----- Denne side: db201902.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  --- 
----- 
---  Februar 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. februar 2019:

   Mørkt, noe vind-drag og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Omkring halvt og helt lett skyet lys blå himmel og omkring en og to pluss-grader utover formiddagen. Lett tildels slørete overskyet og tre pluss-grader klokken 13.30. Dommen som vi så mange både i og utenfor Norge og Europa venter på fra selveste Storkammeret i EMD (ECHR) har enda ikke ankommet, men det er egentlig bare et godt tegn som tyder desto mere på at saken blir grundig behandlet og kidnapper-nepotismen desto grundigere dømt. Vi blir veldig veldig mange som bare og særlig av den grunn snart jubler i så måte! Mørkt og omkring null grader klokken 18 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. februar 2019:

   Mørkt og gradvis ned til omkring fem minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og gradvis opp til en minus-grad frem mot klokken 13. Tildels litt slørete himmel og tre minus-grader klokken 16.30. Nokså dunkelt og mørkt og omkring fire minus-grader klokken 18 og mørkt og omkring fem minus-grader henimot klokken 20. Med omkring seks minus-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215400109290687

   Menneskerettighetene og det viktigeste spørsmål i dagens Norge

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene sier flerfoldig klart og tydelig at absolutt enhver instans og gruppering og ethvert menneske i eller utenfor den offentlige forvaltningen er forpliktet til å medvirke i og for å respektere og sikre absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske. Og at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være en umistelig og uavhendelig minste-garanti. Og at å medvirke i eller for noe som på noen måte krenker dette er kriminalitet.

   Lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene, som i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, med blandt annet følgende ord, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Mangfoldig er det slik og lignende lovbestemt at absolutt alle og enhver skal og må respektere og sikre absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske. Videre er det utdypet med at dette særlig direkte gjelder i og for enhvers eget land, borgere og jurisdiksjon.

   Dette er og skal være absolutt ukrenkelig både i internasjonal og nasjonal lov og rett, politikk og offentlig forvaltning. Det eneste untaket som real-kompetent kan lovliggjøres er ved uforfalsket tvingende nødvendighet med reell forholdsmessighet (proposjonalitet og distinksjon) for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte i praksis. Inklusivt full adekvat og nødvendig offentlig åpenhet og sannferdig dokumentasjon og real-kompetent rettsbehandling.

   Alt dette skal og må selvfølgelig enhver offentlig instans og ethvert voksent og myndig menneske vite. Menneskerettighetene er lett-forståelige og presise basis nødvendigheter for rettferdighet og medmenneskelighet, nærmest alt-omfattende også i sine konsekvenser.

   Alikevel ser vi og vet vi og kan vi grundig dokumentere at storting, regjering, retts-instansene, politi og hele resten av den offentlige forvaltningen, inklusivt alle de stats-finanserte massemediene og sær-interessene i dagens Norge i praksis nærmest konsekvent gjør det fullstendig motsatte av alt dette. Hva enn grunnen er. Hvordan er det mulig og hva særlig må gjøres med det?

   Disse menneskene, sær-interessene og instansene og deres medspillere utgjør en politisk og offentlig nepotisme og mafia-virksomhet som i praksis beskytter, bagatelliserer og neglisjerer hverandres kriminalitet. Særlig ved å forfalske og å utelate dokumentasjon, mennesker og menneskerettigheter. Blandt annet også ved å utelate lovlige offentlige lovbestemmelser og ved ikke å skille mellom lovlige og ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser og prosesser.

   De har i praksis altså andre interesser og hensikter eller konsekvenser enn respekt for sivilbefolkningens og medmenneskers menneskerettigheter. Hva enn grunnen er. Slikt må selvfølgelig alltid real-kompetent, fritt, enkelt og effektivt straffeforfølges og repareres. Uten vil det videreføres, smitte og stadig ødelegge mere.

   Meneskeretts-konvensjonenes total-forbud mot diskriminering i offentlig regi må respekteres og sikres, hva enten det gjelder økonomi eller andre forhold. Det samme gjelder også total-forbudet mot tortur og nedverdigende behandling. Og total-forbudet mot kidnapping av barn. Osv.

   Og det er bare en måte å gjøre det på. Og som det skal og må gjøres på.

   Er det ikke det da kanskje?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155871386521875

   I 2011 forhandlet FN ferdig et tillegg til Barnekonvensjonen, som gir barn mulighet til å påklage brudd på deres egne rettigheter både til norske myndigheter og til FNs barnekomité i Genève.

   Det kan for eksempel være saker som gjelder mobbing, barnevern eller utlendingsfeltet.

   Over 30 land, deriblant Danmark og Finland, har sagt ja til at deres barn skal ha denne muligheten.

   Statsminister Erna Solberg og daværende utenriksminister Børge Brende ville derimot ikke åpne for at norske barn skal få en individuell rett til å klage sin sak inn til FNs barnekomité.

   De mente åpenbart at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og også Stortinget satt foten ned for barnas klageadgang.

   Det hele er bare pinlig.

   Men, det spiller ingen rolle. For med Lobben-saken har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen slått fast at alle barn har selvstendig klagerett.

   Så det spiller derfor ingen rolle hva våre toppolitikere måtte mene.

   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske offentlige forakten for menneskerettighetene er omtrent fullstendig total i dagens Norge. :(

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. februar 2019:

   Til omkring tre minus-grader Celsius det meste av natten. To minus-grader og luften full av lett sne klokken 09. Videre utover formiddagen ankommet kanskje omkring ti cm sne og omkring null grader Celsius. Tildels lys blå himmel og spredt skyet frem mot klokken 14. Med fire minus-grader klokken 17 og to minus-grader og mørkt klokken 20. Med i overkant av null grader og noe bris klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. februar 2019: 

   Mørkt, lett yr og omkring en pluss-grad Celsius og ned mot null her ute i natt.
   Strømmen ble plutselig borte her ca klokken 05.30. Merkeligvis ringte hus-telefonen her en gang akkurat nøyaktig samtidig, men bare en gang. En times tid senere fikk jeg vite at Haugaland Kraft er underveis for å ordne feilen som samtidig har rammet to til tre hundre husstander her i området. Uten strøm er blandt annet Internettet også ubrukelig her i huset. Eiendommen her er nokså landlig beliggende, med lite naboer og bebyggelse i nærheten. Husene på eiendommen her befinner seg også utenfor alminnelig dekning for mobil-telefoner, som her er avhengige av dyr tilkobling til Internettet og Wi-fi for særlig å kunne brukes. Uten strøm blir en derfor enda mere isolert her. Antagligvis og forhåpningsvis meget kortvarig akkurat det med uten strøm her nu. Batteriet på pc-n blir også utladet i løpet av noen timer. Jeg gjør mere enn folk flest daglig mye arbeide og innhenting av informasjon og data via pc og Internettet. Uten blir jeg også enda mere omtrent helt uten kontakt og kommunikasjon med andre mennesker og omverdenen. Det er i det heletatt også meget sjelden jeg ser eller snakker med andre mennesker. (De tre hundene her er selvfølgelig ikke mennesker.) Slik har det for mitt vedkommende ufrivillig vært og vedvart i mange år nu. Fangehold i et slags påtvunget indre eksil og umenneskeliggjøring, under kontinuerlig tortur, terror, isolasjon og utplyndring. Slik og lignende har det vært og er det for mange andre i dagens Norge også, men i forskjellig grad i forhold til omstendigheter. For mange er mulighetene for kommunikasjon og bevegelses-frihet annerledes. Venne-kretser, familie-muligheter, stigmatiseringer, utplyndringer, økonomiske muligheter, helse, butikker, osv., er forskjellig-artet og i forskjellig grad fraværende eller tilstedeværende realiteter eller muligheter. For dirigentene i den politiske og offentlige forvaltningen og deres medspillere og tjenere er respekten for menneskerettighetene bare en maske av falskhet og forfalskninger og i beste fall fullstendig fraværende eller fullstendig meget vilkårlig og tilfeldig og risikabel. Det er bare slik og enda verre de vil ha det - og gjør det. Samtidig som de iherdig later som at de hverken vet eller forstår.
   Disig overskyet, vått i luften og to pluss-grader her ute frem mot klokken 11.30. Strømmen her er tilbake igjen fra Haugaland Kraft sin side, men det er en noe vanskelig prosess igjen å kunne bruke den når den har vært avbrutt. En spesiell omstendighet her forårsaket av at det elektriske anlegget her har blitt gammelt og dårlig. I overkant av tre pluss-grader frem mot klokke 14.30. Haugaland Kraft sa pr. telefon at jeg må kontakte en eller annen autorisert elektriker, for at selv har ikke Haugaland Kraft lov til å komme inn i noens bolig, det vil ellers krenke privatlivets fred, sa vedkommende. En autorisert elektriker jeg derfor kontaktet har nu vært her og fant fort en feil i sikringsboksen her, så nu er strømmen her inne tilbake igjen og kanskje bedre enn før.
   Grå-hvit himmel, tre pluss-grader, fuktig og sneen på bakken blitt til et lag sørpete is og sne klokken 16. Mørkt, noe yr i luften og tre pluss-grader klokken 18. Mørkt, yr og ned til omkring to pluss-grader frem mot klokken 21.  Lett yr og omkring en pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155874969546875

   Barnesakkyndig kommisjon(BSK) har fått mye ufrivillig oppmerksomhet, gitt det faktum at en av dets tidligere medlemmer, Jo Erik Brøyn, er dømt for overgrep mot barn gjennom en årrekke.

   Men trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, da bør du tro om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet.

   For Barnesakkyndig kommisjon

   Katrin Koch
   leder."

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg har nylig blitt gjort kjent med en sak som gjelder et stort forvaltningsorganets skjulte dokumenter, og vil om kort tid dele : )

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Så hva er da poenget med vurderingene?

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Det er selvsagt ingen poeng, poenget er vel kun flere på lønningslisten til systemet :( :(

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   sånn som den er har den ingen verdi.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel nær ingen offentlige instanser i dagens Norge som via sine utplasserte nøkkel-personer og mandater ikke er instanser for å hvitvaske og neglisjere offentlig kriminalitet?
   For fritt og best mulig skjult og korrupt målrettet å sette makt og penger i sirkulasjon, fra den enorme olje-rikdommen og pengesekken vår, via Norges Bank, Finans-departementet, osv., trenger de flest og best mulig mekanismer og metoder for å forfalske, underkue og likvidere fritt frem. De trenger lydige dommere og advokater og alle andre nøkkel-personer pluss tause medspillere, men ingen andre. Hvorfor har det ellers stadig mere blitt motsatt lov og rett som styrer og rår, med i praksis fullstendig forakt for og forfalskning av enkelt-mennesket, sivilbefolkningen og menneskerettighetene?

   Geir Ove Skårvik:
   DET VAR EN GANG.
   La oss si at en guttunge på 8 år, han har en sykkel som han elsker over alt på jord, sykler fra morgen til kveld.
   ja kanskje så glad i sykkelen at han står opp om natten for å se til den.
   SÅ kommer MOBBERAN, å tar sykkelen fra han.
   klart gutten blir fryktelig lei seg, det kan alle se og føle med.

   Etter en stund, vist han er flidig og gjør som MOBBERAN sier,
   Kommer gutten ny dusjet å i de fineste klærne sine hjem til MOBBERAN for å se litt på sykkelen.
   Han får ikke ta sykkelen med sæ hjem, for det har de som bestemmer 'MOBBERAN' sagt.
   Så lenge gutten ikke maser om å få ta sykkelen med sæ hjem, kan han kom å se på sykkelen noen ganger.
   Etter noen år kan det hende han får låne sykkelen med seg hjem noen timer....

   Nån som kjenner igjen historien?

   Vi har mobbera å herskere i høye stillinger som bokstavelig går over lik.
   De har makt til å krenke.

   Det e så mye vanvitti som skjer i det meste som politi, barnevern, psykologer, sosionomer, barnehager, skoler, nav, politikere, udi, erna solberg, etc holder på med som de ikke burde fått lov å fortsette med.

   Folket burde gjøre opprør å få jaget dævelskapet bort .

   se til Sveits, ting fungerer greit der.
   hører aldri nå negativt om dem, i allefall så har ikke æ hørt nåt.

   Monica Drexel:
   Sveits er en meget interessant konstellasjon. Består av fire forskjellige nasjonaliteter som mer eller mindre holder seg for seg selv, men samtidig samarbeider og respekterer hverandre. Høy grad av folkestyre og selvbestemmelse. Bruk av tvang nærmest totalt fraværende.

   Rune L. Hansen:
   Selv om Sveits har mange fordeler og mindre forurettelser i forhold til Norge, så har Sveits også alvorlige problemer og menneskeretts-krenkelser. Men å overta eller bytte med hva Sveits har er uansett ingen rett og riktig eller reell lovlig løsning.

   Kjersti Olse:
   Jeg skrev til sakkyndig Bjørn Solbakken at jeg ikke var interessert i vurdering av han så lenge han ikke benektet galskapen av Brøyn offentlig. Han satt i kommisjonen. Rapporten han har skrevet har jeg ikke lest. Hvorfor skulle jeg det? Han gjorde og et barneintervju uten dokumentasjon, eksisterer kun muntlig.

   Kåre Sørlie:
   Tipper poenget er å lure folk flest til tro på en større rettsikkerhet enn hva som er tilfelle.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Kåre
   Du har nok rett :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1974721069320827/

   Rolf Schou:
   Og når man tar med, at rettsvesen og politi, heller ikke foretar seg noe i sakene, går jeg ut i fra, at dette er slik det skal være i denne norske staten, anngående dette, som har skjedd her!? Det hele er helt tyst!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1974014339391500/

   For å videreføre vårt folkemord og våre forbrytelser mot menneskeheten må vi være smartere og falskere, sier Kari Henriksen og Arbeiderpartiet og medspillere. Vi må fortsatt ikke være redd for å lyge og å forfalske og å fortie, men vi må bli enda flinkere til å rekruttere og å friste medspillere, for jo flere vi blir dess bedre beskytter vi oss selv og hverandre.

   "– Både utdanningsinstitusjonene og barnevernstjenesten må drive med aktiv rekruttering, og ta grep for å finne studenter i de miljøene som opplever utfordringer med barnevernet, sier Kari Henriksen."

   Ap krever større mangfold i barnevernet
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/02/01/195531516/ap-krever-storre-mangfold-i-barnevernet 
   Kulturell og klassemessig bakgrunn har mye å si for hvordan barn og…
   abcnyheter.no

   *

   Atle Bråten:
   Ballongen vil sprekke før eller siden. Tror det. Presset øker for hver dag.

   Aina Gregersen:
   Næmmen, sjå herran : noen tror ikke på rettferdighet i domstolene , som de begge har sendt flerfoldige mennesker i og deltatt i :)
   'Fantastisk oppdagelse' !

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/02/02/195531942/jensens-anke-til-hoyesterett-elden-mener-dommerne-har-brukt-loven-feil
   Jensens anke til Høyesterett: Elden mener dommerne har brukt loven feil
   abcnyheter.no

   Aina Gregersen:
   (Denne må ut på flere lenker !)

   Rune L. Hansen:
   Litt av e "ny" og "fantastisk oppdagelse" ja. Tragi-komisk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2019 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155874056011875

   Nå vurderer Norge å straffe menneskerettighetsforbrytere
   https://www.aftenposten.no/verden/i/qn9mmg/Na-vurderer-Norge-a-straffe-menneskerettighetsforbrytere
   Gjemt vekk i den nye regjeringsplattformen ligger en dårlig nyhet for folk…
   aftenposten.no

   *

   Jan Lester Nilsen:
   Dette sitter nok langt inne, da de vet at dette kan gjelde borgere av Norge.

