sine medspillere en smittsom og livsfarlig katastrofe for nasjonen og for verden om ikke vedkommende kompetent stoppes. Så viktig er enhver av menneskerettighetene!
   Absolutt ingen offentlig myndighet skal ustraffet kunne krenke, forfalske, bagatellisere eller benekte en menneskerettighet.
   Det nye, nødvendige og revolusjonerende med menneskerettighetene som reell lov og rett, er at absolutt ethvert voksent menneske både i og utenfor den offentlige forvaltningen har og skal ha et personlig ansvar for sine handlinger, avgjørelser, unnlatelser og holdninger! Og at også det å motarbeide dette er kriminelt!

   
---
---

   Ove Knarvik, 14.04. 2017:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/1483781114996799

   Jeg sitter her stille og rolig på et hotelrom i et framandt land og filosoferer over hvordan bv ansatte kan ha fått så stor makt over liv og død, ja jeg mener liv og død.

   Hvordan de kan med våre politikeres velsignelse få lov til å rive opp familier på den måten og i den skala som skjer i dag. Vi vet mye om hvor traumatiserende og ødeleggende det er for barn å bokstavelig bli revet opp med rota. De blir fremmedgjort fra sitt biologiske opphav på en brå måte og ofte med brutale midler. Bv hevder dette er til barnets beste ut fra hva, en antikvarisk utdanning av som regel middelmådige mennesker som i følge min overbevisning har vokst opp under klandreverdige forhold. dette er eneste grunnen jeg kan begrunne bv sine ansatte syklige trang til å hjelpe. Bv er i stor grad bemannet med kvinner som tilsynelatende går rundt og trur alle fedre ikke er gode nok omsorgspersoner i tillegg til potensielle overvripere. Hva med berredskapsfedre, fosterhjem og ansatte på institusjoner, de har ikke den biologiske sperren mot seksuelt misbruk som vi foreldre har. Forskning viser da også at barn under bv sin omsorg blir seksuelt misbrukt i langt høyere grad enn i biologiske familier. Sjansene for misbruk øker 20 ganger under bv sin omsorg. Hvordan forklarer barnvernet og deres støttespillere alle selvmorda blant barna de overtar omsorgen for med tvang? 8 ganger høyere enn for alle andre grupper i samfunnet. Hvordan er kunnskapsnivået om dette blant våre politikere?

   Overgrep begått av en biologisk forelder blåses opp i alle landets aviser og tv kanaler. overgrep i beredssapshjem, fosterhjem og institusjoner forsøkes dysses ned og det er få tilfeller som i det hele når massemedia. Viser her til den seneste saka i Ålesund. Kan i samme åndedrag nevne beredskapsfar i Stavanger som av bv ble holdt frem som eksempel til etterfølgelse. Litt senere ble den prektige beredsskaps pappaen arrestert og husker jeg ikke feil tiltalt for misbruk av 22 barn som han fikk ansvaret for av bv. Dette bare illustrerer makt og avmakt i vårt samfun. Hvorfor denne markante forskjellsbehandlinga av biologiske og offentlige overgrep. Jeg vet grunnen og det tror jeg alle andre kan tenke seg også. Aftenbladet, nrk 2, dagbladet og noen andre begynner å skrive litt om de aller mest groteske sakene som skjer av overgrep i bv sin omsorg. Hva med de andre tusener som ikke ender slik som glassjenta, eller som jenta som tilslutt i desperasjon drepte en sosionom (saksbehandler). Hva skal til for at vi fullt oppegående og gode foreldre som blir fratatt våre barn på tynt grunnlag og ofte basert på falske rapporter skal bli hørt? Jeg er faktisk en av de som undrer meg over at det skjer så lite motvold som det faktiskt skjer. Det går igjen i hele dyreverden en oppofrende trang til å beskytte sitt avkom med livet som innsats. Vi mennesker er slik jeg ser det ikke skapt annerledes. Det er kun når overmakta blir for stor at foreldra gir opp. Vi foreldre berørt av bv er møtt med overveldende overmakt, trusler om straff og innesperring om vi forsvarer våre kjære barn. En politistyrke som skal forsvare oss mot overgrep, blir en del av overgriperne. En ting som burde fått en bjelle til å ringe hos mange er at flere ansatte i bv gjennom tidene har sluttet og vil ikke lenger være del av galskapen hvor barn og foreldre drives ut i den ytterste desperasjon.
   Til de av dere som har sendt bekymringsmeldinger vær klar over at det ofte ender med katastrofe og ikke sjeldent med døden. Til de av Dere som tenker på å sende bekymringsmelding, tenk dere godt om og gjør ikke noe overilt som i sin ytterste konsekvens kan ende i en katastrofe med til syvende og sist i et selvmord.

   *

   Støtte Gruppen Barnebarn:
   Jeg tenker også, på hvilken måte kunne nordmenn tillate overgrep over seg selv fra staten? Hvordan kunne det skjedd, at menneske verdien forandrer seg så kraftig? De fleste nordmenn vil ikke bry seg om de andre, siden har de mat og hus og velferd og vil ikke blande seg siden det gjelder ikke meg ham hun. Hvordan kunne det skje? Hvorfor er dere blinde og døve til våre smerte? Samfunn som er opptatt av seg selv? Jeg har vond av dette, jeg har vond, men ingen hører på meg. Jeg eksisterer ikke for de fleste og min vond og vond til mine barnebarn vil ingen bry seg eller høre. De fleste av oss eksisterer ikke for de andre. Vond!

   Astri Cecilie Larsen:
   Meget god reflektert beskrivelse Ove Knarvik. Støtter dine tanker 100 %.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Hvorfor er dem ikke sperret inne enda!Alle i Regjæringa hvet ut ifra FB HVORDAN de ulovlig hanterer Familier.Disse fortjener straff på lik linje med andre forbrytelser.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt sant det du skriver. Støtter deg helt. Mener de burde straffes på lik linje som andre som gjør lovbrudd

   Bjørn Berg:
   Fordi det (norske folk ser andre vei) når vi i fåtall kjemper denne krigen,

   Linda Gutierrez:
   100% enig Ole Knarvik!

   Ove Knarvik:
   ta og del dette og spre kunnskapen blant politikere Dere kjenner.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.04. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1286194318084384/

   CPS Corruption? Attorneys, Professors, and Judges Speak Out!

   Lastet opp 5. sep. 2011
   Lawyers, Judges, Professors, and Activist Speak Out as to why State Sanctioned Kidnapping Accurs. This Documentry was by Paul Ciccotelli
   
   CPS Corruption? Attorneys, Professors, and Judges Speak Out!
   https://www.youtube.com/watch?v=kv42L1XkCBY&feature=youtu.be
   Lawyers, Judges, Professors, and Activist Speak Out as to why State Sanctioned Kidnapping Accurs. This Documentry was by Paul Ciccotelli
   youtube.com

   *

   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 24.04. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1287074157996400/

   Blandt annet slik finanseres menneskeretts-forbrytelser og anti-demokrati ...

   LO gir 10 millioner til Ap
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/lo-gir-10-millioner-til-ap/a/23981075/
   LO punger ut rekordmange millioner til Arbeiderpartiets valgkamp. Gir fire flere millioner enn i 2013.
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "LO punger ut rekordmange millioner til Arbeiderpartiets valgkamp. Gir fire millioner mer enn i 2013.
   Dagen etter Arbeiderpartiets landsmøte, er givergleden stor i LO:

   Arbeiderpartiet skal få ti millioner kroner av LO til årets valgkamp. Det ble bestemt i LO-sekretariatet mandag.

   Det er fire millioner kroner mer enn hva Ap fikk av LO i 2013-valget.

   Valgkamp-pengene  kommer i tillegg til en årlig støtte på syv millioner kroner fra LO til fagpolitisk arbeid mellom Ap og LO.

   Dermed sikrer LO i alt 17 millioner kroner til Ap i valgåret 2017.

   – Norske arbeidstakere har nytt godt av det fagligpolitiske samarbeidet, og vi mener at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

   Valuta for pengene

   Om Ap vinner valget og Jonas Gahr Støre blir statsminister, kan LO få valuta for valgkamp-pengene. 

   Under helgens landsmøte vedtok Ap at skattefradraget for fagforeningskontingenten må dobles. Målet er å få flere til å organisere seg.

   I dag er fradraget på 3850 kroner og en dobling vil gi rekordhøye 7 700 kroner. Samlet gir det en skattelette på rundt en milliard kroner, som kan stige hvis det frister flere til å organisere seg.

   Siden 1990-tallet har andelen fagorganiserte falt drastisk fra opp mot 60 prosent til 51,5 prosent i 2015, viser tall fra Fafo.

   Øker til Sp og SV

   LO øker også i år pengegaven til Aps potensielle støttepartier.

   I 2013 støttet LO rødgrønn blokk med 8.150.000 kroner. Da fikk Ap seks millioner kroner, SV fikk 1,6 millioner kroner, og LO ga Senterpartiet 550.000 kroner i valgkampstøtte.

   Dette var en økning på 1,15 millioner kroner til den rødgrønne blokka fra 2009-valgkampen.

   I år  får den rødgrønne fløyen 13 millioner kroner.

   LO gir Senterpartiet én million kroner, som er en økning på 450.000 kroner, mens SV to millioner kroner, som er en økning på  400.000 kroner fra 2013. (...)

   Høyres rike onkler

   At  LO øker pengegaven til Ap, kommer som et motsvar til at Høyres rike onkler blar opp millioner foran årets valgkamp.

   I VG i fjor høst lovet milliardær Stein Erik Hagen at han og familieselskapet Canica skal gi et historisk høyt beløp til Høyres valgkampkasse.

   De siste årene har han gitt rundt én million kroner til Høyres valgkamp. I september slo han på stortromma og lovet fem millioner kroner til Høyres valgkampfond.

   – Det burde gi dem en god start, sier investor og milliardær Stein Erik Hagen til VG i september.

   Høyre fått inn 1,89 mill.

   På partifinansiering.no ligger alle valgkampbidrag partiene har fått hittil i år. Partiene er lovpålagt å rapportere alle valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.

   Ifølge oversikten har Høyre hittil i år fått inn 1,89 millioner kroner i valgkampstøtte.

   Støtten kommer fra flere av Høyres riking-venner som Arne Helge Fredly (100.000), Høegh-familien (Høegh Eiendom 500.000), Wilhelmsen-familien (Wilh Wilhelmsen Holding ASA 300.000).

   Frp har hittil i år ikke fått like mye fra sine velgjørere. De har fått 125.000 kroner fra Wil Wilhelmsen Holding og 100.000 fra millionæren Herbjørn Hansson.

   Erna Solbergs rike «onkler»: Ga 16 mill. i gaver – får trolig 230 mill. i skattekutt

   Valgkamppenger renner inn
   Ifølge oversikten på partifinansiering.no har Arbeiderpartiet allerede fått inn syv millioner kroner fra LO, som går til fagpolitisk arbeid, samt 375.000 kroner fra Norsk Arbeidsmannsforbund.

   Senterpartiet har hittil fått 287.657 kroner fra Kommunenes Sentralforbund og Fellesforbundet.

   Av eksterne givere har SV fått 250.000 kroner fra Fellesforbundet. (...)

   I 2013 var Christen Sveaas største bidragsyter til borgerlige partier, med 2,5 millioner kroner til Høyre, 1,5 til Fremskrittspartiet og én million til Venstre. Stein Erik Hagen og Canica bidro med 1,378 millioner til Høyre og 500.000 kroner til Fremskrittspartiet.

   Les også: Erna inviterte Høyres rike onkler på privat julefest"

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. april 2017: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og i underkant av 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Hvitlig og lyst blålig slørete himmel og null grader klokken 07. Hvitlig overskyet, solen dust høyt i sør-øst og 5 pluss-grader klokken 12. Spredt skyet og opp til 7 og 8 pluss-grader utover eftermiddagen. 5 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.04. 2017 via Menneskehandel-Norge, shared Tore Sveum's post:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/?multi_permalinks=1189185174524487

   At en politisk offentlig mafia-virksomhet beskytter og verner hverandre og seg selv virker som å være uforståelig for Tore Sveum.

