-- 20110713-svar-brev-fra-SI-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten lørdag 16.07. 2011.     

 

Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
Journalnummer:      
1110863751           
Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

       Vår referanse:  061255*****      Dato:  13.07.2011


SVAR PÅ DIN HENVENDELSE VEDRØRENDE TVANGSINNKREVING


--- Kravnummer:  2068 10 10001032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker -  Restbeløp:  kr. 1000,00
--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker -  Restbeløp:  kr. 4893,75
--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker -  Restbeløp:  kr. 4375,00


Statens Innkrevingssentral (SI) viser til henvendelse datert 11.07.2011 ( ekstern ), hvor du redegjør for ditt syn på SI og andre offentlige organers handlemåte. SI vil innledningsvis bemerke at det i dette brev bare vil besvares de spørsmål som retter seg mot SIs kompetanse og handlemåte. Dine bemerkninger om det norske rettsvesenet og den offentlige forvaltning generelt vil ikke besvares. Begrunnelsen er at disse bemerkningene ikke er relevante for din sak hos SIs namsmannsavdeling.

SI er av den oppfatning at det bare er dine anførsler under punkt A-C på side 3 i brevet som er relevante for din sak som er under tvangsfullbyrdelse.

Under punkt A og B hevder du at tvangsinnkreving i din sak er uberettiget, med den begrunnelse at "kravet er basert på urett og forurettelse fra offentlig myndighet sin side". SI oppfatter dette som en innsigelse mot tvangsgrunnlaget. Tvangsgrunnlaget for saksomkostninger i benefiserte saker er den enkelte dom hvor saksomkostningene er tilkjent. Dom eller kjennelse av en norsk domstol er alminnelig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4- 1 bokstav a.

Mot et alminnelig tvangsgrunnlag kan det under tvangsfullbyrdelsen ikke settes fram andre innvendinger enn at grunnlaget ikke skriver seg fra en domstol eller annen innstans som kan fatte en avgjørelse av den aktuelle art, eller at grunnlaget er tvetydig eller selvmotsigende, eller at det for øvrig på grunn av sitt innhold ikke kan fullbyrdes, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 første ledd bokstav a og b.

Mot et krav som er fastslått i et alminnelig tvangsgrunnlag kan det bare gjøres gjeldende innvendinger som støtter seg til omstendigheter som er oppstått så sent at de ikke kunne ha vært påberopt før avgjørelsen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 andre ledd. SI kan ikke se at dine innsigelser støtter seg til en konkret omstendighet som er oppstått etter at dommen falt.

Tvangsgrunnlagene for kravene er derfor tvangskraftige og kan fullbyrdes.

Under punkt C har du anført at du ikke har formuesforhold eller inntektsforhold som berettiger tvangsinnkreving. SI oppfatter anførselen slik at du mener at du ikke har midler til å tåle trekk i din ytelse fra NAV. For at SI skal kunne vurdere om trekket er satt for høyt i forhold til hva det er

(( side 2: ))

adgang til etter dekningsloven § 2-7, må du sende inn dokumentasjon for dine inntekter og utgifter. SI har tidligere oppfordret deg om å sende inn slik dokumentasjon, uten at du har villet etterkomme dette. Et husholdningsbudsjett som du har lagt ved i din henvendelse av 22.12.10 ( ekstern ) er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon på dine inntektere og utgifter. Når du, til tross for SIs oppfordring, unnlater å sende inn den nødvendige dokumentasjon, vil en eventuell bevistvil om dine påberopte utgifter måtte løses i ditt disfavør.

Du har videre under punkt C og senere på side 4 rettet innvendinger mot SIs krav til dokumentasjon. Til dette skal SI bemerke at tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9 stiller opp en plikt for saksøkte (skyldneren) til å gi de opplysninger som er nødvendige for tvangsfullbyrdelsen og som saksøkte har adgang til. Det følger videre av tvangsfullbyrdelsesloven § 5-7 at namsmannen (SI) kan pålegge partene å fremskaffe bevis. Den dokumentasjon som SI krever for inntekter og utgifter, er kopi av dokumenter som skyldnere som regel har i sin besittelse, eller med enkle grep kan fremskaffe. Det er derfor uriktig når du under punkt C antyder at SIs dokumentasjonskrav er urimelige eller urealistiske.

Dersom du ønsker at henvendelsen skal behandles som en klage av Rana tingrett må du underrette oss om dette innen 3 uker fra dette brevs dato. Klagen må være undertegnet, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Ved Rana tingretts behandling vil det påløpe ett rettsgebyr, som for tiden utgjør kr 860,00.
Nærmere informasjon om innbetaling av rettsgebyret vil bli gitt av Rana tingrett.Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

Martin Stokkan  (( + underskrift ))
juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 24

---
(( Adresse: ))


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


---