-- 20110320-til-Kreditorforeningen-Midt-Norge-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
avsendes pr. e-post og telefax 20.03. 2011. 

Til:
Kreditorforeningen Midt-Norge,
Postboks 2514,
NO-7729 Steinkjer
-- pr fax 7415 0801
-- og pr e-post: midtnorge@kred.no  


Fra:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


                                          Dato: Søndag 20. mars 2011, Tindeland.


   Overskrift, fra Rune L. Hansen

   Jeg henviser til deres brev datert 07.03. 2011 ( intern ), hvor dere på vegne av Haugaland tingrett via Domstoladministrasjonen krever at jeg skal betale en viss penge-sum innen 21.03. 2011.

   Jeg registrerer at det er med visse alvorlige trusler deres krav fremmes. Hverken kravet eller truslene er berettiget. Både kravet og truslene er et ulovlig angrep fra kriminelle sin side på meg og mine barn. Dette har jeg både politi-anmeldt og orientert rettsvesenet og øvrige norske myndigheter om. Jeg har i tillegg også orientert Statens Innkrevingssentral (SI) om dette.
   Og orienterer nu hermed også Kreditorforeningen Midt-Norge om dette.

   
De angjeldende kriminelle har overfor meg og mine barn og vårt hjem tatt i bruk både NAV og SI, og nu også Kreditorforeningen Midt-Norge, som et verktøy for sin økonomiske trakassering og for sitt mål om å til-intetgjøre meg og vårt hjemsted og våre eiendeler.

   
Dette handler om meget grove, straffbare forbrytelser. Hvilket jeg også har gjort rede for i min politi-anmeldelse og iøvrig overfor norske myndigheter. Jeg har enda ikke fått adekvat tilbake-melding eller adekvat reaksjon på dette, men saken er enda til behandling hos våre myndiheter i forhold til lov og rett.

   Derfor vil jeg hermed her nu kreve at
Kreditorforeningen Midt-Norge ikke gjør seg delaktig og med-skyldig i dette og at Kreditorforeningen Midt-Norge inntil våre myndigheter for lov og rett har ferdigbehandlet denne saken innstiller krav fra eller med utgangspunkt i de angjeldende overfor meg og mine umyndige barn. Altså at dette mitt krav gis oppsettende virkning. Uten dette vil gjeldende lov og rett og jeg og mine umyndige barn bli krenket på livs-truende og ikke reversible grovt alvorlig ødeleggende vis.
   Bakgrunnen, begrunnelsen og lov-bestemmelsene for dette mitt krav fremgår av mitt brev datert 03.03. 2011 til Statens Innkrevingssentral.
   De samme forhold gjør seg gjeldende i forhold til
Kreditorforeningen Midt-Norge.
   Jeg vedlegger derfor hermed nu kopi av brevet til Statens Innkrevingssentral, med samtlige brevets 2 vedlegg.
 

   
        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  (( + underskrift ))
OVERNEVNTE VEDLEGG:

     -- 20110303-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html
( intern )
            med vedleggene:
            
((-- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
            ((-- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) 

---