VEDLEGG 1 av til: 20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( ekstern ).   


-- 20101124-til-BUF-fra-RLH.html              --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes kun pr. e-post, onsdag 24.11. 2010.     Til:
Barne-, ungdoms- og familieetaten - pr. e-post: region.vest@bufetat.no  
Region vest,
saksbehandler Tore Lied

Fra:
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
5568 Vikebygd

                      Dato: Onsdag 24.11. 2010, Vindafjord                          

   Jeg henviser til mitt brev til dere i går, 23.11. 2010 ( ekstern ).
   Hvor jeg også henviste til deres brev datert 08.11. 2010 ( ekstern ) med deres referanse 2010/13269-3 arkivkode 420.
   I dette deres brev henviser dere til brev datert 02.09. 2010 fra advokat Odd Arild Helland ( ekstern ). Han er som nevnt Trude Monica Hansen sin advokat og hun er mor til våre 10 barn. Dere skriver at han i brevet via Familievernkontoret ber dere om å oppnevne tilsynsperson i sak hvor jeg er tilkjent tilsynssamvær med mine barn som jeg har sammen med henne. Slik dere uttrykker det.
   Jeg henviser her nu særlig til deres brev-svar til Familievernkontoret i Haugesund, datert 28.09. 2010 ( ekstern ).
   Den dom dere i alt dette henviser til er fra Haugaland tingrett datert 08.05. 2009 ( ekstern ) saksnummer
08-081491TVI-HAUG.

   Jeg bekreftet i mitt brev til dere i går at jeg for mitt vedkommende ønsker iverksetting av rettens pålegg om samvær. Det har jeg iøvrig siden begynnelsen ønsket og forsøkt å få til.
   Når det gjelder deres forslag om å knytte anførsler til deres brev av 28.09. 2010, så skriver og avsender jeg et brev til dere også i dag. Dette her nu. For iallfall å få sagt følgende:

   Dere skriver at det er "samværsforelderen" som skal "henvende seg til familievernet og be om at rettens pålegg effektueres".
   Til dette er fra min side forskjellig å si. Samvær og kontakt med sine begge foreldre er i henhold til Menneskerettsloven en rettighet barnet har. Når så retten i dommen gikk til det skritt å fraskrive meg både daglig omsorg og foreldreansvar for mine barn, er det fra min side forventet at den som retten pålegger å ivareta foreldreansvaret for barnet også ivaretar barnets rett, ønsker, interesser og behov. Det har imidlertid ikke mor Trude Monica Hansen gjort. Hverken når det gjelder denne barnets rett eller iøvrig mht. vesentligheter. Hun har imidlertid aktivt gjort det motsatte, helt siden hun 03.04. 2008 kidnappet, fangeholdt og kneblet barna. Hennes vilje og hensikt har vært å til-intetgjøre barnas far, i samsvar med krig-føringen fra den offentlige såkalte barneverntjenesten som angrep vår familie. Til dette har hun vært både truet og premiert, og derfor gjort og sagt ethvert og alt hva de har forlangt og forventet. Fra disse har også våre barn vært trakassert og truet. Det har hele familien vært, og hver enkelt reagert forskjellig på. Og konsekvensene har vært uhyrlige for oss alle sammen.
   Både Idun og Frøydis og andre har, efter både mitt og alle barna sitt sterke ønske, hele veien underveis efter dommen tilbudt seg å bringe barna frem og tilbake for samvær. Dette er ikke i strid med dommen. Dette har Trude i det heletatt ikke vært interessert i. Samtidig har hun hele veien med så forskjellige midler kneblet, trakassert og truet barna i forhold til deres far.

   Bakgrunnen for mine mange forsøk på å få samværsordningen i dommen iverksatt, er ikke at jeg anser dommen for rett og riktig. Dommen har jeg hele veien anket, helt til Norges høyesterett. Og jeg har hele veien mottatt trakasserende og ubegrunnede avslag. Mine politi-anmeldelser er heller ikke blitt tatt på alvor. Tvert imot. Både av disse grunner og flere er jeg i ferd med å fremlegge saks-komplekset for blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg.
Det er ifra representanter for norske myndigheter ikke bare terror og et forsøk på til-intetgjørelse som har skjedd og enda pågår overfor vår familie. Det er et flerfoldig drap, både overfor barna og deres far. Og det er fullstendig sinnssykt at representanter for norske myndigheter kan utføre slikt. Og det har vært og er fra ende til annen fullstendig i strid med nærsagt alt og ethvert av lov og rett. I minst i strid med mange av Europakonvensjonens og Menneskerettslovens bestemmelser.
   Bakgrunnen for mine mange forsøk på å få samværsordningen i dommen iverksatt, har vært og er erkjennelsen av at barna underveis fremmedgjøres og blir andre, fremmede sine barn. Og arbeidet for ikke å miste mine barn og livets rett, og på vegne av barna at de ikke skal frarøves sin far, sin integritet, sin identitet, våre livsverdier, sitt hjemsted, sin arv og sin skole. Siden barna ble kidnappet, fangeholdt og kneblet 03.04. 2008 har dette med rette bekymret meg mere og mere. Jeg har også siden begynnelsen vært oppmerksom på at nettopp til-intetgjørelse av barnas far har vært hensikten. En hensikt som fremgår med all tydelighet av det hele alt som har skjedd.
   Samværsordningen i dommen har jeg ønsket iverksatt fordi den kunne bidra til at fremmedgjøringen av barna ikke skjedde så fort og lett. Altså for å hindre at far og barna ikke mistet hverandre og for å redusere utplyndringen. Det hele alt som har skjedd i saks-komplekset har fra begynnelsen vært viltert pågående inngrep i barnas og fars liv og integritet i form av kontinuerlig pågående uttrykk for grov terror og kriminell galskap.

   Jeg har i pakt med mine og familiens sentrale livsverdier hele veien underveis i dette saks-komplekset på selvfølgeligste vis uttrykt meg i pakt med de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser som er innbefattet i Menneskerettsloven, som er og skal være over-ordnet gjeldende lov og rett i Norge.
   
De involverte representanter for norske myndigheter og retten i Norge har hele veien underveis i dette saks-komplekset nektet å ta til efterretning at Norge er bundet av de sentrale internasjonale konvensjoner om de mest elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Likesom retten heller ikke har vist respekt for norske Straffeloven, og heller ikke Norges grunnlov. Og heller ikke under-ordnede lover. Men har, i samarbeide med blandt annet fylkesnemnda og den såkalte barnevern-tjenesten, blandt annet konsekvent manipulert med under-ordnede lover og regler samt falsk dokumentasjon for å forurette vår familie. Hensikten har i full kriminell galskap vært å til-intetgjøre far i familien, undertegnede.

   
Barn er tilsalgs for store penger i Norge, i en overflod på kriminelle vis i regi av representanter for det offentlige og politiske og forvaltningen og deres med-spillere. Med under-avdelinger og nøkkel-personer i flere forskjellige instanser og mennesker. Og dette skjer særlig med basis i den offentlige såkalte barnevern-tjenesten, hvor det i en overflod skjer menneske-handel. I tilknytning og koordinasjon til alt dette er det tilordnet slik at det også er store penger å tjene for en far eller mor som kidnapper og fangeholder sine egne barn.
   Trusler, premiering og falsk dokumentasjon er særlig sentralt i dette kriminelle spillet. Og mange er derfor ivrige på å hjelpe til eller truet til det. 
   Det skjer i et samfunnsmessig stort omfang. Og det blir forsøkt skjult bak kulissene, av hemmelighetskremmeri, trusler, premiering, falsk dokumentasjon, trakassering og propaganda.

   Retten har latt den 
såkalte barneverntjenesten hærje med hele vår familie, med barna ikke minst. Dette både kunne og burde retten ha satt en stopper for. I steden har retten vært trakasserende og grovt forurettende og tilkjennegitt, opprettholdt og videreført kriminelle hensikter.
   Retten har både lukket øynene for og stimulert og medvirket til 
iscenesettelser, hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, knebling samt trakassering, trusler og terror i og med falsk dokumentasjon.

   Med løgner og trusler fra Iren K. Hebnes i den kommunale barnevern-tjenesten her i Vindafjord og en såkalt sakkyndig-rapport hun bestilte som eneste utgangspunkt har dette saks-komplekset fremadskredet i mere og mere forurettelser og kriminell galskap.
   Falsk dokumentasjon som det både i utgangspunktet og underveis ikke var noe grunnlag for å tro på som noe annet enn svindel.


   Det meste av dette og mere til har jeg underveis uttrykt for retten, skriftlig, uten å få noen reaksjon på det annet enn mere og videre trakassering.
   Retten har kontinuerlig kvittert med kriminelle dommer og avgjørelser og hensikter ( ekstern ). Dommer som av flere grunner ikke engang egentlig er rettskraftige. Blandt mye annet fordi mine anker er avslått uten begrunnelse. Uten begrunnelse, men med trakassering, forhånelser, sverting - og kriminell videreføring av kidnappingen og fangeholdet av barna.

   Saks-komplekset gikk på slikt vis til topps i det norske rettsvesenet, til Norges høyesterett. Iøvrig nokså ensidig og fullstendig kun behandlet av kvinnelige dommere, ialt omtrent 10 stk.
   Kidnappingen, fangeholdet, kneblingen, trakasseringen og utplyndringen av barna, og også av far, har de involverte representanter for norske myndigheter på forskjellige groveste kriminelle vis hele veien underveis opprettholdt og videreført. Og barnas mor, Trude, har underveis mere og mere latt seg true og premiere til delaktighet i dette.

   Jeg har ikke kunnet akseptere hverken å være fratatt foreldre-ansvaret eller mindre enn likeverdige forhold for mine barn. Hva enn barnas mor eller andre gjør.
   Jeg har ikke kunnet akseptere at barna og jeg frataes våre selvfølgelige rettigheter.
   Noe annet vil være grov kriminell urett og grov krenkelse.


   Jeg arbeidet intenst og i håp om at rettsvesenet og myndighetene i Norge skulle besinne og beskikke seg og barna og familien få rettferdighet, gjenopprettelse, trygghet og likeverd. Det skjedde ikke og har enda ikke skjedd. Jeg bestemte meg underveis for også å arbeide for å få saks-komplekset fremlagt for blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg. Jeg har siden begynnelsen og kidnappingen begynte kontinuerlig arbeidet med og for dette. Samtidig med alt det av kriminelle overgrep familien har vært utsatt for. At jeg i det heletatt enda har overlevd under slik terror, samt ikke gitt opp, er ingen selvfølgelighet.

   Jeg innså som sagt underveis at jeg og mine barn risikere å miste hverandre, at forbrytelsen fullbyrdes, at de underveis mere og mere blir andre, fremmede sine barn. Om ikke norske myndigheter - eller Menneskerettsdomstolen - kan og rekker å sette en stopper for den kriminelle galskapen. Jeg har nu underveis måttet sette opp en grense overfor meg selv. Den er satt til 23.12. 2010. Har barna ikke kommet hjem før denne datoen erkjenner jeg å ha tapt mine barn, at de ikke mere er mine barn (annet enn i biologisk forstand), at forbrytelsen ble fullbyrdet og jeg og barna tapte. Barna frarøves sin far og jeg frarøves mine barn. Blandt annet. Jeg har lenge vegret meg for å sette en slik grense og har samtidig skjøvet den lengst mulig frem i tid. Men der går den og står den nu.
   Oppi dette er det nu enda ingenting annet å høre fra rettsvesenet eller representanter for norske myndigheter, også BUF, enn forhånelser overfor meg og barna - og tydelig tilkjennegitte videre hensikter.
   Slik reagerer Haugaland tingrett også nu ( ekstern ) på en fra min side datert 21.10. 2010 innlevert stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse ( ekstern ).

   Og det er slik og i lys av dette jeg nu skriver disse anførsler til det angjeldende brevet fra BUF datert 28.09. 2010.     Hilsen fra

   Rune L. HansenKopi, dette brev også pr. e-post:
-- Min advokat Tone Linn Thingvold

---