-- 20090703-vedtak-fra-skatteetaten-til-Trude.html  --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---    Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20090703-vedtak-fra-skatteetaten-til-Trude.pdf ( ekstern ) -
 


   (( Kopi / avskrift, rlh, uten personnr., med linker: )) 


Side 1 av 3:

Fra:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Besøksadresse: Se www.skatteetaten.no eller
ring gratis 800 80 000
Org.nr. 991733108
Sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51 91 73 01

Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato: 08.06.2009
Vår dato: 03.07.2009
Vår referanse: 2009/317940

U.off. offl. § 13, folkeregisterloven § 13

Til:
HANSEN TRUDE MONICA
SKOGLANDSVEIEN 108
5514 HAUGESUND


Vedtak i bostedssak

Vi viser til din flyttemelding av 03.09. 2008 ( ekstern ) for deg og 8 barn, Gudmund Cusanus Hansen 100591 *****, Frøydis Hansen 251293 *****, Sofie Hansen 240597 *****, Alfredo Ao Hansen 170899 *****, Mariel Rose Hansen 211201 *****, Urda Lilje Hansen 140603 *****, Solborg Sera Hansen 280206 ***** og Tormod Hansen 150408 *****. Da far ikke hadde underskrevet flyttemeldingen kunne ikke barna registreres, da foreldrene hadde delt foreldreansvar for barna, unntatt Tormod. Mor fikk da opplyst at skattekontoret, som folkeregistermyndighet kunne ta saken opp på eget iniativ og treffe vedtak om registrering når barna hadde vært bosatt sammenhengende i 6 måneder på den nye adressen. Dette forutsatte en skriftlig henvendelse fra mor.

Den 05.05. 2009 ( ekstern ) mottok folkeregisteret en ny flyttemelding fra deg med flytting av de ovennevnte 8 barna. Folkeregisteret viser til vårt forhåndsvarsel av 08.05.2009 ( ekstern ) og Rune Leander Hansens tilsvar av 16.05.2009 ( ekstern ). I vårt brev av 25.05.2009 ( ekstern ) ble Rune Leander Hansen gitt utsatt svarfrist til 08.06.2009 og vi ba om dokumentasjon/sannsynliggjøring på at de av barna som han hevdet bodde hos han, regelmessig tok sin døgnhvile på hans bostedsadresse. Den 08.06.2009 mottok folkeregisteret et svar fra Rune Leander Hansen
( ekstern ) og den 14.06.2009 mottok folkeregisteret et vedlegg til tidligere svar fra han ( ekstern ).
Vi viser ellers til telefonsamtale med trygdekontor angående bidrag og barnetrygd av 18.05.2009, bekreftelse fra Steinerskolen og Barneverntjenesten.

Saken gjelder om de 7 ovennevnte umyndige barna skal være registrert bosatt hos mor i Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund eller fortsatt være registrert bosatt i 5568 Vikebygd hos far. Det er bedt om at Gudmund selv fyller ut et flyttemeldingsskjema da han nå er 18 år.

Ifølge NAV har mor bidragsforskudd for 7 barn nå, da Gudmund har blitt 18 år. Mor har fått bidragsforskudd fra 01.04.2008 og barnetrygd for 7 barn samt utvidet barnetrygd som enslig forsørger fra 01.04.2008.

I brev av 29.05.2009 har barneverntjenesten i Haugesund kommune ( ekstern ) bekreftet at Trude Monica Hansen bor alene med sine 7 umyndige barn på Skogland i Haugesund kommune.

Fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse datert 27.05.2009 ( ekstern ), på at Mariel Rose, Alfredo Ao, Sofie og Frøydis Hansen er registrert som elever der.


Side 2 av 3:

Ifølge Rune Leander Hansen sitt tilsvar er det galt at barna skal registreres hos mor i Skoglandsveien 108 i Haugesund. Sofie har siden 08.05.2009 igjen bodd hjemme i Vikebygd og Frøydis siden 16.05.2009. Rune Leander Hansen mener at det er mor som lovstridig fangeholder barna mot deres vilje i Haugesund.

Haugaland tingretts dom er pr. dato ikke rettskraftig. Da slik bindende avgjørelse ikke foreligger innen 6-månedersfristen i folkeregisterforskriften § 5-1, må vedtak om bostedsregistrering fattes på vanlig måte.

Vi har kommet til at denne saken må avgjøres etter folkeregisterforskriftens § 5-1 som lyder:

"Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-2 til § 5-11, regnes personer som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile.
Tidsbegrensede (midlertidige) opphold av under seks måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrom. Viser oppholdet seg å vare utover seks måneder, skal vedkommende regnes som bosatt på oppholdsstedet, jf. første ledd."

Etter denne bestemmelsen skal personer regnes som bosatt der de tar sin regelmessige døgnhvile. I begrepet regelmessig ligger der vedkommende til vanlig, dvs utenom ferier, reiser og lignende tar døgnhvilen.

Far hevder at 
barna fortsatt bor hjemme i Vikebygd hos han, bortsett fra Gudmund. Far har ikke innlevert noen dokumentasjon/sannsynliggjøring av disse påstandene, til tross for anmodning om dette. Han har for øvrig i sine tilsvar vist til Straffeloven og Menneskerettsloven, disse er for denne saken ikke relevante.

Fra barneverntjenesten i Haugesund og fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse på at barna bor hos mor.

Nav har bekreftet at mor får bidragsforskudd og barnetrygd for barna fra 01.04.2008.

Ut fra en samlet vurdering og bekreftelser som nevnt har folkeregisteret kommet til at barna må registreres som bosatt hos mor i Haugesund.


Vedtak:
Frøydis Hansen 251293 *****, Sofie Hansen 240597 *****, Alfredo Ao Hansen 170899 *****, Mariel Rose Hansen 211201 *****, Urda Lilje Hansen 140603 *****, Solborg Sera Hansen 280206 ***** og Tormod Hansen 150408 ***** regnes som bosatt hos mor med adresse Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund fra 27.08.2008, oppgitt flyttedato på flytteskjema.

Side 3 av 3:

I henhold til forvaltningslovens § 28 er det anledning til å påklage dette vedtak til Skattedirektoratet. Klagefristen er tre uker. Klagen sendes til Skatt Vest, Postboks 8103, 4068 Stavanger ( ekstern ). Vi viser for øvrig til vedlagte blankett "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".
Søksmål mot dette vedtaket etter tvistemålsloven kap. 30 - saker om offentlige tjenestehandlinger - kan bare reises når klageadgangen er utnyttet.


Kopi: Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd,
Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund,
Advokat Brynjar N. Meling, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger.Med hilsen

Bjørnar Clausen  (( + underskrift ))
Underdirektør
Seksjon folkeregister
Skatt vest

Britt Byrkjeland  (( + underskrift ))                      

---