   Men slik er det faktisk, både i Norge og mange andre steder i verden.


   Det er det ene å si til en slik tåpelig og menneskeretts-krenkende postering. Iøvrig når Tore Sveum sier at det er "ingenting som tilsier at barnevernet kommer til å forandre seg", så vitner det om hans patetiske underdanighet under en slik politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   Det er viktig at holdninger som hans ikke bør smitte til andre!

   Og han bør selv ydmyke seg for menneskeretts-konvensjonene, som er og skal være reell lov og rett i Norge - så vil han lett kunne se at kidnapper-virksomheten er en grotesk menneske-fiendtlig og samfunns-ødeleggende virksomhet som er livsfarlig og katastrofal for hele verden og alle og enhver.

   Og at virksomheten, inklusivt dens dirigenter og medspillere, dessuten blandt annet også er en butikk for menneskehandel, terror, tortur og drap på bestilling!

   Tore Sveum, 25.04. 2017 via Støttegruppen for vårt felles menneskerettighetsarbeid!
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1238604732932468/

   Jeg savner egentlig et fokus i debatten om barnevern. Hovedfokuset ligger gjerne på at barnevern 'stjeler' barn fra foreldre. Det er ingenting som tilsier at barnevernet kommer til å forandre seg, men den eller de som faktisk bestemmer i disse sakene er Fylkesnemnda og tingretten. Når BV får omsorgen, så betyr det at hverken fylkesnemnda eller tingrett vurderer at foreldrene innehar nødvendig kompetanse for å gi minimums omsorg til sine barn, Nærmest alle foreldre hevder at barnevernet juger og at barna er tatt på feil grunnlag. I praksis så er det kun i Fylkesnemnd/tingrett man har en mulighet til å kunne nå frem med det synspunktet. Hva tenker man er årsaken til at dette ikke skjer? Det er ikke mange alternativene...

   1. Barnevernet har rett.....?
   2. Advokatene gjør ikke jobben sin?
   3. Nemda/tingretten er partiske/ikke objektive?

   Hvilket alternativ gjelder, hvorfor og hva kan man gjøre med det?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1238604732932468/

   Lisbeth Aarøe:
   Noen tilfeller nr 1. Flest tilfeller 3.

   Synnøve Fredriksen:
   Barnev har rett stemmer overhode ikke. Det har man jo sett nok av.

   Tore Sveum:
   Det er ikke en svart hvit verden,selvsagt har barnevernet rett i mange tilfeller. Men det er kanskje ikke så mange av de foreldrene som står på barrikadene etterpå? En reell utfordriing er at alle de som står på barikadene i liten grad evner å samarbeide,dermed blir effekten av det som kanskje kunne vært en skikkelig innsats hele tiden svært begrenset, dessverre.

   Rolf Halln:
   Om de eventuelt har rett (noe jeg ikke er helt enig i), burde de i så fall ikke følge lovverket?
   Støtter ingen som ikke støtter sitt lovpålagte lovverk.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Tore Sveum Barnevernet samarbeider ikke ,de bestemmer hvor skapet skal stå, hvem som er verdige til å ha kontakt med barna osv......Vi vårt tilfelle( besteforeldre) får vi minimal kontakt med barna ( som alle er veldig knyttet til oss): Vi er med andre ord skjøvet ut i kulden, mens besteforeldrene på den andre siden er tatt inn i varmen og får treffe barna ofte og uten tilsyn. Dette har barnevernet kommet fram til, uten at de kan begrunne avgjørelsen. Har helt mistet respekten for den etaten, for det ser ut som de tar avgjørelser som de ikke kan forsvare faglig. Har sett mange usakelige avgjørelser som ikke er til det beste for barna.

   Rune L. Hansen:
   At en politisk offentlig mafia-virksomhet beskytter og verner hverandre og seg selv virker som å være uforståelig for Tore Sveum. Men slik er det faktisk, både i Norge og mange andre steder i verden. Det er det ene å si til en slik tåpelig og menneskeretts-krenkende postering. Iøvrig når Tore Sveum sier at det er "ingenting som tilsier at barnevernet kommer til å forandre seg", så vitner det om hans patetiske underdanighet under en slik politisk og offentlig mafia-virksomhet.
   Det er viktig at holdninger som hans ikke bør smitte til andre!
   Og han bør selv ydmyke seg for menneskeretts-konvensjonene, som er og skal være reell lov og rett i Norge - så vil han lett kunne se at kidnapper-virksomheten er en grotesk menneske-fiendtlig og samfunns-ødeleggende virksomhet som er livsfarlig og katastrofal for hele verden og alle og enhver.
   Og at virksomheten, inklusivt dens dirigenter og medspillere, dessuten blandt annet også er en butikk for menneskehandel, terror, tortur og drap på bestilling!

   Tore Sveum:
   Ditt innlegg viser hvor uendelig lett det er å kritisere og anklage. Du anklager en som antagelig har forhindret rett mange omsorgsovertagelser, og som jobber for å sikre at barn får vokse opp i biologiske hjem så langt det faktisk er mulig. Jeg undrer fælt på hva som er din realistiske løsning utover å forsøke å spre tullete propaganda som aldri vil få reell påvirkning på de organer som har makt og mulighet til å evt forandre noe her i landet......

   Tore Sveum:
   May Agnes Vedal Pettersen Med utgangspunkt i din beskrivelse så regner jeg med at du har barnebarn under offentlig omsorg. Det er synd og skam at det i dag praktiseres den distansen til biologisk nettverk som faktisk gjøres. Besteforeldre, tanter og onkler og søsken får i mange saker lite eller ingen samvær uten at det er fremlagt grunn for det. Dette er en konkret kampsak som alle som engasjerer seg innen barnevern faktisk burde gå sammen om,altså å kreve pårørende/familiers rett til omgang med barna i praksis selv etter omsorgsovertagelser!

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene er ikke "min løsning", Tore Sveum. Den er alle og enhvers. Og er heller ikke propaganda, hvilket din postering imidlertid er. Du innrømmer da også åpent i kommentar over her at du er og ønsker å være samarbeidene med mafia-virksomheten. Tragisk.

   Tore Sveum:
   Pr i dag bidrar ikke Menneskerettighetskommisjonen til hjelp for noen som er i en pågående barnevernssak. Jeg hjelper,andre hjelper og det fungerer. Uten hjelp,og med ditt fokus så er resultatet gitt, da blir man mest sannsynelig barneløs. Selv om man ved sin innsats ødelegger for seg selv,er det ikke nødvendig å ødelegge for andre så de også mister sine barn, for det er nettopp risikoen skjer hvis man tror på det du til tider predikerer. Sånn sett så er mange av de som gjerne beskrives som barnevernshatere de som bidrar til at langt flere risikerer å miste sine barn, så jeg spør rett ut.... Er det ditt mål?

   Rune L. Hansen:
   Angående om de i det heletatt har rett, Rolf Halln, så har de jo i det heletatt ingen som helst rett til å kidnappe barn og foreldre. Men det er det de uansett gjør. Og hva for eksempel med den saks-dokumentasjonen de og deres medspillere samtidig produserer og hvitvasker? Den er fullstendig ulovlig, falsk, usann og verdiløs. Unntatt for politisk og offentlig mafia-virksomhet. Så hvordan kan noen i det heletatt forsvare en slik virksomhet, uten samtidig å være dens medspillere?!

   Anita Abbedissen:
   Når bv vinner mer en 90%av sakene sine,så er det noe som er horribelt feil,grunnen til det er at ALLE etater samarbeider og beskytter hverandre, med andre ord...korrupt.
   BV kan umulig ha rett i så mange saker, men sånn blir det når disse menneskene i disse forskjellige etatene driver med denne arbeidsmetoden.
   Når alt kommer til alt...så dreier dette seg om penger...masse penger!!!

   Gjer Mund Kvamme:
   Alt tilsier at Barnevern, Departement og Rettsapperat er tett bundet sammen. At rettssikkerhet i BV spørsmål således kun er noe man gir intrykk av for å rettferdiggjøre det for resten av befolkningen. Altså ett spill for galleriet.

   Dette er jo også noe som er bekreftet fra leder for en Fylkesnemd som sa rett ut at dem må gi BV oftest medhold hvis ikke mister vi vår legitimitet. Det sier vel det meste. Motivene er penger til systemet og ønske om å renske Norges familier for det man anser som uproduktive eller ideoligisk ikke ønsket familier. Da er det greit å bruke de familier og barn som ved på BV "alteret".

   For å skjønne dette trenger man å lese seg opp på Norsk BV historie fra Fattigforsorgen i det forrige århundre, Norsk omstreifer Misjon, Lebensborn programmet under andre verdens krig og frem til dagens barne"vern" ledet av Kari Kilens familie fiendtlige vissvass av noen lærebøker. Da ser vi at det fremstår som ideologisk utrenskning av egen befolkning. Motiv er penger, makt og troen på egen fortreffelige ideologi.

   Jane Kile:
   Det er derfor vi i Fokus På Barnevernet har endret vårt fokus. Vi ser at dette handler om et system.

   Tore Sveum:
   Det er flott, for det er først når man lykkes med å forandre noe på systemene, det blir forandringer i saker.

   (...)
   Marianne Høvik:
   Nemda og Tingretten tar ikke høyde for at både psykologer og ansatte i barnevernet samt deres advokater, unnlater å levere sannferdig dokumentasjon inn i saken, samt at de sørger for å levere dokumentasjon som de selv behøver, uansett om det er påstander basert på det helt virkelige liv...eller en fake fantasy version, om livet..alla en Disney fortelling..Psykologer og BV ansatte er opplært til å bygge såkalte sory lines..det vet vi. De må bygge en histore, for å virke troverdige, uansett om det er sant eller ikke. Det kalles fiksjon. Redda "Joppe" død eller levande...liksom. koste hva det koste vil...

   Erik Kaa:
   Bra innlegg. Det må jo kunne la seg analysere hvor feilene gjøres, og få luket ut alt som går galt gang på gang. --- Som janne kile sier her. Få oversikt over systemet og ta nødvendige grep. --- Det trenger ikke ta to eller ti år.

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Det er faktisk mye inkompetanse i systemet. Det er nå min erfaring

   Frank Vollan:
   4. Fylkesnemd og tingrett eier ikke nødvendig kompetanse og/eller kunnskap om EMK.
   5. Politikere har ingen ryggrad.

   Tore Sveum:
   Hvorfor tror man at EMK påvirker i disse sakene? Så langt jeg er kjent med har det ikke hatt reell påvirkning i noen saker her i landet, og det er ingenting som tilsier at det endrer seg på kort sikt?

   Frank Vollan:
   At d ikke har hatt reell påvirkning i nånn saka hær i landet kan jo ha nå me at kunnskapen i rettsaparate ikke e testede samt en vegring mot å bruk d.

   Tore Sveum:
   Rettssystemet styres av rettspraksis, ikke lover og regler i utgangspunktet. Derfor er alt fokuset på EMK i praksis et blindspor, helt frem til det evt får påvirkning i Norsk rettspraksis tror jeg.

   Frank Vollan:
   Å rettens praksis e å styr unna EMK. Norge AS har ikke økonomi eller kapasitet te å ivareta EMK.

   Gjer Mund Kvamme:
   At Norsk BV og Norsk rett ikke tar hensyn til EMK er da intet argument for at det er ett blindspor. Det er jo isåfall forbrytelser mot befolkningen og mulig fremtidig mat for krigs forbryter domstolen.

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Tror kanskje det er i ferd med å løsne litt her. I vår sak ble emk brukt

   Frank Vollan:
   Tok mæ friheten te å tilføy et par alternativ æ !

