-- 20091124-Oversendingsbrev-frist-bemerkninger-tilsvar.html  

RLH: Dette brevet med frist for bemerkninger til vedlagte advokat Hjeldes Tilsvar datert 17.11. 2009 ankom pr. post 25.11. 2009 ifra Haugaland tingrett. Fra:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund

Dok 11                      

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd


Deres referanse:     Vår referanse:  09-172387TVI-HAUG     Dato:  24.11.2009


Oversendingsbrev med frist
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagt oversendes:


          Dokument:  Tilsvar   Dokumentdato:  17.11.2009   Dokumentnummer:  172387/7


Retten gir deg frist til 01.12.2009 for bemerkninger.Haugaland tingrett

Gunvor Utne-Reitan  ( + underskrift og stempel )
førstekonsulent


Kopi: MotpartenAdresse:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401. Saksbehandler: Gunvor Une-Reitan. Telefon: 52701441.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00)
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett/E-post:  www.domstol.no  haugaland.tingrett@domstol.no  

-----20091117-Tilsvar-Haugaland-tingrett-fra-adv-Hjelde.html  

Side 1 av 5:


Fra:
Advokat Trond Hjelde,
p.b. 267,
5501 Haugesund

Til:
Haugaland tingrett
p.b. 385
5501 Haugesund

Haugesund, den 17.11.09       TILSVAR
TIL
BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG AVGJØRELSE

TIL

HAUGALAND TINGRETT 
Haugaland tingretts sak nr. 09-172387TVI-HAUG  

Saksøker:  Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:  selvprosederende

Saksøkt:  Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund
Prosessfullmektig:  Adv. Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund


**********                


 I.  INNLEDNING

Saken gjelder begjæring om midlertidig avgjørelse.

Det følger av barnelovens § 60, 3.legg, at det ikke er nødvendig med muntlig behandling på forhånd. Det betyr at tingretten kan fatte avgjørelse/ kjennelse, uten at partene møter og avgir forklaring i retten.

I denne saken foreligger det så mye skriftlig materiale som retten kan bygge på, uten at det er nødvendig med partsavhør.


Barna skal høres i hht. barnelovens § 31.


Side 2 av 5:


Det foreligger allerede i dag en midlertidig avgjørelse.

For å endre en slik avgjørelse, jfr. nedenfor, må det foreligge "særlige grunner", jfr. barnelovens § 64, 2.ledd.II.  SAKENS REALITET.

Det foreligger en rekke avgjørelser mellom partene knyttet til daglig omsorg for barna.

Samtlige av avgjørelsen går i favør av mor/ saksøkt.

Det vises til nedenstående vedtak, og rettslige avgjørelser.

1.
Den 27.06.08 fattet Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland vedtak, hvor Vindafjord kommune fremmet sak om å få overta omsorgen for barna.

Denne begjæring ble ikke tatt til følge, men fylkesnemnda gav klart uttrykk for at far ikke hadde tilstrekkelig omsorgsevne, og gav uttrykk for at mor var den som skulle og kunne ta vare på barna.

En hitsetter følgende fra fylkesnemndas avgjørelse, jfr. s.9, nestsiste avsnitt  

   "Fylkesnemnda vurderer at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Dette synspunktet er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelse vil være oppfylt. Det er ikke grunn til tro at familien vil kunne makte å motta hjelpetiltak dersom far kommer tilbake til familien."


Bevis 1:     Kopi av vedtak fattet av Fylkesnemnda datert 27.06.08 ( ekstern ).


2.
Den 14.07.08 fattet også Haugaland tingrett kjennelse om midlertidig avgjørelse, hvor det ble fastsatt at Trude Hansen/ mor skal ha daglig omsorg for barna inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse.

Bevis 2:     Kopi av Haugaland tingretts kjennelse av 14.07.08 ( ekstern ).Side 3 av 5:


3.
Haugaland tingrett avsa kjennelse 21.08.08, hvor det fremkom det samme, at mor skal ha daglig omsorg.

Bevis 3:     Kjennelse avsagt av Haugaland tingrett 21.08.08 ( ekstern ).


4.
Ovennevnte kjennelse ble påanket til Gulating lagmannsrett ( ekstern ), med påstand om saksbehandlingsfeil fra far, da barna ikke var hørt.

Gulating lagmannsrett avsa da kjennelse om at forannevnte kjennelse fra tingretten skulle oppheves ( ekstern ).

Denne avgjørelsen fremlegges ikke.


5.
Haugaland tingrett tok da saken opp til ny behandling, og avsa ny kjennelse 17.12.08, hvor en kom til at mor fremdeles skulle ha daglig omsorg til saken er endelig avgjort.

Bevis 4:     Kjennelse avsagt av Haugaland tingrett 17.12.08 ( ekstern ).


6.
Denne ble brakt inn for lagmannsretten, som 18.02.09 avsa kjennelse om at anken forkastes.

Bevis 5:     Kopi av kjennelse fra Gulating lagmannsrett datert 18.02.09 ( ekstern ).


7.
Hovedforhandling i saken ble holdt i Haugaland tingrett, som avsa dom av 08.05.09, hvor retten kom til at mor skulle ha den daglige omsorgen for de aktuelle barna.

Bevis 6:     Dom fra Haugaland tingrett av 08.05.09 ( ekstern ).


8.
Gulating lagmannsrett avsa beslutning om at anke over denne dommen som ble fremmet av far, nektes fremmet.

Bevis 7:     Kopi av beslutning fra Gulating lagmannsrett av 02.09.09 ( ekstern ).


Side 4 av 5: 


9.
Denne beslutning ble påanket til Høyesterett ( ekstern ), som 11. november 2009 avsa kjennelse ( ekstern ) med slik slutning:


   "1.   Lagmannsrettens beslutning 2. september 2009 oppheves.

    2.   Begjæring om midlertidig avgjørelse etter barnelova § 60 tas ikke til følge."


Bevis 8:     Høyesteretts kjennelse av 11.11.09 ( ekstern ).Av dette følger at Gulating lagmannsrett må gi en mer utfyllende begrunnelse for at anken forkastes/ nektes fremmet.


Det vesentlige er for øvrig også det forhold at Høyesterett har klart gitt uttrykk for begjæring om midlertidig avgjørelse etter barnelovens § 60 ikke tas til følge.


Nærværende søksmål og begjæring gjelder det samme forhold.


Det er med andre ord rettskraftig avgjort for kun kort tid siden (6 dager siden).


Alene av denne grunn må begjæringen om midlertidig avgjørelse avvises, da det ikke kan sies å ha noen rettslig interesse for saksøker at tingretten skal avgjøre et spørsmål som Høyesterett for 6 dager siden har tatt stilling til.
III.  SAKENS REALITET.

Det er ingen tvil om at mor er den som er best skikket til å ta hånd om barna. Det fremkommer i alle avgjørelser. Far har ikke fått medhold i noen av avgjørelsene, bortsett fra formelle saksbehandlingsfeil.

Det vises til begrunnelsene i avgjørelsene nevnt ovenfor.

 
Side 5 av 5: 


Det nedlegges slik

PÅSTAND :


          1.    Prinsipialt
                 Begjæringen avvises

          2.    Subsidiært
                 Begjæringen tas ikke til følge

          3.    I begge tilfeller.
                Rune Leander Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger stor kr. 3.915, med tillegg av 25% mva. kr. 978,75 til det offentlige og/eller Trude Hansen.Haugesund, den 17.11.09


------------------------------  ( + signatur )
Trond Hjelde
AdvokatTrude Hansen er berettiget til fri sakførsel. Søknad om det følger i egen ekspedisjon til tingretten.

Begjæringen innleveres tingretten i 4 eksemplar.  
                                                                        ( + signatur )---