   Trond Bråthen:
   Ja, da ble alle barnevern lagt ned

   Frode Rognes:
   Vi kan jo begynne med de på Stortinget. :)

   Evelyn Kjørstad:
   Tømme tinget

   Dag Stranna:
   Barnevernet har vel såpass mange brot på menneskerettene at dei bør bures inne i lengre tid om dette fyljast opp.
   Det vonar eg det gjer.

   Rasha Masri:
   Hvor mange Khashoggi blir drept daglig psykisk og fysisk uten behov for saging og kutting? Hvor mange milliarder ganger om dagen bryter norge med våre rettigheter? Norge og deres politikere er de siste som kan nevne menneskerettigheter før F, de må skamme seg

   Greta Solheim:
   Aftenposten farer med desinformasjon/fake news når det slik det kan forstås (jeg får kun lest overskrifta) påstås at Norge ”vurderer å straffe menneskerettighetsforbrytere”, som ergo vil si at norske myndigheter kan velge. Nei, noe valg foreligger ikke. Norge har sluttet seg til Roma-statuttene, og plikter følgelig å straffe de som har begått menneskerettsforbrytelser.

   Dersom en stat ikke utviser evne eller vilje til å ta ansvar, har Den internasjonale straffedomstolen (ICC) derfor mandat til å overta straffeforfølgelsen, fordi ingen stat skal være en fristat for forbrytelser. ICC ble etablert i 2002 for nettopp å overta saker der nasjonale domstoler mangler vilje eller evne til selv å rettsforfølge.

   Så hva om Aftenposten heller går myndigheten nærmere etter ”i sømmene”, som vil avdekke dobbeltmoralen og motviljen, nemlig at da Norge sluttet seg til ICC-vedtektene, mente myndighetene at vi ikke var forpliktet til å vedta nasjonale straffebestemmelser i tråd med ICC-vedtektene.

   På tross av Norge både har vært part til Folkemordkonvensjonen av 1948, Genevekonvensjonene av 1949, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i en årrekke, fikk vi altså først i 2008 egne straffebestemmelser om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   Meg bekjent var det først da Røde Kors påpekte at Norge ville bli oppfattet som en fristat for forbrytere på grunn av mangelfulle lovverk, at Stortinget vedtok de norske straffebestemmelsene om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   Aina Gregersen:
   Og ?
   Etter boka av journalistene Ragnar Christensen og Hans Fr Stenfeldt er vel dette Noe sen info ! "Heroin, Narkotika i Norge" fra 1976 - skrevet av overnevnte journalister-burde være obligatorisk i allefall fra ungdomskole trinnet !

   Rasha Masri:
   Greta Solheim, da skulle norge ha gjørt det samme å skrivet under loven som gjelder barna og som flere land har skrevet under eller barnehandel er helt ok før norge og det eneste som viktig for Norge er menneskerettigheter i andre land??

   Bobby Larsen:
   :) :) :) :) Først stortinget og dem andre offentlige folk og så kan vi begynne med dem dødelige..

   Kåre Sletten:
   Stortinget skal begynne med selvskading :) :) :)

   John Terje Henriksen:
   Jeg ler meg skakk igjen - ingenting overrasker lenger, absolutt ingenting...

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2019 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155875358246875

   Against Child Trafficking Struck down by the ‘adoption mafia’
   http://www.againstchildtrafficking.org/2019/01/struck-down-by-the-adoption-mafia/
   Struck down by the ‘adoption mafia’ Posted January 31, 2019 Date: 2019-01-30 Source: https://www.telegraaf.nl/ By Wierd Duk…
   againstchildtrafficking.org

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "The former official at the European Commission still does not feel safe after she was threatened because of her revelations about the activities of an international operating ‘Adoption Mafia’.

   During research in Romania for her employer in Brussels, Post stumbled across a network of child traffickers: “From children who were offered for adoption, it appeared that the parents were still alive and had no idea what happened to their offspring. It’s just organized crime.”"

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2019 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155875445291875

   Den polske utenriksministeren, Jacek Czaputowicz, sa i Brussel i dag at Polen ikke vil etterkomme Norges begjæring om å tilbakekalle den polske diplomaten, Slawomir Kowalski.

   Arthur Kubik shared a link to the group: #MuremZaKonsulem.
   1 hr

   Minister Czaputowicz potwierdził dziś w Brukseli, że Polska nie zmienia swojego stanowiska i konsul zostaje na stanowisku do końca czerwca.

   Minister czaputowicz confirmed today in Brussels that Poland does not change its position and consul stays in position until the end of June.
   Rate this translation

   Czaputowicz: Polska nie zmieniła stanowiska w sprawie konsula w Norwegii
   https://www.tvp.info/41162531/czaputowicz-polska-nie-zmienila-stanowiska-w-sprawie-konsula-w-norwegii
   tvp.info

   *

   Per Steinar Sørå:
   Er det ikke på tide at myndighetene slutter å leker seg med konsuler og andre embetsfolk? Norge er ingen verdensmester i ditt og datt!!!

   Øyvind Furnes:
   Flott

   Monica Drexel:
   Gledelig!

   Ruth Ensby:
   Bra !

   Asbjørg Frøynes:
   Bra !

   Brit Jensen:
   Bra , stå på. Må vite Norge er redde ser dere..

   Anne-Sølvi Holstad:
   Bra :)

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Veldig fint! :) Polen har skjønt det.

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Knall bra !

   Kathrine Bjelland:
   Perfekt <3

   Dag Stranna:
   Det står respekt av Polakkene. Norske styresmakter derimot.. får meg tilå vere flau over å ha norsk pass.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2244716015549315/

   Unni Merle:
   Kowalski fikk etter sigende frist til å forlate Norge 5 februar!
   I morgen er dead line!
   Hva skjer når regjeringen i Polen ikke godkjenner ordren fra UD? Ambassaden anses som Polens territorium i Norge og Kowalski kan derfor ikke pågripes der!

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Den Norske regjeringen får bare enda mer internasjonale krefter mot seg i BV sakene, er det dette EU Erna vil ha så får hun det.

   Unni Merle:
   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug
   Man får det man fortjener!

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Unni Merle Ja håper det kan sette sakene enda mer på verdens kartet. Skal Erna holde enda en festtale om Norsk barnevern som er verdens beste.?

   Unni Merle:
   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug
   Det spørs - nå som det ser ut til at flere EU ambassader begynner å reagere på dette systemet!

   Elisabet Barth:
   Bedre og bedre. EUs organer involveres. Erna har nok for-regnet seg.

   Unni Merle:
   Elisabet Barth
   Slik går det ofte når man får for mye makt - og «soler seg i glansen»!
   Hovmod står for fall, heter det seg!

   
---
---

   David Shubert, 04.02. 2019:
   https://www.facebook.com/HopefulFather/posts/600802107029772

   The Puppet Master

   When a robber enters your home and steals your most valuable possessions, it is considered a crime. If, someone intentionally harms you without provocation, it is criminal in nature. These individuals ultimately go to jail or prison for their wrongful and willful actions when, caught and convicted.

   However, there are some people among us who take the most important aspects of our lives and that is, our mental and emotional well-being. This does not even include, the children we are stripped of and yet, our perpetrators remain free from prosecution. I wonder, how this can happen. Is there a different type of justice system for parental alienators which, shields them or are they just are above the law?

   There should be no distinction between tangible and intangible thefts. After all, when we are left holding an empty bag of goods, the loss is still there and our children are still missing from our lives. The family courts must be held responsible for what they allow to happen. Further, they must understand that a crime has been committed and those responsible should be held accountable.

   In a perfect world built of blue skies, sunshine and rainbows parental alienation would never occur. However, this is not the case and many families suffer in silence as, injustices are flung upon them from every direction. A child needs both parents in their lives to guide them in a positive manner. This is what defines the term “Best Interest” standards, but often ignored.

   Instead, we are surrounded by certain folks who choose to hate more than, the ability their love will allow. These individuals will come to your home and rob you of everything both, sacred and precious. This includes your children, money and peace of mind. These are the alienators and some family court judges become the enablers who are biased in what they do and how they rule.

   These are the people who control us much like a puppet master, we wear the strings and they pull us in every direction they choose. On the other hand, the family courts are many times, sitting in the audience and cheer as, we dance about uncontrollably. In my mind, I wonder how I allowed this to happen.

   Much you, I was wearing the strings that were flung upon me. There must be justice in our lives as well as, for our children in order to regain a sense of normalcy. We cannot allow our alienator nor, their enablers to destroy the fabric of familial bonds that we are entitled to.

   Mothers, father and our children deserve to be in one another’s lives. A child should never lose half of who they are, half of who they can become or even, half of the love they should have received when an alienator chooses revenge against us. When denied this basic and humanistic right, it is never in the best interest of our children and all who are involved in this process must be held legally responsible.

   Alienators and many family courts are nothing more than puppet masters as long as, we allow it to happen. It is time to say that “enough is enough” and regain what was stolen from us.

   By David Shubert

   *

   Selene Woods:
   The question is...how?

   Jamie Lindke:
   Selene Woods ......after being forced into this arena 3.5 years ago I can only see one way to bring change.....they all need to be held accountable for what they are doing....I think that every parent should expose everything going on in their case.....post every transcript....video/record every interaction with everyone you have to engage with (hearings..foc..cps..gal..etc.)....then create a public fb page in your area and post everything.....just stick to the truth and tell the story has it happens.....I think people need to see what is happening behind the courtroom doors....so they believe it....unless you have been through this nightmare it is hard to comprehend....I think the more exposure the better chance we will all be heard....I believe there is power in the truth and power in numbers.....they cant ignore it if it comes to life....share it and give it legs....contact local news stations....invite everyone to join the page....share the page to every surrounding city..county.. twp....news stations...ask every single person to share on their pages.....this is what I think has to be done.....social media is very powerful in today's world.....it gives us a voice even if they have taken our power and children.... <3

   Cheryl Lombardo Regalbuto:
   Jamie Lindke I have said this for years now! Exposure is key and we all must stick together in one forum. I have lost all five of my kids to parental alienation. This all occurred after I simply filed for a divorce. I was left homeless without a car after my ex let our 2,000,000 home in Ohio and a condo in Bonita Springs Florida go into foreclosure. He currently lives down the street with his wicked mother where our family home was and four of my five kids. The one lives alone in another city, where he helps support her. She had a dog that I bought her years ago, and her grandmother refuses to have pets in her home. I am beyond devastated over what the courts have allowed to happen. My ex lit the match.....the judge burned down my home! :( :( :( :( :(

   Jim Cobb:
   thumbs up...

   Loren Faz:
   I'm with you, when do we start rallying?

   Elaine Deignan:
   I wanted to go public cos I think the dad has planned what he was doing since before the child was conceived cos of what he said and did & he was doing the same in his previous relationship but mum in our case said no x

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. februar 2019: 

   Ned til omkring en minus-grad Celsius her ute i løpet av natten. Grå-lysning og ned mot to minus-grader klokken 08. Halvt skyet og oppmot to pluss-grader klokken 12.30. Mindre skyet utover eftermiddagen, med omkring null grader klokken 17. Grålig og en minus-grad klokken 17.30. Mørkt og omkring to minus-grader utover kvelden. Omkring null og antydninger til yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155877040581875

   Vedr: Polen- og Tyrkia- skandalene.]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, February 5, 2019 12:39 pm
   To: post@mfa.no
   Cc: utenriks-forsvar@stortinget.no

   Til utenriksminister, Ine Marie Eriksen, og de det ellers måtte vedkomme.

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til diplomatskandalen mellom Norge og Polen, hvor noe av innholdet ble dekket av TV 2 sist lørdag.

   Det at offentlige tjenestepersoner på Hamar bryter fundamentale rettigheter, og hindrer den aktuelle diplomaten i å få utført sitt arbeide på vegne av polske familier, er selvsagt alvorlig nok i seg selv.

   Og kom ikke å si at de var uvitende. Som det fremkommer på videoen som konsulen selv tar, så ber tjenestepersonene om hans ID noe han fremviser.

   På denne heter det:

   "Identitetskort for diplomater

   Innehaveren av dette kort har krav på ukrenkelighet i.h.t Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961.

   Innehaveren kan ikke undergis arrest eller på annen måte holdes tilbake.

   Norske myndigheter plikter i.h.t samme konvensjon å behandle innehaverne av kortet med tilbørlig respekt og treffe passende tiltak for å hindre angrep på innehaverens person, frihet og verdighet."

   Men, måten deres overordnede, i dette tilfellet ledelsen ved Innlandet Politidistrikt, forsøker å dekke over de lovbrudd som vitterlig er begått, gjør dette selvsagt ytterligere alvorlig.

   For leder for påtaleenheten på Hamar, Johan Martin Welhaven, forsvarte på TV2 lovbruddene som hans tjenestefolk har begått mot den polske diplomaten.

   Dette er samme mann, som nylig har vært etterforsket av Spesialenheten.

   I januar 2017 søkte Welhaven, som er en ivrig våpensamler, Politidirektoratet om å overta to våpen som hadde blitt innlevert til politiet i Hamar på 1990-tallet.

   Søknaden fikk Politidirektoratet til å stusse. Slike våpen skal nemlig ikke oppbevares på politidistriktenes egne beslagsrom. De skal etter reglene leveres Kripos for destruksjon.

   Nærmere undersøkelser viste også at Welhaven, tidlig på 2000-tallet, hadde fått innvilget status som våpensamler på feil grunnlag. For å bli våpensamler måtte man nemlig være medlem av Norsk Våpenhistorisk Selskap, noe Welhaven ikke var.

   Følgelig er Welhaven vel kjent med personlige lovbrudd.

   Men Spesialenheten la vekk saken mot Welhaven.

   Kanskje ikke så overraskende, for hvor var Welhaven tidligere leder?

   Jo , nettopp for Spesialenheten.

   I det hele viser konsul- saken at det offentlige Norge er villig til å bryte internasjonale konvensjoner, også overfor et annet lands diplomater, og også villig til å dekke over lovbruddene.

   I tillegg viser saken at Utenriksdepartementet er villig til å forsøke å fjerne diplomaten ved å, i beste fall, ikke kvalitetssikre informasjon den får fra andre myndigheter, i verste fall, bevisst å lyve.

   Og dette er ikke noe enestående tilfelle.

   Vi skal ikke lengre tilbake til 17 oktober i fjor, da Regjeringsadvokaten, foran storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, løy til de 20 dommerne, da han sa at livet til sønnen til Trude Lobben var i alvorlig fare.

   Og når norske myndigheter er villige til nærmest hva som helst bare for å få viljen sin, hva da med alle de saker vi ikke hører så mye om?

   Hvor mange justismord tror du ikke forekommer, men hvor de krenkede stemmene aldri blir hørt?

   Verden der ute får den norske holdningen til egne lovbrudd med seg. Blant annet har brasilianske medier interessert seg stort for diplomatskandalen.

   Til helgen drar jeg til Istanbul i Tyrkia, hvor jeg, utover å kommentere konsul- skandalen, også skal debattere den såkalte Tyrkia- skandalen.

   Her finansierte altså offentlige tjenestepersoner andre til å gå inn i et annet land for å bestikke tyrkiske personer, og bryte med tyrkisk lov.

   Jeg vedlegger for øvrig fredagens oppsummering av konsul- skandalen og Tyrkia- skandalen med her.

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/1305727059575155/

   Bergen, den 5.2.19

   Marius Reikerås

   *

   Marit Aliza Bood:
   Du er unik Marius! Stå på!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Bra at du opplyser om dette Marius!
   Spesielt sjokkerende er det jo fordi utenriksministeren visstnok skal ha signert diplomatkortet (...) Da burde politimennene vist det respekt.
   Utenriksministeren har tydeligvis litt å svare for (...)

   Kathrine Bjelland:
   <3

   Vigdis Nygård:
   Likes fra meg avvises..!

   Vigdis Nygård:
   Fantastisk arbeid av Marius Reikerås...,!

   Brit Jensen:
   Bra ..

