-- 20100408-Anke-Kjennelse-11-03-2010-fra-adv-TLT-RLH.html          --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH: .       


Til:

Haugaland tingrett

Postboks 385

5501 Haugesund

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  

Fra:

Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
Postboks 140 Sentrum,
4001 Stavanger

 

 

ANKE 

 

TIL

 

GULATING LAGMANNSRETT

 

Stavanger, 08.04.2010

 

 

Haugaland tingretts saknr. 10-018935TVI-HAUG

 

 

Ankende part:         Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd

 

Prosessfullmektig:     Advokat Tone Linn Thingvold

                                   Postboks 140

                                   4001 Stavanger

 

Ankemotpart:         Haugesund kommune v/ barnevernstjenesten

 

Prosessfullmektig:    Kommuneadvokaten i Haugesund v/ Kari Nesse.

                                   Postboks 2160

                                   5501 Haugesund

 

Privat part, barn:     Frøydis Hansen

 

Prosessfullmektig:     Lill Hege Høimyr

                                   Karenslyst Allè 8 B

                                   0278 Oslo

 

 

 

Privat part, mor:     Trude Monica Hansen

                                   Skoglandsvn. 108

                                   5514 Haugesund

 

Prosessfullmektig:    Adv. Trond Hjelde

                                    Postboks 267

                                    5501 Haugesund

 

Saken gjelder:        Anke over tingrettens kjennelse av 11.03.2010.

 

***

 

Haugaland tingrett avsa kjennelse den 11.03.2010 med slik slutning ( ekstern ):

 

” Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogalands vedtak i sak 10/35 stadfestes.”

 

Avgjørelsen påankes av Rune Hansen. Anken er retttidig.

 

Det ankes over saksbehandlingsfeil, feil rettsanvendelse og feil bedømmelse av faktum i saken.

 

Prinsipal anførsel

Prinsipalt anføres at det foreligger saksbehandlingsfeil ved fylkesnemndas vedtak. Det vises til at vedtaket er fattet av fylkesnemndas leder alene. Avgjørelsen om å avvise en sak om rettslig interesse og partsrettigheter skulle vært foretatt av fylkesnemnda sammensatt i overenstemmelse med reglene i kapittel 7 i barnevernloven.

 

Vedtaket fattet av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker skulle videre vært underlagt full prøving i samsvar med tvistelovens kapittel 36. Det følger av tvistelovens § 36-4 at tingretten skal settes med to meddommere, hvorav en lek og en fagkyndig. Det følger videre av tvistelovens § 36-5 at hovedforhandling skal berammes straks, og retten skal prøve alle sider av saken.

 

Det anføres fra den ankende part at det foreligger saksbehandlingsfeil ved Haugaland tingretts kjennelse når tingrettsdommer Leif Egil Holstad alene har fattet kjennelse, og uten å kalle partene inn til hovedforhandling. Dette på tross av at saksøker allerede i stevningen ba om at en umiddelbart kalte inn til hovedforhandling etter tvistelovens § 36-5.

 

At sak om avvisningen skal behandles etter tvistelovens kapittel 36 følger også av rettspraksis. Det vises her til Rt. 1996 s. 1597. Det fremlegges som

 

bevis:                        Rt. 1996 s. 1597                                                                             - bilag 1.

                                    LF- 1996-00751                                                                             - bilag 2.

 

Det følger av tingrettens avgjørelse  at spørsmålet er et utpreget rettslig spørsmål, og ikke en realitetsavgjørelse. Slik avgjørelse kan fattes av dommer alene, jfr. tvistelovens § 19-1, 2. ledd bokstav a, øverst side 5 i dommen.   Det er åpenbart feil og står også i sterk motstrid til det forhold at tingretten i sin kjennelse tar stilling til faktum i saken, og foretar en realitetsbehandling av saken,  dette uten hensyn til kontradiksjon og muntlighetsprinsippet i norsk rett.

 

Det vises her til dommens side 6 andre avsnitt. Retten baserer sin avgjørelse på barnvernstjenestens fremstilling av saken som fremgår av akuttvedtaket ( ekstern ).

 

 Det vises også til at retten gjengir en psykiatrisk rapport av 07.09.07 ( ekstern ) om at far ”har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især  ”det offentlige” og liten innlevelse i barnas tanker og følelser. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side”. Dette er helt klart en realitetsavgjørelse og faktum bestrides av far. Retten viser for øvrig ikke til psykiater Tungesviks spesialistvurdering av 03.04.2009 ( ekstern ) som gir en helt annen vurdering av Rune Hansen enn psykiater Kirsten Westly. Det fremlegge som

 

bevis:                        Spesialistvurdering av 03.04.2009                                                   - bilag 3

 

Det følger videre at retten for øvrig viser til akuttvedtakets beskrivelse av sakens faktum, side 6 andre avsnitt, siste setning.

 

Dette viser at retten foretar en realitetsbehandling av sakens faktum.

 

Subsidiær anførsel

Subsidiært anføres det at Haugaland tingrett feilaktig kun har tatt stilling til hvorvidt Rune Hansen hadde rett til å påklage vedtaket etter tvistelovens § 36-3 1. ledd, herunder spørsmålet om vedtaket er rettet mot far. Tingretten har ikke tatt stilling til hvorvidt Rune Hansen har partsrettigheter i sak vedrørende klage fremsatt av Trude Monica Hansen og klage fra Frøydis Hansen. Fylkesnemndas vedtak av 26.01.2010 tar stilling til begge disse spørsmål. Det foreligger derfor saksbehandlingsfeil av Haugaland tingrett.

 

Selv om far ikke skulle være i rettslig posisjon til å påklage et vedtak, vil han likevel ha partsrettigheter. Retten skal forholde seg til folkeregisterets opplysninger i forhold til om foreldre har del i foreldreansvaret. Det fremgår av utskrift fra folkeregisteret at far har del i foreldreansvaret og skal da automatisk gis partsrettigheter. Det fremlegges som

 

bevis:                        Utskrift fra folkeregisteret                                                                   - bilag 4

 

Uansett skal det foretas en konkret vurdering i forhold til om foreldre uten del i foreldreansvaret skal gis partsrettigheter. Det gjelder særlig der foreldren har en viktig rolle i barnets liv, dette vurderes opp mot vilkårene i fvl. § 2 e og prinsippene i EMK art. 8. Det forhold at barna faktisk har bodd hos sin far, og det forhold at far overfor barna er deres hovedomsorgsperson gir grunnlag for partsrettigheter i en barnevernssak om midlertidig plassering utenfor hjemmet. I tillegg får det stor betydning at faktum i vedtaket og bakgrunnen for at barnevernstjenesten fattet akuttvedtak er begrunnet i omsorgssituasjonen hos far. Hensynet til kontradiksjon og familiens rettsikkerhet tilsier at far skal ha partsrettigheter.

 

Retten har drøftet eller tatt stilling til spørsmålet om partsrettigheter, hvilket er en saksbehandlingsfeil.

 

 

Atter subsidiær anførsel

Atter subsidiært anføres det at Tingretten har lagt til grunn feil rettsanvendelse og foretatt en uriktig bedømmelse av de faktiske forhold i saken. Under denne anførsel anføres det prinsipalt at vedtaket skulle vært rettet mot far, da det er han som utøver den faktiske omsorgen for barna barnevernstjenesten fattet akuttvedtak der barna, Frøydis og Stauda ble plassert utenfor hjemmet. Barna har begge fast bosted hos sin far, det følger av utskrift av folkeregisteret.

 

Det er fattet vedtak av skattedirektoratet den 5. januar 2010. Det følger av vedtaket at barna, Frøydis og Stauda Sofie skal være registert på fars adresse. De øvrige mindreårige barna til den ankende part har bostedsadresse hos sin mor i Haugesund. Det fremlegges som

 

bevis:                        Vedtak av skattedirektoratet av 5. januar 2010                               - bilag 5

                                   vedtak fra Nav av 23.11.2009                                                          - bilag 6

 

Retten skal forholde seg til den registerte adresse, og ikke hvorvidt det foreligger en avgjørelse fra 08.05.2009 som sier at mor skal ha den daglige omsorgen for barna.

 

Dersom mor motsatte seg at Stauda og Frøydis bodde videre hos sin far i over slik lang tid, må det legges til grunn at mor ville følgt saken rettslig. Retten har lagt til grunn at mor stod maktesløs i denne situasjon, hvilket følgelig ikke er riktig, da det finnes lovbestemmelser som regulere dette.

 

Barna har klart motsatt seg en flytting fra far til mor. Barna er sterkt knyttet til sin far, og begge jentene gir uttrykk for at de ønsker å bo hos sin far. Tatt i betraktning barnas alder skal deres mening tilllegges stor vekt. Det er feil at far har nektet barna å besøke sin mor, slik lagt til grunn i barnevernstjenestens vedtak. Dette er også avkreftet av barna. Jentene har vært hos sin mor, har overnattet hos sin mor, men er klare på at de ønsker å bo fast hos far.  Far har aldri på noe tidspunkt utøvd tvang eller makt for å holde jentene hos seg.

 

Det faktum at det er meldt flyttemelding for de øvrige mindreårige barna, men ikke Idun, Stauda og Frøydis viser at  barna bodde hos sin far og dette ikke er forsøkt endret. Det fremlegges som

 

bevis:                        Underretning om registert flytting 03.07.2009                                - bilag 7

 

Så lenge barna har bostedsadresse hos sin far, og dette er avgjort også av skattedirektoratet, så skulle barnvernstjenestens vedtak vært rettet mot far som faktisk utøver den daglige omsorg for barna, jfr. Knut Lindboe, barnevernsrett 5. utgave side 86.

 

 

 

Prossesualia

 

Haugaland tingretts kjennelse er feil og må oppheves. Det bes om at saken prioriteres og tas opp til behandling umiddelbart. Det vises til at det ble begjært rettslig overprøving og begjæring om midlertidig avgjørelse til Haugaland tingrett 26.01.2010 ( ekstern ), først 11.03.2010 forelå det kjennelse i saken. En klage over et akuttvedtak skal behandles av fylkesnemnda og det skal avsies en avgjørelse innen en uke. 

 

Det tas forbehold om ytterliger bevisførsel og nedlegges slik

 

 

PÅSTAND:  

 

  1. Haugaland tingretts kjennelse av 11.03.2010 oppheves.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Stavanger 8. april 2010                                                                Tone Linn Thingvold  (( + underskrift ))

 

 

Anke i 10 eksemplarer, hvorav 2 eksemplarer er sendt direkte til de øvrige parters prosessfullmektiger.

 

---
Adresse: 

Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld
I kontorfellesskap: Adv.fa.  Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld

Advokat Odd Rune Torstrup (H)                      St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                      Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                               Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger         Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                                          www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen

---