-- 20100222-Heksebok-Saksfremlegg.html                           --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH:  Dette skriv fikk jeg kjennskap til 02.03. 2010, da som bestanddel og første vedlegg i Heksebok-2010-A ( ekstern ).

Side:  01 - 02 = Innholdsfortegnelse - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 -  


Side 1:
 
Fra:
HAUGESUND KOMMUNE,
Barneverntjenesten

22.02.10                                        

SAKSFRAMLEGG FRA Haugesund Kommune
Barneverntjenesten
 

til
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland




Barnets navn:           Frøydis Hansen                       f.:  25.12.93 *****
Barnets navn:           Stauda Sofie Hansen                f.:  24.05.97 *****

Adresse:                    Skoglandsvegen 108, 5514 HAUGESUND


Mors navn:              Trude Monica Hansen,
Adresse:                   Skoglandvegen 108, 5514 HAUGESUND
Sivilstand:                Separert 


Fars navn:                Rune Leander Hansen,
Adresse:                   Tindeland, 5568 VIKEBYGD
Sivilstand:                Separert 

Foreldreansvar:        mor


Offentlig partsrepresentant:
Barnevernkonsulent: Anne Sternhoff, 52 74 40 40/60

Prosessfullmektig for offentlig part:
Kari Nesse 52 74 40 40/39


Prosessfullmektig for privat parter:

For: Trude Monica Hansen:  Trond Hjelde, Djupaskarvn. 38, 5522 Haugesund, 52 70 82 70

For: Rune Leander Hansen:  Tone Lill Thingvold, St.Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, 51 84 47 70

For: Frøydis Hansen:  Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst allè 8 B, 0278 Oslo, 23 12 06 35



Side 2:


   INNHOLDSFORTEGNELSE:

Side 3 - Dokumenter det henvises til

Side 3 - Relevante vedtak

Side 3 - Bakgrunn

Side 3 - De private parters vurdering av saken

Side 3 - Faktum i saken

Side 6 - Barneverntjenestens vurdering

Side 6 - Tiltaksplan

Side 7 - Forslag til vedtak


Side 3:


RELEVANTE VEDTAK
Akuttvedtak 4-6, 2.ledd fra 14.01.2010 ( ekstern ).

Foreldreansvar -  mor: ja --- far: nei
Daglig omsorg  -  mor: ja --- far: nei


Saken gjelder:
1.  Fastsettelse av samvær mellom mor og Frøydis og Stauda Sofie.
2.  Fastsettelse av samvær mellom far og Frøydis og Stauda Sofie.

Viser for øvrig til begjæring om omsorgsovertagelse mot mor.


FAKTUM I SAKEN
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland besluttet 30.06.08 ( ekstern ) at barna kan bo hos mor under forutsetning at de ikke har annen kontakt med far enn samvær. I psykiatrisk rapport utarbeidet i forbindelse med fylkesnemndsaken står det bl.a. om far:


Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især "det offentlige" og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side. Denne beskrivelsen av fars personlighet har i ettertid blitt bekreftet av mor, gjennom samtaler hun har hatt med barneverntjenesten i Haugesund. Det er også konkludert i rapporten med: Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte.
Mor har bekreftet at det har forekommet enkelttilfeller av voldsutøvelse fra far mot mor og ett av barna, gjennom samtaler hun har hatt med barneverntjenesten i Haugesund.
I opplysninger fra Vindafjord trygdekontor som ble innhentet i forbindelse med fylkesnemndssak, datert 20.06.2006, fremkommer det at far har diagnosene betydelig personlighetsavvik og Schizofreni.

Haugaland tingrett har tilkjent mor daglig omsorg og foreldreansvar alene for alle de 7 umyndige barna i familien. Far ble tilkjent rett til samvær med barna en gang hver sjette uke inntil tre timer hver gang under kontinuerlig tilsyn av barneverntjenesten. Det står videre at samværene kan avbrytes dersom det vurderes å være uheldig for barna at samværet gjennomføres i sin helhet. Denne dommen er rettskraftig ( ekstern ). Samværene kom aldri i gang fordi far ikke tok initiativ til samvær.

Far fremmet begjæring om ny midlertidig avgjørelse i Tingretten, med krav om foreldreansvar og daglig omsorg for barna. Han fikk ikke medhold og anket saken.