   (...)
   Rolf Halln:
   Barnevernet har aldri rett.
   Dette er faktisk ikke for å kverulere.
   Hvordan kan man ha rett når man ikke forholder seg til eget lovverk?
   Syns faktisk dette utarter seg feil.
   Om bv noensinne skulle ha rett, burde de i så fall følge lovverket, kan ikke forstå annet?
   Skal man ikke forvente at en offentlig etat og deres samarbeidspartnere følger sitt lovpålagte lovverk?
   Da må man i så fall fjerne lovverket, eventuelt få inn i loven at denne etaten er frigitt lovverk.

   (...)
   Rolf Halln:
   Tore Sveum
   Jeg syns det rette fokuset burde være:
   Hvorfor følger ikke bl.annet bv og deres samarbeidspartnere EMK og annet regelverk/lovverk....?
   Har dette med ditt pkt. 2 å gjøre....?
   Pkt. 3
   Alle vet hva statistikk er og når langt over 90% av sakene vinnes av bv, da har du vel egentlig svar på punkt 3....?
   En annen ting, hvordan kan en kommune redusere omsorgsovertakelse med over 90%....?
   Fordi pkt.1og 3 stemmer.... ?
   Overhodet ikke mulig, det må vel igjen vise at systemet svikter over heeeeeeeele linjen.....?

   Marianne Høvik:
   yes ! jeg mener at alle typer fokus er viktig, for det er mye å holde fokus på, for å få med seg helheten. men ellers er jeg helt enig i det du skriver her. men...hvis Fylkesnemda får falske papirer, eller dokumenter som mangler virkeligheten i sin beskrivelse av barnas liv og foreldrenes funkjson..hvordan kan de da i virkeligheten vurdere EMK, egentlig ? Problemet EMD nå møter, når de skal grave i sakene fra Norge er,antagelig...sakene er ulogiske..det virker som om dokumentasjon mangler..Det er vanskelig selv for EMD å vurdere noens menneskerettigheter, når saksgrunnlaget de får, ikke henger på greip..hva er egentlig virkeligheten i dette, antar jeg er et av EMD sine fokus..og hvordan kan vi få faktisk dokumentasjon på det ?

   Tore Sveum:
   Regner med at du viser til Kongsberg? Jeg synes folk har lite oversikt når det hevdes at man reduserer med 90%? Så langt jeg veit er antall barn som flyttes det samme, eller tilogmed flere. Det som er redusert er bruken av akuttvedtak, noe som selvsagt er kjempebra, men man bruker heller familieråd og tvinger igjennom frivillige omsorgsovertagelser der. Det kan bety at det er like mange saker der bv faktisk flytter barn som tidligere, men det foregår med en anen prosess. Denne prosessen ser jeg forandrer seg mange steder her i landet, for bv sørger for langt flere omsorgsovertagelser en det som kommer på statistikken, nemlig via fasmilieråd og påvirkning i barnefordelingssaker. Ergo så legaliserer man at det er svært mange foreldre som ikke evner å ivareta foreldrerollen.

   (...)
   Jan Myhre:
   Fokuset ditt burde ligge på barnevernslederne. Det er de som fatter vedtak om omsorgsovertakelse. At nemnda eller retten sjelden overprøver forvaltningens frie skjønn er slik det er. Men det fratar ikke bv lederne det ansvar han/hun har. Det er de som skal utøve redelig og grundig saksbehandling. Noe de beviselig alt for sjelden gjør.

   Tore Sveum:
   Barnevernsleder har myndighet til å fatte et akuttvedtak,og vedtaket må godkjennes av nemda for å stå seg. De som i realiteten bygger sakene er kommuneadvokatene,de tilpasser bv sin sak til en sterk sak rettsmessig, og sånn er systemet bygd opp. Bv lederne vil nok i fremtiden få enda mere makt, og systemet anerkjenner at dem bruker makten riktig så lenge det stadfestes i nemd og rett. Derfor mine 3 problemstillinger som utgangspunkt i denne tråden :)

   Jan Myhre:
   Tore Sveum Du manglet, av en eller annen grunn, den viktigste årsaken i dine 3 punkter. Nemlig at Bv leder fatter galt vedtak. Hadde ikke de gjort feilene, ville saken stoppet der. Bv lederne vil ikke få mer makt om det avsløres hvor mye feil de virkelig gjør.

   (...)
   Tore Sveum:
   Jan Myhre Jeg og alle andre må forholde oss til enhver tids gjeldende system,så realiteten er at jeg,du og alle andre nok må forholde oss til de su ikke anerkjenner.

   Jan Myhre:
   Tore Sveum Det burde være vår fordømte plikt å nedkjempe et dysfunksjonelt system. Ikke jatte med det.

   Rune L. Hansen:
   Det er for enhver en plikt.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke de kriminelle forbryterne som skal bestemme premissene.

   Rune L. Hansen:
   Premissene og loven er fra før av gitt og bestemt i menneskeretts-konvensjonene.

   Jan Sandoy:
   Hvis domstolene dømte etter loven, ville det ikke skjedd forbrytelser mot menneskeheten i Norge, men det betyr ikke at det er fritt frem for barnevernet å konstruere en falsk beviskjede for at barn er utsatt for omsorgssvikt som gjør det nødvendig å fjerne dem fra familien med makt, og like falskt: At barnevern har et forsvarlig omsorgstilbud.
   Hva var hensikten din? Alt dette er belyst og debattert før...

   (...)
   Jan Sandoy:
   Er ikke det å fabrikkere et grunnlag for å fjerne barn fra sin familie en forbrytelse mot menneskeheten?
   Er ikke det å oppnevne psykiatrisk sakkyndige til å utrede foreldrene fordi de flytter fra hverandre, en forbrytelse mot menneskeheten?
   Er ikke det å stjele barn uten nødvendig grunnlag, plassere dem på hemmelig adresse i et system som har gjennomgående omsorgssvikt, og kreve at foreldrene betale flere tusen kroner i måneden for å finansiere den livsvarige torturen av dem, en forbrytelse mot menneskeheten?
   Når psykiatri er bedrageri, er det ikke en forbrytelse mot menneskeheten å dømme/pålegge uskyldige/normale folk å bli psykiatrisk utredet?
   Det er å la barnevern fortsette med ulovlige prosesser og fokusere på hvordan komme bedre ut hos deres kolleger i makten, som er problemstillingen?
   På hvilken planet?
   Du må være snill å ikke poste mer slikt. Det er svært ødeleggende for innsatsen som skal gjøre Norge til en rettsstat.
   Når toget med menneskeforbrytelser har forlatt perrongen, diskuterer vi ikke verken som har ansvaret eller om det burde senke farten. Vi stanser det og sørger for at det aldri mer kan kjøre igjen.

   (...)
   Jan Myhre:
   Rolf Halln Den dagen du opplever en offentlig ansatt som ber om unnskyldning skal jeg flagge! De er livredde for det. Å innrømme at de har gjort feil er den sikre vei vekk fra stillingsopprykk og mer lønn, i verste fall degradering. Stort sett det eneste de bryr seg om, seg selv. De 2 P'er: penger og prestisje. Mantraet er: La meg ha mine feil i fred!

   Jan Sandoy:
   Geir Johnsen Det er ikke noe mer å forstå. Alt makt - som ikke er underlagt kontroll og personlige konsekvenser - utarter til maktmisbruk. Alt maktmisbruk utarter alltid til forbrytelser mot menneskeheten. Det er ikke mer å diskutere. Det må stanses.

   Rolf Halln:
   Jan Sandoy
   Helt korrekt.
   Ja dette må og skal stanses.

   Liv Marit Bakke:
   Ingen barn blir "reddet" av barnefjernet. Dem blir påført livlange traumatiske opplevelser. Bare fordi dem ikke passet inn i statans trangsynthet!

   (...)
   Rolf Schou:
   EU institusjonene har møtt mannsterkt opp, i møte med regjering og storting, med all kritikken EMK. og EU har på den norske staten, for litt siden. Den norske staten har signert traktaten, og ratifisert den, følgelig har de forpliktet seg, til å sette Menneske rettighetene i EU, prioritert over norsk lov. Så enkelt, og dette skulle vært gjort for mange år siden! Denne norske staten bedrar hele tiden sitt folk, ved sin kriminelle adferd. Så enkelt!

   Tore Sveum:
   Rolf Schou Til tross for at alt du skriver er riktig,så har det pr dd ingen betydning i barnevernssaker.

   Rolf Schou:
   Det er fordi den norske staten oppfører seg helt ulovlig, og folk blir pr. dags dato blir kriminelt og ulovlig behandlet slik av den norske sraten. EU jobber frenetisk på spreng i disse sakene, har jeg forstått. Og det er riktig det du skriver, det er makta som rår, pr, i dag.

   Rolf Halln:
   Tore Sveum
   Du forteller så utrolig nye positivt om bv-ansatte og deres samarbeidspartnere.
   Hadde det ikke, burde det ikke, vært ett mål for Deg å prøve å få påvirket disse til å følge lover/regler?
   Drit i fylkesnemnda og rettssystemet, at disse i systemet følger lovene burde vært ett mål for Deg?
   Hadde ikke tilliten til etaten og systemet økt tror du?
   Man må vel kunne få lov til å lure på hvorfor i svarte svingene en så stor etat ikke har ressurser til å følge lovene?
   Skremmende holdninger syns jeg.

   Tore Sveum:
   I min hverdag som i all hovedsak dreier seg om mobbesaker på skoler, barnevernssaker,helsesaker og barnefordelingssaker så er det knapt nok tema med lovverket.....Det som er tema er hvordan sikre gode løsninger i felles forståelse og samarbeid. I all hovedsak når det kommer til barnevern så er det eneste lovtema 3 mnd fristen i undersøkelsessaker, som jeg ofte erfarer er til hinder for gode undersøkelser, så jeg oppfordrer noenganger til å bryte den loven. Lovverket blir først tema når det ikke lykkes å etablere samarbeid og felles forståelse i saker. Generelt så erfarer jeg at bv i undersøkelsesfasene har fokus på lovverket.

   Rolf Halln:
   Burde kanskje vært til stor hjelp om du foreslo: "hvordan øke tilliten til dette systemet"?

   Rolf Halln:
   Dine erfaringer vedrørende undersøkelsefasen er faktisk for meg historisk og det må være første gang jeg har hørt.
   Min erfaring med bv begynner å bli stor, jeg har ALDRI sett at bv har lovverket i fokus, utenom å skrive paragrafer de mest sannsynlig ikke forstår innholdet av selv, utenom 4.12 selvsagt.
   Skulle mer enn gjerne fått sett dokumentasjon på dette?

   Egil Borse-Svensen:
   Tore Sveum, En sak er empati og en annen sak er enorme spredninger i Norge hva gjelder holdninger hos enkelte i BV og de som faller ut av personlig kontakt og blir rammet av et system som ikke virker med feil indre prioriteringer uten offentlig debatt. Personlig er min erfaring som far og forsterfar/avlastningsfar og litt som lektor for vanskeligstilte i denne sammenhengen. Og empati med de istoriene jeg hører fra de jeg har truffet som oppegående mennesker fratatt barn, eller noen som har skjønt at barna har det bedre andre steder og ikke er med på FB eller demonstrasjoner. Og at ingen tør stille opp til en vanlig offentlig diskusjon er under norsk demokratis verdighet.

   Egil Borse-Svensen:
   Når så mange demonstrerer og skriver, og man ikke ser en eneste BV representant som vil hjelpe den eller de som er i problemer og sier det, hverken på gata eller i møte, er noe fundamantalt galt.

   Ca Ga:
   I min sak- Advokater og Dommer har bestilt og betalt sakkyndige med løgnprotokoll. Mine vittner ble neprioritert- vittner til faren oppprioritert- selv om jeg har skriftlig etterbevis at de fortalt løgn, står jeg som utenlandsk helt bak i kø. Sakkyndige ble anmeld i psykiologforenning og hver enkelte blad jeg har fra dommen og andre går ut på min fb side med mine bevis. Hvis jeg har ikke lov å uttale meg i retten og med sannhet er det vel ønsket så i Norge. men Jeg er ikke norsk og jeg skal ikke tilholde meg til Frimurerlover og regler. Jeg kaster ut navn adresse og etterbevis. En sak til- taushetsplikt????!!! Taushetsplikt i Norge ble oppfunnet for å skule urett for åpentligheten. Bra for meg- jeg er ikke norsk- deres taushetsplikt interesserer meg avsolutt ikke. Mit liv ble gjort forfalsket med løgn i retten- selv om man har ikke lov å lyve. Norsker folk i min sak var lurer og løgner og hadde lov fra dommeren å gjøre det så. Jeg følger nå andre lover og regler utenfor Norge.

   Egil Borse-Svensen:
   Dessverre er de mange slike historier, der de bevisst velger en side og avfeier andre. Spesielt om du er tøff nok til å si ifra at dette er galt som deg.

   Tore Sveum:
   Det å ikke være oppvokst med det norske systemet oppleves uten tvil som diskvalifiserende i barnevernssystemet og rettssystemet. Håper du har funnet løsningen i ditt tilfelle selv om du må gjøre det ute av landet i likhet med etterhvert mange andre, nordmenn inkludert.

   Liv Marit Bakke:
   Dra nesa opp fra detaljene et øyeblikk å prøv å få overblikk over det store bildet. Man har altså en gruppe A, som stjæler barna fra en gruppe B. Så har vi en stor gruppe C, som syns det er helt i orden at gruppa A driver med dette, å at gruppe B får skylde seg sjøl. Vi har kansje en gruppe D, som ikke syns dette er ok? Gruppe A vokser seg større å større, fordi 30% av dem barna velger å slutte seg til Gruppe A. å Gruppe B blir mindre å mindre, fordi det snart ikke er flere barn igjen i den gruppen, fordi dem 70% av barna som blei tatt av Gruppe A, returneres til Gruppe B når dem er voksen, å majoriteten av disse barna velger å ikke få barn fordi dem veit dem er et terroristmål for gruppe A. Hvorfor skjønner ikke Gruppe C at når Gruppe B er tom for barn, vil Gruppe A terrorisere Gruppe C? Hvor blei det av likhet for loven, alle skal ha likt utgangspunkt, ja demonkratiet oppi dette? Er det ingen i Gruppe C som ser denne galskapen?

   Noralf Aunan:
   Hvorfor er det så ekstremt umulig å innse rådmennenes ansvar for at lover og vedtekter etterleves av alle bv ansatte. Kommunelovens § 23 - 2 angir rådmennenes ansvar, og det skal også kontrolleres at lovene etterleves.
   Enkelte rådmenn har innsett dette ansvaret, og i Trondheim har vi (3 personer) et meget godt samarbeid med rådmannen og forelpig to personer i staben, og vi ser fram til store forbedringer for både barn og deres familie i den nærmeste fremtid.
   Nå er det altså på høy tid å kreve at alle rådmenn tar også deres lovansvar på alvor!

   Olav Terje Bergo:
   Normale krav til faktasjekking, integritet, habilitet, upartiskhet, sannhetssøking, og respekt for kompetanse, er satt ut av kraft, i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett, i behandling av saker der barnevernet er part eller vitne. Barnevernet forholder seg ikke til sin lovhjemmel etter barnevernloven, og det som skulle være forvaltningskontroll fungerer ikke. Samtidig gir dette skakkjørte samfunnsområdet store inntekter til de profitørene som hever store inntekter på at barnevernet motarbeider og tråkker på barn og foreldre, i steden for å verne barn. Og de som mer eller mindre uforskyldt blir offer for barnevernets vilkårlighet, har et gigantisk kunnskaps- og nettverkshandikap, når de skal forsvare seg mot de som har innsidekunnskap om hvordan systemet fungerer.

   Jan Sandoy:
   Bulls eye!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1450406191646972/

   Odd Rasmussen:
   dette går ikke bare på hva de gjør, men ikke minst.! Hvordan de .! så skjerp deg, mann..!

   Odd Rasmussen:
   hvordan de gjør det.!

   Atle Rørdam:
   Norge har jo vært tildels kjent for mange medløpere og svikere også under annen verdenskrig. Sveum bærer vel Quisling fanen med stolhet og kansje et diskre medlemskort i losjen på lomma?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.04. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1288423967861419/

   Det er verre at Norge allerede er valgt inn. Dagens politiske terror regime i Norge er kanskje verdens mest ondskapsfulle feminisme.

   Dagens politiske regime både i Saudi-Arabia og i Norge er begge blandt verdens mest ondskapsfulle og menneskeretts-krenkende.
   Men det sies det i denne norske nettavisen ingenting om.

   Norge hemmeligholder hva de stemte i omstridt valg: – Moralsk forkastelig | ABC Nyheter
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/04/25/195298043/norge-hemmeligholder-hva-de-stemte-i-omstridt-valg-moralsk-forkastelig
   Saudi-Arabia, landet hvor kvinner må ha en mannlig verge for å skaffe seg en bankkonto og nektes å kjøre bil, er valgt inn i FNs kvinnekommisjon for å styrke…
   abcnyheter.no

   *

   Liselotte Steinwender:
   Da kan vi vel bare konkludere med at Norge stemte ja. Skam.

   Rune L. Hansen:
   At terror regimer og menneskeretts-forbrytere hjelper, beskytter og verner hverandre er ikke noe nytt. Det er en ond sirkel og spiral som enda pågår i verden.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere feminisme og andre menneskeretts-forbrytelser i Norge desto mere berettiget kan andre terror regimer, så som Saudi-Arabia, forakte "norsk politikk" og hevde sitt eget politiske regime som bedre. Som sagt, det er en ond sirkel og spiral som enda pågår i verden. Det handler om politiske regimer, interesse-fraksjoner og mennesker som i praksis erstatter menneskerettighetene med seg selv og sine egne ønsker, hensikter og prioriteringer. Som altså ikke samsvarer med menneskeretts-konvensjonene.

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. april 2017: 

   Mellom 1 og 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med noe blålig iblandet, og opp til 7 pluss-grader frem mot klokken 11 og 13. Tildels spredt skyet utover eftermiddagen, med omkring 7 pluss-grader. Dust og 5 klokken 20. Mørkt med noe antydning til yr og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.04. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1286630128040803/

   "Eliza vann mot staten – får 350.000 i skadestånd

   I dag meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheter sin dom i målet mellan Eliza och den svenska staten: Eliza vinner.

   – Det är overkligt, det känns fantastiskt. Jag tror på mänskligheten, säger Eliza strax efter att hon fått beskedet.

   Med 16 röster mot 1 beslutade Europadomstolen i dag att fälla Sverige för att ha kränkt en 14-årig flickas rätt till privatliv när den man som smygfilmade henne inte dömdes. SVT är med när Eliza, och hennes advokat, får beskedet på tisdagseftermiddagen.

   – Det är en jordskredsseger, säger advokat Jan Södergren.

   ”Inte brottsligt”

   Europadomstolen dömer Sverige att ersätta Eliza, nu 25 år gammal, med 10.000 euro för sveda och värk plus 29.700 euro för hennes kostnader och utlägg. Det motsvarar sammanlagt cirka 350.000 kronor.

   ”Gärningen xxxx begick kränkte hennes integritet vilket förstärktes av det faktum att hon var minderårig, att händelsen skedde i hennes hem och att gärningsmannen var en person som hon hade rätt att och förväntade sig att kunna lita på” skriver Europadomstolens högsta instans i ett pressmeddelande.

   Man anser att Sverige, vid tillfället Elizas fall var uppe, ”inte hade adekvata lagar för att skydda hennes rättigheter”.

   Var 14 när det hände

   Eliza var 14 år gammal när hon smygfilmades i duschen efter att en nära anhörig hade placerat en videokamera i en tvättkorg. Eliza upptäckte kameran och mannen åtalades. Tingsrätten dömde honom för sexuellt ofredande men i hovrätten friades han.

   Enligt hovrätten var det inte brottsligt att smygfilma en person och eftersom mannen sagt att han inte tänkt visa filmen var hans uppsåt till sexuellt ofredande, enligt domstolen, inte styrkt.
   
   Gick vidare med sitt fall

   Eliza vände sig då till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg eftersom hon inte tyckte att det svenska rättsväsendet skyddade hennes rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

   I Europadomstolens första instans förlorade hon knappt mot den svenska staten men överklagade till domstolens högsta instans, Grand Chamber som meddelade prövningstillstånd.

   Inte många som prövas

   Den tredje april i år hölls så den muntliga förhandlingen i Grand Chamber som enbart prövar ”exceptionella fall”. Det har bara hänt två gånger tidigare att svenska mål avgjorts där.

   Nu kom alltså beskedet: Sverige gjorde fel som inte dömde mannen.

   – Jag tror på Europadomstolen, det känns ungefär som att jag är i sjunde himlen just nu, säger Eliza till SVT Nyheter.

   Elizas fall har även på andra sätt påverkat den svenska lagstiftningen. Regeringen har under rättsprocessens gång hunnit föreslå en ny lag med förbud mot kränkande fotografering, en lag som trädde i somras och som kritiserats av bland andra mediebranschen för att inskränka yttrandefriheten."

   Eliza vann mot staten – får 350.000 i skadestånd
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elisa-smygdusch
   I dag meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheter sin dom i målet mellan Eliza och den svenska staten: Eliza vinner.
   svt.se

   *

   Rune L. Hansen:
   Denne nye dommen fra høyeste instans i EMD er interessant på flere måter. Ikke minst fordi den med stor tydelighet stadfester at enhver av alle og enhvers menneskerettigheter er enhver forpliktet til å respektere og sikre - uavhengig av om andre eksisterende eller ikke-eksisterende lover, lovbestemmelser, regler, dommer eller vedtak bestemmer eller sier noe annet. Og at en krenkelse av noen sin menneskerett, også krenkelse i form av unnlatelse, er ulovlig og av offentlige myndigheter også skal kompenseres økonomisk. "Europadomstolen dömer Sverige att ersätta Eliza, nu 25 år gammal, med 10.000 euro för sveda och värk plus 29.700 euro för hennes kostnader och utlägg. Det motsvarar sammanlagt cirka 350.000 kronor. (...) Man anser att Sverige, vid tillfället Elizas fall var uppe, ”inte hade adekvata lagar för att skydda hennes rättigheter”."

   Eksisterende eller ikke-eksisterende lovbestemmelser og avgjørelser var og er altså uten betydning hva angår om krenkelsen er et faktum. Enhver menneskerett er enhvers personlige eie og er og skal være over og foran alt annet av myndigheter eller lovbestemmelser.

   At denne dommen fra EMD i tillegg samtidig også presiserer nødvendige visse grenser for beskyttelse av enhvers privatliv er også av god betydning.

   Men nu gjenstår å se om mennesker og myndigheter både i Sverige og i andre land vil komme til å respektere også denne dommen og avslutte og reparere sine menneskeretts-forbrytelser.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.04. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1239405416185733/

   Hvem er det som skader og mishandler barn i Norge? Det er ikke mange foreldre iallfall.

   Men omkring 803 barn døde under det politiske "barnevernet" fra 1990 til 2002! Selvmord-forsøk og andre lidelser ikke medregnet.

   Sammenlign med dette:

   "De ti siste årene er 33 barn under 15 år drept eller mishandlet til døde av sine foreldre i Norge.

   VG Nett har kartlagt alle barn som er drept av sine foreldre siden 2000. Tallene er hentet inn fra rettskraftige dommer, tallmateriale fra politiet og statistikk fra Kripos.

