-- 20141028-til-SI-og-Politiet-og-andre-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html (ekstern ) --- Statens-sivilrettsforvaltning-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet formiddag tirsdag 28. oktober 
2014, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. Til:
Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
&  Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
& Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 28. oktober 2014, Tindeland


   Til SI, ang. saksforhold og politi-anmeldelse

   Jeg henviser til sakens brev-korrespondanse og politi-anmeldelse. (Direkte link øverst i dette brev.)
   Her nu også spesielt til siste brev fra SI til meg, datert 08.10. 2014 ( ekstern ), med referanse 06125537993. Og til korrespondansen med de jeg omtaler neden-under her. Som jo også inngår i sakens dokumentasjon.

   I brevet datert 08.10. 2014 fra SI til meg blir det påstått at jeg er skyldig 50.000,- kr. Og henvises til at dette er en "rettskraftig dato 07.12. 2011". Dette er imidlertid feil. At det er feil og meget om hvorfor det er feil fremgår blandt annet også av min brev-korrespondanse med SI ( ekstern ). Og jeg skal si noe mere om det i dette brevet.

   Mht. den "rettskraftige dato" og sak SI henviser til med dette sitt krav kan jeg ikke forstå annet enn at det må handle om et brev til meg datert 07.12. 2011 fra Voldsofferkontoret / Kontoret for voldsoffererstatning ( ekstern ). Med basis i at de har utbetalt 50.000,- kr. til min ektefelle, Trude Monica Hansen - som en av mange premier for å ha vært delaktig i kidnappingen og fangeholdet av vår familie. (Som fortsatt pågår.) I brevet blir jeg omtalt som "skadevolder" - og det blir blandt annet sagt at: "Skadevolder er med brev 28. september 2011 ( ekstern ) varslet om at Kontoret for voldsoffererstatning vurderer å søke regress." Og med løgn videre: "Han har ikke inngitt merknader til saken." Dette sagt til tross for at brevet og dette av meg datert 20.10. 2011 ble politi-anmeldt ( ekstern ) - med kopi til både Statens Innkrevingssentral (SI), NAV, Skatteetaten Vindafjord (via Fylkesskattekontoret skattvest@skatteetaten.no) og Kontoret for voldsoffererstatning - og gjort rede for. Se blandt annet Avsnitt 5 i politi-anmeldelsen. Hvor jeg blandt annet skriver, at:
   "
   Dette brevet fra Voldsoffer-kontoret nu også et godt eksempel på dette. Brevet henviser blandt annet og særlig til en dom fra Gulating lagmannsrett datert 17. mars 2010. Det vil si til en dom og retts-prosess i dette saks-komplekset hvor jeg og mine barn ble forurettet på det groveste. Også da særlig - som om og om igjen i dette saks-komplekset - av dommerne. Den dom og rettssak det i brevet henvises til var en av motparten iscenesatt rettssak og dom med basis i en falsk og frem-tvunget iscenesatt politi-anmeldelse fra motparten sin side. Hvor som sagt jeg og mine barn igjen ble forurettet på det groveste. Jeg gjorde og har et lyd-opptak av hele den angjeldende rettssaken i Gulating lagmannsrett. Som her et eksempel kan jeg nevne at dommeren konkluderende på slutten i rettssaken (og på lyd-opptaket) klart og tydelig sier at bare Rune og Trude selv vet om det egentlig i denne straffesaken har foregått noe ulovlig eller straffbart. Dette og alt og min uskyld til tross ble jeg straffedømt. Disse forhold ble anket og urettmessig nektet anke-behandling, samt politi-anmeldt fra min side. Politi-anmeldelsen er enda til saks-behandling hos våre offentlige myndigheter. De trenerer saken og foruretter imens videre og mere. Det også til tross for at jeg på rett og riktig vis for våre offentlige myndigheter har fremført solide beviser og dokumentasjon på hva som egentlig skjedde. Det vil si for min uskyld og for de grovt kriminelle forurettelser vi ble utsatt for - og av hvem.
   "

   I politi-anmeldelsen siden og senere skriver jeg, 18.07. 2013 ( ekstern ) blandt annet også: 
   "
  Den samme eller lignende type økonomiske våpen og hensikter bruker den politiske mafiaens dommere via Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning. Dette for eksempel også til tross for at jeg også har tilgjengelig et lyd-opptak av hele rettssaken, hvor, som jeg har gjort oppmerksom på, det blandt annet fremgår at dommeren selv avslutningsvis sier at han ikke vet om jeg er skyldig eller uskyldig.
   Og dette er ikke den eneste kriminelle galskap fra dommerne og den politiske mafiaen sin side som fremgår av dette lyd-opptaket og av sakens øvrige dokumentasjon. Det fremgår blandt annet også at det var ingen reell rettssak, men en fullstendig grov-kriminell farse. I likhet med alle de såkalte rettssakene hvor jeg har vært tilstedeværende i dette saks-komplekset. Hvilket jeg har både lyd-opptak og annen saks-dokumentasjon som grundig og solid beviser.
   "

   Iøvrig er det lett nok for enhver å se at det såkalte regress-kravet i og av Voldsofferkontoret og kontoret for Sivilrettsforvaltning ble grovt kriminelt saksbehandlet. Alt og det hele fremgår av saksbehandlingen - som i sin helhet er tilgjengelig for alle og enhver på link øverst her til brev-korrespondansen med Voldsofferkontoret.

   Akutt og kronisk økonomisk terror med trakassering, tortur og utplyndring (og falsk dokumentasjon og falske døds-attester) blir i og av den politiske og offentlige mafiaen (organisert kriminalitet) i dagens Norge brukt som et draps-våpen. Kontra også som premiering. Pluss også grov-kriminelle liksom retts-prosesser, med manipulering med mennesker og ulovlige lover og avgjørelser. Fullstendig uten respekt for lov og rett og sivil-befolkningens menneske-rettigheter. Av falske dommere og nøkkel-personer (og nyttige "idioter") i den offentlige forvaltningen. Både i form av unnlatelser og andre direkte handlinger. Særlig overfor foreldre - og derfor også barna. Disse forbrytelser inngår i deres mafia-virksomhet i dagens Norge med kidnappinger, fangehold og ødeleggelse av barn og foreldre, falske familie-stander, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, etc. Både grundig innsamlet og beskrevet dokumentert og politi-anmeldt av meg.

   Jeg ønsker både skriftlig og muntlig tilstedeværelse i rettsforhold angående alle disse forhold hvor jeg og min familie er involvert, - men at de skal være habile og kompetente.

   Videre her nu vil jeg gjøre oppmerksom på at EMK Protokoll 7 Art 4 har forbud mot dobbel-straff. Og at jeg (og dermed også mine barn) i hele denne saken som i alt og ethvert fullstendig uskyldig har blitt og er både dobbel-straffet og trippel-straffet og mye mere til. Og at vi fortsatt er kidnappet og fangeholdt og under all denne terror, tortur og utplyndring.
   Og at også dette brevet selvfølgelig er en utvidelse og utdypelse av min politi-anmeldelse.

   
EMK, P7 Art 4 p1 har følgende ordlyd:
   "Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger
   1. Ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats domsmyndighet, for en straffbar handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i samsvar med loven og rettergangsordningen i straffesaker i denne stat."


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 28. oktober 2014, Tindeland.

---
---