15.01.2009 ble far dømt ( ekstern ) for 5 tilfeller av overtredelse av straffeloven av Haugaland tingrett. Blant de 5 tiltalepunktene som far ble dømt for, anså retten to av postene som klart mest alvorlige:

   1)  I oktober 2008 ( ekstern ) fikk far mor til å skrive under på prosesskriv til retten i fars favør i deres pågående barnefordelingssak, idet han i dagene forut for dette hadde truet med å drepe henne hvis hun ikke gjorde som han sa.


Side 4:


   2)  Far hadde ved flere anledninger i perioden 27.09.08 til 17.10.08 truet med å drepe mor dersom hun ikke gjorde som han sa. Utsagnet var etter omstendighetene egnet til å fremkalle frykt.

Far ble varetektsfengslet til mars 2009. Få uker senere reiste Frøydis og Stauda til far uten at mor samtykket eller visste noe om dette.

Dr. Hans Olav Tungesvik har i spesialisterklæring, datert 10.09.2009 ( ekstern ), konkludert med at far har personlegdomsforstyrring med paranoide trekk.


22.12.2009 avsa Gulating lagmannsrett beslutning og kjennelse ( ekstern ) i fars anke vedr. foreldreansvar og daglig omsorg ( ekstern ): anken ble ikke tatt til følge og i forhold til samvær finner lagmannsretten ikke at det er forhold som tilsier at samværet med far skal utvides, snarere tvert imot.

Frøydis og Stauda ble akuttplassert i beredskapshjem 13.januar 2010 ( ekstern ). De hadde inntil da oppholdt seg hos far siden mai -09. De har i denne perioden ikke gått på skole. Frøydis har vært hjemme hos mor 8 ganger, men ikke siden august -09. Stauda har ikke sett sin mor eller sine yngre søsken den perioden hun oppholdt seg hos far. Det ble gjort forsøk på å få til et samvær med mor og søsken i forbindelse med julen, men far motsatte seg dette ( ekstern ).

Barneverntjenesten har observert mor og Frøydis og Stauda under samvær etter at de ble plassert i beredskapshjem. Barneverntjenesten har ingen bekymring for mors evne til å se og ivareta jentene sine behov.
Barneverntjenesten er ikke bekymret for den daglige omsorgen mor gir barna, men har fremmet sak om omsorgsovertagelse med begrunnelse i at mor er ute av stand til å hindre Frøydis og Stauda i å dra til far.

Barneverntjenesten har observert far og Frøydis og Stauda under samvær 16.02.2010 ( ekstern ). Samværet varte i to timer. Far ble av saksbehandler i forkant av samværet oppfordret til å snakke med jentene om mest mulig positive ting og ikke ha så mye fokus på saken med negative uttalelser og beskyldninger. Forklarte far at det ville være best for jentene for at samværet skulle bli så positivt som mulig. Far svarte at ingen kunne styre hva han snakket med sine barn om, men at han ikke forventet mer av saksbehandler som åpenbart er en person med hønsehjerne og dårlig vett og forstand.

Da jentene kom stilte far seg opp og rettet armene mot dem mens han la hodet på skrå og gråt. Stauda gikk bort til far og gav ham en klem. Frøydis gikk også bort til far etter at han hadde vinket henne til seg. Far stod og holdt rundt jentene et par minutter mens han gråt.
Under samværet fortalte far jentene hvor vondt han hadde det, at det ikke var sikkert at han ville klare å beholde huset, gården eller dyrene fordi barneverntjenesten vil prøve å frarøve han dette. Far formidlet at barneverntjenesten driver med økonomisk trakassering ovenfor han. Han formidlet videre til jentene at barneverntjenesten driver med trakassering, diskriminering, trusler og tortur og det er ikke sikkert at han vil komme til å overleve. Han formidlet også til jentene at barneverntjenesten gjør kriminelle ugjerninger som kan betegnes som uhyre forbrytelser imot menneskeheten. Videre formidlet far at jentene holdes ulovlig mot sin vilje borte fra far, hjemsted, skole, slekt, venner, sin identitet, integritet, trygghet, trivsel osv. Far gråt flere ganger og bad jentene se hvordan han såg ut og mente at de måtte kunne se hva barneverntjenesten hadde gjort med ham.  

Side 5:

Videre fremholdt han at
barneverntjenesten ødelegger tusenvis av familier hvert år, mange tusen i år og neste år blir det flere tusen barn og familier som må lide. Ingen klarer å stanse dette maktmisbruket og han hevdet at det er hundrevis av advokater som river seg i håret hver dag i fortvilelse over hvordan barneverntjenesten ødelegger familier og hvilken maktmisbruk som foregår. Far såg på jentene flere ganger mens han holdt hånden sin på hjertet og sa at de og han vet inni hjertet sitt hva som er rett og hva som må gjøres, han gjentok at det må de aldri glemme eller gi slipp på uansett hva andre sier. Han kom tilbake til dette flere ganger i løpet av samværet.

Stauda fortalte til far at under familiemøtet som ble avholdt dagen i forkant for samværet formidlet
barneverntjenesten at far var syk, at dette var noe dr. Tungesvik også bekreftet. Far svarer Stauda at dette ikke stemmer, at dr. Tungesvik har fremlagt dokumentasjon for det motsatte, at far er frisk. Far sa videre til Stauda at hun selv kan snakke med dr. Tungesvik og få høre fra han at det barneverntjenesten sier er feil.
Stauda formidlet og til far at hun ikke lengre ønsker å gå på skolen, at hun vil tilbake til den skolen hun hadde hos han. Far sa til Stauda at dette er noe hun selv kan bestemme og at hun aldri må gi seg på det. Han såg rett inn i ansiktet til Stauda når han svarte at ingen skal få ta fra dem hjemmeskolen deres.

Etter en oppfordring fra saksbehandler om å snakke om positive ting, snakket far, Frøydis og Stauda en kort stund om dyrene på gården, om musefeller og andre ting på gården. Da Stauda begynte å fortelle om et TV-program hun hadde sett om tigre som stod i fare for å bli utryddet, avbrøt far henne og begynte å snakke om tigre som han kjente til. Stauda avbrøt ikke far og gjorde ikke forsøk på å fullføre historien sin.

Far fortalte jentene at han hadde truffet mor dagen i forveien, etter familiemøte. Han sa det var trist å se mor, hun var tynn og bleik og han hadde aldri sett henne så trist. Han gjentok flere ganger hvor trist det var å se mor i en slik forfatning. Han sa videre at Alfredo (10 år) hadde lyst opp som en sol, stor sol da han såg far. Solborg (2 år) hadde vært vært mer reservert synes han, dette mente han hadde sin årsak i at Balder forsøkte å hindre far i å løfte opp Solborg.
Det viste seg at far hadde kjørt Idun (22 år) til familiemøte og han ventet i bilen utenfor kontoret. Saksbehandler noterte seg at far hadde svært detaljerte opplysninger om hva som var sagt på familiemøte og han gjengav detaljerte og ordrette uttalelser fra enkeltpersoner som deltok på møte.

Da samværet var over og jentene gikk, var det ingen av dem som tok initiativ til å gi far klem. Far stod midt på gulvet med hodet på skakke og såg på jentene. Da jentene var gått fortsatte far med å skjelle ut barneverntjenesten og saksbehandler i samme grove ordlag som tidligere. Far bekreftet at han hadde båndopptaker på seg og at han hadde tatt opp alt som var sagt. Far sa at når barna kunne beskrives som intelligente og oppegående var det bevis på at han var en god far som hadde gjort dem til slike flotte mennesker. Saksbehandler svarte at mor også hadde vært delaktig i omsorgen for barna og dermed også bidratt til at de er blitt flotte barn. Far svarte at selv mor var enig med ham i at det er han som i stor grad har tatt seg av oppdragelse og skolering av barna og at mor slett ikke må få mer kreditt enn hun fortjener.

Side 6:

BARNEVERNTJENESTENS VURDERING

Samvær med mor:
B
arneverntjenesten vurderer at det er viktig for Frøydis og Stauda å gjenopprette en trygg og stabil relasjon til mor. Det vurderes at mor evner å se og ivareta jentene sine behov på en god måte. Det vurderes at det beste for jentene er at de har ukentlige dagssamvær med mor. Barneverntjenesten ber om rett til å sette inn tilsyn av hensyn til risiko for at jentene vil dra til far når de er hos mor eller at far oppsøker dem hos mor.
På nåværende tidspunkt er
barneverntjenesten noe usikker på om mor skal ha samvær med Frøydis og Stauda samtidig eller hver for seg.

Samvær med far:
Far har over år vist at han ikke respekterer lovlig fattede vedtak eller avtaler som ikke er i overensstemmelse med det han selv ønsker. Fars psykiske helsetilstand samt hans påstander og handlinger tilsier at det ikke er grunn til å tro at han vil akseptere at barna bor hos mor. B
arneverntjenesten vurderer at hans psykiske problemer er av meget alvorlig karakter som påvirker hans funksjonsdyktighet i de fleste sosiale roller. Han har truet med å ta livet av mor fordi hun ikke vil innrette seg etter hans ønsker. Dette har han vært fengslet for. Å bruke vold og trusler om vold er en måte å ta kontroll over andre mennesker på. Vold handler om dårlig emosjonsregulering, psykiske lidelser og et svingende følelsesliv. Barn som er vitne til vold er ekstra risikoutsatte for å utvikle psykiske lidelser.

Far vurderes å ha en forvrengt virkelighetsoppfatning som han stadig formidler til barna. Far har vanskelig for å skille mellom egne behov og barnas behov. Han oppfatter barna ut i fra egne behov. Når far formidler sin oppfatning av virkeligheten til barna fører det til at barna gjør hans virkelighet til sin. B
arneverntjenesten vurderer også at det er stor risiko for at barna trekkes inn i fars paranoide verden. Barna får en rolle i hans forvrengte oppfatning av virkeligheten.
Barn har stor lojalitet og tiltro til sine foreldre. B
arneverntjenesten vurderer at Frøydis og Stauda i stor grad tror på det far formidler og er allerede preget av hans virkelighetsoppfatning og mistillit til samfunnet generelt og spesielt offentlige instanser som skole, helsevesen, barnevern, politi og rettssystem.

Det antas at far har utsatt Frøydis og Stauda for langvarig og skadelig indoktrinering i samsvar med fars paranoiditet og mistillit til samfunnet og enkeltpersoner.
B
arneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for intensiv og langvarig profesjonell psykiatrisk hjelp.

Barneverntjenesten vurderer at det beste for Frøydis og Stauda er at de har samvær med far to timer to ganger i året med tilsyn. Barneverntjenesten vurderer at et mer omfattende samvær med far vil virke forstyrrende inn på deres utvikling i forhold til bevisstgjøring av egne behov, ønsker og følelser. Det vil videre virke forstyrrende inn på deres muligheter til å utvikling en realistisk og nyansert virkelighetsoppfatning.

Side 7:

Barneverntjenesten vurderer det som nødvendig med tilsyn under samværene med far for å hindre at far tar barna med seg til sitt bosted. Saksbehandler har som tilsynsfører under samvær med far observert at far bruker mesteparten av samværstiden til å overbevise barna om sin egen feilaktige virkelighetsoppfatning ved å sverte andre personer og hjelpeinstanser. Barneverntjenesten ser at det vil være vanskelig å stoppe far når han begynner med dette. Barneverntjenesten ser det derfor som nødvendig at tilsynsfører gis rett til å avbryte samvær dersom far ikke følger oppfordringer om å stanse formidling av uheldige og feilaktige påstander til jentene.

På nåværende tidspunkt er
barneverntjenesten noe usikker på om mor skal ha samvær med Frøydis og Stauda samtidig eller hver for seg.


FORSLAG TIL VEDTAK

Haugesund
Barneverntjeneste foreslår følgende vedtak for Frøydis Hansen f: 25.12.93 og Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97.

1.
   Mor skal ha samvær med Frøydis og Stauda 6 timer pr. uke.
   
Barneverntjenesten har rett til å sette inn tilsyn under samværene.

2.
   Far skal ha samvær med Frøydis og Stauda 2 timer 2 ganger i året.
   
Barneverntjenesten har rett til å sette inn tilsyn under samværene.
   
Barneverntjenesten har rett til å bestemme hvor samværene skal finne sted.


Haugesund 22.02.2010

Liv Kjersti Kvalevaag  ( + underskrift )                               Anne Sternhoff  
( + underskrift )
Barnevernleder                                                              Seksjonsleder tiltak barn



---