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. februar 2019: 

   Mørkt, omkring en og to pluss-grader Celsius og tildels noe bris her ute i natt. Grålig disig himmel, noe lett yr i luften og omkring to pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med fire pluss-grader klokken 13. Mørkt, tildels noe yr og omkring fem og fire pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. februar 2019: 

   Mørkt, yr, to pluss-grader Celsius og det meste av sneen borte her ute klokken 06. Disig overskyet, fuktig, vått og omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Med tre pluss-grader og yr frem mot klokken 15. Mørkt, to pluss-grader og fortsatt yr klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 06.02. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2247742518579998/

   NOEN GODE OG VARMENDE ORD. Hjertelig takk til

   Jan Kowalski.

   Har lest i sted brev fra polsk UD, datert den 4. februar, publisert av Solidaritet Ekte Fagforening. De er ganske bestemt i tonen :) Norge tør ikke å erklære Konsulen Persona NON grata. Kun eksport av fisk til Polen er verdt ca 5 mrd pr år - de har ikke råd til å miste tilgang til det polske markedet. Vi Polakker er av den typen at vi kan sulte ihjel men vi skal ikke spise norsk fisk hvis Konsulen utvises - -trent i motstand i generasjoner under tysk og sovjetisk okkupasjon så å boikotte norske produkter vil bare bli morsomt.

   Kåre Sletten:
   Norge er og forblir bakvendtland

   av Jan Kowalski:

   Kåre Sletten, ikke nødvendigvis - det er fortsatt mange greie folk her - vi skal på en måte være takknemlig for Konsul-skandalen fordi de av dere nordmenn som jeg ble kjent med her på FB etter dette, er veldig oppegående. Det som er trist er at Dere er ganske få foreløpig. Men som det sies i Polen: havet består av dråper.

   *

   Luna Alina Perlam:
   Polen skrev også i oktober 2018 at de ikke anser meg som kriminell og ikke vil utlevere meg og mine 3 barn til norge! Som bor i Polen...

   Øyvind Furnes:
   Digger Polen å polakker. De kaller en spade for En spade....

   Rune L. Hansen:
   For ethvert menneske med en anstendig rekkevidde i sitt følelsesliv og sin bevissthet er det lett å forstå at å frarøve et menneske retten til sitt familieliv og familielivets selvstendighet, er noe av det mest groteske, ondskapsfulle og u-menneskelige som kan gjøres overfor et medmenneske, samfunnet og verden. Men dette og det selv å sette seg inn i at det kan skje eller skjer mot en selv, er for folk flest så fremmedartet at det kan ta en viss tid før det til fulle blir forstått.
   Hvor lang tid er beroende på mange forskjellige forhold og omstendigheter. I Polen hvor dette lett synlig for det meste påført og forårsaket av groteske politiske ytre forhold skjedde veldig mange mennesker for ikke altfor lenge siden er ikke dette likså fremmedartet for veldig mange mennesker. Særlig derfor er kravet om uforfalsket rettferdighet og medmenneskelighet og forståelsen for familien som samfunnets grunncelle meget sterkere hos mange i Polen enn i mange andre land. Det å gjennomskue og å forakte ondskap og urett er enklere for mange i Polen.
   Akk så mye sant det er i det gamle ordtaket om at ingenting er så ondt at det ikke er godt for noe. :( Og hvor meget menneskeliv og samfunnsliv ble i mellomtiden ødelagt! :(

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene både forutsetter og lovbestemmer familiens absolutte ukrenkelighet.
   Blandt annet sagt i Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16, slik:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Altså ikke bare har rett til, men har krav på.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155881195606875

   Hvorfor er diplomat-skandalen så viktig for akkurat for deg?

   For det første:

   Videoen som konsulen tar opp, viser med all tydelighet at de aktuelle tjenestepersonene ikke har kunnskap om grunnleggende internasjonale avtaler som Norge er bundet av.

   Men dette er dessverre ikke noe enkeltstående tilfelle, men gjennomgående rundt om i hele landet.

   De som skal forvalte menneskerettene, både i forvaltning og i domstolene, har gjennomgående for dårlig kunnskap om de rettigheter som skal sikre borgerne mot maktovergrep.

   For det andre:

   Intervjuet på TV2 med den ansvarlige for tjenestepersonene som brøt loven, Johan Martin Welhaven, er mer opptatt av å dekke over lovbruddene enn å beklage dem.

   Heller ikke dette er noe enkeltstående tilfelle, men heller et gjennomgående fenomen.

   Det sitter langt inne for de ansvarlige å innrømme noe som helst, og det er langt lettere å dekke over offentlige lovbrudd.

   For det tredje:

   Welhavens inntreden illustrerer også forskjellen på Kong Salamo og Jørgen Hattmaker.

   Welhaven har uomtvistelig brutt loven ved å forsøke å tilegne seg våpen han ikke hadde adgang til.

   Men, det fikk ingen konsekvenser for han.

   Spørsmålet er om det får noen konsekvenser for de tjenestemenn som brøt loven overfor diplomaten?

   Jeg tviler.

   For det fjerde:

   Måten UD har håndtert denne saken på, viser at de ukritisk legger offentlig informasjon til grunn, uten å sjekke fakta.

   Heller ikke dette er enestående.

   I Norge er det ofte slik at det offentlige er som en storfamilie som verner om hverandre, og det gjør avstanden kort til at den private part blir offer for silvil- eller strafferettslige justismord.

   Og når justismordet først har skjedd, er det tilnærmet umulig å reparere det.

   *

   Rune L. Hansen:
   Jo lengre de ikke ydmyker seg dess hardere blir fallet.

   Greta Solheim:
   Ja og for å tildekke (hverandres) begåtte lovbrudd, så ikke bare samarbeider de men nevnte aktører prøver endog å presse en part til å underordne seg lovbruddene, ergo prøver de å lempe offentlige lovbrudd over på en part – offeret for statens lovbrudd.
   Det må følgelig konkluderes med at Norge ikke er en rettsstat, men et tyrrani-velde, satt i regi av statlige ansatte, nettopp det vår Grunnlov skal bekjempe.
   Uansett er det alltid staten som skal ansvarliggjøres for sine feil, og statens ansattes kvalifisert klandreverdige forsømmelser kan altså ikke lempes over på individet, en berørt part, jf for øvrig EMDs uttalelse i saken Zubac mot Croatia, der EMD fremholdte følgende i premiss 40:
   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above”.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. februar 2019: 

   Mørkt, vått, yr og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, noe yr og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Nær all sneen her omkring borte. Omtrent det samme, men lite nedbør først utover eftermiddagen. Med regn og yr og noe vind-drag fra omkring 16-tiden. Mørkt og iøvrig omtrent det samme utover kvelden og mot nidnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155882629611875

   Du ber meg ha tillit til staten?

   Jeg så hvordan staten prøvde, med alle midler, å unndra seg ansvar i nordsjødykkersaken. Det var ikke måte på hvordan staten jukset med bevisene i den saken.

   Jeg har sett, og fortsatt ser, hvordan offentlige tjenestemenn har jukset med bevis i Scandinavian Star saken.

   Jeg har sett hvordan FN- soldater, oljearbeidere i Nordsjøen, amalgamofre mm, har blitt sviktet av den norske stat.

   Jeg var tilstede da krigsbarna presenterte saken sin for Menneskerettsdomstolen mars 2007, bare for å tape som følge av staten hadde hemmeligholdt den dokumentasjon som kunne påvist offentlig ansvar.

   I årene 1988-94 deltok ca 180 000 ungdomsskoleelever og 50 000 militærrekrutter i utprøvingen av en vaksine mot meningokokk-B sykdom, den såkalte MenBVac.

   Jeg har møtt noen av de som er blitt syke for livet av dette gigant eksperimentet, uten at staten løfter en finger for å hjelpe dem.
   Hvem ønsker å bli ufør i en alder av 23 år?

   Jeg har sett hvordan mennesker går til grunne som følge av et rettsløst barnevernsystem. Regelrett juks satt i system.

   Og slik kunne jeg ha forsatt med konkrete eksempler, langt inn i de små nattetimer.

   Og du ber meg fortsatt ha tillit til staten?”

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Det er meget LENGE siden jeg har MISTET ALL TILLIT til de som styrer i dette forjettede landet!!!!!

   Albert Johnsen:
   Norge skal bli best på menneskerettigheter enten staten vil eller ei.

   Rasha Masri:
   Albert Johnsen når?

   Albert Johnsen:
   Rasha Masri Den store kampen for menneskerettighetene består av flere kamper for alle enkeltsakene. Kampen som du fører er med på å flytte oss nærmere målet og gradvis også gjøre livet litt lettere for mange andre. Enig i at det går altfor sakte fremover.

   Magnar Inge Wisnes:
   Veldig godt å lese at noen har en så bastant og FLOTT innstilling :)
   Vi kan og SKAL klare det i fellesskap ! !

   Rasha Masri:
   De fortjener ikke enten tillit eller respekt

   Wenche Miriam Lund:
   Trist lesning men så sant. Staten Norge er en lovbryter i alt!

   Frøya Anita Torjesen:
   Min far var en av dykkerne og det var mange års kamp ja.. Min far gikk bort i 2002 og fikk ikke gleden av å oppleve erstatningen :(

   Rolf Schou:
   Frøya Anita Torjesen Ja, staten har brukt massevis, av skattepenger, for å lyve seg fra deres utallige menneskerettighets brudd, mot sitt folk! Spørsmålet er, hvor lenge Emk. i Strasbourg, kan tåle å se traktaten deres, blir notorisk sabotert av den norske staten!? Har selv mistet mellom 250 og 300 tidligere kollegaer fra oljeproduksjonn på Ekofisk, jeg selv er invalidisert, sammen med mange andre i samme situasjon. Jeg vet hvor vondt dere har hatt det! Nå får vi se hva som skjer videre i Strasbourg, og mange av oss er helt satt ut av tids forbruket i disse forferdelige sakene! Fatt mot videre.

   Frøya Anita Torjesen:
   Rolf Schou min far hadde i tillegg dykkerulykke i den perioden han var dykker. Selv om vi barna fikk ca 270.000 hver så ville jeg heller hatt en far i live. Penger kan aldri erstatte en så betydningsfull pappa jeg hadde. Går nå på 17 året uten ham og like sårt hver dag. Jeg håper for andres del at de en dag må bøye seg i støvet og gi mennesker en verdi av ett liv og få en klekkelig økonomisk erstatning. Hva hadde feks Norge vært uten dykkerne? Takknemelig heten for dems innsats var som kyss deg i r... Fra staten. Håper det beste for dere og at de kan få løsnet klisteret på fingen som sitter fast i banken fort. Det er ett hån mot folk som har gitt en innsats som staten nyter gode dager av.

   Rolf Schou:
   Frøya Anita Torjesen Ja, dette du skriver, er tragisk!

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Frøya Anita Torjesen
   Så usigelig trist.
   Føler med deg og dine. <3

   Chris Overgaard Sverkmo:
   Ja, det er til å gråte av! Staten vi snakker om her har absolutt ikke min tillit!

   Ola Nordmann:
   Det er ikke sikkert dere skjønner hva jeg skriver.... men prøver igjen og igjen..
   Har dere gitt fra dere friheten, naturressurser og forekomst til staten/ korporasjonen AS NORGE, er dere fanget i DERES makt/ ideologi.
   Staten har laget fødselsattest med NAVN OG P.NR, og er eier av det litterære verket.
   Med å bruke deres verk som også er et rettssubjekt er dere fanget i deres trelldom og slaveri UTEN at dere ser eller forstår galskapen. :(

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Sad but true.

   Oskar B. Strand:
   Norge er den siste kommuniststat! Men hva i hel...te kan vi vanlige dødelige gjøre? Alle i styrende posisjoner, kommune, stat, regjering og storting har sine gutteklubber som er mye viktigre en rettferdighet for menigmann!

   Snorre Aske:
   Rolf Guttorm Engebretsen !

   Tommie Eikeset:
   Det er mange folk som burde vært buret inn, men tydelig at de samme folkene er de som sitter med makten....

   Kirsten Hjertaas Sunde:
   Delt

   Coys Müller:
   Jeg følger deg hele veien Marius, det er blitt mer korrupt enn noen kunne forestille seg.

   Juro Kuvicek:
   Igjen bekreftes mine ord.... Norge er et GJENNOMKORRUPT land! Det er så ille at hadde folk visst så hadde de vært sjokka.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155883911116875

   En flott fredag:)

   - Norge gjør retrett i konsul-skandalen.

   - Gudrun Kugler har plass i parlamentet i Østerrike.

   - Og Steven Bennett kommer snart med bok om barnevernet og Norges menneskerettsbrudd, som vil ryste det internasjonale samfunnet.

   *

   Alice Glendrange Nilsen:
   Håper denne boken blir oversett til norsk, slik at vi som ikke er så gode i Engelsk også kan lese den.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155884113826875

   Det offentlige Norge tror de kan gjøre hva de vil mot uskyldige mennesker og familier. Og det uten konsekvenser.

   Som Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, som står i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen å lyver om at Trudy Lobbens barn er i livsfare, noe han vet ikke stemmer.

   Men den tiden er forbi.

   Nå skal Sejersted og hans likemenn og kvinner, stilles til ansvar for de overgrep som de påfører befolkningen med vilje.

   *

   Stig- Ronny Dokken:
   Er på høy tid

   Per Steinar Sørå:
   Hovmodet står for fall!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155884372556875

   A guy asked me:

   Who are the true heroes?

   True heroes are the ones fighting for others, without thinking about themselves!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155884177521875

   It's not about where you are from.

   It's about fighting Human Rights crimes together!

   *

   Alicja Zaja:
   yessssss!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155884067416875

   Hva har UD i diplomat-saken, og Regjeringsadvokaten i Lobben-saken til felles?

   De planter falske påstander for å vinne frem.

   *

   Øyvind Furnes:
   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/828/braslutt-pa-norsk-domstolsbehandling-av-tvangsvedtak
   Slutt på domstolsbehandling i Norge av tvangsvedtak?
   advokatsylte.no

   Rune L. Hansen:
   Advokat Olav Sylte begrenser seg dessverre - av hensyn til sin karriære? - som vanlig til bare å fremføre en liten flik av alle de menneskerettigheter kidnapper-virksomheten konsekvent forbryter seg mot. Nu særlig EMK Art 6 - "Retten til en rettferdig rettergang. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov." Greit nok, men hva med alle de mange andre umistelige og uavhendelige menneskerettigheter kidnapper-virksomheten og dens medspillere konsekvent forbryter seg mot? Ikke minst blandt annet også EMK Art 17:

   "Forbud mot misbruk av rettigheter. Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Rune L. Hansen:
   Den helt sentrale taktikken til kidnapper-regimet og dets medspillere er falsk dokumentasjon og utelatelse av menneskerettigheter (omtrent samtlige).
   Samtidig som de later som at de ikke vet det.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. februar 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, noe vind-drag og omkring fem og seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels helt og delvis og spredt lett skyet utover formiddagen, fortsatt med omkring fem og seks pluss-grader. Mørkt, vått og omkring fem pluss-grader utover kvelden, med yr sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. februar 2019: 

   Mørkt, yr, regn, vått, tildels noe vind-drag og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørk disig grå-lysning, regn, vått og omkring fem pluss-grader klokken 08. Tildels mindre nedbør utover formiddagen. Omkring halvt lys blå himmel og fire pluss-grader frem mot klokken 14. Lett overskyet og tre pluss-grader klokken 16. Spredt lett skyet og ned mot null grader klokken 17. Mørkt, stjerne-himmel, tiltagende måne-sigd høyt sør-vest og ned mot en minus-grad klokken 20. Jeg er nu til dags litt innom Facebook i små forskjellige pauser og smutthull mellom andre hverdagslige gjøremål i eksil-tilværelsen. Fortsatt særlig i påvente av Storkammer-dommen fra EMD. Omkring en minus-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.02. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215458732716236

   Menneskeretts-konvensjonene om lovlighet kontra ulovlighet

   Som blandt annet Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, har lovbestemt og sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig nødverge (emergency / nødsituasjon). Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Blandt annet Barnekonvensjonen i og med Art 4 har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   Blandt annet EMK (ECHR) Art 17 sier og lovbestemmer det samme - slik:

   "Forbud mot krenkelse av rettigheter. / Ingenting i denne konvensjon skal kunne tolkes slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling med formål å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   EMK (ECHR) Art 17:
   "Prohibition of abuse of rights. / Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention."