   Gjennomgangen forteller at 27 barn er blitt drept av sine foreldre, mens seks barn er blitt så alvorlig mishandlet at de døde av skadene."

   33 barn drept og dødelig mishandlet av sine foreldre
   
   (VG Nett) De ti siste årene er 33 barn under 15 år drept eller mishandlet til døde av sine foreldre i Norge.
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=773985596116139&set=p.773985596116139&type=3&theater

   bv-dreper.jpg

   Nina Haakonsdatter:
   Det går kaldt nedover ryggen med denne visshet!

   Mona Rodian:
   Noe så grufullt : ( det er bare monstre som klarer å gjøre sånt mot barn. Vi må være årvåkne og melde fra til politiet om vi blir vitne til noe slikt. Dette må det bli en slutt på.

   Marianne Høvik:
   Det er 12 år, mellom 1990 og 2002. På den tiden døde altså 803 barn, som barnevernet passet på. samtidig kan det være ok, om det finnes tall for hvor mange barn, som i samme periode, totalt, var innom barnevernets omsorg..Ikke de som har tiltak hjemme, men de som er separert fra familiene sine. De 33 barna som har "gått over"...til de andre...og som kanskje følger med nå..hvis man tror at det er noe som helst kontakt mellom de sjeler som er døde og de som ikke er det, ennå... ble faktisk drept av foreldrene sine. Så mange ? det er rart..hvorfor hører vi ikke om dem i media ? jeg er ganske sikker på at jeg ikke har hørt om alle de 33 døde, bare noen få av dem, som Christoffer... og et par andre... spørsmålet nå er: kommer statistikken til å øke..blir det nå 34 barn som er mishandlet til døde, av foreldrene, hvis statsadvokaten vinner i sin tiltale mot moren til 13 åringen som døde i Valdres i fjor ?

   Mona Rodian:
   Det er ikke til å stikke under en stol at mange barn blir mishandlet til døde her i Norge.Det er bare å følge med på nyhetene.

   Aina Gregersen:
   ....og en mor tok livet av seg og sin 7 år gamle sønn
   > Etter at Barnevernet satte i gang sine tiltak og forberedelser . . .

   Rune L. Hansen:
   Det er et stort mangfold av grundige studier, statistikker og undersøkelser fra hele verden som entydig viser at barn og foreldre som ufrivillig adskilles går det svært så dårlig med. Dette er noe enhver med særlig interesse for barn og familie-politikk selvfølgelig skal og må være vitende om. Slik elementær viten gjør det dessuten også lettere å forstå Barnekonvensjonens lovbestemte selvfølgeligheter.

   Rune L. Hansen:
   Mange barn i forhold til hva, Mona Rodian?

   Litt sitat:
   "Placerade barn mår dåligt

   Placerade barn och unga är överrepresenterade när det gäller självskador och bruk av psykofarmaka – och har högre dödlighet. På punkt efter punkt ges de sämre möjligheter, skriver Lars-Erik Holm och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

   Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade.
   Under ett år omhändertas drygt 26000 barn och unga i samhällets vård, vilket motsvarar 1,1 procent av alla i åldersgruppen 0–20 år. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de bor.

   I dag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Rapporten ger en alarmerande bild av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning:

   • Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade jämfört med andra unga i åldern 15–24 år.

   • Tio gånger fler barn och unga som är placerade på HVB har vårdats för självskador än barn och unga som inte varit placerade.

   • 15–19 gånger fler barn och unga som är placerade i HVB tar regelbundet sömnmedel, antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med barn och unga i hela befolkningen.

   • Bara 6 av 10 som placerades före 10 års ålder går ut grundskolan med grundläggande gymnasiebehörighet (godkänt i svenska, engelska och matematik) jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen. För dem som placerades första gången efter 12 års ålder är förutsättningarna ännu sämre.

   • Det är fem gånger vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland unga vuxna som varit placerade i familjehem jämfört med dem som inte varit placerade."

   https://www.svd.se/placerade-barn-mar-daligt
   Placerade barn mår dåligt
   DEBATT. Placerade barn och unga är överrepresenterade när det gäller självskador och…
   svd.se  

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1451196684901256/

   Linda Håland:
   Regne stykke og opplysninger som er viktig å ta med seg Solveig Horne

   Jan E. Hansen:
   Tja, det skulle gi et snitt på 3,3 barn pr. år. Hvorfor trykker ikke VG statistikken som forteller at 72 barn dør i snitt under barnevernets omsorg, pr. år? Forleding av folket eller hva?

   Jan E. Hansen:
   Og hvorfor blande Solveig Horne inn i dette? Hun driter i det uansett. Alt hun påsto hun sto for, har hun gått bort fra.

   Jan E. Hansen:
   Solveig Horne blir her hyllet av kommunisten Hilde Haugsgjerd.

   http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Nye-takter-fra-Solveig-Horne-64933b.html
   Nye takter fra Solveig Horne
   Halve arven etter Fremskrittspartiets ledende sosialpolitiker, John Alvheim, er skrinlagt.
   aftenposten.no

   Jan E. Hansen:
   En kommunist hyller en annen kommunist.

   Linda Håland:
   Og hun har ansvar for at barn og familier følges opp etter norsk lov , andre rettigheter og avtaler Norge har ....gjelder også med andre land.

   Jan E. Hansen:
   Når begynte barnevernet å følge loven? Solveig Horne sa unnskyld til "Ida"- "Glassjenta". Men den som måtte i fengsel for å ha blitt torturert og mishandlet, var nettopp "Ida"! Det er en stor skam, alt sammen! Og SolveigHorne er feig inn til ryggmargen!

   Linda Håland:
   Med skyldig , vet ser på ..jabbe om andre saker ..Hun er helt ute å kjører.

   Lola Thess:
   You should help the parents. Don't use this as an excuse for you to get their children away from them. There are so many ways how to protect children from cruelty. God is watching. You are all in the power because you are all in the position, but kindly use it for protection. No one can solve problem to jump again into another problem.
   God save the children. They need to be love & care by their biological parents, esp. mothers who almost died before & after giving birth. ! !

   (...)
   Marit Skjærli:
   Hvor mange prommile blir det i forhold til alle døde og misbrukte i barnevernets tjeneste ...???

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154331742781875

   Council-of-Europe-Commissioner-for-Human-Rights-2.jpg
   *

   Shamillah Svendsby:
   Wow... I hope this will get into their heads really. They are destroying families, especially those children's future. A child whi grows withought their parents knowing they are there , such children get problems in future. Help families but DON'T take children away!!!!

   Rune L. Hansen:
   Nils Muižnieks - Wikipedia:
   "On 24 January 2012 he was elected Commissioner for Human Rights by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe obtaining 120 of the votes cast in the first round, an absolute majority. He took office on 1 April 2012 and stated that he intends to develop the contribution of the Commissioner’s Office to the effective observance and full enjoyment of human rights in the 47 member states of the Council of Europe. His work as Commissioner for Human Rights pivots on country and thematic work, with a particular focus on the most vulnerable groups, such as children, the elderly, persons with disabilities, and Roma."

   https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Mui%C5%BEnieks
   Nils Muižnieks - Wikipedia
   Nils Muižnieks (born 31 January 1964 in the United States) is a Latvian-American human rights activist…
   en.wikipedia.org

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154331713896875

   Ny domfellelse i EMD hva gjelder tvangssalg av eiendom.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, April 26, 2017 12:01 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no

   Til den det gjelder i Justisdepartementet:

   Igjen har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (VASKRSIC v. SLOVENIA av 25.4) konstatert konvensjonsbrudd som følge av en konvensjonstats ulovlige tvangssalg av privat eiendom. , denne gang for brudd på EMK Artikkel 1, Protokoll 1

   EMD skriver:

   "87. Having regard to the above considerations, in particular the low value of the debt that was enforced through the judicial sale of the applicant’s house and the lack of consideration of other suitable and less onerous measures by the domestic authorities, the Court concludes that the State failed to strike a fair balance between the aim sought and the measure employed in the enforcement proceedings against the applicant.
There has accordingly been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention."

   Når vi vet at tvangssalg i Norge skjer , gjerne uten muntlige forhandlinger, svært vilkårlig, og uten noen form for realitetsvurderinger, eksempelvis undersøkelser om mindre inngripende tiltak, så MÅ norske styresmakter begynne å pålegge de enkelte domstoler å etterleve Grunnloven og jeg minner om Grunnlovens § 92:

   "§ 92.
   Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   26.4.17

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.04. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210113035037135

   En krenkelse av en menneskerettighet er en krenkelse.

   Ingen trenger å være et geni for å se og forstå hva og hvor en menneskeretts-krenkelse finner sted. Men en må være temmelig så indoktrinert, kriminell eller sinnssyk for ikke å se eller forstå tilstedeværelsen av en menneskeretts-krenkelse!

   *

   Rune L. Hansen:
   An infringement of a human right is an offense. Nobody needs to be a genius to see and understand what and where a human right violation takes place. But one must be rather indoctrinated, criminal or insane not to see or understand the presence of a human right violation!

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/
   Human Rights Understanding (multi-lingual)
   Public group, 94 Members

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.04. 2017 shared Centrum pro občanské svobody's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210115742504820
   
   Video pozdrav a zároveň pozvánka na akci od Suranya Aiyar, indické právničky angažující se v boji o děti ukradené sociálními systémy.
   Přijďte 15.května, 20:00, Hellichova 1, Praha 1!
   
   Video Greeting and also invitation to action by Suranya Aiyar, Indian lawyers involved in the fight for the children stolen social systems.
   Come on may 15. th, 20:00, HELLICHOVA 1, Prague 1!

   https://www.facebook.com/obcanskesvobody/videos/1493211920740035/
   Centrum pro občanské svobody, to Když Vám domů přijdou sebrat dítě
   -6:18 - 1,951 Views

   *

  
---

---

   Stop Barnevernet in Norway, 30.03. 2017:
   https://www.facebook.com/stopbv/posts/1442473089138527

   It is burning under the feet of the Norwegian child welfare. Children are exposed every day for serious ignorance and abuse of power.

   By Gro Hillestad Thune, human rights lawyer

   Employees describe heartbreaking harassment from clients, also of their children. Many quit their job in barnevernet. New employees start, probably with the best intentions of helping the children they encounter.

   Families in contact with the municipal child welfare service is if possible even more despaired and angry at having their lives torn apart. This rage is often well justified, and shared by us that is closely watching how it was supposed to be as, the children's safety net, often inflicts children with irreparable injury and trauma for life.

   Minister Solveig Horne and her ministry are making convulsive attempts to meet the challenges. But it's mostly about klatting on a system that virtually no one longer trust.

   Abuse of power in the name of good

   If we try to take the bird's perspective, it is easy to see that the core of the problem is something neither the many reports and or the pointless debates between CPS critics and defenders have pointed to: Child Welfare crisis is about something as unpleasant as abuse of power in the name of good,'managed by people whose task is to help , and probably even think that's what they do.

   Norway is named the world's happiest country. We believe we have the best welfare services. If someone tries with a claim that health and social workers have power, and that some of them are abusing this power in a way that affects innocent people, they defend it quickly with cigars in their mouth.

   Elected in Parliament and in local government is strikingly unconcerned with public employees' abuse of power.

   As human rights lawyer, I have long noticed that we in Norway are much less concerned than in comparable countries, to provide health and social right and obligation to use force in its sole discretion, almost without control. Parliament adopts laws and schemes that provide welfare service great freedom, in almost unlimited confidence that it is used wisely.

   The freedom of those who stand at the forefront of the welfare state are getting, are not regarded as the power that can be both used and abused. Elected in Parliament and in local government is strikingly unconcerned with public employees' abuse of power. There are also media and research institutes. There is little attention to the need for security for them welfare services are designed to help.

   The unreasonable whip

   It is striking how little preoccupied with examining how the established grievance and control schemes actually work. This applies to both politicians, research institutes, trade unions, media and society. When it comes individual cases reveals that staff have gone above and beyond their legal powers, it will be seen as the exception.

   When Norway was convicted in Strasbourg in child protection proceedings are instituted by Adele Johansen, the reaction was that the old men who had delivered the judgment, could not possibly have understood in the safe and good Norwegian child welfare system.

   I think we can expect something similar if Norway would again be judged in one or more of the eight child welfare cases that are now under consideration in Strasbourg.

   If Jens Bjørneboe or Arnulf Øverland had lived, would they asked us to wake

   Abuse of power, abuse and human rights violations targeting children or adults from employees in the Norwegian welfare sectors, then absolutely not be a big problem, many believe. I can out of nearly 40 years of close contact with the child welfare sector in Norway, confirm the opposite.

   Children are exposed every day, many places in the country for serious ignorance and abuse of power, often in violation of the fundamental rights Parliament has given them the Human Rights Act and § 104 Constitution.

   Also parents, who have not done anything else wrong, you constantly taste this unreasonable whip as child welfare unfortunately has evolved. A whip the vast majority of us are constantly afraid of getting in touch with. This is not to live in a society where children supremely need a support system they can trust.

   Society closes eyes

   We have too many years lulled us into the belief that this goes well, the tasks to be carried out with prudence and respect for their own risk. The prime minister and cabinet ministers spearheaded it exited a bid to all the people to report to child welfare at the slightest concern for a child's situation.

   The call is based in my opinion on a naive, dangerous confidence that the child thus is in safe hands. Police, public health nurses, psychiatrists, school principals, NAV employees and all of us are in a way a duty to rely on that child welfare caseworkers to always know what your child needs.

   The system works today so that everyone else in society is pushed into the role of lackeys for officers who, because of their children's academic skills are given expert status and exclusive right to determine the " best interests ".

   The meaning of the neighbors, aunts and uncles in the nursery, grandmothers, sheriffs, parents of your child's friends and others who know the child well, do not count if it were to collide with the child welfare thinks is good for the child. There are countless examples of children's statutory rights to be heard and to participate in their own case, not worth the paper they are written on.

   Child welfare crisis is about something as unpleasant as abuse of power in the very good name

   The deep crisis in the Norwegian child welfare system is a shining example of how wrong it goes when the community close their eyes to the reality that power in good intention can be misused. It is high time to recognize how risky it is to provide a closed support system, populated by young people with three years of college education, the right and obligation to go into people's privacy with broad authority to use coercion and force in its sole discretion.

   Where is Parliament?

   It is to me inconceivable that Parliament not long since have responded to all the indicator lights now illuminate, worldwide. Foreign journalists flock to. They wonder silence and calls for an open debate on a system where the error is not detected, the basic principles of quality assurance is absent, where elementary rule of law principles are not respected.

   A municipal power system beyond the control of the politicians who allocate money, and a BUF-directorate as of arcane reasons imposed on the overall responsibility for the quality of municipal child welfare services. Child welfare practice is also withheld from the media and the public eye because of a questionable practice of confidentiality.

   The foreign journalists soon discover the same as I, that many innocent children and adults are exposed to abuses in child welfare cases, and in practice are defenseless. 250 professionals have turned serious alarm in the National Concern Paper on child protection, without Parliament seemingly has responded. This is happening today in the Human Rights country Norway.

   If Jens Bjørneboe or Arnulf Øverland had lived, would they asked us to wake up.

   Maktmisbruk i det godes navn
   http://www.barnefjern.org/maktmisbruk-i-det-godes-navn/
   Det brenner under føttene til norsk barnevern. Barn utsettes hver dag for alvorlig uforstand og maktmisbruk. av Gro Hillestad Thune, menneskerettsjurist Ansatte beskriver hjerteskjærende trakassering også av barna deres. Flukten fra…
   barnefjern.org

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210116123434343

   Kunngjøring, onsdag 26. april 2017:

   Verdens største bok, iallfall om menneskerettighetene og arbeidet for menneskerettighetene - er åpen og tilgjengelig igjen. Dagboks-notatene hos hunwww.net

   Den har på grunn av angrep vært lukket og utilgjengelig siden tirsdag 28. mars 2017, men er nu altså åpen og tilgjengelig igjen. Den dokumenterer og samler gjennom mange år meget omfattende med fakta, kunnskap, vitnesbyrd, forståelser, referanser, dokumenter, kommentarer, etc. fra hele verden, med utgangspunkt i Norge, om arbeidet og forståelsen for menneskerettighetene.

   Dette her bare sagt som orientering, til de som ikke vet det.

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/201704/db201704.html
   April 2017 - Dagboks-notater, rlh.
   Menneskevern, Vindafjord kommune, Norge
   hunwww.net

   *

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. april 2017: 

   Mørkt, lett yr og mellom 1 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 7 pluss-grader utover formiddagen. Med 8 og 7 og tildels mindre overskyet utover eftermiddagen. Spredt skyet lys blå himmel og 6 klokken 19.30. Noe dunkelt og 2 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og 1 pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 26.04. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1239405416185733/

   Mona Rodian:
   Ok, jeg har ingen statistikker, så der må jeg krype til korset. Men det er mye drap som skjer av foreldre også dessverre.

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er ikke det, Mona Rodian. Det overveldende meste av skader, mishandling og drap på barn skjer med kidnappede barn. Dette vet vi til tross for at det blir forsøkt fortiet, bortforklart og bagatellisert av den offentlige kidnapper-mafiaen og dens medspillere.
   Mens de blåser opp for mest mulig hysteri det forholdsvis meget lille som forekommer i naturlige familier.

   Brynhild Karlsen:
   Det er de barna som mishandles grovt som trenger et godt barnevern.

   Rune L. Hansen:
   Les Barnekonvensjonens Art 19, Brynhild Karlsen, så ser og forstår du at det polltiske "barnevernet" i det heletatt ikke er noe barnevern, men det fullstendig motsatte av et barnevern.

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.04. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1493079780714967/

   Jo mere perverst dess bedre ...

   Ønsker lesbiske og homofile fosterforeldre
   https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=14991
   - Vi har et økende behov for fosterhjem.
   gaysir.no

   *

   Tone Adamsson:
   Fyf

   Hege Himberg:
   Er det perverst....? Tror du at det smitter!

   Rune L. Hansen:
   Det både smitter, indoktrinerer og ekstremt fremmedgjør, selvfølgelig, Hege Himberg.

   Hege Himberg:
   Hvis et barn ikke kan bo hjemme.så lenge det oppegående mennesker.så må vel det være bra.

   Rune L. Hansen:
   Det må du spørre foreldrene og barna om, Hege Himberg.

   Hege Himberg:
   Er vi ikke kommet lenger.....

   Rune L. Hansen:
   Lenger enn hva da?

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154334987146875

   Fra en av dagens dommer i EMD. Merk deg hva som står!

   "51. The Court reiterates that the key principle governing the application of Article 6 is fairness.

   The right to a fair trial holds so prominent a place in a democratic society that there can be no justification for interpreting the guarantees of Article 6 § 1 of the Convention restrictively"

   *

   Steinar Kolnes:
   Hva var navnet på saken?

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   "51. Retten gjentar at nøkkelprinsippet som gjelder anvendelsen av artikkel 6 er rettferdighet.
   Retten til en rettferdig rettssak er så fremtredende et sted i et demokratisk samfunn at det ikke kan være noe grunnlag for å tolke garantiene i artikkel 6 § 1 i konvensjonen begrensende."

   Rune L. Hansen:
   For ordens skyld, her også EMK Art 6-1, oversatt fra engelsk til norsk (av meg):
   "Ved stadfestelse av hans borgerlige rettigheter og forpliktelser eller noen kriminell anklage mot ham, har alle rett til en rettferdig og offentlig høring innen rimelig tid av en uavhengig og upartisk domstol som er etablert ved lov. Dommen skal utsies offentlig, men pressen og offentligheten kan utelukkes fra hele eller deler av retts-prosessen av hensyn til moral, offentlig orden eller nasjonal sikkerhet i et demokratisk samfunn, hvor ungdommens interesser eller beskyttelsen av privatlivet gjør det nødvendig, eller i den grad det er strengt nødvendig efter domstolens vurdering under spesielle omstendigheter hvor publisitet vil forhåndsdømme rettferdigheten interesser."

   Lizbeth Anita Lamey:
   Det skjer ingenting Før Norge får konsekvenser i form av boikott fra EU. Spørsmålet er... vil dette noengang skje??

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke Norge som er den kriminelle, Lizbeth Anita Lamey, men hver enkelt som medvirker i å krenke en menneskerettighet. Boikott kan kanskje hjelpe noe, men lovbestemmelsene i Straffeloven har en helt annen strafferamme enn boikott. Uansett, offentlige menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke og de medvirkende i slike forbrytelser skal komme til å bli innhentet av loven.

   Linda Håland:
   "foreldes ikke" ; takk for info.

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154334731216875

   Svært viktig setning som kommer fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i dag i en dom avsagt mellom Schmidt og Latvia:

   "The Court reiterates that the Convention system requires the Contracting States to take the necessary steps to ensure the effective enjoyment of the rights guaranteed under Article 6 of the Convention"

   Oversatt til norsk:

   "EMD påpeker at konvensjonssystemet KREVER at de kontraherende stater tar de nødvendige skritt for å sikre en effektiv utnyttelse av de rettigheter som garanteres i henhold til artikkel 6 i konvensjonen "

   Så gjenstår det tilbakevendende spørsmålet:

   Gjør Norge det de er pålagt å gjøre?

   Mitt svar på det vet dere.

    *

   Linda Gutierrez:
   Har det noen følger at Norge ikke følger opp ikke tar de nødvendige skritt for å rydde opp?

   Rune L. Hansen:
   En selvfølgelighet for ethvert anstendig tenkende menneske. Men i dagens norske domstoler finnes antagligvis ingen anstendig tenkende mennesker? De er bare lovlydige og anstendig tenkende de gangene de syns det passer for sine egne og nyttige andre og medspillere sine hensikter. (Og jeg og enhver annen som sier og fremsetter solide bevis for dette blir enda mere fredløse.)

   Linda Gutierrez:
   Takk for svar. Ser jo klart hvilke rettigheter vi har, og det er jo lik null.

   Rune L. Hansen:
   Og hva gjør dagens norske politikere og påtalemyndigheter med dette? Politianmelder og rettsforfølger dommerne for deres forbrytelser og unnlatelser? (Slik maktfordelings-prinsippet er ment for.) Nei, de er heller glade for alltid å bli beskyttet av dommerne. Og dommerne glade for selv å bli beskyttet.

   
---
---

   Per Steinar Sørå, 27.04. 2017:
   https://www.facebook.com/psteis/posts/1435488006510116

   Hva er det som skal til for å være korrekt A4 i dette landet?

   Vi er mange som ytrer oss på dette mediet. Politikerne vil bestemme over vi skal kunne si og ikke si. Vi som småborgere må gjøre det som politikerne sier, ikke skal vi blande EMD eller EMK inn i saker og ting. Sosialaksen fra ap til høyre med sine samarbeidspartier har jo sagt sitt og de mener derfor at når de er valgt inn i styre og stell, må folket holde kjeft. Det politikerne ikke har skjønt, er at de er folkets tjenere, ikke herskere. Det er ikke demokrati å kneble folket som de gjør. At de tillater seg å komme med usannheter overfor folket viser bare at de har noe å skjule! Det kunne ramses opp mye som burde vært fremme i dagen! Menneskerettene som Marius Reikerås er blitt fratatt og vi som har og har vært under diverse bv, er blitt fratatt de samme menneskerettighetene! Vi tråkket myndigehetene på beina og er upopulære.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hva skal til for at vi skal ha mer å si enn ved valgene?

   Per Steinar Sørå:
   Hva er det for begavelse politikerne har som den menig borger ikke har? Det lurer jeg på!

   Jane Hunt:
   Jeg er lei av det politisk korrekte. Det er en herskerteknikk

   Jorunn Øygarden Lien:
   Leste artikkelen i dagbladet i dag, takk og lov at det finnes sånne som Marius som tør å si fra!

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge tillates ingen å stemme på andre enn de som de rådende politiske partiene tillater. Dette er anti-demokratisk, diskriminerende, ansvars-oppløsende nepotisme - og ulovlig i henhold til Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Implisitt skal heller ikke private eller interesse-fraksjoners penger eller formue, diskriminering eller andre menneskeretts-krenkelser promotere i eller for en politisk valg-ordning!

   Dessuten blir ikke ulovlig politikk og medvirkende i forurettende, (bevisst eller ikke bevisst) forhastede ulovlige politiske avgjørelser og unnlatelser straffeforulgt. Dermed blir det i praksis fritt frem for politisk organisert kriminalitet. Denne unnlatelse er i seg selv selvfølgelig egentlig ulovlig og straffbar. De tillater seg endog både å ned-prioritere, forfalske og bagatellisere medmenneskers menneskerettigheter! (Som de altså i praksis dermed stjeler og benekter.)

   Dette er de to viktigste tingene som må ordnes opp i og for Norge! Politikk er og skal være et lovlig konsept - og ikke en mafia-virksomhet eller et molboland av forurettelser.

   
---
---

   Annina Karlsson, 27.04. 2017:
   https://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/1495025193844038

   20 kap. Om tjänstefel m. m.

   1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

   Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

   Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

   Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

   *

   Christina Andersson:
    ? Luddigt...

   Annina Karlsson:
   Yes.

   Christina Andersson:
   Otroligt....
   Unbelievable....

   Christina Andersson:
   Dimmigt....

   Annina Karlsson:
   Håller med men texten skulle nog inte vara så lång om det inte är något lurigt där.

   Christina Andersson:
   Nog är det ngt lurigt.. minst sagt.. Vem var det som ansvarade för den? 1989?

   Christina Andersson:
   Det måste ha varit Palme...

   Christina Andersson:
   I samband med avskaffandet

   Annina Karlsson:
   Kanske det?

   Christina Andersson:
   Han fanns väl inte längre 1989?

   Annina Karlsson:
   Nej det är sant!

   Annina Karlsson:
   Nu blir jag osäker på vilket år han dog. Vet bara att det var den 28 de då det är den 28 min dotter dog och Estonia sjönk.

   Christina Andersson:
   Var det inte 1986?

   Christina Andersson:
   Kommer inte helle ihåg...

   Christina Andersson:
   Det var Göran Persson...
 
   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt mye ulovlig i den svenske lovgivningen. Meget verre enn i den norske og danske.

   Christina Andersson:
   Ja bedrövligt...

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo bedrövligt, og også bedrövligt når lovene er meget bedre men likevel blir neglisjert.

   Christina Andersson:
   Ja de negligeras... Toppstyre

   Annina Karlsson:
   Criminal.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det.

   Annina Karlsson:

   plundering.png

   Christina Andersson:
   Ja, det är så illa...

   Rune L. Hansen:
   "When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of a time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it."
   - Frederic Bastiat

   "Når plyndring blir en livsstil for en gruppe menn i et samfunn, i løpet av en tid oppretter de for seg et lovsystem som autoriserer det og en moralsk kode som glorifiserer det."
   - Frederic Bastiat

   Christina Andersson:
   Ja så är det nog dessvärre...

   Annelie Johansson:
   Det är många tjänstemän och politiker som borde sitta bakom lås och bom - men vad gör man när myndigheter skyddar myndigheter... dumstolarna är lika korrupta de...  

   Christina Andersson:
   Sverige är kapat kan man kanske säga... kidnappat liksom barnen

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. april 2017: 

   Mørkt, noe stjerner og 2 pluss-grader Celsius her ute omkring 02-tiden i natt. Lyst og 2 klokken 06. Lys blå himmel og 6 klokken 09. Med 7 pluss-grader frem mot 12-tiden, solen mere i sør og oppmot 9 klokken 13. Jevnt hvitlig overskyet og oppmot 10 klokken 14. Mere grålig overskyet og opp mot 9 frem mot klokken 16 og 8 klokken 18. Dunkelt, noe yr og 7 pluss-grader omkring 22-tiden. Mørkt og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210132068112950

   Det politiske "barnevernet" er en skreddersydd oppskrift.

   For at hvem som helst best mulig usynlig og effektivt skal kunne torturere, plyndre, ødelegge og drepe et hvilket som helst menneske i sivilbefolkningen.

   Det mest effektive som finnes er å nekte et menneske retten til sitt familieliv.

   Jo flere som taes dess vanskeligere blir det for andre å se hvem som egentlig er målet og hvorfor.

   Og jo flere som taes dess flere blir medvirkende i og for virksomheten.

   Og dess mektigere blir virksomheten.

   Argumentet om at det er til barnets beste vil alltid bli beskyttet av virksomheten internt.

   Og alltid også av de smarteste av de mest dumme, naive, lettlurte, likegyldige, samvittighetsløse, perverse og onde i samfunnet.

   Keiseren og hans skreddere er den autoritet som setter standarden.

   Mange andre lar seg loyalt friste eller lede under en slik autoritet.

   Verden, fakta og virkeligheten blir skjult, usynlig og til bagateller under deres autoritet.

   Blir til en slags stat i staten.

   Et hellig og livsfarlig molboland og terror regime i landet og verden.

   *

   Helene Karlsen:
   Dette har aldri vært til barnets beste!!!

   Janne-grethe Jakobsen:
   Til BV systenets beste.

   Lizbeth Anita Lamey:
   : ( : ( : (

   Judith Helvig:
   Makteliten og de som passer på . For at ikke sannheten kommer frem . En kan ikke sloss mot makteliten og deres medarbeider .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1453867347967523/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Kan ikke bli mer fortreffelig sagt! Må uten tvil score til en "Toppris" av en eller annen høy verdi! Takk for godt innlegg!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Etter alt som har kommet frem i lyset vedrørende barnevernet, er dette innleggert over, av: Rune L. Larsen, en sannhet som synliggjøres, tydeligere og tydeligere for hvert angrep og inngrep, barnevernet gjør i disse tider. Barnevernets angrep og inngrep, i fredelige, harmoniske hjem, er en betydelig del av Herrens endetids-profeti, om lovløsheten i verdens-samfunnene, både lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Matteus 24: 12. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det er nettopp det vi er vitne til her! Og husk: "Lovløsheten den er internasjonal!"

   Mona Rodian:
   Skremmende : (

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. april 2017: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Variabelt trekvart overskyet og opp til 10 pluss-grader og en mild bris frem mot klokken 10. Spredt skyet dus lys blå himmel klokken 12.30. Skyfri lys blå himmel, solen i sør og 11 pluss-grader klokken 14. Gradvis ned mot 4 til klokken 21. Mørkt og 2 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210140185315875

   Hvor mange kriminelle dommer og dommere i dagens Norge?

   Fakta og svaret vil kanskje overraske mange? Og mange ikke?

   Hvis man bruker Straffeloven eller Menneskerettsloven eller EMD som målestokk så er det lett for enhver å se at antallet grovt kriminelle dommer og grovt kriminelle dommere i dagens Norge er skyhøyt.

   Og det er jo særlig disse som er og skal være målestokken.

   Hva angår Straffeloven så er det et meget stort mangfold av grove forbrytelser som meget ofte blir begått av dagens norske dommere og medspillere.

   Fakta om dette er det lett for enhver å undersøke og å stadfeste.

   Det samme gjelder også hva angår Menneskeretts-konvensjonene.

   Jeg skal likevel her kortfattet gi noen konkrete eksempler. Og samtidig understreke at dette bare er noen av et nærsagt uendelig antall eksempler som kan gies!

   Først nu noen eksempler hva angår Barnekonvensjonen.

   Innledningsvis i 
Barnekonvensjonen blir det sagt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og for eksempel Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og i Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Vel, de fleste voksne mennesker i dagens Norge vet massivt at dagens norske dommere og politiske og offentlige forvaltning omtrent konsekvent forbryter seg mot alle disse Barnekonvensjonens lovbestemmelser.

   Også ved unnlatelser. Og, som det er lovbestemt i Straffelovens § 4: 
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Og hva er strafferammen for disse forbrytelser? Hvor kriminelle er de?

   Slike forbrytelser rammes av et mangfold av Straffelovens lovbestemmelser.

   
For eksempel er det lovbestemt i Straffelovens paragraf 110:
   "En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."


   Og i § 117:
   "Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar."  

   
Og i § 120: 
   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Og § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.
    Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Det finnes ingen lovbestemmelser som lovliggjør disse forbrytelser. 

   Medvirkning fra noen sin side er dessuten også ulovlig og straffbart, på forskjellige måter. Neppe kan noen berettiget sies å ha handlet i god tro angående slike forbrytelser. Voksne mennesker burde vite og skal vite bedre enn å medvirke i eller for en eller flere slike forbrytelser. De er samtidig også menneskeretts-forbrytelser, som ikke foreldes.

   At forbrytelsene er systematiske eller alminnelige gjør de ikke lovlige. Tvert om. De rammes dermed også av det å være politisk eller offentlig organisert kriminalitet og av høyere strafferammer.

   De er og blir dermed en slags almenn-farlige forbrytelser og politisk eller offentlig mafia-virksomhet.

    Se for eksempel Straffeloven § 60a:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.
    Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.
   Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt."
   
   Og for eksempel Straffelovens 14. kapittel om "Almenfarlige Forbrydelser" § 162c:
   "Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning.
    Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger."

   Konkret er dette som her omhandles dessuten også forbrytelser mot sivilbefolkningen, menneskeverdet og menneskeheten.

   Og også lands-forræderi.

   Hvor mange kriminelle dommer og dommere i dagens Norge? Alle? Eller et skyhøyt antall? Og medspillere?

   Dette må og skal nødvendigvis på et eller annet vis kompetent straffeforfølges og fullstendig stoppes. Uten blir enda flere medskyldige i uretten og smitten videreføres og sprer seg.

   Dette må vi også ha kompetent internasjonal hjelp med å få straffeforfulgt og stoppet. Og det haster stadig mere. Og det angår alle og enhver.

   Det vil og må uansett også bli en slags best mulig kompetent offentlig sannhets-kommisjon.

   Med umiddelbare gjenopprettelser og optimale erstatninger inklusivt i alt og det hele.

   Dette er vi alle og enhver myndigheter og voksne mennesker fullstendig lovforpliktet til.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1242288582564083/

   Nils Salvigsen:
   Her er vi ved en av samfunnets "livsløgner"! Slikt finnes i alle samfunn, i alle samfunnslag, men det verste er når ledere utøver slikt i sitt lederskap. De dokumenterer at de ikke regner likeverd mennesker i mellom og at lover og regler som er vedtatt ikke har noen verdi om prioriterte egeninteresser tilsier det. Takk til dere som tar opp slike saker!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1315605185155905/

   Kate Fure:
   Dommere... .. vil påstå ALLE

   Rune L. Hansen:
   Det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg hva som skjer med de ulydige dommerne som har sluppet gjennom nåløyet, Kate Fure?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/708172319307314/

   Linda Håland:
   Art 8 , tenker på dere Monica Pettersson Sløgedal Djupvik og Rune Skogerbø..Hvem tar ansvaret ? Id forfalsking og daglig brudd på navn loven også etter vært tema hos Familieklinikken , advokat, barnevern, Fylkesmannen. Hvem tar ansvaret Heidi Salvesen fungerende leder Kristiansand barnevern???

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1869584339973441/

   Steinar Haugen:
   Jeg spurte dommern om jeg var for gammel til å ta vare på mine jenter,han sa ja,55 å 8_6 hvordan kan man si såntno???

