-- 20130718-til-Politi-anmeldelsen-SI-Voldsofferkontoret-og-flere-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern --Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( ekstern ) --- Statens-sivilrettsforvaltning-Index.html ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

 
RLH: Dette brevet avsendes torsdag 18. juli 2013 pr. e-post, pluss pr. fax til SI.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til: 
Politiet / politi-anmeldelsen, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no & pr. fax +47 75 15 55 02
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 
& til NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd
E-post: hunwww@online.no


          Dato:  Torsdag 18. juli 2013, Tindeland, Vindafjord 


   Til politi-anmeldelsen, SI, Voldsofferkontoret og flere

   Jeg henviser igjen til våre brever og til min politi-anmeldelse. Sist mitt brev datert 25.06. 2013 ( ekstern ) og brev datert 11.06. 2013 ( ekstern ).


   Som fremgår av min politi-anmeldelse og dens saks-dokumentasjon og tidsvitner er de grove forbrytelser jeg og min familie i lang tid har blitt og blir utsatt for i regi av ansatte i og under den offentlige forvaltningen en politisk organisert mafia-virksomhet som ødelegger og utplyndrer veldig mange mennesker i Norge.
   Dette krenker ulovlig og straffbart vår rett til lov og rett. Og dette er meget alvorlige og meget omfattende forbrytelser og blandt annet politisk organisert kriminalitet, tortur og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. Enhver delaktighet og medvirkning i disse er ulovlig og straffbar.
   Det er hverken akseptabelt eller lovlig at noen eller hvem som helst av dere sier med handling eller unnlatelse at dere ikke forstår eller at dere forstår det annerledes, eller at dere ikke tilstrekkelig ønsker å forsøke å forstå.
   Dere er efter reell lov forpliktet til å forsøke å forstå, og til å forstå. Burde forstå og skal forstå.
   De av dere som tenker eller tror at noe av dette er vanskelig å forstå eller som trenger mere forståelse eller utdypelse henvises fortsatt til min politi-anmeldelse og dens saks-dokumentasjon, inklusivt også mine offentlige Dagboks-notater som fortløpende også utdyper og henviser til alt dette. Samt til å spørre, svare eller argumentere direkte.

   Jeg har krevd og krever selvfølgelig fortsatt og har krav på og rett til, at disse forbrytelser og forbrytere både effektivt blir stoppet og straffe-forfulgt. Og umiddelbare tydelige reaksjoner og tilbakemeldinger i forhold til dette.
   De angjeldende kriminelle straffe-forfulgt og dømt i henhold til reell lov og rett og optimal gjenopprettelse og erstatning for dens ofre.
   Samtidig som jeg igjen understreker og påpeker og henviser til at å forholde seg også unnlatende eller forbigående til dette er ulovlig og straffbart og delaktighet og skyld. Og at straffe-rammen for medvirkning eller delaktighet i disse forbrytelser for den enkelte er inntil 30 år fengsel-straff.

   Som fremgår av reell gjeldende lov og rett i og for Norge som jeg har henvist til gjelder dette ansvar i håndtering av denne saken blandt annet også ansatte i Kontoret for voldsoffererstatning og i Statens sivilrettsforvaltning og i Statens Innkrevingssentral og i NAV Innkreving og i politiet og i påtale-myndigheter og i rettsvesenet og i den politiske forvaltningen. I det heletatt ansatte i og under og omkring den statlige og den offentlige forvaltningen. Og også andre. Og dette samtidig også i forhold til Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Senest i mitt brev 11.06. 2013 henviste jeg blandt annet til hvordan dommerne i dagens norske rettsvesen og påtale-myndigheter og politiske forvaltning er sentrale kriminelle nøkkel-personer i denne saken. Hvilket i det heletatt fremgår av sakens dokumentasjon, beviser og bevitnelser.
   Dette ikke bare i forhold til selve kidnappingen og fangeholdet av barna, men også i forhold til økonomisk utplyndring. Hvor også økonomisk trakassering, diskriminering og utplyndring bevisst blir brukt for å ødelegge, torturere, stjele og drepe. Altså også som et våpen for tortur og utplyndring og som et draps-våpen fra dommerne og flere sin side. Og at dette er politisk organisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Å hevde, som SI ved juridisk førstekonsulent Vegard Lauvdahl gjør i sitt brev til meg datert 28.06. 2013 ( ekstern ), at politisk organisert kriminalitet, som en tilmed selv er delaktig i og som saken er et uttrykk for, ikke angår saken som saken inngår i og er et uttrykk for er en helt uholdbar påstand.
   Handlemåten til SI og de avgjørelser SI har gjort og gjør som SI sine brever til meg og penge-krav og trusler overfor meg og mine barn og min familie og sivil-befolkningen uttrykker både meget angår saken og er meget relevant for saken og de krav og tvangsgrunnlag SI påberoper seg.
   Og mine brever til SI har både vært og er informerende og opplysende om dette og klage og protest og inngående i en politi-anmeldelse.

   Alt dette fra SI sin side har særlig basis i dommere som har gjort og gjør ulovlige krav gjeldende og som forbigår reell lov og rett og som manipulerer med ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser. Samt politikere og andre offentlig ansatte som har misbrukt makt og myndighet. Deres handlinger og også hensikter og konsekvenser i dette saks-komplekset har vært og er ulovlige og straffbare. Fra min side er dette og disse mennesker, som jeg har gjort oppmerksom på og henvist til, politi-anmeldt og politi-anmeldelsen er enda ubesvart og til behandling hos politiet, påtale-myndigheter og riksadvokaten / statsadvokaten. Om ikke SI har undersøkt eller fått bekreftet dette så er det et uttrykk for den samme kriminalitet.
   
   
Mine barn er fortsatt kidnappet og fangeholdt og befinner seg i en falsk familie-stand. Vår familie har ulovlig og straffbart blitt ødelagt og ble og blir det videre og fortsatt. Som også mange ti-tusener andre norske barn og familier. 
   Mange representanter for offentlige myndigheter på noe vis involvert i denne saken har forholdt seg ulovlig og straffbart til hva den gjelder. Blandt annet også ved ulovlig og straffbar unnlatelse. Og ved å forholde seg som ord-blinde, analfabeter og egoistiske hensynsløse idioter.

   Alt dette og enda mere i tilknytning til saken er fra min side grundig dokumentert og politi-anmeldt.
   Som sagt, - den angjeldende organiserte kriminalitet og de grove forbytelsene er omfattende og fra min side fortløpende grundig dokumentert, bevist og bevitnet. Også ikke minst via mine offentlige Dagboks-notater, som inngår i og er en del av politi-anmeldelsen.

   Alt dette handler også ikke minst om å forholde seg korrekt i forhold til lov og rett.

   Over-ordnede og under-ordnede lover og avgjørelser - og triks 

   En politisk mafia-virksomhet blir skapt av og bruker en rekke triks. 
   Et av triksene har sin basis i at det politisk er lettere å tillage eller å forandre på under-ordnede lover enn over-ordnede. 

   Forskriftsmessig og lovlig å endre en paragraf i en over-ordnet lov både er og skal være en omstendelig prosess, for optimalt å sikre at eventuell endring er og blir hensynsfull, rettferdig og i pakt med alt av over-ordnet lov og rett og i pakt med grunn-prinsippene for lov og rett. Disse grunn-prinsippene er rettferdighet, uskyldig inntil det motsatte er bevist, osv. 

   Ansvarlighet i forhold til dette er veldig viktig, for optimalt å sikre at delaktige i lov-givingen og brukere av den ikke foruretter noen eller noe, hvilket jo er ulovlig og kan innebære forskjellig slags straffe-forfølgelse og dom. I og med at over-ordnet lov (lex superior) alltid er over-ordnet og har for-rang i forhold til under-ordnet, og noen og enhver med rette kan påberope seg over-ordnet lov som gjeldende og har rett til reell lov og rett. 

   Å tillage eller å endre under-ordnede lov-bestemmelser er derfor lettere og en mindre omstendelig prosess. Men innebærer for de delaktige og brukerne av loven det samme personlige ansvar for ikke å forurette noen eller noe. 

   Kriminelle i den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen fikserer derfor fokus på ulovlige under-ordnede lover, manifeste eller ikke manifeste, for fordekt å begå forbrytelser mot over-ordnede lov-bestemmelser. Men det er altså hverken politikere eller dommere som bestemmer loven eller som dømmer eller avgjør. Det både er og skal være loven selv. Som enhver kan vite å forholde seg til. Den politiker eller dommer som foruretter er en forbryter og skal dømmes i henhold til reell lov og rett, dvs. loven. Lovlig og reell lov og rett og ikke ulovlig, urett, falsk eller annen lov og rett. 

   De fikserer oppmerksomheten på ulovlige lover og regler, som kanskje ikke engang har noen straffe-ramme eller som er motsatt lov og rett, for å dra oppmerksomheten bort vekk fra den egentlige loven og forbrytelsen eller forbrytelsene hvor straffe-rammen kanskje er mange år fengsel-straff. 

   De bruker altså en under-ordnet lov eller lov-bestemmelse for liksom å lovliggjøre en forbrytelse mot en over-ordnet lov-bestemmelse. 

   Smart? Ja, kriminelt smart hvis mennesker lar seg lure av trikset. Og når mange nok lar seg lure og tar det for gitt at en lov eller lov-bestemmelse som er tillaget av og som brukes eller anbefales av offentlig ansatte må vel i det minste være lovlig! Eller til å tro at det er en frihet politikere og offentlig ansatte har, å kunne tillage og bruke lover og lov-bestemmelser slik de selv ønsker. Eller at hvis de er godkjent eller brukt av viktige eller mange nok så må de vel være lovlige. Men, og dette er meget viktig: - det er de altså selvfølgelig uansett ikke! Om det hadde vært slik at de hadde vært det så ville det ha vært nokså fritt frem for politisk organisert kriminalitet. 
   Det er det selvfølgelig ikke, og loven har en rekke lov-bestemmelser som solid bekrefter og sier det samme som jeg her nu har sagt.

   Både den såkalte "barnevernsloven" og den såkalte "barneloven" og mere til er eksempler på den politiske mafiaens ulovlige tillaging og bruk av ulovlige lover. Den ulovlige endringen av Straffelovens § 216 også. Og den ulovlige endringen av Norges Grunnlov § 2.
   I dette inngår blandt annet og særlig også ulovlig og straffbar manipulering med barn og foreldre sin naturlige og lov-festede foreldre-rett, samlivs-rett og familie-rett. Og både menneske- og kjønns-diskriminering. Kjønns-diskriminering særlig i form av diskriminering og forurettelse av fedre.

   At de mange som bruker slik kriminalitet for å ødelegge, utplyndre og drepe med-mennesker bagatelliserer, forbigår og forsvarer slikt er lett nok å forstå. Likeledes i det heletatt hva angår veldig mange som tjener penger, makt, status eller karriære på slikt.
   Eksempelvis er i dagens Norge alminnelige såkalte "barnefordelings-saker" organisert kriminalitet. Og også såkalte "barneverns-saker" og det uhyre grov-kriminelle såkalte "barnevernet".
   Med politikere, dommere, politi-jurister og mange andre som sentrale nøkkel-personer og nyttige "idioter". Smittsomt perverterende og grovt kriminelt. Og sprer ødeleggende splittelse, apart-hate, individuell og organisert egoisme, grådighet, hovmod, osv., osv.
   Dette er en politisk mafia som bevisst beskytter og premierer hverandre og seg selv og sine med-spillere og samtidig grovt foruretter med-mennesker og samfunn, og som fratar sivil-befolkningen rettsvern, menneske-rettigheter, menneske-verdet, lov og rett. Ikke minst også via nepotisme, kameraderi og korrupsjon.
   Alt dette også inngår og er med i og fremgår av min politi-anmeldelse. Med mange utdypelser og bevitnelser etc. i mine offentlige Dagboks-notater.

   Utplyndring og fortjeneste i og med egen kriminell makt i forhold til sivil-befolkningen er veldig viktig for den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer.
   Den har mange metoder for dette.
   Og den ønsker og har mange kriminelle metoder for fordekt å true, trakassere, torturere, utplyndre og til-intetgjøre enkelt-mennesker og familier, både noe tilfeldig og målrettet og efter behov.
   Jeg har avdekket og avslørt flere meget sentrale av disse, både nøkkel-posisjoner og metoder, og har politi-anmeldt i forhold til disse, med solid og omfattende bevis-materiale.
   Av disse metodene er motsatt lov og rett, forbigåelse av reell lov og rett, tillaging og manipulering med ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser og falsk dokumentasjon og falske døds-attester sentrale elementer.

   
Disse kriminelle politikerne og gjennom-korrupte dommerne og deres med-spillere har ulovlig og straffbart ødelagt meg og min familie. Og mange ti-tusener andre. Og har pervertert den offentlige forvaltningen og sivil-befolkningen.
   Deres ødeleggelser har pågått lenge og pågår enda. Smittsomt verre og verre.

   Deres kriminelle økonomiske virkemidler er viktige i så måte, via flere andre nøkkel-personer i den politiske mafiaen.
   I det saks-komplekset som er politi-anmeldt av meg bruker den politiske mafiaen særlig via kriminelle dommere som økonomiske virkemidler for tortur, trakassering, undertrykkelse, utplyndring, terror og til-intetgørelse særlig kriminelle nøkkel-personer plassert i NAV og i Statens Innkrevingssentral og i Skatteetaten / Folkeregisteret og flere andre instanser.

   Disse opererer ulovlig og straffbart og livs-ødeleggende blandt annet med falske standarder og rammer for økonomisk trygghet. I strid med både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Et av mange tilgjengelige bevis for dette er mitt på Internettet fortløpende oppdaterte økonomiske husholdnings-budsjett ( ekstern ) og at de nekter å forholde seg til dette og til sakens økonomiske, juridiske og sosiale reelle fakta og virkelighet. De forholder seg heller i falskhet og frekkhet motsatt lov og rett, i likhet med hele den politiske mafiaen. Og manipulerer med ulovlige lover og avgjørelser.
   Samtidig som de premierer kidnapping og fangehold av barn, menneske- og kjønns-diskriminering, falsk familie-stand, osv.

   Og krav fra såkalte dommere om såkalte saksomkostninger, rettsgebyr, etc. blir forlangt uten at det lovlig blir opplyst og avtalt om dette på forhånd, i en størrelse som kan være umulig eller livs-ødeleggende og hensynsløs. Dessuten: Skal jeg måtte betale for å varsle og å protestere på at mine barn har blitt kidnappet og fangeholdt? Og dessuten samtidig uten at dette blir estimert av de dommere egentlig skal stå for lov og rett. Mennesker som i steden bedriver trakassering og grov kriminalitet, hvitvasking og påplussing av grov kriminalitet, ulovligheter i form av kidnappinger, fangehold, falsk dokumentasjon, osv. Og som bevisst og med vilje bruker økonomisk trakassering og utplyndring som et livs-ødeleggende våpen. Og som det viser seg ikke engang har nødvendig autorisasjon for å kunne opptre som dommere. Hverken autorisasjon eller kompetanse annet enn for delaktighet i organisert kriminalitet.

   Statens Innkrevingssentral opplyser på forhånd om at hvis jeg skal klage eller protestere videre så må en slik klage eller protest gå gjennom Rana tingrett som da vil kreve meg for et såkalt rettsgebyr "som for tiden utgjør kr. 860.00.".
   Den politiske mafiaen ulovlig og straffbart forlanger og krever penger som de vet at jeg ulovlig og straffbart er og blir fratatt, av og for dommere som de vet er inhabile og ikke lovlige dommere, hvilket jeg også har informert om og som inngår i min politi-anmeldelse. Og det penger som de vet at jeg ikke har mulighet for å kunne betale.
   Og det fordi de angjeldende i Statens Innkrevingssentral later som om de er ord-blinde analfabeter og idioter. Og ikke har minste som helst respekt for reell lov og rett. Og vet vel at dagens Rana tingrett heller ikke har det.
   Og dette og slikt syns de liksom er rett og riktig.

   Den samme eller lignende type økonomiske våpen og hensikter bruker den politiske mafiaens dommere via Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning. Dette for eksempel også til tross for at jeg også har tilgjengelig et lyd-opptak av hele rettssaken, hvor, som jeg har gjort oppmerksom på, det blandt annet fremgår at dommeren selv avslutningsvis sier at han ikke vet om jeg er skyldig eller uskyldig.
   Og dette er ikke den eneste kriminelle galskap fra dommerne og den politiske mafiaen sin side som fremgår av dette lyd-opptaket og av sakens øvrige dokumentasjon. Det fremgår blandt annet også at det var ingen reell rettssak, men en fullstendig grov-kriminell farse. I likhet med alle de såkalte rettssakene hvor jeg har vært tilstedeværende i dette saks-komplekset. Hvilket jeg har både lyd-opptak og annen saks-dokumentasjon som grundig og solid beviser.

   Til orientering igjen sagt, så har jeg i min tilstedeværelse gjort lyd-opptak av omtrentlig alt og ethvert i dette saks-komplekset som har eller kan ha betydning, siden 2006. Møter, samtaler, rettssakene, hus-inkvisisjonene, telefon-samtaler, etc. Og har også ivaretatt all saks-dokumentasjonen, samt offentliggjort det meste av den. Og jeg har i tillegg blandt annet også fortløpende både skrevet og offentliggjort dagboks-notater, hvor studier, oversikter, henvisninger, referanser, bevitnelser, osv. er med og samtidig er offentliggjort.

   Enhver har rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid for å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.
   Også jeg - og mine barn, og sivil-befolkningen.
   Jeg henviser blandt annet til Menneskerettsloven V1&2 (EMK) Art 6, punkt 1 og 2, som har følgende lov-bestemmelse:
   "Art 6. Retten til en rettferdig rettergang
   1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.
   2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven."

   Hvordan skal dette nu la seg gjennomføre?   Med med-menneskelig hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift kun pr. fax ))

   torsdag 18. juli 2013.


---

---