   Menneskeretts-konvensjonene er lett-forståelige, presise og nær altomfattende for samfunnslivet og enhvers sosiale status. Likhet for loven skal gjelde for alle og enhver, med unntak for nødvendige og forholdsmessige distinksjoner. Ingen skal kunne diskrimineres, hverken økonomisk eller på annen måte.

   Delaktighet i eller for menneskeretts-krenkende offentlige eller private virksomheter eller handlinger i forhold til et eller flere mennesker er altså grov organisert kriminalitet.

   At noen, hvem enn, mange eller få, misliker at det er slik, endrer ikke dette faktum.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1982853191840948/

   Manius B. Primus:
   Problem is, that we all know, that it's an organized crime, there are true facts about that, but, what are we doing about that, is the question ...

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er enda ikke alle som vet og forstår disse forholdene, Manius B. Primus. Og hvordan det forholder seg blir massivt forsøkt skjult og fortiet av menneskeretts-krenkerne og deres medspillere.

   Rune L. Hansen:
   De frykter menneskeretts-konvensjonene mere enn noe annet! Det er derfor de fortier, forfalsker og bagatelliserer menneskeretts-konvensjonene. Men anstendige mennesker og sivilbefolkningen bør ikke, må ikke og skal ikke gjøre det samme!

   Manius B. Primus:
   You are right, that's the core value of humanity ...

   Rune L. Hansen:
   Ja, uten befinner vi oss i et land og i en verden som kan sammenlignes med Hitler-regjeringen og før 2. verdenskrig. Bare enda farligere. Og det er enda det veldig mange land gjør, i forskjellig grad - i forhold til den felles-menneskelig moral og menneskerettighetene. De styres av politiske nepotismer og sær-interesser sine egoismer, samarbeider og makt-begjær. Menneskeretts-konvensjonene vil de gjerne smykke seg med, men er i praksis en trussel for de.

   Rune L. Hansen:
   Det er knapt noe mysterium at mange ser seg bedre tjent med vilkårlighet enn med menneskeretts-konvensjonene. :(

   Manius B. Primus:
   yeah, ok, but, how to use it as a threat, so we can make sense to them ...

   Rune L. Hansen:
   Med mere og lignende eller annen slags vilkårlighet, tror dessverre enda mange :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155886509111875
   
   Til de av dere som fulgte med på hva jeg la ut i går, vedrørende juristelitens tette bånd; her følger en videre oppdatering:

   Jeg tror det er på tide at folket spør hvordan Høyesterett og deler av den mektige advokatstanden, egentlig fungerer.

   Og ikke minst, hvilke bindinger som foreligger mellom ulike maktaktører.

   Visste du for eksempel at tidligere Høyesterettsjustitiarius, Tore Schei, er gift med advokat Kristine Schei, partner i et av Norge største advokatfirma, Thommessen?

   Og visste du feks at da Økokrim ønsket innsyn i advfirmaet Thommessen sin klientkonto med tanke på å avdekke potensiell hvitvasking i miliardklassen til ulike skatteparadis, så nektet Høyesterett dette?

   Det var i 2010.

   Mon tro om ikke Høyesteretts-Schei og Thommessen-Schei hadde en aldri så liten fest, den dagen da Høyesterett hindret Økokrim i innsyn i Thommessens klientkonto.

   Og hva med ILPI skandalen, noen år tilbake i tid?

   Ja, den har du sikkert lest om, der advokatfirmaet ILPI har fått ti - talls millioner av bekjente i Utenriksdepartementet, penger som egentlig var ment å gå til verdens fattige, men som istedet altså endte opp i advokatfirmaets ILPI sine lommer.

   Også her er det flere som har tidligere knytninger til adv.firmaet Thomessen.

   Som tidligere partner i Thomessen, og daværende partner i ILPI, Frode Elgesem.

   Og hvem er han gift med?

   Jo, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

   Og Merethe Smith er datter av tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith.

   Og hvor tiltrådte Tore Schei etter å ha gått av som sjef i Høyesterett?

   Jo, som rådgiver i ILPI!

   For ikke å snakke om gudfaren selv da. Tidligere leder av Tilsynsrådet for advokater, Christian Bruusgaard.

   Hvor er han partner? Jo, selvsagt i advokatfirmaet Thomessen.

   Og hvem var det han kontaktet da tidsskriftet Kapital begynte å stille han spørsmål?

   Jo, til daværende leder av Advokatforeningen, nåværende leder av Nobelkomiteen.

   Det er en liten verden. Særlig den vest i Oslo

   *

   Nils Johan Persen Utsi:
   Vet bare at frimureriet må være kriminelt i forhold til alle lover

   Nils Johan Persen Utsi:
   Alle andre foreninger gir seg til kjenne offentlig,mc osv. Men de der frimurerne..hemmelige, fysj og fysj

   Nils Johan Persen Utsi:
   La oss tenke en situasjon, en liten bygd, der et medlem av frimurerne kjører på, og skader alvorlig 3 mennesker. D

   Nils Johan Persen Utsi:
   De skadde prøver å ringe etter hjelp. Hverken politi eller ambulanse kommer fordi skad

   Nils Johan Persen Utsi:
   Skadevolder er frimurer

   Nils Johan Persen Utsi:
   Den verst skadede blir ufør og mister levebrødet og dør kort tid etter...

   Nils Johan Persen Utsi:
   En av de skadde får tak i taxi son nekter å ta vedkommende med pga blødninger fra knekte bein...

   Nils Johan Persen Utsi:
   3. mann er beskjeden og gir opp. En av de pårørende prøver å reise sak, men ingenting skjer

   Alice Glendrange Nilsen:
   Dette er veldig skremmende. De som er inne i systemet ansetter sin familie, sine venner og personer med samme mening som dem selv. Det vil med andre ord si, at vi som ikke har en person i dette systemet har liten/ingen sjangs . « setter det på spissen, Like god sjangs som en snøball på et St. Hans bål»

   Jan Lester Nilsen:
   Når en kjennelse skrevet av Dag Bugge Norden og Arnfinn Baardsen aviser den i Høyesterett så lukter det når en vet at begge er medforfattere til kommentar utgaven til Tvisteloven. (Korrupsjon ?)

   Alice Glendrange Nilsen:
   Jan Lester Nilsen .

   Kyrre Wiik:
   Er det de samme folka som plukker ut de personene som partiene har stående på valg. I så fall er Norge okupert inneni fra. Jeg håper frigjøringskampen allerede er i gang.

   Kyrre Wiik:
   Norge trenger en Donald Trump.

   Rune L. Hansen:
   Her er noe meget å sammenligne med:
   https://www.youtube.com/watch?v=svN4Xx7KUEw
   Cambodia’s descent into dictatorship under the Hun Sen regime | Four Corners
   Years after Cambodia’s bloody civil war, hopes for democracy have faded. In this Four Corners…
   youtube.com

   Lasse Pehrson:
   Forbyd Freemasons

   Åsmund Svendsen:
   Norge er jo mafia styrt det er jo kartellet som styrer hele landet

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. februar 2019: 

   Mørkt og omkring en minus-grad til null grader Celsius her ute i natt. Oppmot to pluss-grader og hvitlig himmel med sne som smelter nokså fort mot bakken her ute klokken 14. Nokså mørkt, omkring null grader, noe sne og hagl i luften og på bakken, halv-månen sørlig og noe vind-drag klokken 18.30. Mørkt, en minus-grad og tildels noe lag med sne og hagl på bakken her ute klokken 21. Jeg har to vårruller fra butikken med egen hjemmelaget naturlig surkål som tilbehør i ovnen, ferdig om en halv-times tid. Imens drikker jeg litt hjemmelaget kald grønn og hvit te, og kanskje litt halv-ferdig hjemmelaget F2-fermentert kombucha efterpå. To typer slik hjemmelaget kombucha å velge i, den ene med roselle som var tørket og den andre med aprikos og loquat som jeg hermetiserte i fjor. Hundene her liker særlig godt loquat, men får noe helt annet i kveld. Den ene av hundene fikk noe medisin fra meg for noen ukers tid siden, noe grønt ifra hagen som umiddelbart gjorde at hun ble bra og glad, selv om det ikke var noe alvorlig så kunne det ha blitt alvorlig uten medisinen. Noen dager senere ville hun kanskje vise meg at hun forstod eller var glad for grønn medisin, da hun spiste korsknapp som vokser i hagen mens hun kikket på meg. Jeg ba henne om å begrense seg og videre heller spise litt gress hist og pist. Det gjorde hun. Jeg vet ikke om hun trengte korsknapp eller om hvor bra hun ville ha tålt mere, det var særlig derfor jeg ba henne om å begrense seg. Jeg vet det er flere slags dyr som ikke tåler eller ikke liker korsknapp. Men nu lukter jeg at maten begynner å bli ferdig her. Jeg har blitt tvunget til blandt annet å gjenoppta et sunnere kosthold, for i det heletatt å kunne "overleve" lengre. Godt er forsåvidt iallfall det. Efterpå nu tar jeg igjen en tur innom Facebook. Kanskje er det mere jeg "tilfeldigvis" også nu klarer å få med her derfra. Mørkt, noe stjerne-himmel og ned mot to minus-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215468364797032

   De kaller det "barnevern" å forbryte seg mot barnets - og foreldrenes og familiens - alle menneskerettigheter!

   Det er mildt sagt skammelig at landet har slike politikere og andre offentlige ansatte og mennesker som behandler barn og medmennesker slik.

   Ikke bare er det skammelig, men det er så grovt kriminelt, ondskapsfullt og umenneskelig som noe kan bli!

   Problemet er snarest og kompetent å få de og deres medspillere straffeforfulgt og fengslet!

   Med den politiske makt de besitter tror de seg å være immune!

   Hvor lenge kan deres drepende og barne-mishandlende terror regime vedvare?!

   Vi vet de fortsatt vil gjøre absolutt alt de kan for å opprettholde sin makt!

   Dermed vil de videre stadig mere også beskytte hverandres forbrytelser.

   Med stadig flere og nye forbrytelser!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2255030287851221/

   Thordis Strand:
   Sperr dem inne på psykiatrisk der hører bv hjemme dem er syke i hodet og maktsyke

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Så har vi en statsminister som støtter dette, jeg kan ikke forstå det, men sier hun i mot BV ja da innrømmer hun noe alvorlig, da er hun nok rett at hun må gå og at millionene vil rulle i erstatnings saker mot staten og BV.

   Rune L. Hansen:
   Gjenopprettelse, reperasjon, straffeforfølgelse og erstatning er en ufravikelig forpliktelse real-kompetente og habile myndighets-representanter har, Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug. Om nødvendig med rett og riktig internasjonal hjelp. Og byrden av dette skal ikke ytterligere belaste de forurettede.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1984891738303760/

   Manius B. Primus:
   So very true ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155889569746875

   Polsk UD bekrefter nå at norsk konsul kan begynne å pakke sakene sine, og forberede hjemreise til Norge.

   *

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Så bra :)

   Per Steinar Sørå:
   Hvor mange fiender er det norske myndigheter har tenkt å pådra seg???

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Per Steinar Sørå Jo fler, jo bedre.

   Halvorsen Kristian Finn:
   Skulle bare mangle

   Jan Kowalski:
   Beklager men vi er også nødt til å sette i gang #boycottnorway

   Per Steinar Sørå:
   Først ble Tomas Zdechovsky erklært uønsket i Norge, nå den polske konsulen! Hvem blir den neste? Hva tenker mydighetene på???

   Margaret Hennum:
   Per Steinar Sørå , er Tomas Zdechovsky erklærd uynskt i Noreg??

   Per Steinar Sørå:
   Margaret Hennum ja.

   Margaret Hennum:
   Per Steinar Sørå, veit du når, og med kva grunngjeving?

   Per Steinar Sørå:
   Margaret Hennum det var i fjor, men tidspunktet husker jeg ikke nøyaktig.

   Stig Harald Thunheim:
   Gledens nyheter

   Veronica Hoff Lyngstad:
   Hurra :)

   Halvorsen Kristian Finn:
   Duste UD

   Halvorsen Kristian Finn:
   Hamar barnevern

   Caritha Lorenza Furnes:
   Dette er en utvikling av diplomatiske forhold som ikke er rettsstaten vår verdig. Norge kunne respektert den polske diplomaten i utgangspunktet heller enn å eskalere situasjonen fordi diplomaten setter søkelys på et lite fungerende bv i Norge som Norge ønsker å anse som "eksportvare".

   Patricia Fernandez-q:
   Skulle bare mangle

   Jan Kowalski:
   Bekreftet at Norges Ambasadør mottok allerede nota fra polsk UD at norsk konsul er erkjent for Persona NON grata. Hun reiser hjem

   Rune Fardal:
   Har du navnet hennes?

   Jan Kowalski:
   Rune Fardal det er snakk om en kvinnelig konsul ikke noe mer - men på ambassadens side er det kun Anne Lillås som sitter med konsulare oppgaver.. mulig at det er snakk om henne

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jan: Hva er grunnen til dette?

   Jan Kowalski:
   Charlotte Berg Jacobsen gjensidighetsprinsippet

   Rune L. Hansen:
   Når norske offentlige myndighets-misbrukere åpenlyst og utvilsomt blandt annet også oppfører seg kriminelt overfor Polens ambassade så må det selvfølgelig reageres adekvat på det.

   Jan Kowalski:
   Rune L. Hansen Polen er i gang med å kartlegge mulighet til å bruke art. 32 of Treaty of functioning of EU. Hvis det lykkes utvises det Norges konsuler fra alle EU stater - i prinsipp skal art. 32 slå automatisk men vi får se hvor mange av Norges konsuler vender hjem

   Rune L. Hansen:
   Hva med ECHR Art 33:
   "Statsklager
    Enhver høy Kontraherende Part kan bringe inn for Domstolen ethvert påstått brudd av en annen høy Kontraherende Part på bestemmelsene i konvensjonen og dens protokoller."

   Jan Kowalski:
   Rune L. Hansen hmm.. takk for tipset !

   Atle Bråten:
   Send henne hjem på første fly ! :)

   Jan Kowalski:
   Atle Bråten vi i motsetning til norsk UD er siviliserte - hun fikk en uke på seg

   Atle Bråten:
   Jan Kowalski Hele Polen og det polske folk er mere siviliserte og kultiverte enn oss i utkanten av Europa. Nå liker jeg den vanlige nordmann så det er sagt. Har selv vært i Warszawa og likte meg godt der.

   Jan Kowalski:
   Atle Bråten takk for fine ord. Det er ikke så verst i Norge heller - fortsatt mange fine Nordmenn :)

   Inga Rakita:  
   Hva er årsaken?
   Hvordan Poland begrunner det?

   Anne-Sølvi Holstad:
   Skam til Norge !

   Inger Alice Thorsen:
   Veldig bra

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva begrunner Polen dette med?
   Dette utvikler seg til en alvorlig sak.

   Siv-Hege Johannessen:
   Sikkert samme "gode" grunn som Norge hadde :)

   Odd S Flock:
   Charlotte Det er vanlig diplomatisk praksis at hjemlandet til en utvist diplomat utviser en diplomat fra vertslandet, i dette tilfellet Norge.
   Unntaket er hvis de er enige i utvisningen, men i sånne tilfeller går det vanligvis ikke så langt som til "Persona non grata".

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Så flott Hipp Hipp Hurra.