   Rune L. Hansen:
   Jo eldre dess bedre burde dommern heller ha sagt. Men dagens norske dommere er jo prominente i en fullstendig forskrudd politisk mafia-virksomhet. : (

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 29.04. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1291601050877044/

   Hva skal man si når retten nekter å godta lege erklæring om at den ene part i en barnefordelingssak er for syk til å møte i retten?

   Dette selv om legen presiserer det en ekstra gang.

   At pasienten blir akutt hentet med sykebil og er flere timer på overvåkning ved legevakta pga brystsmerter, pusteproblemer med påfølgende besvimelse dagen før saken.

   At pasienten er hos legen til observasjon i 2 t den dagen rettssaken starter pga de samme problemene.

   At retten underveis ikke har gitt noen slags form for informasjon om noe som helst og forlanger at vedkommende skal prosedere saken selv - dette selv om pasienten har lagt frem dokumentasjon på økonomi som viser at inntekt ikke en gang dekker faste utgifter men fri rettshjelp avslås pga inntekten er over 6xG.

   At pasienten er på smertebehandling og har vært det de siste 2 år etter fall som ga kraniebrudd og vedvarende skade på 5 nakkevirvler som gjør at ryggmargen er i klem og at han har sterkt nedsatt styrke i hele kroppen og har problemer med konsentrasjon over tid.

   At tingretten ikke informerer om resultat fra ankesak i høyesterett selv om avgjørelsen falt 27 jan-17.

   I samme sak blir barnet på 12 nektet egen advokat selv om EMK skal være klar på dette området.
   Retten viser til at sakkyndig får frem barnets syn.
   Den samme sakkyndig er klar på at barnets vilje på ingen måte skal høres da det skal være manipulert og ikke vite sitt eget beste.

   Informasjon rundt dette er kun gitt fra motpartens side.

   Metodisk betraktning på utførelse av sakkyndigrapporten er kritisert over nesten 3 A4 sider med lov og regelbrudd fra en meget anerkjent forsker og psykolog da sakkyndig kun har snakket med en side og 3.parts opplysninger - allikevel godkjennes sakkyndigrapporten i alle 3 rettsinstanser.

   Dette er bare toppen av isfjellet i denne sak - er dette det som kalles rettssikkerhet?

   *

   Rune L. Hansen:
   Enhver såkalt "barnefordelingssak" er politisk og offentlig organisert kriminalitet, Magnar Inge Wisnes. Dirigenter for enhver slik sak og deres medspillere kan ikke være lovlydige og må nødvendigvis være sadister. De har absolutt ingen som helst lovlig lovhjemmel for en slik virksomhet. Enhver slik sak innebærer automatisk et stort mngfold av grove forbrytelser i offentlig regi.

   Ps, les for eksempel Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
    2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
    3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere ps:
   De later som de har en lovlig lovhjemmel i Barnekonvensjonens Art 9 p1, for innholdet i den er lett å forfalske uten at for mange legger merke til det, men det ønsker de ikke å snakke høyt om. Det enkle trikset er at de i praksis bytter ut ordet "må" med ordet "kan". Samtidig som de later som at alle de andre av Barnekonvensjonens lovbestemmelser ikke eksisterer. Og som at deres egne ønsker og hensikter er kompetente, nødvendige og til barnets beste - og derfor skal bestemme, uansett hva, men først og fremst at Barnekonvensjonens lovbestemmelser ikke skal gjelde, men være underordnet deres allmektighet, synsinger, forfalskninger og bestemmelser. ("All makt til og for oss selv.")
   Skulle de snakket høyt om det så ble forfalskningen og forbrytelsene fortere og lettere oppdaget og stadfestet av flere. Når "dommens dag" innhenter de, da vil de først forsøke seg med å si at det lille ordet "må" ikke var så lett å oppdage. Kanskje også at de er litt ord-blinde. Osv. De er ikke dummere enn som så, uansett hvor dumme de er.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens alle lov-bestemmelser er det i og for dumhet og kriminalitet smittsomt populært å late som at ikke eksisterer.
   For eksempel også Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. april 2017: 

   Mørkt og fra 2 til null grader Celsius her ute i natt. Solen høyt i øst, dus blålig himmel og 10 pluss-grader klokken 10. Spredt skyet, solen i sør og opp til 14 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Ned til 6 pluss-grader klokken 21 og 5 klokken 22. Mørkt og 3 klokken 23. Med 2 pluss-grader og noe stjerne-himmel mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.04. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210149729474473

   Denne bør leses av alle som tror seg å vite noe om dagens norske politikk ...
  
   Litt sitat:

   "Den kommunistisk-bolsjevikske forhistorien til Gro

   Det de historisk og politisk interesserte vet, er at Gros far Gudmund Harlem, var en av kommunistene som var medlem av Mot Dag. Ungdommens revolusjonære visjoner satt hardt i mannen som kun et år gammel mistet sin far. Dette tragiske utfallet i Harlemfamiliens liv ble muligens bøtet på ved at faren var rik, og etterlot seg “en anselig sum” som sønnen arvet på sin myndighetsdag. Gudmund HarlemJeg skulle gjerne vist fram resultatet av folketellinga i 1920, men Digitalarkivet har fjernet denne muligheten. Det jeg husker var at Gudmund var oppkalt etter sin far, som også het Gudmund, og at begge sto som bebeoere i det jeg mener var Schweigaardsgate. Under folketellinga i 1920 var Gudmund i sitt tredje år, og da faren påståes død da jr. var kun et år gammel, burde han ikke stått oppført som samtidig beboer med sin sønn to år etter sin død. Jeg skulle også gjerne vist dere at når man gikk videre på søk av Gudmund jr., dukket det opp en beskjed om at Disse opplysningene er unntatt offentligheten, og kan tidligst offentliggjøres om 70 år. Vi får klare oss med det vi har.

   Gudmund Harlem er beskrevet som like streng som målbevisst, og i boka Statskvinnen: Gro Harlem Brundtland og nyliberalismen, 1998, Håvard Nilsen, har forfatteren forsøkt forklare dette gjennom et sitat av Gabriel Garcia Marquez og hans sitat om en annen statsmann. – Som alle diktatorer hadde han tidlig mistet sin far. Tidligere har jeg skrevet litt om noen av de kommende politiske stjernene Gudmund Harlem holdt sammen med i sine ungdomspolitiske år, og ut av gruppa som fikk navnet Mot Dag, vokste det fram mektige politikere, med statsministre som Einar Gerhardsen, John Lyng, og Willy Brandt som de mest kjente. Når man ser både Gerhardsen (statsminister AP) og Lyng (statsminister H) på denne lista, gjentar jeg et sitat jeg ofte har benyttet meg av når jeg har forsøkt lufte muligheten for at Norge også ble offer for bolsjevikenes kupp og særdeles blodige revolusjon i Russland i 1917:

    The best way to control the opposition is to lead it ourselves.
    V. Lenin

   (...) Jeg kunne skrevet mye mer. Nevner bare at familien Harlem har nytt godt av penger fra Rockefeller-Foundation, at Gros lillesøster Hanne ser ut til å forsøke komme i Guinnes Rekordbok når det gjelder antall posisjoner i viktige styrer, og at pappa Gudmund foruten å være Bolsjevik, syslet seriøst med rasehygiene/eugenikk, sponset av allerede nevnte Rockefeller-Foundation.

   De bevisstløse snubler inn i valglokalene

   De siste ukene og månedene har mediene forsøkt trekke opp folk slik at det skal se ut som om interessen for høstens kommunevalg er stor blant befolkningen. Særlig stor er den tvilsomt, men flertallet skal sikkert som amen i kirka snuble seg inn dørene til valglokane for å utøve det de tror er sin borgerplikt for å sikre demokratiet i Norge. Brorparten av dem har ikke den minste kunnskap om hvem de stemmer på, eller hvorfor de gjør det. De er bare programmert stemmekveg. Og hvordan skal et demokrati kunne fungere i en nasjon der velgerne ikke vet noe som helst av betydning om de kreftene/personene de skal stemme på? Det hele er en illusjon. Egentlig verre. Det er en parodi på en illusjon, der ikke noe av det velgerne velger har betydning for hvem som trekker i trådene i vårt land."

   Les mere på linken:

   http://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1243389775787297/

   Linda Gutierrez:
   Lest den : )

   Laila Dalbye:
   Takk Rune, ja historie er viktig, finnes mye underlig i Norge som aldrig var i aviser eller historieböker. Det har nu begynt å komme fram mer og mer, det er bra. Viktig at folk leser så de kan forstå nutiden, for uten historien forstår man ikke nutiden.

   Mona Kågen:
   Forklarer hvorfor Ap er blitt mer og mer høyrevridd. :(

   Rune L. Hansen:
   Vel, Laila Dalbye, dette er jo enda mere daglig samtid nu i Norge enn bare historie.

   Laila Dalbye:
   ja Rune - det var det jeg hadde i tankene når jeg skreiv "..... se kan forstå nutiden". Det er samtiden. Enig med deg.

   Egil Borse-Svensen:
   Det er det største paradoks av en beskrivelse av en kjent offentlig person jeg har hørt, og så er lite av dette diskuter i den offisielle media. Vi snakker altså om nyheter på løpende bånn om folk vi ikke snakker om, men skulle. Takk.

   Rune L. Hansen:
   Ja, den politiske og offentlige mafiaen i dagens Norge, den politiske nepotismen og dens nettverk, som blandt annet Donald Trump snakker om. En virksomhet som er særdeles aktiv og mektig via den politiske og offentlige forvaltningen, bak kulissene, men som iherdig forsøker å skjule sitt nettverk og sine handlinger.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og motsatt lov og rett er ideelle virkemidler for en slik politisk offentlig mafia-virksomhet. Paradoksalt, men effektivt.

   
---
---

   Anette Bull, 30.04. 2017 via  shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1243711102421831/

   Norge har investert 3,9 milliarder i Saudi Arabia. Et land som halshogger folk.

   Landet er en menneskerettighetsversting som knebler, torturerer, og henretter mennesker etter høyst urettferdige rettssaker, sier Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

   Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia - ambassadøren tror det bare er starten på et tettere forhold
   http://www.aftenposten.no/verden/Oljefondet-har-investert-3_9-milliarder-i-Saudi-Arabia---ambassadoren-tror-det-bare-er-starten-pa-et-tettere-forhold-620048b.html
   aftenposten.no

   *

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Etikk er tydelig vis noe man kjøper på postordre..

   Gunn Vedal:
   Når penger betyr mer enn mennesker for de vi har valgt til å bestyre våre verdier går det rett til helvete

   Rune L. Hansen:
   Hva de fleste i dagens Norge enda ikke ser, er at dagens Norge selv er en slik versting og ikke stort bedre. Og at det samme gjelder også for sivilbefolkningen i Saudi-Arabia. Det foregår bare mere sofistikert og bak kulissene i dagens Norge.

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=HcJ77Z8Jedk
   Saudi Arabia - Land of Peace
   The Kingdom of Saudi Arabia is a modern nation that honors its Arab heritage and…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Folk flest, også i den politiske og offentlige forvaltningen, bryr seg lite om menneskeretts-forbrytelser (medmennesker) når den politiske propagandaen er omtrent enerådende.

   Rune L. Hansen:
   Så vidt jeg kan se er det to hoved-årsaker til at slikt kan skje.
   Nr. 1: Er det faktum at dommerne (også i vid betydning av ordet) er ethvert politisk terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. Rule of law (lex superior, menneskerettighetene) blir bagatellisert, tilsidesatt, ned-prioritert og forfalsket til fordel for ulovlige og unødvendige lovbestemmelser, avgjørelser, forfalskninger, dommer, regler, handlinger og unnlatelser.
   Nr. 2: Er mangel på reelle demokratiske lovlige politiske valg og valg-ordninger. slik de er lovbestemt i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq