-- 20100311-Prosesskrift-til-H-tingrett-fra-Rune-advTLT.html                 --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH: Mitt eksemplar av dette ankom meg pr. post 12.03. 2010.


Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfirmaet Torstrup § Grøsfjeld,
St. Olavsgt. 6,
4005 Stavanger


PROSESSKRIFT
TIL
HAUGALAND TINGRETT


 Stavanger, 11.03.2010                               

Saknr. 10-018935TVI-HAUG

Saksøker:                    Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:         Advokat Tone Linn Thingvold
                                   Postboks 140
                                   4001 Stavanger

Saksøkt:                      Haugesund kommune v/ barneverntjenesten

Prosessfullmektig:         Kommuneadvokaten i Haugesund v/ Kari Nesse.
                                   Postboks 2160
                                   5501 Haugesund

Privat part, barn:       Frøydis Hansen

Prosessfullmektig:         Lill Hege Høimyr
                                   Karenslyst Allè 8 B
                                   0278 Oslo


Side 2:


Privat part, mor:       Trude Monica Hansen
                                  Skoglandsvn. 108
                                  5514 Haugesund

Saken gjelder:           Rettslig overprøving av Fylkesnemndas vedtak

***

Det vises til tilsvar fra sakens øvrige parter.

Det anføres i tilsvar inngitt av advokat Trond Hjelde på vegne av mor ( ekstern ) at det er uriktig at barna står registrert bosatt hos far. Vedtaket advokat Hjelde har fremlagt som bilag 1 til tilsvaret er av dato 03.07.2009 ( ekstern ). Vedtaket ble påklaget av far ( ekstern ).

Skattedirektoratet fattet vedtak i saken den 05.01.2010 ( ekstern ). Det følger av vedtakets punkt 2 at Frøydis og Sofie Hansen har bostedsadresse hos sin far, Rune Hansen. Vedtaket som fremlagt av advokat Hjelde av 3. juli ble opphevet. Det fremlegges som

bevis:            Skattedirektoratets vedtak av 5. januar 2010                             - bilag 1 ( ekstern ).

Fra denne side reageres det sterkt på at en fremlegger et vedtak som mor følgelig er kjent med er omgjort, dette i forsøk på å frata far enhver rettighet i forhold til barna. Slik bevisførsel vil være å føre retten bak lyset.

Det vises igjen til utskrift av folkeregisteret datert 22.01.2010 ( ekstern ) at begge barna har registrert bostedsadresse hos sin far.

Det må derfor være hevet over enhver tvil at Frøydis og Sofie Hansen begge hadde bostedsadresse hos sin far da fylkesnemnda fattet akuttvedtak. Hvilket også følger av advokat Høimyrs tilsvar inngitt på vegne av barnet, Frøydis ( ekstern ).

Videre følger det av utskrift fra folkeregisteret at foreldrene har felles foreldreansvar. Far har da følgelig partsrettigheter.

Barneverntjenesten fremmet begjæring om omsorgsovertakelse den 23.02.2010 ( ekstern ). Saken er berammet til 28-30. april 2010.

Fylkesnemnda avventer rettens avgjørelse i denne sak hva gjelder fars partsrettigheter. Far har derfor p.t. kun partsrettigheter i forhold til spørsmål om samvær som er berammet til 30. april 2010. Det er derfor viktig at far gis rettigheter i sak om omsorgsovertakelse i forhold til to av hans barn som har bostedsadresse hos ham. Det strider mot all fornuft at fylkesnemnda skal ta stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt, men far som faktisk utøver den daglige omsorgen for barna ikke har partsrettigheter.

Det er derfor viktig at retten snarlig treffer en snarlig avgjørelse i forhold til dette spørsmål.


Side 3:


Stavanger 11. mars 2010
Tone Linn Thingvold            
( + underskrift )                      


Prosesskrift i 8 eksemplar, hvorav to sendt eksemplarer er sendt til hver av prosessfullmektigene direkte.


 
---