   Siv-Hege Johannessen:
   Kan like at Polen gir Norge med samme mynt. Litt sånn "payback time" :) Hadde egentlig ventet på det etter rabalderen overfor Polen ! !

   Anne-Kristin Abbedissen:
   !!

   Julianne Olaisen:
   Regner med at Polsk UD ikke syns grunnlaget for å utvise konsulen er akseptabelt, og av den årsak utviser den norske konsulen.

   Jan Kowalski:
   Julianne Olaisen riktig

   Julius Hareide:
   Som nordmann selv, så skjemmes jeg over det offentlige Norge. Det er tydeligvis en gjeng med bessewissere. Jeg er på mange internasjonal møter i løpet av ett år og får ofte spørsmål om Norsk bv, om det stemmer at det er så gale som det høres ut. Svaret mitt er ubetinget ja.

   Julianne Olaisen:
   Julius Hareide, da vil ikke denne saken gjøre det noe bedre. Tvertimot, det eskalerer kritikken mot bv, og det med rette. Sett i litt perspektiv, kan det være bra. Vi må ha hjelp utenfra.

   Aurel Trusca:
   Damn good news:-)
   The world needs to teach Norway a lesson, teach them that they can’t buy everything with the money they offer for the crimes they are used to do

   Veronika Midtlien Nordengen:
   :) :) !

   Siv-Linda Thorkildsen:
   Ja kjempe bra :) !

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Alt bunner garantert i asylpolitikk <3
   Polen prioriterer biologisk familie, Norske myndigheter prioriterer egen lommebok og de "sovende hundene" :( :( :(

   Raymond Nøis:
   Norge driter seg rett og slett ut!!!

   Åke Eriksen:
   Jeg gir Polsk UD min uforbeholdne støtte ! ! Heia Polen - stå på ! ! <3 ️! Dagens gladnyhet ! <3 !

   Per Christian Murray:
   Nå har den norske regjeringen blitt fiender med USA, Russland, Kina og nå Polen. Det er sikkert flere land også. Hva er det Norge driver med?

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   https://www.nytimes.com/reuters/2019/02/11/world/europe/11reuters-norway-poland.html
   Norway and Poland to Expel Diplomats in Tit-For-Tat Exchange
   nytimes.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155889618511875

   Bekreftet at Norges ambasadør mottok beskjed av polsk UD, om at norsk konsul er erkjent for Persona non grata, og må reise hjem.

   *

   Jan Kowalski:
   Hun fikk en uke på seg. Nå er det 6 dager, 23 timer og 29 minutt igjen

   Gs Allan:
   I følge en twittermelding fra den polske viseutenriksministeren, er en note med tilsvarende reaksjon mot den norske konsulen overlevert til den norske ambassadøren i Polen.

   Gs Allan:
   Polsk UD erklærer den norske konsulen i Polen for persona non grata:
   https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-konsul-rp-norwegia
   Oświadczenie MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   gov.pl

   Gs Allan:  
   Statement by the Ministry of Foreign Affairs
   The Ministry of Foreign Affairs informs that the Norwegian Ministry of Foreign Affairs submitted on February 11 this year. note on the recognition of the consul of the Republic of Poland in the Kingdom of Norway, Sławomir Kowalski, for persona non grata. The consul received a week to leave Norway.  

   The ministry has a good opinion of the work of Consul Sławomir Kowalski, in particular as regards his actions to defend the interests of Polish families and maintains his position that the allegations of the Norwegian side regarding the work of the Polish consul are unfounded. Moreover, it should be noted that the decision of the Norwegian authorities was issued despite the good will shown by the Polish side, the willingness to constructively clarify the matter and resolve any doubts, including a factual, factual approach to the charges against the Kowalski consul.

   In this situation, acting on the basis of reciprocity and based on international custom, the Polish authorities have decided to recognize as a persona non grata a member of the diplomatic staff of the Embassy of Norway in Warsaw performing consular functions, about which the Ambassador of the Kingdom of Norway was informed on February 11 this year.

   Office of the Spokesperson
   Ministry of Foreign Affairs

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155889915931875

   En regjering som svikter sitt eget folk og setter landet i internasjonal forlegenhet, må gjerne være "Persona non grata"

   *

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Var det jeg også tenkte når jeg leste begrunnelsen for utvisningen:
   "Dette skjer fordi hans personlige oppførsel ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat, sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til NTB."
   At svært mange ikke lengre har tillit til den norske regjeringen er ikke så rart når så og si samtlige i regjeringens personlige oppførsel ikke er forenelig med deres rolle og status som regjeringsmedlemmer.

   Brynhild Karlsen:
   For tiden har vi regjeringen fra Helvete.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 10.02. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2253194064701510/

   Lars-Arne Høgetveit:

   Å trykke på . BEKYMRINGSMELDINGS-KNAPPEN
   gir ofte en sprengning av en biologisk bombe. Man setter i gang traumer på barn og voksne - selv etter få minutter/timer kan store uopprettelige skader være påført de mest sårbare.

   En kan jo lure på om ikke strafferammen på 21 år i noen tilfeller er høyst relevant i slike saker, der empatien målelig er ned mot null.

   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er umulig å være uenig med deg, O. E.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. februar 2019: 

   Mørkt og omkring to minus-grader til null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, noe sne-rusk og yr i luften og et tynt lag på bakken mange steder og omkring null grader klokken 08. Disig himmel, yr, vått, noe bris og opp mot tre pluss-grader frem mot klokken 14, litt derefter med opp mot fem pluss-grader. Nokså mørkt, yr, vått, noe bris og omkring fem pluss-grader klokken 18. Derefter med omkring seks pluss-grader og mørkt. Uten nedbør klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. februar 2019: 

   Mørkt, fuktig og omkring seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-hvit himmel og omkring syv pluss-grader utover formiddagen. Tildels med noe sol og yr, men iøvrig omtrent det samme utover eftermiddagen. Disig himmel, yr, vått og omkring syv pluss-grader frem mot klokken 18.30 og mørkt. Mørkt, noe vind-drag og noe yr med mellom syv og seks pluss-grader frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155894092246875

   Er statens gedigne menneskerettsbløff i ferd med å rakne fullstendig?

   *

   Brynhild Karlsen:
   Det er i så fall langt på overtid!

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Det får vi da inderlig håpe Marius Reikerås.

   Julianne Olaisen:
   Something is in the air.

   Tor Døskeland:
   Det må jobbes med att den fredspris norge deler ut er forkastelig. vi gir fredspris til mennesker i andre land som kjemper for rettigheter, men vi som bor i fredsprisens land blir forfulgt, fengslet og straffet for å ytre oss. Alle land i denne verden burde få vite att fredsprisen vi deler ut er ett skuespill for eliten.

   Rasha Masri:
   Håper det snarest mulig

   Hanne Kristine Hansel:
   Håper virkelig at bv her i Norge og i alle byer får seg en straff de Aldri vil glemme for det de gjør i mot uskyldige barn og foreldrene skulle ikke vært lov Marius og er det noe de stakkars barna og ungdommene som blir revet bort i fra sine biologiske foreldre trenger så er det at de får Lov å komme hjem der de hører hjemme og at samtlige bv får sin straff og den må være en de vil angre på de fortjener ikke noe annet så sånn er det med den saken!! :( :( :( :(

   Stig Magnus Ensby:
   Håper at det skjer forandring snarest

   Marianne Roth:
   La det rakne.

   Line Sandbæk Hansen:
   Yes, gjør det!

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155894229331875

   Hvor arrogant er det mulig for UD å være?

   De gidder ikke engang å kommentere det faktum at Polen har innvilget Silje Garmo og hennes datter asyl.

   I stedet sender de en sms, hvor de sier "at dette er et forhold mellom Garmo og Polen".

   Hallo!

   Det er Norge som i følge polske myndigheter har krenket Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen Artikkel 8 i denne saken.

   Og så later de som om det ikke angår Norge!

   UD gjør Norge til latter for en hel verden med sin oppførsel.

   *

   Vidar Gustad:
   Redd store deler av verden faktisk driver samme spill, men flott mange nasjoner våkner og forteller sannheten.

   Ola Nordmann:
   Fantastisk <3  :(  :) 
   Det må til for at folket skal forstå at menneskerettigheter ikke gjelder i AS NORGE sitt rettsløse samfunn :) :)

   Aina Gregersen:
   Men vi Må alikevel Kreve det ! Som best vi kan!

   Kjetil Farstad:
   En tragisk gjeng..

   Gunn Tove Forsmo:
   Ja ja det sier jo litt hvor dårlig Norge er blitt, og ikke minst arrogant, gremmes

   Åke Eriksen:
   Jeg har mistet all tillit til norske myndigheter, barnevern, politi, rettsvesen og politikere! Norge fremstår som en nasjon på lik linje med de verste bananrepublikker verden har sett!!

   Julianne Olaisen:
   Er det ikke på tide landets aviser har dette på forsidene? Det er tross alt ikke hver dag en nordmann får asyl i et annet land..

   Arild Randulf Jakobsen:
   Julianne Olaisen, landets aviser risikerer at regjeringen Solberg endrer reglene for tildeling av pressestøtte dersom media blir for aggressive i å publisere sannheten

   Rasha Masri:
   De som styrer landet bruker veldig dårlig kvalitet røyk. Det er som å snakke med vegger

   Arne Jarl Hatlem:
   Kjenner du til begrepet demokratur?

   "Et demokratur er et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger).
    Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn. Videre kjennetegnes demokraturet av at staten ikke selv følger de lovene som fins.
   Ordets opphav tilskrives ofte den franske sosiologen Gerard Mermet. Den svenske forfatteren Vilhelm Moberg skrev følgende om demokratur i en artikkel i svenske Dagens Nyheter i 1965 :
   «I et demokratur råder allmenne og frie valg, meningsfrihet rår formelt, men politikken og massemedia blir dominert av en anti-demokratisk maktelite som bare er villige til å slippe visse meningsytringer fram. Konsekvensen er at borgerne lever i en illusjon om at de formidles ei allsidig og objektiv framstilling av virkeligheten.
   Undertrykkelsen av meninger er godt skjult, og den frie debatten kveles. Det skal også legges til at det hører med i definisjonen på et demokratur at flertallet av menneskene i et slikt samfunn ikke sjøl oppfatter at de lever i et demokratur.»

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. februar 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, noe bris og mellom syv og seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mørkt, men iøvrig omtrent det samme videre utover dagen. Tydelig mørknende omkring 18-tiden og mørkt noen minutter derefter. Tiltagende halv-måne tildels synlig høyt sørlig omkring 21-tiden. Tilsvarende videre utover kvelden og mot midnatt,
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155895792681875

   Maktfordelingsprinsippet,
   kortfattet forklart med motsatt fortegn.

   Maktfordelingsprinsippet ble i sin tid utformet slik at de tre makthavende bransjer;

   - den lovgivende,
   - utøvende,
   - og dømmende makt,

   skulle kontrollere hverandre slik at maktmisbruk mot folket ikke skulle forekomme.

   Men, slik gikk det ikke.

   I stedet er lovgivende makt opptatt av, og avhengig av, at utøvende makt ser fin ut for befolkningen.

   Ved å illusjonere overfor folket om at alt står bra til med den utøvende makt, så øker også mulighetene for at den etablerte lovgivende makt får fortsette å regjere.

   Derfor er det viktigere for lovgivende makt å pynte på den utøvende fasaden, heller enn å hindre at maktmisbruk kommer til overflaten.

   På samme måte er det viktig for utøvende makt, at illusjonen skapes om at dømmende makt faktisk virker.

   Om den virkelig virker eller ei, er ikke så farlig.

   Det viktigste er at også den ser fin ut fra utsiden. For det er selvsagt i den utøvende makt sin interesse.

   Og selvsagt er det viktig at dømmende makt beskytter de to andre; den lovgivende og utøvende.

   Dømmende makt kan ikkje skape et inntrykk av at maktmisbruk forekommer med sine avgjørelser, for det vil kunne skape uro i befolkningen.

   Så også her må illusjonen, og ikke realiteten, opprettholdes.

   Så det som i sin tid var en etablering av maktfordelingsprinsippet, hvis hensikt var å beskytte folket mot maktmisbruk, er heller blitt maktens tre beskyttere, fordi de alle har egeninteresse av det.

   At enkeltmennesker og deres familier rammes og ofres, er ikke så farlig for makten.

   For makten er primært opptatt av å ta vare på seg selv, og de den har egennytte av.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Ikke så rart at korrupsjonen vokser frem.

   Per Steinar Sørå:
   Noe heter utenpå blank, innenfor krank, dette kan brukes mot myndighetene!!!

   Toni Stannov:
   I Danmark forholder det sig sådan at grundlovsfædrene - i 1849 - blev enige om at der INGEN kontrol skulle være ‘på tværs’. Dette stærkt kritisable forhold blev først bragt til den brede offentligheds kendskab for 26 måneder siden - vanvittig uacceptabelt - og noget vi skal gå hårdt på!! :(

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. februar 2019: 

   Mørkt, fuktig og mellom syv og seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og omkring fem pluss-grader klokken 07 og 07.30. Sol fra spredt lett skyet noe dus lys blå himmel og omkring syv pluss-grader og noe bris utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, noe lett bris og noe voksende halv-måne høyt østlig klokken 18.30. Månen høyt sør-østlig, et vind-drag og seks pluss-grader klokken 20. Omtrent tilsvarende videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.02. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215497676809814

   Menneskerettighetene og solidaritet

   Hvis man aksepterer at noen i den offentlige forvaltningen med handling eller unnlatelse krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker uten at krenkelsen real-kompetent og effektivt blir straffeforfulgt og reparert, da gjør man seg medskyldig i korrupsjon, umenneskelighet og annen grov kriminalitet.

   Hvis man aksepterer slikt noe mot et eller flere medmennesker, da fjernes reell solidaritet, medmenneskelighet, lovlydighet, rettferdighet, anstendighet og demokrati fra samfunnet. Stadig mere blir da samfunnet usolidarisk, utrygt, menneske-fiendtlig, egoistisk, forfalskende, undertrykkende, utplyndrende, diskriminerende og et terror regime. Hvordan enn dette blir forsøkt skjult, bagatellisert eller benektet.

   Absolutt enhver menneskerettighet skal for absolutt ethvert menneske være en minste-garanti og en umistelig og uavhendelig personlig eiendom og forpliktelse.

   Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig lovbestemt. Fortielse, forfalskning eller neglisjering av en eller flere menneskerettigheter er både tyveri, mishandling, samfunns-ødeleggelse og kriminalitet.

   Solidaritet for absolutt enhvers menneskerettigheter er både enhvers lovbestemte forpliktelse og nødvendighet.

   For - som det blandt annet er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene (Menneskerettsloven):

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven, ICESCR & ICCPR.)

   Og i innledningen i Menneskerettserklæringen (UDHR):

   "Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

   da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,

   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse".

   Og i Art 2:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og videre, blandt annet i Art 8:

   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Og videre, blandt annet i Art 16:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og blandt annet i Art 22:

   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet".

   Og blandt annet i ICESCR Art 11:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".

   Og blandt annet i ICCPR Art 2:

   "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)

   Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.

   Hver konvensjonspart forplikter seg til:

   a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,

   b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene,

   c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget."

   Og blandt annet i Art 7:

   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og blandt annet i Art 12:

   "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted."

   Og blandt annet i Art 17:

   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Og blandt annet i Art 18:

   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Og blandt annet i Menneskerettserklæringen, Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og videre lovbestemmer Art 4 at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1990592521067015/

   Manius B. Primus:
   Rune, it will be very good cause and very useful, if you can print this in many copies per every living being in, and deliver it to every house in Norway and beyond ... so everybody can understand that they have their rights and they are powerful, so not to suffer and stop making themselves, complicit in criminal acts against humanity.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men jeg har ikke hverken penger eller ressurser til det.
   Men hva konkret sier for eksempel Barnekonvensjonen om det, i sin Art 42, at:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. februar 2019: 

   Mørkt, noe vind-drag og omkring seks og syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Med regn uten vind mot grå-lysningen klokken 07.30 og derefter. Disig himmel, noe bris og omkring syv pluss-grader frem mot klokken 12.30 og videre utover eftermiddagen. Mørkt og fem pluss-grader klokken 19 og videre utover kvelden.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. februar 2019: 

   Mørkt, litt lett yr, fuktig og omkring fem til syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og åtte pluss-grader frem mot klokken 11 og 12 litt derefter. Tildels mindre og tildels ikke overskyet utover eftermiddagen, gradvis ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 16. Mørkt, månen nokså full i øst, noe bris og ni pluss-grader klokken 18.30. Månen tildels synlig høyt sørlig, noe vind-drag og omkring ni pluss-grader sent på kvelden og ned mot åtte mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. februar 2019: 

   Mørkt, tildels noe vind-drag og yr og omkring åtte til seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og omkring syv pluss-grader frem mot klokken 10 og videre utover dagen. Mørkt, vind-drag og 6 pluss-grader klokken 22. Med noe yr og ned mot fem pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155903736756875

   Hvorfor Norge får stadig flere motstandere, nasjonalt og internasjonalt, på menneskerettens område?

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, February 18, 2019 1:47 pm

   To: post@mfa.no

   Til de det måtte vedrøre.

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til tidligere henvendelse hva gjelder blant annet korrupsjons-skandalen som blant annet Stavanger barnevern, ved Gunnar Toresen, er involvert i.

   Jeg tror det er absolutt nødvendig for UD og andre departement, å spørre seg hvorfor ti-tusenvis av borgere bosatt i Norge, støtter Polen i den pågående diplomat-skandalen som nå utløper seg for åpen scene.

   I dag skal det blant annet avholdes demonstrasjoner utenfor den norske ambassaden i Warszawa.

   Jeg tror deler av svaret ligger i følgende 4. punkter:

   1: MANGLENDE KUNNSKAP OM GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTER

   Videoen som konsulen tar opp, viser med all tydelighet at de aktuelle tjenestepersonene ikke har kunnskap om grunnleggende internasjonale avtaler som Norge er bundet av.
   Men dette er dessverre ikke noe enkeltstående tilfelle, men gjennomgående rundt om i hele landet.

   De som skal forvalte menneskerettene, både i forvaltning og i domstolene, har gjennomgående for dårlig kunnskap om de rettigheter som skal sikre borgerne mot maktovergrep.

   2 : DET OFFENTLIGE DEKKER OVER EGNE LOVBRUDD.

   Intervjuet på TV2 med den ansvarlige for tjenestepersonene som brøt loven, Johan Martin Welhaven, er mer opptatt av å dekke over lovbruddene enn å beklage dem. Heller ikke UD har gått ut og offentlig beklaget de lovbruddene som konsulen dokumenterte gjennom sin video.

   Og dette er ikke noe enkeltstående tilfelle, men heller et gjennomgående fenomen.

   Det sitter langt inne for de ansvarlige å innrømme noe som helst, og det er langt mer bekvemt å dekke over offentlige lovbrudd.

   3: EN LOV FOR DET OFFENTLIGE, OG EN LOV FOR OSS ANDRE.

   Welhavens inntreden illustrerer også forskjellen på Kong Salamo og Jørgen Hattmaker.

   Welhaven har uomtvistelig brutt loven ved å forsøke å tilegne seg våpen han ikke hadde adgang til.

   Men, det fikk ingen konsekvenser for han.

   Spørsmålet er også om det får noen konsekvenser for de tjenestemenn som brøt loven overfor diplomaten? Jeg tviler.

   4 : ARROGANSE OG IGNORANSE

   Måten UD har håndtert denne saken på, viser at de ukritisk legger offentlig informasjon til grunn, uten å sjekke fakta. Og når fakta kommer på bordet, er det ingen selvkritikk å spore.
   Snarere tvert om, møtes omverden med arroganse og ignoranse.

   Det vises i den forbindelse til vedlagte brev fra den tyrkiske justisministeren til det norske Justisdepartement, i forbindelse med bestikkelsesskandalen.

   I brevet fremkommer det klart at Tyrkia konkludere med at Norge brøt tyrkisk lov ved å ta barna ut av Tyrkia, og at dette også var straffbart.

   I tillegg adresserer Tyrkias daværende utenriksminister nødvendigheten av å sikre at de tyrkiske gutten deres egenart og kultur.

   Jeg er imidlertid blitt fortalt at Norge ikke engang responderte på brevet fra tyrkiske myndigheter.

   Og den arrogansen er etterhvert svært så gjennomsiktig internasjonalt.

   Jeg vedlegger følgende status som jeg sist fredag la ut på min Facebook:

   What kind of arrogance is our government showing to the rest of the world?

   This open letter was written to the Norwegian government and to Norway's Prime Minister, Erna Solberg, almost four years ago!

   It is written by the European Parliament members Tomas Zdechovsky and Petr Mach.

   It addresses some very serious Human Rights issues.
   Our government has still not responded to the letter, which is totally unacceptable.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155897357896875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Det er også å merke seg at Erna Solberg ble konfrontert med et spørsmål om hva Norge har tenkt å gjøre med menneskerettssituasjonen i Norge, under klimakonferansen i Madrid høsten 2015. Spørsmålet var reist av medlem av Europaparlamentet, Tomáš ZDECHOVSKÝ.

   Nå, 3 1/2 år senere, er spørsmålet fortsatt ikke bevart.
   ZDECHOVSKÝ uttaler seg for øvrig til tsjekkisk media i dag, at det slettes ikke er utenkelig at også andre land følger Polens eksempel, og innvilger norske borgere på flukt asyl.

   Ja, hvor arrogant er det mulig for UD å være, når UD ikke engang gidder å kommentere overfor TV2, det faktum at Polen har innvilget Silje Garmo og hennes datter asyl.

   I stedet sender en sms, hvor de sier at dette er et forhold mellom Garmo og Polen.

   La meg bare minne om at det er Norge som, i følge polske myndigheter, har krenket Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen Artikkel 8 i denne saken.
   Og så later UD som om det ikke angår Norge!

   I det hele tatt må det fremstå som sært betenkelig at ikke bare øker den internasjonale motstanden mot Norges menneskerettsbrudd og arroganse.

   Det sier mye at jeg nylig ble intervjuet av brasiliansk media om blant annet asylsaken og diplomatskandalen mellom Norge og Polen.

   At stadig flere borgere bosatt i Norge vender seg mot sin egen regjering og embetsverk, er ytterst alvorlig.

   Bergen, den 18.2.19

   Marius Reikerås

   *

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155903205821875

   Geir Ove Skårvik:
   på tide å skrive til kongen å be han gripe inn, er det ikke det en konge er til?

   Manius B. Primus:
   With all these facts, you the people there, have the full right to abolish this ignorance, that is causing such sufferings to people there, without their fault ... go on and make that change ... that's your full right ...

   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. februar 2019: 

   Mørkt, tildels regn og yr og noe vind-drag og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr også tidlig på dagen og frem mot klokken 09. For det meste overskyet tildels med noe yr videre utover dagen. Mørkt, yr og fem pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått og fuktig, men uten nedbør klokken 22. Med den fulle månen sørlig iblandt synlig og ned mot tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.02. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215523823983477

   Menneskerettighetene og politiske og personlige prioriteringer

   Demokrati og rettssikkerhet er ikke mulig uten 100% respekt i den politiske og offentlige forvaltningen for enhver menneskerettighet for ethvert menneske.

   Det å være politiker skal ikke handle om å kjempe for makt, karriære, penger, noens fordeler eller egoisme. Det å bli offentlig ansatt politiker eller annen offentlig ansatt betyr på ingen som helst måte at en selv eller andre blir eller er loven eller makten.

   Menneskerettighetene inneholder og bærer i seg de fundamentale og nødvendige felles-menneskelige lov-bestemmelser og prinsipper for lovlig lov og rett, politikk, oppførsel og forvaltning, kontra ulovlig. Derfor lovbestemmer menneskeretts-konvensjonene flerfoldig at absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig. Og bare unntak som kan lovliggjøres for absolutt nødvendige midlertidige forholdsmessige unntak for kortest mulig tid.

   Alt og ethvert må være i samsvar med dette.

   Alle og enhver av de felles-menneskelige menneskerettighetene er altså landets ukrenkelige og viktigste og sentrale reelle lov. Og er og skal også i praksis være absolutt enhvers umistelige og uavhendelige personlige minste-garanti, eiendom, frihet og forpliktelse.

   For en offentlig ansatt eller et annet voksent menneske å medvirke i eller for en menneskeretts-krenkende handling, avgjørelse, hensikt, diskrimininasjon, forfalskning eller virksomhet i eller under den offentlige forvaltningen noe sted, er å gjøre seg medskyldig i korrupsjon, tyveri, forfalskning og annen grov organisert kriminalitet. Uansett hvilken menneskerettighet som krenkes, neglisjeres, forfalskes, ned-prioriteres eller bagatelliseres.

   Dette er særlig fordi enhver menneskeretts-krenkelse i eller under den offentlige forvaltningen er tusener ganger mere ødeleggende og smittsom enn noen annen slags form for kriminalitet. Og blandt annet også fordi enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule eller innebære en eller flere andre menneskeretts-krenkelser.

   Den viktigste lov-bestemmelsen i menneskeretts-konvensjonene er hva som sies i blandt annet Menneskerettserklæringen sin Art 30, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Respekt for enhvers alle menneskerettigheter skal og må altså være en selvfølgelighet i og for ethvert land og menneske. Men menneskeretts-krenkere misliker det. De vil selv heller være loven og makten.

   Problemet og katastrofen med å erstatte menneskerettighetene med respekt, empati, omsorg, barnets beste, fagkunnskap, autoritet, medmenneskelighet, politikk, valg, etc., er at dermed forsvinner menneskerettighetene og erstattes med vilkårlighet, altså med synsing, kriminalitet og lovløshet.

   Det er altså ingen lovlig unnskyldning for medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse mot et eller flere mennesker at et politisk regime, nepotismer eller offentlig ansatte mennesker tillager eller bruker lov-bestemmelser eller avgjørelser som i praksis krenker en eller flere menneskerettigheter, eller at de sier seg å være i samsvar med menneskerettighetene. Dessuten må en ved tvil eller usikkerhet også være ansvarlig ydmyk og hensynsfull.

   Menneskerettighetene både er og skal være sentrale og uforfalskede og levende og forpliktende for ethvert menneske. Og enhver medvirkning i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse er grov kriminalitet, som real-kompetent og effektivt og enkelt skal og må straffeforfølges og repareres. Uten det er menneskerettighetene og lovlig lov og rett fraværende og ytterligere krenket.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1996617417131192/

   Manius B. Primus:
   Human rights are and must be fundamental especially when they are disguised, for purposes of evil, monsters propagandas, for their agendas of crimes upon humanity ...

   As Rune has described here:

   "Problemet og katastrofen med å erstatte menneskerettighetene med respekt, empati, omsorg, barnets beste, fagkunnskap, autoritet, medmenneskelighet, politikk, valg, etc., er at dermed forsvinner menneskerettighetene og erstattes med vilkårlighet, altså med synsing, kriminalitet og lovløshet."

   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 13.02. 2019:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/443032352901562/?type=2&theater

   Epigenetikk forklarer hvordan barnevernets traumatisering går i arv.

   At traumer går i arv fra en generasjon til neste har man visst en stund. Nå begynner man forstå mekanismene.

   Barn som traumatiseres av barnevernet får merket sitt DNA slik at deres barn igjen blir sårbare for den typen traumatisering foreldrene selv ble utsatt for som barn. Slik sørger ansatte i barnevernet for å traumatisere folk i generasjoner. Dette må ta slutt.

   Støtt Familiekanalen så vi får ut denne kunskapen.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/443032352901562/
   -3:43

   *

   Mary Ann Fedje:
   Derfor må dette stoppes så fort som mulig. Jeg har sett innen min egen slekt at dette stemmer.

   Espen Hilde:
   Ett overgrep fra barnevernet får følger i generasjoner, har selv sett og følt traumer arvet i generasjoner påvirke mennesker. I familie konstellasjoner og www.iopt.no sin lignende resonering på intensjonssetninger for å frembringe og helbrede traumer.

   Ildsbeth Eide Glomstad:
   Så enig,,så uansett at noen påstår at det er kulturen der forskjellige land har forskjellige syn på hva en fam er. Jeg er en eldre person selv og vi vokste opp i den tiden fammilien var noe verdigfult og hellig,,men så raknet dette syne sakte men sikker,,voksen ropte om sin egen fri het,,meg meg kultur har vi fått, Så det er like traumatisk for et norskt barn som for et polskt barn, Nei la oss få tilbake det grunnleggende gode fammilie livet,,der barna blir sett først

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155905128186875

   Fwd: 17/5138 Sak for EMD den Europeiske menneskerettsdomstol - Synspunkter]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, February 19, 2019 2:25 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Att: Barne- og familiedepartementet ved statsråden, avdelingsdirektør, Mette Kristin Solum, og seniorrådgiver, Hilde Bautz-Holter Geving

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til departementet sitt brev av 15 februar i år, til undertegnede.

   Jeg noterer innledningsvis at departementet må endre på sin logo.

   Det heter ikke lengre "Barne- og likestillingsdepartementet", men "Barne- og familiedepartementet."

   Det er en rekke forhold jeg merker meg ved brevet fra departementet, og jeg skal ta opp følgende i tre-3- punkter:

   1. Departementet skriver:

   ”Norske myndigheter ble dømt av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 6. september 2018 i sak 2822/16 J. mot Norge for brudd på EMK artikkel 8 (retten til familieliv).

   Dommen er rettskraftig, og norske myndigheter har utbetalt oppreisning til klager i samsvar med dommen.

   Departementet har videre sendt brev til fylkesnemndene og domstolsadministrasjonen om dommen. I brevet gjennomgås EMDs vurderinger og betydningen av domstolens
uttalelser hva gjelder krav til begrunnelse for vedtak om samvær etter barnevernloven.”

   Min kommentar til dette:

   At departementet har utbetalt oppreisning i samsvar med dommen, er en selvfølge.

   Men, det å betale oppreisning utgjør ikke hele reparasjonsregelen.

   I den originale versjonen presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende 3 forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser.

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Som det heter på engelsk:

   A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Ministerkomiteens uttalelse i saken mellom Vilnes mfl og Norge, der Norge også ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, lyder slik:

   "Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

   - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum; and

   - of general measures preventing similar violations;

   Følgelig kan jeg ikke se at Norge gjør det den skal - ikke engang i nærheten - etter reparasjonsreglene:

   Ingen tiltak iverksettes for å forhindre tilsvarende krenkelser i fremtiden, og ingen stillers personlig til ansvar for de krenkelser som er begått.

   2. Departementet skriver videre:

   ”I rapport av 17. januar i år konstaterer Helsetilsynet god praksis i om lag halvparten av barneverntjenestens undersøkelser.”

   Min kommentar til dette:

   For det første: Det framgår ikke av brevet hvor i rapporten dette er konstatert. Jeg ber følgelig departementet henvise til hvor dette fremkommer.

   For øvrig er det å bemerke at de 106 sakene Helsetilsynet tilsynelatende har undersøkt, ikke utgjør et representativt utvalg av omsorgsovertakelsene i de to årene som ble gjennomgått.

   De 106 sakene er, utrolig nok, heller ikke sjekket med de barna og foreldrene sakene gjelder; for å sjekke om det barnevernets og fylkesnemndenes dokumenter forteller, er en beskrivelse sakenes hovedpersoner kan bekrefte.

   Hovedpersonene i de 106 sakene, er ikke engang informert om at deres sak er gjennomgått.

   3. Departementet skriver så:

   ”Vi jobber kontinuerlig med å styrke og videreutvikle barnevernet. Vi er opptatt av at barnevernet utfører sine plikter i tråd med barnevernloven og forvaltningsloven.”

   Min kommentar til dette:

   Jeg konstaterer dette, og noterer meg selvfølgelig at den loven som har forrang for de to nevnte, menneskerettsloven, ikke er nevnt.

   La meg bare minne om at departementet har mye å gå på, for å overholde svarfristen i forvaltningsloven.

   Konklusjon:

   Brevet departement gir er nedslående, men dessverre ikke overraskende.

   Det viser en grunnleggende mangel på forståelse av hva det innebærer for Norge å ha forpliktet seg til de aktuelle konvensjonene.

   Jeg kommer, på denne bakgrunn, til å fortsette på videreformidle internasjonalt, at Norge ikke ønsker eller evner å etterleve de forpliktelser de er forpliktet til gjennom Grunnloven og internasjonale avtaler.

   Eller for å si det slik: Brevet bekrefter nødvendigheten av å bekjempe Norges menneskerettsbrudd sammen med utlandet.

   Jeg vedlegger i den forbindelse parlamentsmedlem i Østerrike, Gudrun Kugler, sin oversikt og bekymring for nettopp dette.

   http://gudrunkugler.at/internationale-kritik-zu-kindesabnahmen-in-norwegen/

   Den bekymringen deler hun med et betydelig antall av politikere og jurister over hele Europa.

   Bergen, den 19.2.19

   Marius Reikerås

   *

   Geir Ove Skårvik:
   NYYYDELIG.... HEIA MARIUS

   Rasha Masri:
   Marius Reikerås, dette er veldig komplisert å forstå for noen som kan ikke navnet på sitt eget departement

   Manius B. Primus:
   And yes of course, all families that are terrorised by this industry must be compensated immediately ...

   Mari Anne:
   Det ville være RETTFERDIG, i et Norge som ønsker fred, demokrati og rettferdighet.

   Olav Terje Bergo:
   Svært bra!

   Kathrine Bjelland:
   Nydelig Marius <3

   Line Sandbæk Hansen:
   Flott !

   Inge Olsen:
   Du er virkelig en ressurs for dette arbeidet, advokat Reikerås!!! Som kristen vil jeg si du er sendt av Gud.

   Kathrine Bjelland:
   Ja sendt av Gud, med intellligens, og gave i kraft, til å uredd kjempe mot organisert kriminelle. En åndskamp mot det onde, skjult som godhet. jeg takker Gud for Marius og andre krigere. <3

   Inge Olsen:
   Kathrine Bjelland:
   Amen. Dette er krig

   Kathrine Bjelland:
   Amen <3

   Tone Cataleya Steile-Haug:
   ! ! ! ! 

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare videre enda unnlater kidnapper-departementet å forholde seg adekvat og lovlig til EMK og EMD og de andre menneskeretts-konvensjonene, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, men unnlater blandt annet også Straffelovens og Ansvarlighetslovens lovlige lovbestemmelser! De bare putter på noen kroner i forhold til hva de er forpliktet til, i håp om at EMD og andre skal tro at reperasjons-prosessen er i gang! EMD har tatt det for gitt at en rett og riktig reperasjons-prosess blir gjennomført - og har enda ikke forstått hvor utrolig forskrekkelig ille og kriminelt det politiske regimet i dagens Norge er! At ikke medmenneskelige selvfølgeligheter er tilstedeværende i praksis hos det politiske offentlige regimet og dets medspillere i dagens Norge! Dessverre - og naturligvis - setter EMD generelt seg ikke inn i de enkelte angjeldende nasjoners alle lovlige og ulovlige lovbestemmelser og håndhevelse!

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155905010626875

   Nemndene og EMK Artikkel 6.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, February 19, 2018 5:13 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no (more)

   Til de rette ansvarlige.

   Fylkesnemnda er forvaltningsorganer, som kan foreta svært alvorlige inngrep i mennesker sine liv.

   Fylkesnemndene er administrativt underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene. Etatstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne- og likestillingsdepartementet.

   I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter.

   Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   Følgelig innrømmer det offentlige her at fylkesnemndene, som altså er forvaltningsorgan, IKKE tilfredsstiller kravene til å være et tribunal etter EMK Artikkel 6 nr 1.

   Det ovenstående kan altså forstås slik at staten mener at så lenge tingretten, som er et tribunal, kan overprøve et vedtak fattet av de aktuelle nemnder, så gjør det ikke noe om nemndene selv ikke oppfyller kravene til EMK artikkel 6.

   Medfører denne forståelsen riktighet?

   Et ja eller nei er tilstrekkelig.

   Bergen, den 19.2.19

   Marius Reikerås

   *

   Rasha Masri:
   Fylkesnemnda er ubrukelig

   Rolf Schou:
   Rasha Masri , og helt ulovlig, i følge EMK. i Strasbourg!

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg har et konkret spørsmål: hvis en nemd godtar en sak startet opp med feil lovgrunnlag, er ikke da nemdvedtaket automatisk ugyldig?
   Jfr Lobben saken hvor de skriver at «det aldri har vært aktuelt tilbakeføre».

   Anita Skippervik:
   Den uttalinga står seg ikkje sjølv om Fylkesnemnda ikkje er eit "tribunal". Staten er pliktig til å sikre menneskerettene på eit kvart stadie/ etat/organ jf EMK artikkel 1. Ein kan ikkje ha ei haldning som ein ser tydeleg kjem fram her som ein også opplev i Fylkesnemnene, og når nemndslederne står fast i diskusjoner uttaler at det er ikkje så nøye for tingretten kan overprøve likevel.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. februar 2019: 

   Gradvis ned mot omkring null grader Celsius her ute i natt. Ovrskyet, fuktig, tildels noe yr og omkring fem pluss-grader utover dagen. Med fire pluss-grader og yr frem mot klokken 17. Mørkt, yr, vått, noe vind-drag og omkring fire og seks pluss-grader utover kvelden. Med syv pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. februar 2019: 

   Mørkt, yr, vått og omkring syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, disig, vått, yr og syv pluss-grader utover formiddagen. Med omkring åtte pluss-grader uten nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og seks pluss-grader klokken 18.30 og videre utover kvelden. Med fem pluss-grader og yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.02. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155909054136875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Norge har fire statsmakter, som skal beskytte våre menneskeretter.

   Den ene, lovgivende myndighet, bryr seg ikke nevneverdig.

   At de, i følge Grunnloven, er folkets representanter betyr så absolutt ikke at de er opptatt av deg og dine rettigheter.

   Det blir ikke mer illustrerende enn dette bildet, som nettopp er hentet fra en debatt om menneskerettene i stortingssalen den 19 februar i år. Ingen interesse altså.

   Så har du utøvende myndighet, forvaltningen.

   Nevner du ordet "menneskeretter" i møte med forvaltningen i Norge, er sjansen stor for at du blir sett på som en brysom kverulant.

   Og bedre blir det ikke i møte med domstolene.

   Det er bare å se på ansikstutrykkene til dommerne, særlig de i lavere rettsinstanser, i det du påberoper deg menneskerettene:

   Da pustes og okkes det høyt, og omdreidnigene på dommerstolene øker i takt med den dårlig skjulte forakten.

   Og pressen: De er så avhengige av statsstøtten at det beste er å skrive om sex og andre nødvendige trivialiteter. Folket vil ha brød og sirkus, må vite.

   Og dersom du, som en av få, lykkes med å få saken din til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Da mobiliserer staten med en hær av jurister, og ber Den Europeiske Menneskerettsdomstolen holde seg unna det som skjer i Norge.

   For i Norge er vi best i alt. Også i faget menneskeretter.

   Og alle som mener noe annet er idioter, og en "trussel" mot kongeriket Norge.


   human-rights-norway-201902.jpg

   *

   Greta Solheim:
   Mao mangler styresmaktende nødvendig selvinnsikt. Den reelle trussel for folket står altså de som kalles ansvarlige statlige myndigheter for, i sin bestrevelse i å bryte lovgivningen og konvensjonsbestemmelsene staten er bundet av, for å leve i troen på at landet er best i alt.

   Per Steinar Sørå:
   Et svært dumt spørsmål! Hva er det for politikerne vitsen med menneskeretter? Blir det krig, rømmer de landet og overlater skjebnen til oss! Vi må klare oss som best vi kan og politikerne finner seg trygge plasser å være på!!!

   Jan Lester Nilsen:
   Påtalemakta og domstolene er livredde for at sannheten om norsk menneskerettsikkerhet. Da betyr det ikke om de lager falske bevis og lyver. Det er en grunn for at de ikke ønsker lydopptak i domstolene. De bare unnskylder seg med at en har ikke økonomi. Men pytt 4 milliarder til en fregatt det henter en bare i pengebingen uten om budsjett.

   Kent Ole Furuly:
   Jeg har tatt opp dette med opptak i retten flere ganger og fått avslag. Begrunnelsen er at det er en barnesak. Bare tull for å beskytte deres egne menneskerettsbrudd. Der de bedriver sitt pengespill/pengesløseri uten konsekvenser. Advokatene lar være og fostre sine klienter og advare dem om å bedrive sabotasje og menneskerettsbrudd mot barna. Motivet er fortsatt. Jo lenger de kan bedrive sitt skitne spill. Jo mere penger i advokatkassa. Det bemerkelsesverdige er at de har tatt sin utenlandske klienter totalt under sin kappe. Og styrer med dommernes godkjennelse. . Der de stort sett er beskyttet og tause for ikke at advokaten skal tape saken. Der advokaten vel vitende om at jo lenger de bidrar til å øke konfliktsnivået sammen med sakkyndige. Jo mere penger. Jeg ser som selvprosederende og med lang tids organisasjonsarbeide klart hvilket spill de bedriver med barnas hode på skafottet. Nå må vi foreldre få fingeren ut og sofaen bort fra reva og stille opp for barna våre. Biologisk tilhørlighet skal ikke politikerne få lov til å bidra til skal fortsatt være tillatt å svindle med!

   Alice Glendrange Nilsen:
   Jeg likte godt den siste linjen i innlegget ditt. Men når alle oss «idioter» går sammen og krever våre rettigheter, da blir vi en enda større trussel mot the ESTABLISHMENT. Og da kan vi kanskje kvitte oss med de virkelige IDIOTENE.

   Jan Erik Winås:
   De nyttige idiotene på "Tøysetinget" bruker Grunnloven som et papir de bruker å tørke seg med der sola aldri skinner!

   Jeanette Johannessen:
   Som blod forelder. Er du ikke vært en dritt og blir sett ned på som. «Hvem faen trur du, du er. Da spør eg meg. Ok. Du vil bare ha sauer. Meninger. Ytringer. Ulikheter. Det skremmer deg. Du må Ha en flokk idioer. Det har gått alt for langt.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. februar 2019: 

   Mørkt, fuktig, noe yr og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og syv pluss-grader frem mot klokken 12 og videre utover eftermiddagen. Mørkt og fem pluss-grader klokken 19. Med seks pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. februar 2019: 

   Mørkt og omkring seks og syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet frem mot klokken 10. For det meste med omkring ti pluss-grader og en rolig bris videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med syv pluss-grader og mørkt klokken 19. Mørkt, noe vind-drag og i overkant av syv pluss-grader videre utover kvelden og med antydninger til yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. februar 2019:

   Mørkt, noe vind-drag, tildels litt yr og omkring syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, disig og syv pluss-grader frem mot klokken 10. Tildels noe mindre overskyet og ti pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels halvt og helt overskyet og omkring ni pluss-grader videre utover dagen. Lett overskyet og seks pluss-grader klokken 17. Mørkt, stjerner og tre pluss-grader klokken 20. Gradvis ned mot null grader frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. februar 2019: 

   Mørkt, den avtagende halv-månen sørlig tildels synlig og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og opp til omkring seks pluss-grader utover formiddagen.
   Årets aller første sneklokker og krokuser har forlengst i februar her ute påbegynt blomstringen sin og gjør godt å se. Februar har vært nokså mild her i år og kanskje blir også mars det. April blir uansett sikkert det og nærmer seg for hver dag. Helsen bearbeider jeg fortsatt daglig efter evne og muligheter, inklusivt deri også noen forskjellige enkle små forberedelser til våren og sommeren. Mentalt gjør denne for meg nødvendighet bra efter så mange år med grusom traumatisering og kontinuerlig saks-dokumentasjon som nu særlig siden tidlig i fjor har vært mere dempet pågående. Ikke minst også i påvente av dommen fra ECHR sitt Storkammer, som også nu snart kommer! Mange, deriblandt folk flest i Norge, forstår enda ikke hvor stor og meget viktig betydning den vil komme til å få. Den politisk offentlig finanserte massemediaen i dagens Norge informerer og opplyser ingenting og bare forkvaklet om dette og slikt, selvfølgelig. De og deres medspillere og indoktrinerte dokumenterer seg og sitt eftermæle enda og i det lengste som tilbakestående og som perverse kriminelle. Hovmod og grov dumhet og menneske-forakt står igjen for fall, med andre ord! Jo grundigere dess bedre!
   Mørkt og fem pluss-grader klokken 19. Med ned mot tre pluss-grader klokken 21. Og i underkant av fire mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. februar 2019: 

   Mørkt og omkring fire og fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett overskyet og ni pluss-grader klokken 12 og elve klokken 13. Mørkt og seks pluss-grader klokken 19 og ned mot fire klokken 21. Mørkt og tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155918945871875

   Ikke la deg lure av statens forsøk på ansvarspulverisering.

   Staten er uansett bare ett rettssubjekt.

   Det er uomtvistelig slik Den Europeiske Menneskerettsdomstol praktiserer dette.

   I en avgjørelse fra 28.11.2008 fra Borgarting lagmannsrett, sak- 07-159206ASI- BORG/01, skriver retten følgende:

   ”Når det skal avgjøres om staten har krenket konvensjonene, er lagmannsretten enig i at staten må bedømmes som en enhet.”

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Her lurer jeg på noe: i nemd behandlinger er medlemmer oppnevnt i kraft av sitt yrke. Nemder er underlagt staten. Får det da noen konsekvens hvis f eks en Nemdleder på egenhånd fatter vedtak, altså i strid med foreskrifter, uten samlet nemd. Jfr de mange sakene mot utlendingsnemda. Hvem er da ansvarsubjektet?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det viktigste poenget er selvfølgelig OM en menneskerettighet eller flere har blitt krenket for et eller flere mennesker - og dernest nasjonalt AT optimal reperasjon OG real-kompetent straffeforfølgelse skjer. Ved at en menneskeretts-krenkelse konstanteres blir det enkelt å finne ut hvem de skyldige og medskyldige er.

   Rune L. Hansen:
   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene sier flerfoldig klart og tydelig at absolutt enhver instans og gruppering og ethvert menneske i eller utenfor den offentlige forvaltningen er forpliktet til å medvirke i og for å respektere og sikre absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske.

   Og at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være en umistelig og uavhendelig minste-garanti. Og at å medvirke i eller for noe som på noen måte krenker dette er kriminalitet.

   Lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene, som i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, med blandt annet følgende ord, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Rune L. Hansen:
   Dessuten:
   Menneskeretts-krenkelser som ikke straffeforfølges og repareres er smittsomme.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. februar 2019: 

   Mørkt og en pluss-grad Celsius her ute klokken 03 i natt, derefter omkring null grader. Overskyet, noe disig, dus sol og tre pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med fem pluss-grader frem mot klokken 12.30. Og med omkring seks pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt og fem pluss-grader klokken 19. Yr og vått med ned mot fire pluss-grader frem mot klokken 20.30 og derefter. Efter hvert med ned mot to pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155918882396875

   I teorien, har vi fire statsmakter som skal være uavhengige av hverandre.

   I realiteten, utgjør de en samlet maktkonsentrasjon.

   *

   Brynhild Karlsen:
   Slik er det blitt ja! :( :( :( :( 

   Jane Kile:
   Skremmende tilstander

   Owe Hernes:
   Godt poeng men jeg mener det er større avstand mellom disse "maktene" i USA. Muligens pga at de tolker grunnloven strengere samt at feks statsadvokater og sheriffer er folkevalgte

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene skal være kjernen og loven for hver og en.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2310888235628504/

   Lars Hendrik Hausken:
   Ideen er god, men det sier seg selv at mange vil jobbe for å få skjult makt, også i et sånt system, eller kanskje SPESIELT i et sånt system.

   Rune L. Hansen:
   Vel, Lars Hendrik Hausken, poenget med maktfordelings-prinsippet er at mennesker og instanser i og under noen av dets fire avdelinger IKKE skal gjøre seg medskyldige i noen av avdelingenes menneskeretts-krenkelser. Forutsetningen er altså at enhver menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges og repareres. Og at ingen menneskeretts-krenkelse bagatelliseres, neglisjeres eller forfalskes. Bare slik kan samfunnet utvikle seg og utfolde seg organisk naturlig, i hensynsfullhet rett og riktig - og lovlig. Det var slik også selve menneskerettighetene - som enhver for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti og personlig eiendom og forpliktelse - som en nødvendighet oppstod. Basert på felles-menneskelige konkretiserte og presiserte erfaringer og kunnskaper fra hele verden. Derfor er rettssikkerhet, lovlig offentlig politikk og forvaltning, reell medmenneskelighet og demokrati ikke mulig uten 100% samsvar med enhver uforfalsket menneskerettighet. Uten forkvakles og perverteres menneskene og samfunnet.

   Lars Hendrik Hausken:
   Det er en god ide, som mange vil arbeide for, og noen vil alltid jobbe mot.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men den store og enormt ødeleggende katastrofen er når den offentlige forvaltningen ustraffet begår menneskeretts-krenkelser. Det er tusener ganger mere ødeleggende og smittsomt enn alle andre former for kriminalitet.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. februar 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå lite skyet himmel og omkring fem pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring to pluss-grader klokken 19. Stjerner og omkring null grader klokken 20. Med ned mot null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155922549716875

   Basert på det som fremkommer i ovennevnte avgjørelse, og som er sitert her, så innebærer det, gitt at klageretten er reell og ikke illusorisk, at de som mener seg utsatt for krenkelser i Norge, har en plikt til å fremme de påståtte krenkelense for de nasjonale domstoler FØR en eventuell klage rettes til EMD.

   Dette legger plikter og rettigheter på de nasjonale domstoler og klager:

   For det første, har de nasjonale domstoler en plikt til å gi klager for de de påståtte krenkelser en effektiv prøvelsesrett, jf EMK Artikkel 13.

   Som det heter i ovennevnte avgjørelse:

   "The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation."

   For det andre, har klager da en plikt til å uttømmende prøve de påståtte krenkelsene for norske domstoler, før vedkommende eventuelt klager til EMD.

   Dersom vedkommende ikke gjør dette, men i stedet sender saken direkte til EMD, så vil saken bli avvist etter EMK Artikkel 35, fordi de nasjonale rettsmidlene ikke er uttømt.

   Men, en ting er teori, noe annet praksis.

   Det er nemlig mye som taler for at det er svært vanskelig for borgere i Norge, å få oppfylt denne garantien som er nedfelt i EMK Artikkel 13.

   *

   Anita Skippervik:
   Absolutt, og det bør staten også vite at det er stor forskjell mellom teori og praksis, Jørgen hattemaker og kong Salamo når det kjem til kven som har rett til domstolsprøving og andre nasjonale rettsmidler.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare det, men hvis en i det heletatt skal klage på noe i den offentlige forvaltningen i dagens Norge, feil eller forbrytelser, så er risikoen meget stor for at det innledes en meget langvarig og livs-ødeleggende prosess mot en. Pluss at en underveis forurettes og straffes flerfoldig forskjellig ytterligere underveis og til slutt. Alt er tillaget for å gjøre alle prosesser så vanskelige, livs-ødeggende og risikerende som mulig for enkelt-mennesket.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.02. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155922546551875

   Det å uttømme de nasjonale rettsmidler i Norge, før en sak klages inn for EMD. Refleksjoner rundt teori og praksis, sett i kjølvannet av at Norge er klaget inn for EMD i den verdenskjente Bodnariu- saken.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, February 28, 2019 11:55 am

   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de det måtte gjelde.

   Kopi: Offentlig.

   I saken mellom mellom I.F. AND I.F.F. v. Norge av 5 juni i fjor, har EMD tydelig presisert at det ubetinget ligger til de nasjonale domstoler å sikre menneskerettene, og at de nasjonale domstoler har fritakelsesplikt til å svare for menneskerettsbrudd for EMD, før de har fått mulighet til å sikre menneskerettene innen sitt eget system:

   Som det heter i premiss 20 i avgjørelsen:

   "The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery of protection established by the Convention that it is subsidiary to the national systems safeguarding human rights.

   This Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention.

   It should not take on the role of Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation.

   The rule is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection (see, for example, Vukovi and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 69, 25 March 2014, and Chiragov and Others v. Armenia [GC], no. 13216/05, § 115, ECHR 2015). To be effective, a remedy must be capable of remedying directly the impugned state of affairs and must offer reasonable prospects of success. However, the existence of mere doubts as to the prospects of success of a particular remedy which is not obviously futile is not a valid reason for failing to exhaust that avenue of redress (see, for instance, Vukovi and Others, cited above, § 74).”

   Som staten kjenner til, er den verdenskjente saken, Bondariu mfl mot Norge, nå kommunisert til regjeringen.

   I den forbindelse har EMD stilt følgende to spørsmål til partene:

   "1. Have the applicants exhausted all domestic remedies in respect of their grievances under Article 8 of the Convention, as required by Article 35 § 1?

   In particular: could the applicants turn to the ordinary courts seeking compensation for the alleged violation? Could they file for a declaratory judgment? ( (See, mutatis mutandis, for example, I.F. v. Norway and I.F.F. v. Norway (dec.), nos. 62363/16 and 62803/16, 5 June 2018.)

   2. If domestic remedies have been exhausted, has there been a violation of the applicants’ right to respect for family life under Article 8 of the Convention."

   Basert på det som fremkommer i ovennevnte avgjørelse, og som er sitert her, så innebærer det, gitt at klageretten er reell og ikke illusorisk, at de som mener seg utsatt for krenkelser i Norge, har en plikt til å fremme de påståtte krenkelense for de nasjonale domstoler FØR en eventuell klage rettes til EMD.

  Dette legger plikter og rettigheter på de nasjonale domstoler og klager:

   For det første, har de nasjonale domstoler en plikt til å gi klager for de de påståtte krenkelser en effektiv prøvelsesrett, jf EMK Artikkel 13.

   Som det heter i ovennevnte avgjørelse:

   "The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation."

   For det andre, har klager da en plikt til å uttømmende prøve de påståtte krenkelsene for norske domstoler, før vedkommende eventuelt klager til EMD.

   Dersom vedkommende ikke gjør dette, men i stedet sender saken direkte til EMD, så vil saken bli avvist etter EMK Artikkel 35, fordi de nasjonale rettsmidlene ikke er uttømt.

   Men, en ting er teori, noe annet praksis.

   Det er nemlig mye som taler for at det er svært vanskelig for borgere i Norge, å få oppfylt denne garantien som er nedfelt i EMK Artikkel 13.

   Jeg tror det er tre primære grunner til dette:

   For det første, er det gjennomgående et for dårlig kunnskapsnivå blant dommere i Norge hva gjelder EMK. Dette gjelder særlig i laveste instans, tingretten, men også oppover i systemet.

   Dette skal jeg eksemplifisere nærmere i mitt oppfølgingsbehov angående dette temaet.

   For det andre, ser vi at at vårt rettssystem er gjennomsyret av en sterk solidaritet til offentlig virksomhet.

   Ser vi på medholdsprosenten som det offentlige innehar i møte med den private part, så ligger denne ofte på over 90 %. Dette finnes det relativt mye statistikk på.

   Eksempelvis var medholdsprosenten for det offentlige i barnevernssaker i fylkesnemndene i enkelte tvangsinngrep-saker på 97,4 prosent i 2010!

   Dette fremkommer av det offentlige egne tall i Norges offentlige utredninger 2012:5 "Bedre beskyttelse av barns utvikling. - Det biologiske prinsipp"

   Stipendiat Jon Kåre Skiple og professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk i Bergen, har gjennomgått dissens-dommer fra Høyesterett i perioden 1996-2016 i saker der staten var part.

   Der fremkommer det at to av dommerne som er involvert i saker som nå går for EMD, Knut H. Kallerud og Bergjlot Webster, stemte i statens favør i 91 prosent av sakene.

   For det tredje, innebærer det en betydelig prosessøkonomisk risiko for den private part, å anlegge et menneskerettssøksmål i Norge.

   Selv om EMD, i domfellelsen av Norge i saken Becker mot Norge, er tydelig på at det offentlige ikke kan kreve saksomkostninger den ikke har pådratt seg, ser vi at Regjeringsadvokaten, som ikke fakturerer sine oppdragsgivere, krever saksomkostninger fra den private part som han skulle ha vært en privatpraktiserende bedrift.

   I tillegg er rettsgebyrene alarmerende høye, og bare der en sperre for mange.

   Konklusjon. Ser man disse forholdene i sammenheng, er det mye som taler for at prøvelsesretten, som er garantert under EMK Artikkel 13, forblir illusorisk for svært mange som, med god grunn, har behov for å prøve saken sin.

   Hva gjelder Bonariu- saken, hvis spørsmål 1 til staten fra EMD nettopp tar til seg de forhold jeg her tar opp, så er det å bemerke at jeg vil kommunisere disse forhold til medlemmer av det rumenske parlamentet.

   Siden denne saken, i betydelig grad, har involvert Romania, det rumenske folk og rumenske toppolitikere, mener jeg Romania bør be EMD om å få intervenere i denne saken.

   Også fordi den gjenspeiler det faktum, som beskrevet over, at muligheten til å få prøvd påståtte konvensjonsbrudd i Norge, for svært mange, forblir en illusorisk og ikke reell rettighet, gitt den risikoen det er å forfølge det offentlige for menneskerettsbrudd.

   Det er også å merke seg at regjeringsadvokaten, som etter Grunnloven har en plikt til å opptre objektivt, ikke gjør dette.

   Et eksempel på dette er da Regjeringsadvokaten løy overfor storkammeret i EMD da han sa at Lobbens sønn var i livsfare, noe han visste ikke medførte riktighet.

   Bergen, den 28.2.19

   Marius Reikerås

   *

   Monica Drexel:
   Slik jeg tolker dette er det altså mulig å få en sak behandlet i EMD selv om den ikke har vært behandlet i Norge først. Det er i så fall sensasjonelt og akkurat det ofre for norsk maktelite har behov for.

   Dag Røsthe:
   Kort forklart, så klargjør dette at Norge ikke har en riktig rettergang. Norge har statsvennlige dommere. Og hva i all verden er statsvennlige dommere...? Dommere tar side med Staten i nærmere 9 av 10 saker mot sivilsamfunnet i Høyesterett. Sivilsamfunnet blir rundlurt av både stat og dommere. De samarbeider. Domstolene utfører ikke bare en økonomisk bedrageri-sak mot familier, men det er et bedrag satt i system.

   Se et minutt her på Høyesterettsadvokat Tennøe. Fra 27 sekunder og kun et minutt:
   https://youtu.be/C69fMYDWhRA

   

---
---

   Marius Reikerås, 28.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155922501041875

   Medholdsprosenten for det offentlige i barnevernssaker i fylkesnemndene i enkelte tvangssaker, var 97,4 prosent i 2010!

   Dette fremkommer av det offentliges egne tall i Norges offentlige utredninger 2012:5 "Bedre beskyttelse av barns utvikling. - Det biologiske prinsipp" Tallet beviser at resultatet tilnærmet er forutbestemt i Fylkesnemnda.

   Det offentlige legger heller ikke skjul på at det er viktig at Barnevernet må "vinne saken", ellers får vi en "sosialforvaltning uten gangsyn."

   Slik formulerer pensjonert fylkesnemndsleder Audun Edwardsen seg i en artikkel publisert i siste utgave av Tidsskriftet Norges barnevern (01/2014). Det samme uttalte nemndslederen også under fylkesnemndenes 20-års jubileum i fjor.

   Konkret uttalte han følgende:

   "Det ligger i sakens natur at de fleste private parter vil tape i fylkesnemnda. Dersom kommunenes forslag om tvang stadig skulle bli avvist av nemnda som uhjemlet og ulovlige, ville vi hatt en sosialforvaltning uten gangsyn. Domstolsprosessens brede og kontradiktoriske behandlingsform kan være nettopp det som skal til, for at en privat part kan leve videre med et dypt alvorlig inngrep i relasjonen til sine kjæreste."

   *

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Har du noe å klage på? Ta det opp med bv tjenesten , hilsen fylkesmannen

   Rolf Schou:
   Som klager, sender de deg fre den ene, til den andre i et eneste organisert løgn system, det er regelen!!

   Bente Olavsdatter:
   Helt utrolig!

   Kathrine Bjelland:
   Å fy faen. ja så sant -bv er en forvaltning uten gangsyn og kyndighet -så domstol har oppgave å knuse familien og dekke bv ulovligheter og konstruerte sak -og ved domstol illosoriske rettsikkerhet ,om at barnet og familien har rettigheter som : sannhet og kontradiksjon -og at retten liksom bredt etterforsker ved "rettens plikt til å liksom påse at saken er forsvarlig opplyst "
   - som han sier en sann illusjon -
   - så kan barnet og foreldre akseptere justismordet - for korrupte norges illosoriske rettigheter og falske rettsikkerhet. og alle andre - enn offerene - er så takknemlige for statens propaganda og falske institusjon om rettferd - for med den perfekte illusjonen om at bv tar kun som siste utveig ( rent kvalmende usant) slipper de å reagere på andres urett, og livredde for selv å blu rammet av barnehandelen så er det ingen som hjelper naboen - men heller angir sin neste for å være i trygghet fir udyret selv.
   Tenk så kan de i klartekst skrive, at den korrupte staten må vinne 98 prosent fir å ikke vise hvor udugelig både bv, og domstol faktisk er.
   Liksom politi må ha henleggelser eller justismord - for å late som de er kyndige til å sikre borgere trygghet og liksom jobber for rettferdighet og hindre urett.
   Politi holder seg tii sin beste selvfølelse - stjele babyer og hylende barn fra mødre, uten å undersøke og pliktig se om lovens krav fare for liv og helse er oppfylt.
   Og de vet, som de galne bv tanter de dekker - at når sannhet er at barnet er trygt og får all verdens kjærlighet - da kan politi stille 4-7 stk i uniform for å kunstig få det til å virke som livsfare. ufattelig at de orker seg selv. Og etterpå stiller de samme ynkelige politi til falsk beskyttelse for bv tantene i retten, og godkjenner alle deres løgner i anmeldelser. Ingen grenser.
   en velger side i livet, de står i omskap.

   Owe Hernes:
   Det tallet tar ikke høyde for saker som blir trukket eller omstøtt av ting eller lagmannsretten. Forstår da at prosenten er rundt 60 prosent.

   Lillian Lervold:
   hvilket psykopatisk tåkeleggings hvissvass er det der ?

   Veronica Nerlien Bell:
   Sinnsrike formuleringer som ødelegger sinnsroen. (!)Skal domstolen være oppdrager i tillegg til enkeltpersoners fatale valg ( på vegne av andre?) som er MED PÅ å ødelegge friske, normale familier.
   Nei, barnevernet fikk ikke lenger min tillit etter at omsorgsovertakelse ble virkemiddelet.
   Skader ved brudd, uforstand, løgn og frykt er like skadelig for barn som mye annet. HOFF!!!

   
---

---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq