-- 20100214-Vedlegg-til-NAV-F-Sandnes-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---
VEDLEGG 14.02. 2010, TIL NAV:            
         


Utdrag fra mine Dagboks-notater 01. - 13. feb. 2010:

- 01.02. 2010:
---
   Det ankom med posten et brev ifra NAV også i dag, datert 26.01. 2010 ( ekstern ). Ifra NAV I (NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes).
   Brevet sier at NAV nu har funnet ut at de skal trekke enda mere fra trygden min, fra og med februar 2010!

   Efter kidnappingen 03. april 2008 og mens jeg ble fangeholdt i Åna kretsfengsel ble husholdnings-budsjettet vårt og trygden min redusert med månedlig omkring 30 tusen kroner. Fra omkring månedlig 40 tusen kroner til månedlig omkring 9 tusen kroner!
   Og Trude ifra NAV utbetalt mange penger ifra NAV, som premiering for kidnappingen!

   Og nu skal de redusere fra månedlig 9 tusen kroner til enda mindre!
   Samt påstår at jeg skylder NAV penger for penger de har premiert Trude med for kidnappingene og fangeholdene!
   Premiere henne endog for tid før kidnappingene.

   Noen som har kriminell galskap som overgår dette?!
   Vel, - bortsett fra Hebnes og de andre i den samme gjengen!

   
At Trude økonomisk skal underholde våre barn med midler ifra meg har hverken vært avtalt eller kunnet være forventet. Tvert om!
   Jeg har som vanlig alltid og også siden 03. april 2008 brukt barnetillegget i min uføretrygd til og for våre barn. Det har ikke vært grunner for å gjøre dette annerledes. Det at Trude 03. april 2008 bortførte og fangeholdt våre barn gav ikke noe grunnlag for å gjøre det annerledes.
   Hvor lenge bortføringen og fangeholdet av barna skulle vare har det hele veien vært grunn til å anta var kortvarig. Og mine økonomiske ytelser og forpliktelser overfor barna har vedvart uten siden 03. april 2008 på noe vis å gå via Trude.
   Hennes bortføring og fangehold av barna har i denne tiden tvert om økt mine direkte økonomiske ytelser og forpliktelser til og for barna. Og har sånn sett belastet min økonomi og vår husholdning mere enn noensinne!

   NAV synes som å tenke, at da Trude kidnappet og fangeholdt barna 03.04. 2008 burde jeg samtidig (og endog tidligere) ha betraktet kidnappingen og fangeholdet av barna som en slags avtale om at jeg ikke mere har foreldre-ansvar eller forsørger-ansvar for barna!
   Og - som prikken over i-en - at jeg allerede da burde ha forstått såpass!
   Og at jeg allerede da burde ha lagt meg ned et sted for å dø. (Slik også Iren K. Hebnes og advokat Hjelde så for seg oppskriften.) 
   Osv., osv.!

   Den kriminelle galskapen i Norge, er bak kulissene så til de grader langt inn i de perverse høydene!
---
   Som om 9 tusen kroner måneden kan opprettholde vårt hjemsted eller livsopphold endog til bare meg!
   Osv.!
   Det vet da vel de også det at ikke er mulig!
---
   Hadde vi i fjor ikke fått igjen (112 tusen kroner) fra forsikrings-selskapet i en slags "erstatning" for tyveriene og raseringen til Balder og kompani, samt hatt våre nød-reserver å tære på, så ville hverken jeg, Frøydis eller Stauda ha hatt penger til å overleve med!
   Og kanskje særlig ikke også vårt raserte og under terror og trakassering stående hjemsted.
---
   Og de fortsetter, og fortsetter! Skamløst videre og videre.
   Krigførings-apperatet.
   Ødeleggelses-maskineriet påskrudd.
   Skreddersydd. Modus tilintetgjørelse.
---
--- --- ---


- 04.02. 2010:

---
   Det ankom også i dag (som vanlig) et brev ifra NAV, datert 26.01. 2010 ( ekstern ).
   Som vanlig. Det har pågått lenge nu. Men kanskje "rart" at dette ankom først i dag, datert samme dag som forrige brev ifra de ( ekstern ) - som ankom forleden dag.
   Mye "rart" derifra.
   Det er for vårt vedlommende den samme pågående trakasseringen hele veien, tilrettelagt og ordnet av Thea Birkeland der i NAV. Advokat Trond Hjelde blandt annet skrev et brev datert 15.05. 2008 til Iren K. Hebnes ( ekstern ), hvor han ber Iren K. Hebnes om mere presist å få ordnet med slikt i forhold til overfor rette instanser å hvitvaske kidnappingen og fangeholdet av barna.
   Som Iren K. Hebnes bak kulissene manipulerte så mye av alt det som skjedde, og skjer! 
---
   Hva terroren ifra Iren K. Hebnes og medskyldige rent praktisk har for en mening og betydning er ikke vanskelig å si.
   Jeg kan her for ordens skyld i farten kortfattet konkretisere omtrentlig noe av det vesentligste, i 10 punkter - nærsagt familiens grav-skrift:

   01 - Langvarig trakassering, terror og tortur. Også for barna.
   02 - Far frarøves sine barn fullstendig. Barna frarøves sin far fullstendig.
   03 - Barna frarøves sin identitet, integritet, trivsel, skole, hjemsted, hverdagsliv, trygghet, livsverdier, etc.
   04 - Far og familien frarøves det meste av alt han og familien gjennom tredve års tid på så forskjellig vis iherdig og med flid har arbeidet for og opparbeidet. Far, barna og familien frarøves nokså fullstendig fortids arbeider og livsverdier. Alt utplyndres. 
   05 - Far frarøves hjemsted og livsgrunnlag og fremtid. Inklusivt økonomisk livsgrunnlag. 
   06 - Far nokså fullstendig frarøves livets rett.
   07 - Barna dømmes til å leve i og med mishandling resten av sitt liv. På det groveste utplyndret, forfulgt og forurettet.
   08 - Mor frarøves ektefelle, myndighet og troverdighet.
   09 - Som en følge av sin delaktighet i det kriminelle og sitt svik overfor hver enkelt mister mor efter hvert hvert enkelt av barna.
   10 - Familien og ekteskapet en heksegryte av tilintetgjørelse, i svik, utrygghet, løgner og håp om å overleve.

   Enhver kan selv omfattende sjekke og grundig undersøke om det stemmer!
   Dette konkret er det Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere holder på med. Og snart er ferdige med.
   Dette var det hun gjorde med familien Hansen.
   Det var ikke Trude som gjorde det. Hun gjorde seg bare medskyldig.
   Og det var så absolutt ikke jeg eller barna som gjorde det!
   Medskyldige derimot, var det flere av.

   Det kan skje omtrentlig absolutt hvem som helst - når som helst.
   Men det trodde heller ikke vi. Aller minst jeg.

--- --- ---


- 05.02. 2010:

---
   Jeg telefonerte NAV i dag, samt også NAV Klageinstans.
   Jeg fikk blandt annet vite at Barnevern-tjenesten i Haugesund har tilsendt NAV et Forvaltningsvedtak! Det samme vedtaket datert 14.02. 2010 ( ekstern ) som Barnevern-tjenesten brukte og bruker for bortføringen og fangeholdet av Frøydis og Stauda. Et løgnaktig vedtak som de altså også - på eget iniativ? - har tilsendt NAV!

   Både dette og diverse synes å tyde på at Barnevern-tjenesten i det her saks-komplekset aktivt bruker NAV som et våpen imot meg og barna! Med stadig og grundig falsk dokumentasjon overfor myndighetene.
   Jeg ønsker og trenger å få avdekket med hvilken rett - og hvorfor. Og hvilken rolle og betydning innehar Barnevern-tjenestens diverse fremstøt og fremlegg for NAV i den urett og trakassering jeg og barna har vært og er utsatt for ifra NAV sin side?

   Dette er spørsmål det er viktig å få svar på ikke minst også i forhold til den nødvendige og viktige stevning til retten av foreliggende endelig avgjørelse og saksbehandling fra NAV og NAV Klageinstans sin side angående Underholsbidrag etc. i saks-komplekset!

   Fordi NAVs saksbehandling og endelige avgjørelse har vært og er lovstridig og straffbar. Og da særlig i regi av NAVs saksbehandler Thea Birkeland. Hun har i saks-komplekset fungert som en støttespiller for de delaktige i kidnappingene og fangeholdene av barna. Altså også for Barnevern-tjenesten, advokat Hjelde og Trude. Barnevern-tjenesten i Haugesund har også tidligere i dette saks-komplekset fremlagt falsk dokumentasjon for NAV, - som av NAV urett ble tatt til efterretning som sann. Samt også overfor Folkeregisteret / Skatteetaten. Barnevern-tjenestens falske dokumentasjon har også sånn sett bidratt og medvirket til premiering, opprettholdelse og videreføring av kidnappingene og fangeholdene av barna, samt tilranelse av falsk familiestand. (Barnevern-tjenesten har iøvrig jo også fremført lignende falsk dokumentasjon for Fylkesnemnda i Rogaland, - også nu sist i kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda.)
   Jeg har ifra NAV sin side forstått det som at jeg har rett til fri rettshjelp / sakførsel og altså en advokat til å stevne NAV for retten angående NAVs saksbehandling og endelige avgjørelser. Hvilket jeg altså må og skal gjøre.
   Trolig vil det da være nødvendig og best med en egen advokat - uavhengig av de andre advokater i saks-komplekset, for ikke å belaste eller forstyrre disse for meget - til å ta seg av føringen av en slik rettssak imot NAV. Samt evt. også overfor Folkeregisterets / Skatteetatens endelige avgjørelse.
---
   Et brev datert 04.02. 2010 fra Høyesteretts kontor ankom i og med posten i dag ( ekstern ).
   En slags stadfestelse.
---
   I går mottok jeg en kort e-post ifra Politimesteren i Rogaland sin ekspedisjon, som på sett og vis sier at rette instans til å motta eller behandle saken er Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt i Haugesund. Hvis jeg forstår det rett.
---
   Med hensyn til 2. halvdel av svaret på spørsmålet jeg i går stilte, fremgår svaret av følgende:

   Det er ikke hensynet til barnas rettigheter, behov, ønsker eller vilkår som har vært eller er av interesse eller betydning for Barnevern-tjenesten i dette saks-komplekset. Så langt derifra og tvert om. Det har det i det heletatt ikke siden begynnelsen vært.
   Det er konstant krigføring imot far og ødeleggelse og tilintetgjørelse av ham de har vært og er opptatt av. Med alle midler, koste hva det koste vil. Det er det som fullstendig, konstant og vedvarende har gjennomsyret hele saks-komplekset ifra første stund av, for fire år siden!
   For best effektivt å nå frem med dette sitt mål har de gjort hva som kan gjøres. Mildt sagt!
   Det kan fremlegges overdådig med beviser for dette!

   Bortsett fra vedvarende trakassering, trusler og terror, falsk dokumentasjon, iscenesettelser, splittelser, kidnappinger, frihetsberøvelser og fangehold av barna, etc., har de visst metoder særlig effektivt å ødelegge far, barna, hjemsted og familie - via politiet, fylkesnemnda, retten, NAV og Folkeregisteret / Skatteetaten. Frekkheten og løgnaktigheten har i så måte tilsynelatende ingen grenser hatt.

   Hvordan alt dette har skjedd er godt og grundig og oversiktlig dokumentert. Helt ifra begynnelsen av og til nu. Med dagboks-notater, brever, bevitnelser, retts-dokumenter, politi-anmeldelser, fattede vedtak, mengdevis lyd-opptak, etc.

   Det er i det heletatt ikke barna de har tenkt på, men krigføring for å tilintetgjøre deres far og hjemsted!
   At barna gjennom lang tid har vært og er meget skadelidende underveis i disse deres bestrebelser er ingen hemmelighet!

   Det gikk fort prestisje og mange kriminelle ugjerninger i deres krigføring. Og veldig mange brudd på menneskerettighetene!
   Menneskerettigheter som endog er lovfestet gjennom Menneskerettsloven (1999) å være overordnet annen norsk lovgivning!

   I alt dette også den langvarige økonomiske trakasseringen overfor far og barna. Ment som et effektivt middel via NAV også sånn sett å tilintetgjøre barnas far, skole og hjemsted.
   Men nu var det straks før far måtte tilkjennes Underholdsbidrag for Frøydis og Stauda, og dessuten straks før Norges Høyesterett måtte gi far medhold i saks-komplekset! Da advokat Hjelde og Barnevern-tjenesten brått og plutselig oppdaget dette ble desperasjonens krefter straks satt i sving, hvilket umiddelbart blandt annet resulterte i kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda!
---
   Utrolig mange løgner, angrep, manipuleringer og iscenesettelser har de ifra begynnelsen brukt.

   De har endog gjentagne ganger operert som selvbestaltede psykiatere! Overfor psykiater Kirsten Vestly i Stavanger, overfor kommunelege Terje Egil Kleiven i Vindafjord og overfor flere. For eksempel også i sitt vedtak datert 14.01. 2010 ang. far, Frøydis og Stauda ( ekstern ).
   Og har endog også sånn sett tilkjennegitt og avslørt at de manipulerer med ikke bare med mere eller mindre hemmeligholdte administrative offentlige vedtak, rapporter, dokumenter og journaler, men også involverte innenfor diverse etater og områder.

   Hva som sånn sett og i det heletatt foregår i og med fangeholdet av Frøydis og Stauda nu er ikke lett å si. Men det er nok saklig grunnlag i form av solide fakta til at en bør kunne frykte det verste. Og hva som iøvrig fremgår av slutten i Barnevern-tjenestens vedtak datert 14.01. 2010 gjør ikke forholdet og situasjonen mindre alvorlig.
   Deres mor vil hva som enn skjer ikke våge, makte eller ønske å forholde seg saklig til det. Heller ikke Balder og Gudmund.
   Deres mor har latt seg true og friste til å være en marionett i forhold til hva som enn skjer og i forhold til hva som enn forlanges eller forventes av henne.
---
--- --- ---


- 06.02. 2010:

---
   Hva er det som gjør at Barnevern-tjenesten i Haugesund går inn for det samme som Iren K. Hebnes? De har knapt noensinne sett meg eller snakket med meg. Og altså likevel ter seg som de gjør.
   Rent saklig sett kan vel dette, for her nu å ta de på alvor, ikke bero på noe som helst annet enn den saks-dokumentasjon de sitter inne med. Og som de på sitt vis altså bringer videre til blandt annet Fylkesnemnda, NAV og retten. Det er absolutt ingenting som tyder på at det er noe som helst annet de baserer eller kan basere sine handlemåter og avgjørelser på. Bringer videre for eksempel i form av innholdet i det vedtaket de fattet 14.01. 2010 ( ekstern ).
   Enhver og alle som går inn på HUNs hjemmesider på Internettet ( ekstern ), kan med andre ord sette seg inn i all deres saks-dokumentasjon - og mye mere til, angående saken og alle dens forhold og omstendigheter. Der er alt og det hele fritt tilgjengelig for enhver! Alt og det hele innsamlet med flid og glød, komplett og detaljert.
   Enhver kan sånn sett altså selv vurdere og tilegne seg en komplett og detaljert oversikt over ganske så omtrentlig absolutt alt som har skjedd i saks-komplekset, og som er saks-komplekset! Saken har ifra begynnelsen, ifra den spede begynnelsen, vært nokså omtrentlig helt 100% skriftlig. Det lille hva som iøvrig har skjedd er også omtrentlig nokså absolutt helt ivaretatt - gjennom lyd-opptak. Lyd-opptak, som enhver som har interesse av det også kan få tilgang til.
   Enhver kan med andre ord selv eller sammen med andre omfattende efterforske og granske hele saks-komplekset, ned til minste detaljer!
   Og sånn sett altså også finne ut nokså nøyaktig av alt hva som egentlig og faktisk har skjedd!
   Dette er en temmelig unik sak sånn sett.

   Med hensyn til dette saks-komplekset, er det derfor ingen som særlig lenge klarer å lure noen som helst med hensyn til hva som faktisk og egentlig har foregått - og foregår!
   Og enhver og alle er derfor berettiget til å kunne uttale seg, evt. avsløre seg eller besinne seg!
   Hvilket også er mitt håp at skal kunne skje, snarest og best mulig.

   Hva som eventuelt fremkommer av ny dokumentasjon pr. nu kan faktisk eventuelt bare være ytterligere selv-avslørende vitnesbyrd om hva Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere mere har gjort av ugjerninger bak kulissene.
   Greit nok.
   Frem med det alt sammen!
   Ikke minst selvfølgelig også konsekvensene, også videre, av hva som hittil har skjedd.

   Saken i sin helhet og i sine bestanddeler vil uansett komme til å bli gransket og vurdert, også i lang tid fremefter.
   Uavhengig av synse-mafiaen.
   Både av samtids-forskere, tema-forskere, nysgjerrige, og så mange og mangt!
   Ingenting av uretten slipper unna!
   Saken er på så mange slags vis sånn sett også en viktig og betydningsfull lærepenge.
   Det vil den bastant og solid være i lang tid fremefter.
   Det er uunngåelig. Og meget bra.
   Og trengs!
---

   Idun ba forleden dag Frøydis sin advokat om å hilse Frøydis både fra Camilla, Hilde, Vebjørg og flere.
---
   Frøydis og Stauda er fortsatt ulovlig, straffbart innesperret, frihetsberøvet, krenket, truet og utsatt for trakassering og tortur.
   Derom ingen tvil.
   Mens Barnevern-tjenesten forsøker å mobilisere begrunnelser og unnskyldninger? Eller har de kanskje ikke kommet så langt enda?! Eller mener de at de begrunnelsene de har gitt er gode nok?
   Eller bryr de seg i det heletatt ikke? Sikker på uansett å kunne gjøre som de vil?
   Sikker på uansett ikke å måtte svare i ansvar for hva de gjør?

   Og vil politiet nu gjøre noe med fangeholdet av Frøydis og Stauda, og med de som ulovlig og straffbart bortførte og nu enda fangeholder Frøydis og Stauda?!
   Eller er det flere i politiet som skal avsløre seg selv?
---
   Det hærjes sånn med mine barn at jeg jo gråter ved bare tanken!
   Om og om igjen, nu i snart to år, og litt mere til hvis en regner med de tidligere kidnappingene og fangeholdene - og de hører selvfølgelig også med.
   Og alt og det hele på grunn av en såkalt Barnevern-tjeneste!
   I Norge er så sannelig om mye snudd opp ned!
   Til grøsselig det motsatte av hva det egentlig skal være!
---
   Mord, terror, trakassering, kidnapping, dokument-forfalskning, etc., er forbudt og straffbart. Uansett hvem som gjør det.
   Er det noen som ikke har skjønt såpass enda?!
---
--- --- ---


- 09.02. 2010:

---
   I går også et brev til meg i posten ifra NAV ( ekstern ) - med overskriften: "Oppgåve over arbeids- og velferdsetatens utbetalingar og trekk i 2009".
   Også dette forskrudde greier. Jeg har så vidt kikket på det. Det står blandt annet at jeg i år 2009 fikk utbetalt kr. 370 026,- kroner fra NAV i form av uførepensjon / folketrygd. Hvilket jo ikke er sant eller riktig. Jeg fikk omtrentlig utbetalt først på året omkring 12 tusen kroner måneder og senere på året omkring 9 tusen kroner måneden, hvilket blir noe sted omkring 140 000 kroner måneden. Altså heller nærmere en tredjedel av hva det står i brevet fra de. Og altså ikke engang nok til å overleve med.
   Jeg telefonerte derfor i dag omkring 10.40-tiden for å spørre de. Telefon 815 810 00. Jeg sa hva det gjaldt til en Anne Karin der, og hun sa vent litt så skal jeg sette deg over til de som har med pensjon å gjøre. Jeg ventet i omtrent 5 minutter før en dame som sa hun het Oliv svarte. Hun sa at det som står i brevet er rett og riktig, men at jeg ble trukket omtrent 248 000,- kroner. Jeg sa at det jeg altså faktisk fikk utbetalt i trygden jo ikke engang var eller er nok til å overleve med. Hun sa at det har ikke hun eller NAV noe ansvar for, men er det NAV-I (NAV-Innkreving) som har ansvar for. Hun gav meg telefon-nummeret til NAV-I, telefon 21 05 11 00.
   Jeg telefonerte dit og de kunne ingenting annet enn ubetydelig gjøre, men satte meg over til videre instans innen NAV. Derifra ble jeg efter å ha forklart situasjonen satt videre til annen instans innen NAV. Og videre igjen. Nokså hjelpsomme flere av de. Det der som har skjedd virker som en dramatisk endring, vi får se hva vi kan gjøre med det, ble jeg fortalt. Og efter hvert at Bernt Vatne hos NAV Vindafjord er rette vedkommende å snakke med, men at han er til lunsj nu, så prøv igjen litt senere i dag. Men før det kan jeg bli satt over til Terje Langåker hos NAV Forvaltning Karmøy. Og jeg ble satt over dithen og snakket med ham, som en slags 7. far i huset. Og hva han sa var vel omtrent som så: At jeg får forsøke å sette næringen efter tæringen. Det hørtes ut som han snakket rett ifra Molboland, uten hverken skamvett eller menneskelighet.

   Noen av de jeg snakket med henviste til vedtakene til saksbehandler Thea Birkeland. Det var hun som gjorde et vedtak om at jeg ikke har klagerett, sa jeg. Thea Birkeland. Og om at heller ikke Trude eller andre hadde eller har det. Og om at kidnappingene og fangeholdene av barna ikke angikk eller angår henne eller NAV.
   Og jeg ble satt i glatt-celle i to og et halvt døgn og ført med håndjern opp i Haugaland tingrett og derfra fraktet videre med håndjern på som en vare-transport til Åna kretsfengsel hvor jeg ble omtrentlig absolutt fullstendig isolert fra samfunnet, familie og hjemsted i nær fem måneder! Uten å ha gjort det minste som helst galt eller straffbart. Fordi advokat Hjelde truet Trude og gav henne beskjed om at hun kunne telefonere til politiet og krisesenter og si at jeg hadde truet henne til å underskrive hennes daværende tilsvar til retten og brev til retten om advokat Hjeldes væremåte! Fordi advokat Hjelde truet Trude med at ellers kommer Iren K. Hebnes og røver barna! Trude telefonerte da derefter til resten av kidnapper-gjengen og sa at jeg hadde truet henne til å underskrive brevene. (Brever som det blandt annet er flere vitner på at hun i fred og fordragelighet skrev og utfomet sammen med meg!) For her nu i forbifarten å ha nevnt dette. Jeg nevnte eller omtalte ikke noe av alt dette til noen av de jeg i dag nu snakket med. Men nevner det her nu altså bare.

   Efterpå fikk jeg snakket med Bernt Vatne ved NAV Vindafjord. Jeg fikk efter å ha snakket litt med ham beskjed om at han skal få noen andre der ved NAV Vindafjord til å ta kontakt med meg pr. telefon senere i dag.

---
   Sånn omtrent kan situasjonen beskrives:

   Plutselig nærsagt over natten er utbetalingene ifra NAV redusert fra nær 40 tusen kroner måneden til nu 9 tusen kroner måneden.

   Efter 30 år med uføretrygd er nu brått det økonomiske livsgrunnlaget borte vekke. Fortid og fremtidsutsikter, alt hva jeg sammen med barna og familien har arbeidet for og bygd opp og livets rett, hjemsted, identitet, integritet, trivsel, trygghet i ferd med å kunne bli borte vekke. Både for meg og barna. Og for meg alene. Nød-ressursene oppbrukte og borte vekke. Og alle 7 barn borte vekke! Siden da de 03. april 2008 ble kidnappet og fangeholdt av sin mor og Iren K. Hebnes, og siden flere ganger kidnappet og fangeholdt.
   Og nu er det snart ett og et halvt år siden jeg har sett de 5 minste av de 7 barna. Og de to største ble igjen, for n-te gang, kidnappet og fangeholdt 13. januar 2010. Og er det også de enda - hvilket også nu er politi-anmeldt (22.01. 2010) ifra min side ( ekstern ).

  Og jeg har nu konstant hver dag siden 03. april 2008 via politiet, advokater og retten og så mange og mye annet iherdig arbeidet for å få stoppet galskapen, uten enda å ha nådd frem! Samtidig som både jeg og barna på kryss og tvers underveis har vært - og er - utsatt for trakassering, mishandling og terror.

   Økonomisk livsgrunnlag, livsverdiene, trygghet, fortid og fremtid, borte vekke! Barna borte vekke!
   Og alt annet snart i ferd med å bli borte vekke.
   Det hele alt og livets rett i ferd med og fare for å bli borte vekke! Tilintetgjøres!

   Fordi Iren K. Hebnes og de som hjalp henne syntes det skulle være slik! Og fordi ingen enda har klart å stoppe den kriminelle galskapen!
   Eller fordi det er slik tingene er ment å skulle kunne skje i Norge?
---
   Gjelder - eller gjelder ikke -
for eksempel Norske Menneskerettsloven (1999) Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 11 Punkt 1, at:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Jo, denne lov-bestemmelsen skal være gjeldende, endog (i henhold til lovens § 3) overordnet annen norsk lovgivning. Så hvorfor så enda ikke i dette tilfellet?
---
   Jeg oversendte nu for ordens skyld omkring 15-tiden et brev pr. fax til NAV lokalt ( ekstern ). Med noe av det jeg hastig skrev nu.
---
--- --- ---


- 10.02. 2010:

---
   Omkring klokken 14 telefonerte en dame ifra NAV Vindafjord, Heidi Hansine Vindnes, med henvisning ifra Bernt Vatne jeg snakket med i går.
   Jeg spurte om jeg nu er gjort til en tigger, og hun sa nei, men at hun og NAV ingenting kan gjøre uten at jeg først kommer dithen til deres kontor i Sandnes i Vindafjord. Vi avtalte at jeg kommer dithen i morgen klokken 10, til tross for at en slik kjøretur tærer på mine ressurser og de ikke ville betale for kjøreturen.
   Så får vi se hva de videre har tenkt å gjøre.
---
(...)
---
   Barnevern-tjenesten kan for alt jeg vet ha oversendt kopi av kriminelle vedtak ikke bare til NAV, men også for eksempel til retten? Hvem vet? Det vil ikke forundre meg om de også har gjort det.
---
   Dr. Tungesvik skrev en e-post til meg forleden dag, om jeg kan oversende ham en kopi av vedtaket ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ).
   Det gjorde jeg.
---
   Iren K. Hebnes, en ungjente nærsagt bare, var samtidig leder for både Barnevern-tjenesten og Sosialkontoret i Vindafjord kommune, inntil for et år eller to siden - da ble disse delt opp i to avdelinger og hun bare leder for den kommunale Barnevern-tjenesten.
---

--- --- ---


- 11.02. 2010:

---
   Jeg kom hjem fra NAV Vindafjord i Sandeid klokken 11.30. Det er nokså nøyaktig 40 km dit. Frem og tilbake altså 8 mil. Telefonen ringte da jeg kom hjem, og det var Heidi Hansine Vindnes der hos NAV Vindafjord som jeg nettopp hadde snakket med. (Jeg snakket bare litt med Bernt Vatne ifra i går der i dag også.)
   Hun telefonerte noe angående hva vi hadde snakket om.

   Jeg kjørte hjemmenfra ganske tidlig i dag, til NAV Vindafjord. Hva resulterte kjøreturen dithen så i?
   Det nærmeste de iallfall nu kunne komme problemet - et problem skreddersydd tilintetgjørelse ifra motparten sin side, - var et tre-delt første lite skritt oppi all elendigheten, som gikk ut på følgende:
   1:  Jeg tilkjennes straks økonomisk krisehjelp frem til 20.02. 2010, efter regelverket med kr. 1.200,-
   2:  Tak-stige som feieren har påbudt meg blir betalt med opptil 5.500,- kr.
   3:  Reperasjon av vaske-maskinen blir betalt.

   Størrelsen på utbetalingen av trygd er ikke de den rette instans innen NAV til å kunne gjøre noe med, fikk jeg beskjed om. Jeg forstod det derifra som at det er NAV Forvaltning som har det ansvaret.
   I så fall med andre ord altså vel Thea Birkeland! Nu igjen.

   Hele familien, en efter en, ble altså faktisk gjort til sosial-klienter, unntatt Idun. 
   Altså også det.
---
   De Trude imot julen 2006 ( ekstern ), i sin første kidnapping i saks-komplekset kidnappet flere av barna i to omganger og fangeholdt de i en ukes tid, da var Iren K. Hebnes der straks på pletten og skulle gi Trude fem tusen kroner i en konvolutt utenfor bensin-stasjonen i Aksdal i Tysvær kommune (kommunen mellom Vindafjord og Haugesund)!
   Hva som da faktisk skjedde så absolutt også av interesse og betydning i dette saks-komplekset!
   Og hva som både da og før og efterpå skjedde er på så forskjellige vis også meget meget godt dokumentert.
---
--- --- ---


- 14.02. 2010:

---
   Det ankom med posten i går noen brever. Blandt annet som vanlig i dette saks-komplekset også et ifra NAV ( ekstern). Bombardementene med vedtak og brever ifra de yrer!
   Et ifra Statsadvokaten også ( ekstern ).
   Og et ifra Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Jeg har knapt rukket å åpne de enda.

   Haugaland tingrett synes som å ville ha Tilsvar på stevningen, stevningen med midlertidig begjæring ifra meg og min advokat Thingvold ( ekstern ). Jeg kikket så vidt på brevet nu.
   Tilsvar innen en uke ifra de øvrige parter: Frøydis, Haugesund kommune og Trude. Stauda har i henhold til Menneskerettsloven (1999) også krav på advokat ( ekstern ), men det bryr de seg ikke om.

   Tilsvar brydde ikke Haugaland tingrett seg om da advokat Hjelde (ved sin ferie-vikar) 11.07. 2008 ba om midlertidig avgjørelse for å kidnappe og fangeholde barna ( ekstern ). Jeg eller barna eller noen ble hverken spurt eller orientert. Han fikk 14.07. 2008 ja værsågod til svar i lynets hastighet, efter to-tre dager ( ekstern )! Litt efter, 21.08. 2008, påplusset alt annet enn midlertidighet ( ekstern )!
   Han viftet også da med Iren K. Hebnes sine løgner, også for igjen å få de hvitvasket til senere bruk!
   Løgner som nu forlengst er avslørt i og for reten.

   Da barna hadde det godt og endelig var hjemme igjen 04.07. 2008, skulle de igjen kidnappes og fangeholdes, med hjelp ifra Haugaland tingrett ( ekstern )!
---
   Barna diskrimineres (og forties og forvrenges) fullstendig hele veien i saks-komplekset. Like så deres far.
---
--- --- ---


- 13.02. 2010:

---
   Jeg tror Idun mislikte sterkt at Trude og Gudmund skal ha sagt at jeg skal ha nektet Stauda å besøke sin mor. Hvis altså det som står om hva de sagt, gjengitt i Barnevern-tjenestens vedtak ( ekstern ), er sant.
   At Idun føler seg personlig krenket av det. Idun kunne selvfølgelig aldri ha sagt noe slikt.
   Og Barnevern-tjenesten kunne jo selvfølgelig også bare ha spurt Frøydis og Stauda! Og også Idun!
   Men hvorfor ville de hverken spørre Idun eller Frøydis og Stauda? Eller også andre for den saks skyld.
   Det kunne og ville de ikke, fordi de heller ville sverte og lyge!
   Så som i hele resten av vedtaket også.

   Og alt slikt noe skal en liksom ikke heller få lov til å klage eller protestere på!
   Fordi de ønsker at alt slikt noe skal bli stående der, for at videre og i neste omgang noen skal tro på det - og eventuelt dermed altså gjengi det som hvitvasket argumentasjon og hva de betegner som "bevis", etc.!
   Det er ganske enkelt også slik de opererer.
   Alle deres vedtak, også det Iren K. Hebnes fremmet for Fylkesnemnda, den såkalte Hekseboken 2008 ( ekstern ), er gjennomsyret av dette.
---

   Den tilstanden som er deres mål eller de ser seg tjent med forsøker de å forlenge, den tilstanden de ikke har som mål forsøker de å eliminere, drepe eller å forhindre.
   De vil at alt skal være, og tror at alt er, slik de kjapt ifra begynnelsen vurderte saken. Enhver må jo forstå at de er synske og lærde og på det nærmeste perfekte.
   De bestemte seg på forhånd hvordan alt forholder seg.
   Ikke tale om at de tok feil!

   Dog står alle mine ord fortsatt faste som grunnfjellet. Mens motpartens ord og troverdighet er det absolutt ingenting som helst igjen av. Mens de forsøker å vri og vrenge og å lyge for å finne på nytt.

   Men min skikkelse passer ikke til deres bilde av sannhet og pålitelighet. Jeg er jo så meget ulik de selv!
   Eller de tror jeg er lik de selv, - løgnaktige, falske og upålitelige.
---
   Det er ikke ubetydeligheter som pågår i dette saks-komplekset! Heller ikke i og for Norge med hensyn til de samme årsakene.
   Ofrene i og for World Trade Center-katastrofen i New York 11. september 2001 er små-rusk i sammenligning med den pågående katastrofen i regi av den såkalte Barnevern-tjenesten!
   De årlige dødsfallene i trafikken i Norge blir også mindreverdige i sammenligning!
   Dog skriver dagsavisene i terror-regimet enda heller om da far eller mor ble svindlet for noen tusen-kroner eller om da huset deres brant! Små-rusk!
   Mens terror-regimet kontinuerlig hærjer bak kulissene.
   En bør ha perspektiv over dimensjonene i det en snakker om.

   Og: Glem ikke hvordan de hærjet med oss!
   La det komme frem for og i dagen.
   Dagen er ikke dag uten.
---
   Når vårt samfunn har gitt og gir et tilfeldig enkelt-mennesker som Iren K. Hebnes enorm makt, da ligger det godt an til uhyrlighetens ødeleggelser i samfunnet!
---
   Det ankom med posten i går noen brever. Blandt annet som vanlig i dette saks-komplekset også et ifra NAV ( ekstern). Bombardementene med vedtak og brever ifra de yrer!
   Et ifra Statsadvokaten også ( ekstern ).
   Og et ifra Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Jeg har knapt rukket å åpne de enda.

   Haugaland tingrett synes som å ville ha Tilsvar på stevningen, stevningen med midlertidig begjæring ifra meg og min advokat Thingvold ( ekstern ). Jeg kikket så vidt på brevet nu.
   Tilsvar innen en uke ifra de øvrige parter: Frøydis, Haugesund kommune og Trude. Stauda har i henhold til Menneskerettsloven (1999) også krav på advokat ( ekstern ), men det bryr de seg ikke om.

   Tilsvar brydde ikke Haugaland tingrett seg om da advokat Hjelde (ved sin ferie-vikar) 11.07. 2008 ba om midlertidig avgjørelse for å kidnappe og fangeholde barna ( ekstern ). Jeg eller barna eller noen ble hverken spurt eller orientert. Han fikk 14.07. 2008 ja værsågod til svar i lynets hastighet, efter to-tre dager ( ekstern )! Litt efter, 21.08. 2008, påplusset alt annet enn midlertidighet ( ekstern )!
   Han viftet også da med Iren K. Hebnes sine løgner, også for igjen å få de hvitvasket til senere bruk!
   Løgner som nu forlengst er avslørt i og for reten.

   Da barna hadde det godt og endelig var hjemme igjen 04.07. 2008, skulle de igjen kidnappes og fangeholdes, med hjelp ifra Haugaland tingrett ( ekstern )!
---
   Barna diskrimineres (og forties og forvrenges) fullstendig hele veien i saks-komplekset. Like så deres far.
   Konsekvent og med allehånde slags midler.
---
   En film om Percy B. Shelley (1792 - 1822) ifra The Open University på kanal History i dag. Om hans liv, tro og politikk. Hans uansvarlighet nærsagt verre enn verst.
---
   Idun kom litt sent fra jobben i kveld.
   Jeg er straks ferdig med en artikkel om "Den nye tid nu" ( ekstern ).
   Om den nye tid som egentlig skal være og er påbegynt.
---

--- --- ---

---